چه ات بارن مایی زرده

چه ات بارن مایی زرده مـیـــــــــــــناب گلستان جنوب ایــــران | سیمـین خانم سلام | تابستان داغ | باغستان سلام - کاملامحلی | جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com | غم دنیـا و من on Instagram - mulpix.com |

چه ات بارن مایی زرده

مـیـــــــــــــناب گلستان جنوب ایــــران

ضرب المثل های مـیناب:

ضرب‌المثل گونـه‌ای از بیـان هست که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز درون پس بعضی از آن‌ها نـهفته است. چه ات بارن مایی زرده بسیـاری از این داستان‌ها از یـاد رفته‌اند، چه ات بارن مایی زرده و پیشینـهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ با این‌حال، درون سخن به‌کار مـی‌رود. چه ات بارن مایی زرده شکل درست این واژه «مَثَل» هست و ضرب درون ابتدای آن اضافه است. بـه عبارتِ دیگر، «ضرب المثل» بـه معنای مَثَل زدن است.

در اینجا بـه تعدادی از ضرب المثل های رایج درون مـیناب اشاره  ای کرده ام...

......................................

مار سَر صَحرا بـه تو بزن نـه زبون آدم

دربارهی مـی گویند کـه مورد حسد دیگران واقع شود

.....................................

صدا دُهُل از دور خَشِن

شنیدن آواز از دور خوب هست نـه از نزدیک

....................................

هَر زن زِشتِرن ناز و تَکَبُری بِشتِرن

زن زشت ناز و افاده زیـاد دارد

.....................................

مُرغ بـه جایی اِرت کـه دانـه بِچینت نـه بـه جایی کـه کینـه بِچینت

در جایی گفته مـی شود کـه با آدم بد خُلق و کینـه توز رفت آمد کنند

....................................

دوغِت نادَم بُرو کـه ماستت اَفِرِستُم

نقد و نسیـه وعده بهی این مثل را گویند

.....................................

نـه خَر ما از بارِن نـه چُک چُک ما از کارِن

نـه کار بـه ما دارد و نـه سر و کله زدن ما لازم است

....................................

خُودش ماهِن چه حاجتی بـه چِراغن

کسی کـه خودش قشنگ باشد احتیـاج بـه آرایش ندارد

...................................

یک تیر و دو نشون

کسی کـه برای کاری مـی رود و کار دوم رو انجام مـیدهد

..................................

شتر از پرصبری چوک پر زور اتارت سَغ از بی صبری کُچَک کور

شتر از بس صبرش زیـاده بچه اش کـه به دنیـا مـیاد پرزوره ولی سگ کـه بی صبره بچه اش کوره

این مثل را درون مورد اشخاص بی صبر مـی گویند

.................................

یزد دورن ول گز دور نین

شـهر یزد دور است  ولی درخت گز کـه دور نیست .

................................

زنی خوبن کـه نون اکنت   /  آتش تو کودن  بون اکنت

زنی خوب هست که خودش درون آتشدان ، آتش را روشن مـی کند  و نان مـی پزد .

مفهوم عامـیانـه : چه ات بارن مایی زرده زن خانـه دار خوب هست .

..................................

زن بیوه کـه مال داره /   شب و نیمـه شبی چنگال داره

با زن بیوه ازدواج کن کـه مال و دارایی دارد  و در خانـه اش همـیشـه ، چنگال (نوعی شیرینی ) هست

.................................

مرد دو زنی شو تو مسجد اخووت

مردهایی کـه دو زن دارند ، شب ها درون مسجد مـی خوابند .

مفهوم عامـیانـه : مردهایی کـه دو زن دارند همـیشـه سرگردانند .

..................................

مرد فخیر  ا  رو اشتر  سغی  اگنت .

مرد فقیر ، روی شتر هم کـه بنشیند ، سگ  او را گاز مـی گیرد .

...................................

چوکن نـه گازین ، ممون  نـه خونـه ی قاضین .

پسر بچه ها درون حال بازی   هستند  ولی  مادرهایشان درون خانـه ی قاضی .

.................................

اگه  کورن  کـه دحت ریسن

اگر نابیناست  ولی    آقا زاده هست .

................................

تا باغ ثمری هه باغپون  دوری ا چرخت .

تا هنگامـی کـه باغ مـیوه دارد باغبان  دورش مـی چرخد .

 ..............................

گيرغ دور چربي اگردت

مورچه ها بـه دنبال چربي هستند.

 ............................

خار خوبن سر مغ خودی تیز ببوت .

چه خوب هست که تیغ نخل بـه خودی  خود تیز باشد .

............................

سغ کن سغ مم دادی

سگ کیـه  ، سگ  مادر داد محمد

............................

جهله ساز جهله اي نين كربه ساز كربه اي نين

كوزه ساز و آفتابه ساز خودشان اين وسايل ر ا ندارند.

............................

کار و مشو  محتاج خویشان    /  که  مردن بـه بود از طعن ایشان

برو کار کن  که تا محتاج خویشاوندان نشوی ،  چراکه مردن بهتر از محتاج آنـها بودن هست .

............................

اگر اطلسی کنی ، کانی بپوشی کـه دخت گرگا فروشی .

اگر پیراهن اطلس و گرانبهایی بپوشی باز هم تو  سبزی فروش هستی .

............................

و....

 

 
[چه ات بارن مایی زرده]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 26 Aug 2018 05:59:00 +0000چه ات بارن مایی زرده

سیمـین خانم سلام | تابستان داغ

 

دیگه حرفی واسه گفتن ندارم چشام خودش هس

مـیگه دوست دارم مـیدونم دوسم داری همـین منو بس

 

مـهنـاز هــدایتـی

 m_h_t98@yahoo.com

 

 

 

تکـیـه مـی دهـم بـه صـنـدلـی

و بـه صفحـهُ جــا د ویی خیـره مـی شـوم

 

مـی شـنا سمت ، چه ات بارن مایی زرده مـی شـنا سمت

همـان عشـق ِ قـد یـمـی

قـاه… قـاه… مـی خنـد م

 

تصویـر ِ کد امـیـن نگـاه ِ بـی احسـا س

قـلبــت را دزد یده اســت

قـلبــت را درون فرهـنگسـرایِِ ِ انـدیشـه ً تهـران

به حـراج گـذاشتـه بـود ی

و من بابـت ِ آن یـک ریـال هـم نـپرداختـم

آن روز چـگونـه از تو گـذشتــم

تو از چشـمانـم مـرا نخوانـد ی

 

حـالا حتما به دنبـال ِ چشـم هـایـت

تا انـگلیـس بـدوی

امٌا نـه بـرای چشــمان ِ من

برای ِ او …

برای ِ او کـه تورا نمـی شـنا سد

من هم تورا نشـناختـم

و بـه دنبالـت نیـامـد م

 

حـالا هـم نیـامده ام

تو کـه عاشق ِ من نیستی

تو عاشـق ِ اویی ، او

قاه….قاه…. چه ات بارن مایی زرده مـی خندم

 

شاعـر ِ عاشـق پیشـه ی ِ ایـنتـرنتـی

کشـفت کـردم

کشـفت کـردم

و چه دیـوانـه وار مـی خنـدم

 

گویـا جنـون ِ حسـادت و دل واپسی درون من شـعله مـی کشـد

و د مـاغ ِ سـوخـتـه ات را بـه بـازی مـی گیـرد

یـادم هسـت

یـادم هسـت

 

تو ، تو هستی که پـر از حـرف های ِ نـاگفـته ً قـلـب ِ منی

قلبت را به منظور من بـه صدا درون آور

 

بگـذار از تپـش هـای ِ قـلـبت

یـک لـحظـه احسـاس کـنم

دوبـاره از آن پـلـَه های ِ مـرمـوز ِ اند یشـه بـالا مـی روم

و پـاهـایـم مـی لـرزد

و شـعر نـخـوانـده ، بر روی ِ صـنـد لی ِ افـتخـار مـی نشـیـنم

 

همـه از شـعـر های ِ خوانـده شـده

بـه سـکوت رسـیده انـد

و من از شعـر هـای ِ نخـوانـده ام

بـه اوج ِ واژه هـای ِ عشـق رسـیده ا م

 

رسیـد م ، رسیـد م

 

تو مرا شاعـر ِ شـعـرهـای ِ درون بـپنـدار

و بـه بـازیِ ِ چشمـانـم ایمـان آور

 

روزی آنـقـدر عـاشـقــم مـی شـوی

کـه درون روزنـه َ سـوت و کـور ِ چشمـانـم

به الـتمـا س ِ گـریــه مـی افـتــی

و من از بـابــت ِ غـرور ِ سـرکشـم

که حـلقـه َ عشـق را درون انگشتی کـه هرگز

به خـود نیـاویخــت

مـی ــم و مـی گـریم

 

آه ، ای واژه های ِ رسـوا نشـده ً پنـهـانِ ِ دلـم

آشکارا از من سبقت بگیرید

و درون گوشـه و کنار ِ قلبم نچرخیـد

و مرا با دروغهای ِ چشمانش تنـها بگذارید

تا آخرین دود ِ خاکستریِ رنگ را تماشا کنــم

 

آری ادامـه خواهید داشت

واژه های تازه از تنم برخاسته

با یک بوسه بـه تو شب بخیر مـی گویم

و باز بـه سراغت مـی آیم

شاعر ِ عاشق پیشـه اینترنتی ِ من

 

امّا ، امّا بـه زودی ترا عاشق ِ خودم مـی بینم

یک روز خبر ها را مـی خوانم

دنیـا بـه اندازه یک نقطه کوچک شده است

و بـه یک چشم بر هم زد ن

نگاهـت را مـی خوانــم

 

ولی تو که عا شـق ِ من نیستی

تو عاشق ِ اویی ، او

 

وقتی از صفحهَ اینترنت

های ، های اشک ریختی

ومن قاه ؛ قاه خند ید م

مـی فهمـی تـنـم نـه خسته هست ؛ نـه عا صی

وفکرم درون این شب ِ پر سکوت

باز بـه تو مـی اندیشد

باز بـه تو مـی اندیشد

 

آیـا غصه یِ ِ یک لیوان

پر از اشکِ چشمانم

تو را آزار مـی دهد

و درون تـه جیـب هـایـت قلبـی پیـدا نمـی کنی

تا با آن اشکِ چشمانم را بخری

دلم بـه حالت مـی سوزد

دلم به حالت مـی سوزد

 

نکند عشقِِِ ِ من

در جیب هایش

پر از شن و ماسه اسـت

و به منظور گریـه های ِ من

قلبی درون بساط ندارد

 

چه دل خوشم

چه دل خوشم

 

تو کـه عاشق ِ من نیستی

تو عاشق ِ اویی ، او

او کـه نـه چشمانش زیبا تر از من است

و نـه نگاهش عاشق تر

 

چقـدر عشـق قشنگ اسـت

چقـدر عشـق قشنگ اسـت

و من درون دستانش

تو را لمس مـی کنـم

تو را لمس مـی کنـم

وای چقدر اسمش را مـی برم

بدنم مور مور مـی شود

عشق

عشق

عشق

و تو لعنتی بـه دنبال ِ یک واژهَ بهتر مـی گردی

نـه قشنگ تر از من

خوشا بـه حالش

خوشا بـه حالش

که درون ته اقیـانوس بی مـهری

منِِ ِ صدفِ بی همتا را

زیر ِ پا ها یت له مـی کنی

 

دوست دارم وقتی پا رو تن ِ صدفینم مـی گذاری

کوسه ماهی ها چشمانت را درون آورند

وای ؟ ؟ ! !

آن موقع مرا نمـی بینی

به دَرَک ِ سیـاه

به دَرَک ِ سیـاه

تو کـه عاشق ِ من نیستی

تو عاشق اویی ، او

او کـه قشنگ تر از من نیست

اگر باور نداری

عهاي ما را کنار هم بگذار

ببین کدام یک از ما قشنگ تریم

 

چشمانِ ِ ماهي لغزنده ای کـه از دستان ِ خورشید مـی گریزد

و از افشای ِ ماهیت ِ دریـا چِندِِ شَش مـی شود

دریـا خوب هست براي یک لحظه غرق شدن

و ماهی به منظور وول خوردنِ ِ دنیـاي بی تفاوتی ها

 

تو کـه بی تفاوت نبودی

بودی ، نبودی ؟ ؟ !

 

وقتی پا هایت روی موزایـَیـک هاي بی جان

جان ِ مرا به منظور تو هجّی مـی کرد

والفباي قلبم را

با سکوتِ هـیـس بـه تو نشان مـی داد

آهسته مـی گفتم

چقدر دوسـتـت دارم

 

حالا مـی فهمم عشق یعنی تو

وای دوباره این واژه بر زبانم نشست

 

کمـی مغرور باشم

مثل ِ سایـه ي سنگین ِ روزهاي دلتنگی

و بارش ِ اشک هاي ماتم زده ي ی

که زیر ِ باران هاي تنـهایَی جان مـی دهد

 

وای براي تو شاعر شدن چقدر خوشمزه است

 

کاش مثل ِ یک لحظهَ شیرین

تو را درون دستانـم مـی گرفتم و مـی خورد م

واهمـه ای نیست از تمام شدن ِ ذرّات ِ تـنـت

 

آخر ببخشـین ، عاشـقم من

 

وای دوباره

در چشـمان ِ عاشـقت خیره مـی شوم

آیـا تو هستی ؟

تو ، تو ؟

تو واقعأ تو هستی ؟

 

مـی دانـم ، مـی دانـم

آن روز کـه قلبم تو را فریـاد مـی زد

تو از کنارم با سـکوت گذ شـتی

آن روز هم عـا شـق ِ هزاران چشم ِ بی تفاوت بودی

 

من کـه بی تفاوت نبود م

من عاشـق ِ تو بود م

 

دارم

دارم کودک مـی شوم

کودکِ اندیشـه هاي خیـالم

آیـا از مرز ِ گذشتن ها

به شـهر ِ شلوغین ِ عشـق مـی رسم ؟

بگذار برسم و تورا پیدا کنم

و تورا ببـوسـم

 

بـگذار همـه بدانند عا شـقم من

ا مّا طناب ِ دارم را

با ریسمان ِ عشق بباف

تا درون درونت بـه دار آویخته شوم

من از مرگم بـه تو مـی رسم

 

امّا تو کـه عاشق ِ من نیستی

تو عاشق او هستی

او کـه اصلأ قشنگ نیست

من قشنگم ، مگه نـه ؟

مگه نـه ؟

 

وقتی نگاهم مـی کنی با لبخند ِ سر درون گم و بی تفاوتـت

هزار بار درون درونم تو را لعنت مـی کنم

توهه لعنتی

 

آه بگذار نفس تازه کنم

با یک آه ِ عمـیق ِ عشق

با یک نگاه ِ خیره بـه چشمانی کـه در آن

به دنبال ِ گم شدهَ خودم مـی گرد م

در این تکرار ِ دغدغه ها و دلهره ها

نمـی خوا هم پا روي قلبم بگذارم

 

چرا من همـیشـه حتما به زندگی کُرنِش کنم

چرا من همـیشـه حتما از زندگی خواهش کنم

چرا درون وادي این همـه د ِل ِعاشـق پیشـه

من، من از دلهره ها حتما خواهش کنمِ

که لحظه ای تنـهایم بگذارند

که لحظه ای سر بـه سرم نگذارند

که لحظه ای مرا با عشق ِ خود م

فقط براي خودم بخواهند

 

نـه ، من از آن قصه هاي خاموشم

من ، من درون خودم همـیشـه فراموشم

لحظه هاي ویران شدهَ عشق

چرا من درون تنـهایَی سیـاه پوشم

 

از فراموشی ِ خودم بیزارم

پر از واهمـه های ِ همـیشـه تکرارم

چندِ شم مـی شود درون این شبِ سیـاه

سر بـه آغوشِ ِ تنـهایَی بگذارم

 

آه عشق ِ گریزان ِ چشم سیـاهِ من

واژه های ِ گم شدهَ پر از آه ِ من

دوباره درون چشمانِ ِ غمگینم رویَـیـدی

و با نگاه هایت چشمانم را بو سیدی

 

تو را فراموش کرده بودم ، سالیـان ِ سال

در درون ِ خودم پنـهان بودم و بی خیـال

به دور از غوغا های ِ تپش های ِ هر روزه

من راحت و آ سوده بودم و سبک با ل

 

ای عشق ِ فراموش شده باز آمدی

دوباره واژه های ِ تکرار ، دوباره عشق

دوباره نبض ِ تپیدن درون خلوت ِ تو

با یک لبخند درون قعر ِ سیـاه ِ معرکه بیـار ِ عشق

 

داشتم بـه تو فکر مـی کردم

این واژه های ِ ملموس و گیج

از گوشـهَ قلبم گریختند

و مرا بـه قا فیـه های ِ سر درون گم بردند

 

مـی خواهم با تو باشم

با واژه های ِ عاشقانـه و سپید

امّا تو کـه عاشق ِ من نیستی

تو عاشق او هستی او

 

لحظه ای چشمانم را مـی بنـدم و در تو پیدا مـی شوم

در این پرسه زدن های ِ بی تحمّل ، معمّا مـی شوم

من از خودم هم شا کی ام ، خسته ام ، بیزارم

تو را گم کردم ، پیدا کردم ، غرق ِ رؤیـا مـی شوم

 

آه رؤیـا های ِ شیرین ِ از دست رفته ، دوسـتـتان دارم

به آغوشم بر گردید ، من از شما ها دست بر نمـی دارم

در تنم جاری مـی شود حس ِ آن روزهای ِ رفته

جاری ِ رود ِ بـه یغما رفته کـه اینک مـی بارم ، مـی بارم

 

در دستانم مـی فشارم نبض ِ سر درون گم ِ زندگی را

با تو بودن و نبودن و این احساس ِ خستگی را

اگر چه زانوانم از دویدن ها خسته است

امّا ، امّا جان مـی دهم ، مـی پرستم ، دل دادگی را

 

آخ کـه چقدر دوستت دارم

 

احساس مـی کنم

نبض ِ ضربانِ ِ تو را درون دست دارم

و آدرست برایم مجهول نیست

و مـی توا نم با 2 شماره تورا پیدا کنم

بی آنکه هزینـهَ رفت و آ مدی را بپردازم

و پولهایم را جمع کنم

و به منظور ِ تو ویـزا بگیرم

و تو را بـه بهـتـرین هـتل ِ 100 ستاره بـبـرم

روی بام ِ بلند ِ عشـق UKدر

و درون گوشـه ی دِ نج و بی خیـا لی

در رسـتوران ِ عشـق بـازی

دسـتانت را درون دسـتانم بگیرم

و آهسته با نگاه ها یم

چشمانت را ببوسم

و لبهایت را … ؟

و لبهایت را … ؟

 

بگذار قبل از اینکه شود

خودم آن را کنم

آه عشق ِ شدهَ من

سال های ِ سال برای ِ دیدار ِ تو لحظه شماری کرده ام

امّا تو نبودی

تو به منظور ِ خودت بودی

و درون انتهـای ِ بـاغ ِخیـالــت

روی ِ علف های ِ زردِ پا یَیزی

با خش خش ِ کفش هایت

برگ های ِ آ رزوهایم را لگد مـی کردی

 

مگر نمـی دانستی عاشقت هستم ؟ ؟

 

تو از نگاه هایم مرا نخواندی

تو دستانم را کـه گرم ِ گرم بود

در دستانت نگرفتی

چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ ؟ ؟

 

از بازجویـان ِ شب های ِ سیـاه ِ سر ِ چهار راه های ِ ترس ترسیدی

از دست بند های ِآ هنین ِ مردان ِ سیـاه پوش ِ مرگ ترسیدی

چرا دوباره درون هجوم ِ افکارم غلت خوردی

چرا با غلت زدن های ِ مکرر

مرا از خواب ِ دیرینـه ام

که خواب ِ تورا مـی دیدم بیدار کردی

کاش درون خواب ِخودم مـی مُر دم

و تو را درون صفحهَ جادویَی ِ نمـی د ید م

 

نکند از عشق ِ من ترسیدی ؟ ؟

 

من کـه ترسناک نبودم

نبود م ، نبود م

و آن چشمان ِ پر هیـاهو

که درون دهلیز ِ وحشتناک ِ تنـهایَی

به دنبا لم مـی آمد ند

آنـها را بـه حال ِ خودشان رها کردی

و گفتی بگذار عاشقان ِ چاک ِ من باشند

کاش بـه جای ِ آن نگاه های ِ بی معنا

تو عشق را برایم معنا مـی کردی

همان معنا یی کـه در چشمانم مـی د ید ی

که دوباره درون چشمانم

برق ِ چشمانت درخشید

 

تازه مـی فهمم عشق یعنی تو

آه کـه چقدر دوستت دارم

 

من و تو چقدر بـه هم مـی آیَیم

تو شاعر ِ فصل های ِ کهنـه

من شاعر ِ شعرهای ِ عاشـقانـه

آیـا دوباره ترا مـی بینم ؟ ؟

آیـا دوباره ترا مـی بینم ؟ ؟

 

لندن ۲۰۰۶

www.mahnazhedayati.tk

. چه ات بارن مایی زرده : چه ات بارن مایی زرده

چه ات بارن مایی زرده سیمـین خانم سلام | تابستان داغ
[چه ات بارن مایی زرده]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 21 Aug 2018 22:47:00 +0000چه ات بارن مایی زرده

باغستان سلام - کاملامحلی

برفتم ورخيابوك اي دل واشـه                    و عقـــده ازدل تنگـــــم جداشـه

عجب بازار رنگارنگه داشتـــه                    نـه آشغال نـه كلوخ وسنگه داشته

جوونومثل گل شاداب وخنـدو                    زنو با چادر و گوشـه ش ده دندو

ولي بعضه خراب و با دل تنگ                    سرو باموي جورا جور و پررنگ

تقي خان كاكلش چون يال شيره              بلــوز روشن و شلـــوار تيـــره

لباسون تنش تنگ و خراب بو                     دلم ور اي جونك چون كباب بـو

يقه وا مثل الواتون تگــــزاس                     بيمـه ور دل مـه شك و وســـواس

كه يارب خواب يا بيداريم مــه                    دونـه ، چه ات بارن مایی زرده مست  و ياهوشيـــاريم مـه

تموم ورد وذكرم اي لبـاس بو                    يقين تقصير ز  مان بي كلاس بــو

نگام ور دور وپيش خود نمي كي               ور ايفكل وريش خــود نمي كــــــي

كه ديدم خانومـه پالـــــتوپوشيده                بـه قول شـهريــو مانتـــو پوشيــــده

سرش مردنـه اصلاح بو خودم دي        گلـــو بنــــدش مطلا بـــوخودم دي      

و گوشــــوره طلاي بنـد بنــدش                نمايـــو از پي زلفــــون كمنــــــدش

بلند  ناخونــون  انگشت  شصتش       النگو بيست وسي چارته هو دستـــش

و هرنخونـه چون خنجــــر برنده                مثال پنجـــه ي ببـــرون درنـــــــده

نـهيبم ورخودم زه ك اي چه كاره             چه رســــم و شيــــوه اي روزگــاره     

بيا بنگركه اوضاع چند خراب اس         نـه منع پوشش است  و نـه حجــاب اس

نـه اي مانتـــو خلاف دين مانـــه            نـه هــــم دشمــــــن بـه اين آئين مانـه  

ولي بايد هماهنگ با تنت شــــــد             مناسب با بلــــوز وپرهنــــت شــــد

مگر از مقنعه كبــــري ضرر دي؟             و يا از مانتوش زهـــرا خطـــر دي ؟

او گربون چاك اكبر خاصيت داش؟        مگر خـن گف كه چنـدش تربيت داش ؟

اگر گوشـوره ي مدر نقــــي خان          نبينن مردمو هـــي خان كي اففــــان؟

بيايه ك دين خـــود آباد كنم مـا                حجاب مـه حفظ و خود ره شادكنم ما

شده واجب حجاب برمرد وبرزن               نيـــــم قائــل بر اونجه قــــدر ارزن

حجاب واجب مثل حـــج وذكاته               رعايــت كردنـــش بر مــــا براتــــه

برات و مدركه ي درون روز محشر               شفيع باحجـــاب ميشـه پيمبــــــــــر

نيي زينت طلا يا مـــــوي رنگي              سرو مثل خروسون لار و جنگـــــــي

نيي شلوارچسپ و رنگ واررنگ           بلــــوز بـــي يقــــه با پيرهـــن تنگ

رواج بي حجابـــي خيلـــه درد              عـــــذاب روح بـــا رخســــار زرده

مگــــر دخت نبي  ارشاد نكرده            و دنيار با حديثش شـــــاد نكــــرده      

كه اين چند روز عمر مثل حبابه            و زينت بر زنـــون دنيا حجـــــــابه

 بهرامـی

. چه ات بارن مایی زرده . چه ات بارن مایی زرده : چه ات بارن مایی زرده

چه ات بارن مایی زرده باغستان سلام - کاملامحلی
[چه ات بارن مایی زرده]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 10 Sep 2018 00:05:00 +0000چه ات بارن مایی زرده

جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com

جا داره هم یـه on Instagram

Unique profiles

88

Most used tags

Total likes

0

Top locations

Qom, Iran, Yazd, Iran, University of Kentucky

Average media age

169.7 days

to ratio

3.3 چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

---- کم کم سال 95 هم با همـه ی خاطراتش داره تموم مـی شـه.... چه ات بارن مایی زرده خیلی خوش گذشت مرسی از همـه رفیقای خوبم کـه این خاطرات رو رقم زدن ، چه ات بارن مایی زرده دمـه همشون گرم مخصوصا حامد ... چه ات بارن مایی زرده پ.ن: چه ات بارن مایی زرده جا داره اینجا یـه تشکری هم یم از اون استاداایی کـه خیلی با مرام اند و نمـی ذارن دانشجو هاشون مشروط شن ، سلام بامرام سال نو هم پیشاپیش مبارک ... ----کم کم سال 95 هم با همـه ی خاطراتش داره تموم مـی شـه....خیلی خوش گذشتمرسی از همـه رفیقای خوبم کـه این خاطرات رو رقم زدن ، دمـه همشون گرممخصوصا حامد 😁...پ.ن: جا داره اینجا یـه تشکری هم یم از اون استاداایی کـه خیلی با مرام اند و نمـی ذارن دانشجو هاشون مشروط شن ، سلام بامرام✋سال نو هم پیشاپیش مبارک باشـه ✋#سال۹۶ #عید #qut #bff #best_friend_for_ever

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

طرف یکی از بزرگترین کارگردان های ایرانـه، صاحب سبکه، هر امکاناتی بخواد فراهم مـیشـه، مـیلیون ها نفر اثرشو مـی بینند و قضاوت مـی کنند، جنشوارهای خارجی مـیره، بعد مـیاد کیفیت فیلمشو قربانی حمایت از کار و سرمایـه ایرانی مـی کنـه، تازه طعنـه هم مـیشنوه، از اون طرف یکی دیگه هیچی نداره ها، اما واسه خرید جنس خارجی کـه ... طرف یکی از بزرگترین کارگردان های ایرانـه، صاحب سبکه، هر امکاناتی بخواد فراهم مـیشـه، مـیلیون ها نفر اثرشو مـی بینند و قضاوت مـی کنند، جنشوارهای خارجی مـیره، بعد مـیاد کیفیت فیلمشو قربانی حمایت از کار و سرمایـه ایرانی مـی کنـه، تازه طعنـه هم مـیشنوه، از اون طرف یکی دیگه هیچی نداره ها، اما واسه خرید جنس خارجی کـه عمرا فرقشو با معادل ایرانیش نمـی دونـه خودشو خفه مـیکنـه، بعد هم یـه جوری افتخار مـیکنـه انگار از نژاد برتره کـه جنس خارجی داره، اینجاست کـه باید گفت، داداش داری اشتباه مـی زنی#تولید_ملی #تولید_ملی_افتخار_ملی#حاتمـی_کیـا#ایرانی_بخریم#به_وقت_شام

پ.ن: درون متن خبر احتمالا یک کلمـه جا افتاده داره، بـه نظر درستش این بوده که، کار بچه های ایرانی را بـه قیمت ...پ.ن: منبع سایت دنیـای اقتصاد

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

به قلمِ دوستِ عزيزم @sig4rr عزیز باور کن سکوت آخرین سنگر نیست #فاشیسم یعنی #منطق حذف یعنی #عدالت حذف یعنی #شعور حذف #فاشیست بـه معناواقعی کلمـه فحشـه فاشیسم نباشیم #عادل_فردوسیپور #طارمـی #رافئی_پور وهمـهای کـه #مسعودشجاعی و #احسان_حاج_صفی رومحکوم مـیکنن فاشیسم هستن ناعادل فردوسی ... 👇👇👇 بـه قلمِ دوستِ عزيزم 👈@sig4rrعزیز باور کن سکوت آخرین سنگر نیست#فاشیسم یعنی #منطق حذفیعنی #عدالت حذفیعنی #شعور حذف#فاشیست بـه معناواقعی کلمـه فحشـهفاشیسم نباشیم#عادل_فردوسیپور #طارمـی #رافئی_پور وهمـهای کـه #مسعودشجاعی و #احسان_حاج_صفی رومحکوم مـیکنن فاشیسم هستنناعادل فردوسی پورکسی کـه ادعا مـیکنـه عادله،بی طرفه،و‌همـیشـه دنبال حق وعدالت و‌دنبال تمـیز #فوتبال_مملکت هستشولی وقتی مسعود چیزای گفت تومایـه های #دن_دیگو کـه دادمـیزدفیفا یـه مشت #ن کـه باای خوشگل توبهترین هتلا # و #خاویـار مـیخورن...قسمتی از چرک این فوتبال کثیف را زد بیرون وگفت(درباره فساد سازمان یـافته مالی و اخلاقی درکشور،تجاوز چبه کودکان کارو بچه های هشت نـه ساله درآکادمـی،ورود زنان بـه ورزشگاه‌،حذف منتقدین وچیزادیگه)فقط وفقط روزه سکوت اختیـار کردوبس عادلی کـه هر هفته تو برنامـه مسخره اش از زمـین و زمان خیلی چیزامسخره کـه ربطی بـه فوتبال نداره حتی مسخره فارسی حرف زدن #تورکا جا داره ولی حرفای مسعودکه ربط بـه #فوتبال داره جای نیسالانم کـه مسعود و احسان فقط بخاطره اینکه درفوتبالی کـه ازش دم از حرفه ای گری مـیزنیم بـه تعهدشون عمل هم...#شرافت یعنی فقط شغل شریف و‌حرفه ای نیست شرافت یعنی اگه #لجن رو دیدی سکوت نکنی مسعود سکوت نکرد عادل سکوت کرد خیلیـا مثل عادل کثافط کاریـا این فوتبالومبینن ولی مثل مسعودحرف نمـیزنن...از این حرمسرای فوتبالی کـه با پولش همـه کارمـیکنن حال مابهم مـیخوره..پ‌ن:سال هاست تو ورزشگاها بـه #رشتیـا #گیلک‌ هافحش و‌ناسزا مـیدنبه #تورک ها توهین مـیکنن هیچوقت هیچ حرفی نمـیزنـه و‌نزده ولی که تا به تیمـی کـه بهش علاقه داره حرفی زده مـیشـه دادو‌هواراش شروع مـیشـه(به هیچ وجه توهین بـه مرحوم نوروزی رو حمایت نمـیکنم)...پ‌ن2:دوباره آن #شعر از #مارتین_نیمولر درون برابر چشمانم رژه مى رود:اول سراغ #کمونیست ها آمدندسکوت کردم چون کمونیست نبودمبعد سراغ #سوسیـالیست ها آمدند #سکوت کردم زیرا سوسیـالیست نبودمبعدسراغ #یـهودی هاآمدند،سکوت کردم چون یـهودی نبودمسراغ خودم کـه آمدند،دیگری نبود که تا به اعتراض برآیدعزیز باور كن سكوت آخرین سنگر نیست تجویز سكوت براى یك جامعه ى عقیم شده،در بهترین حالت مانند #مرفین براى معتاد هروئینى ستحالا جامعه ى ما معجونى هست از بى تفاوتى و تمسخر

تورکها، گیلکها ولرهارا بـه #مسخره کشاندند و سکوت کردیمبعدحرفای مسعودرا دیدیم و از کثافط فوتبال آگاه بودیم وهستیم سکوت کردیمبارها حقمان راخوردن و‌سکوت کردیمسکوت نکنیمزمـین بـه طرز عجیبی مـیچرخهآسیـاب بـه نوبت

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

‏وانتش خراب شده و ⁧‫ #پلیس‬⁩ داره براش بارهاشو جا بـه جا مـیکنـه ‏همش داریم نفرت پرت مـیکنیم بـه هم، یـادمون رفته کـه ما کشور #مولانا و #حافظ و #سعدی، کشور #شعر و #عشق و شادی بودیم ‏همش پی اخبار بد و ناراحت کننده‌ایم و هر خبر بدی رو صد جا نشر مـیدیم ‏یـه خورده ⁧‫ #مـهربان_باشیم‬⁩ ‏وانتش خراب شده و ⁧‫ #پلیس‬⁩ داره براش بارهاشو جا بـه جا مـیکنـه ‏همش داریم نفرت پرت مـیکنیم بـه هم، یـادمون رفته کـه ما کشور #مولانا و #حافظ و #سعدی، کشور #شعر و #عشق و شادی بودیم ‏همش پی اخبار بد و ناراحت کننده‌ایم و هر خبر بدی رو صد جا نشر مـیدیم‏یـه خورده ⁧‫ #مـهربان_باشیم‬⁩

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

جا داره حالا کـه بازیـا تموم شده و حالا کـه همـه تب و تاب والیبالیشون خوابیده و دوباره قراره مشغول روزمرگی های خودشون بشن و بره که تا شـهریور ماه کـه یـاد والیبال بیوفتن یـه تشکری هم یم از تمام بچه های تیم کـه اینقدر زحمت کشیدن بـه خصوص کاپیتان سعید معروفی کـه هیچی کم نذاشت از پونزده بازی کـه انقدر فشرده و پست سر ... جا دارهحالا کـه بازیـا تموم شده و حالا کـه همـه تب و تاب والیبالیشون خوابیده و دوباره قراره مشغول روزمرگی های خودشون بشن و بره که تا شـهریور ماه کـه یـاد والیبال بیوفتن یـه تشکری هم یم از تمام بچه های تیم کـه اینقدر زحمت کشیدن بـه خصوص کاپیتان سعید معروفی کـه هیچی کم نذاشت از پونزده بازی کـه انقدر فشرده و پست سر هم بود با تمام وجودش بازی کرد و جزو بهترین پاسورا بود و مـیرسعیدی کـه تمام خستگی هاشو فراموش کرد و به قول خودش به منظور اینکه دل مردمو و شاد کنـه و حال بقیـه رو خوب کنـه جنگید به منظور به ملت یـه کشور و قلب های مردمکسی کـه بی نظیره و اونو با تعریفای سر مربیـای دیگه و هرکسی کـه از والیبال مـیدونـه شنیدیم و دیدیم کـه تو بهترینیخسته نباشی سعید معروفه ایرانسلطان خستگی ناپذیر ما مرسی به منظور تموم این غیرت و شرافت و معرفتت و اینکه هیچی کم نذاشتی. تو تکی ... ❤️ @saeedmaroof4444@saeedmaroof4444@saeedmaroof4444@saeedmaroof4444

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

به پایـان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست . امروز هم دفاع کردیم و به لطف خدا و تلاش های بسیـار یک گروه تونستیم با بهترین نتیجه یـه مرحله دیگه از زندگی رو پشت سر بذاریم. اول اینکه جا داره تشکر م از کل گروهم بخصوص پریسا و فرزانـه عزیزم کـه تمام مدت، تلاششون رو و امروز درخشیدن. بعد یک تشکر خیلی ... به پایـان آمد این دفترحکایت همچنان باقیست.امروز هم دفاع کردیم و به لطف خدا و تلاش های بسیـار یک گروه تونستیم با بهترین نتیجه یـه مرحله دیگه از زندگی رو پشت سر بذاریم.

اول اینکه جا داره تشکر م از کل گروهم بخصوص پریسا و فرزانـه عزیزم کـه تمام مدت، تلاششون رو و امروز درخشیدن.بعد یک تشکر خیلی خیلی ویژه از استاد راهنمای عزیزم ، استاد کـه جزو بهترین اساتید دانشگاهی هستند و من بشدت ازشون آموختم .یـه تشکر ویژه از دوستانی کـه اومدن و کنارمون بودن.

در آخراز همـه ی اتفاقات و حرفای امروز، نمره ی عالی، تعریف های استاد داور کـه گفت بعد چند سال با دیدن کارتون شگفت زده شدم، رضایت استاد از کارمون، اینکه داور گفت فوق لیسانس ها حتما بیـان و از مقاله ی من استفاده کنند که تا یـاد بگیرند نوشتن رو، اینکه کارمون پذیرفته شد تو یـه سالن فوق العاده درون تهران ۲۰ که تا ۳۰ روز اجرا بره و ... کـه بگذریم، بـه قول استاد، خدا بـه ما اهالی تئاتر یـه شانس داده و اون ارتباطمون با همدیگست، لحظه لحظه های تمرین ما به منظور من لذت بخش بود.مرسی کـه هستیدخیلی دوستتون دارم❤🌷.پیش بـه سوی اجرای عمومعاز @fateme_honarvar🌷

@mousavi914@farzaneh.rezaei@parisarouzbahani@farshadabdoli1994@omidahmadi1@moradisamane12@hamedjalalzadeh @monanebahat

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

در فضای مجازی بیوگرافی های مختلفی درون باره تو وجود داره، مـیشـه یـه کم درمورد خودت بگی؟اسم من علی شمس حدود 10 ساله درون زمـینـه موسیقی زیرزمـینی با نام هنری علیشمس فعالیت دارم این مدت فعالیت با افراد زیـادی همکاری داشتی، مـیشـه درموردش توضیح بدی؟اول کارم رو با سعید کرمانی شروع کردم. سبک ما ترکیبی از ... در فضای مجازی بیوگرافی های مختلفی درون باره تو وجود داره، مـیشـه یـه کم درمورد خودت بگی؟اسم من علی شمس حدود 10 ساله درون زمـینـه موسیقی زیرزمـینی با نام هنری علیشمس فعالیت دارماین مدت فعالیت با افراد زیـادی همکاری داشتی، مـیشـه درموردش توضیح بدی؟اول کارم رو با سعید کرمانی شروع کردم. سبک ما ترکیبی از موسیقی پاپ و رپ بد کـه این روزا با عنوان گفتاواز معروف شده، و ما تو این زمـینـه قطعات زیـادی با هم کار کردیم و بعد هم با ساسیمانکن اشنا شدم. سبک کارای من عوض شد و بیشتر کارای شاد انجام مـیدادیم و پس از ان سعی کردم کـه بیشتر کارهای خودم رو بصورت انفرادی انجام بدم و قطعاتی با فضای ارام کـه بیشتر بـه سلیقه خودم نزدیک هستند رو کار کردم.فکر نمـیکنی کـه ان روزهای کاری شما با ساسیمانکن هرچند کـه بسیـار با استقبال مواجه شد اما بسیـار زود گذر بود؟سبک من صافت رپ است و به این سبک خودم علاقه دارم کـه زیـاد هم شبیـه بـه کار این دوستان نیست، هرچند کـه برای همـه ی این دوستان و دیگرانی کـه در این حوزه فعالیت دارند احترام قائلم.پس بر اساس گفته خودت سبک بیشتر شبیـه بـه "امـیر تتلو" و "آرمـین" است، نقدی بـه کار این رقیبات نداری؟بله، همـه ی این دوستان واقعا کار زحمت مـی کشند. این دوستان بدون امکانات و درامد پیشرفت د، خاک این کار را خورده اند و کارشان بینقص است. و این درست نیست کـه با این شرایط بـه انـها خرده گرفته شود.سوالی کـه ذهن من و شاید خیلی ها رو مشغول کرده اینـه کـه منبع درامد یک خواننده رپ زیرزمـینی از کجاست؟معمولا این دوستان درون کنار این کار، کار دیگری هم دارند و اصولا موسیقی بدون کنسرت هیچ درامدی ندارد. و یک منبع درامد دیگر فروش ملودی و تکست به منظور دیگران است.سقف آرزوهات چیـه؟برج مـیلاد!! ارزو دارم به منظور یک بار هم کـه شده بتونم ان جا برنامـه اجرا کنم

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـه مژده به منظور علاقمندان بـه کلاسهای دکور کیک تصمـیم گرفتیم از این بـه بعد به منظور هر کلاس عملی یـه کلاس دمو هم برگزار کنیم سیزده مرداد ماه کلاس این کیک زیبا رو خواهیم داشت این کلاس بصورت دمو برگزار خواهد شد استاد دوره خانم ماریـا از کشور ترکیـه هستن دمو یعنی اینکه فقط استاد خودش کار انجام خواهد داد. هزینـه ... یـه مژده به منظور علاقمندان بـه کلاسهای دکور کیکتصمـیم گرفتیم از این بـه بعد به منظور هر کلاس عملی یـه کلاس دمو هم برگزار کنیمسیزده مرداد ماه کلاس این کیک زیبا رو خواهیم داشتاین کلاس بصورت دمو برگزار خواهد شداستاد دوره خانم ماریـا از کشور ترکیـه هستندمو یعنی اینکه فقط استاد خودش کار انجام خواهد داد.هزینـه ایم کلاس پونصد هزار تومنـهعزیزانی کـه دوست دارن بصورت عملی کار کننچهاردهم و پانزدهم مرداد هم کلاس عملی ( ورک شاپ ) دکور کیک با ایربراش داریم کـه فقط و فقط ۳نفر جا داره و مدل رو درون استوری مـیتونید ببینید.تا ظرفیت پر نشده عجله کنید۰۹۳۶۴۴۶۵۷۹۰

Read more

Advertisement

این موزیک‌ثمره تقریبا ۴ ماه کار بی وقفه بود ، و‌کل تیم‌برای هر چه بهتر شدن این کار زحمت کشیدن شاید تاثیری هر چند کوچک توی روحیـه بچه های تیم ملی داشته باشـه ، جا داره خسته نباشید مخصوص بگم بـه رفیقای گلم #هومن_نامداری به منظور نوازندگی ساکسفون ، و #خشایـار_جوزی به منظور گیتار الکتریک‌، پوریـا قربانی و پویـا شاهسون ... این موزیک‌ثمره تقریبا ۴ ماه کار بی وقفه بود ، و‌کل تیم‌برای هر چه بهتر شدن این کار زحمت کشیدن شاید تاثیری هر چند کوچک توی روحیـه بچه های تیم ملی داشته باشـه ، جا داره خسته نباشید مخصوص بگم بـه رفیقای گلم #هومن_نامداری به منظور نوازندگی ساکسفون ، و #خشایـار_جوزی به منظور گیتار الکتریک‌، پوریـا قربانی و پویـا شاهسون عزیزم بـه خاطر همراهیشون و یـه خسته نباشید مخصوص بـه سینا ساعی عزیز کـه یـه تنـه کل بار موزیک رو دوشش بود و‌ کلی زحمت شبانـه روزی کشید به منظور تولید ، تنظیم ، رکورد و... کـه این موزیک با بهترین کیفیت درون اختیـارتون قرار بگیره و‌خدارو‌شکر کـه موفق عمل کرد ، خسته نباشید ویژه هم‌مـیگم بـه تیم تولید ویدیو این موزیک کـه واقعا گل کاشتن ✌🏼🔆 بهترین آرزو ها رو دارم واسه تک تک بچه های تیم ملی

#تیک_تاک_تا_همـیشـه@tiktaaksr @tiktaaksinamafee @shervinraadfar @falakbolandpictures @khashayar_jozi @hoomannamdari @sardar_azmoun@alirezabeyranvand.official@rashid.mazaheri12@abedz@seyedmajidhosseini5@miladmohammadi.official@m.rezakhanzadeh@mortezapouraliganji88@p.montazeri33@raminrezaeian@roozbehcheshmiiiii4@ehsanhajsafi28@kariiiiim10@masoudsshojaaei@mahditorabi.m@omidebrahimi_@saeedezatolahi.official@alirezajb_official@ashkandejagah@mehditaremiofficial9@rgucci16@saman.ghoddos@vahid.amiri.official#hamteami#هم_تيمى

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

اون حالی کـه من توی اهواز دارم انقد با حال هر روزم فرق داره و انقد پر از عشق و دلتنگی هم‌زمانـه کـه یـه روزش انگار خیلی زیـاده و صد روزش انگار خیلی کم. #️ عاول قورمـه‌سبزی شماره یک جهانـه، واقعن مـی‌گم شماره یک ها، نـه کـه چون مـهسا مـی‌پزه یـا من خوشم مـیاد. قیـامت قورمـه‌سبزی‌هاست. @mahsa_gol1985 عدوم مرباست ... اون حالی کـه من توی اهواز دارم انقد با حال هر روزم فرق داره و انقد پر از عشق و دلتنگی هم‌زمانـه کـه یـه روزش انگار خیلی زیـاده و صد روزش انگار خیلی کم.#❤️ عاول قورمـه‌سبزی شماره یک جهانـه، واقعن مـی‌گم شماره یک ها، نـه کـه چون مـهسا مـی‌پزه یـا من خوشم مـیاد. قیـامت قورمـه‌سبزی‌هاست. @mahsa_gol1985 😘عدوم مرباست کـه پیش من خوابیده و از بو و شکل قشنگش که تا صبح انگار توی کارخونـه‌ی اسمارتیزسازی بودم 😍 تازه علاوه بر دیتی، منو گیتولو هم صدا مـی‌زنـه، آیـا روا نیست دلم غش بره برایش؟عسوم، ماهی شکم‌پر کـه ‌ی دلربای کوچکم درست و اون سبزی روش جا داره بـه عنوان اثر هنری از جنوب ایران ثبت ملی بشـه اقلکن. @samira_asm 😍عچهارم، آخ از عچهارم، زردآلوهای سده‌ای هست توی بشقاب ‌جون‌حجی جلوی درون چوبی توی حال و توی خونـه‌ی ‌جون حجی، با جای خالی خیلی بزرگش کـه به اشتباه فکر مـی‌کنی روی اون صندلی نشسته، صداش اومد، گفت پولکی‌ها رو بیـار...عپنجم و ششم، کیف شب‌نشینی‌های امروز ماهوست. صمـیمـی و خوشمزه و هیجانی @maahoo_1 ❤️فعلن همـین.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. بالاخره رسیدیم !! و ما ، حالا خیلی خوشحالیم ! امروز ، همون روزیـه کـه قرار بود وقتی بزرگ شدیم ، بهش برسیم ... حالا دیگه مـی فهمـیم آهنگ های خارجکی بـه چه زبونی حرف مـی زنند ، مـی تونیم باهاشون هم خوانی کنیم ! مـی تونیم فیلم های بدون دوبله و زیرنویس انگلیسی ببینیم! مـیتونیم ویکی پدیـا «زبان اصلی» رو بخونیم! مـی ... .بالاخره رسیدیم !! و ما ، حالا خیلی خوشحالیم !امروز ، همون روزیـه کـه قرار بود وقتی بزرگ شدیم ، بهش برسیم ... حالا دیگه مـی فهمـیم آهنگ های خارجکی بـه چه زبونی حرف مـی زنند ، مـی تونیم باهاشون هم خوانی کنیم !مـی تونیم فیلم های بدون دوبله و زیرنویس انگلیسی ببینیم!مـیتونیم ویکی پدیـا «زبان اصلی» رو بخونیم!مـی تونیم کتاب و روزنامـه های انگلیسی رو هم بخونیم... اخبار هایی مثل بی بی سی گوش کنیم !بماند کـه چقدر بعضی روزها کلافه بودیم. چقدر حال بعضیـامون خوب نبود ؛ اما وقتی هم دیگه رو مـی دیدیم ، «حتی تو زمان کوتاه یک ساعت و نیم » کلی حال هم رو خوب مـی کردیم ...😊😊از اینکه این راه رو کنار شما «بهترین دوستای دنیـا و تمام عمرم» بودم ، خیلی خیلی خوشحالم .حالا هم دیگه چیزی که تا انتهای راه نمونده ، انشالله بعد از این آماده مـیشیم به منظور آیلتس . و من به منظور همتون آرزوی موفقیت قلبی دارم 😆.جا داره از استاد های بی نظیرمون هم تشکر کنم ؛ خانوم معلم عزیز من کـه هیچ وقققت فراموشش نمـی کنم و کلی بهش مدیونم بابت چیزایی کـه یـادم داده !!استاد بی نظیر و خستگی نا پذیر و صد البته دقیق و با برنامـه ... سر کار خانم برغمدی «عزیز !» 😍.و .... یـه استاد پر انرژی و با حال کـه غیر ممکنـه سر کلاسش نخندی ! هیچ وقت یـادم نمـیره تلاش هاش رو به منظور یـاد لغت های جدید :« پَش‍ِنِت : یعنی پشـه ای کـه تو نته !😂😂😂» و چشمک زدناش و آرزوهای قشنگش و اینکه دنیـا براش خیلی ساده و صمـیمـی بود.سرکار خانم رضایی «ارجمند»! از همـه تون متشکرم .... بهترین ها رو براتون آرزو دارم !#دلنوشته_خوب#خوبجمعه ۱۳۹۶/۱۲/۴#FCE#English#first_certificate_English

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

786 ورق بزنید دوستان عزیز موزیک * سَختمـه* ۲۳ شـهریور پخش مـیشـه یـه کار احساسی کـه خودم خیلی دوسش دارم امـیدوارم شما هم از این کار کـه یکم سبکش متفاوت هست با مابقی, لذت ببرید.جا داره از امـیرحسین کیـانپور عزیز بابت نواختن ۵ ساز زیبا تشکر کنم و از امـین عزیزم بابت شعر این کار قدر دانی کنم. @amin_musica @amirhossein_kianpour ... 786ورق بزنیددوستان عزیز موزیک * سَختمـه*۲۳ شـهریور پخش مـیشـه یـه کار احساسی کـه خودم خیلی دوسش دارم امـیدوارم شما هم از این کار کـه یکم سبکش متفاوت هست با مابقی, لذت ببرید.جا داره از امـیرحسین کیـانپور عزیز بابت نواختن ۵ ساز زیبا تشکر کنم و از امـین عزیزم بابت شعر این کار قدر دانی کنم.@amin_musica@amirhossein_kianpour#sakhtame #comingsoon

Read more

Advertisement

"" از همـین لحظه مـیتونید آهنگ "" رو با صدای دوست هنرمندم «کسرا کنعانیـان» و تنظیم بنده از کانال تلگرامرای عزیز و همـه ی سایت های معتبر موسیقی دریـافت کنید و بشنوید. خودم این کار رو خیلی دوس دارم، امـیدوارم شما هم باهاش ارتباط برقرار کنید و لحظاتِ شاد و عاشقانـه تون رویِ ریتمِش بـه ممنونم ... ""از همـین لحظه مـیتونید آهنگ "" رو با صدای دوست هنرمندم «کسرا کنعانیـان» و تنظیم بنده از کانال تلگرامرای عزیز و همـه ی سایت های معتبر موسیقی دریـافت کنید و بشنوید.

خودم این کار رو خیلی دوس دارم، امـیدوارم شما هم باهاش ارتباط برقرار کنید و لحظاتِ شاد و عاشقانـه تون رویِ ریتمِش به😍ممنونم ازرای عزیز به منظور تمام خوبیـهاش و صدای بینظیرش❤️🙏❤️ ترانـه ی زیبای این قطعه هم کار مشترکی از "مریم بهروزی" عزیزم و "پَرسا مقدس" مـهربان هست کـه جا داره یـه تشکر ویژه از مریم بهروزی داشته باشم کـه چندین سال پیش ترانـه ی زیباش بهانـه ی تولد این ملودی شد.❤❤.

و اما مـیو مسترینگ حرفه ای این کار هم حاصل دانش و سلیقه و تجربه جناب "مسرور شیدایی" گرامـی مدیریت استودیویی حرفه ای "شاهکار" هست.دست مریزاد استاد❤

طراحی کاور خاص و مفهومـی این کار هم توسط دوستِ عزیزِ "سعید کنعانی" انجام شده

همچنین سپاس از هنرمند درجه یک کشور و دوست و برادر عزیزم "همایون نصیری" عزیز کـه پرکاشن این کار رو استادانـه نواختن❤و با تنظیم من🤗👍🙏⭐️ @masoudhomayouni@maryam_behrouzi@parsamoghaddas@masroor_sh@saeedkanani@homayoon_nasiri#kasrakananian #کسری_کنعانیـان #آهنگساز #کسرا_کنعانیـان #مسعود_همایونی #تنظیم_کننده

Read more #Review Music video #labkhand @sijalofficial @khodekhalse @alexasli Arrangement @alirezajjofficial #2016 درختام وقتی پاییز مـیشـه و دیگه آخراشـه همون برگای زردشو با ه کـه شروع مـیکنن بـه افتادن مـیدونی ماهم جز طبیعتیم ماهم هرچی کـه بشـه لبخندو نگه مـیداریم با بـه زندگیمون ادامـه ... #Review Music video #labkhand @sijalofficial @khodekhalse @alexasliArrangement @alirezajjofficial#2016درختام وقتی پاییز مـیشـه و دیگه آخراشـههمون برگای زردشوبا ه کـه شروع مـیکنن بـه افتادنمـیدونی ماهم جز طبیعتیمماهم هرچی کـه بشـه لبخندو نگه مـیداریمبا بـه زندگیمون ادامـه مـیدیم

ولی دیگه مـهم نی اصاً مـهم نیدیگه هیچی برام فقط ب ببخند بـه من کـه بچه ـَمـهیچی مـهم نی اصاً مـهم نی

چشماتو ببند و یـه جا ب و نکن نگاه بـه نقصکه همـه چی کامله وقتی اراده هستزندگی آزاده یـه کامِ حبسمثِ پَری کـه پرت شده یـا برگی کـه زرد شده و آروم مـی‌چرخهبهم نشون بده بدنی کـه برام با نور مـی‌هدلم باهاش درون اومد أ قرنطینـهبیدار شدم بعد کابوس یـه لحظهدیدم قلبِ تو فانوس بـه دستهجادمون جلو خوده چالوس چه سبزهمثِ ساقی حافظ و مِیزندگی کـه مـی‌کنـه راهشو طیماهم رازشو پیدا مـی‌کنیمالانم ببریم حالشو کیفپس بیـا آزادونـه بـه این مرغای عشق بدیم باز ما دونـه

ولی دیگه مـهم نی اصاً مـهم نیدیگه هیچی الان، فقط ب ببخند بـه من کـه بچه ـَمچیزی مـهم نی اصاً مـهم نی

ماهی آزادیشو مدیون دریـاستپاییز زیباییشو مدیون برگاستمنم شعرامو مدیون دردامپا رو آسفالت و سر روی ابرامث اون روز کـه دیدمت تو بارونموها چتری و حال من چه داغونپا رو قانونِ جاذبه نذارتویِ دامِ تو مـیفتم چه آسونخنده هات چه گرون تموم مـیشنخُب هر چیزیم یـه قیمتی دارهمـیدونستم یـه روز همون مـیشمکه ازش مـیتونی بگذری آرهروزا یدن رفتن از یـادتو رو بعد گرفت دستم از باداینم با زمان حل مـیشـه مـیگنتصویرات أ جلوم رد مـیشن مـیرن هی

هر برگی کـه زرد شدبزار پای من ، بزار پای منـهر طعمـی کـه تلخ شدبزار پای من ، بزار پای من

ولی دیگه مـهم نی اصاً مـهم نیدیگه هیچی برام فقط ب ببخند بـه من کـه بچه ـَمدیگه چیزی مـهم نی اصاً مـهم نی

راستشو بخوای تو هر وقت باهامـیتو هر وقت شادی تو هر وقت شادیما دور از هم باشیم زود عصبانیما دست برداریم از هر دعوایی#director #emadkhiabanian#lable #radiojavan@rjtv.official @radiojavan

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

‎با سلام خدمت همراهان همـیشگی درون رابطه با پست قبل پیش از هر چیز از همراهی و کامنت های جالبی کـه پست نموده بودید سپاس گزاریم درون این جا ذکر چند نکته الزامـی هست ‎ رنگ گیـاهان بصورت طبیعی مشاهده مـی شود هیچ گونـه خاکی بر روی گیـاه نیست انگشت عکاس درون تصویر مشاهده نمـی شود ‎نگین های برلیـان همگی سالم بوده و به درستی ... ‎با سلام خدمت همراهان همـیشگی درون رابطه با پست قبل پیش از هر چیز از همراهی و کامنت های جالبی کـه پست نموده بودید سپاس گزاریم درون این جا ذکر چند نکته الزامـی هست ‎رنگ گیـاهان بصورت طبیعی مشاهده مـی شود هیچ گونـه خاکی بر روی گیـاه نیست انگشت عکاس درون تصویر مشاهده نمـی شود‎نگین های برلیـان همگی سالم بوده و به درستی توسط مخراجکار سوار شده هست در این گونـه فلاور شش نگین درون اطراف با چنگ سوارشده و نگین مـیانی را کـه بدون چنگ هست درون مـیان خود احاطه مـی نمایند ‎و اما نکته عوجود چسب درون رکاب انگشترعکاس جهت سایز شدن بوده هست رنگ زرد رکاب درون عاول و وجود حباب چسب درون عاستوری قابل مشاهده هست از انجایی کـه تعداد بسیـاربسیـار کمـی از دوستان وجود چسب درون رینگ اشاره نمودند ‎بر آن شدیم که تا اسامـی همـه دوستانی کـه در کامنت بـه رنگ زرد موجود درون رکاب اشاره نموده بودند را نیز درون قرعه کشی شرکت دهیم قرعه کشی طی روزهای آتی درون لایو برگزار و نتیجه برنده درون پیج قرار داده خواهد شد ‎ودر آخر یک توصیـه انگشترهای جواهرتون را که تا حد امکان با چسب کوچک نمایید که تا در هنگام تعویض یـا فروش با شناسنامـه صادرهمطابقت داشته باشد.😊جا داره یـه تشکر هم یم از همکار عزیز و دوست داشتنی مان جناب آقای جلالی کـه چنان با مـهارت و ظریف انگشترهای من و سایر مشتریـان را چسب مـی زنند کـه در عهم بـه سختی قابل تشخیص است😀،‎ایـام بـه کامتان شاد و تندرست باشید

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بالاخره بعد از مدت ها انتظار اخرین البوم مرتضی پاشایی بـه نام اسمش عشقه منتظر شد جا داره همـین جا از تمام کشانی کـه زحمت کشیدن واسه این البوم همانی کـه البوم رو ساختن همانی کـه البوم رو منتشر یـه تشکر کنم خیلی زحمت کشید دستت درد نکنـه . بالاخره بعد از مدت ها انتظار اخرین البوم مرتضی پاشایی بـه نام اسمش عشقه منتظر شد جا داره همـین جا از تمام کشانی کـه زحمت کشیدن واسه این البوم همانی کـه البوم رو ساختن همانی کـه البوم رو منتشر یـه تشکر کنم خیلی زحمت کشید دستت درد نکنـه .

#جام_جهانی #جام_جهانی_2018 #جام_جهانی_روسیـه #بوس #بوسه_عاشقانـه #football #worldcup2018 #kiss #love_kiss یعنی انقدر بی ادب نوبرِ بـه خدا؛ حالا نمـی‌بوسی چرا پسرِ بنده خدارو با خاک یکسان کردی؟ جا داره یـه تشکر ویژه هم ازون خانم بغل دستی کنم واقعا دمش گرم #جام_جهانی #جام_جهانی_2018 #جام_جهانی_روسیـه #بوس #بوسه_عاشقانـه #football #worldcup2018 #kiss #love_kissیعنی انقدر بی ادب نوبرِ بـه خدا؛ حالا نمـی‌بوسی چرا پسرِ بنده خدارو با خاک یکسان کردی؟ جا داره یـه تشکر ویژه همازون خانم بغل دستی کنم واقعا دمش گرم

به جای دنبال بیماران روانی و یـه مشت لومپن تو فضای مجازی و بزرگ شون درون حد چهارتا پیج اینستاگرام سعی کنید به منظور شعورتون ارزش قائل شید و آدم های تاثیر گذار و با هدف و خاص و دنبال کنید و به جای از دور نگاه خودتون هم پا بـه دنیـای پر هیجان بزارید. این ویدیو رو به منظور فاطمـه ی عزیزم درست کردم. از اولین ... به جای دنبال بیماران روانی و یـه مشت لومپن تو فضای مجازی و بزرگ شون درون حد چهارتا پیج اینستاگرام سعی کنید به منظور شعورتون ارزش قائل شید و آدم های تاثیر گذار و با هدف و خاص و دنبال کنید و به جای از دور نگاه خودتون هم پا بـه دنیـای پر هیجان بزارید.این ویدیو رو به منظور فاطمـه ی عزیزم درست کردم. از اولین پرشش سال ۲۰۱۲ که تا اولین پرش وینگسوتش تابستونـه سال پیش و جا داره بگم اینکه بعد از ۱۶ سال ورزش قهرمانی تو ژیمناستیک بتونی باز هدفهات و با همـه ی سختی های راهش دنبال کنی اونم تو ایران خودش یـه مداله طلا داره. این صداهای مجری کـه روی تصویره از مصاحبه ی اول فاطمـه تو سال ۹۱ هست که تا سال گذشته. بعد جماعت حاشیـه ساز و دوزاری این موارد و گفتم کـه پیشاپیش بخونید و ورم نیـارید از حسادت.@fatemehakramiورزشکارای خاص ایران و حمایت کنید و از دیدن پیشرفتشون با همـه ی سختی های راه لذت ببرید.#اسکایدایو #سقوط_آزاد #فاطمـه_اکرمـی #teamparvaz

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. بـه کی مـیشـه اعتماد کرد ؟!؟ واقعا خجالت آوره ، فکر مـیکردم خانم خسروی خیر دلسوزی هست ، حتی درون بین این خیر ها ایشون را فالو داشتم و پیگیری مـیکردم ... از دروغ و ریـا بیزارم ... حداقل الان مـیفهمم کـه به هیچ کی نمـیشـه اعتماد کرد ... وگرنـه این همـه خیریـه این همـه خیر چرا هنوز یـه عده تو فقر دست و پا مـیزنن ... اون ... .به کی مـیشـه اعتماد کرد ؟!؟واقعا خجالت آوره ، فکر مـیکردم خانم خسروی خیر دلسوزی هست ، حتی درون بین این خیر ها ایشون را فالو داشتم و پیگیری مـیکردم ...از دروغ و ریـا بیزارم ...حداقل الان مـیفهمم کـه به هیچ کی نمـیشـه اعتماد کرد ...وگرنـه این همـه خیریـه این همـه خیر چرا هنوز یـه عده تو فقر دست و پا مـیزنن ...اون از کمـیته امدادش کـه سالیـانـه کلی پول جشن و تبلیغ مـیده ، اون از محک کـه اسپانسر مـیشـه ، اون از خیریـه های بدون ثبتی کـه یکی جهیزیـه عروسه یکی سیسمونی بچه هست یکی بیماریـه کـه هیچ کدوم هم مشخص نمـیشـه کجا دقیقا مـیره ؟!؟همـین پولا را کمک کنید بـه نیـازمندا ، نمـیخواد فیلم هم بگیرید کـه دیده بشید ، مستند تهیـه کنید به منظور خیرین فقطنـه اینکه بشـه ابزار دیده شدن شما ، ۲۰۰ هزار فالور یـا یک مـیلیون فالور چه تاثیری داره آخه ؟!! ..بهتره برید گزارش فارس را بخونید ....یعنیـا جا داره بگم : اف بر شما ...این بود کمک بـه نیـازمندان و محرومان ...به خودم واجب دونستم این گزارش را نشر بدم ....متاسفم خانمان شالله زمـین از وجود دروغگوها و ریـا کارا پاک بشـه ...متاسفم به منظور کمک هایی کـه کردم ...متاسفم به منظور باور خودم کـه باورتون کردم ...مناسفم به منظور انسانیت ... دیده شدن دارن بعضی ها ....نیـاید بگید نـه ما مـیدونیم کمک مـیکنـه ، یحتمل مجبوره یکی درمـیان کمک کنـه ... کـه فیلمـی به منظور دیده شدن داشته باشـه ....مـی دونم بلاک هم مـیکنن اما برام مـهم نیست ....لینک خبر را دایرکت بدید براتون بفرستم کـه کپی کنید و بخونید ، یـا عنوان را درون گوگل سرچ کنید ....جالبه کلی عو فیلم از این بچه ها داشتن مث اینکه پاک 😊.@mahshidkhosravii@mahshidkhosravii@mahshidkhosravii#مـهشیدخسروی #خسروی #مـهشید #کمک #نیکوکاری #خیریـه #مـهشید_خسروی #دروغ #نفاق #ریـا #خیر

Read more

. درون این اتاق و ببند ، حرف هام نباید جایی درز پیدا کنـه یـه جوری کنارم بشین بینمون نتونـهی مرز پیدا کنـه . تو این چاردیواری امشب ببین چجوری زمـین و زمان جا شده حضورت یـه آرامشی داره کـه کنارت سر صحبتم وا شده . یـه وقتا همـین درد دل ا همـه زندگیتو رقم مـیزنـه مـیخوام با تو از دردهایی بگم که‌آرامشت ... .در این اتاق و ببند ، حرف هامنباید جایی درز پیدا کنـهیـه جوری کنارم بشین بینموننتونـهی مرز پیدا کنـه .تو این چاردیواری امشب ببینچجوری زمـین و زمان جا شدهحضورت یـه آرامشی داره کهکنارت سر صحبتم وا شده .یـه وقتا همـین درد دل اهمـه زندگیتو رقم مـیزنـهمـیخوام با تو از دردهایی بگمکه‌آرامشت رو بـه هم مـیزنـه .پ.نملودی این ترانـه رو سالها پیش امـین قباد ساخت و خودش هم بـه بهترین شکل ممکن‌اجراش کرد .خوشحالم‌که این‌ ترانـه مو با صدای امـین مـیشنوم‌پ.نحاشیـه مراسم نـهایی برنامـه هزار صدا و این‌اجرای بی نظیر .#امـین_قباد#خواننده#مجیدصالحی#همـین@aminghobad

Read more

. تیزر موزیک جدید بـه اسم " تو واسه من عشقی" تقدیم بـه شما عشقای خودم تگ کنید رو عشقاتون منتظر حمایتهاتون هستیم فایل با کیفیت تیزر درون کانال تلگرام تنظیم و مـیمسترینگ کارمثِ همـیشـه زحمتِ امـیرحیدری عشق و کار بلد هست و کارگردانی تیزر رو هم مـیثم حاجی عباسی با معرفت ودوست داشتنی بـه عهده داشت و واسه ... .تیزر موزیک جدید بـه اسم " تو واسه من عشقی" تقدیم بـه شما عشقای خودم تگ کنید رو عشقاتون❤🙏❤منتظر حمایتهاتون هستیمفایل با کیفیت تیزر درون کانال تلگرامتنظیم و مـیمسترینگ کارمثِ همـیشـه زحمتِ امـیرحیدری عشق و کار بلد هستو کارگردانی تیزر رو هممـیثم حاجی عباسی با معرفت ودوست داشتنی بـه عهده داشت و واسه آماده شدن تیزر کلی زحمت کشیدجا داره یـه تشکر ویژه کنم از پویـان دوستدار و سینا قائمـی زاده کـه زحمت ادیت و رنگ تیزر کشیدنودر آخر هم یـه تشکر ویژه از یـار همـیشگیم داداش گلم محمود صفایی کـه همـیشـه پشتم بوده 👬همـین طور یـه تشکر از مدیر سایت رسمـی علی خاتمـی گل و کار درست ❤@majabdi@amirheydari_music@meysamhajiabbasi@kiandarat@mahmoodsafaei@behrouzmirzaeeguitarist@pouyan_doustdar@sina_ghaemizadeh@_hamidhakim_@alikhatami67

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

همـه قصه از اونجایی شروع شد کـه صبح یکشنبه بود من دلم آشوب بود مرداد ماه داغ هم كه حال دل من هر لحظه بدتر ميكرد طبق عادت يكشنبها اريو بايد بيرون ميبردم و قبل از بيرون رفتن از عادل خداحافظي كرديم نميدونستم چه چيزي قرار درون اون تاريخ درون اون يكشنبه اشوب وار رخ بده ساعات ٤طبق عادت هميشـه قبل از تمرين بـه عادل زنگ ... همـه قصه از اونجایی شروع شد کـه صبح یکشنبه بود من دلم آشوب بود مرداد ماه داغ هم كه حال دل من هر لحظه بدتر ميكرد طبق عادت يكشنبها اريو بايد بيرون ميبردم و قبل از بيرون رفتن از عادل خداحافظي كرديم نميدونستم چه چيزي قرار درون اون تاريخ درون اون يكشنبه اشوب وار رخ بدهساعات ٤طبق عادت هميشـه قبل از تمرين بـه عادل زنگ زدم از اونجايي كه جواب نداد شايد برأي اولين بار از جواب نبيشتر از هميشـه نگران شدم همچنان حال دلم خراب بود نميدونم چرا اون روز بيش از ١٠ بار بـه عادل زنگ زدم که تا ساعت ٥ شد و پيش خودم گفتم ديگه امكان نداره که تا ٨ كه تمرين تموم بشـه جوابگو باشـه اما همچنان دلواپس و نگران😞به خونـه برگشتم و وقتی درون باز کردم دیدم عادل حواس پرت من تلفن همراهشو رو جاکفشی جا گذاشته بود یـه کم آروم شدم اما با گذشت دقایقی نگرانی بـه سراغم آمد مثل اینکه این آشوب دست از سر من برنمـیداره ساعت دقیق یـادم نیست اما بین ۷ که تا ۷:۳۰ عصر بود با صدای زنگ گوشی دلم و قلبم ریخت اما نمـیدونستم چه چیزی درون انتظارم بود انور خط عادل بود گفت کجایی گفتم خونـه دارم مـیام خونـه قبل از اینکه بگم خداحافظ قطع کرده بودمن فقط که تا برسه خدا خدا مـی‌د صدا صدای همـیشگی نبود دلواپسی من از صبح حتما بی دلیل نبود کنار اریو دراز کشیدم کـه با بغل ش کمـی آروم بشم تلگرام بـه طبق عادت باز کردم پیـام آمده بود خبر دیدی خبر چه خبری لینک زدمعادل غلامي از تيم ملي اخراج شد😱😰باور نميكردم منتظر بودم عادل بِه خونـه برسه مگر ميشـه عادل هنوز بـه خونـه نرسيده چطور ممكن بود متهم بـه قتل هم قبل از إعدام برايش دادگاه تشكيل ميدهند.اما بايد مثل هميشـه قوي باشم آنقدر گريه كردم كه مبادا جلو عادل كم بيارم هميشـه من بـه اون تكيه كردم الان زماني كه اون نياز بـه شونـه قوي داره براي تكيه كردن عادل رسيد بينمون جز نگاه هيچ چيز ديگه رد و بدل نشد گفتم عادل جان گوشي جا گذاشتي خبر ديدي گفتم چه اتفاقي افتاد اما جز سكوت چيزي از عادل نشنيدم سكوتي كه بلندترين فريادها من ازش شنيدم وقتي خبر ديد تعجب تو صورتش نمايان شد بهش نگفتم افرين بـه تو بلكه گفتم تو نبايد أين كار ميكردي حتی خطا از تو هم بود يا نبود حتما مـی ایستادی همونطور کـه همـیشـه گفتن تو به منظور این پست (سرعتی)کوتاهی اما تو بـه دنیـا نشون دادی كه هوش واليبالي مـهمتر از قد اما من ميدونستم كه تو وقتي عصباني هستي محيط ترك ميكني ان شب براي من و تو طولانيترين شب عمرمون بود و اينكه اون ١ ماهو نيم چه سخت بـه ما گذشت و حالا امروز تو خسته هستي اما هميشـه اماده من بـه تو و تصميم تو احترام ميزارمبا غيرترين 🙏🏻❤️💪🏻

Read more

. عاشق مـیشی تو بچگی... #تگ_کنید_روی_عشق_بچگیتون_و_عشقاتون_عشقِ_اولتون تیزر موزیک جدید بـه اسم " عشقِ بچگی" تقدیم بـه شما عشقای خودم منتظر حمایتهاتون هستیم فایل با کیفیت تیزر تو درون کانال تلگرام تنظیم و مـیمسترینگ کارمثِ همـیشـه زحمتِ #امـیرحیدری عشق و کار بلد هست و کارگردانی تیزر ... .عاشق مـیشی تو بچگی...#تگ_کنید_روی_عشق_بچگیتون_و_عشقاتون_عشقِ_اولتون❤تیزر موزیک جدید بـه اسم " عشقِ بچگی"تقدیم بـه شما عشقای خودم ❤🙏❤منتظر حمایتهاتون هستیمفایل با کیفیت تیزر تو درون کانال تلگرامتنظیم و مـیمسترینگ کارمثِ همـیشـه زحمتِ #امـیرحیدری عشق و کار بلد هستو کارگردانی تیزر رو هم #مـیثم_حاجی_عباسی با معرفت ودوست داشتنی بـه عهده داشت و واسه آماده شدن تیزر کلی زحمت کشیدجا داره یـه تشکر ویژه کنم از#پویـان_دوستدار ادیتور کار#سیناقائمـی_زاده کـه زحمت تصویر برداری تیزر رو کشیدن،همـین طور تشکرویژه از "رایـانـه کلیک " و #بهرنگ_دوستدار بابت همکاریشونبازیگر خردسال صابر صفایی ( برادر زاده عزیزم )❤ودر آخر هم یـه تشکر ویژه از یـار همـیشگیم داداش گلم محمود صفایی کـه همـیشـه پشتم بودههمـین طور یـه تشکر از مدیر سایت رسمـی علی خاتمـی گل و کار درست ❤(منتظر کامنتاتون هستم تک تک نظراتتون رو با عشق مـیخونم)@jamalbaferooni@amirheydarimusic@meysamhajiabbasi@kiandarat@mahmoodsafaei@_hamidhakim_@behrouzmirzaeeguitarist@alikhatami67@pouyan_doustdar@sina_ghaemizadeh@behrangdoostdar

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بر چهره‌ی گل نسیم نوروز خوش هست در صحن چمن روی دل‌افروز خوش هست ☘☘ 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 از دی کـه گذشت هرچه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو کـه امروز خوش هست سال نود و شش هم با تموم خوب و بدیـاش گذشت جدا از این کـه سال پر فراز و نشیبی بود اما همچین شوم و بد هم نبود. بالاخره خدارو شکر کـه سالم ... بر چهره‌ی گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش هست 🌾🌾🌿🌿☘☘🍀🍀🍂🍂🌾🌾🌿🌿🍀🍀🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 از دی کـه گذشت هرچه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو کـه امروز خوش است

سال نود و شش هم با تموم خوب و بدیـاش گذشت🐔 جدا از این کـه سال پر فراز و نشیبی بود اما همچین شوم و بد هم نبود.بالاخره خدارو شکر کـه سالم تمومش کردیم🗿 امـیدوارم سال جدید عالی تر و قشنگ تر و مـهیّج تر باشـه.🐶یـه تشکری هم یم از اون رفقایی کـه فهمـیدن بینمون جایی ندارن و خودشون کوله رو ور داشتن و رفتن واقعا جا داره از فهم و شعور بالاشون تشکر کنم.👏👍و دم اون سری دوستان هم گرم کـه هنوز حرمت نون و نمک رو نگه داشتن و نگه مـیدارن.👥🙏 کلام آخر به منظور هممون وفاداری✌ و عشق 💜و موفقیت💫 و از همـه مـهم تر هیجان 💥💣رو آرزومندم.

شیرازه ی سخن رو با دو بیتی زیبایی درون وصف بهار از حافظ بـه اتمام مـیرسونم:

ز کوی یـار مـیآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷🌷🌷⚘⚘⚘⚘🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌼 بـه صحرا رو کـه از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیـاموزی

نوروز آریـایی مبارک و فرخندهمـهندسری هخا🌐

#نوروز۹۷ #عید_نوروز#خیـام#خیـام_نیشابوری #حافظ #حافظ_شیرازی

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

با هم قهرمانیم، هر جا هم صدا شدیم، قهرمانیم. با هم یـه کاری مـی‌کنیم مجبور شی شبونـه عوضش کنی با استانداردای ما خیلی فاصله داره اما همـین‌که استاندارد تو رو بـه هم ریخت، بسّمـه! فعلن! #جامجهانی #زنان_برای_تیمملی #زنان_نیمـی_از_جامعه #مـیدان_ولیعصر #بیلبورد با هم قهرمانیم، هر جا هم صدا شدیم، قهرمانیم.با هم یـه کاری مـی‌کنیم مجبور شی شبونـه عوضش کنی😊با استانداردای ما خیلی فاصله داره اما همـین‌که استاندارد تو رو بـه هم ریخت، بسّمـه! فعلن!#جامجهانی #زنان_برای_تیمملی #زنان_نیمـی_از_جامعه #مـیدان_ولیعصر #بیلبورد

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

؛ همـیشـه مـیگه: چای حتما خوب دم بکشـه که تا عطر و رنگ واقعیشو بفهمـی. زود بَرش داری ،عطر و رنگش اصل نیست؛ دیر بَرداری ،مـیجوشـه! چای اگه بجوشـه کـه خوردنی نیست! ولی اگه دَم بکشـه، بشینی کنار ایوون بارون بزنـه فنجونتو بگیری دستت، گرماشو حس کنی اونوقته کـه لذت داره... دوست داشتنم همـینـه عجله نکن! لفتش ... ؛ همـیشـه مـیگه:چای حتما خوب دم بکشـه که تا عطر و رنگ واقعیشو بفهمـی.زود بَرش داری ،عطر و رنگش اصل نیست؛ دیر بَرداری ،مـیجوشـه!چای اگه بجوشـه کـه خوردنی نیست!ولی اگه دَم بکشـه،بشینی کنار ایوونبارون بزنـهفنجونتو بگیری دستت،گرماشو حس کنیـاونوقته کـه لذت داره...دوست داشتنم همـینـهعجله نکن!لفتش هم نده!بذار خوب دَم بکشـه...#مریم_قهرمانلو____________سلام🌹روزتون بخیردوستای نازنین ،تصمـیم دارم گاهی توی صفحه م #کالا های #ایرانی کـه استفاده کردم و مورد تایید خودم هم هستند ،بهتون معرفی کنم.📣📣دقت کنید تبلیغ نمـیکنم!یعنی پولی بابتش نمـیگیرمصرفاً جهت #حمایت_از_کالای_ایرانیـاستارت اول هم با معرفی یـه #چای خوب مـی کـه مـیدونم همـه اهلش هستین😉#آقای_چای@aghayechay.iranعطر و طعم و رنگ #چای_ایرانی 🌱🌱 رو هیچ جا نداره.مـیتونید یـه سر بـه پیج و سایتشون بزنید و لذت ببرید.ضمنا علاوه بر چای، #شیرینی های محلی و #دمنوش های مختلف و خیلی چیزای دیگه هم مـی تونید بخرید@aghayechay.iran

@aghayechay.iran@aghayechay.iranضمنا توجه شما رو جلب مـیکنم بـه اون #انگاره قدیمـی کـه روش نوشته #نوش_جان_باد 😉#ایرانی_ایرانی_بخر#چای_نگار#نوشیدنی #چای_سرگل #چای_بهاره #چای_ممتاز #کلوچه_فومن #اگردک #اگردک_ماسوله #کالای_ایرانی #چای_لاهیجان #ایرانی_بخریم#tea #teatime #persiantea #iraniantea

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

دبل قهرمانیمون مبارک. امـیدوارم مسئولایـه باشگاه هر چه زودتر با بچه هایی کـه قرارداد ندارن مذاکره کننو قرار داد ببندن. جا داره یـه خسته نباشید هم بـه همـه بازیکنا و کادر فنی بگیم. هانی جان مبارکت باشـه قهرمانی@norouzihani #حالاحالاهاقهرمانیم #عشقپولیس #علی_کریمـی #محسن_مسلمان #آقای_گلمون #روحت_شاد_کاپیتان #۲۴_ابدی @alirezabeyranvand.official ... دبل قهرمانیمون مبارک.امـیدوارم مسئولایـه باشگاه هر چه زودتر با بچه هایی کـه قرارداد ندارن مذاکره کننو قرار داد ببندن.جا داره یـه خسته نباشید هم بـه همـه بازیکنا و کادر فنی بگیم.هانی جان مبارکت باشـه قهرمانی@norouzihani#حالاحالاهاقهرمانیم#عشقپولیس#علی_کریمـی#محسن_مسلمان#آقای_گلمون#روحت_شاد_کاپیتان#۲۴_ابدی@alirezabeyranvand.official@seyed_jalal_hosseini4@sadegh.moharami@shoja_khalilzadeh@mohammadansari_@hossein_mahini_13@mohsenrabikhah.official18@kamalkamyabinya@mensha90@mohsenmosalman77@bashar.resn13@alialipoor124@farshad_ahmadzadeh10@vahid.amiri.official@radosevic_official44@ahmadnoorollahi8@omid2alishah@norouzihani

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. فدای اسم روشنِ پر از نور فدای خشم و غیرت و صفاتون وضو گرفتم از شما بخونم منم... غبار گوشـه عباتون . دل پر شوقه پر التهابه شب یـه شب مبهمـه بی نظیره فرشته ها کِل مـیکشن تو ابرا تقویم شیعه ها مـیگه: غدیره . بچه بودم... وقتی زمـین مـیخوردم درون اوج معصومـی و نازک دلی خدابیـامرزه آقاجون مـیگفت: مـیخای ... .فدای اسم روشنِ پر از نورفدای خشم و غیرت و صفاتونوضو گرفتم از شما بخونممنم... غبار گوشـه عباتون.

دل پر شوقه پر التهابهشب یـه شب مبهمـه بی نظیرهفرشته ها کِل مـیکشن تو ابراتقویم شیعه ها مـیگه: غدیره.

بچه بودم... وقتی زمـین مـیخوردمدر اوج معصومـی و نازک دلیخدابیـامرزه آقاجون مـیگفت:مـیخای بلند بشی بگو: يا علی.

چه کیفی مـیده وقتی با عشقتونشبای بی قراری رو صب کنیمبندگی رو از شما یـاد بگیریماز رو کمـیل تون تقلب کنیم.

آخ یعنی مـیشـه شما رو ببینم؟تو اوج دلربایی و دلبریبپرسی اسممو بگم: قنبرمبپرسی شغلمو بگم: نوکری .

حالا کـه بحث عبد و مولا شدهوقتی همـه مست خم غدیرنکوتاه یـه چیزایی مـیگم رد مـیشماونا کـه باید بگیرن مـیگیرن.....

حضرت مصطفی یـه دینی آوردیـه دین محکم و نجیب و کاملحضرت مصطفی شدش: موسسحضرت مرتضی: مدیر عامل .

اول قصه مون یـه عده بودنکه بعدآ مایـه ی تاسف شدنرکب زدن بـه دینشون و رفتنمثل برادرای یوسف شدن. .

ما بچه شیعه‌ها یـه رسمـی داریمـهمـیشـه چشممون بـه دست مولاستتو نـهروان شمشیرا بیرون اومدتوی جمل مراممون مداراست..

تو بحث قرآنای روی نیزهتو التهاب جنگ و نفرت و خشمابوموسی از رو هوس مـیگه: نـهمالک اشتر واسه دین مـیگه: چشم ..

اینجوری نیس کـه فک کنن ضعیفیمخورشیدو رو صورت شب مـیکشیمپاش بیفته خیبرو مـی‌کَنیمـیه وقتا واسه دین عقب مـیکشیم .

دنیـا هزارتا راه و بی راه دارهیـه راه فقط مسیر آسمونـهپشت سر مولا یـه جور مـیریم کهیـه رد پا از ما بـه جا بمونـه .

وظیفه ما پیروی ولطف شما هم ناخدا بودنـهاذان توی گوشمون فلسفه‌شگوش بـه فرمان شما بودنـه . .

هرجای این دنیـا کـه خونی ریختههرجای عالم کـه یـه جنگی باشـهدعوا سر آزادی بشر نیسدعوا سر علی و بچه هاشـه .

جماعتی کـه عاشق تو نیستنمـیگن " ولی " دارن ولی ندارنسنگینـه بارشون.... زمـین مـیخورنجماعتی کـه " یـاعلی" ندارن .

یـه روز مـیاد سوار جاده ها وبا ذوالفقارش مـی‌شینـه رو تختشخرده حسابی هم کـه شیعه دارهنگه مـیداره واسه وقت وقتش.#غدیری_ام#غدیرراباید‌جارزد#عیدتون_مبارک

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

موسیقی نوای عجیبی است! چند وقتیـه کـه ترجیح دادم بیشتر شنونده باشم که تا تفسیر کننده و نقد کننده و این صحبتا ولی واقعا بعضی جاها اشک مـیریزم! اشک من از چشمانم سرازیر نمـیشـه بلکه از مویرگ های مغزه منـه! تاسف کـه نمـیشـه خورد ولی ناراحت مـیشم بـه حال و روز این روزای موسیقی ایران جایی کـه بهنام بانی ها و حمـید هیراد ... موسیقی نوای عجیبی است!چند وقتیـه کـه ترجیح دادم بیشتر شنونده باشم که تا تفسیر کننده و نقد کننده و این صحبتا ولی واقعا بعضی جاها اشک مـیریزم!اشک من از چشمانم سرازیر نمـیشـه بلکه از مویرگ های مغزه منـه!تاسف کـه نمـیشـه خورد ولی ناراحت مـیشم بـه حال و روز این روزای موسیقی ایرانجایی کـه بهنام بانی ها و حمـید هیراد ها و شـهاب مظفری ها روی بورسنموسیقی چیزی فراتر از بیـان احساسات است!من خودمو محدود بـه ژانر خاصی نمـیکنم دوست دارم تجربه های متفاوتی داشته باشم!تا حالا یـه ریـهء سیگاری رو با یـه ریـهء سالم دیدین کنار هم؟بزرگ یـه چیزی مثل اون سالمس!حاصل یک هوشیـاریـهحاصل یک فکره پخته و هوشمندانسچیزی نیس کـه روی کوک و وید و بنگ نوشته شده باشـهبنابر این خروجیش هم فرق مـیکنـه!مثل یک ادم سالم کـه تو یـه خانواده با شخصیت و متدین رشد کرده باشـه که تا یـه ادمـی کـه تو جوب بزرگ شده باشـه!مقایسه کاره اشتباهیـه چون بـه قول معروف که تا با کفش های یکی راه نرفتی درباره طرز راه رفتنش نظر نده!ولی...موزیک تولید مـیشـهیـه عده حمایت مـیکنن یـه عده تفسیر مـیکننیـه عده بـه به چه چه یـه عده هم غر مـیزننولی من نـه تعریف مـیکنم فعلا از چیزی نـه غر مـییـه سری موزیکا مخاطباش ادم عام هست! ادمایی کـه نون شب ندارن بخورن ولی ایفون دست مـیگرنادمایی کـه تمام دارایشون رو ماشین مـیکنن زیره پاشون کـه تمام خرجش یـه آخ گفتنـه!آدمایی کـه به قول معروف مصرف گران!تولید محتوا و اثری ندارن و فقط فتوسنتز مـیکنن! من بـه اینا مـیگم ادمای علی بی غم!خوب این ادما برا یـه شادی لحظه ایی موزیک های خودشون رو گوش مـیدن!در واقع کار حرفه ایی نمـیکنن فقط نفس مـیکشن!یـه سری ادم هایی هم هستن کـه فکر پیشرفت ن! از اینکه یـه جا بشینن متنفرن و از اینکه علی بی غم باشن بدشون مـیاد! ادمایی کـه سختیـارو بـه جون مـیخرن که تا شکستش بدن! ادمایی کـه به خودشون مـینازن و به چیزایی کـه قرارهب کنن!اگه جزو دستهء اولی براتون ارزوی چیزای بهتر و بیشتر رو مـیکنماگه جزو دسته دومـین براتون ارزوی انگیزه های بیشتر و سختی های بیشتر رو مـیکنم! هرچی بیشتر بدونیم و هرچی بیشتر درکمون از جهان و هستی بیشتر بشـه زجر کشیدنمون هم بیشتر مـیشـه!بزرگ به منظور دسته دوم بود!بزرگ تکرار مـیشـه؟چیزی کـه حاصل یـه مغز پختس باعث مـیشـه ادمای بیشتری علاقه مند بشن بـه پیشرفتبه اینکه با روی باز بـه سمت سختی ها برن و به قول معروف یـه قله رو فتح کنن!باعث مـیشـه خوده من هر لحظه #بیتاب باشم!تمام این صحبتا بـه درک ما از دنیـا و مشتقاتش بستگی داره!امـیدوارم همـیشـه پاینده باشید

#BOZORG #chiziekebeshniazdaram

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

مـیروم ، مـیروی، مـیرود، مـیرویم ، مـیروید ، مـیروند . رفتن، رفتن و رفتن. دغدغه خیلی از اونـهایی بود کـه در نمایشگاه دیدم ترین سوالی کـه شاید ده پونزده نفر پرسیدن: - ترکیـه خونـه چگونـه مـی شـه خرید؟ - گرجستان خونـه بخرم یـا ترکیـه؟ - اونجا مـیشـه کار کرد؟ - ترکیـه راحت اقامت مـیده؟ تلخ از این جهت کـه پَسِ این ... 📝 مـیروم ، مـیروی، مـیرود، مـیرویم ، مـیروید ، مـیروند .رفتن، رفتن و رفتن.

دغدغه خیلی از اونـهایی بود کـه در نمایشگاه دیدمترین سوالی کـه شاید ده پونزده نفر پرسیدن: - ترکیـه خونـه چگونـه مـی شـه خرید؟- گرجستان خونـه بخرم یـا ترکیـه؟- اونجا مـیشـه کار کرد؟- ترکیـه راحت اقامت مـیده؟

تلخ از این جهت کـه پَسِ این عزم بـه رفتن نـه مـیل بلکه لاعلاجی بود.

بالای یـه مـیلیون ایرانی درون استانبولن و دنبال زندگی بهتر.بالای یک مـیلیون درون آنکارا، ازمـیر و ترابوزان و وان همـین وضع رو دارند.

باتومـی، تفلیس، باکو، عمان، دبی، استرالیـا، آلمان، صربستان، مالزی، تایلند، امریکا، کانادا و ... پر شده از ایرانیـانی کـه به اجبار تن بـه مـهاجرت داده اند. واقعیتی تلخ و تکان دهنده، همـه اینـهایی کـه رفته اند هم نیروی متخصصن، هم پول دارند، هم جوانند.

هم پولمان مـی رود، هم تخصصمان و هم جوانی و نیروی کارمان، مـی رود بـه امـید شرایطی بهتر از اینجا، با هزاران آرزو و امـید.نمـی دانم کی قراره بـه خودمان بیـاییم و جلوی ویرانی رو بگیریمبه خدا با زیـاد عوارض و دلار ننمـی شـه این موج را کنترل کرددرد را جای دیگر جستجو کنید

چرا حتما مـهندس مملکت جمع کند برود و بگوید مـی روم کارگری مـی کنم.

دیروز یکی رفت، امروز یکی دیگه، فردا هم شاید من و تو بـه این نتیجه برسیم کـه رفتن تنـها راه چاره است.

خدا مـی داند به منظور یـه آدم 40،50 ساله رفتن چقدر سخته. .

در کشور غریب امتحان شغلی و امتحان رانندگی مـی‌دهد و همچنان با قوانین جدید کشور بیگانـه دست بـه گریبان است.به مشکل زبان بر مـی خورد ،همچنان بـه چیزهایی کـه پشت سرش گذاشته و آمده، فکر مـی‌کند و گاهی افسوس مـی‌خورد .همچنان نگران شرایطش درون کشور جدید است...... بروی، جا بیفتی ، کنار بیـای و یـاد بگیری دیگر عمری نمـی مانداگری چمدان بست بدانید راهی جز رفتن ندارد.

این مملکت حیفه

پ.ن: توی نظرسنجی هایی کـه اینور اونور مـیبینم اکثریت غالب مـیخوان از ایران برن فقط به منظور اینکه دنبال ارامش اعصابن.ما روحمون داره رنده مـیشـه تو این مملکت.واقعا چرا ؟یک جا بس کنید . یک جا اینـهمـه خبر بد رو بس کنید. تمومش کنید.به قول سیـامک قاسمـی مـیگه :من بـه نظرم يه ستادى توى حكومت هست بـه نام "ستاد حفظ سطح عصبانيت و نارضايتى مردم" !‏اينا که تا مي بينن عصبانيت مردم فروكش كرده يه بامبول تازه راه مي ندازند. يه روز گرانى دلار ، يه روز فيلترينگ تلگرام ، يه روز گشت ارشاد ، يه روز كشور شدن قم ، ...! ‏خدا خيرشون بده، كار سختى دارند والا!( دکتر مرتضی عباد ) 👌👌👌سلام روزتون بخیر دوستان خوبم 🌺💐🌹

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. توی این فیلم‌های آمریکایی دیدید کـه بعضی از آدم‌ها مـیخوان برن لاس وگاس قمار کنند؟ من کـه اون قسمت فیلم رو مـی جلو کـه یک موقع بدآموزی نداشته باشـه اما مـیگن یک عده جمع مـیشن دور یک مـیز، یک سری پول مـیذارن وسط، بعد یـهو بـه صورت تصادفی یک عده پولدار مـیشن و اکثرا هم با خاک کوچه یکسان مـیشن. حالا بیـایید سراغ فروش ... .توی این فیلم‌های آمریکایی دیدید کـه بعضی از آدم‌ها مـیخوان برن لاس وگاس قمار کنند؟ من کـه اون قسمت فیلم رو مـی جلو کـه یک موقع بدآموزی نداشته باشـه اما مـیگن یک عده جمع مـیشن دور یک مـیز، یک سری پول مـیذارن وسط، بعد یـهو بـه صورت تصادفی یک عده پولدار مـیشن و اکثرا هم با خاک کوچه یکسان مـیشن. حالا بیـایید سراغ فروش خودرو توی ایران؛ مثلا مـیگن صبح شنبه ساعت 9 صبح فروش ویژه خودرو آغاز مـیشـه. از ساعت هشت و نیم صبح نیم مـیلیون نفر جمع مـیشن. کارت‌های بانکی درون دست با همراهي انگشت روی دکمـه اینتر... آماده به منظور شروع بازی. ساعت 9، یک نفر از سایت فروش خودرو مثل این مسابقات رالی خیـابانی آمریکایی مـیاد جلوی همـه خریدارها وامـیسته؛پرچم رو مـیبره بالا. ثانیـه شمار از سه آغاز مـیشـه. سه... دو... یک... پرچم فایر رو مـیاره پایین. البته کت و شلوار پوشیده‌ها. یـهو 500 هزار نفر با هم تلاش مـی‌کنند کـه سایت فروش خودرو رو باز کنند و مثل سایت دانشگاه موقع انتخاب واحد مـی‌بینن کـه سایت هنگ کرده و کلاس‌های خوب تند تند داره پر مـیشـه و کلاس‌های هشت که تا 10 صبح با استادهایی کـه نمره نمـیدن داره باقی مـی‌مونـه. همـین‌طوری کـه همـه دارن دکمـه رفرش رو ميزنن... یـهو بینگووو. سایت به منظور یکی باز مـیشـه و مـیگه یسسس. یـه دور افتخار دور اتاق مـی‌زنـه و پول رو بـه حساب کارخونـه خودروساز مـی‌ریزه و مـی‌تونـه چند مـیلیون تومن گرون‌تر توی بازار آزاد ماشین رو بفروشـه. بعد از یک ربع هم توی سایت مـی‌نویسن کاربران گرامـی، ماشین تموم شد. الکی قابلمـه بـه دست واينستید اینجا. یـه ذره ته دیگ و آب خورشت مونده، تحویل آذر ماه سال دیگه. اگر که تا اون موقع زنده بودید و ما هم زنده بودیم شاید بهتون تحویل بدیم. فقط قیمت و مدل و رنگ ماشین معلوم نیست. بعد هم کرکره رو مـیکشن پایین و مـیگن عزیزان که تا چند ماه دیگه خدانگهدار..حالا وسط همـین داستان یک عده، تک‌دل بقیـه رو مـی‌برند و جرزنی مـی‌کنند. یعنی وسط همـین قحطی ماشین مـیری نمایندگی مـی‌بینی بـه قیمت آزاد که تا صبح ماشین هست. مـیری درون کارخونـه مـیگی آقا این ماشین‌های انبار رو چرا نمـیدید بازار. مـیگن اینا نقص قطعه داره، بوق ندارن. مـیگی آقا من یـه پسر عمو دارم صداش خیلی بلنده. اگر مشکل اینـه همـیشـه مـیشونمش کنار خودم. هر جا لازم شد یک دونـه مـی بعد کله‌اش كه داد بزنـه. بعد از اون مـیگن اينا ضبط هم ندارن. مـیگی آقا ما خودمون تو ماشین آهنگ وقتی مـیایی صدای پات از مـهران مدیری رو لایو اجرا مـی‌کنیم؛ ضبط نمـی‌خوایم..بقیـه درون کامنت اول 👇👇👇

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#قشم #گرانی # زندگی # ایران #ازادی # دلار #ایرانمون عصر جمعه ما درون روایت واقعیت ریخت و پاش دیدین یـه وقتایی سه روزه داریم کل خونـه رو مـی سابیم ولی روز آخر همـه جا بهم ریخته اس خیلی بدشانس هم کـه باشیم مـهمونم مـیاد هیچ باورش نمـیشـه کـه تو سه روزه داری همـه جا مـی سابونییـه جور تمـیزی مخفی کـه فقط خودتو خونت ازش ... #قشم #گرانی # زندگی # ایران #ازادی # دلار #ایرانمونعصر جمعه ما درون روایت واقعیت😅ریخت و پاشدیدین یـه وقتایی سه روزه داریم کل خونـه رو مـی سابیم ولی روز آخر همـه جا بهم ریخته اس خیلی بدشانس هم کـه باشیم مـهمونم مـیاد هیچ باورش نمـیشـه کـه تو سه روزه داری همـه جا مـی سابونی😂یـه جور تمـیزی مخفی کـه فقط خودتو خونت ازش خبر دارین.کتابهارو مـیخوام جابجا کنم چند روزه براشون جای مناسب پیدا نکردم گلدون پشت کتابارو هم دوست ندارم احساس مـیکنم با فضا هماهنگ نیست جرات هم ندارم برم بازار یـه چیز مناسب بخرم مـیترسم مجبور شم کل دارایی زندگیمو بدم پای یـه گلدون با قیمت جدید😁اون برگهای سبز و زیبا قلمـه اس کـه خیلی دوسش دارم قسمت خنده دارش اینـه کـه برگ انجیریـه ولی نمـیدونم چرا انجیری نمـیشـه مادرشم همـینـه اونم یک سال بیشتره کـه دارم و برگاش انجیری نشد بعضی وقتا مـیگم برم یـه چنتا برگ انجیری مصنوعی بگیرم بزارم کنارش شاید بـه غیرتش بر بخوره😁اون تابلو هم جفته، آوردم این قسمت اینقدر اینور اونور کردم آخرش دیدم بـه درد اینجا نمـیخوره فعلا انداختمش رو زمـینخلاصه این کنج من کلی داستان داره و کلی کار ناتمامدلم خیلی چیزا مـیخواد 🤣راستش قبلا یعنی نـه خیلی قبل همـین چند ماه پیش به منظور خ هر چیز حتی اگر فقط دوتا دلیل داشتم کافی بود و زودی مـیخش ولی الان به منظور نخ همـه چی هزاران دلیل دارم🤣🤣 دلایل فعلی____ول کن آنیتا حالا گلدون مـیخوای چیکار همـینم بدنیست بابا اینم الان بخوای بخری حتما بیست مـیلیون شده😂 اصلا شاخه های رز و لاله رو نگاه کن تو چی مـیخوای بزاریشون خیلی درازن بعدشم بهش نگاه کن اصلا بد نیست کـه خیلی هم شیکه الان همـینم نمـیتونی بخری گاهی زیبایی تو تضاده تو اینو نـه ساله داری و الان دیگه تو بازار لنگش نیست یـه کار تکی شده چی مـیخوای بخری ازین بهتر..... دلایل قبلی____ آنیتا این گلدون اصلا مناسب اینجا نیست.تمام😀

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. [ مـی‌رود، مـی‌روی، مـی‌روم. رفتن، رفتن و رفتن. . دغدغه خیلی از آدما درون این روزای ایران... . تلخ‌ترین سوالایی کـه ذهن‌ها رو درگیر کرده: - ترکیـه خونـه چجوری مـی‌شـه خرید؟ - گرجستان خونـه بخرم یـا ترکیـه؟ - اونجا مـی‌شـه کار کرد؟ - ترکیـه راحت اقامت مـیده؟ . تلخ از این جهت کـه پَسِ این عزم بـه رفتن نـه مـیل بلکه ... .[ مـی‌رود، مـی‌روی، مـی‌روم.رفتن، رفتن و رفتن..دغدغه خیلی از آدما درون این روزای ایران....تلخ‌ترین سوالایی کـه ذهن‌ها رو درگیر کرده:- ترکیـه خونـه چجوری مـی‌شـه خرید؟- گرجستان خونـه بخرم یـا ترکیـه؟- اونجا مـی‌شـه کار کرد؟- ترکیـه راحت اقامت مـیده؟.تلخ از این جهت کـه پَسِ این عزم بـه رفتن نـه مـیلبلکه لاعلاجی‌هبالای یـه مـیلیون ایرانی درون استانبولن و دنبال زندگی بهتر.بالای یک مـیلیون درون آنکارا، ازمـیر و ترابوزان و وان همـین وضع رو دارنباتومـی، تفلیس، باکو، عمان، دبی، استرالیـا، آلمان، صربستان، مالزی، تایلند، امریکا، کانادا و ... پر شده از ایرانیـایی کـه به اجبار تن بـه مـهاجرت دادن، واقعیتی تلخ، همـه اینایی کـه رفتن هم نیروی متخصصن، هم پول دارن، هم جواننـهم پولمون مـی‌ره، هم تخصصمون و هم جوانی و نیروی کارمون، مـی‌ریم بـه امـید شرایطی بهتر از اینجا، با هزارها آرزو و امـید.نمـی‌دونم کِی قراره بـه خودمون بیـایم و جلوی ویرونی رو بگیریمبه خدا با زیـاد عوارض و دلار ننمـی‌شـه کنترل کرددرد رو جای دیگه جستجو کنینچرا حتما مـهندس مملکت جمع کنـه و بره و بگه مـی‌رم کارگری مـی‌کنم.دیروز یکی رفت، امروز یکی دیگه، فردا هم شاید من و تو بـه این نتیجه برسیم کـه رفتن تنـها چاره است.خدا مـی‌دومـه به منظور یـه آدم ۳۰-۳۵ ساله رفتن چقد سخته.بری، جا بیفتی، کنار بیـای و یـاد بگیری دیگه عمری نمـی‌مونـهاگهی چمدون بست بدونین راهی جز رفتن ندارهاین مملکت حیفه ].پ.ن: توی نظرسنجی‌هایی کـه اینور اونور مـی‌بینم اکثریت غالب مـی‌خوان از ایران برن فقط به منظور اینکه دنبال آرامش اعصابن.ما روحمون داره رنده مـی‌شـه توو این مملکت، واقعن چرا؟یک جا بس کنین. یک جا این‌همـه خبر بد رو بس کنین. تمومش کنین.به قول دوستی مـیگه من بـه نظرم يه ستادى توو حكومت هست بـه نام "ستاد حفظ سطح عصبانيت و نارضايتى مردم" !‏اينا که تا مـی‌بينن عصبانيت مردم فروكش كرده يه بامبول تازه راه مـی‌ندازن، يه روز گرونى دلار، يه روز فيلترينگ تلگرام، يه روز گشت ارشاد، يه روز كشور شدن قم، یـه روز نارز دولتی بـه مسافرا و...! ‏خدا خيرشون بده، كار سختى دارن والا! 🤔.شاید کـه روزی بادموهایم بپیچد درون همـین ایران

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

"" سعی‌ کنیم بدون فحش و فضاحت بخونیم این مطلب رو "" . . . . بعد از استوری امروز ، یـه سری جواب‌های خیلی‌ جالب گرفتم ، نـه اینکه با مزه باشـه یـا حتا ناراحت کننده ، بیشتر سوال بود . شاید گفتن از این موضوع کـه انقدر قدیم و الان تو ذهن‌ها بلد شده و مـهمـه ( کمااینکه هست ) ، کار آسونی نباشـه ، اما بالاخره حتما یـه جائی ... "" سعی‌ کنیم بدون فحش و فضاحت بخونیم این مطلب رو ""....بعد از استوری امروز ، یـه سری جواب‌های خیلی‌ جالب گرفتم ، نـه اینکه با مزه باشـه یـا حتا ناراحت کننده ، بیشتر سوال بود .شاید گفتن از این موضوع کـه انقدر قدیم و الان تو ذهن‌ها بلد شده و مـهمـه ( کمااینکه هست ) ، کار آسونی نباشـه ، اما بالاخره حتما یـه جائی نوشت یـا صحبت کرد ، یـه جا گفت و شاید جواب و سوال و تعریف یـه غریبه تحملش اسون تر باشـه .تو یـه رابطهٔ سه نفره ، که تا شما توی اون رابطه نباشین نمـیتونین درکش کنین . رابطهٔ دوس ی دوس پسری فرق مـیکنـه ، درون نـهایت ممکن با فحش و فحش کاری تموم شـه یـا ایگنور اما تو رابطه‌ای کـه یـه طرفش تاهل باشـه بـه این سادگی‌ نمـی‌شـه حرف زد . هیچ وقت تو این مدل رابطه‌ها یـه نفر مقصر نیست ، بـه نظر من هری‌ بـه یـه مقداری مقصره ، از شوهری کـه توجه نکرده ، از زنی‌ کـه چشمش دنبال چیز دیگه‌ای بوده یـا حتا از نفر سومـی‌ کـه نتونسته خودش رو بکشـه بیرون.رابطه‌های این شکلی‌ اکثرا اون چیزی نیست کـه تو فیلم‌ها نشون مـیدن کـه یکی‌ بـه یکی‌ لبخند مـی‌زنـه و داستان مـی‌شـه (استثنا هست همـیشـه ) ، اکثر این رابطه و تو این یـه مورد بـه خصوص ، از صحبت‌های عادی روز مره شروع شده ، حرف هایی کـه خیلی‌ عادی زده مـی‌شـه ، معاشرت هایی کـه شاید پشتش حتا انگیزه ‌ هم نبوده از ابتدا ، صرفا حس خوش حالی‌ معاشرت بای‌ کـه جنس فهمـیدنش با بقیـه فرق داره. که تا اینکه یـه زمانی‌ مـیرسه کـه مـیبینی‌ یـه چیز ساده‌ای تبدیل شد بـه معضلی کـه حل ش واقعا مصیبته.تو خیلی‌ از این رابطه‌ها هیچ ممکنـه بـه تاهل یـا تعهد اشاره هم نکنـه حتا، نتونـه ، بترسه ، یـا هر چی‌ . اما یـادمون باشـه اون آدم‌ها هر چیزی با خودش فکر مـی‌کنن یـا تصمـیم مـیگیرن تو شرایط نرمال و عقلانی نیستن ، صرف اینکه نمـیدونن تصمـیم درست چیـه ( یـا حتا اینکه مثل خود من فکر مـی‌کنن حتما تو لحظه زندگی‌ کنن ) ، اشتباه رو تکرار مـی‌کنن یـا جائی سعی‌ مـی‌کنن درستش کنن کـه خیلی‌ دیر شده . این مطلب درون تائید این امر نیست ، نبود و نخواهد هم بود، فقط اینکه قبل از اینکهی‌ رو با انگشت نشونـه بگیریم فکر مـی‌کنم حتما یک مقداری جای اون آدم‌ها هم فکر کنیم ، منم مـیدونم احمقانـه هست ، مـیدونم تو یـه کپشن اینستاگرامـی نمـی‌شـه درون موردش صحبت کرد ، مـیدونم حتا شاید حرف زدن درون موردش بـه جائی هم نرسه اما بالاخره یـه جائی یقه آدم رو مـیگیره ، یـه جا این اشتباه مـیاد و تو چشم آدم زًل مـی‌زنـه و هیچ کاریش نمـی‌شـه کرد . قبل از اینکه جای آدم‌ها تصمـیم بگیریم ، خودمون رو بذاریم جاشون .....پ. نون یکم : عو کپشن بیربط .

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. باور بـه خودمون بزرگ ترین کاری هست کـه در حق خودمون مـی تونیم انجام بدیم. خداوند درون وجود ما قدرت و استعداد آفریدی کـه ما اگه خودمون بهش اعتقاد داشتیم الان کوه ها رو جا بـه جا کرده بودیم چه برسه بـه اه آکادمـیک یـا بهبود زندگی کـه داریم. باور بـه اینکه من مـیتونم درس بخونم و سخت ترین مباحث رو یـاد بگیرم. باور بـه ... .باور بـه خودمون بزرگ ترین کاری هست کـه در حق خودمون مـی تونیم انجام بدیم. خداوند درون وجود ما قدرت و استعداد آفریدی کـه ما اگه خودمون بهش اعتقاد داشتیم الان کوه ها رو جا بـه جا کرده بودیم چه برسه بـه اه آکادمـیک یـا بهبود زندگی کـه داریم. باور بـه اینکه من مـیتونم درس بخونم و سخت ترین مباحث رو یـاد بگیرم. باور بـه اینکه منم مـیتونم بـه زبان دیگه ای صحبت کنم. باور بـه اینکه من مـی تونم بلاگ خوبی داشته باشم و از طریقش با آدم هایی کـه شبیـه من هستن و تفکراتشون جالبه آشنا بشم. باور بـه هرچیزی انقدر قدرتمنده کـه هیچ نیرویی درون این جهان نمـیتونـه جلوش رو بگیره.

بارها اینجا نوشتم کـه من کارشناسی دانشگاه آزاد بودم و مـیخواستم حتما بیـام دانشگاه تهران. این یـه مثال بسیـار ساده هست ولی به منظور این مـیگم کـه ملموسه. من اینو باور کردم و خودم رو دیدم و براش زحمت کشیدم. من باور کردم کـه باید فرانسه یـاد بگیرم و صحبت کنم. با تمام وجودم بهش اعتقاد داشتم کـه من مـیتونم یـاد بگیرم. خیلی ها همون موقع سر کلاس هم از من با استعدادتر بودن ولی شاید بعد از سه ترم رها ولی من باور داشتم کـه مـیتونم یـاد بگیرم و ممتد ادامـه دادم. جدیدترین تجربه من درون رابطه با همـین باور یـه نرم افزاری بود کـه فکر مـیکردم هیچ وقت به منظور رساله ام یـاد نمـیگیرم و وقتی امروز صبح بـه جواب رسیدم یـه لحظه گفتم دیدی ۵ هفته هست که باور کردی و یـه بار دیگه شد.

حرفم اینـه کـه خیلی وقتها موفقیت از اون تفکر خود ما شکل مـیگیره. اگه من مدام بـه خودم بگم خب من اگه بخونم کـه دکترا قبول نمـیشم، خب من اگه دکترا قبول شم کـه سر کار نمـیرم، خب من اگه سر کار برم کـه پولدار نمـیشم و این روند رو که تا ساعت ها مـیتونم براتون بنویسم. ولی آخرش بـه چه نتیجه ای مـیرسیم؟ هیچی!‌ واقعا بـه هیچی و این هیچی هیچ وقت باعث نمـیشـه زندگی ما عوض بشـه. من اگر هر روز هم از انگیزه بگم ولی که تا جایی کـه اون باوری کـه ازش حرف مـی وجود نداشته باشـه این حرف ها چند ساعت اثر داره و ازبین مـیره.پس همـین امشب یـا هر وقت کـه این پست رو مـی خونین ببینین چیکار مـیخواین تو زندگی ین کـه نشده! همون رو روی یـه کاغذ یـا دفترچه بنویسین و در کنارش بنویسین چیـا توی فکر شماست کـه مانع این باور شده . همون ها دقیقا درون محدوده ذهن ماست کـه هیچ قدرت واقعی هم نداره و فقط مـیتونـه دست بذاره روی باور ما بـه موفق شدن. همون هارو بذاریم کنار و هر وقت اومد توی ذهنمون بگیم من بـه این فرآیند و اینکه بـه نتیجه مـیرسم ایمان دارم. دیر و زود داره ولی شدنیـه. اصلا که تا الان کی این زندگی رو پیش؟ از این بـه بعد هم بـه بهترین شکل پیش مـی‌بره

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#پست_موقت راستش تقصیر منـه! شما هیچ کدومتون مقصر نیستید! بـه همون خدایی کـه بالاسر شاهده هر کی اعتراض کنـه حق داره! هرکی ببره دادگاه یـه کلمـه حرف نمـی‌! اصلن از همون اول تقصیر من بود! اون وقتی کـه بچه بودم و مـی‌گفتن فلانی اشرافی‌گری و باغ داره و پسرش جت اسکی تو دریـاچه آزادی داره کـه برای عشق و حال مـی‌بره ... #پست_موقتراستش تقصیر منـه! شما هیچ کدومتون مقصر نیستید! بـه همون خدایی کـه بالاسر شاهده هر کی اعتراض کنـه حق داره! هرکی ببره دادگاه یـه کلمـه حرف نمـی‌!

اصلن از همون اول تقصیر من بود! اون وقتی کـه بچه بودم و مـی‌گفتن فلانی اشرافی‌گری و باغ داره و پسرش جت اسکی تو دریـاچه آزادی داره کـه برای عشق و حال مـی‌بره کیش و مـیاره و اینا من مـی‌گفتم خب لابد از قدیم پولدار بوده، شما چه مـی‌دونید! اصلا سلیمان نبی هم سلطان بوده!

بعد گفتن شـهردار تهران (که چهار روز هم بیشتر نموند) با یـه قطار بنز مـیره و مـیاد و تو کاخ گلستان زندگی مـی‌کنـه، گفتم خب شـهرداره دیگه، چیکار کنـه؟ لابد براش گرفتن

بعد گفتن مشاور خاتمـی رفته از فلان کشور حدود صدهزاردلار پیپ خریده به منظور دفتر، گفتم تو از کجا مـیدونی؟ لابد از جیب داده!

بعد گفتن فلان وزیر احمدی‌نژاد اینقدر پول تو حساب داره گفتم کار نفت همـینـه دیگه، خلاصه بگم یـهو دیدیم کاخ امام خمـینی رو ساختن!

هرچی گفتیم این هیچ ربطی بـه اون نداره، یـهو گفتن خب لابد ضرورت بوده! یـهو یـاد خودم افتادم! دیدم ای دل غافل! حالا حتما با همون سپری مقابله کنم کـه خودم یـه عمری کلفت‌ش کردم!

یـادتونـه یـه روز تو کاخ سعدآباد مـهمونی زنانـه گرفتن؟ اون روز هرچی تو سرم زدم کـه شاه و بیرون کـه یکی دیگه بره جاش بشینـه؟! همـه گفتن چه اشکالی داره؟! تالار تالاره! حالا تو رو راه نمـیدن شاکی شدی؟

کم کم بنز سواری شد فخر! خونـه باغ تو فلان جا و بچه‌ها با منزل برن خارج و هزار و یک چیز اینجوری شد طبیعی، مردم هم دفاع مـیکنن! انگار همـه بی حس شدن!

گوش پاک کن کـه استفاده کردم دیدم یـه جورایی حرف‌های خودمـه!

من فکر مـی‌کردم دفاع از یـه نفر دفاع از یـه آرمانـه! بعد متوجه شدم اگه یـه فرمانده خیلی ارشد سپاه تو لاکچری ترین خیـابون شـهرک غرب یـه کوچه اختصاصی داشته باشـه نـه تنـها نمـیتونـه مع آرمان باشـه بلکه هر روز پسرش رو تو یـه پارتی مـی‌گیرن! اون وقت ما داریم از این دفاع مـی‌کنیم!

بچه‌ها، تو رو خدا بیـاید گوشامون رو پاک کنیم! من هروقت صدای جرینگ جرینگ سکه رو زیـاد از گوشـه و کنار مـی‌شنوم یـاد کربلا مـی‌افتم! بیـاید اگه نمـیتونیم دیگران رو بیدار کنیم لااقل خودمون بیدار بشیم!

من دعوای این ملا رو با اون آقازاده نمـیفهمم! ولی صدرالساداتی رو روزای اول زلزله تو قصر شیرین دیدم! این به منظور من یـه ملاشونـه‌ست!

پ‌ناین پست کاملا موقته، اما هرکی خواست اسکرین شات بگیره و هر وقت دوباره اشتباه کردم بهم یـادآوری کنـه! ممنون

#صدرالساداتی #لاکچری #اشرافی_گری #بچه_مایـه_دار #صدرالساداتی_تنـها_نیست #پست_موقت_هشتگ_نمـیخوا #ومن_الله_التوفیق

Read more [email protected]️ امروز عکسِ #فندوق ِ زیبامو تو سالن ناخن #نـهایت کـه آدرس درون آیریک سنتر بلوار فردوس هست رویِ ناخنم برام طراحی کـه اتمام کار بسیـار زیبا و دقیقا با شکل و شمایلِ دوست داشتنیِ فندوق مطابقت کامل داشت [email protected]_eshgh🐕🤩 . واقعا جا داره یـه تشکر ویژه از تیم حرفه ای سالن نـهایت ... [email protected]☝️امروز عکسِ #فندوق ِ زیبامو تو سالن ناخن #نـهایت کـه آدرس درون آیریک سنتر بلوار فردوس هست رویِ ناخنم برام طراحی کـه اتمام کار بسیـار زیبا و دقیقا با شکل و شمایلِ دوست داشتنیِ فندوق مطابقت کامل داشت 👇[email protected]_eshgh🐾🐕🤩. واقعا جا داره یـه تشکر ویژه از تیم حرفه ای سالن نـهایت داشته باشم و خدا قوت بده بـه دستایِ هنرمندِ تک تکِ عزیزان کـه خدمات بسیـار زیبا و حرفه ای و متفاوت رو ارائه مـیدن😍😍😍😍😍اگر شما هم تمایل دارید ععزیزان یـا دلبنداتون یـا هری رو کـه بهش علاقه مند هستید رو ناخنتون داشته باشید حتما پیج کارشون رو دنبال کنید🤗@nahayatnail@nahayatnail@nahayatnail

Read more

ویدئو #مـیلاد با صدای #شـهرام_شبپره . سلام شبتون بـه خیر ️ . این هم یـه ویدئو معروف از جناب شبپره کـه تو اکثر مـهمانی و عروسی های اون دوره شنیده مـیشد . امشب شب ه غصه دیگه بسه امشب انگاری هر جا مـیری مجنون داره با لیلی مـی ه امشب شب نوره شب جشن سروره امشب انگاری هر جا مـیری عاشقی زوره امشب شب مـیلاده ... ویدئو #مـیلاد با صدای #شـهرام_شبپره .سلام شبتون بـه خیر ✋️😊.این هم یـه ویدئو معروف از جناب شبپره کـه تو اکثر مـهمانی و عروسی های اون دوره شنیده مـیشد👌😍 .امشب شب ه غصه دیگه بسهامشب انگاری هر جا مـیریمجنون داره با لیلی مـی هامشب شب نوره شب جشن سرورهامشب انگاری هر جا مـیری عاشقی زورهامشب شب مـیلاده شب عروس و دومادهامشب شب فریـاده حالا زندونی آزاده .این شبی کـه مـیگم شب نیستاگه شبه مثل اون شب نیستامشب مثل دیشب نیستهیچ شبی مثل امشب نیستاین شبی کـه مـیگم شب نیستاگه شبه مثل اون شب نیستامشب مثل دیشب نیستهیچ شبی مثل امشب نیست

Read more

تیزر اهنگ جدیدمون (بگو برمـیگردی)تقدیم بـه شما کـه عشقید.اهنگ کاملشو مـیتونید درون کانال ما کـه ادرسش تو بیو هست دانلو کنید.جا داره تشکر کنم از همـه دوستانی کـه تو این کار سهیم بودن که تا کار اماده پخش شد.از عباس عزیز@abzmusic به منظور تنظیم این کار.ارش عزیز شـهاب نازنین وسیـامک گل.و رضای عزیزم داداش گلم @alireza.azarkhosh ... تیزر اهنگ جدیدمون (بگو برمـیگردی)تقدیم بـه شما کـه عشقید.اهنگ کاملشو مـیتونید درون کانال ما کـه ادرسش تو بیو هست دانلو کنید.جا داره تشکر کنم از همـه دوستانی کـه تو این کار سهیم بودن که تا کار اماده پخش شد.از عباس عزیز@abzmusic به منظور تنظیم این کار.ارش عزیز شـهاب نازنین وسیـامک گل.و رضای عزیزم داداش گلم @alireza.azarkhosh کـه همـیشـه مثل کوه کنارم بود و اگه این کار مورد پسندتون بود بـه خاطر خوش صلیغه بودن رضای نازنین به منظور جمع این کار بود.ممنون مـیشم دوستان گل اگه کارو دوست داشتید به منظور بهتر پخش شدن این کار بـه دوستانـه گلتون هم پیشنـهاد بدیت و اگه دوس داشتید تو پیجتون بذارید و بنده حقیرم تک کنید.دوستون دارم یـه دنیـا💙💙💙💙@pmcmusic @ebi @radiojavan #لاکجری #اراک #موزیک_جدید #تهران موزیک #لایو بهترین ها #شادی #مـهمونی

Read more

ماشالا بـه مجتبی شکری @mojtaba.shokri_saravi بابت این بدن زیبایی کـه به نمایش گذاشت براش آرزوی موفقیت دارم درون مسابقات جهانی هند و تشکر فراوان از اقای مبین رستمـیان @mobin.rostamian مربی مجتبی جان کـه تو این مدت زحمت فراوانی براش کشیدن و همچنین امـیر احمدی عزیز و دوست داشتنی @amir.ahmadiiiiii کـه ... ماشالا بـه مجتبی شکری @mojtaba.shokri_saravi بابت این بدن زیبایی کـه به نمایش گذاشت براش آرزوی موفقیت دارم درون مسابقات جهانی هند و تشکر فراوان از اقای مبین رستمـیان @mobin.rostamian مربی مجتبی جان کـه تو این مدت زحمت فراوانی براش کشیدن و همچنین امـیر احمدی عزیز و دوست داشتنی @amir.ahmadiiiiii کـه تمام لحظات سخت درون کنار مجتبی بوده و هست و جا داره یـه تشکر هم از اقای مـهدی مدانلو @mehdi.modanloo رئیس هییت شـهرستان ساری یم بابت کیفیت بالای استیج مسابقات شـهرستان ساری ❤❤

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. هرسال، اولین روز از آخرین ماه پاییز، یک بهار دیگر از عمرم شروع مـیکنم جا داره از همسرم کـه با یـه سورپرایز فوق العاده و شیک، جشن خاصی کـه برام تدارک دید، تشکر کنم ️ . پ ن :امسال کـه روز تولدم خدمت مقدس #سربازی بودم بـه همـین دلیل عدوم یکی از عهای قبل از خدمته پ ن : البته تبریکهای امسال بیشتر از سالهای ... .هرسال، اولین روز از آخرین ماه پاییز، یک بهار دیگر از عمرم شروع مـیکنمجا داره از همسرم کـه با یـه سورپرایز فوق العاده و شیک، جشن خاصی کـه برام تدارک دید، تشکر کنم 👌♥️.پ ن :امسال کـه روز تولدم خدمت مقدس #سربازی بودم بـه همـین دلیل عدوم یکی از عهای قبل از خدمتهپ ن : البته تبریکهای امسال بیشتر از سالهای گذشته بود چرا کـه لطف دوستان هم خدمتی ام شامل حالم شده بود 👍👌♥️😊#تولد #آذر #آذر_ماه #آذر_ماهی #جشن_تولد #یکم_آذر#گیلان #رشت#guilan #gilan #rasht #birthday #1 #1_azar

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. تیر؛ این ماه خاص! 😎 شاید تیر ماه به منظور خیلی ها یـه ماه باشـه مثل بقیـه ماه های سال اما به منظور من زمان آغاز خیلی چیزا بوده... ️ اول و مـهم تر از همـه، آغاز زندگیم با تیر ماه بود 🏻 بعد از اون، اولین فعالیت حرفه ای خودروییم بود کـه در تیر ماه اتفاق افتاد و به خودرو نویسی و عکاسی خودرو درون روزنامـه دنیـای خودرو مشغول ... .تیر؛ این ماه خاص! 😎شاید تیر ماه به منظور خیلی ها یـه ماه باشـه مثل بقیـه ماه های سال اما به منظور من زمان آغاز خیلی چیزا بوده... ▶️اول و مـهم تر از همـه، آغاز زندگیم با تیر ماه بود 👶🏻بعد از اون، اولین فعالیت حرفه ای خودروییم بود کـه در تیر ماه اتفاق افتاد و به خودرو نویسی و عکاسی خودرو درون روزنامـه دنیـای خودرو مشغول شدم، البته بهتره بگم هفته نامـه دنیـای خودرو چون قبل از این کـه نخستین روزنامـه خودرویی جهان بشـه، یک هفته نامـه بود 📰باز هم یک تیر ماه دیگه از راه رسید و این بار استارت همکاریم بـه عنوان مسئول محتوی، سردبیر مجله BMW و عکاس خودرویی با شرکت پرشیـاخودرو نمایندگی BMW درون ایران شروع شد کـه بعدا علاوه بر BMW نمایندگی MINI درون ایران رو هم گرفت 🚘باز یک تیر ماه دیگه و اینبار استخدام درون پرشیـاخودرو بـه عنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ البته با حفظ تمامـی سمت های پیشین... 😂خب جا داره تشکر کنم از تمامـی بانک ها، اپراتورهای تلفن همراه، شبکه های اجتماعی، دوستان، همکاران، بستگان، آشنایـان، خانواده و عزیزان جان کـه تولد بنده رو بـه بنده تبریک گفتن و باعث خوشحالیم شدن 🙏🏻❤📌یک روز کاری درون پرشیـاخودرو 😉✌🏻_____________________#tir #june #life #love #work #birthday #birth #autoworldnewspaper #mashin #otomobil #khodro #car #machine #automobile #vehicle #persiakhodro #bmwgroup #sheerdrivingpleasure #bmw #bimmer #bmwlove #bmwlife #bmwworld #mini #minicooper #cooper #asia #iran #tehran #amirshiralivand

Read more

اول اومدم مسیر امام زاده داوود رو برم.چون هم سربالایی خوبی داره هم‌مناظر زیبا . از یـه طرفی کامل تو ابر بود . اما که تا یجایی دیدم هی حتما پنج دقیقه پنج دقیقه سگا رو رد کنم اون تو سربالایی.لامصب هر صد متر چنتا سگ نشسته بود.خلاصه برگشتم دیدم اینجوری فایده نداره. ابرای توچال خیلی عالی بود. هوا درجه یک شده ... اول اومدم مسیر امام زاده داوود رو برم.چون هم سربالایی خوبی داره هم‌مناظر زیبا . از یـه طرفی کامل تو ابر بود . اما که تا یجایی دیدم هی حتما پنج دقیقه پنج دقیقه سگا رو رد کنم اون تو سربالایی.لامصب هر صد متر چنتا سگ نشسته بود.خلاصه برگشتم دیدم اینجوری فایده نداره. ابرای توچال خیلی عالی بود. هوا درجه یک شده بود.بارون بهاری.هوای بهاری اونم با دوچرخه.امروز خیلی حال داد.جا تک تک دوستانم خالی 😍😍❤❤ 😍#cycling #strava #tehran #cycle #runtastic #تهران #دوچرخه_سواری #با_پاهات_پرواز_كن #دوچرخه_سوار #دوچرخه # #fitness #iowahawkeyes #roadbike #bluesky #triplebypass #cycling #evergreen #ridleybikes #outdoors #mypersonalbesr #mountains #bikingadventures #2017 #biking #curitiba #parquenautico #ridley #relive #lottobelisol #ridleybikes

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

مسعود رمضانی - اگه باشی لینک دانلود آهنگ : http://goo.gl/xSaSgB خدا رو شکر بعد از دو سال بالاخره برگشتم :) جا داره از عوامل تهیـه آهنگ تشکر ویژه م کـه زحمت زیـادی کشیدن؛ ممنونم از هادی یوسفی کـه مثل همـیشـه تو این چند سال یـارو یـاورم بوده و مثل یـه برادر کمکم کرده و بیشترین نقش رو تو مراحل تولید این کار ... مسعود رمضانی - اگه باشیلینک دانلود آهنگ : http://goo.gl/xSaSgB

خدا رو شکر بعد از دو سال بالاخره برگشتم :) جا داره از عوامل تهیـه آهنگ تشکر ویژه م کـه زحمت زیـادی کشیدن؛ممنونم از هادی یوسفی کـه مثل همـیشـه تو این چند سال یـارو یـاورم بوده و مثل یـه برادر کمکم کرده و بیشترین نقش رو تو مراحل تولید این کار داشت 😍😍از ترانـه سرای کار سرکار خانوم سعیده منصور هم خیلی ممنونم کـه این کار زیبا رو نوشتن.همچنین از مـهرداد مرادپور کـه وظیفه مـیو مسترینگ رو بـه عهده داشت تشکر مـیکنم.طراح کاور هم مـهرآسای عزیز دستش درد نکنـه 😉

امـیدوارم همـیشـه باشید و "اگه باشی" رو دوست داشته باشید

سال خوبی داشته باشید ...

Read more . . اجرای اتود ( آزمایشی ) قطعه ی #نوستالژی با صدای بابک سعیدی کـه در اکتبر سال ۲۰۱۳ ضبط شده. کـه از مورد علاقه های رها جان هم هست اصل این کار با صدای #گوگوش و #ابی عزیز منتشر شده هست . . . . یکی از ما تموم زندگیشو توی تصویر تنـهایی سفر کرد نمـیدونست خودش رو جا گذاشته کـه یـه حسی رو قلبش مـیگه برگرد یکی ... ..اجرای اتود ( آزمایشی ) قطعه ی #نوستالژی با صدای بابک سعیدی کـه در اکتبر سال ۲۰۱۳ ضبط شده.که از مورد علاقه های رها جان هم هست 😍اصل این کار با صدای #گوگوش و #ابی عزیز منتشر شده هست .🎶🎤🎵...یکی از ما تموم زندگیشوتوی تصویر تنـهایی سفر کرد

نمـیدونست خودش رو جا گذاشتهکه یـه حسی رو قلبش مـیگه برگرد

یکی از ما هنوزم رو بـه دریـاستتوی دنیـای دیروزش اسیره

یـه خواهش از خدا داره کـه شایدجوونیشــــو بتونـه بعد بگیره

تو و عکسهای دیروزتمنو شعرای این دفتر

توی نوستالژی جاموندیمبه زیر خاک و خاکستر#googoosh #ebi #diva #legends #nostaligia#babaksaeedi #rahaetemadi

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـه کانال تلگرام هست بـه نام کلاس های الهام از کانادا. من این خانم را نمـیشناسم ولی همـین جا مـیخوام مراتب قدردانی خودم را بهشون اعلام کنم. دستور کیکهایی کـه مـیذارن یکی از یکی بهتره. این کیک هلو بود. بافت خیلی سبکی داره با یـه طعم رویـایی و ملایم‌ خیلی هم راحت و بی دردسر بود. ممنونم الهام خانم عزیز #کیک_هلو یـه کانال تلگرام هست بـه نام کلاس های الهام از کانادا. من این خانم را نمـیشناسم ولی همـین جا مـیخوام مراتب قدردانی خودم را بهشون اعلام کنم. دستور کیکهایی کـه مـیذارن یکی از یکی بهتره. این کیک هلو بود. بافت خیلی سبکی داره با یـه طعم رویـایی و ملایم‌ خیلی هم راحت و بی دردسر بود. ممنونم الهام خانم عزیز😘#کیک_هلو

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

.ی کـه مبارزه مـی کند، امکان دارد کـه ببازد، ولیی کـه مبارزه نمـی کند، بازنده است! جا داره یـه تشکر ویژه کنم از تمام بازیکنام کـه از جون مایـه گذاشتن و روسفیدمون ، یـه تشکر ویژه هم از تمام هوادارا و بزرگان تیم و تیمـهای حریف بخصوص بچه های عقاب و بازی جوانمردانـه تیمـهای پرسپولیس خلطه و پاس صفی آباد .کسی کـه مبارزه مـی کند،امکان دارد کـه ببازد،ولیی کـه مبارزه نمـی کند،بازنده است!💪جا داره یـه تشکر ویژه کنم از تمام بازیکنام کـه از جون مایـه گذاشتن و روسفیدمون ، یـه تشکر ویژه هم از تمام هوادارا و بزرگان تیم و تیمـهای حریف بخصوص بچه های عقاب و بازی جوانمردانـه تیمـهای پرسپولیس خلطه و پاس صفی آباد🌹

عرض سلام وادب خدمت همـه عزیزان دلم... یـه آهنگ دیگه از اجراهامون توی مراسم کـه یکی از آهنگای زیبای آرش ومسیح هستو براتون گذاشتم کـه امـیدوارم بپسندید..... زحمت مـیآهنگا وعکسا رو هم یکی از رفقای باحالمون آقا هادی کشیده کـه جا داره ازش تشکر فراوان داشته باشم.. ایشالا کار بعدی از اجراهامونو کـه براتون ... عرض سلام وادب خدمت همـه عزیزان دلم...یـه آهنگ دیگه از اجراهامون توی مراسم کـه یکی از آهنگای زیبای آرش ومسیح هستو براتون گذاشتم کـه امـیدوارم بپسندید.....زحمت مـیآهنگا وعکسا رو هم یکی از رفقای باحالمون آقا هادی کشیده کـه جا داره ازش تشکر فراوان داشته باشم..ایشالا کار بعدی از اجراهامونو کـه براتون مـیزارم یـه آهنگ شاده.عاشقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونم.#alitirmaayeee@nwrwzyqsm@mohammad.zamaniii7

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

انگار همـه ی مزه و عطر و بوی عید توی اون مرز جغرافیـایی خلاصه مـیشـه. بیرون از خونـه، هر کاریش هم کـه ی، با هر نقش و رنگ و لعابی هم کـه به استقبالش بری، هفت رنگ هفت سین هم کـه بچینی باز هم یـه دنیـا توفیق داره با مفهوم اون چیزی کـه تو خاطرت جا مونده ازش. این چهارمـین عیدیـه کـه نیستم جایی کـه باید باشم، کنار اونایی کـه بودنشون ... انگار همـه ی مزه و عطر و بوی عید توی اون مرز جغرافیـایی خلاصه مـیشـه. بیرون از خونـه، هر کاریش هم کـه ی، با هر نقش و رنگ و لعابی هم کـه به استقبالش بری، هفت رنگ هفت سین هم کـه بچینی باز هم یـه دنیـا توفیق داره با مفهوم اون چیزی کـه تو خاطرت جا مونده ازش. این چهارمـین عیدیـه کـه نیستم جایی کـه باید باشم، کنار اونایی کـه بودنشون مفهوم واقعی بهاره! امـیدوارم دلتون شاد باشـه و تنتون سلامت و یـه سال پر از اتفاقای خوب درون انتظارتون. نوروز مبارک ❤️

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

سمت راست دلایلی کـه مسی از رونالدو بهتره سمت چپ دلایلی کـه رونالدو از مسی بهتره برا رونالدو جا نشده بگه اولینی کـه تونسته درون تمام دقایق فوتبالی یک که تا نود گل بزنـه آقای گلی جام ملت های اروپاهم که... مسیم کـه نگفته یـه توپ طلا بیشتر داره ولی جایزه بهترین بازیکن سال فیفا یکی کمتر داره مسی یـه خداحافظی ... سمت راست دلایلی کـه مسی از رونالدو بهترهسمت چپ دلایلی کـه رونالدو از مسی بهترهبرا رونالدو جا نشده بگه اولینی کـه تونسته درون تمام دقایق فوتبالی یک که تا نود گل بزنـهآقای گلی جام ملت های اروپاهم که...مسیم کـه نگفته یـه توپ طلا بیشتر داره ولی جایزه بهترین بازیکن سال فیفا یکی کمتر دارهمسی یـه خداحافظی از فوتبال و فحش ناموسی بـه هوا هم تو کارنامـه دارهحال کل کل نی کامنتاهم مـیبندماصن مسی خوبه😒😒😒

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. اینکه ما ۴۰ که تا گزارشگر مـی‌فرستیم جاکارتا ولی حق پخش بازیـا رو نمـی‌خریم، حتما یـه توجیـهی داشته کـه از فهم من و شما خارجه. ممکنـه مسئولان با خودشون گفته باشن زشته تعداد ورزشکارامون بیشتر از خبرنگارا باشـه، غریبی مـی‌کنن مدال نمـیارن. شاید هواپیما داشته خالی مـی‌رفته، خلبان گفته بذار چهار که تا خبرنگار ... .اینکه ما ۴۰ که تا گزارشگر مـی‌فرستیم جاکارتا ولی حق پخش بازیـا رو نمـی‌خریم، حتما یـه توجیـهی داشته کـه از فهم من و شما خارجه. ممکنـه مسئولان با خودشون گفته باشن زشته تعداد ورزشکارامون بیشتر از خبرنگارا باشـه، غریبی مـی‌کنن مدال نمـیارن. شاید هواپیما داشته خالی مـی‌رفته، خلبان گفته بذار چهار که تا خبرنگار هم رو بوفه سوار کنم کمک خرج خانواده بشـه یـا اصلا حق پخش گرون بوده، مدیرای صداوسیما گزارشگرها رو کشیدن کنار و گفتن:.- آقای گزارشگر! موبایلتو بده ببینم!.+ آقای رییس! موبایل یـه چیز شخصیـه چیکار دارین؟.- نترس بابا مـیخوام ببینم دوربینش کیفیت داره یـا نـه..+ کیفیتش عالیـه. پول نصف یـه پراید رو دادم به منظور این گوشی..- حله پس. مـیری جاکارتا قاچاقی گزارش مـی‌گیری، مـی‌فرستی..+ ساچ عه وعووو! شما مرزهای زرنگی رو یـه تنـه جابه‌جا کردین. سلام جاکارتا! سلام بازی‌های آسیـایی!.حالا این کار صداوسیما یـه سری حُسن داره و یـه سری معایب کـه زیـاد مـهم نیست، ما حتما نیمـه پر لیوان رو ببینیم. اولین حسن اینـه کـه چون دست آدم مـی‌لرزه، فیلمبرداری با دوربین موبایل حس طبیعی‌تری بهمون مـیده؛ به‌خصوص تو مسابقات واترپلو. حتی این‌طوری بـه استانداردهای جهانی هم نزدیک‌تر مـی‌شیم چون الان همـه‌جای دنیـا از دوربین روی دست استفاده مـی‌کنن..حسن بعدیش تو بحث ه. بـه طور مثال قبلا مجبور بودن توی مسابقات والیبال صحنـه ‌آهسته اون پسره رو پخش کنن کـه هی مـی‌خندید. بعد چون مردم خوششون اومده بود تو مسابقات فوتبال و سپکتاکرا و هاکی روی یخ هم هی اونو پخش . حتی تو فیلم عروسی پسر منم یـه تیکه از اون خنده پسره هست اما الان چون دستشون بازه توی فیلمبرداری مـی‌تونن یـه عده سبیلو رو بشونن بغل فیلمبردار کـه هر جا لازم بود اونا رو نشون بدن. این طوری یـه خاطره خوب از هم تو ذهن مخاطبا مـی‌مونـه هم تنوعش بیشتره. حسن آخر هم اینـه کـه اگه ورزشکارا پوشش نامناسب داشتن همونجا دستیـار فیلمبردار مـی‌تونـه دستش رو بذاره رو دوربین، یـا زاویـه دستش رو یـه طوری بگیره کـه با پرسپکتیو، بازیکنا رو محو کنـه. اگه یـه کم سلیقه داشته باشن، مـی‌تونن از های اسنپ هم استفاده کنن کـه به جای ورزشکارا پخش بشن. خلاصه بـه نظر ما این محدودیت‌ها خیلی هم خوبه و باعث مـیشـه کـه استعدادهای جدید هم کشف بشن..اما اين وسط چند که تا ابهام هم هست کـه به راحتی برطرف مـیشـه، ما فقط عنوانشون مـی‌کنیم کـه بعدا بررسی بشن..بقیـه درون کامنت اول 👇👇👇👇

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. یـه لحظه کـه کنار کیک خلوت شد چشمم خورد بـه این منظره و فقط بـه این فکر مـیکردم کـه کاش جای عبنر خودش واقعا پشت این عایستاده بود. کاش یـهو بین مـهمونا سر مـیچرخوندم و مـیدیم وایستاده. مـیدونم دیشب بودی بینمون مرتضی جان مثل همـیشـه مـیدونم هستی هرچند چشم زمـینی ما نبینـه تولدت مبارک اسطوره احساسم.️ جا ... .یـه لحظه کـه کنار کیک خلوت شد چشمم خورد بـه این منظره و فقط بـه این فکر مـیکردم کـه کاش جای عبنر خودش واقعا پشت این عایستاده بود.کاش یـهو بین مـهمونا سر مـیچرخوندم و مـیدیم وایستاده. مـیدونم دیشب بودی بینمون مرتضی جانمثل همـیشـه مـیدونم هستیـهرچند چشم زمـینی ما نبینـهتولدت مبارک اسطوره احساسم.❤️جا داره تشکر کنم ازحضور سالار عقیلی عزیزامشب درون مراسم تولد مرتضی جانم اتفاق زیبایی بود کـه هم باعث خوشحالی خانواده مرتضی شد هم افتخاری نصیب ما..@salaraghili15همچنین حضوی محسن افشانی عزیز و سویل خانم کـه با عشق بـه مراسم تولد مرتضی اومدن.@mohsenafshani@sevil_te_khe.اقای پژمان بازغی هم واقعا سنگ تموم گذاشتن کـه جا داره یـه بار دیگه تولد خودشون رو هم کـه ۱۹ مرداد بوده تبریک مجدد عرض کنیم.@pejmanbazeghioriginalممنون از همـه دست اندرکاران مراسم امشب بـه خصوص بهروز مطلق عزیز کـه بانی این مراسم زیبا شدنو آقای هنرکار و کادر اجرایی فوق العاده و مسئولیت پذیرشون.@behrouz._.mo

@ghasemhonarkar1 .و سپاس از کادر پر انرژی و خوب کافه رستوران آقای بازغی 🙏🏻.عکسها کامل تر و زیبا ، بـه زودی از پیج راحیل جان صادقی عزیز ، آقا کیـان غلامـی و بقیـه بچه های عکاس و فیلم بردار منتشر مـیشـه واسه خانواده خاص و گل مرتضی ❤.@rahil__sadeghi

@kiangholami .و شما ، همـه زحماتت ، خوبیـات ، مـهربونیـات درون حق برادرت ، همـه و همـه داره بیشتر از همـیشـه بـه مرتضی ثابتت مـیکنـهعزیز مـهربون @mostafa.pashaei

Read more #قشم #گیـاهدان_قشم #لوازم_برقی_قشم #جهیزیـه_قشم # درگهان سلام دوستای خوبم دیروز به منظور خریدی رفتیم منطقه گیـاهدان گیـاهدان با درگهان یـه رب فاصله داره و ظهرها که تا ساعت شش عصر نیستن بهترین زمان به منظور رفتن بـه گیـاهدان ساعت هفت شب بـه بعد هست. اونجا بهترین و بزرگترین بورس لوازم برقی و صوتی و تصویری جزیره ... #قشم #گیـاهدان_قشم #لوازم_برقی_قشم #جهیزیـه_قشم # درگهانسلام دوستای خوبمدیروز به منظور خریدی رفتیم منطقه گیـاهدانگیـاهدان با درگهان یـه رب فاصله داره و ظهرها که تا ساعت شش عصر نیستن بهترین زمان به منظور رفتن بـه گیـاهدان ساعت هفت شب بـه بعد هست.اونجا بهترین و بزرگترین بورس لوازم برقی و صوتی و تصویری جزیره هست.ما چند جا رفتیم و راستش اولش بـه ذهنم نرسید براتون عیـا فیلم بگیرم تو فروشگاه آخری کـه داشتیم خرید مـیکردیم یـادتون افتادم و چنتا قیمت گرفتم و با این عها.راستش نزدیک نـه یـا ده سالی هست از جهیزیـه خم گذشته و دیگه انگیزه ای به منظور قیمت گرفتن اینجا و تهران رو نداشتم کـه بخوام مقایسه کنم دیروز کـه چنتایی قیمت کردم خدارو شکر کردم کـه پارسارو سر راه من قرار داد وگرنـه من کـه اهل ازدواج نبودم الانمـی اهل زن گرفتن نیست بعد قطعا که تا حالا مونده بودم اونم بدون جهاز😁یعنی دیروز فقط مـیتونستم یـه دست سرویس آبکش پلاستیکی بخرم یـه آکاسیف به منظور نگهداری گوشت و مرغ یـه حصیر برا جا خواب و یـه قابلمـه کـه صبح خورشت درست کنم بریزم تو کیسه بعد قابلمـه رو بشورمبرنج دم کنم دوتایی با عشق بخوریم😂چون حساب کتاب کردم پول نداشتم تو این اوضاع دوتا قابلمـه بخرم😁نکته: از ضمـیر اول شخص مفرد استفاده کردم چون این ضمـیر خودش جهزیـه خریده با پول شخصی خودش😀خدا خودش بـه خانواده های دار رحم کنـهبچه ها مـیدونستین اینجایی ها اشون جهیزیـه نمـیبرن؟باید چنتا بیـارم بدم بـه همـین مردای اصیل قشمـی و از شر جهازشون راحت بشم وگرنـه حاصل کل کارکرد زندگیمونو حتما بدم ام ببرن 😭شما هم اتونو سالی چند ماه بیـارید اینجا شاید فرجی شد تابستون نیـاریدا جنس پلاسیده مـیشـه رو دستتون مـیمونـه😁من چنتایی یخچال و ماشین ظرف شویی و ماشین لباسشویی قیمت گرفتم کـه اونایی کـه اطلاع دارند یـه مقایسه قیمت ن حالا اگر اسم مدلها اشتباه بود من مقصر نیستم صاحب فروشگاه مقصره

ظرف بوش سری 6 مدل sms684600000ظرف شویی دوو مدل ۱۴ ۱۲ سیلور1700000ماشین لباس بوش سری 84900000

ماشین لباس شویی سامسونگ اد واش3700000یخچال ساید سامسونگ مدل 90513600000یخچال ساید سامسونگ شیشـه ای مدل 5549000000ساید هیتاچی تایلندی مدل 5008900000پینوشت: یخچال ساید رو نمـیتونید از جزیره خارج کنید ولی مـیشـه قاچاقی برد بعضی از فروشگاهها ارسال هم دارند.خرده ریز برقی هر چی فکر کنید اینجا هستهمچنین سرویس قابلمـه و گاهی چینی و آرکوپال عربیـانواع سشوار و اتو مو و این جینگول بازیـها هم اونجا زیـاده

Read more

#چهار_حلزونِ_گُل_کِش دیروز باغبونمون صدا کرد منو احمد آقا بیـا ببین بنفشـه ها خوب شدن رفتم دیدم حیـاط رو کرده پر بنفشـه کنار هر کدومشم یـه مشت داروی آفت کش ریخته از اون دارو آبی ها بهش گفتم واسه چی ریختی اینارو جمع کن بابااااا بهار کـه مـیشـه همـه جا پر مـیشـه از بنفشـه ولی تازه حلزون دست بـه کار مـیشـه از ... #چهار_حلزونِ_گُل_کِش⬇دیروز باغبونمون صدا کرد منواحمد آقا بیـا ببین بنفشـه ها خوب شدنرفتم دیدم حیـاط رو کرده پر بنفشـهکنار هر کدومشم یـه مشت داروی آفت کش ریختهاز اون دارو آبی هابهش گفتم واسه چی ریختی ایناروجمع کن بابااااا😤

بهار کـه مـیشـه همـه جا پر مـیشـه از بنفشـهولی تازه حلزون دست بـه کار مـیشـهاز اون حلزونایی کـه لاک ندارناز همونا کـه چندشنحلزون بنفشـه رو دوس دارهحلزون بنفشـه رو مـیخورهظاهرا کار حلزون زشتهولی من مـیگم بزار حلزون بنفشـه ش  رو بخورهبزا حلزون حتی پامچال  رو هم بخورهحلزون دلش بـه بنفشـه خوشـهراستی بهار شدهیکی بنفشـه دارهیکی یـاس دارهیکی مریم دارهیکی پامچال دارهیکی سوسن دارهیکی شقایق دارهیکی یـاس دارهیکی نسترن دارهالبته درون این بین یکی هم کاملیـا داره هم شقایق😂

همـه هم گل هاشون رو مـیخورندیدم کـه مـیگماااپس بزار حلزون باغچه من هم بنفشـه ش رو بخورهباغبان جان ،حلزون را نکُشحلزون کـه بنفشـه خورد حالش خوب شدبزارش رو دستت رو صورتت راه بره اونوقت پیر نمـیشیباغبان جان ژاپنی ها اینکارو کـه پوستاشون صافه دیگهباغبان جان یـاد بگیر بنفشـه باغچه زندگی ات را بخوری که تا بشی اکسیر جوانی☺ که تا بشی شاید حلزونِ چندِش

باغبان نیم نگاهی بـه من کرد و گفت:پارسا گل گفتی ولی گُل زندگیِ تُ کو😂#پارسا_احمد#دلنوشته

#پی_نوشتتوی فیلم چهار که تا حلزون رو آخر فیلمم مـیبینید کـه گل رو نمـیخوردند بلکه مـیکشیدند آی بددهن بودندیکی از یکی مـیگفتیکی از مادر یکی مـیگفتیککی از یکی مـیگفتهمـه حلزون ها هم داشتن شوخی مـیدولی یکی نبود بگه آخه حلزون های گُل کِش،شوخی عمق ناخوداگاهتون رو نشون مـیدهچقدر خودتون رو رسوا مـیکنید ،گُلکِشااااا😂روزتون بـه مـهر♡

#amazing #naturelover #tagstagram #liveoutdoors #travelgram #sunset #traveler #igtravel #bestvacations #instagram #akkas #nature #عکاسی #همدان #ایران #natural #land #gilan #photography #aks #natureaddict #comeseegilan #top_masters #محیط_زیست #عکاسان_ایرانی #جنگل_نوردی #

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

جمعه هفته قبل به منظور شرکت تو رویداد صبح خلاق تهران و شنیدن صحبت های رضا غیـابی عزیز روانـه تهران شدم. رویداد از لحاظ برگزاری خیلی شسته رفته و دلنشین بود درون عین سادگی و جا داره بـه تیم برگزارکننده ش خسته نباشید بگم. مضمون سخنرانی این ماه رویداد «تشویش» بود و رضای عزیز سخنرانی و صحبت های جالبی داشت از تجربه ... جمعه هفته قبل به منظور شرکت تو رویداد صبح خلاق تهران و شنیدن صحبت های رضا غیـابی عزیز روانـه تهران شدم.رویداد از لحاظ برگزاری خیلی شسته رفته و دلنشین بود درون عین سادگی و جا داره بـه تیم برگزارکننده ش خسته نباشید بگم.مضمون سخنرانی این ماه رویداد «تشویش» بود و رضای عزیز سخنرانی و صحبت های جالبی داشت از تجربه شخصی خودش رو با ما درمـیون گذاشت و هم چیزای جالبی شنیدیم و از منظر شخصی تر و صمـیمـی تر با نگرش های رضا آشنا شدیم.همـه این ها بـه کنار من چند ماه اخیر رو درون یکی از بزرگترین «تشویش» ها و سردرگمـی های زندگیم بودم. فردای رویداد هم کـه مـیخواستم برگردم رشت توی برف و بسته شدن جاده ها گیر کردم و تا نیمـه مسیر رفتیم و اتوبوس مجبور شد برگرده تهران و حدود ۱۸ ساعت تو اتوبوس گیر بودیم بعد از اون هم با چالش اینکه که تا باز شدن جاده ها چه غلطی کنم و کجا بمونم زیر این برف و کار و زندگیم چی مـیشـه روبرو شدم.قسمت سخیلی زود حل شد بـه لطف دوستای خیلی خوبم خونـه شاهین @shahinmoradi1370 و لیلا @leila.mp68 رفتم.کل مدتی کـه تهران بودم غر غر مـیکردم و مشوش بودم کـه چقد همـه چی از ریل خارج شده.سه شنبه کـه تونستم برگردم رشت. درون حال خستگی جسمـی و ذهنی فکر کردم با خودم دیدم اوضاع اونقدرا بد نبود و نیست چه قبل گیر تو تهران برا چهار روز چه تو همون چند روز.فهمـیدم باوجود چیزی کـه فکر مـیکردم خلافش و واقعا تنـها نیستم تو مشکلات و دوستای خوبی دارم کـه مـیشـه تو سختیـا بهشون اتکا کرد و منم حتما بیشتر بـه دیگران عشق بورزم.بعد فک کردم کـه وضعیت شغلی و آزادی کاری و همکارا و سازمانی رو کـه باهاشون کار مـیکنم رو جدا دوست دارم. مسیر پروژه هامم اگر خودم رو از نظر قلبی مطمئن کنم و دلم قرص شـه هموار مـیشـه.حرف رضا هم تاثیر گذار بود نـه اینکه قبلاً نشنیده بودم این حرفو ولی اینکه دوباره بشنویش اونم ازی کـه صداش قرصه و خیلیـا بـه چشم الگو بهش نگاه مـیکنن موثر مـیکرد تکرار این حرف رو که: شما هیچوقت ازی عقب نیستین مسیر زندگی تو مختص توعه نباید از نرسیدن بـه یـه چیزایی ناامـید شی و فک کنی از رویـه زندگی عقب افتادی، زندگی هر رویـه خاصی داره کـه خودت رقمش مـیزنی.خلاصه گیر افتادن تو برف با تمام حرف هایی کـه زدم خیلی مزخرف بود ولی بعدش باعث شد کمـی از سردرگمـی درون بیـام، کمـی کمتر حسرت بخورم و نامـیدانـه بـه روز های آینده نگاه کنم و حرکت رو از سر بگیرم!

پ.ن: جالبه بدونین آشنایی من با شاهین و لیلا اینطوری بود کـه یـه بار کـه شاهین بـه رشت هیچهایک کرده بود من تو خیـابون دیدمش و بهش گفتم اگه دوست داره مـی‌تونـه یـه شب مـهمون ما باشـه.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#iphoneX vs #note9 آغا اصلا اینکه #آیفون۱۰ خیلی بهتره و مقایسه رو خیلی ضایع مـیبره بیخیـال!! اینم کـه این مقایسه رو دیجیـاتو کـه اسپانسرش همـین نوت۹ هست پست کرده هم بیخیـال!! اینکه‌ نوت۹ تازه اومده بـه بازار و مدل جدید آیفونم ۲۰روز دیگه معرفی مـیشـه و آیفون۱۰ واسه ۱ سال پیشـه هم بیخیـال!!! این چرا انقدر ... #iphoneX vs #note9آغا اصلا اینکه #آیفون۱۰ خیلی بهتره و مقایسه رو خیلی ضایع مـیبره بیخیـال!!اینم کـه این مقایسه رو دیجیـاتو کـه اسپانسرش همـین نوت۹هست پست کرده هم بیخیـال!!اینکه‌ نوت۹ تازه اومده بـه بازار و مدل جدید آیفونم ۲۰روز دیگه معرفی مـیشـه و آیفون۱۰ واسه ۱ سال پیشـه هم بیخیـال!!!این چرا انقدر لگ مـیخوره؟ کی سامسونگ و اندروید مـیخوان از این وضع درون بیـان؟ماینکرفت رو کـه کلیک مـیکنـه روش گوشی کلا سکته مـیکنـه دیگه!!! چقدر آیفون روون و قشنک کار مـیکنـه و در مقابل چقدر کند، با لگ و گیجه این اندروید !!! الان طرفداراش مـیان بد و بیراه مـیگن بهمون!!!هی مـیرن ۴گیگ ۴گیگ اضافه مـیکنن بـه رم ، ۴تا ۴تا اضافه مـیکنن بـه هسته سی پی یو ، هی خودشون رو بـه فارسی سخت جر مـیدن نکنـه این اندروید درست بشـه هی بدتر مـیشـه!! مشکل از ریشست آغا، گوگل اومده یـه دزدی ریزی از اپل کرده فک کرده مـیتونـه جمعش کنـه نشده، هرچیم تلاش مـیکنـه بهتر بشـه نمـیشـه!۱۶مـیلیون بدی نوت۹ بخری کـه چی؟!؟!! آخه خوشگلم کـه نیست بگیم حالا طراحیش خفنـه بریم بخریم!!! چیـه آخه این سیستم عامل مسخره!!! برید خودتونو اصلاح کنید بـه قول علی سنتوری 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️بازم خداروشکر مثل ۹۹٪ بقیـه کـه ناچ رو مسخره و بعدش خودشون سنگ تموم گذاشتن تو تولید انواع ناچ سامسونگ اینکارو از ترس نکرده!!البته جا داره تقدیر و تشکر ویژه هم یم از طراحان سامسونگ، حالا چرا؟ چون سری قبلی با اون جای اثر انگشت کـه کنار دوربین بود ، یـا عکسای ملت کلا تار بود یـا از بس این لنز بیچاره رو بـه لباسشون که تا تمـیز شـه کلا سابیده بود!! یـا کلا از سنسور تشخیص نمـیدونم چیچیش بـه جای اثرانگشت استفاده مـی کـه اونم آخرش ختم مـیشد بـه وارد پترن!!کلا من یکی کـه بدجوری عاشق اندرویدم!!آغا ما تعصبی ، ما یجور حرف مـیزنیم انگار اپل مال بابامونـه ( البته تو ایران حق آب و گل دارم بـه شخصه) هرچی شما مـیگید !!! شما برید یـه فکری بـه حال این سامسونگ و گوگل بیزبون ید!!@digiato@iclarified @apple@samsungmobile#ihateandroid#ihatesamsung⚠️⚠️⚠️⚠️اگه فحش بدید کامنت مـیبندم⚠️⚠️⚠️

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#یـه_شبه_عالی #یـه_عروسی_فوق_العاده_قشنگ_به_یـاد_ماندنی #بادوستان_عالی داداش گلم مـیثم عزیز خوشبخت باشین #ایشالا_به_پای_هم_فسیلو_پیرو_زشت_شین🙄️ #ایشالا_خوشبخت_بشین_داداشی_ خیلی ممنون از پذیرای عالی تون مرسی #مرتضی_مران #دوستون_دارم️ جا داره یـه تشکر ویژه هم م از ... #یـه_شبه_عالی #یـه_عروسی_فوق_العاده_قشنگ_به_یـاد_ماندنی #بادوستان_عالیداداش گلم مـیثم عزیز خوشبخت باشین #ایشالا_به_پای_هم_فسیلو_پیرو_زشت_شین🙄😁❤️😋#ایشالا_خوشبخت_بشین_داداشی_خیلی ممنون از پذیرای عالی تون مرسی #مرتضی_مران #دوستون_دارم❤️جا داره یـه تشکر ویژه هم م از گروه هنری #ویولا_بند کـه واقعا ترکوندن با مدریت دوست گل و عزیزم #دجی_مـهدی @dj_mehdi1983 @mohamad_royal_lak و محمد عزیز دمتون گرم

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

‌ یکی از چیزایی کـه خیلی توجهم بهش جلب شد وقتی اومدم امریکا این بود کـه همـه جا پر از تبلیغه! همـه چیز رو مـیشـه تبلیغ کرد! یـادمـه تبلیغ دانشگاه دیدم اولین بار با خودم گفتم مگه دانشگاه رو هم تبلیغ مـی کنن! بعد دیدم کـه نـه تنـها مـیشـه همـه چیز رو تبلیغ کرد بلکه مـیشـه همـه چیز رو هم اسپانسر شد! الان اومدم تو دپارتمان بیزنس ... ‌یکی از چیزایی کـه خیلی توجهم بهش جلب شد وقتی اومدم امریکا این بود کـه همـه جا پر از تبلیغه! همـه چیز رو مـیشـه تبلیغ کرد! یـادمـه تبلیغ دانشگاه دیدم اولین بار با خودم گفتم مگه دانشگاه رو هم تبلیغ مـی کنن! بعد دیدم کـه نـه تنـها مـیشـه همـه چیز رو تبلیغ کرد بلکه مـیشـه همـه چیز رو هم اسپانسر شد! الان اومدم تو دپارتمان بیزنس دانشگاه و دقت کردم دیدم همـه جا پر از تبلیغه(اسپانسر یـا اهداکننده)! حتی اتاق ها هم اسپانسر دارن! مثلاً یـه اتاق مطالعه هست کـه اسم یـه بانک روشـه! عو اسم و بیوگرافی یکی ازایی کـه پول بـه این دپارتمان اهدا کرده رو هم زدن کـه صاحب یکی از بزرگترین پیتزا فروشی های دنیـاست! حتی اونجا کـه استادا مـی ایستن( جا استادی) هم اسم داره. بعضی جا ها آجرای رو زمـین اسم اهدا کننده ها روش هست..اسم لبی کـه کار مـی کنم بـه اسم اقا و خانومـی هستش کـه به اونسالانـه پول مـیدن! کلاً چیز جالبیـه بـه نظرم و همـه طرف ازش سود مـیبرن! خیلی هم رو اعصاب نیست! رو اعصاب وقتیـه کـه صبح که تا شب اینور اونور تبلیغ اکستنشن فلانی ببینی! یـا هی وسط فوتبال طرف بیـاد بگه عدد ۱ رو بفرستین بـه این شماره! از همـه رو اعصاب تر وقتیـه کـه تیمت باخته بازم مـیاد مـیگه این عددو بفرست حمایتتو نشون بده! یـا تبلیغ کنـه اگه فکر مـی کنی نقی سرتیفیکیت رو مـیگیره این شماره رو پیـامک بده..رو اعصاب شما نیست؟#روزنوشت

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

این مدت خیلی حرفا شنیدم مبنی بر علاقه دو نفر بـه هم. رابطه هایی کـه شروع مـیشـه بر هر اساسی و بعد بی هیچ اساسی تموم. من مـیشنوم و مـیبینم که... مثلا: دو‌ نفر با هم یک رابطه ای رو‌ شروع و بعد از یکی دو نوبت، مـیتونـه دو ماه باشـه، دو هفته باشـه، حتی دو روز یـا شاید باور نکنین، بعد از ۲ ساعت، کلا رفتارها عوض‌ مـیشـه. ... این مدت خیلی حرفا شنیدم مبنی بر علاقه دو نفر بـه هم.رابطه هایی کـه شروع مـیشـه بر هر اساسی و بعد بی هیچ اساسی تموم.من مـیشنوم و مـیبینم که... مثلا: دو‌ نفر با هم یک رابطه ای رو‌ شروع و بعد از یکی دو نوبت، مـیتونـه دو ماه باشـه، دو هفته باشـه، حتی دو روز یـا شاید باور نکنین، بعد از ۲ ساعت، کلا رفتارها عوض‌ مـیشـه. من قطعا بـه دلیل تقسیم بندی تی درون کنار و شنونده خانم ها بودم. چیزایی کـه شنیدم یـا تجربه کردم رو مـیخوام باهاتون درون مـیون بذارم و همچنین تصور و جواب های خانم ها.(مسئله: زنگ زدنش کمتر شده بـه نسبت اول رابطه- منو با خودش جايي نميبره- پيش من همش حواسش بـه جاي ديگه و گوشيشـه- پيگيري نميكنـه- شام و ناهار و هيج جا دعوتم نميكنـه- هيچي از موقعيت رابطه نميگه- خرج نميكنـه- با دوستاي من رابطه ش خوب نيست- از رفت و آمد من خوشش نمياد- از كار من خوشش نمياد- خبري ازش نيست- لحن صحبتش نسبت بـه اوايل عوض شده (این اول رابطه همون وعده های دو ماه بـه پایینـه)احتمالات: هنوز همو نميشناسيم- هنوز اطمينان نداره- خب حق داره- خب شرايطش خوب نيست- خب با دوستاشـه- خب سركاره- خب باشگاهه- خب حتما با خانوادشـه- خب سفره- خب اولشـه- خب الان شرايط جامعه بده و ...)و هزار که تا مسئله و احتمالات ديگه كه هم جاي تعجب داره هم تاسف.و اما يك احتمال كلي كه جديدا باب شده، خب شايد داره منو امتحان ميكنـه كه نـه بيرون ميريم، نـه زنگ ميزنـه، نـه كادويي برام ميخره، نـه توجه ميكنـه، نـه مياد نـه ميره نـه بيا نـه برو نـه نـه نـه!!! كه شايد داره منو امتحان ميكنـه؟؟! چرا مردان نمي انديشند كه درون همين اثنا زنان نيز آن ها را مي آزمايند؟؟!!باور كنين وقتي دو نفر انرژي خوب بـه هم داشته باشن بعلاوه اندكي علاقه و جذابيت ديگه امتحان كردن نداره!!!! مگر اينكه یکی از طرفین بخوان مرکز جذب انرژی بشن و روابط مختلف رو تجربه کنن.عشق و علاقه زن و مرد نداره. حتما مثل بازی گردو-شکستم قدم قدم بـه سمت هم بریم نـه اینکه قایم موشک بازی کنیم و یـه نفر دنبال چند نفر بره.برای یـه نفر کـه دوسش داریم، احترام قائل باشیم. بـه خانواده، شغل، شخصیت، تحصیلات، محل زندگی، وضعیت اقتصادی، تیپ، قیـافه هم احترام بذاریم.هنوز نفهمـیدم این بحران ۲ وعده رو کی کشف کرد و رایج؟! که تا کی مـی‌خواد همـه چیز رو بـه گند بکشـه؟؟من هنوز جوابي پيدا نكردم. اين پست رو گذاشتم که تا ببينم ميتونم بـه نتيجه اي برسيم يا نـه؟!!

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. چند روز پیش تو استوری خواستم راه هایی کـه برای صرفه جویی درون مصرف آب استفاده مـیکنید رو بنویسید. نظرات و راه های مختلفی دوستان لطف و دایرکت زدن. تجمـیعشون کردم و تو دو پست منتشرشون مـیکنم. بـه نظرم همـه ما بعنوان یک شـهروند وظیفه داریم بـه اندازه خودمون، درون مصرف آب صرفه جویی کنیم. . #صرفه_جویی_در_مصرف_آب ... .چند روز پیش تو استوری خواستم راه هایی کـه برای صرفه جویی درون مصرف آب استفاده مـیکنید رو بنویسید. نظرات و راه های مختلفی دوستان لطف و دایرکت زدن. تجمـیعشون کردم و تو دو پست منتشرشون مـیکنم.به نظرم همـه ما بعنوان یک شـهروند وظیفه داریم بـه اندازه خودمون، درون مصرف آب صرفه جویی کنیم..#صرفه_جویی_در_مصرف_آب 1.🌸ذهنیت تمـیز شدن فقط با شستشو رو عوض کردم و بعضی کارهای نظافتی رو با دستمال کشیدن راه مـیندازم؛ اوایل به منظور اینکه باورم بشـه چقدر آب مصرف مـیکنم بـه جای باز شیر، آب رو توی پارچ یـا مثلا سطل مـیریختم و اینطوری بود کـه فهمـیدم به منظور شستن مثلا سرویس بهداشتی چند لیتر آب رو دارم حروم مـیکنم..🌸 آب گرم دوش حموم رو کـه باز مـی کنیم چند ثانیـه طول مـی کشـه که تا آب گرم بشـه. اون آب رو توی ظرف جمع مـی کنیم و برای شستن مـیوه و سبزی استفاده مـی کنیم.🌸 حجم فلاش تانکها رو کم کرده ام که تا با زدن سیفون، آب کمتری مصرف بشـه. اینطور کـه بطری آب معدنی رو پر کردم و گذاشتم توی تانک.🌸موقع و مسواک و وضو خیلی دقت مـیکنم. با لیوان، وضو مـیگیرم؛ نصف لیوان آب مصرف مـیشـه، وقتی شیر باز مـی‌کنیم خیلی بیشتر از این مقدار، مصرف مـیشـه.🌸 اینجا آب بارونو مستقیم از بوم خونـه هدایت مـی کنن بـه یـه آب انبار چند متری زیر زمـین توی حیـاط خونـه و تا مدتها با پمپ ازش استفاده‌ مـیشـه کرد به منظور مصارف مختلف.🌸بچه من، آب بازی رو خیلی دوست داره. اگه بازی با اسپری آب پاش یـا لگن آرومش نکنـه و حتما بخواد شلنگ آب دم دستش باشـه، از شیر فلکه اصلی آب رو مـیبندم اونقدر کـه فقط یک آب باریکه ازش بیـاد.🌸موقع شستن برنج و مـیوه و سبزی، یـه ظرف مـیذارم زیر دستم و بعد تو باغچه مـیریزیم..🌸برای سیفون دستشویی، از آبی کـه توی تشت حموم مـیمونـه استفاده مـیکنیم..🌸یـه سطل آب کنار ظرفشویی گذاشتیم کـه آبهای اضافه ولی نسبتاً تمـیز کـه مواد شوینده نداره، رومـیریزیم به منظور گلدون و باغچه یـا خیسوندن ظرفای کثیف. آبِ ظرف‌شستن کـه مواد شوینده داره هم سطل سطل جمع مـی‌کنیم به منظور شستن حیـاط..🌸موقع ظرف شستن، وقتی ظرفی رو كه شستم ميخوام بزارم تو جا ظرفی، آب رو ميبندم..🌸با ته مونده لیوان و قمقمـه بچه هام، گلدونامو آب مـیدم..🌸ماشین ظرفشویی به منظور ما ایرانیـا یـه کالای لوکسه، اما درون کشورهایی کـه بحران آب دارن، سال‌هاست بـه عنوان وسیله‌ای کـه در مصرف آب صرفه‌جویی مـی‌کنـه استفاده مـیشـه. مثل ترکیـه. استفاده از ماشین ظرف شویی، درون بیشترین حجم 6 لیتر مصرف مـیکنـه.🌸پایین چادرم رو کوتاه کردم کـه کمتر خاکی بشـه و کمتر احتیـاج بـه شستن پیدا کنـه..عاز @sara.m95

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. مـهم نیست چهی باشی مـهم نیست کجا باشی انسانیت ، عشق و شعور هست کـه تو را متفاوت مـیکند... * سها عاشق موسیقی یـه. همـه سبکی رو دوست داره. نمـیتونم بگم چی جذبش مـیکنـه کـه ساعتها داریوش گوش مـیکنـه... یـا چرا از وقتی دو ماهه بود مجذوب اندی بود... چرا بیـانسه گوش مـیکنـه و در عین حال از خوندن بارنی دایناسور لذت ... .مـهم نیست چهی باشیمـهم نیست کجا باشیـانسانیت ، عشق و شعور هست کـه تو را متفاوت مـیکند...*سها عاشق موسیقی یـه. همـه سبکی رو دوست داره. نمـیتونم بگم چی جذبش مـیکنـه کـه ساعتها داریوش گوش مـیکنـه... یـا چرا از وقتی دو ماهه بود مجذوب اندی بود... چرا بیـانسه گوش مـیکنـه و در عین حال از خوندن بارنی دایناسور لذت مـیبره... چرا انقدر مـهستی دوست داره و بعد با مواظب خودت باش ِ منصور آدم رو دیوونـه مـیکنـه! چرا گوش مـیده؟ بعد امـینم چی مـیگه این وسط (البته کـه غدغنـه!) ... چطور از بلووز یکهو مـیپره تو سنتی؟ کیف مـیکنم کـه تحریر های آواز ایرانی رو دوست داره ولی بعد از اون ویل فرل رو کجای دلم بذارم؟؟؟ مدتها ترکی گوش مـیکرد ، حالا اسپنیش هم اضافه شده! هی داد مـیزنـه depasito!!! ( من این وسط خل نشدم چون براش هدفون گرفتم😁)اندی با یک پیـام من اومد دیدن سها ، با کلی سی دی و دی وی دی کارهاش... و کادو های زیبا... فقط مـی دونست داره دیدن یـه اوتیستیک مـیره کـه دوستش داره.از اون طرف هفته پیش با سها رفتیم مجلس یـادبود بانوی مـهربان، ویدا جان قهرمانی...خانمـی بـه نام شیدا مـینا کـه رادیو سیسونتی کار مـیکنـه یعنی فرهنگی هم هست ، سها رو بـه بدترین و توهین آمـیز ترین شکل ممکن از سالن بیرون کرد... چرا کـه سها یکبار صدا کرده بود... اونـهم وقتی کـه من داشتم مـیبردمش بیرون! اصلا بـه من نگاه هم نکرد! بـه دربان گفت این بچه حق نداره پاشو تو بذاره. بعد هم اومد بیرون و رو بـه یک خانم دیگه، (نـه بـه من! بنده قابل نبودم مخاطب قرار بگیرم لابد!) ، گفت این بچه پنج دفه صدا کرده (دروغ!) خانم سرشار گفته اون بچه رو بیرون کنین! درون حالیکه من بعد با خانم سرشار صحبت کردم، گفت من اصلا خبر ندارم. این خانم داوطلب کمک بوده و سرخود این کار رو کرده! سها که تا شب افسرده بود و بغض داشت. منم که... دیگه نگم، زمـین و زمان رو بهم زدم... همـه گفتن مریضه، عصبیـه!! خب بـه بچه من چه ربطی داره؟! چوبش رو اون حتما بخوره؟ شانس آورد کـه از شکایت منصرف شدم  بخاطر اصرار دوستان وگرنـه که تا عمر داشت یـادش نمـی رفت کـه حق نداره با هیچچنین رفتاری ه😡بله... انسانیت و شعور ، ربطی بـه تحصیلات و شغل و اینکه کجا ساکن باشی نداره. بی شعور ها همـه جا هستند.خدا رو شکر کـه توی این آشفته بازار ، انسانـهای ارزشمندی هم هستند کـه بلدند شادی و لبخند بـه دیگران هدیـه کنند❤#لادن_طباطبایی #بازیگر #سها_تهرانی #اندی #هنرمند #انسان #شعور #مـهربانی#اوتیسم #اوتیسم_را_دریـابیم@andymusic1

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#bighanoon #bashgahtanzpardazanjavan اگه این چند وقته برنامـه‌هاى تلويزیون رو دیده باشید، (که قطعا مـی‌بینید؛ از بس جذابه لعنتی) دیدید کـه تب پیش‌بینی تو تلویزیون داغه و تا تلویزیون رو روشن مـی‌کنی یـه آقای خوشتیپ بهت پیشنـهاد مـیده کـه پیش‌بینی کنی که تا برنده خونـه، ماشین، گوشت‌كوب برقی و ظروف 6پارچه ... #bighanoon #bashgahtanzpardazanjavanاگه این چند وقته برنامـه‌هاى تلويزیون رو دیده باشید، (که قطعا مـی‌بینید؛ از بس جذابه لعنتی) دیدید کـه تب پیش‌بینی تو تلویزیون داغه و تا تلویزیون رو روشن مـی‌کنی یـه آقای خوشتیپ بهت پیشنـهاد مـیده کـه پیش‌بینی کنی که تا برنده خونـه، ماشین، گوشت‌كوب برقی و ظروف 6پارچه آركوپال و... بشی. حالا موضوع پیش‌بینی و اینکه کدوم برنامـه هست مـهم نیست یعنی حتی ممكنـه اخبار بیست و سی هم از مردم بخواد کـه نحوه از هم پاشیدن بنیـان خانواده و فساد و بيكارى و بحران اقتصادی درون کشورهای غربی رو پیش‌بینی کنن و جايزه ببرن، کـه خب بد هم نیست و این نشون مـیده صدا و سیما بـه درستی استعداد مردم رو کشف کرده و داره ازش استفاده مـیکنـه و جا داره دولت هم از اين ظرفیت درون زمـینـه‌های مختلف استفاده كنـه و عوضش بـه مردم جایزه بده (جايزه هم نتونست بده مـهم نيست، وعده‌اش هم بده خوبه) که تا هم امـید و نَشاط تو جامعه بیشتر بشـه، هم یـه عده قشنگ سرکار باشن. درون همـین راستا ما چند مورد رو پیشنـهاد دادیم کـه خیلی خوب مـیشـه روشون کار کرد:.1-پیش‌بینی قیمت سکه و ارز از طریق ارسال قیمت مورد نظر بـه سامانـه 4200 یـا از طریق اپلیکیشن پولیکا. فقط ممكنـه یـه خورده گیج‌کننده باشـه چون مشخص نیست حتما قیمت الان رو فرستاد یـا الان. بـه نفر اول هم پنج عدد سکه 500 تومنی طرح جدید یـا کمک هزینـه خرید یـه دلاری جايزه داده بشـه..2-پیش بینی اینکه چه آپشن اضافه‌ای قراره از خودروها حذف بشـه از طریق ارسال آپشن بـه اپلیکیشن خودریکا اما از اونجا کـه خودروسازها نشون همـیشـه یـه سر و گردن از مردم جلوتر هستن، علاوه بر آپشن‌هایی کـه مردم حدس زدن چند که تا قطعه اضافی دیگه هم خودشون حذف مـیکنن. بـه اين ترتيب پیش‌بینی مردم هیچ‌وقت درست از آب درون نمـیاد و کلا برنده‌ای هم نداره. عوضش سرگرم ميشيم و نمى‌فهميم چطوريه كه پول ماشين ميديم و چهار حلقه لاستيك بدون رينگ تحويل مى‌گيريم..3- پیش‌بینی قیمت مسکن از طریق اپلیکیشن مسکنیکا. این قسمت بهتره بـه صورت مزایده‌ای برگزار بشـه و هرکی بالاترین قيمت رو حدس بزنـه برنده باشـه و چون حباب‌هایی کـه الان تو جامعه هست خیلی چغر و بد بدن هستن و حتی مقاومت‌شون از مسکن مـهر هم بالاتره پیشنـهاد مـیشـه بـه قید قرعه بـه نفر اول يك دستگاه حباب‌ساز داده بشـه که تا خیـالش بابت مسکن راحت بشـه..بقیـه درون کامنت اول 👇👇👇👇

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

!تریـاک را خدا آزاد کرد خب مـیبینم جامعه معتادین ،سرخوش و سرمست از این پیروزی شگفت انگیز و برگشت قوانین بـه پنجاه سال پیش درون پوست ظریف خودشون نمـیگنجن و فضای مجازی هم با هشتگ تریـاک سالم و بدون سرب پر شده این سنّتیِ محبوب یـه زمانی کشت و برداشت و مصرفش آزاد بود ، همـه هم راضی و خرسند ، سود فروش این طلای قهوه ایی ... !تریـاک را خدا آزاد کردخب مـیبینم جامعه معتادین ،سرخوش و سرمست از این پیروزی شگفت انگیز و برگشت قوانین بـه پنجاه سال پیش درون پوست ظریف خودشون نمـیگنجن و فضای مجازی هم با هشتگ تریـاک سالم و بدون سرب پر شدهاین سنّتیِ محبوب یـه زمانی کشت و برداشت و مصرفش آزاد بود ، همـه هم راضی و خرسند ، سود فروش این طلای قهوه ایی انقد زیـاد شد کـه کشاورز محترم تمام املاک و زمـینـها رو از گندم و جو خالی کرد و زد تو کار خشخاش و گُلش ، طوری کـه قحطی مملکت و گرفت کاملا جدی و واقعی ، اصن یـه وضع اسفناکیبعد از انقلاب هم کـه کلا ممنوع اندر ممنوع شد ، ولی از اونجایی کـه مصرف کننده همـیشـه راه خودشو رفته و اجناس قاچاق بدون کیفیت و پر از سرب و استعمال کرده و بعضا هم زده تو کار صنعتی و داستان و به روزش کرده ، مسئولین محترم هم کـه دیدن بالای چهل درصد مصرف تریـاک تو ایرانـه، نشستن با شعار معتاد مجرم نیست بیمار هست اتاق فکر تشکیل کـه با حذف واسطه ها هم جلوی قاچاق گرفته بشـه و هم با تولید جنس مرغوب ملی مشت محکمـی بر دهان قاچاقچیـهای جنس قاطی دست مردم بدهه مستکبر زده بشـهچرا کـه نـه خیلی هم خوبه آمار مرگ و مـیرم مـیاد پایین شما ببین چقد معتاد محترم مسلمانِ شیعه بدلیل مصرف جنس نامرغوب دچار مرگ ناگهانی ،سکته سرطان شدن، جنس کـه مرغوب باشـه معایب تبدیل بـه محاسن مـیشـه از جمله هات شدن بدن و گر گرفتگی، خارش بینی و در آخر بی حسّی کمر کـه خودش عامل اصلی ازدیـاد جمعیته شما فک کن چقد نوزاد معتاد هم بدنیـا مـیاد اینا بالاخره حتما یـارانـه تریـاک بگیرن دیگه هم واسه والدین خوبه هم واسه آمار کشورهمـین فرمون پیش بریم بـه امـید خدا با کشت و صادرات تریـاک اصیل ایرانی بازار جهانی و دست مـیگیریم ، با یـه سند چشم انداز چند ساله اقتصادمون رو هم از وابستگی بـه نفت نجات مـیدیماصن چرا موشک هسته ای ، موشک تریـاکی ، فک کن صد تن تریـاک بزنن سر کلاهک سجیل بفرستن وسط تلاویو ،اینا که تا بیـان از نعشگی درون بیـان ما هیکل سلیمان رو بدون درد و خونریزی تسخیر کردیم تهش هم یـه مشت یـهودیـه خمار کـه کاری از دستشون بر نمـیاد بـه همـین سادگییـه حرکت دیگه بزنیم ماری جوانا و حشیش و شامپاین رو هم هدفمند کردیمپلنگای چشم قشنگ اینستاگرام هم از این ببعد درون حال استعمال گُل و قُلقُلی و نگاری و وافور چه لایو هایی کـه نمـیدنفقط مشکل اصلی قلیونـه چون دود حرامـه و برای بدن مضر، حتما از قهوه خونـه ها و پارکها جمع آوری بشـهدر آخر جا داره من از اون دسته معتادین محترم کـه با شعار هیچ وقت یک معتاد رو تهدید نکن همچنان بخش سنتی رو حفظ و به بخش صنعتی نرفتن تشکر ویژه کنم

علی راد ۹۶/۵/۱#تریـاک_دولتی

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

پست یکی از فالوورها 🏽 #Repost @peyman.jahani with @get_repost ・・・ . . بالاخره بعد از ماه ها تلاش و انتظار بـه لطف دوستان دلسوز و بامرام کرمانشاه و مریوان و پاوه موفق بـه عکاسی از این ماشین شدم . اگه تو دنیـا یـه جنس ژاپنی باشـه کـه من دوستش داشته باشم همـین لندکروز سری هفتاد هستش . شاید باور نکنید ... پست یکی از فالوورها 👍🏽#Repost @peyman.jahani with @get_repost・・・..

بالاخره بعد از ماه ها تلاش و انتظاربه لطف دوستان دلسوز و بامرام کرمانشاه و مریوان و پاوهموفق بـه عکاسی از این ماشین شدم .اگه تو دنیـا یـه جنس ژاپنی باشـه کـه من دوستش داشته باشم همـین لندکروز سری هفتاد هستش .شاید باور نکنیدعرب و کرد و بلوچ عاشق این ماشینن .چطور مثلا ما تو پایتخت جوانان ماشین بازمون عشق مازراتی و جی کلاس و ۷۱۸ هستناینجا هم مردمش بـه شدت این ماشین رو دوست دارن .این تویوتا درون نمونـه های فولشیخچالپمپ بادمانیتور بزرگوینچقفل دیفرانسیلداره .قیمتش از حدود ۳۵۰ شروع مـیشـه که تا ۷۰۰اختلاف قیمت هم مربوط بـه سال ساخت۲۰۱۴ که تا ۲۰۱۸ و آپشن ها هست .البته این ماشین درون نسخه های دو کابین و تک کابیندو درون suvچهار درون suvتولید مـیشـهو مدل هشت سیلندر و شش سیلندر دیزلی هم داره .برای درک محبوبیت و خاص بودن این ماشین همـین رو بهتون بگم کـه پا بـه پای محصولات امروزی تویوتا تولید مـیشـهاینم مدل ۲۰۱۷ هستش !! .من خیلی حس خوبی دارم بالاخره سوارش شدم و تا قله شاهو باهاش بالا رفتیمخیلی لذت بخش تر از چیزی بود کـه تصور مـیکردم .

البته عشق اولم هامره ...🤣😘...نظری درون خصوص عو کپشن هست بگین ..جا داره هزار بار تشکر کنم ازمتین فرهادی عزییییزمو پارسا و آریـای با مرام ودر نـهایت مالک ماشین آقای شوان محمدی 🌺 .@matinfarhadi1_3_7_9@shwan.shahmoradi@arya_rasoli_@parsa.r0stami

#toyota #landcruiser #series70 #4/5f #japan #iran #kurdstan #pj_photography #peyman_jahani #pj_autography..

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. مـیگه: کی‌ تو رو پلنگت کرده اینقده جفنگت کرده؟ مـیگم: جفتک‌پرانی درون خصوصیـاتت نداشتی کـه به لطف ذات پلشتی‌پذیر خانواده‌تون اونم مـیسر شد. این بادمجون چی بود خواربرادری کاشتین پا چشم ما؟ من بـه کجام بخندم کـه یـه بار دیگهدر باز بمونـه حشراتی مثل شما وارد اموراتم بشن. مـیگه: اولا تو کـه عاشق بادمجون بودی ... .مـیگه: کی‌ تو رو پلنگت کرده اینقده جفنگت کرده؟ مـیگم: جفتک‌پرانی درون خصوصیـاتت نداشتی کـه به لطف ذات پلشتی‌پذیر خانواده‌تون اونم مـیسر شد. این بادمجون چی بود خواربرادری کاشتین پا چشم ما؟ من بـه کجام بخندم کـه یـه بار دیگهدر باز بمونـه حشراتی مثل شما وارد اموراتم بشن. مـیگه: اولا تو کـه عاشق بادمجون بودی دوم کـه از اولم گفته بودم سری کـه درد نمـی‌کنـه رو دستمال نمـی‌بندن. مـیگم: الان چه ربطی بـه موقعیت داشت؟ مـیگه: از صبح تو فکر بودم یـه جا از این علیـه‌ات استفاده کنم. پا نمـی‌داد. بس کـه این جمله‌ها بی‌رمق شدن. مـیگم: رُسمون رو کشیدی با این لغات بی‌رمق بی‌ربطت. برو یخ بیـار بذارم رو جای مشت آباجیت بلکه کبودیش نمونـه. یـه چشم و چال کبود نداشتیم کـه افزوده شد بهم. مـیگه: آخه این چه معاشرتی بود کـه از خودت بروز دادی؟ مـیگم: من اصن با اون غول تشن معاشرتی دارم مگه؟ خودش رو بـه زور وارد معاشرت مـی‌کنـه خب. وگرنـه من چکارش دارم. آقا شما قرار بود برین تعطیلات و اینا تیفانی. چرا موندین اینجا ور دل من. مـیگه: مث کـه تو سرت تو امورات اخبارات نیست. از وقتی قرار شد پای ما بـه سفر باز شـه تخم کار رو ملخ خورد و از وقتی اسم تیفانی رو آوردیم دلار نردبون سواریش گرفته. مـیگم: اصلا نحسی شما بود خر اقتصاد رو جویید. مـیگه: البته بی‌ربطم بـه شانس تو نیست. یکم دست و پات جمع شد از تو پله‌ها و معاشرت‌های شـه. معلوم نبود بـه چه درد و مرضی بمـیری بدنامـیش فقط بمونـه گَل ما. الان برات یـه عاقبت بـه خیری داره لااقل. مـیگم: کل روزگارم رو بـه شر کشیدی کار من بـه عاقبت نمـی‌رسه اینجور. همـین وسطا یـه جور تلف مـی‌شم از هر تقدیری پام بیرون مـی‌مونـه. مـیگه: مگه تشکه پات بیرون بمونـه. یـه جور جا مـی‌کنیم توش. نگران عاقبتت نباش. اون با ما. مـیگم: همـین حضور شما من رو از عاقبت مـی‌ترسونـه. مـیگه: دلتم بخواد. یـه جور برخورد نکن آدم باورش شـه چیزی هم ته فالت بوده قبلا. دیگه هر کی ندونـه من کـه از وضع فلجت آگاهم. مـیگم: جون سبحان بیـا با هم یـه قراری بذاریم. مـیگه: آدم با شیطان هم دست شـه با تو هم قسم نشـه. تو چی هستی کـه آدم باهات وارد قرار مدار هم بشـه. مـیگم: ناز نکن. وقت قراره. بگذره ناچار مـیشم از راه دیگه وارد شم. مـیگه: برو از راه دیگه وارد شو. این گذر مسدوده. مـیگم:برات منافع تدارک دیدما. مـیگه: تو خودت تو ضرری گلم. برو به منظور یکی منافع بچین کـه دخل و خرجت رو ندونـه درون چه وضعه. مـیگم: واقعا نادونی. فرصت رو سوزوندی. یـه کار مـی‌کنی برم با این پیرمرده طبقه پایین هم‌داستان شم. مـیگه: برو. مـیگم: الاغ بـه یـه زبونی سر بـه راه شو. مـیگه: راهم نمـیاد..بقیـه درون کامنت اول 👇👇

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

هر موقع کـه استاد بـه موضوعی ورود مـیکنند و در موردش حرف مـیزنند یـه عده ای کـه منافعشون درون خطره شروع بـه های و هوی مـیکنند ... یـه عده ای هم بدون این کـه بدونند داستان چیـه شروع بـه فحاشی مـیکنند ... حالا حتما دید اون عده ای کـه پسوند عالم دینی را یدک مـیکشند کدوم یک از منافعشون بـه خطر افتاده کـه های و هوی راه انداخته اند ... هر موقع کـه استاد بـه موضوعی ورود مـیکنند و در موردش حرف مـیزنند یـه عده ای کـه منافعشون درون خطره شروع بـه های و هوی مـیکنند ... یـه عده ای هم بدون این کـه بدونند داستان چیـه شروع بـه فحاشی مـیکنند ...حالا حتما دید اون عده ای کـه پسوند عالم دینی را یدک مـیکشند کدوم یک از منافعشون بـه خطر افتاده کـه های و هوی راه انداخته اند .. اون وقتی کـه استاد گفت برخی از مسئولین چهل ساله مـیخوان. نظام رو ساقط کنند ولی مردم نمـیذارن ...خیلیـها فحاشی د .. اونوختی کـه به مراسمات عزاداری انتقاد کرد یـه عده دیگه ای فحش دادند ... الان هم یـه عده ای طرفدار حوزه شدن و در دفاع از حوزه شروع بـه فحاشی بـه استاد مـیکنند....هر موقع دست رو نقطه حساسی مـیذارین صداها بلند مـیشـه...ولی استاد درست و به جا مـیگه و تذکر مـیده...بهاشو هم داره مـیده...خواستم بگم حضرت استاد ... درون دنیـای نامردها ....خیلی مردییییی#رحیم_پور_ازغدی#حسن_رحیم_پور_ازغدی#رحیم_پور_ازغدی_تنـها_نیست#ما_کماکان_ایستاده_ایم

Read more

گوگوش _ همصدا ( بمون که تا بمونم ) . . . @erfun_ . . @googoosh . . . ترانـه سْرا : اردلان سرفراز @ardalan_sarfaraz اهنگساز : حسن شماعی زاده @hasanshamaeizadeh اجرا : گوگوش . . . . هم صدای خوبم بخون که تا بخونم عمر من تو هستی بمون که تا بمونم یـه جا ابر آسمون یـه جا پر از ستاره یـه جا آفتابی آسمون ... گوگوش _ همصدا ( بمون که تا بمونم ) ...@erfun_..@googoosh...ترانـه سْرا : اردلان سرفراز @ardalan_sarfarazاهنگساز : حسن شماعی زاده @hasanshamaeizadehاجرا : گوگوش .... هم صدای خوبم بخون که تا بخونمعمر من تو هستی بمون که تا بمونمـیه جا ابر آسمون یـه جا پر از ستارهیـه جا آفتابی آسمون یـه جا مـی بارهبی تو اما همـه جا ابری و غم گرفتستابر آسمون یـه قطره بارونم نداره تو اگه باشی آسمون صافهغصه ها پشت كوه قافهبا تو من بهارمبی تو شوره زارموقتی هستی خوبموقتی نیستی بی تویـه قاب شكسته رو دیوارم اون ور دنیـا شبیـه این ور دنیـا روزهیـه جا خورشید خاموشـه یـه جا داره مـی سوزهبی تو اما شب و روز فرقی با هم ندارهتو چشای منتظرم سیـاهی موندگاره تو كه باشی ابرا مـی بارندشتای خالی پر گل مـی شن ..@mosalasekhatereh#hasanshamaeizadeh #googoosh #ardalansarfaraz #ardalan_sarfaraz #hamseda #bemoontabemoonam #mosalasekhatereh #piano #pianocover #radiojavan #radio_javan #navazandegi #گوگوش #حسن_شماعیزاده #اردلان_سرفراز #همصدا #بمون_تا_بمونم #مثلث_خاطره #پیـانو #رادیوجوان #نوازندگی #پیـانو #رادیو_جوان

Read more

هم صدای خوبم بخون که تا بخونم عمر من تو هستی بمون که تا بمونم یـه جا ابره آسمون یـه جا پر از ستاره یـه جا آفتابی آسمون یـه جا مـی باره بی تو اما همـه جا ابری و غم گرفتست ابر آسمون یـه قطره بارونم نداره تو اگه باشی آسمون صافه غصه ها پشت کوه قافه با تو من بهارم بی تو شوره زارم وقتی هستی خوبم وقتی نیستی بی تو یـه ... هم صدای خوبم بخون که تا بخونمعمر من تو هستی بمون که تا بمونمـیه جا ابره آسمون یـه جا پر از ستارهیـه جا آفتابی آسمون یـه جا مـی بارهبی تو اما همـه جا ابری و غم گرفتستابر آسمون یـه قطره بارونم نداره

تو اگه باشی آسمون صافهغصه ها پشت کوه قافهبا تو من بهارمبی تو شوره زارموقتی هستی خوبموقتی نیستی بی تویـه قاب شکسته رو دیوارم

اون ور دنیـا شبه این ور دنیـا روزهیـه جا خورشید خوابه یـه جا داره مـی سوزهبی تو اما شب وروز با فرقی با هم ندارهتو چشمای منتظرم سیـاهی موندگاره

تو اگه باشی ابرا مـی بارندشتای خالی پر گل مـیشنبا تو من بهارمبی تو شوره زارموقتی هستی خوبموقتی نیستی بی تویـه قاب شکسته رو دیوارم

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#bighanoon #ahmadrezakazemi بـه قول یکی از سلبریتی‌های اینستاگرام «هنوز هم جا داره» از مسئولان محترم کشور بابت زحمات و مدیریت مدرنشون تشکر کنیم. درون حالی‌که 90 درصد آب کشور داره درون اثر سوءمدیریت منابع و روش‌های منسوخ شده آبیـاری درون کشاوری هدر مـیشـه، این روزها زمزمـه جیره‌بندی آب بـه گوش مـیرسه! . متاسفانـه ... #bighanoon #ahmadrezakazemiبه قول یکی از سلبریتی‌های اینستاگرام «هنوز هم جا داره» از مسئولان محترم کشور بابت زحمات و مدیریت مدرنشون تشکر کنیم.

در حالی‌که 90 درصد آب کشور داره درون اثر سوءمدیریت منابع و روش‌های منسوخ شده آبیـاری درون کشاوری هدر مـیشـه، این روزها زمزمـه جیره‌بندی آب بـه گوش مـیرسه!.متاسفانـه حکایت ما مردم حکایت اون سرباز قدبلند و هیکلیـه کـه توی آموزشی مـیفته صف اول رژه درون تیررس فرمانده گردان! بقیـه بد و ناهماهنگ پا مـی‌کوبن ولی کاسه کوزه‌ها سر اینا مـیکشنـه چون توی چشم هستن!.البته نمـیخوام مسئولیت مـهمـی کـه ما مردم عادی درون صرفه‌جویی داریم رو بی‌اهمـیت جلوه بدم ولی خب مسئولان محترمم بهتره به‌جای مایی کـه از همـه درون دسترس‌تریم و هر از گاهی ممکنـه یـه لنگی هم موقع رژه بزنیم، اول برن سراغ اون پاطلاهایی کـه وسط مسط‌های صف هنوز شمشیر لیدر بالا نرفته و «نظر به» شروع نشده شروع مـیکنن بـه بالاآوردن پاهاشون و دلیل اصلی این نابسامانی‌ان!.فقط کاشکی الان کـه دارین آب رو جیره‌بندی مـیکنین، یـه سرم بـه چیزهای واجب‌تر بزنین و اون‌ها رو هم سهمـیه‌بندی کنین! درون رأس همـه این‌ها هم بیت‌المال قرار داره! اصلا از قدیم گفتن اول یـه جوالدوز بـه خودت بزن دوم بهی (یـا یـه چیزی تو همـین مایـه‌ها!).بنده از برخی مدیرانمون مـیخوام حالا کـه دارین ابتدایی‌ترین نیـازهای انسانی ما مردم عادی مثل آب و برق و گاز و... رو جیره‌بندی مـی‌کنید، یـه سری از مصارف شخصی خودتون رو هم جیره‌بندی کنید!.مثلا رانت و رانت‌خواری رو سهمـیه‌ای کنید. فلان مدیر با فلان سابقه و فلان ژنِ خوب، این‌قدر رانت! فلانی اونقدر! اصلا کوپن اختصاص بدید!.کوپن واردات فلان چیز یـا انحصار تولید فلان محصول! یـا مثلا همـین بیت‌المال یـا اموال عمومـی کـه واقعا درون خوردنش اسراف صورت مـیگیره و نیـاز بـه جیره‌بندی داره! باور کنین بـه زودی اوضاع یـه جوری مـیشـه کـه دیگه چیزی نمـیمونـه کهی بخواد ببره. بـه قول معروف «شـه اختلاس کنید کـه چیزی هم گیری مدیران دون‌پایـه بیـاد»..مثلا شما مـیدونید با اون یـه دونـه اختلاس سه هزار مـیلیـاردی کـه توسط یک نفر صورت گرفت، زمـینـه اختلاس چندصد مـیلیـاردی چندصد نفر رو مـیشد فراهم کرد؟ ما به منظور خودتون مـیگیم وگرنـه از این سفره‌ای کـه پهنـه فقط پاک ش بـه ما رسیده که تا الان!

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

.سلام ظهرتون بـه خیر عزیزان. سوالی کـه تعداد زیـادی از شما دوستای گلم داشتین به منظور تهدیگ برنج بود .اگر برنج رو آبکش کردین کـه خودتون استادین . زمانی وقت آبکش ه کـه وقتی یـه دونـه برنج رو بین دوانگشت فشار مـیدین اطرافش نرم باشـه و وسطش بـه اندازه ی نقطه ی سفید هنوز خام و سفت باشـه آبکش کنید . بعد هم روغن و زردچوبه ... .سلام ظهرتون بـه خیر عزیزان.سوالی کـه تعداد زیـادی از شما دوستای گلم داشتین به منظور تهدیگ برنج بود .اگر برنج رو آبکش کردین کـه خودتون استادین .زمانی وقت آبکش ه کـه وقتی یـه دونـه برنج رو بین دوانگشت فشار مـیدین اطرافش نرم باشـه و وسطش بـه اندازه ی نقطه ی سفید هنوز خام و سفت باشـه آبکش کنید . بعد هم روغن و زردچوبه و زعفرون کف قابلمـه بریزید و در نـهایت آب و روغن داغ روی برنج بدین. ...و اما برنج کته .....من روش خودم حتما مـیگم براتون ..شما کدبانو ها ی گلم اگر دوس داشتین روش خودتون رو بنویسین که تا همـه استفاده کنند .ممنونم. .طرز_تهیـه_تهدیگ.

ابتدا برنج را از سه ساعت قبل  با آب سرد خیس کرده و خوب مـیشوریم که تا ابش شفاف و زلال بشـه .و خیس مـیکنیم اگر یـادتون رفت برنج خیس کنید و عجله داشتین با ش و داغ یـه ربع خیس بدین ویـا اب ولرم یک ساعت .. فقط موقع  شستن برنج را چنگ نزنید چون برنج خرد مـیشـه و مـیشکنـه. .بعد برنج را توی قابلمـه مـیریزیم و آب بـه اندازه ای کـه بند انگشت اشاره را داخل اب برنج فرو مـی بریم ، طوری کـه به اندازه ی یک بند انگشت آب روی سطح برنج قرار گرفته باشـه.

برای چهار پیمانـه برنج پنج پیمانـه آب مـیریزم.البته برنج امسال و پارسال متفاوته یـه بار امتحان کنید دستتون مـیاد.

برای هر یک پیمانـه برنج  مـیشـه یک پیمانـه اب بعلاوه ی  یک چهارم لیوان آب.و هر پیمانـه نصف ق چ نمک ( مـیران نمک دلخواهه) ... وقتی برنج شروع بـه قل زدن کرد دو سه قاشق کره توی برنج مـیزارم.( اگر کره دوس ندارین روغن بریزین )اولش حرارت متوسط باشـه ( کم نباشـه) اصلا هم نزنید.وقتی دیدین سطح اب  برنج داره تموم مـیشـه دو سه بار هم بزنید .بعدش وقتی هنوز  کمـی آب ته قابلمـه مونده و هنوز برنج خشک نشده قابلمـه را جابه جا مـیکنم .توی یـه قابلمـه حالا پلوپز یـا هر قابلمـه نچسب کمـی روغن و زعفرون  و زردچوبه مـیریزیم و بعد برنج را با همون آبی کههست برمـیگردونیم . ( اگر بخواهی قالبی دربیـاد خیلی کم با ته قاشق فشار بدین کـه به هم بچسبه نـه زیـاد کـه برنج خمـیر بشـه)و روی حرارت مـیزاریم با دم کنی اولش حرارت متوسط رو بـه بالا باشـه ده دقیقه و بعد متوسط رو بـه کم ..شما هر تهدیگی کـه دوس دارین مـیتونید بزارین .مثلا نون . سیب زمـینی و کنجدی . کاهو. تهچینی( مخلوط دو ق ماست و زعفرون . روغن . یـه دونـه زرده تخم مرغ البته زرده دلخواه).البته روش خیلی از شما هم مثل من بود مرسی دوستای خوبم🙏👍@atefeh.ghanbarei

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#bighanoon #safoorabayani من یـه دستفروش ساده تو مترو بودم کـه اتفاقی پام بـه مجلس باز شد. البته اینجا هم دستفروشم اما کاسبی تو بهارستان مزایـای ویژه خودش رو داره. یکی از مزایـای کار تو محیط مجلس سرعت اینترنتشـه. از وقتی تونستم رمز وای فای اینجا رو هک کنم هر چی اپلیکيشن شبکه‌های اجتماعی بوده رو دانلود ... #bighanoon #safoorabayaniمن یـه دستفروش ساده تو مترو بودم کـه اتفاقی پام بـه مجلس باز شد. البته اینجا هم دستفروشم اما کاسبی تو بهارستان مزایـای ویژه خودش رو داره.

یکی از مزایـای کار تو محیط مجلس سرعت اینترنتشـه. از وقتی تونستم رمز وای فای اینجا رو هک کنم هر چی اپلیکيشن شبکه‌های اجتماعی بوده رو دانلود کردم. من که تا حالا فکر مـی‌کردم همـین مجلس محل همـه مناقشات سیـاسی کشور باشـه، دیگه نـه، حداقل 50-50 باشـه با هیـات دولت.

ولی تازه فهمـیدم سیـاست واقعی بین توییتر و اینستاگرام درون جریـانـه. درون این حد کـه یـه لایک رییس‌جمـهور پای توییت وزیر ارتباطات مـیتونـه به منظور پیش‌بینی مسیر تغییرات درون کابینـه گرا بده..تو اینستاگرام هم وضع بـه همـین منواله. اونجا بیشتر با استوری کارشون رو راه مـیندازن. یعنی رییس‌جمـهور استوری مـیذاره «این مباد، آن باد» بعد یـهو این نمـیباده و اون مـیباده.

از رییس‌جمـهور فعال‌تر تو اینستاگرام، سلبریتی‌هان، اونا رو خیلی دوست دارم.

به‌خصوص از شـهاب حسینی و جرارد پیکه و حسین پناهی خیلی خوشم مـیاد. هر سه تاشون رو فالو کردم و دلتون نخواد اونا هم فالوبک . تازه مارلون براندو هم با هر 83 که تا اکانتش فالوم کرده. اتفاقا تو دایرکت کـه حرف مـی‌زدیم خیلی هم خوب فارسی بلده.

غیر از این اکانت فیکم کـه باهاش مخ مـی‌، یـه اکانت هم دارم به منظور فروش لیف‌هام، یـه اکانت دیگه هم دارم بـه اسم «پارلمان هات نیوز» کـه خبرای داغ غیر علنی مجلس رو مـیذارم توش. خیلی هم فالوئر داره. مخصوصا کـه دادم اون آقا ساکت مـهربونـه یـه عرو صندلی ریـاست مجلس ازم گرفت و گذاشتم پروفایلم. مـیخوام صدهزارکا کـه شدم پیج رو بفروشم. الان نون تو فالوئره. کا بـه کاش قیمت داره. تازه شنیدم خیلی از همـین سلبریتی‌ها پول مـیدن فالوئر مـیخرن. ولی من اونا رو فالو نمـی‌کنم.

من فقط سلبریتی‌هایی رو فالو مـی‌کنم کـه دغدغه‌مند باشن. مثل همـینایی کـه تو بحران آب خوزستان بـه جای هشدارهای الکی کار عملی و پول جمع واسه خرید آب معدنی. راستش من خودم پول نقد نداشتم ولی هر چی آب معدنی دست نخورده سر مـیزها بود جمع کردم فرستادم. از تو انباری هم 70، 80 که تا پک پیدا کردم کـه بفرستم.

البته خود خوزستانی‌ها هر چی ما آب مـی‌فرستادیم مـیگفتن نمـی‌خواهیم، مرسی، خودمون آب معدنی داریم. استوری مـیذاشتن کـه به جا این کارا یـه فكري به منظور کیفیت و فشار پایین آب لوله‌کشی ید کـه بشـه لااقل صبح جمعه‌ای یـه حموم بریم ولی خب مـیدونی چیـه؟ اونا هرکدوم فوقش صدتا فالوئر داشته باشن. اونی کـه همـه‌اش صد که تا فالوئر داره بیشتر مـیفهمـه یـا اونی کـه صدکا داره؟

Read more هم‌صدا خواننده : گوگوش ترانـه سرایـان : ایرج جنتی عطایی اردلان سرفراز آهنگسازان : حسن شماعی زاده واروژان هم‌صدای خوبم، بخون که تا بخونم عمرِ من تو هستی، بمون که تا بمونم یـه جا ابر ِآسمون، یـه جا پُر از ستاره یـه جا آفتابی ِآسمون، یـه جا مـی باره بی تو اما همـه جا ابری و غم گرفته س ابـر ِآسمـون یـه ... هم‌صدا

خواننده : گوگوشترانـه سرایـان : ایرج جنتی عطاییـاردلان سرفرازآهنگسازان : حسن شماعی زادهواروژان

هم‌صدای خوبم، بخون که تا بخونمعمرِ من تو هستی، بمون که تا بمونم

یـه جا ابر ِآسمون، یـه جا پُر از ستارهیـه جا آفتابی ِآسمون، یـه جا مـی باره

بی تو اما همـه جا ابری و غم گرفته سابـر ِآسمـون یـه قطــره بارونَـم نـداره

تـو اگه باشی، ابـرا مـی بارندشتای خالی پُر گل مـی شن

با تو من بهارمبی تو شوره زارموقتی هستی خوبموقتی نیستی بی تـویـه قاب ِشكسته رو دیوارم

اون ورِ دنیـا شبه این ورِ دنیـا روزهیـه جا خورشیـد خامـوشـهیـه جا داره مـی سـوزه

بی تو اما شب و روز فرقی با هم ندارهتو چشای ِمنتظرم سیـاهی موندگاره

تو اگه باشی، آسمون صافهغصه ها پُشت ِكوه ِقافه

غیرِ تو توو دنیـا، آرزو ندارموقتی هستی خوبموقتی نیستی بی تویـه قاب شكسته رو دیوارم

#همصدا#گوگوش#ایرج_جنتی_عطایی#اردلان_سرفراز#حسن_شماعي_زاده#واروژان#نوستالژی#انرژی@googooshبه ما درون کانال تلگرام نیز بپیوندید(لینک کانال درون بیو)

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. بـه به چه خوش آب و رنگ دوست گلمون اینطور مـیگن: خوب این دلبر جان خورش لوبیـا سفید هست نمـیدونم شما این خورش رو دارین یـا نـه یـا اصلا روش درست ش با ما بـه یـه شکل هست یـا متفاوته این خورش مورد علاقه مادرم هست وقتی کـه ازدواج کردم و اولین بار این خورش رو درست کردم خانواده همسری تعجب و من تازه فهمـیدم اونا ... .به بـه چه خوش آب و رنگ😍😍دوست گلمون اینطور مـیگن:

خوب این دلبر جان خورش لوبیـا سفید هست نمـیدونم شما این خورش رو دارین یـا نـه یـا اصلا روش درست ش با ما بـه یـه شکل هست یـا متفاوته این خورش مورد علاقه مادرم هست وقتی کـه ازدواج کردم و اولین بار این خورش رو درست کردم خانواده همسری تعجب و من تازه فهمـیدم اونا همچین خورشتی ندارن البته چون همسری حبوبات زیـاد دوست داره عاشق این غذا شده بعد اگه دستورش با شما متفاوت هست دیگه ببخشید من بـه این روش درست مـیکنم بـه نظرم خوشمزه مـیشـه البته بعضیـا سیب زمـینی نمـیریزن ولی خوب همون طور کـه قبلا گفتم من یواش یواش تو املت هم حتما بریزم از بس دلبر جان عاشق سیب زمـینـه بـه نظر خودمم با سیب زمـینی خوشمزه تره.من موادشو چشمـی مـیریزم سعی مـیکنم حدودی بگم ولی مقدارش بـه سلیقه خودتون بستگی داره.دستور:لوبیـا سفید حدودا یک لیوان یـا کمترگوشت خورشتی ۴۰۰ که تا ۵۰۰ گرمگوجه متوسط ۳ عددسیب زمـینی ۲ عدد متوسط(سلیقه ای)پیـاز ۱ عدد بزرگطرز تهیـه:اول پیـازو نگینی خورد کنین تو روغن تفت بدین که تا سبک بشـه بهش زرد چوبه بزنین و کمـی تفت بدین طلایی شد یک که تا دو قاشق غ بهش رب اضافه کنین و تفت بدین .گوجه هارو از قبل پوست بگیرین یـا رنده کنین یـا نگینی ریز خورد کنین بریزین تو پیـاز و دوباره خوب تفت بدین .گوشت بریزین کمـی تفت دادین لوبیـا هارو کـه از قبل خیس دادین بهش اضافه کنین بعد اب بریزین اول شعله زیـاد باشـه که تا جوش بیـاد بعد شعله رو کم کنین و بزارین اروم اروم بپزه و جا بیفته(من یـه سیب زمـینی ریز رنده مـیکنم داخلش مـیریزم که تا خوب جا بیفته) نمک و ادویـه هم فراموش نشـه .سیب زمـینی رو بـه دلخواه برش بدین و جدا سرخ کنین درون اخر کـه خورش اماده شد بریزین داخلش بعد چند دقیقه خاموش کنین . سیب زمـینی اگه مثل من برشش ریز هست زیـاد نمونـه کـه داخل خودش له بشـه . مـیتونین یـه مقدار از سیب زمـینی رو جدا نگه دارین به منظور تزیین ای خورش یـه جورایی شبیـه قیمـه مـیشـه ولی با لوبیـا سفید خیلی خوشمزه مـیشـه امتحان کنین...دستپخت بانو جان@elhambabaee.70

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#mehrshadmortazavi #bighanoon نوروز امسال کاملا با نمونـه‌های مشابه سال‌های قبل متفاوت بود. یعنی سال‌های قبل همـه هیجان داشتن کـه سال تحویل شـه، انگار کـه مثلا اونور سال براشون جایزه گذاشتن ولی همـین کـه سال تحویل مـی‌شد، یـه حس رخوتی وجودشون رو مـی‌گرفت و مي‌رفتن بخوابن. اما امسال، از همون قبل سال ... #mehrshadmortazavi #bighanoonنوروز امسال کاملا با نمونـه‌های مشابه سال‌های قبل متفاوت بود. یعنی سال‌های قبل همـه هیجان داشتن کـه سال تحویل شـه، انگار کـه مثلا اونور سال براشون جایزه گذاشتن ولی همـین کـه سال تحویل مـی‌شد، یـه حس رخوتی وجودشون رو مـی‌گرفت و مي‌رفتن بخوابن.

اما امسال، از همون قبل سال تحویل مـی‌خواستن برن بخوابن، چون مـی‌دونستن این طرف هم اگر خبر بدتری نباشـه، خبری نیست.

به جز این، امسال انگار کـه همـه بـه دلار حقوق بگیرن، عیدی‌ها یـا ثابت موند یـا کم شد. صحبت دلار شد، جا داره یـه تشکر از مسئولان اقتصادی کشور یم کـه در ایـام تعطیل هم دست از شگفت‌زده ملت برنداشتن و برای روزهای دید و بازدید، بـه بزرگترای فامـیل سوژه دادن.

عوضش امـید بـه زندگی خیلی تو صحبت‌های مردم موج مـی‌زد. قبلا مـی‌گفتن «به سن ما کـه قد نمـیده، ولی دلار یـه روزی مـیشـه پنج هزار تومن». منتها الان دیـالوگ‌ها بـه این شکله: «الهی انقدر عمر کنی کـه دلار 20 هزار تومنی رو هم ببینی» کـه خب این ایجاد روحیـه مـیل بـه زندگی، با وجود انواع پارازیت و بیماری و کم آبی و آلودگی و هزارتا آپشن مـهیج و شاد دیگه، باز هم جای تشکر از درایت و مدیریت صحیح مسئولان داره.

مساله جذاب دیگه‌ای کـه امسال از همون روز اول باهاش مواجه شدیم، قضیـه تلگرام و پیـام‌رسان سروش بود. گفتن تلگرام مـیشـه کـه فضا امن شـه. بعد مخالفت‌ها بـه جایی رسید کـه سروشِ خود وزیر ارتباطات رو هک کـه بگن امنیت نداره. حتی یکی دو بار خود پیـام‌رسان سروش رو کـه باز مـی‌کردی، مـی‌گفت: «داداش از الان بگم امنیت ندارما. باز خودت مـی‌دونی». با این حال مسئولان همچنان پیگیر شبکه‌های اجتماعی غیربومـی هستن. بالاخره اونا یـه چیزی مـیدونن کـه ما و خود شبکه‌ها حالیمون نمـیشـه دیگه.

خلاصه سال خوب و پر از منقرض نشدنی براتون آرزو مـی‌کنم.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. روز تولد آدم مـیتونـه قشنگ باشـه😀 اگ با یـه اتفاق خوب شروع بشـه️ و خیلی قشنگ تر مـیشـه وقتی مـیبینی کلی آدم هست کـه به یـادتن و دوستت دارن و صبح با پیـام تبریک یـه سری مواجه بشی کـه هیچوقت فکرش و نمـیکردی️ جا داره کـه بگم اینا خیلیییی بامرامن درسته آدمای خوب تو زندگیمون کمن اما جای خیلی ها رو پر ️ و خودشون ... .روز تولد آدم مـیتونـه قشنگ باشـه😀اگبا یـه اتفاق خوب شروع بشـه☺️وخیلی قشنگ تر مـیشـهوقتی مـیبینی کلی آدم هست کـه به یـادتن و دوستت دارن😍و صبح با پیـام تبریک یـه سری مواجه بشی کـه هیچوقت فکرش و نمـیکردی❤️جا داره کـه بگم اینا 👆👆خیلیییی بامرامن💋درسته آدمای خوب تو زندگیمون کمن اما جای خیلی ها رو پر ☺️😉وخودشون شدن یـه دنیـا🌍 کـه با هیشکیییی عوضشون نمـیکنیم....ممنون کـه هستینو چقدر خوبه داشتن شما🌷¶چشم باز کردیم ، دیدیمروزامون داره تو بی خبری یکی بعد از دیگری مـیگذره و سن شناسناممون داره بالا تر مـیره اما سن واقعیمون و نمـیدونم!!!🤔...یـه سال دیگ هم گذشت که تا رسیدمبههــفــدهــ17ــمـین شــانــ16ــزده آبـــABANــانــ و پــایــیــ🍂ـز زندگیم❤️خدایـا ،ممنون کـه تا اینجاش باهام بودی و حتما بقیـه راه رو هم مـیمونی🙏

#خدا جون🙂همون آروزی همـیشگی لطفاااا😉 #🙏🙏 _¶_______¶_______¶_____¶___¶پ.ن:ممنون از اونایی کـه تبریک گفتن و قشنگ تر روز و برام😍یــ👆ــه دنــ🌍ــیـا عـــشـــ💙ــقیــن💕

#کپی_ممنوع#FیـRوzِه#تولد #HBD #آبان #پاییز #موزیک # #FیـRوzِه #بارون #رفیق #💙 #79 #زندگی #🎂🎂 #🎁🎈🎊🎉🛍 #خــدا💕..

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#سمبوسه #سمبوسه_ساحیرپز ادامـه پست قبلی محمد پیـام داد توی تاریکی نشستیم زودتر بیـاین دیگه.پیـام داد بگیرین بخوابین😑😑اینجا بود کـه دوباره کلی بد و بیراه نثار سعید خان نامحترم فرستادیمساعت ده و نیم رسیدن.بماند کـه کبریت پیدا نکردم و از سماورشون برا روشن شمع ها استفاده کردم.پشت درون منتظریم ... #سمبوسه#سمبوسه_ساحیرپز

ادامـه پست قبلیمحمد پیـام داد توی تاریکی نشستیم زودتر بیـاین دیگه.پیـام داد بگیرین بخوابین😑😑😥😥اینجا بود کـه دوباره کلی بد و بیراه نثار سعید خان نامحترم فرستادیم😆ساعت ده و نیم رسیدن.بماند کـه کبریت پیدا نکردم و از سماورشون برا روشن شمع ها استفاده کردم.پشت درون منتظریم شمع ها روشن.برف شادی دست آرسن. دوربین دست محمد جان.حالا مگه مـیان بالا.سعید هی سرفه مـیکرد محمد هم یـه چیزی بار سعید😂😂زهرا هم رفت خونـه مادرشوهر ظرف هایی کـه از بیرون آوردن رو بشوره😶😶😒😩😣سعید اومد بالا مـیگه بزار یـه بهونـه پیدا کنم اینو بکشونم بالا.رفت روی راه پله و گفت زهرا بیـا ت زنگ زده باهات کار داره.این بود کـه زهرا خانم اومدن دم درون و با کلی برف شادی توی تاریکی غافلگیر شدن.بعدش فقط صدای خنده های پنج نفرمون شنیده مـیشد.خیلی صحنـه قشنگی بود.کلی غافلگیر شد بهتره بگم دور از جونش بـه محض سکته رسید.

پ.ن۱:تولد بابای مـهربونم هم دیروز بیست و پنجم فروردین بود کـه دور ازش بودم.😙😙😍😍پ.ن ۲:دیروز تولد دوست گلم اعظم بانو هم بود[email protected]پ.ن۳:امروز هم تولد زهرا جان و مائده جون زنداداش قشنگم هست.که حین درست کیک همـیشـه بـه یـاد همـه شون بودم و از همـین جا این کیک رو تقدیم مـیکنم بـه همـه این عزیزای دلم .الهی کـه صد و بیست ساله بشید و بمونید برامون.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. سرکار خانم ازاده صمدی عزیز و خانم ویشکا اسایش! . . آقا بـه دلایلی حالم گرفته بود و خیلی بی حوصله و غمگین گفتم ب تلویزیون فیلمـی چیزی ببینم ازین حال درام یـه سریـال ایرانی داشت مـیزاشت پسر جلو نامزدش ماشین بهش زد شب عروسی لت و پار شد و بردن بیمارستان و گریـه و شیون و زاری ازونوری کـه زده بودو بردن زندان ... .سرکار خانم ازاده صمدی عزیز و خانم ویشکا اسایش! ..آقا بـه دلایلی حالم گرفته بود و خیلی بی حوصله و غمگین گفتم ب تلویزیون فیلمـی چیزی ببینم ازین حال درام یـه سریـال ایرانی داشت مـیزاشت پسر جلو نامزدش ماشین بهش زد شب عروسی لت و پار شد و بردن بیمارستان و گریـه و شیون و زاری ازونوری کـه زده بودو بردن زندان و اونجام گرفتاری و گریـه و زاری! حالم بدتر شد گفتم ای بابا بزار برم تله گرامـی(یـا همون تلگرام 😁) ببینم چه خبر یـه کلیپ اومد کـه اگه سایـه پدر و مادر بالا سرته شکر کن گفتم بـه به ب ببینم یـه چیز امـیدوار کننده ببینم کلیپو باز کردم درمورد زن بابای یـه بچه کوچیک بود کـه دهن بچه رو با چسب حرارتی چسبونده بودو دندوناشو خورد کرده بود و این حرفا! دیگه حالم خیلی بدتر شد! گوشی و انداختم اونور گفتم برم درون جوار خانواده و حضرت مادر بشینم وقتی رفتم دیدم وای مادرم چه پیر شده و چه شکسته شده! فهمـیدم وای چقد من سرم تو فضای مجازی و این چرت و پرتا بوده! حالم خیلی بیشتر تر گرفت! واقعا قدر مادراتونو بدونین حالا کاری ندارم بـه این موضوه رفتم نشستم مادرم گفت فلانی رو مـیشناختی؟ گفتم بله! گفت ش رفته زیر کامـیون و فلان و بیسار! خلاصه حال ما از اونی کـه بود بدتر شد! ولی درون عوض یـادم رفت غم های خودمو و اصلا یـادم رفت چرا ناراحت بودم!!!بیخود نیست کـه شما وقتی یـه مشکلی رو بهی مـیگی شروع مـیکنـه بـه گفتن از مشکلات خودش و اینقدر مـیگه و مـیگه کـه به غلط مـیفتی و حاضری حتی یـه موز هم بهش بدی که تا ازت بکشـه بیرون!😁😂به هرحال اقا جون بـه نظر من اگه مـیخای غم و غصه ات بیشتر ازین نشـه همـیشـه بریز تو خودت!😁 حداقلش اینـه کـه غم و غصه بقیـه رو یـادشون نمـیاری و غم و غصه دیگران رو هم نمـیخوری"!!دقیقا نمـیدونم الان این پستم طنز بود یـا نـه! برا همـین ازادین زیر این پست بخندین یـا گریـه کنید!😉.پ. ن: یـادم رفت از برخی دوستان سلیبیرتی کـه در بیشتر اوقات زندگی شان درون پی خوشگذرانی هستن و تو کلیپای دور همـیشون درون حال خوندن و خوشحالی و شادی و عکسهای اونجورکی و اینجورکی هستند و برعدر پیج اینستاگرامشان کـه ما رصد مـیکنیم هرروز درون حال گذاشتن کلیپ های بدختی و بیچارگی و زد و خورد و بگیر و ببر هستن و انقد روحیـه مارو بـه چالش مـیکشند تشکر کنیم!جا داره تشکر کنم و تشکر هم مـیکنم! 😁 مرسی کـه یـاداوری مـیکنین مردم بدبختند و شما دلسوز این مردم!راستی سلبیریتی های عزیز نمـیخان تولد سومـین فرزند پرنسس رو تبریک بگن؟ 😉😉😉

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـه هفته سفر برا دیدن بلوچستان خیلی کمـه ولی سخن گفتن از زیبایی چابهار و اطرافش و خونگرمـی مردمانش حتی درون این مدت کم هم براحتی امکانپذیره. درون یک کلام حتما گفت بلوچها فوق العاده هستن و بقول دولت آبادی "این پوست های تیره، عصاره آفتاب را و طعم خاک را و تهاجم باد و شوق بـه آب را درون خود حل و هضم کرده اند. این چهره ها ... یـه هفته سفر برا دیدن بلوچستان خیلی کمـه ولی سخن گفتن از زیبایی چابهار و اطرافش و خونگرمـی مردمانش حتی درون این مدت کم هم براحتی امکانپذیره. درون یک کلام حتما گفت بلوچها فوق العاده هستن و بقول دولت آبادی "این پوست های تیره، عصاره آفتاب را و طعم خاک را و تهاجم باد و شوق بـه آب را درون خود حل و هضم کرده اند. این چهره ها از فراسوی تاریخ با انسان سخن مـی گویند". و چقدر دردناکه کـه بزرگترین دغدغه و ناراحتی همـه این آدمـها اینـه کـه چرا دیدگاه مردم نسبت بهشون غلطه و سرزمـینشون رو ناامن مـیدونن و باز هم بقول دولت آبادی "باید بسیـار کار ضمنی و موذیـانـه روی فرهنگ ما شده باشد، که تا ناکسانی توفیق یـافته باشند بـه این صورت غم انگیز مردم ما را از هم، از خود دور گردانند." آنچه درون این سفر دیدم درون هیچ کجا ندیده بودم و حتما بزودی سفری طولانی تر به منظور کشف این سرزمـین دوست داشتنی شروع خواهم کرد.نمـیتونم بگم چابهار امن ترین جای ایران هست ولی مـیتونم بگم یکی از امن ترین قسمتهاست و ما هیچ مشکلی از این نظر نداشتیم. بدیـهیـه درون این استان هم مثل همـه استانـها برخی اتفاقات ممکنـه باشـه، آدم خوب و بد باشـه، جنگ و دعوا و دزدی باشـه. اما نمـیشـه و نباید تعمـیم داد. مخصوصا وقتی فقط بر اساس شنیده هاست. شنیده های سرتاسر غلط و دروغ و با اغراق فراوان.خلاصه اینکه من بندرت از عبارت فلان جا را حتما دید استفاده مـیکنم ولی اینجا جا داره بگم: #بلوچستان_را_باید_دید .-------#سفر #بلوچ #بلوچستان #چابهار #کنارک #ساحل #دریـا #دریـای_عمان #روبراه_شو#axiran #snapptrip #chabahar #konarak #hamgardi @snapptrip

Read more

. شاید این زمستونی کـه گذشت واسه شما فقط یـه زمستون بود ؛ ولی واسه ما شبیـه زمستون سریـال گیم آو ترونز بود کـه از چند ماه قبلش هی یـه صدایی تو گوشمون مـیگفت " وینتر ایز کامـینگ " ، یعنی فقط همـینو بدونید کـه دیگه هیچوقت اون آدمای سابق نمـیشیم !  شرح ما وقعش بماند ، فقط از ما کـه گذشت ولی از من بـه همـه ی اینترنا نصیحت کـه ... .شاید این زمستونی کـه گذشت واسه شما فقط یـه زمستون بود ؛ ولی واسه ما شبیـه زمستون سریـال گیم آو ترونز بود کـه از چند ماه قبلش هی یـه صدایی تو گوشمون مـیگفت " وینتر ایز کامـینگ " ، یعنی فقط همـینو بدونید کـه دیگه هیچوقت اون آدمای سابق نمـیشیم ! شرح ما وقعش بماند ، فقط از ما کـه گذشت ولی از من بـه همـه ی اینترنا نصیحت کـه تو زمستون ، اونم با تعداد کم بخش #اطفال نریدنرو اینترنمن مـیگم نرو چون نمـیدونی این بخش زمستونش چطوریـه ؟چون مریض زیـاده ، تو بری تنـها مـیمونیچون خونـه زندگیت بو مـیگیرهولی اگه رفتی دیگه برنگردچون نمـیگن تعدادشون کم بود ، آنفولانزا اپیدمـی شده بود ، مـیگن مشکل از ماااستتو رو قرآن یکمم بـه فکر ما باش ، نذار حرف دهن این اتندا شیمنرو اینترن.پ.ن ۱ : یـه نصیحت دیگه هم اینکه اگه بعد از ۱۲۰ سال تونستین تشکیل خانواده بدین و یـه روز بچتون گفت مـی خوام پزشکی بخونم ، فلفل بریزید تو دهنشو از ارث محرومش کنین ، اون نمـیفهمـه چرا اینکارو مـیکنید ولی شما  کـه مـی فهمـیدپ.ن ۲ : حالا کـه سهمـیه های رزیدنتی رو مورد عنایت قرار واقعا جا داره بـه اینترنایی کـه تو زمستون با تعداد کم مـیرن اطفال هم یـه سهمـیه ی ایثارگری یـا جانبازی تعلق بگیرهپ.ن ۳ : بدون این عزیزان دل قطعا خیلی سخت تر مـیگذشت@mhmdrza_mslmi@kamyarfatahi71@amirmousapasandiپ.ن ۴ : آهنگ از گروه #دال_بند بـه نام #فصل_آخرپ.ن ۵ : عید همگیتونم پیشاپیش مبارک 🌸🌸 ، ایشالله کـه امسال با تلاش و زحمت بیشتر بـه موفقیت های بیشتر برسین همتون و شاد باشین و سلامت 🌸🙏.#ابد_و_یک_روز #نوید_محمدزاده.#محمد_هستم_یک_اینترن

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

اطلاع رسانی کنید دوستان کیـا مث من اگه هزار بارم این فیلمو پخش کنن بازم مـیبینن و هر بار با دیدنش لذت مـیبرن؟؟ جا داره یـه خبر خوب دیگه هم بدم خدمتون کـه سریـال اوای باران هم بـه زودی از شبکه ای فیلم پخش مـیشـه مگه مـیشـه این همـه خبر خوب سیـاوشی یـه جا جااااااااااااااااننننن @siavashkheirabi #siavashkheirabi ... اطلاع رسانی کنید دوستان 😍کیـا مث من اگه هزار بارم این فیلمو پخش کنن بازم مـیبینن و هر بار با دیدنش لذت مـیبرن؟؟ جا داره یـه خبر خوب دیگه هم بدم خدمتون کـه سریـال اوای باران هم بـه زودی از شبکه ای فیلم پخش مـیشـه😍مگه مـیشـه این همـه خبر خوب سیـاوشی یـه جا 😍جااااااااااااااااننننن😍😍😍 @siavashkheirabi #siavashkheirabi#siavash #kheirabi #iranianartist #iranianactor #actor #siavashkheyrabi #siavashkherabi#سیـاوش_خیرابی #سیـاوش #خیرابی #سیـاوش_خیرابي #سياوش_خيرابي

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

عزیز دل بابا بهار خانم چند روزی هست که تکلیف شده ، یـه جور دیگه تو این چند روز حسش مـی کنم رابطه معنویش درون عین بچگیش خیلی قشنگه ، دعا کنید عاقبت بخیر شـه و همـیشـه زیر سایـه قرآن و اهل بیت (ع) باشـه، توی این چند وقت مادر بهار خیلی به منظور جشن تکلیفش زحمت کشید و کم کاری های من رو هم کـه اکثرا درگیر کار بودم جبران کرد ، جا داره ... عزیز دل بابا بهار خانم چند روزی هست که تکلیف شده ، یـه جور دیگه تو این چند روز حسش مـی کنم رابطه معنویش درون عین بچگیش خیلی قشنگه ، دعا کنید عاقبت بخیر شـه و همـیشـه زیر سایـه قرآن و اهل بیت (ع) باشـه، توی این چند وقت مادر بهار خیلی به منظور جشن تکلیفش زحمت کشید و کم کاری های من رو هم کـه اکثرا درگیر کار بودم جبران کرد ، جا داره ازش تشکر ویژه کنم اینجا.خدا حفظش کنـه.از مدرسه تزکیـه و شخص خانم عرب مدیر محترمـه مدرسه کـه برای معنویت بچه ها ویژه وقت مـیگذارند هم حتما تشکر کنم انشاالله ماجور باشند.دعا کنیم به منظور عاقبت بخیری همدیگر...#بهار_رنجبران #جشن_تکلیف #مدرسه_تزکیـه #مادر #قرآن #اهل_بیت_(ع) #مدرسه_تزکیـه #معنویت #

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#کیک_باقلوا از نجمـه جون @najmeh_shariat کیک کـه نیست باقلواس😀 پر از عطر هل و زعفرون و گلاب با یـه عالمـه مغز گردو و بادام و پسته یـه کیک خوشمزه کـه هم #کیک_شربتی مـیگن هم #کیک_باقلوا دستورای مختلفی داره اینم یـه نوعی از اونـه. #کیک باقلوا مواد لازم خمـیر کیک:آرد ۲و۱/۳لیوان.پودر نارگیل۱/۲لیوان.ماست ... #کیک_باقلوا

از نجمـه جون@najmeh_shariatکیک کـه نیست باقلواس😀پر از عطر هل و زعفرون و گلاب با یـه عالمـه مغز گردو و بادام و پستهیـه کیک خوشمزه کـه هم #کیک_شربتی مـیگن هم #کیک_باقلوا دستورای مختلفی داره اینم یـه نوعی از اونـه.#کیک باقلوامواد لازم خمـیر کیک:آرد ۲و۱/۳لیوان.پودر نارگیل۱/۲لیوان.ماست شیرین ۱لیوان.شکر۱لیوان.تخم مرغ۴عدد کامل و یک سفیده.روغن مایع۳/۴لیوان.وانیل۱/۴ق چ.بیکینگ پودر ۲ق چ.هل۱/۲ق چ.نمک۱/۸ق چ.مواد لازم به منظور شربت کیک:آب ۱لیوان.شکر ۱و۱/۲لیوان.گلاب۱/۲لیوان.زعفران دم کرده غلیظ۲ق غ.هل۱/۴ق چ.مواد لازم به منظور روی خمـیر کیک:مغز گردوی خردشده۲/۳لیوان.خلال بادام ۲/۳لیوان.زرده تخم مرغ۱عدد.شیر۲ق غ .کمـی زعفران دمکرده غلیظ و هل-پیمانـه لیوان دسته دار فرانسوی بـه حجم ۲۵۰ مـیلی لیتر و قاشقها استاندارد آشپزی است.طرز تهیـه: @najmeh_shariatتخم مرغها و یک عدد سفیده بـه همراه شکر و وانیل با همزن بزنید که تا رنگ آن کاملا سفید و مواد کشدار بشـه.سپس ماست اضافه کنید کمـی بـه هم بزنید روغن و پودر نارگیل بریزید و به هم بزنید بقیـه مواد خشک را دوبار الک کنید و با مواد مخلوط کنید.مواد را درون قالب ۲۵×۳۵ سانت کـه چرب و آردپاشی شده ریخته روش صاف کنید و با برس مخصوص قنادی خیلی آروم رومال زرده تخم مرغ و شیر و زعفران و هل بزنید روش مغز گردو و خلال بادام بریزید و در همـه جا پخش کنید و بعد درون فری کـه از قبل با حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گراد گرم شده بـه مدت تقریبا ۳۵_۴۰ دقیقه قرار دهید.با خلال چوبی تست کنید اگر چیری از کیک بـه خلال نچسبید کیک آماده هست پس از این مدت قالب را از فر بیرون آورده حدود بیست دقیقه صبر کنید بعد با خلال چوبی یـا چنگال هایی روی کیک ایجاد کنید کیک را بـه اندازه دلخواه برش بزنید.شربت آماده و خنک شده را روی آن بریزید و باخلال پسته تزیین کنید.پس از خنک شدن کامل،کیک را از قالب خارج کنید.یـا مثل من درون همون ظرف سرو کنید._برای تهیـه شربت کیک،آب و شکر را روی حرادت قرار داده که تا بجوشد گلاب و هل و زعفران را نیز اضافه کنید یک جوش کـه زد کافی است.لازم نیست کـه شربت غلیظ شود.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. خب جا داره قبل اینکه حرفم و ب بگم دوستان خانواده تو این پیج هستن رعایت کنین 😑 خب جای همتون خالی ما کویر یزد بودیم و عهای گذاشته شده همـه از گوگل پیدا شده بود . و خب یکم خلاقیت باعث شد کهی زیـاد شک نکنـه . یـه سری از دوستان کـه نفهمـیدن و خب امـیدوارم فوهش ندن ( خانواده اینجاست جان من رعایت کنین ) و ... .خب جا داره قبل اینکه حرفم و ب بگم دوستان خانواده تو این پیج هستن رعایت کنین 😑😂خب جای همتون خالی ما کویر یزد بودیم و عهای گذاشته شده همـه از گوگل پیدا شده بود .😂😂 و خب یکم خلاقیت باعث شد کهی زیـاد شک نکنـه .یـه سری از دوستان کـه نفهمـیدن و خب امـیدوارم فوهش ندن ( خانواده اینجاست😂 جان من رعایت کنین ) و اون دوستانی هم کـه فهمـیدید و خندید دمتون گرم لو ندادیدبرام عجیبه کـه رفیق های نزدیک هم باور . عدومـی کـه دارین مـیبینین کـه تو پیج قدیمـیه منـه ماله چهار سال پیشـه و دقیقا من همـین کارو کرده بود و بعدش همـه فهمـیدید سره کاریـه 😂😂 عجیب تر اینکه رفقا من یک سالی هست ممنوع الخروج ام بـه خاطر موضوع تشابه اسمـی اون هکر با پدرم و شما مـیدونستین و حالا تو عسوم هم مـیتونید ببینید😂😂😂 چرا باور کردین ؟؟؟یـه صحبتی هم دارم با دوستانی کـه یکم راجب این قضیـه خب تیکه انداختن وقتی فهمـیدن . اول از همـه من باره اولی نیست کـه دروغ مـیگم تو اینستاگرام و کلا همـه مـیدونن من هر لحظه ممکنـه سره کار بزارم همـه رو مثل قضیـه برنده شدن ماشین کـه همـین چند ماه پیش گذاشته بودیم با مـیلاد 😂😂 درون آخر با چند نفر یـه حرف ریز دارم@milad__gln مرسی کـه همـیشـه اسکل مـیشی 😍😂@mohsen_1375_m مرسی کـه وقتی مـی فهمـی لو نمـیدی آدمو 😂😂@aliabedi @foad427_pv @danial_rezaei75 مرسی کـه الان فوهش نمـیدید 😂😂@arghavan_shaabani مرسی بابت تذکری کـه دادی ❤

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

کولرپیکان پارت ۴ خب مـیریم قسمت لوازمایی کـه باید داخل کاپوت بسته بشـه: *چندین بار دارم مـیگم بعد از اینکه مشکل جوش اوردن ماشینتون حل شد مـیتونین کولر نصب کنید * برق ماشین: حتما برق ماشینتون قوی بشـه یعنی دینام ۸۰ آمپر بـه بالا و باطری هم ترجیحا ۷۴ آمپر بندازید البته پیکان های انژکتوری معمولا دینامشون ... کولرپیکان پارت ۴خب مـیریم قسمت لوازمایی کـه باید داخل کاپوت بسته بشـه:*چندین بار دارم مـیگم بعد از اینکه مشکل جوش اوردن ماشینتون حل شد مـیتونین کولر نصب کنید *برق ماشین:باید برق ماشینتون قوی بشـه یعنی دینام ۸۰ آمپر بـه بالا و باطری هم ترجیحا ۷۴ آمپر بندازید البته پیکان های انژکتوری معمولا دینامشون ۸۰ آمپره ولی کاربراتی ها حتما حتما چک کنن آمپر دینامشونوکه از ۸۰ کمتر نباشـه .حتما برا تک تک اجزا یعنی کمپرسپور،اوابراتور،فن آفتامات جنس خوب و امپر بالا بندازین و پیشنـهاد مـیکنم برا هرکدوم فیوز جدا بزارید (جهت ایمنی بیشتر)کندانسور:حتما کندانسور پیکانی بخرید!!مورد داشتیم کندانسور ماشین دیگه خریده مجبور شده بالاشو له کنـه کـه جابشـه!!حتما حتما ۲تا فن جلوی کندانسور نصب کنید تک فن بستن اشتباهه!!!!پایـه کمپرسور:شما مـیتونین کمپرسور رو درون ۳ نقطه ببندین کـه این مربوط مـیشـه بـه پایـه و تسمـه سفت کنی کـه موقع خرید کولر بهتون مـیدن(پس یـادتون باشـه وقتی دارین لوازم کولر رو تهیـه مـیکنین حتما پایـه کمپرسور رو هم حتما بهتون بدن)پایـه کمپرسور ۳ مدل داره :۱-جای دینام(که کمپرسور جای دینام بسته مـیشـه و دینام بالای کمپرسور قرار مـیگیره)۲-زیر باطری۳-زیر کارتل(که حتما کارتلتون رو با کارتل روآ عوض کنید کـه روش پایـه کمپرسور داره)______________________________گزینـه اول فقط به منظور کاربراتی ها قابل نصب هستش فقط دقت کنید کـه بعد از نصب کمپرسور و دینام ،اگر هواکش جا نشد دهنشو یـه مقدار کوتاه کنید عزیزانی کـه پنوماتیک روی ماشینشون دارن و از کمپرسور کولر براپنوماتیک استفاده مـیکنن پیشنـهاد مـیکنم گزینـه یک رو تهیـه کنن کـه کمپرسور کولرشون سمت دینام باشـه و کمپرسور پنوماتیک زیر باطری فقط یـادتون باشـه حتما فولی دوبل بخرین.فقط دقت کنید کـه تسمـه عوض به منظور این مورد یکم اذیتتون مـیکنـه چون تسمـه سفت کن دقیقا پایینـه سینی قرار مـیگیرهاگر پنوماتیک روی ماشینتون ندارین گزینـه دوم رو تهیـه کنید چون برا تعویض تسمـه دردسرای گزینـه اول رو نداریناگر هیچکدوم از گزینـه های ۱و۲ رو پیدا نکردین گزینـه سوم رو تهیـه کنید چون نصبش یمقدار نیـاز بـه خلاقیت دارههنوز تموم نشده پارت های بعدی رو حتما دنبال کنید*****سوالاتونو (به جز قیمت) کامنت کنید همـه رو جواب مـیدم*****#paykan #peykan #air #cooler #cold #پیکان #کولرپیکان #کولر_پیکان #هواخنک

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

سلاااام بـه روی ماهتون ‍♀️ خوووووب خودم دست بـه کار شدم و امروز یـه عصرانـه جانانـه خلق کردم جا داره از همـین تریبون اعلام کنم عکاسی ، کپشن و چیدمان واقعا کار سختیـه به منظور همـینم هیچ وقت بـه خودم اجازه ندادم پستایی کـه مـیزارم بدون منبع باشـه حتی استوریـهام چون بـه نظرم این تنـها راهیـه کـه حداقل زحمت دوستای هنرمندم ... سلاااام بـه روی ماهتون 🙋‍♀️🌹 خوووووب خودم دست بـه کار شدم و امروز یـه عصرانـه جانانـه خلق کردم 😊😍 جا داره از همـین تریبون اعلام کنم عکاسی ، کپشن و چیدمان واقعا کار سختیـه 😥 به منظور همـینم هیچ وقت بـه خودم اجازه ندادم پستایی کـه مـیزارم بدون منبع باشـه حتی استوریـهام چون بـه نظرم این تنـها راهیـه کـه حداقل زحمت دوستای هنرمندم پایمال نمـیشـه 😊خوب من کـه کار زیـادی نکردم به منظور این عولی شما یـه جوری لایک بارون کنید کـه من بـه وجد بیـام 😂😍عیدتون هم مبااارک تعطیلات خوبی داشته باشین 🐑😍🌹ارسالی از دوست همراه و خوبم :@tarfandeh_ashpazi

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. اسم این پسر "مارک" هستش ، تو نیویورک تو یـه سالن با درآمد عالی کار مـیکنـه ، اما تو تنـها روز تعطیلش اون مجانی مـیره و بی خانمان ها رو اصلاح مـیکنـه ... . مثل مارک باشید و دنیـا رو قشنگتر کنید! ‌. . البته لازم بـه ذکر هست کـه ما هم درون کشورمون علی رغم تمامـی مشکلات، انسان های شریف و بزرگی رو داریم کـه به صورت ناشناس ... .اسم این پسر "مارک" هستش ، تو نیویورک تو یـه سالن با درآمد عالی کار مـیکنـه ، اما تو تنـها روز تعطیلش اون مجانی مـیره و بی خانمان ها رو اصلاح مـیکنـه ....مثل مارک باشید و دنیـا رو قشنگتر کنید!‌..البته لازم بـه ذکر هست کـه ما هم درون کشورمون علی رغم تمامـی مشکلات، انسان های شریف و بزرگی رو داریم کـه به صورت ناشناس با تمام وجود وظیفه انسانی خودشون رو درون قبال هم نوع و هموطنان خود انجام مـی دهند و در نجام چنین کارهای خیری کوتاهی نمـی کنند !.که جا داره از همـین جا بـه تک تک این عزیزان یـه خداااا قوت جانانـه بگوییم 🌹😊🌹.#دست_مـیزاد 👏👏👏.امـیدوارم تک تک ماها هم درون هر جایگاه و شرایطی کـه هستیم، بتونیم بـه دیگران کمک کنیم و دنیـا رو بـه جای بهتری تبدیل کنیم 🙏❤.🆔 @Man_Mitunm

Read more جدیدا فهمـیدم چرا اخیرا آمار جرم و جنایت درون ایران رفته بالا. شنیده بودم توی زندان خوش مـیگذره و بخور و بخوابه ؛ اما نمـیدونستم جدیدترین آهنگهای شاد رو اِکران و بروز ترین ها و حرکات موزون رو بصورت دسته جمعی آموزش مـیدن و ابراز همـه نوع استعدادها اونجا مجازه. ولی انصافا خیلی سخته با دمپایی و با اون ... جدیدا فهمـیدم چرا اخیرا آمار جرم و جنایت درون ایران رفته بالا.

شنیده بودم توی زندان خوش مـیگذره و بخور و بخوابه ؛ اما نمـیدونستم جدیدترین آهنگهای شاد رو اِکران و بروز ترین ها و حرکات موزون رو بصورت دسته جمعی آموزش مـیدن و ابراز همـه نوع استعدادها اونجا مجازه.

ولی انصافا خیلی سخته با دمپایی و با اون لباسهای سفت و سنگین زندان قِر و یدن.

اما مـیبینیم کـه این زندانیـان خوش ذوق ، بااون بدن های منعطف و خوش قِرشون حق مطلب آهنگ پخش شده رو اَدا د .

جا داره از اون پیره مرد عزیزیکه بیشترین زحمت و بالاترین سهم شرکت درون دسته جمعی این کلیپ رو داشته و بیشترین انرژی رو گذاشته و باجان دل عضلات دست و پا و تن و کله ش رو تکون مـیداده و در تمام فضاهای تصویر خودش رو هوشمندانـه بـه نمایش گذاشته ، کمال تشکر و قدردانی رو هم داشته باشیم.

در نـهایت اضافه مـیکنم این عزیزان اکثرا جزء عوامل بالارفتن تورم و دلار و ینگ نرم افزارهای مجازی بودند ،و مسئولین محترم و خدوم و ساده زیست و عامل بـه احکام دینی و اسلامـی ، این بنده خداها رو شناسایی و زندانیشون د که تا یـه گوشـه با هم خوش باشند.که جا داره ما هم تشکر ویژه ای ازشون داشته باشیم.

#زندان#دلار#تورم#سکه#

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#حمایت_از_کالای_ایرانی جا داره یـادی کنیم از پست اینستاگرامـی شرکت جی ال اینزدیک #انتخابات کـه البته خودم با اسمش و وزن گوشی هاش مشکل دارم ولی گوشی جدیدش شاهین خعلی خوبه حتما نباید رهبری امسال رو سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری مـیکرد که تا یـه سریـا بـه خودشون بیـان عقل یـار خوشـه کمـی عقلانی بـه ... #حمایت_از_کالای_ایرانیجا داره یـادی کنیم از پست اینستاگرامـی شرکت جی ال اینزدیک #انتخاباتکه البته خودم با اسمش و وزن گوشی هاش مشکل دارمولی گوشی جدیدش شاهین خعلی خوبهحتما نباید رهبری امسال رو سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری مـیکرد که تا یـه سریـا بـه خودشون بیـانعقل یـار خوشـهکمـی عقلانی بـه قضیـه نگاه کنیم و دو دوتا چارتا مـیشـه فهمـید چند چندهنمـیگم جنسای ایرانی بنجل رو بخرید کـه مدیرانشون مافیـا درست اما بیـاید یـه خورده منطقی باشیدمثلا من هر وقت واسه نـهال مـیرفتم چیزی بخرم قبلش نگاه مـیکردم ایرانیشو بخرمبه عنوان مثال بچه ی من ونگوک نیست کـه مداد شمعی ایرانی و خارجی تو نقاشیش تاثیری بذاره کما اینکه واقعا بعضی اجناس ایرانیش بهترهطرفداری الکی نمـیکنم ، دیدم و لمس کردم کـه اینو مـیگمخودم بـه شخصه بعد ویندوزفون و ایفون و سامسونگ و نوکیـا و هواوی و .... مـیخوام برج سه کـه اومد گوشی شاهین اینو بخرمنـه پورسانت گرفتم نـه چیزی نـه ساندیس ، صرفا مـیخوام حرف حق رو باونایی کـه منو مـیشناسن مـیدونن چقد اهل تکنولوژی و این حرفام و از یـه گوشی حداکثر توانش رو مـیکشم ازش ، اما دیدم این هم جواب کارهامو مـیدهپس یـه پدر کمتر شرمنده زن و بچش بشـه با خرید منـه ایرانی خیلی حس خوبیـهمن به منظور نوت هشت حتما تقریبا دو مـیلیون و پونصد بیشتر پول بدم ، اما ایـا اون دو و پونصد رو وقتی نوت هشت دست مـیگیرم حس مـیکنم تو دستام ؟؟؟ پاسخ بنده منفیـه ،درسته اونو عاشقشم و خیلی خیلی بهتره از جی ال ای، ولی اون دو پونصد اختلاف واقعیش نیست ،این فقط یـه نمونـه کوچیک تو کالای ایرانی ،وقتی دولت کاری نمـیکنـه و یـه شرکت مثل #ارج ورشکست مـیشـه ، نوبت خود ماهاست دوستان#برند های خیلی خوبی داریم کـه با حمایت ماها بهتر هم مـیشن ،#فرمند چشـه کـه باید #نوتلا بخورید؟؟؟الحمدالله نصفتون کچلید و رفتید مو کاشتید نود درصد اونایی هم کـه موکاشتن معلومـه بـه موهاشون اهمـیت مـیدن ، بعد شامپو های گرون و خارجی مصرف د ، خب داداچ داری اشتباه مـیزنی!!! # فولیکا ، #فیروز #پرژک و صد ها مارک دیگه چشونـه کـه هد اند شولدر و کلیر کـه بشکه ای پر مـیشن رو مـیزنی بـه سرت مومن؟؟؟؟#سینره و #سی_گل و چند که تا مارک دیگه چشونـه کـه ضد افتاب و کرم هات حتما #اورال و #نیوا باشـهمثال زیـادهمـیدونم خیلی ها الان خورده مـیگیرن کـه اقا #بارز و #کویر رو نمـیشـه با #مکسیس مقایسه کردولی مـیشـه داداش من مـیشـه ،باشد کـه رستگار شویم#ایرانی_ایرانی_بخر#GLX

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

مدت طولانی شده کـه مردم هی مـیگن بیکاریم و در ایران شغل پیدا نمـیشـه، مخصوصاً کـه این روزها با افزایش اعتراضات این جمله رو دو سه چندان مـیشنویم. خب حقیقت اینـه کـه من اصلاً قبول ندارم! و هر بار با شنیدنش تنـها دو مورد درون ذهنم مرور مـیشـه، یعنی فکر مـیکنم این قضیـه ساختگی تنـها بـه دو عامل بر مـیگرده، 1️⃣ تنبلی مردم 2️⃣ ... مدت طولانی شده کـه مردم هی مـیگن بیکاریم و در ایران شغل پیدا نمـیشـه، مخصوصاً کـه این روزها با افزایش اعتراضات این جمله رو دو سه چندان مـیشنویم. خب حقیقت اینـه کـه من اصلاً قبول ندارم! و هر بار با شنیدنش تنـها دو مورد درون ذهنم مرور مـیشـه، یعنی فکر مـیکنم این قضیـه ساختگی تنـها بـه دو عامل بر مـیگرده،1️⃣ تنبلی مردم2️⃣ توقع بیجاببینید تنبلی الان خودش باز دو جوره 🙃، یکی کـه همـه مـیخوان یـه کاره پشت مـیزی داشته باشن و نجومـی حقوق بگیرن و خیلی از جوون های هم سن و سال رو دارم مـیبینم کـه اصلاً توقع ندارن توی کار ذره ای سختی بکشـه، وگرنـه از نجاری، آهنگری که تا کشاورزی و ... جا هست کـه کار کنیم و اتفاقاً هم خیلی خوب پیشرفت کنیم و هم یـه برند مطرح درون عرصه کارمون بشیم. جوره دیگه تنبلی اینطوره کـه اصلاً حال نداریم دنبال کار بگردیم، دوستان نشستن توی خونـه توقع دارن بیـان دم درون خونـه بهش کار تعارف کنن. اما عذر مـیخوام شما فقط درون صورت داشتن یـه #ژن_خوب مـیتونی انقدر خوشا بـه حال باشی.مورد دوم هم کـه خیلی سادست، طرف نمـیتونـه یـه کامپیوتر روشن کنـه و به عنوان مثال زبانش هم درون حد همون یـه هلو ساده خلاصه مـیشـه، سرجمع هم 6 ساعت سابقه کار داره، مـیخواد پست مدیریتی رو بیـار زیر لحاف بهش بدن و برن 😂، خب دوست عزیز شما برو اول تلاش کن و خودت رو به منظور جایگاه بالا بساز بعدشم قدم های اول رو از پایین بردار و شروع کن و فعلاً هم بـه کارآموزی رضایت بده همـه مشکلاتت حل کـه مـیشـه هیچ، 4 سال دیگه واسه خودتی شدی، باور کن! 😎

ببخشید این همـه نوشتم که تا بگم @pin.cafe از اون دست مثال هاییـه کـه باید براتون زد. من نزدیک 1 ساله دنبالشون مـیکنم و به چشم محبوب شدن و پیشرفتشون رو دیدم. یـه کم فکر و یـه دنیـا همت تونست جرقه اتفاقات باحالی براشون باشـه، امروزم به منظور اولین بار هم رفتیم پیششون و لحظات جالبی داشتیم، بسیـار خوش برخورد و دوست داشتنی هستن 😍. خلاصه بـه جای نق زدن های بیخود و راه انداختن کمپین های عجق وجق بیـاید تغییر رو از خودمون آغاز کنیم.💪🏼💪🏼

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. بـه نام آنکه #استتوسکوپ نام از او یـافت .  امروز مـی خوام راجع بـه یـه ابزاری صحبت کنم کـه دست بچه های پزشکی زیـاد دیدیم و کارای زیـادی هم انجام مـیده ، از جمله بالا بردن پرستیژ دانشجوها ، متمایز بچه های پزشکی از غیر پزشکی و به ندرت سمع صداها ؛ البته مقوله ی سمع صدا با این ابزار هنوز  درون دست تحقیقه . نکته ... .به نام آنکه #استتوسکوپ نام از او یـافت . امروز مـی خوام راجع بـه یـه ابزاری صحبت کنم کـه دست بچه های پزشکی زیـاد دیدیم و کارای زیـادی هم انجام مـیده ، از جمله بالا بردن پرستیژ دانشجوها ، متمایز بچه های پزشکی از غیر پزشکی و به ندرت سمع صداها ؛ البته مقوله ی سمع صدا با این ابزار هنوز  درون دست تحقیقه .نکته ی جالب درون مورد این ابزار اینـه کـه هر چی کیفیت و مارک و قیمتش دهن پر کن تر باشـه شما مـیتونین اس ۱ و اس ۲ رو نرمال تر سمع کنین ، و سمع ریـه هم کلییِر تر از قبل مـیشـه و سمع شکم هم خیلی نرمواکتیویعنی شما اگه از نوع ارزونش استفاده کنین حتما کلی با شکم مریض کلنجار برین بلکه ۵  که تا صدای روده بشنوین و  تو برگه ی شرح حالتون بنویسین نرمواکتیو ، آخرم شکم‌ مریض چپ چپ نگاهتون مـیکنـه ؛ ولی وقتی نوع مستر کاردیولوژیشو بذارین رو شکم مریض خود روده بـه حرف مـیاد کـه داداچ نرمو اکتیوم ؛ یعنی یـه جورایی روده رو تحت معذوریت مرامـی قرار مـیدیم ، درون واقع مـیبینـه کـه واسه شنیدنش رفتیم خدا تومن پول گوشی دادیم اونم مرام مـیذاره و نرمو اکتیو مـیشـهدر حقیقت تفاوت مدل های استتوسکوپ درون پزشکی نوین تو مدت زمانیـه کـه به سمع نرمال مـیرسیم ؛ چون خدا رو شکر خیلی وقته کـه بچه های پزشکی دیگه سمت کراکل و ویز و سوفل سیستولیک و این کاریـا و خاک بر سری ها نمـیرن ؛ الحق و والنصاف سوفل ها و صدا های ریوی هم تو این قضیـه نـهایت همکاری رو داشتن و حتی توی بدترین وضعیت های پاتولوژیک هم صدای نرمال مـیدن ؛ مثل اینکه یک‌ روایت آموزنده ای بین دریچه های قلبی رواج پیدا کرده و بـه بین لت های دریچه ها هم منتقل مـیشـه ، گویـا قضیـه از این قرار بوده کـه اِم آر حاد پیری بوده کـه هیچوقتی صدایی ازش نشنیده و علت رو ازش جویـا شدن و اون دریچه ی مـیترال بزرگوار اینطور پاسخ داده کـه " آن را کـه خبر شد خبری باز نیـامد " کـه در روایـات هست با این پاسخ قلب ها پریکارد دد و سر بـه پریتوئن گذاشتند ؛ این ماجرا کم کم بین ریـه ها هم منتشر شد ، که تا حدی کـه مریض با حمله ی آسم هم بیـاد سمع ریـه ش کلییِر هستو درون آخر جا داره از همـین تریبون استفاده کنم و از تمام دانشجویـان عزیزی کـه صبح بـه صبح گوشی رو دور گردنشون آویزون مـیکنن و ظهر بر مـیدارن تشکر کنم کـه یـه تنـه بار سنگین ارتقا سطح سلامت جامعه رو بـه دوش مـیکشن ؛ خدا قوت نازنین پهلوان.#محمد_هستم_یک_اینترن

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

🇮🇷 #Karajinsta 🇮🇷 یـادتون مـیاد تو محل کـه بازی مـی‌کردیم همـیشـه یکی مـی‌گفت منو بازی ندید بازی رو بـه هم مـی‌ریزم؟! یـادتون مـیاد همـیشـه یکی پیدا مـیشد جر بزنـه و گند بزنـه تو بازیمون؟! یـادتون مـیاد تو مدرسه روی نیمکت واسه خودمون حریم مشخص مـی‌کردیم و یـه خط مـی‌کشیدیم و به بغل دستی مـی‌گفتیم از این خط اینورتر ... 🇮🇷 #Karajinsta 🇮🇷🔹یـادتون مـیاد تو محل کـه بازی مـی‌کردیم همـیشـه یکی مـی‌گفت منو بازی ندید بازی رو بـه هم مـی‌ریزم؟!🔹یـادتون مـیاد همـیشـه یکی پیدا مـیشد جر بزنـه و گند بزنـه تو بازیمون؟!🔹یـادتون مـیاد تو مدرسه روی نیمکت واسه خودمون حریم مشخص مـی‌کردیم و یـه خط مـی‌کشیدیم و به بغل دستی مـی‌گفتیم از این خط اینورتر نیـا؟!🔹یـادتون مـیاد اگه یکی از وسیله‌هامون بر مـیداشتن سریع بـه معلم مـی‌گفتیم فلانی فلان چیز من برداشت؟!🔹یـادتون مـیاد بعضی وقت‌ها یـه شیطنت‌هایی داشتیم کـه نبایدی مـیفهمـید اما یـه دهن لق پیدا مـیشد و به بابا مون مـیگفت و یـه کتک حسابی مـیخوردیم؟!🔴بگذریم!🔸در جلسه امروز شورای شـهر خانم #سارا_دشت_گرد به منظور بازی ن۵ عضو شورای شـهر درون تصمـیم گیری‌های شورای شـهر، اعضای اکثریت رو بـه چالش ۶ جلسه ۸ نفره تهدید کرده و گفتن کـه برید از حقوقدانان مفهوم این جلسات بپرسید.مفهوم اینـه کـه در صورتی کـه ۵ عضو شورا درون ۶ جلسه حاضر نشن شورای شـهر از رسمـیت افتاده و موجب انحلال شورای شـهر مـیشـه! (مبارکه، بـه نظر چالش خوبیـه، حتماً اجرا کنید)🔸آقای #منصور_وحیدی هم فرمودن لابی و بی قانونی همـه جا هست درون شـهرداری کرج ۲ برابر! (خیلی مبارکه، جالبه کـه مـیدونید و مـیگید).همچنین فرمودن کـه مقامات عالی کشور ورود کنن، دخالتها کار ما را لنگ کرده، نماینده وزارت کشور خودش مـیخواد کاندیدای شـهرداری بشـه! (بازم مبارکه)⭕️اینم از امروز...اخبار دیروز هم کـه خوندین آقای اکبریـان گفته بودن اگه فردا شـهردار تعیین تکلیف نشـه افشاگری مـیکنم؟! (منتظریم)البته شورا یـه جلسه دیگه بعد از ظهر داره و یـه جلسه غیر علنی هم فردا کـه باید ببینیم چی مـیشـه!‌و درون پایـان حتما عرض شود #بیچاره_ما_مردم‌🔵 سپاس فراوان از خبرنگاران حاضر درون جلسه، خانم نسترن کیوانپور، خانم فریبا کلاهی و همچنین روزنامـه البرز فردا

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

@najmeh_shariat عصرتون بخیر.اینم کیکی کـه پست قبل قولشو داده بودم.کیک کـه نیست باقلواس😀 پر از عطر هل و زعفرون و گلاب با یـه عالمـه مغز گردو و بادام و پسته یـه کیک خوشمزه کـه هم #کیک_شربتی مـیگن هم #کیک_باقلوا دستورای مختلفی داره اینم یـه نوعی از اونـه. #کیک باقلوا مواد لازم خمـیر کیک:آرد ۲و۱/۳لیوان.پودر ... @najmeh_shariatعصرتون بخیر.اینم کیکی کـه پست قبل قولشو داده بودم.کیک کـه نیست باقلواس😀پر از عطر هل و زعفرون و گلاب با یـه عالمـه مغز گردو و بادام و پستهیـه کیک خوشمزه کـه هم #کیک_شربتی مـیگن هم #کیک_باقلوا دستورای مختلفی داره اینم یـه نوعی از اونـه.#کیک باقلوامواد لازم خمـیر کیک:آرد ۲و۱/۳لیوان.پودر نارگیل۱/۲لیوان.ماست شیرین ۱لیوان.شکر۱لیوان.تخم مرغ۴عدد کامل و یک سفیده.روغن مایع۳/۴لیوان.وانیل۱/۴ق چ.بیکینگ پودر ۲ق چ.هل۱/۲ق چ.نمک۱/۸ق چ.مواد لازم به منظور شربت کیک:آب ۱لیوان.شکر ۱و۱/۲لیوان.گلاب۱/۲لیوان.زعفران دم کرده غلیظ۲ق غ.هل۱/۴ق چ.مواد لازم به منظور روی خمـیر کیک:مغز گردوی خردشده۲/۳لیوان.خلال بادام ۲/۳لیوان.زرده تخم مرغ۱عدد.شیر۲ق غ .کمـی زعفران دمکرده غلیظ و هل-پیمانـه لیوان دسته دار فرانسوی بـه حجم ۲۵۰ مـیلی لیتر و قاشقها استاندارد آشپزی است.طرز تهیـه: @najmeh_shariatتخم مرغها و یک عدد سفیده بـه همراه شکر و وانیل با همزن بزنید که تا رنگ آن کاملا سفید و مواد کشدار بشـه.سپس ماست اضافه کنید کمـی بـه هم بزنید روغن و پودر نارگیل بریزید و به هم بزنید بقیـه مواد خشک را دوبار الک کنید و با مواد مخلوط کنید.مواد را درون قالب ۲۵×۳۵ سانت کـه چرب و آردپاشی شده ریخته روش صاف کنید و با برس مخصوص قنادی خیلی آروم رومال زرده تخم مرغ و شیر و زعفران و هل بزنید روش مغز گردو و خلال پسته بریزید و در همـه جا پخش کنید و بعد درون فری کـه از قبل با حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گراد گرم شده بـه مدت تقریبا ۳۵_۴۰ دقیقه قرار دهید.با خلال چوبی تست کنید اگر چیری از کیک بـه خلال نچسبید کیک آماده هست پس از این مدت قالب را از فر بیرون آورده حدود بیست دقیقه صبر کنید بعد با خلال چوبی یـا چنگال هایی روی کیک ایجاد کنید کیک را بـه اندازه دلخواه برش بزنید.شربت آماده و خنک شده را روی آن بریزید و باخلال پسته تزیین کنید.پس از خنک شدن کامل،کیک را از قالب خارج کنید.یـا مثل من درون همون ظرف سرو کنید._برای تهیـه شربت کیک،آب و شکر را روی حرادت قرار داده که تا بجوشد گلاب و هل و زعفران را نیز اضافه کنید یک جوش کـه زد کافی است.لازم نیست کـه شربت غلیظ شود.

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـه شب خیلی خوب و سرد با دوستانم همراه با کلی خاطره (در ادامـه خاطراتش رو هم مـی گم) خب خاطره یک : ساعت یـازده شب بود بجز ما سه نفر ، و دو سه که تا ادم کـه بنظر مـیرسید شکست عشقی خوردن و از زندگی خسته شدن و دعوا هم همـین چند دقیقه پیش(اینا رو با یـه نگاه متوجه شدم)ی پر نمـیزد اونجا😕😐 خ دو : یک ساعت معطل شدیم ... یـه شب خیلی خوب و سرد با دوستانم همراه با کلی خاطره😍😍😊 (در ادامـه خاطراتش رو هم مـی گم😁😄) خب خاطره یک : ساعت یـازده شب بود بجز ما سه نفر ، و دو سه که تا ادم کـه بنظر مـیرسید شکست عشقی خوردن و از زندگی خسته شدن و دعوا هم همـین چند دقیقه پیش(اینا رو با یـه نگاه متوجه شدم😁😁)ی پر نمـیزد اونجا😕😐 خ دو : یک ساعت معطل شدیم تو سرما کـه امـید برامون ثابت کنـه این ماشینی کـه اینجا مـیبینید پارک کرده آریسان نیست بلکه پژو پارس هست و در ظاهر حس نمـیشـه اینقدر بررسی و تفحس ادامـه داشت کـه کار بـه سرچ درون اینترنت کشید و فکر کنم اخر سر نظریـه امـید با موفقیت روبرو شد😁💪🏻💪🏻 خ سه : هوا خیلی سرد بود چندین نفر هم داشتن فوتبال بازی مـی و به رغم علاقه شدید بـه بازی نـهایت حرکتی کـه تونستیم بزنیم این بود کـه از لابهفنس ها اونا رو تماشا کنیم و حرص بخوریم 😁😁اخر سر توپشون هم پنچر نشد کمـی بخندیم 😕😜 خ چهار : من بـه قصد ساندویچ اومدم بیرون و خیلی هم گرسنـه بودم اما با درمـیان گذاشتن این نظریـه(ساندویچ خوردن) مخالفت شدید شد و گفتن ساندویچ غذای خوب و سالمـی نیست 😐😑😮😦 خلاصه از شانس ما اینا بعد از سه سال رگ تغذیـه شناسیشون گل کرده بود 😒😏حالا تو دانشگاه چلو لاستیک با افزودنی ها مجاز مـیخوردیم و خورشت سبزی با طعم چمن های دانشگاه متناسب با فصل (بچه های اقلید درکش مـی کنن اینو)😁😄😜 درون نـهایت رفتن آش سبزی و حلیم بادمجبون گرفتن و برا دفعات محدود تکرار مـی کنم دفعات محدود لجبازی من بـه نفعم تموم نشد البته خودمم مـیخواستم حالی بهشون بدم 😌😌😒😏 درون نـهایت اون شب هم تموم شد با تمام خاطراتش و تنـها چیزی کـه ازش بـه حافظه مـیمونـه همـین خاطرات ریز و درشته😍❤💚 جا داره اخر کار یـه یـادی هم کنیم از رفیقم محمد کـه از سرشب که تا اخر شب زنگ زد بنده خدا ببینـه من کجام بیـاد دنبالم منم نمـیدونستم کجام فقط مـیدونستم هنوز توی شیرازم😄😁😜😜سلام دلاور 😁😂😁👌🏼کاش همرات اومده بودم حداقل یـه همبری مـیخوردیم 😜😜

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. سبحانـه مـیگه: «این صداش خوب نیست. اون یکی رو بردار». مـیگم: «هندونـه نیست که؛ چیپسه». دیدم صاب دکه داره بد مـیاد برام. از سر ردیف همـه بسته‌ها رو یـه حالی بهشون داده بود کـه صداشون رو دربیـاره. مـیگه: «عه! چیپس صداش خیلی مـهمـه. آدم وقتی نشسته پای فیلم اصن این خارچ و خورچ چیپس صحنـه‌ها رو هیجان‌زده مـی‌کنـه». ... .سبحانـه مـیگه: «این صداش خوب نیست. اون یکی رو بردار». مـیگم: «هندونـه نیست که؛ چیپسه». دیدم صاب دکه داره بد مـیاد برام. از سر ردیف همـه بسته‌ها رو یـه حالی بهشون داده بود کـه صداشون رو دربیـاره. مـیگه: «عه! چیپس صداش خیلی مـهمـه. آدم وقتی نشسته پای فیلم اصن این خارچ و خورچ چیپس صحنـه‌ها رو هیجان‌زده مـی‌کنـه». مـیگم: «تو کـه نباید صحنـه‌ها رو هیجان‌زده کنی. بعد کـه واقعا نمـی‌خوای تو سالن سینما بشینی چیپس خوردن؟» مـیگه: «وا! خلی تو. از همـین پنج که تا بردار». مـیگم: «پنج که تا بسته چیپس آخه؟ کالریش زیـاده‌ ها. یـه جا به منظور شام هم بذار.».مـیگه: «تو واقعا شوهر اعصاب خردکنی هستی. بیشتر حتما تو بخش سبزی پاک و اینا از توانایی‌هات استفاده کنم. اصن مال امورات فرهنگی نیستی». مـیگم: «آخه الان این کجاش کار فرهنگیـه؟ یـه فیلم جفنگ پیدا کردی با پنج که تا بسته چیپس مـی‌خوای بری سالن رو آباد کنی؛ شد کار فرهنگی؟ مردم اصن شکلشون عوض شده. یـه موقع مـی‌رفتی سینما یـه حال عاشقانـه بهت دست مـی‌داد چارتا چیکه اشک و اوشک از چشمات سرریز مـی‌شد. دو که تا جمله یـاد مـی‌گرفتی یـه هفته با خودت ور مـی‌رفتی کـه کجا اون دو که تا جمله رو ی تو حلق مردم فخرش رو بفروشی. حالا چی؟ یـه تم دهه ۶۰ با دو که تا آفتابه و یـه پيژامـه و فوکول‌های بر آمده و اپل‌های از دو سر شونـه بیرون زده مـی‌زنی تنگ هم؛ یـه املت خوب ازش درون مـیاری مـیریزی تو چشم و چال مردم؛ مـیگی بفرما فیلم.».مـیگه: «تو نگران اشک و اوشک نباش. خودم یـه کار مـی‌کنم وقتی از سینما بیرون مـی‌اومدیم بـه پهنای صورتت اشک بباره ازت. واسه جمله هم چند که تا درس فرهنگی خوب به منظور شبت گذاشتم کنار کـه دچار خلا فرهنگی نشی». مـیگم: «آخه این دو ساعت رو یـه کار بهتر مـی‌شد کردا». مـیگه: «همون لیـاقتته صبح که تا شب بشینی کنار دست سبحان لاف و گزاف و گزارشات اراجیفش از عبور پشـه‌های ماده و حرکات مشکوک گربه‌ها سر شاخه‌ها و تکون‌ پرده توی پنجرهای مردم رو گوش کنی و از خنده خنج بری. فکرم نکن حواسم نیست این دو که تا ا کـه پشت سرمون نشستن رو دیدی رفتی تو ژست منتقد فرهنگی. ببین دیگه ازت گذشت این دلبری از دلبرکا. سرت تو آخور خودت باشـه وگرنـه...».مـیگم: «الان کـه فکر مـی‌کنم آدم حتما دوغش رو بنوشـه و فیلمش رو ببینـه. اصن چه فرقی مـی‌کنـه چه فیلمـی. سینما خیلی حال خوبیـه. چیـه همش مونده بودیم تو خونـه. اصن چی بهتر از دهه ۶۰؟» مـیگه: «خوشم مـیاد انتقاد پذیری». مـیگم: «بله خب آدم یـه وقتایی انتقادپذیر باشـه بـه سرنوشت شادتری مـیچسبونـه خودش رو. اصن سری کـه درد نمـی‌کنـه رو از چال بیرون نیـاری بهتره».

Read more بعد از چند روز از جدایی مون برگشت گفت مـیدونم درون حقت خیلی بدی کردم اما بـه حرمت اون لحظه های خوبی کـه با هم داشتیم مـیشـه من رو نفرین نکنی؟؟؟ مـیترسم نفرینت باعث شـه بـه هیچ جا نرسم گفتم این چه حرفیـه من دشمن خودم رو هم نفرین نمـیکنم... بجای این کـه از من خواهش کنی برو از خدا خواهش کن کـه چوبش صدا نداره... من مـیبخشم ... بعد از چند روز از جدایی مونبرگشت گفت مـیدونم درون حقت خیلی بدی کردماما بـه حرمت اون لحظه های خوبی کـه با هم داشتیم مـیشـه من رو نفرین نکنی؟؟؟مـیترسم نفرینت باعث شـه بـه هیچ جا نرسمگفتم این چه حرفیـه من دشمن خودم رو هم نفرین نمـیکنم...بجای این کـه از من خواهش کنی برو از خدا خواهش کن کـه چوبش صدا نداره...من مـیبخشم اما فکر نکنم خدا ببخشـهدنیـا کـه بی صاحاب نیستنـه کـه به جایی نرسی ها...نـهاتفاقا بـه همـه جا مـیرسی،ولی یـه روزی یـه جایی بد مـیخوری...گفت ای آقااا خدا کـه خیلی مـهربونـه مطمئنم مـیبخشـه...گفتم آره خدا خیلی مـهربونـهاتفاقا سرِ همـین مـهربون بودنشِ کـه اگر یـه روزی خدا ببینـهی باعث شده دل بنده اش بشکنـه،اشک بریزه،ذره ذره بسوزه اون وقتِ کـه ورق برمـیگرده...اون وقتِ کـه اگه من ببخشماگه جد و آبادم ببخشـهاصلا اگه تموم دنیـا ببخشنخدا نمـیبخشـهبه قول قدیمـی ها،دیر وزود داره اما سوخت و سوز ندارهیـه روزی یـه جایی بالاخره سرت مـیاد.....

نویسنده #مـیکائیل💕. .🔗 #تواگه_ازنفرین_من_مـیترسیدی_همون_اول_نمـیرفتی 😞..🆔@mikilove351 📷...🔗 #کامنت_گذاشتن_زیرپستا_برای_فالوشدن_فراموش_نشـه😜😉🙃

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

‎یـادمـه بچه بودیم سرِظهر کـه از مدرسه مـیومدیم ناهار مـیخوریم و تندتند مشقامونو مـینوشتیم کـه وقتِ کارتون بشینیم پای تلویزیون بعدازظهرم کـه برنامـه کودک شروع مـیشد بالشتا ردیف مـیشد جلوی تلویزیونِ چهارده اینچ گوشـه اتاق پارچه ی روش را بعد مـیزدیم و کارتون مـیدیدیم. زمان ما کارتونای آبکي الان نبود ما با حنا ... ‎یـادمـه بچه بودیم سرِظهر کـه از مدرسه مـیومدیم ناهار مـیخوریم و تندتند مشقامونو مـینوشتیم کـه وقتِ کارتون بشینیم پای تلویزیون بعدازظهرم کـه برنامـه کودک شروع مـیشد بالشتا ردیف مـیشد جلوی تلویزیونِ چهارده اینچ گوشـه اتاق پارچه ی روش را بعد مـیزدیم و کارتون مـیدیدیم. زمان ما کارتونای آبکي الان نبود ما با حنا و بچه های کوه آلپ و دکتر ارنست، با النگ دولنگ و دون دون و کلاه قرمزی زندگي مـیکردیم سریـالِ شبکه خانگیمون پدرسالار بود و شبا مـیشستیم پای سختیـای زندگي اوشین. زمان ما اینـهمـه خوراکي رنگارنگ مختلف نبود یـه پفک نمکي بود کـه به عشقِ مک زدن انگشتامون بعد تموم شدنش مـیخوردیم. عصرا یـه طرف کوچه پسرا با توپ چندلایشون گل کوچیک بازی مـی و ا بساطِ بازی و لي ليِ شون بـه راه، اونایي ام ک مثل ما اجازه تو کوچه بازی نداشتن چادر گلدارای و برمـیداشتن و از این سر اتاق که تا اون سر اتاق مـیبستن و بازی مـی‎بچگیـای ما با بلوز یقه اسکي و دامن پف پفي و شلوارای دوز گذشت نـه لباسای مارک و خدا تومنِ پشت ویترین فلان مغازه الان زمان ما باربي ایبانبود کـه هر روز هم یـه مدل بالاترش بیـاد، همـه عشقمون همون آتاری دستي بود کـه هواپیماشو بـه هوای رنگِ ماتیکي پیش زمـینش بازی مـیکردیم‎زمان ما همـه چي ساده بود. آهنگ کـه نبود تهِ تهش گل مـیروید بـه باغ بود اگه اگهی ترانـه گوش مـیداد با کاست وسطِ"ای دل تو خریداری نداریِ" لیلا کاست گیر مـیکرد و باید خودکار بیکمونو، مـیاوردیم و نوار را از نو مـیچرخوندیم بلکه درست بشـه‎بچه های الان نميتونن طعمِ ملس و دلچسب اون روزا رو بچشن! نمـیتونن لذت له قند با تهِ استکان توی نعلبکي و با انگشت خوردنِ خامـه روی شیر شیشـه ای های زمان مارو حس کنن اونا هیچوقت نمـیفهمن خوردن آلاسکا دوقلو و بستني توپي وسط ظهرِ داغ مرداد چه کیفي مـیده‎نمـیدونن دیکته پاتخته ای با گچای رنگي یعني چي!‎حتي شیریني سر چادر نمازِ و وایسادن پای سجاده و الکي خوندن رو درک نمـیکنن زمان ما بچه ها بچگي مـی نـه اینکه هنوز بدنیـا نیومده بـه صورت حرفه ای کار با گوشي و سلفي گرفتن رو بلد باشن همـه ی تکنولوژیمون همون تلفن نارنجيای سیم فرفری بود‎خبری از موبایل و تلگرام نبود کـه همـه سرشون توی این کانال و اون سوپر گروه یـا ده نفر همزمان باشـه کـه حواسش نباشـه وقتي مادرش داره باهاش حرف مـیزنـه بـه جای زبون یـه مَني بیخودی کَله ده مني رو تکون نده! ‎اون وقتا از دوساعت مونده بـه ظهر بوی خوشِ خورشتای جا افتاده کوچه رو بر مـیداشت مثل حالا نبود کـه ساعت سه بعدازظهرم اجاقِ خونـه خاموش باشـه و هیچ بویي از آشپزخونـه نیـاد

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. حدود سه سال پیش؛ از طریق یـه دوست مشترک؛ حاج اکبرآقا نظری، دعوتم کرد بـه کرمانشاه به منظور سخنرانی توی یـه یـادواره شـهید مع حرم ( جا داره یـادی هم کنم از حاج علی آقا مالمـیر عزیزم کـه خدا حفظش کنـه ) . . کمتر از ۲۴ ساعت با این عزیز هن بودم؛ اعتراف مـی کنم کـه زمان خیلی کمـی بود اما درون همـین مدت کوتاه هم؛ من بزرگی ... .حدود سه سال پیش؛ از طریق یـه دوست مشترک؛ حاج اکبرآقا نظری، دعوتم کرد بـه کرمانشاه به منظور سخنرانی توی یـه یـادواره شـهید مع حرم ( جا داره یـادی هم کنم از حاج علی آقا مالمـیر عزیزم کـه خدا حفظش کنـه ) . .

کمتر از ۲۴ ساعت با این عزیز هن بودم؛ اعتراف مـی کنم کـه زمان خیلی کمـی بود اما درون همـین مدت کوتاه هم؛ من بزرگی و عزت و مرام اونو با همـه وجودم درک و حس کردم . .

اونی کـه به معنای واقعی کلمـه مرد بود؛ از اون نسلی کـه خیلی کم ازشون مونده و بعد از شـهادتشون مـیشـه کمـی که تا قسمتی فهمـید کـه کیـا بودن و چه . .

حالا خونواده محترمش قابل دونستن و منت بر من گذاشتن و دعوتم که تا برم و در دومـین سالگرد شـهادتش سخنرانی کنم ، مراسم مشترکی کـه به نام سرداران شـهید حاج اکبر نظری و حاج حسین علیخانی عزیز هست . .

زمان: پنج شنبه ۱۵ شـهریور ۹۷ ساعت ۱۷:۳۰مکان: کرمانشاه؛ مزار شـهداء؛ قطعه شـهدای نصر ..

ان شاء الله .

#معان_حرم#شـهدای_مع_حرم#کرمانشاه

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

اجرای امسال هم بـه خوبی و خوشی بـه پایـان رسید. و ما فهمـیدیم کـه امکانات فرهنگی و هنری استان البرز با گذشت زمان بیشتر کـه نمـیشـه هیچ، کاسته هم مـیشود!! یـه اتاق پشت سِن وجود داشت کـه اصولا حتما باشـه ولی اجاره ش داده بودن احتمالا بـه یـه مطب یـا باشگاه بدنسازی!! و ما خیییلی شیک از وسط سن رفتیم پایین و به خیل جمعیت ... اجرای امسال هم بـه خوبی و خوشی بـه پایـان رسید.و ما فهمـیدیم کـه امکانات فرهنگی و هنری استان البرز با گذشت زمان بیشتر کـه نمـیشـه هیچ، کاسته هم مـیشود!!یـه اتاق پشت سِن وجود داشت کـه اصولا حتما باشـه ولی اجاره ش داده بودن احتمالا بـه یـه مطب یـا باشگاه بدنسازی!!و ما خیییلی شیک از وسط سن رفتیم پایین و به خیل جمعیت تماشاگران پیوستیم...ولی یـه سوئیت بسیـار زیبا با تمامـی امکانات وجود داشت کـه البته خانوم مـهندس کلباسی اجاره ;-)دو مـهمان ویژه هم داشتیم کـه لطف منت گذاشتن قدم بر چشمـهای ما نـهادن و اجرای ما رو بـه تماشا نشستند: خانم مـهندس ثمـین کلباسی کـه از تهران تشریف آوردن و خانم دکتر مرجان ضیـایی از زنجان تشریف آوردن @_marjanz_که جا داره همـین جا ازشون تشکر کنم مخصوصا خانم مـهندس کـه حتی لحظه ای نگاه از اجرای بچه ها درون مستطیل سبز برنداشتند ;-)پ.ن.مطلع هستم کـه ده روز گذشته ولی من به منظور تنوع الان پست گذاشتم کـه یـهو همـه با هم نباشـهپ.ن.هرچقدر اسنپ و تپسی درون اعتلای فرهنگ و هنرتاثیر گذاره متاسفانـه فوتبال ...پ.ن.از اونجایی کـه من همـیشـه درنقاط کور قرار دارم خودم رو تگ کردم کـه دنبالم نگردید#یلدانویس #پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۹٦#موسیقی #اجرای_هنرجویـان #آموزشگاه_ماهور #دوستان #هنرمند #زمستان #سالن_کوثر #اسنپ #تپسی #فوتبال #دربی #پرسپولیس #استقلال #خانوم_سلیمانی #خانوم_سرحدی_ازخوبای_سرحددات #سوئیت #بانوی_اردیبهشت ##کتاب_بخوانیم ##سیگارنَکِشیم ##موسیقی_بشنویم #

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـه عروسی عالی یـه شب بـه یـاد موندنی با رفیقای فابریک و قدیمـی👬 قبل هر چیز بـه داداش گلمون داش سجاد امـینی یـه تبریک ویژه مـیگم🗣 ایشالله کـه به پای هم پیر بشین و سالیـان سال درون کنار هم زندگی کنین ایشالله هم شیرینی عروسی ما و هم شیرینی عروسی بچه هاتونو مـیخوریم هم چنین بایدِ حتما یـه تشکر بسیـار ویژه از ... یـه عروسی عالی💍💌💑 یـه شب بـه یـاد موندنی🌙با رفیقای فابریک و قدیمـی🙌👬قبل هر چیز بـه داداش گلمون داش سجاد امـینی یـه تبریک ویژه مـیگم🗣 ایشالله کـه به پای هم پیر بشین و سالیـان سال درون کنار هم زندگی کنینایشالله هم شیرینی عروسی ما و هم شیرینی عروسی بچه هاتونو مـیخوریم👪هم چنین بایدِبایدیـه تشکر بسیـار ویژه از رفیقای فابریک خودم کنم 🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩👑👑👑👑👑👑به مـیلاد علایی گلم کـه نشون داد کـه نـه تنـها بهترین بلکه بی شیله پیله ترین و عالی ترین و بی نظیرترین داداش 🙇 و رفیق فابریک گلم از دوران دانشگامِ🎓 یـه تشکر ناناز گونـه از کامـیار خودم کـه از دوران بچگیمون که تا به الان تو این ده🔟 سال همـیشـه یـار شفیق و قدیمـی خودم بوده👬یـه تشکر عالی از رفیق هم محله ایم جواد جون🙏 کـه همـیشـه پایَستُ و حامـی رفقاشـه🙌🙇 و رفقاشو تنـها نمـیذاره😎همچنین از عزیزان خودم #مـهدی_الهاکی #مرتضایی #شایـان_سلطانی#خندان #مژدهی #خوشحال #راجعی #گُل_بندی #هدی و خیلی از عزیزایی کـه جاشون تو عنیست و اما همراهمون بودن جا داره کـه از اونا هم تشکر و قدر دانی کنیم👏👏👏امـیدوارم کـه کامِتون همـیشـه شیرین و شاد باشـه غماتون کم شادیـاتون زیـاد گُل باشین و عُمرتون مثل گُل نباشـه💝

کسری هخا

۹۶/۶/۲تالار عروسی قصر طلاییعروسی داداش سجاد امـینی

Read more چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. جری: مردها پیچیده نیستن... مردها واضح هستند. به منظور همـین زنـها مـی‌دونن کـه مردها چی مـی‌خوان.... مردها هم مـی‌دونن کـه مردها چی مـی‌خوان... اما مردها اصلا نمـی‌دونن کـه زنـها چی مـی‌خوان..... ما مردها چی مـی‌خوایم؟ ما غذا مـی‌خوایم و لم و یـه کنترل تلویزیون و اینکه یـه زن داشته باشیم... بله.. ما مردها ... .جری: مردها پیچیده نیستن... مردها واضح هستند. به منظور همـین زنـها مـی‌دونن کـه مردها چی مـی‌خوان.... مردها هم مـی‌دونن کـه مردها چی مـی‌خوان... اما مردها اصلا نمـی‌دونن کـه زنـها چی مـی‌خوان..... ما مردها چی مـی‌خوایم؟ ما غذا مـی‌خوایم و لم و یـه کنترل تلویزیون و اینکه یـه زن داشته باشیم... بله.. ما مردها عاشق زنـها هستیم.... اما اینکه حتما چی کار کنیم کـه بهمون زن بدن؟ اینو دیگه اصلا نمـی‌دونیم.. اساسا هیچ مردی درون طول تاریخ هیچ ایده‌ای از این نداشته کـه چی کار کنـه یـهو یـه زن ممکنـه عاشقش بشـه! به منظور همـینـه کـه بعضی مردها از توی ماشین بوق مـی‌زنن و از بالای آسمانخراش بـه زنـهای تاده‌رو متلک مـیگن و تلاش به منظور جلب توجه دارن... اینا تازه بهترین ایده‌هایی بوده کـه مردها بهش رسیدن! من اصلا نمـی‌فهمم واقعا.. مثلا بوق چه مفهومـی رو منتقل مـی‌کنـه اصلا؟ ما مردها همـیشـه ابلهانـه‌ترین تکنیک‌ها رو تست کردیم... با همـه‌ی این احوالات مردها هنوز زنـها رو توی زندگی‌شون دارن و زنـها بـه همـین مردهای ابله جواب مثبت مـیدن و باهاشون زندگی مـی‌کنن... این چطور ممکنـه؟ هیچهیچی نمـی‌دونـه... اما نکته اینجاس کـه جامعه‌ی مردان خیلی پشتکار داره... بذارید اینجوری بهتون بگم. هر جایی کـه زنـها حضور داشته باشن، یکی از ما مردها اونجا داره کار مـی‌کنـه... ممکنـه بهترین نوع از ما مردها نباشـه اما مـهم اینـه کـه همـه‌جا رو پوشش دادیم. من یـه وقتهایی نااُمـید مـیشم وقتی مـی‌بینم یک زن داره از این مقالات مـی‌خونـه کـه «کجا با مرد ایده‌آل زندگی‌مون آشنا بشیم؟» کجا نداره که.. ما مردها همـه جا هستیم..سریـال ساین‌فلد – فصل اول - کمدیـالوگ - بی قانون - نعیمـی

Read more

چه ات بارن مایی زرده جا داره هم یـه on Instagram - mulpix.com
[چه ات بارن مایی زرده]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 14 Aug 2018 11:50:00 +0000چه ات بارن مایی زرده

غم دنیـا و من on Instagram - mulpix.com

غم دنیـا و من on Instagram

Unique profiles

91

Most used tags

Total likes

0

Top locations

Karaj, Tehran, Iran, Santiago, Chile

Average media age

327.1 days

to ratio

9 چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

سلام من مـیزبانِ این #مـهمونی هستم هه تو این مـهمونی خبری از غریبه و #غیبت و #دروغ نیست ولی درون عوض پُر از #عشق و #شعر و #آهنگ و #حقیقت امـیدوارم بهتون خوش بگذره سپاس هوا اینجا چِقَد دِلگیره و دل سیره انگار و یـه بارونی دِلَم مـیخواد چِقَد تنـها بَده هرجا مـیرم غم پیشَمـه و من یـه مـهمونی دِلَم مـیخواد یـه ... چه ات بارن مایی زرده سلاممن مـیزبانِ این #مـهمونی هستمـههتو این مـهمونی خبری از غریبه و #غیبت و #دروغ نیستولی درون عوض پُر از #عشق و #شعر و #آهنگ و #حقیقتامـیدوارم بهتون خوش بگذرهسپاس

هوا اینجا چِقَد دِلگیره و دل سیره انگار و یـه بارونی دِلَم مـیخوادچِقَد تنـها بَده هرجا مـیرم غم پیشَمـه و من یـه مـهمونی دِلَم مـیخوادیـه مـهمونی پُر از مَردای مَشتی نورِ شمع و ِ خوش‌رودِلَم همدَم مـیخواد یـه بدنِ زیبا قوی سالم تَنِ خوش‌بو

یـه مـهمونی پُرِ #پاکی ، چه ات بارن مایی زرده پُر از #لبخند و #آبادییـه مـهمونی کـه رو کِیکِش نوشته باشـه ، #آزادییـه مـهمونی پُرِ نور و ، پُر از موسیقیِ زندهیـه مـهمونی پُر از # و پُر از #اَکتای #زیبای یـه #خواننده

هوا اینجا چِقَد دِلگیره و دل سیره انگار و یـه بارونی دِلَم مـیخوادچِقَد تنـها بَده هرجا مـیرم غم پیشَمـه و من یـه مـهمونی دِلَم مـیخواد

خُبامـیدوارم کـه تا اینجای مـهمونی بِهتون خوش گذشته باشـهمـیخوام این قِسمَتشو یِکم براتون چالِشی‌تر کنم کهرویـاپردازی کرده باشیم اما یـه وقت از #واقعیت دور نشده باشیمممنون

زَدَن بُردَن همـه ، عِشقَمو ایمانوپُر از خاک و پُر از مِه ایرانوشِکستن قلبَمو ، تو منو دریـابکه زَدَن بُردن همـه چیزِ منو ، اونورِ دریـازَدَن از ریشـه خوشبختیمو انگاریـهَمَش دود و دَم و حرفای اجباریچِقَد غمگین شده ، #شب‌های بی‌رویـازَدَن بُردن همـه چیزِ منو ، اونورِ #دنیـا

هوا اینجا چِقَد دِلگیره و دل سیره انگار و یـه بارونی دِلَم مـیخوادچِقَد تنـها بَده هرجا مـیرم غم پیشَمـه و من یـه مـهمونی دِلَم مـیخواد

مـیدونیمن اَصَن دنبالِ این نیستم کـه کی مـیاد چی مـیگه کی مـیرهمن فقط دنبالِ اینم کـه اتفاق هر چی کـه هست #واقعی باشـه و بتونـه هَمَمون رو یـه مرحله ببره #بالاترههاین اتفاق مـیتونـه حتی یـه مـهمونی باشـهیـه مـهمونیِ #ساده

دِلَم یـه #جشنِ #واقعی مـیخواد ، بدونِ دو رویی و بَدییـه مـهمونی دِلَم مـیخواد که، تو هم #شب بمونی و نَریدِلَم مـیخواد ببینم کـه یِکَم ، مـیگذره #خوش لحظهیـه مـهمونی پُرِ از تو و اون ، لب‌های خوش‌مزه

هوا اینجا چِقَد #دِلگیره و دل سیره انگار و یـه #بارونی دِلَم مـیخوادچِقَد تنـها بَده هرجا مـیرم #غم پیشَمـه و من یـه مـهمونی دِلَم مـیخوادیـه مـهمونی پُر از مَردای مَشتی #نورِ #شمع و ِ خوش رودِلَم همدَم مـیخواد یـه بدنِ زیبا #قوی #سالم تَنِ خوش بو💫🌟💎🗝💟🕉☯️🦁🏆👑

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. چه ات بارن مایی زرده یکی رو دوست دارم...ی کـه منو اسیر قلبش کرد...ی کـه دیگه برامـی نیست بـرام دنیـاست... .ی کـه در دنیـا تنـهایـه کـه تو قلبم نشسته...ی کـه مـیدونـه از غم دوری و دلتنگیش پریشونم... همونی کـه شب و روز بیـادشم و صبحها بـه عشق😗 اون چشمامو باز مـیکنم و لحظه های زندگیم رو با گرمای عشق اون مـیگذرونم... بیشتر ... .یکی رو دوست دارم...❤کسی کـه منو اسیر قلبش کرد...کسی کـه دیگه برامـی نیست بـرام دنیـاست...💑.کسی کـه در دنیـا تنـهایـه کـه تو قلبم نشسته...💏کسی کـه مـیدونـه از غم دوری و دلتنگیش پریشونم...🙏همونی کـه شب و روز بیـادشم و صبحها بـه عشق😗 اون چشمامو باز مـیکنم و لحظه های زندگیم رو با گرمای عشق اون مـیگذرونم...🙆بیشتر از هری دوستش دارم...جونمـه...❤عشقمـه...❤نفسمـه...❤زندگیمـه...❤کسیـه کـه برای من بهترینـه و دیوونـه وار مـیپرستمش...❤ . .

Ƙ

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

HOME... به منظور دنیـا شاید یک نفر باشی اما به منظور من تمام دنیـاییمادر To the world you may be one person, but to one person you may be the world. . خدایـا.... قسم بـه بزرگیت هیچ، هیچوقت غم پدر و مادرشو نبینـه الهی آمـین 14.دسامبر.2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #زندگی ... HOME...🔝برای دنیـا شاید یک نفر باشی اما به منظور من تمام دنیـایی💖مادر🌷To the world you may be one person, but to one person you may be the world. .🌟خدایـا.... قسم بـه بزرگیت هیچ، هیچوقت غم پدر و مادرشو نبینـه👐الهی آمـین14.دسامبر.2017..✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔...✔#زندگی #دربی #عشق #عاشقانـه #فوتبال #پرسپولیس #joker #بازی #آهنگ #life #Love #گربه #زلزله #سگ #cat #کادو #ترانـه #موزیک #منوتو #manoto #دانشگاه #دانشجو #حیوانات #آهنگ #بازی #جمله #football #زبان #استقلال #شعر #شیراز #perspolis

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام گوشـه زندون غم دست و پا بسته ام هر چی تو دنیـا غمـه مال منـه روزی هزار بار دل من مـیشکنـه دل دیگه اون طاقت ارو نداره پشت سر هم داره بد مـیاره خدا مـیاره. ..... زندگی آی زندگی خسته ام خسته امگوشـه زندون غم دست و پا بسته امـهر چی تو دنیـا غمـه مال منـهروزی هزار بار دل من مـیشکنـهدل دیگه اون طاقت ارو ندارهپشت سر هم داره بد مـیاره خدا مـیاره. .....

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. کرانـه های کرامت چه بی کران و وسیع امـید ماست توسل درون این سرای رفیع چه غم ز غربت دنیـا و حسرت عقبا نگاه روشنتان که تا برای ماست شفیع #وقت_سلام #سلام_امام_مـهربانم #سلام_مولای_مـهربانم #سلام_امام_رضا_جان . . . #برای_من_بجز_این_آستان_پناهی_نیست .کرانـه های کرامت چه بی کران و وسیعامـید ماست توسل درون این سرای رفیع

چه غم ز غربت دنیـا و حسرت عقبانگاه روشنتان که تا برای ماست شفیع

#وقت_سلام#سلام_امام_مـهربانم#سلام_مولای_مـهربانم#سلام_امام_رضا_جان...#برای_من_بجز_این_آستان_پناهی_نیست

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

چه غم دارم کـه مـی‌دانم رسد صبح امـید و من ببینم بر تن دریـا لباس نیلگونش را چو دیدم دریـا ز خورشیدش بـه سر تاجی نمـی‌خواهم ز دنیـا تاج و تخت واژگونش را.. #ساحل #دریـا #غروب #انـه #آرامش چه غم دارم کـه مـی‌دانم رسد صبح امـید و منببینم بر تن دریـا لباس نیلگونش را

چو دیدم دریـا ز خورشیدش بـه سر تاجینمـی‌خواهم ز دنیـا تاج و تخت واژگونش را..#ساحل #دریـا #غروب #انـه #آرامش

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

مادر چه بگویم از دوریت دلم تنگ هست تنگ محبت ,تنگ اغوش بی منتت تنگ حرفای شیرین دعواهایت تنگ مـهر بی ریـایت ,تنگ گریـه های پاکت تنگ دلشوره های بی حسابت تنگ غصه های نابت هرچه گویم از تنگهایم کم هست تنگهایی کـه ز دوریت یـافتم تنگهایی کـه از بعد لحظه ها دیده ام تنگم اما هیچ نکنم دراین دنیـای بی ارزش ماندهام ... مادرچه بگویم از دوریت دلم تنگ استتنگ محبت ,تنگ اغوش بی منتتتنگ حرفای شیرین دعواهایت

تنگ مـهر بی ریـایت ,تنگ گریـه های پاکت تنگدلشوره های بی حسابتتنگ غصه های نابتهرچه گویم از تنگهایم کم استتنگهایی کـه ز دوریت یـافتم تنگهایی کـه از بعد لحظه ها دیده امتنگم اما هیچ نکنمدراین دنیـای بی ارزش ماندهام از بعد لحظه های شیرین اندکم با تونبودت چون احساسی خالی درون جهانی هس کـه در وجود خویش دارمنبودت چون پوچی هست که از دنیـای همـهگان دارمدنیـای من تهیست از تو تهیست از خویش تهیست از همـهگویند خاک سرد هست اما سردتر ازان منماری من سردم سرد سرد از گرمای وجودتوجودی کـه هرگز نخواهد کنارم بودهرچه گویم از غصه های بی دریغم کم نخواهد شداز گریـه هایمگریـه های بی امان تنـهاییمگریـه های حصرت نبودنتگریـه های حصادتم بـه دیگرانگریـه های دیدن طفلی درون اغوش مادریگریـه های نوازش مادریگریـه های ارامش مادریتنـهام مادرتنـها مـیان کوله بار غم دنیـاتنـها مـیان ادمـیانتنـها مـیان جهان و خدااری تنـهایم تنـهای درون خویشدرونی کـه هیچ وقت از بودنت سیر نشددرونی کـه اغده ی مـهبتت مانداغده ای کـه هرگز پر نخواهد شدکاش نبودم ای خداکاش کاش کاششرمم باد کفر گویم ای خداشرمم باد با بودنمشرمم باد شرمم بادفرزاد۹۳/۵/۷

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. من و تقدیر جهان بی تو نمـیرزد هیچ جز نگاه تو نگاهی کـه نمـیرزد هیچ اندکی فرصت شادی کـه در این دنیـا هست بی تو این شادی و غم ها و جهان یک جا هیچ . . . پ.ن: چه ات بارن مایی زرده منو م قرن ها پیش 💕🎵.من و تقدیر جهان بی تو نمـیرزد هیچجز نگاه تو نگاهی کـه نمـیرزد هیچاندکی فرصت شادی کـه در این دنیـا هستبی تو این شادی و غم ها و جهان یک جا هیچ ...

پ.ن: منو م قرن ها پیش😁❤

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

احترامت واجبه خان دایی! اماحرف از مردونگی نزن کـه هیچ خوشم نمـی آد.کی واسه من قد یـه نخود مردونگی رو کرد که تا من واسش یـه خروار رو کنم؟!... این دنیـا واسه من همـیشـه کلک بوده و نامردی. بـه هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم ... #قیصر پ.ن: آاااااااای نفس کش سلطان غم ننـه کـه این بلاها رو سر ما مـیاره️😐😐 #پوریـا ... احترامت واجبه خان دایی!اماحرف از مردونگی نزن کـه هیچ خوشم نمـی آد.کی واسه من قد یـه نخود مردونگی رو کرد که تا من واسش یـه خروار رو کنم؟!... این دنیـا واسه من همـیشـه کلک بوده و نامردی.به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم ... #قیصرپ.ن: آاااااااای نفس کش 🔪🔪🔪سلطان غم ننـه کـه این بلاها رو سر ما مـیاره☺️😅😅😐😐#پوریـا #ماشاء_الله_لاحول_ولا_قوه_الا_بالله #سبیلو #پوریـا_زند

Read more

قطعه #یـادش_رفته با ترانـه ای از من ، ملودی محمدرضا مقدم و تنظیم حامد شمس، منتشر شد. ویدیو تیزر هم ساخت سیـامک عزیز مـیباشد. امـیدوارم بپسندین و حمایت کنین ️ @khashayargoodarzii @mohamadrezamoghadam @hamed_shams @hosseinsoleimani @cyamax_ یـادش رفته چقد کم بود غم دنیـا تو اون‌ حالا ... قطعه #یـادش_رفته با ترانـه ای از من ، ملودی محمدرضا مقدم و تنظیم حامد شمس، منتشر شد.ویدیو تیزر هم ساخت سیـامک عزیز مـیباشد.امـیدوارم بپسندین و حمایت کنین ❤️@khashayargoodarzii@mohamadrezamoghadam@hamed_shams@hosseinsoleimani@cyamax_یـادش رفته چقد کم بودغم دنیـا تو اون‌حالا حتما تماشا کردکه بعد از من چی مـیبینـه

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

How can you be sad when u know ur loved by people who care about u Thanks for the photo ur not only a friend ur my family Friendship does not aknowledge borders, race or religion! Its all about love And i love u so much When there lives someone who wanna see ur photo everyday in her room #Dana ... How can you be sad when u know ur loved by people who care about u 😍 Thanks for the photo ❤ ur not only a friend ur my family ❤ Friendship does not aknowledge borders, race or religion! Its all about love 😍 And i love u so much ❤ When there lives someone who wanna see ur photo everyday in her room 😍😍❤❤#Dana #Photo

غم چرا وقتی مـیدونی هستنایی کـه خیلی دوستت داشته باشن! مرسی بابت ع❤ تو برام فقط یـه دوست نیستی، خونوادمـی ❤ دوستی مرز و بوم، رنگ و نژاد و دین و مذهب نمـیشناسه! دوستی یعنی عشق 😍 و من کلی دوستت دارم ❤ وقتی یکی اون ور دنیـا دوست داره هر روز عکستو توی اتاقش ببینـه 😍😍❤❤#دانا #عکس

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. زدم بر طبلِ بی عاری، ولی با دیدنِ طفلانِ سرگردانِ هرجایی دوباره با غم و لبخندهای مبهمِ فرضی دوستی کردم! تمامِ ذهنش آشوبو تمام باورش دعوا رهایی را فقط درون مرگ مـیداند! تنش از جورِ نامردان پُر از زخمُ و کبودی ها و تنـها راهِ رفتن را همـین هفتیر مـیداند! نگاهش پر ز حسرت دیدگانش خالی از آرامشِ ... .زدم بر طبلِ بی عاری، ولیبا دیدنِ طفلانِ سرگردانِ هرجاییدوباره با غم و لبخندهای مبهمِ فرضیدوستی کردم!تمامِ ذهنش آشوبوتمام باورش دعوارهایی را فقط درون مرگ مـیداند!تنش از جورِ نامردانپُر از زخمُ و کبودی هاو تنـها راهِ رفتن را همـین هفتیر مـیداند!نگاهش پر ز حسرتدیدگانش خالی از آرامشِ فرداو این دنیـا و آینده تباه و تار مـیداند!و دستانم،خالی تر،ز آنچه از توانِ من بر آیدفقط افسوس و حسرت مـیخورم کاخرچرا مرهم نمـی آید!؟....#سحرنام_آموزلینک کانال تلگرام داخل بیو.#saharnamamouz #حسرت #کودک #درد #هفت_تیر #کودکان_کار #معاصر #ادبی #شعر #شعرکوتاه #دلنوشته #دلنوشت #ادبیـات_______________________________

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. ادامـه بررسی ترانـه همراه خاک ارّه . درون ام بم ها با کوهی از غم ها پیوسته لرزیدند . بعد دفنِ خود کردم همراه آدم ها جاندار بودن را . تلمـیح غم انگیز بـه حادثه زلزله بم، غم این شعر رو دو چندان مـیکنـه. شاعر مـیگه دل من اونقدری لرزیده کـه انگار زلزله بم درون اون اتفاق افتاده! از طرفی مـیدونیم کوه، نماد ... .ادامـه بررسی ترانـه همراه خاک ارّه.در ام بم هابا کوهی از غم هاپیوسته لرزیدند.پس دفنِ خود کردمـهمراه آدم هاجاندار بودن را.تلمـیح غم انگیز بـه حادثه زلزله بم، غم این شعر رو دو چندان مـیکنـه. شاعر مـیگه دل من اونقدری لرزیده کـه انگار زلزله بم درون اون اتفاق افتاده! از طرفی مـیدونیم کوه، نماد استواری هست. حالا عمق فاجعه زمانیـه کـه حتی کوه هم بلرزه !و بخاطر همـین لرزیدن ها بود کـه من درون خودم تمام آدم ها و مفهوم جاندار بودن دفن کردم (منظور از دفن خود کردم اینـه کـه در خودم دفن کردم).اینجاست کـه مـیرسیم بـه پاسخ اینکه چرا من از اول تحلیل مـیگم کـه راوی این داستان «جان» نداره و فقط زندگی مـیکنـه!علت جاندار نبودن و چوبی بودن راوی این غزل، لرزش هایی هست کـه به طور مداوم درون دلش اتفاق مـی افتاده. و این لرزش ها مـیتونـه پستی و بلندی ها و حوادث روزگار یـا ناجوانمردی ها و بی عدالتی ها باشـه کـه باعث شده ترجیح بده «جاندار» نباشـه..روزی اگر زاغیروباه را بلعیدجای تاسف نیست.هیـهات اگر روزیصابون بیـاموزدمکّار بودن را.اینکه توی بند اول گفتم داستان نجار و سازه چوبی من رو یـاد پینوکیو و پدر ژپتو مـیندازه بـه این بند هم برمـیگیرده. روباه مکار یکی از شخصیت های اصلی اون داستان بود.ولی خب صحیح تره کـه بگیم این بند بـه داستان معروف «روباه و زاغ» اشاره مـیکنـه. داستانی کـه روباه زاغ رو گول مـیزنـه و پنیرش رو تصاحب مـیکنـه. (البته صابون نقش خاصی توی اون داستان نداشت و روباه پنیر رو از زاغ گرفت، اما چون زاغ ها عاشق صابون هستن، علت استفاده از صابون هم مشخص مـیشـه)شاعر مـیگه اگه روزی کار روزگار برعشد و به جای اینکه روباه کلاغ رو گول بزنـه، کلاغ روباه رو گول بزنـه چیز عجیبی نیست. وای بـه حال اون روزی کـه صابون (که جاندار نیست!) مکر و حیله رو از زاغ یـاد بگیره. یعنی مـیگه مکر و حیله و دروغ بـه قدری همـه گیر شده و گسترش پیدا کرده کـه باید ترسید از اون روزی کـه هری و هر چیزی تو این دنیـا مکر و حیله رو یـاد بگیره. و صفت مکار کـه مخصوص روباه هست، بـه تمام موجودات دیگه هم نسبت داده بشـه!.بیرون تراویده استاز گورِ من بهراماز کوزه ام خیـام.از مستی ام حافظسرمشق مـیگیردهوشیـار بودن را.در بند پایـانی غزل، تلمـیحات جالبی بـه داستان های معروف ادبیـات پارسی زده مـیشـه.بهرام گور و گور، خیـام و کوزه. حافظ و مستی.بهرام گور از پادشاهان دلیر ساسانی بوده کـه در جستجوی گورخر، داخل یک لجنزار فرو مـیره و مـیمـیره..داستان خیـام و کوزه هم بـه رباعی هایی برمـیگرده کـه حکیم خیـام درون رابطه با کوزه نوشته‌اند:.ادامـه درون کامنت#بررسی_ابراهیم

Read more #آخرسال #۹۶ سال ۹۶ هم باهمـه‌ی آدمای عجیب غریبش #خاطرات #تلخ و شیرینش سختیـهای طاقت‌فرساش سانحه‌های دلخراشش تسلیت گفتنـهای بی‌شمارش .🖤🥀 بالاخره تموم شد خدایـا ما رو بـه حال خودمون رها نکن تنـهامون نذار و عزیزانمون رو حفظ کن خدایـا بیماری و غم و اندوه رو از زندگیمون دور کن و درِ رحمت و نعمت ... #آخرسال #۹۶ 🎈سال ۹۶ هم باهمـه‌ی آدمای عجیب غریبش#خاطرات #تلخ و شیرینشسختیـهای طاقت‌فرساشسانحه‌های دلخراششتسلیت گفتنـهای بی‌شمارش.🖤🥀بالاخره تموم شد

خدایـا ما رو بـه حال خودمون رها نکنتنـهامون نذارو عزیزانمون رو حفظ کن

خدایـا بیماری و غم و اندوه رو از زندگیمون دور کن و درِ رحمت و نعمت رو بـه دنیـا و زندگیمون بازکن

#خدایـا درون #سال_جدید#دلهامون رو شاد کنلبهامون رو خندونجیبهامون رو پر پولتلاشـهامون رو باثمر.☘️خدایـا ما رو مورد آمرزش و مـهربانی خود قرار بده و دلهامون رو از عشق لبریز کنخدایـا ...یـه کاری کن دلهامون آروم بگیره ❤️#الهی_آمـین 🙏🏻#🖋ناهیدمحبی#nahidmohebi#پیشاپیش_عیدتون_مبارک 🌹#دعای_آخر_سال #❤️ #آرزوی_خوشبختی #موفقیت#بهترین_آرزوها #زیباترین_اتفاق#خاطرات #خوب #خاطرات_خوب#بازیگر #دنیـای_رنگی #هنرمند #🎭 #🎥 #🎨 #📷#دلنوشته #دلنوشته_های_من #هنر#آوا

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

کی بود کـه با اشکای تو یـه اسمون ستاره ساخت کی بود کـه به نگاه تو دلش رو عاشقونـه باخت کی بود کـه با نگاه تو خواب و خیـال عشق و دید کی بود کـه تنـها واسه تو از همـه دنیـا دل برید نگو کی بود کجایی بود اونکه برات دیوونـه بود رو خط بـه خط زندگیش از عشق تو نشونـه بود من بودم اونکه دلشوساده بـه پای تو گذاشت اونکه واسش ... کی بود کـه با اشکای تو یـه اسمون ستاره ساختکی بود کـه به نگاه تو دلش رو عاشقونـه باختکی بود کـه با نگاه تو خواب و خیـال عشق و دیدکی بود کـه تنـها واسه تو از همـه دنیـا دل بریدنگو کی بود کجایی بود اونکه برات دیوونـه بودرو خط بـه خط زندگیش از عشق تو نشونـه بودمن بودم اونکه دلشوساده بـه پای تو گذاشتاونکه واسش بودن تو بـه غیر غم چیزی نداشتمن بودم اونکه دل اخر عشق تورو خونداونکه بـه جای عاشقی حسرتشو بـه دل نشوندحسرت دوست داشتن تو همـیشگی بوده و هستکاش مـیرسید بـه گوش تو صدای قلبی کـه شکست

Read more

Advertisement

پنجشنبه ها اما دلتنگی هایمان رنگ دیگری دارد. بـه رنگ حسرتی بی پایـان بـه رنگ بغضی کودکانـه کـه زانوی غم بغل کرده و در گوشـه ای از گلویمان چمبره زده بـه رنگ آرزوهایی کـه مـیدانی هیچوقت برآورده نمـیشود. بـه رنگ خاطراتی کـه دیگر تکرار نمـیگردد. پنجشنبه ها را مشق گذشته مـیکنیم. از روی روزهای عمرمان چند خطی ... پنجشنبه ها امادلتنگی هایمان رنگ دیگری دارد.به رنگ حسرتی بی پایـانبه رنگ بغضی کودکانـه کـه زانوی غم بغل کرده و در گوشـه ای از گلویمان چمبره زدهبه رنگ آرزوهایی کـه مـیدانی هیچوقت برآورده نمـیشود.به رنگ خاطراتی کـه دیگر تکرار نمـیگردد.پنجشنبه ها را مشق گذشته مـیکنیم.از روی روزهای عمرمان چند خطی مـینویسیمتا فراموش نکنیمآدمـهای خوب زندگیمان راکه جز عکسی درون آلبومو خاطراتی درون ذهناثری از خود باقی نگذاشته اند.و چه تلخ هست رسم دنیـا و نبودن هایش

یـه دنیـااااا حرف تو دلمـه کـه فقط حتما بودی و به خودت مـیگفتم....روحت شاد کاپیتان مـهربون و بامعرفت من♥🌹روحت شاد مررررد♥بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ ❤24❤@khabiri.hossein@karimbagherii6@shahroozpashaki@mehrdad_kafshgari_2418@mohsen.bengar6@alirezanoormohammadi@mohsenmosalman77@pejmanjamshidi@hamidaliasgari@ivankovic_branko@sepehrheydari_96@babak.hatami40@abouzarnaderi@rezaaaaa10noroziiiiiii

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

با وجو اینکه امسال برخلاف همـه سالهای قبل خیلی منتظر رسیدن روز تولدم نبودم اما خداوند رو شاکرم ک نعمت حیـاتی دوباره و لذت بردن از زیبایی ها رو بهم ارزانی داشت. مدتها بود پستی درون اینستا نگذاشته بودم اما طبق روال سالها، روز تولدم بهانـه ای شد به منظور شروعی دوباره. شروع امـیدها و آرزوهایی کـه هرسال درون لابلای ... با وجو اینکه امسال برخلاف همـه سالهای قبل خیلی منتظر رسیدن روز تولدم نبودم اما خداوند رو شاکرم ک نعمت حیـاتی دوباره و لذت بردن از زیبایی ها رو بهم ارزانی داشت.

مدتها بود پستی درون اینستا نگذاشته بودماما طبق روال سالها، روز تولدم بهانـه ای شد به منظور شروعی دوباره.شروع امـیدها و آرزوهایی کـه هرسال درون لابلای روزمرگی ها کمرنگ و حتی بی رنگ مـیشناما از یـاد نمـیرن و من امروز درون آستانـه بیست و نـهمـین سالروز ورودم بـه این دنیـا، خداوند مـهربان رو بابت تمام محبت و لطفش سپاسگزارم و با قلبی آرام و ذهنی روشن دریـافتم کـه زندگی با تمام دشواری ها،سختی ها و غم هایش زیباستاگرنگاهت و تکیـه گاهت خداوند باشدو زیبایی جز این نیست و نمـیتواند باشد.پ.ن: پیگیر آرزوهاتون باشید. زندگی با حضور خدا بینـهایت زیباست.

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

دلم را سپردم بـه بنگاه دنیـا و هی آگهی دادم بـه اینجا و آنجا و هر روز به منظور دلم مشتری آمد و رفت و هی این و آن سرسری آمد و رفت ولی هیچ واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد دلم قفل بودی قفل قلب مرا وا نکرد یکی گفت: چرا این اتاق پر از دود و آه است! یکی گفت: چه دیوارهایش سیـاه است! یکی گفت: چرا نور اینجا کم است؟! و ... دلم را سپردم بـه بنگاه دنیـاو هی آگهی دادم بـه اینجا و آنجاو هر روز به منظور دلم مشتری آمد و رفتو هی این و آن سرسری آمد و رفتولی هیچ واقعا اتاق دلم را تماشا نکرددلم قفل بودی قفل قلب مرا وا نکردیکی گفت: چرا این اتاق پر از دود و آه است!یکی گفت: چه دیوارهایش سیـاه است!یکی گفت: چرا نور اینجا کم است؟!و آن دیگری گفت: و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است!و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتریو من تازه آن وقت گفتم: خدایـا تو قلب مرا مـی خری؟و فردای آن روز خدا امد و توی قلبم نشستو درون را بـه روی همـه پشت خود بست! ..#سلام#نگاه_خدا_به_تک_تک_ثانیـه_های_زندگیتون🍃🌿🌿🌾🌵🌴🌳🌳🍁🍁🍂🍓🍓💙🌹🌷🌸🌼🌻🌸🍀🌹🌷🌷🌷🌷🎀🎀🎀🎀🎀🌻🌻🌻🌻🌻#خدایـا_شکرت#ممنونم#واسه_هرچی_که_بخشیدی#مـهربون_عشق#کنارم_باش

Read more

Advertisement

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. خونـه ننـه تکه ای از بهشت خونـه ننـه روایت یک عمر خاطرات خونـه ننـه روایت یک عمر صفا.محبت همـه ماها با این زندگی و امکانات مدرن مـیگیم ای کاش برمـیگشتیم بـه عقب و همون خونـه دنج ننـه اره خونـه ننـه با اون درون چوبی دو لنگه کـه جیک جیک صداش تو گوش ننـه یعنی ننـه غمت نباشـه هنوز یکی هست کـه داره مـیاد پیشت اون تلویزیون ... .خونـه ننـه تکه ای از بهشتخونـه ننـه روایت یک عمر خاطراتخونـه ننـه روایت یک عمر صفا.محبت

همـه ماها با این زندگی و امکانات مدرن مـیگیم ای کاش برمـیگشتیم بـه عقب و همون خونـه دنج ننـه

اره خونـه ننـه با اون درون چوبی دو لنگه کـه جیک جیک صداش تو گوش ننـه یعنی ننـه غمت نباشـه هنوز یکی هست کـه داره مـیاد پیشت

اون تلویزیون سیـاه و سفید تو خونـه ننـه کـه چه دل هایی رو رنگی مـیکرد . تق تق تعویض کانالش هنوز تو گوشمـه و اون آنتن بلندی کـه ننـه که تا مـیگفت یکی بچرخونـه همـه بلند مـیشدن واسه ننـه بچرخونن.یخچال عمومـی ننـه کـه واسه همـه بود جز خودش . یخچالی کـه ننـه پر مـیکرد واسه بچه ها و بزرگترا داد مـیزدن درون یخچال ببندین و ننـه مـیگفت مال خودشونـهی حق نداره داد بزنـه

خوابی کـه تو خونـه ننـه با اون کولر شارپ قدیمـی و صدای ویران کنندش همـه رو مـیبرد تو اون دنیـا و انگار موزیکی خوشتر از این واسه خواب تو خونـه ننـه نبود .

بخاری نفتی و اون قابلمـه شلغم رو سرش کـه تو زمستون همـه رو دور هم جمع مـیکرد و کیف و حالش واسه ننـه بود و اگه یک شبی نمـیومد ننـه رو مـیبرد تو غم

روزی بهتر از جمعه ها من واسه ننـه سراغ ندارم . قابلمـه خورشت ننـه با اون ادویـه و طعم خاصش کـه ننـه بار مـیذاشت و با اون دست لرزونش پیـاله پیـاله واسه همـه بـه عدالت پر مـیکرد

پ ن : خونـه قدیمـی ننـه نیست و الان ننـه تو خونـه مدرن زندگی مـیکنـهپ ن : بـه لطف ننـه هنوز همـه دور هم جمع مـیشیم

آرزو مـیکنم خدا همـه ننـه ها رو سالم و سلامت واسه ماها نگه داره

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. بخشی از یـادداشت هادی اعتمادی مجد روزنامـه بانی فیلم، ۳۱ تیر ۹۷ . گزارش یک روزنامـه صبح هر چند ظاهرا با استناد بـه اسناد معتبری «م.م» و «ا.ع» را از دار و دسته رانتخواران معرفی کرد، اما تحلیل و رمزگشایی های بعدی چندان موثق نبود. با این حال همـین وصله کافی بود که تا موجی از طعنـه و کنایـه ها بـه سوی دو مجری ... .بخشی از یـادداشت هادی اعتمادی مجدروزنامـه بانی فیلم، ۳۱ تیر ۹۷.گزارش یک روزنامـه صبح هر چند ظاهرا با استناد بـه اسناد معتبری «م.م» و «ا.ع» را از دار و دسته رانتخواران معرفی کرد، اما تحلیل و رمزگشایی های بعدی چندان موثق نبود.

با این حال همـین وصله کافی بود که تا موجی از طعنـه و کنایـه ها بـه سوی دو مجری شناخته شده و محبوب تلویزیون درون دو حوزه متفاوت روانـه شود.

این درست کـه شرایط زندگی امروز بـه خیلی از ما ثابت کرده، انجام هر کاری از هری ممکن است، اما کمـی معرفت هم خوب چیزی است!

مدیری درون بازگشت بـه تلویزیون و بعد درون ادامـه راه انداختن آنچه بـه نام «دورهمـی» معروف شد، خیلی ها را با تلویزیون آشتی داد. او خیلی از حرف ها را هم زد کـه شاید پیش از آن مجال طرحشان درون این رسانـه دولتی نبود و بارها بـه غافلگیری شیرین ما تماشاگران برنامـه اش انجامـید.

او سالهاست درون مدیوم های مختلفی ما را چنان بـه وجد آورده کـه غم دنیـا را بـه باد داده ایم و چنان وجه کاریزماتیکی از خود بـه نمایش گذاشته کـه از قِبَل اعتبار او خیلی ها بـه نان و آب رسیده اند.

اگر او دستمزدهای نجومـی مـی گیرد یـا خرجهای آنچنانی مـی کند، که تا وقتی کـه حقی ازی ضایع نکرده بـه خودش مربوط است.

مدیری این اواخر درون «دورهمـی» از خیلی از مسئولان و مدیران دولتی انتقاد کرد. کنایـه هایش چیزی بود کـه در این برهه واقعا لازمشان داشتیم.

وکیلش گفته اتهامات نادرست هستند و او از دو رسانـه ای کـه نامش را رسانـه ای کرده اند شکایت خواهد کرد.

حالا افکار عمومـی دست بـه گریبان با شایعه ای هست که طی این دو روز درون فضای مجازی حسابی فربه شده و در نزد وجدان خود هم بعد از تکذیب مدیری و علیخانی شرم حضور دارد. این نتیجه اتفاقی هست که افتاده و به نوعی سردرگمـی انجامـیده است.

من و شما هم کم درون این مـیان مقصر نیستیم و ذوق زدگی مان درون قبال این دست خبرهاو تحلیلگری مان به منظور زیر سوال بردن اعتبار دیگران همتا ندارد! خدا نکند کـه این خبرها بـه گوشمان برسد. دیگر منتظر طرح دفاعیـه مظنون و رای قاضی نمـی شویم و خودمان یک تنـه مـی بریم و مـی دوزیم. همـیشـه خیلی از ما همـین طور بوده ایم وخیلی چیزها کـه برای خودمان نپسندیده ایم، با کمال مـیل به منظور دیگران پسندیده ایم.

ما هم مثل خیلی های دیگر صبر مـی کنیم و امـیدواریم مدیری ها و علیخانی ها چه اینجا و چه درون آینده از چنین اتهاماتی مبرا باشند. دلیلش هم اهمـیتی هست که اعتماد مردم بـه آنان دارد. اعتمادی کـه این سالها دستخوش امواج سهمگینی شده و مانند اعتبار برخی از این آدمـهای معروف ارزان بـه دست نیـامده کـه یک شبه از بین برود.

Read more يكسال از رفتنت ميگذرد عارف جان مـهربان ، دلتنگت هستيم و غمگينيم كه چرا از دستت داديم و همسر مـهربانت روزها و شبها باتو زندگي ميكند و با خاطراتت ميگذراند و يادت را درون دل دوستان و طرفدارانت زنده نگه ميدارد ،هنرمند هيچوقت نميميرد و با آثارش درون دل دوستدارانش هميشـه زنده هست و براي همسر عزيزت هميشـه از خدا صبر ... يكسال از رفتنت ميگذرد عارف جان مـهربان ، دلتنگت هستيم و غمگينيم كه چرا از دستت داديم و همسر مـهربانت روزها و شبها باتو زندگي ميكند و با خاطراتت ميگذراند و يادت را درون دل دوستان و طرفدارانت زنده نگه ميدارد ،هنرمند هيچوقت نميميرد و با آثارش درون دل دوستدارانش هميشـه زنده هست و براي همسر عزيزت هميشـه از خدا صبر آرزو ميكنم و ميدونم غم عشق و دلتنگي خيلي سخته . دل من یـه روز بـه دریـا زد و رفت

پشت پا بـه رسم دنیـا زد و رفت

پاشنـه کفش فردا رو ور کشید

آستین همت و بالا زد و رفت

یـه دفعه بچه شد و تنگ غروب

سنگ توی شیشـه فردا زدو رفت

حیوونی تازگی آدم شده بود

به سرش هوای حوّا زد و رفت

دفتر گذشته ها رو پاره کردنامـه فردا ها رو که تا زد و رفت... زنده ها خیلی براش کهنـه بودن

خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش مـیخواست ولی

آخرش توی غبارا زد و رفت

دنبال کلید خوشبختی مـی گشت

خودشم قفلی رو قفلها زدو رفتروحت شاد و يادت گرامي عارف مـهربان و عزيز@areflorestani1enasseri

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

... زهرا شعبانی: وقتی کـه حالت از غم دنیـا گرفته هست حال من و تمام غزلها گرفته هست دلشوره های خود بـه خود چند روز پیش حالا چقدر یک شبه معنا گرفته هست بعد از تو جای آن همـه تاب و تب مرا مشتی چرا و باید و امّا گرفته هست این سرنوشت غمزده تاوان عشق را روزی هزار مرتبه از ما گرفته هست حتی خدا نخواست ببیند ... ...زهرا شعبانی:وقتی کـه حالت از غم دنیـا گرفته استحال من و تمام غزلها گرفته است

دلشوره های خود بـه خود چند روز پیشحالا چقدر یک شبه معنا گرفته است

بعد از تو جای آن همـه تاب و تب مرامشتی چرا و باید و امّا گرفته است

این سرنوشت غمزده تاوان عشق راروزی هزار مرتبه از ما گرفته است

حتی خدا نخواست ببیند درون این جهانکار دو عاشق این همـه بالا گرفته است

یک لحظه چشم بستم و دیدمـی برامتصمـیم گریـه آور کبری گرفته است

حالا منم و مـیز و دو فنجان قهوه و...مردی کـه روی صندلی ات جا گرفته است

حرفی نمـی نکند برملا شودبغضی کـه توی حنجره ام پا گرفته است

دارد بـه عمق فاجعه پی مـیبرد دلمنفرین نکن کـه آه تو من را گرفته است

#زهرا_شعبانی#علی_برات_نژاد#خوشنویسی#نستعلیق#شعر_ناب#ابیـات_ناب#Calligraphy

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. ۱. «رفتی و نوشتی کـه از دوری من ملالی نیست. رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیـالی نیست. یـه روزم نوبت من مـیشـه واست نامـه بدم ببینی با یکی دیگه‌ام، جاتم اصلا خالی نیست» ۲. I heard that your settled down​ That you found a girl and your married now I heard that your dreams came true​ Guess she gave you ... .۱. «رفتی و نوشتی کـه از دوری من ملالی نیست. رفتی با یکی دیگه دوست شدی هیچ خیـالی نیست. یـه روزم نوبت من مـیشـه واست نامـه بدم ببینی با یکی دیگه‌ام، جاتم اصلا خالی نیست»۲.I heard that your settled down​That you found a girl and your married nowI heard that your dreams came true​Guess she gave you things I didn’t give to you​I hoped you’d see my face & that you’d be reminded​That for me, it isn’t over​Nevermind, I’ll find someone like you​۳. شادمـهر جوان تازه ایران را ترک کرده. آهنگی نامتعارف با تنظیمـی متفاوت از تمام آهنگهای قبلی‌ش را با کلیپی عجیب و غریب منتشر مـی‌کند. محتوایش: خیـانت، تظاهر بـه بی‌اهمـیتی، انتقام!۴. اَدل کـه دیر درون صحنـه هنر معرفی شد، بهترین آهنگش را خیلی زود معرفی کرد. محتوایش: رهاشدن، شاید خیـانت، تظاهر بـه بی‌اهمـیتی، انتقام.۵. داستانـهای تکراری، واکنش‌های تکراری! ما همـین هستیم. آدمـهای تکرارِ اشتباهاتِ بی‌پایـان. هر روز آدمـهایی زیـادی را درون مطب ملاقات مـی‌کنم کـه رابطه ناموفقی را بـه تازگی پشت سر گذاشته‌اند. آنـها پر از خشم، غم، درماندگی و حس رهاشدگی هستند. مشکلاتشان را بـه بدشانسی، روزگارِ بد، «ا همشون همـینن»، «از همـه مردها متنفرم» و بختِ بد ربط مـی‌دهند.اما حقیقت این هست که رابطه‌ی بد و آدم بد و شانس بد وجود ندارد. همـه اینـها نتیجه انتخاب‌های ماست. ما علیرغم نشانـه‌های واضح، آدم اشتباه را انتخاب مـی‌کنیم، مسیر اشتباه را با او مـی‌رویم و بعد از رها شدن، با انتقام یـا تظاهر بـه بی‌اهمـیتی راه را بر تجزیـه تحلیل مـی‌بندیم.شما، خودتان را چقدر درون موفقیت یـا شکست رابطه‌های تان موثر مـی‌دانید؟ چقدر مربوط بـه دنیـا و روزگار است؟

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

* حل این مسئله کـه چرا دنیـا حتما غم و سختی داشته باشد؟! من را خوشحال و خشنود نمـی‌کند! اینکه آیـا بعد از هر سختی، آسانی هست یـا بعد از هر آسانی، سختی هست نیز مشکل آدم ناخشنود نیست! ذهنی کـه نمـی‌تواند رویدادهای دنیـا را بـه گونـه‌ای تفسیر کند کـه نکته مثبتی از آنـها بگیرد؛ همـیشـه خود را درون انبوهی از ناراحتی‌ها و ... *حل این مسئله کـه چرا دنیـا حتما غم و سختی داشته باشد؟! من را خوشحال و خشنود نمـی‌کند! اینکه آیـا بعد از هر سختی، آسانی هست یـا بعد از هر آسانی، سختی هست نیز مشکل آدم ناخشنود نیست! ذهنی کـه نمـی‌تواند رویدادهای دنیـا را بـه گونـه‌ای تفسیر کند کـه نکته مثبتی از آنـها بگیرد؛ همـیشـه خود را درون انبوهی از ناراحتی‌ها و رنجها گرفتار مـی‌بیند! بـه ما نگفته‌اند حتما حتما در این دنیـا سختی و رنج بکشی یـا حتما حتما خوشی داشته باشی؛ اما حتما این واقعیت را پذیرفت به منظور اینکه من کمتر سختی و درد بکشم یـا حداقل آسیب کمتری ببینم؛ قرار نیست با واقعیت دنیـا بجنگم! بلکه مـی‌توانم تصور و تفسیری از واقعیت داشته باشم کـه کمتر بـه من رنج و ناراحتی بدهد. حداقل این قابلیت، درون اختیـار ذهن من است

همانقدر کـه غم و سختی درون دنیـا ممکن هست حقیقت داشته باشد؛ شادی و آسانی نیز حقیقت دارد. اما تمرکز ذهن شما بر آنچه نمـی‌خواهید؛ نشان مـی‌دهد کـه چقدر با وجود اینکه شادیـها درون نزدیکی شماست؛ ناخشنود هستید! ما گفتیم تصور کنید بعد از هر سختی، آسانی است؛ نگفتیم حتما و باید به منظور رسیدن بـه آسانی از سختی عبور کنید! اما این تصور کـه بعد از هر سختی، آسانی هست و درون کنار هر رنجی یـا درون دل آن، مـی‌تواند نکته‌ای به منظور شما نـهفته باشد؛ باعث مـی‌شود درون هر سختی بـه دنبال یـافتن معنایی به منظور تحمل آن یـا یـافتن راه‌حلی به منظور آن باشید. البته بـه معنی این هم نیست خود را عمدی درون رنج بیندازم که تا قدر عافیت بدانم! زیرا عاقلانـه نیست

ویکتور فرانکل نیز کـه چند سالی درون اردوگاه کار اجباری زندانی بود درون مکتب معنادرمانی چنین مـی‌گوید: زندگی خالی از تنش یک زندگی بی‌معناست. شخصیت سالم درون سطح معینی از تنش است؛ سطحی مـیان آنچه بدان دست یـافته یـا بـه انجام رسانده و آنچه کـه باید بدان دست یـابد یـا بـه انجام برساند. یعنی فاصله مـیان آنچه هست و آنچه حتما بشود. این فاصله بدان معناست کـه اشخاص سالم همواره درون تلاش به منظور رسیدن بـه اهی هستند کـه به زندگی آنـها معنا ببخشد. آنان پیوسته با هیجان یـافتن مقاصدی تازه روبرو هستند. این تکاپوی مدام، بـه زندگی همچنان شور و شوق مـی‌بخشد

معناجویی زمانی بـه وجود مـی‌آید کـه فرد درون برابر حوادث و مشکلات غیرقابل پیش‌بینی قرار مـی‌گیرد و درمانده مـی‌ماند کـه چه کند و گاه چاره‌ای جز پذیرش مشکل خود نمـی‌یـابد. این درون حالی هست که اگر پذیرفتن اتفاقات برایش خالی از هر گونـه معنایی باشد؛ فرد بـه راحتی تبدیل بـه آدمـی منزوی، افسرده و منفعل مـی‌شود. اما اگر همـین فرد، بتواند درون اوج مشکلات، معنایی به منظور رنجها و دردهایش بیـابد کمتر صدمـه مـی‌بیند و

مطالب تکمـیلی اکنون درون کانال تلگرام ما.

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. کاش این غم از دلم پر مـی کشید کاش دنیـا رسمم از سر مـی کشید . درد و غصه ؛ یـاد تو ؛ شیداییم این کم هست باید اجل یک جامِ زهرم مـی چشید . روز حال من خراب و شب همـه زار هست زار کاش ایکاشی نبود و راه ؛ دل را مـی کشید . گم شدم درون تاریکی و فانوس را گم کرده ام آنقدر حالم خراب هست ؛ جان دست از من مـی کشید . "هر چه مـیگویم ... .کاش این غم از دلم پر مـی کشیدکاش دنیـا رسمم از سر مـی کشید.درد و غصه ؛ یـاد تو ؛ شیداییماین کم هست باید اجل یک جامِ زهرم مـی چشید.روز حال من خراب و شب همـه زار هست زارکاش ایکاشی نبود و راه ؛ دل را مـی کشید.گم شدم درون تاریکی و فانوس را گم کرده امآنقدر حالم خراب هست ؛ جان دست از من مـی کشید."هر چه مـیگویم بـه فریـاد و به بغض و نظم و نثر".کاش این غم از دلم پر مـی کشیدکاش دنیـا رسمم از سر مـی کشید..ماه من کجایی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیـا بـه دور از تو تو شوق تماشایی، تو بی‌پروا و زیبایی دلت دریـا، شبت روشن، بـه نام توست نام من دیدنی‌ترین آسمان، ای ستاره‌باران زخمـیِ عشقی وطنم حتما صدایت ب حتما کنارت بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدای تو منم حتما که از تو بخوانم مرا با خود ببر آرام، بـه بغض آخرین سنگر ... شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیـا بـه دور از توتو شوق تماشایی، تو بی‌پروا و زیباییدلت دریـا، شبت روشن، بـه نام توست نام مندیدنی‌ترین آسمان، ای ستاره‌بارانزخمـیِ عشقی وطنم حتما صدایت بباید کنارت بمانم شعری و شوری وطنموقتی صدای تو منم حتما که از تو بخوانممرا با خود ببر آرام، بـه بغض آخرین سنگربه خواب کوچه‌ی عاشق، بـه عطر لاله‌ی پرپرتو حس خوب بارانی، تو فریـاد دلیرانیحریم امن دورانی، تو ایرانی تو ایرانیزخمـیِ عشقی وطنم حتما صدایت بباید کنارت بمانم شعری و شوری وطنموقتی صدای تو منم حتما که از تو بخوانم

ديدني ترين آسمان...اي ستاره باران...زخمي عشقي وطنم...شعري و شوري وطنم... تصميم داشتم خيلي چيزا بنويسم زير اين پست دو صفحه اي ولي ديدم چه كاري اخه زير اين فيلم زيبا كه هزار بار حس خوب رو منتقل مي كنـه... شعري و شوري وطنم...همين و سه که تا نقطه برين که تا آخرش... شايان @shayanafkari و سينا @shojaie_sina مرسي كه هستين و من با اين فيلم هر بار مي بينم حالم خوب و بهتر مي شـه... #ايران #وطن #وطنم #وطنم_ایران #وطنم_پاره_تنم #وطنم_ای_شکوه_پابرجا #شعري_و_شوري_وطنم #زخمي_عشقي_وطنم #iran #myiran

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

من آن مسافرم کـه دو چشمم بهاری هست بارانِ غربتم بـه روی گونـه جاری هست من آن مسافرم کـه ز اجداد اطهرم غربت به منظور زندگی ام یـادگاری هست سهم من از تمامـیِ دنیـاست جام زهر سهم دو دیدهء پسرم بی قراری هست پهلو شکسته مادرم آمد بـه سامرا ایـام ماتم و محن و سوگواری هست دردی عجیب پیکر من را فرا گرفت ضعفی ... من آن مسافرم کـه دو چشمم بهاری است

بارانِ غربتم بـه روی گونـه جاری است

من آن مسافرم کـه ز اجداد اطهرم

غربت به منظور زندگی ام یـادگاری است

سهم من از تمامـیِ دنیـاست جام زهر

سهم دو دیدهء پسرم بی قراری است

پهلو شکسته مادرم آمد بـه سامرا

ایـام ماتم و محن و سوگواری است

دردی عجیب پیکر من را فرا گرفت

ضعفی نشسته درون تنم این زهر ، کاری است

من مـی روم بـه دیدهء خونبار ، سامرا

گردیده کربلای من انگار ، سامرا

زهری کـه خورده ام بـه تنم التهاب ریخت

رنگم پرید و بر رخ من ماهتاب ریخت

سوزاند زهر معتمد از پای که تا سرم

زهرش شراره بر جگرم بی حساب ریخت

تا اینکه دست و پا ب هم رمق نماند

از بس  توان ز پیکر من با شتاب ریخت

این غم عذاب داد مرا که تا در آن مـیان

دیدم بـه چهرهء پسرم اضطراب ریخت

مـی خواستم کـه آب بنوشم ز تشنگی

از دستهای بی رمقم ظرف آب ریخت

من کـه ز دست مـهدیِ خود آب خورده ام

یـاد حسین کردم و صد بار مرده ام

ساعات آخر هست ، من انگار مـی روم

با دیدهء تر و تنِ تبدار مـی روم

دنیـا بـه یـادِ کوچه برایم جهنم است

با یـاد مادر و در و دیوار مـی روم

ببیـهوده نیست فصل جوانی خزانی ام

قامت خمـیده از غم مسمار مـی روم

در سامرا بـه یـاد مدینـه نفس زدم

با داغ روضه های شرربار مـی روم

نام دو جا همـیشـه ز غم مـی کشد مرا

هر بار کـه به " کوچه"  و " بازار "  مـی روم

ما اهل بیت حامل فریـاد زینبیم

لحظه بـه لحظه و همـه جا یـاد زینبیم

در بسترم من و به سرم مادرِ حسین

گردید خاک کرببلا بستر حسین

من سر بـه دامن پسر خود گذاشتم

ای وای بر حسین و علی اکبر حسین

فرزند من کنار من هست و دلم شکست

بر حالت حسین و علی اصغر حسین

اینجا جسارتی بـه من و پیکرم نشد

در زیر دست و پاست ولی پیکر حسین

والله قلب عمۀ ما تکه تکه شد

هر دفعه ای کـه دید بـه نیزه سر حسین

پامال شد بـه روی زمـین جسم جدِّ من

اشکش چکید هر کـه شنید اسم جدِّ من

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

مـهمان غزلی تازه باشید: از راه گم شدم کـه به راهم بیـاوری بنشین قضاوتم کن! از این بعد تو داوری! . بگذار که تا نقاب تو را دربیـاورم تو، از خودم بـه گریـه‌ی من مبتلا تری . روح توام! کبود و شکسته، غریب و سخت رنج توام! نزول عذابی سراسری . من انکسار روح توام درون مقام شعر... بی یـار، بی قرار، نـه عشقی، نـه باوری! . درون ... 💜مـهمان غزلی تازه باشید:

از راه گم شدم کـه به راهم بیـاوریبنشین قضاوتم کن! از این بعد تو داوری!.بگذار که تا نقاب تو را دربیـاورمتو، از خودم بـه گریـه‌ی من مبتلا تری.روح توام! کبود و شکسته، غریب و سخترنج توام! نزول عذابی سراسری.من انکسار روح توام درون مقام شعر...بی یـار، بی قرار، نـه عشقی، نـه باوری!.در انتظار دیدن دنیـا بدون جنگدر جست و جوی یک سر سوزن برابری.از عدل قصه مانده و از دوستی جنوندر چاه گم شده‌ست رسوم برادری.اینجا جهان توست بـه دوزخ خوش آمدیبگذر از آف این زخم سرسری.حرفی بزن دفاع کن از خلقت خودتبا این سکوت کفر مرا درمـیاوری!.کفر مرا ببخش، من آیینـه‌ی توامتکثیر غم بـه وسعت دنیـای دیگری....بگذار جای ما و تو یک شب عوض شودشک مـی‌کنم اگر کـه تو ایمان بیـاوری!.#اهورا_فروزان📸: @melika__masoomi.شعر درون #کانال موجوده. لینک کانال ور قسمت بیوگرافی صفحه.#شبتون_بخیر 💜

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بسم الله الرحمن الرحیم آمدم طبق عادت و کلیشـه وار زیر این عبنویسم : " که تا نیـایی گره از کار بشر وا نشود... " بعد بـه عمق نیت پنـهانم درون انتخاب این مصرع فکر کردم... . واقعا فهم و درک من از ظهور همـین قدر است؟! کـه مثلا آقا بیـایند و غمـهای من از بین برود؟! آن هم غم هایی کـه عمدتا مسبب اصلی اش خود منم! ،نفسم، گناهانم، ... بسم الله الرحمن الرحیمآمدم طبق عادت و کلیشـه وارزیر این عبنویسم : " که تا نیـایی گره از کار بشر وا نشود... "بعد بـه عمق نیت پنـهانم درون انتخاب این مصرع فکر کردم....

واقعا فهم و درک من از ظهور همـین قدر است؟! کـه مثلا آقا بیـایند و غمـهای من از بین برود؟! آن هم غم هایی کـه عمدتا مسبب اصلی اش خود منم! ،نفسم، گناهانم، خودخواهی ها و زیـاده خواهی هایم....

بعد فکر کردم ، من از ظهور چه مـیخواهم ؟! یعنی مـیخواهم آقا بیـایند کـه چه شود؟! آقا بیـایند کـه علمم اضافه شود؟یـا وسعت رزق پیدا کنم ؟یـا حال دلم خوب باشد؟یـا بیـایند به منظور مسائل مـهمتر...برای کارهای بزرگتر...؟ .ما آقا را به منظور حال خوب خودمان مـیخواهیم یـا به منظور آن تحول عظیم؟__________________________.#مـهم_نوشت :دنیـا چیستجز فاصله ی مـیان #شادیـهای_لحظه_ای!و #غمـهای_طولانی.....!؟ ..

#کی_مـیرسد_باران#گره_کور_ظهور_تو_منم_مـیدانم#تا_نیـایی_گره_از_کار_بشر_وا_نشود#نکند_منتظر_مردن_مایی_آقا؟#منتظرهات_بمـیرند_مـیایی_آقا؟#خسته_ام_از_همـه_از_خودم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

زبان ها ساده مـی گویند بابا مـی شود بابا ولی درون دل همـیشـه عشق معنا مـی شود بابا مرا مـی پرواند که تا که محکم روی پا باشم ولیکن سرو قدش از کمر که تا مـی شود بابا برایم از شغاد و چاه نامردی کـه مـی خواند شبیـه رستم از غم عقده اش وا مـی شود بابا و گاهی از جوانیـهای خود آهسته مـی گوید کـه یک شب عاشق چشمان رعنا مـی شود بابا بـه ... زبان ها ساده مـی گویند بابا مـی شود باباولی درون دل همـیشـه عشق معنا مـی شود بابا

مرا مـی پرواند که تا که محکم روی پا باشمولیکن سرو قدش از کمر که تا مـی شود بابا

برایم از شغاد و چاه نامردی کـه مـی خواندشبیـه رستم از غم عقده اش وا مـی شود بابا

و گاهی از جوانیـهای خود آهسته مـی گویدکه یک شب عاشق چشمان رعنا مـی شود بابا

به صدها آرزو با فکر دامادی من هرشبچه شیرین درخیـالش غرق رویـا مـی شود بابا

ولی بابغض مـی گوید تو خواهی رفت و بعد از تونمـیدانی چه بی اندازه تنـها مـی شود بابا

چروک صورتش را مـی شمارم یک بـه یک وقتیمـیان چشم من محو تماشا مـی شود بابا

نوازشـهای دستت بر سرم شبهای دلتنگیشبیـه های موج دریـا مـی شود بابا

نوشتم آب دادی و نفهمـیدم درون این مدتکه نان با رنج دستانت مـهیـا مـی شود بابا

نفهمـیدم بـه عمر خود کـه با گلبوسه های منترکها روی دستانت مداوا مـی شود بابا

برای لحظه ای آرامش از دنیـا مگر جاییبه جز آغوش پر مـهر تو پیدا مـی شود بابا ♥♥♥ 8 اسفندماه سالگرد درگذشت پدر عزیزم ...یـادش گرامـی و همـیشـه جاوید ♥♥♥

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. . خدا همـین جاست ، نیـازی بـه سفر نیست خدا همان گنجشکی هست که صبح به منظور تو مـی خواند خدا درون دستان مردیست کـه نابینایی را از خیـابان رد مـی کند... خدا درون اتومبیل پسری هست که مادر پیرش را هر هفته به منظور درمان بـه بیمارستان مـی برد... خدا درون جمله ی عجب شانسی آوردم هست ! از انسانـهای این دنیـا فقط خاطراتشان باقی ... ..

خدا همـین جاست ،نیـازی بـه سفر نیستخدا همان گنجشکی هست که صبح به منظور تو مـی خواندخدا درون دستان مردیست کـه نابینایی را از خیـابان رد مـی کند...خدا درون اتومبیل پسری هست کهمادر پیرش را هر هفته به منظور درمان بـه بیمارستان مـی برد...خدا درون جمله ی عجب شانسی آوردم هست !از انسانـهای این دنیـا فقط خاطراتشان باقی مـی ماند و یک عبا روبان مشکی ...از تولدت که تا آن روبان مشکی ، چقدر خدا را دیدی ؟! خدا را 7 بار دور زدی یـا زیر باران کنارش قدم زدی ؟خدا همـین جاست... خدا زبان مادری تو را مـی فهمدخدایـا دوستت دارم و دوستانم را بـه تو مـیسپارم کـه لحظه ای غم نبینند....قشنگ ترین قسمت دعای این روزا اینـه:. «مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَ مَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَك»آن کـه تو را ندارد،چه دارد؟وآني کـه تورا پیدا کرد،چه ندارد؟

در پناه حق باشید رفقا💜_________________________________________

کاپ کیک شکلاتی هستن با مغز کرمفیل شکلاتی✌

دستورشو بزارم یـا نمـیخواد؟ 😄

#کیک_گلپونـه#کاپ_کیک_شکلاتی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بعد از دو ماه امروز احساس کردم اینقدر حالم خوب شده کـه بدون تپش قلب و استرس، درون آرامش کامل یک پست بزارم. سلام و کلی ممنون کـه اینقدر مـهربونید️ شرمنده پیـامـهای نگران و پر از محبتتون کـه من نتوانستم این مدت پاسخگو باشم. شوکه شدم وقتی حتی دوستان اینستای محسن را پیدا کرده و جویـای حالم شده بودند🤗 خلاصه داستان ... بعد از دو ماه امروز احساس کردم اینقدر حالم خوب شده کـه بدون تپش قلب و استرس، درون آرامش کامل یک پست بزارم.سلام و کلی ممنون کـه اینقدر مـهربونید❤️شرمنده پیـامـهای نگران و پر از محبتتون کـه من نتوانستم این مدت پاسخگو باشم. شوکه شدم وقتی حتی دوستان اینستای محسن را پیدا کرده و جویـای حالم شده بودند🤗خلاصه داستان از یک نفس تنگی کوچک شروع شد، درون عرض ده روز با یک کاهش وزن شدید، بـه تجربه حس مرگ ختم شد. دیگه اوضاع اینقدر وخیم بود کـه اومدم تهران و مشغول درمانم... حالا روزی هزار مرتبه خدا رو شکر مـی کنم، اول از اینکه اومدم تهران، بودن درون کنار خانواده و دوستان و تشخیص صحیح پزشک و قطع داروهای اشتباه نجاتم داد و بعد بـه خاطر قادر بودن دوباره بـه انجام کوچکترین لحظاتی کـه زمان بیماری آرزوشون را داشتم...باور مـی کنید خوردن یک بستنی قیفی درون حالی کـه دست محسن را درون دست دارم و قدم مـی زنیم، توی اون شبهای بیداری کـه به صبح نمـی رسیدن برام حکم یک آرزوی محال شده بود...بله دیگه از غم نگم، کلی تشکر و آرزوی سلامتی شادی دارم به منظور همتون🤗❤️ من هم بـه زودی پر انرژی بر مـی گردم☺️🤪 عمراً بـه این زودیـا از این دنیـا برم😁✋🏻 والا...

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. چه بر سر فرهنگ این سرزمـین آودند کـه این چنین آوار بـه جای مانده است. درون شان فرهنگ و تاریخ این سرزمـین نیست کـه از زادگاه و خانـه فریدون فروغی تلی از خرابه بـه جای بماند. این خانـه مـی تواند مرمت شود و مرکزی به منظور رویدادهای فرهنگی، شعر و موسیقی باشد. از درون دیوار اینجا صدای #فریدون_فروغی بـه گوش مـی رسد . باز یکی ... .چه بر سر فرهنگ این سرزمـین آودند کـه این چنین آوار بـه جای مانده است. درون شان فرهنگ و تاریخ این سرزمـین نیست کـه از زادگاه و خانـه فریدون فروغی تلی از خرابه بـه جای بماند. این خانـه مـی تواند مرمت شود و مرکزی به منظور رویدادهای فرهنگی، شعر و موسیقی باشد. از درون دیوار اینجا صدای #فریدون_فروغی بـه گوش مـی رسد .

باز یکی با غصه هاش داره آواز مـیخونـهوقتی غم تو دل باشـه دیگه مردن آسونـهقامتش خم شده از کوله سیـاه غمچی مـیخواد تو روزگار جز خدا کی مـیدونـهکیـه این مرد غریب مثل من پریشونـهمـیدونـه همـین شبو توی دنیـا مـهمونـه

باز یکی با بند غم خودشو دار مـیزنـهپشت خونـه دلش غم داره درون مـیزنـهمـیدونـه تو زندگیش دیگه خط آخرهرو سرش جغد اجل داره پرپر مـیزنـهکیـه این مرد غریب مثل من پریشونـهمـیدونـه همـین شبو توی دنیـا مـهمونـه

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

نیمـه شب آواره و بی حس و حال درون سرم سدای جامـی بی زوال پرسه ایی آغاز کردیم درون خیـال دل بیـاد آورد ایـام وصال از جدایی یک دو سالی مـیگذشت یک دوسال از عمر رفت و برنگشت دل بیـاد آورد اول بار را خاطرات اولین دیدار را آن نظر بازی آن اصرار را آن دو چشم مست آهو وار را همچو رازی مبهم و سر بسته بود چون من از تکرار او ... نیمـه شب آواره و بی حس و حال درون سرم سدای جامـی بی زوال

پرسه ایی آغاز کردیم درون خیـال دل بیـاد آورد ایـام وصال

از جدایی یک دو سالی مـیگذشت یک دوسال از عمر رفت و برنگشت

دل بیـاد آورد اول بار را خاطرات اولین دیدار را

آن نظر بازی آن اصرار را آن دو چشم مست آهو وار را

همچو رازی مبهم و سر بسته بود چون من از تکرار او هم خسته بود

امد و هم اشیـان شد با منو هم نشین و هم زبان شد با منو

خسته جان بودم کـه جان شد با منو ناتوان بود و توان شد با منو

دامنش شد خوابگاه خستگی این چنین آغاز شد دلبستگی

وای از آن شب زنده داری که تا سحر وای از آن عمری کـه با او شد بـه سر

مست او بودم زه دنیـا بی خبر دم بـه دم این عشق مـیشد بیشتر

آمد و در خلوتم دم ساز شد گفتگوها بین ما آغاز شد

گفتمش ...... گفتمش درون عشق پا برجاست دل گر گشایی چشم دل زیباست دل

گر تو ذورق وان شوی دریـاست دل بی تو شام بی فرداست دل

دل زه عشق روی تو حیران شده درون پی عشق تو سرگردان شده

گفت ......... گفت درون عشقت وفادارم بدان من تو را بس دوست مـیدارم بدان

شوق وصلت را بـه سر دارم بدان چون تویی مخمور خمارم بدان

با تو شادی مـی شود غم های من با تو زیبا مـی شود فردای من

گفتمش عشقت بـه دل افزون شده دل زه جادوی رخت افزون شده

جز تو هر یـادی بـه دل مدفون شده عالم از زیباییت مجنون شده

بر لبم بگذاشتیعنی خموش طعم بوسه از سرم برد عقل و هوش

در سرم جز عشق او سودا نبود بحر جز او درون این دل جا نبود

دیده جز بر روی او بینا نبود همچو عشق من هیچ گل زیبا نبود

خوبی او شـهره عافاق بود درون نجابت درون نکویی طاق بود

روزگار..... روزگار اما وفا با ما نداشت طاقت خوشبختی ما را نداشت

پیش پای عشق ما سنگی گذاشت بی گمان از مرگ ما پروا نداشت

آخر این قصه هجران بود و بس حسرت و رنج فراوان بود و بس

یـار ما را از جدایی غم نبود درون غمش مجنون عاشق کم نبود

بر سر پیمان خود محکم نبود سهم من از عشق جز ماتم نبود

با من دیوانـه پیمان ساده بست ساده هم آن عهد و پیمان را شکست.. بی خبر پیمان یـاری را گسست این خبر ناگاه پشتم را شکست

آن کبوتر عاقبت از بند رفت رفت و با دلداری دیگر عهد بست

با کـه گویم او کـه هم خون من هست خسم جان و تشنـه خون من است

بخت بد بین وصل او قسمت نشد این گدا مشمول اون رحمت نشد

آن طلا حاصل بـه این قیمت نشد عاشقان را خوش دلی تقدیر نیست

با چنین تقدیر بد تدبیر نیست از غمش با دود و دم هم دم شدم

باده نوش غصه او من شدم مست و مخمور و خراب از غم شدم

زره زره آب گشتم

کم شدم..... آخر آتش زد دل دیوانـه را ...... آخر آتش زد دل دیوانـه را

سوخت بی پروا پر پروانـه را

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

لبخند مرا بس بود آغوش لهم مـیکرد آن بوسه مرا مـیکشتمنـهدمم مـیکرد آن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بود درون سیر مرا کشتن این پرده ی اول بود هرغم خود را داشت هرسر کارش ماند من نشئه ی زخمـی کـه یک شـهر خمارش ماند یـا کُنج قفس یـا مرگ این بخت کبوتر هاست دنیـا پُل باریکی بین بد و بدترهاست ای بر پدرت دنیـا آن باغ ... لبخند مرا بس بود آغوش لهم مـیکردآن بوسه مرا مـیکشتمنـهدمم مـیکردآن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بوددر سیر مرا کشتن این پرده ی اول بودهرغم خود را داشت هرسر کارش ماندمن نشئه ی زخمـی کـه یک شـهر خمارش ماندیـا کُنج قفس یـا مرگ این بخت کبوتر هاستدنیـا پُل باریکی بین بد و بدترهاستای بر پدرت دنیـا آن باغ جوانم کودریـاچه ی آرامم کوه هیجانم کوبر آینـه ی خانـه جای کف دستم نیستآن پنجره ای را کـه با توپ شکستم نیستپشتم بـه پدر گرم و دنیـا خود ِ مادر بودتنـها خطر ممکن اطراف سماور بوداز معرکه ها دور و در مـهلکه ها ایمنیک ذهن هزار آیـا از چیستی آبستنیک هستی سردستی درون بود و عدم بودمگور پدر دنیـا مشغول خودم بودمـهر طور دلم مـیخواست آینده جلو مـیرفتهر شعبده ای دستش رو مـیشد و لو مـیرفتصد مرتبه مـیکشتند یکبار نمـیمردمحالم کـه بهم مـیریخت جز حرص نمـیخوردمآینده ی خیلی دور ماضی بعیدی بودپشت درون آرامش طوفان شدیدی بودآن خاطره های خشک درون متن عطش ماندهآن نیمـه ی پُر رنگم درون کودکی اش ماندهاما منـه امروزی کابوس پُر از خواب استتکلیف شب و روزم با دکتر اعصاب استنفرین کدام احساس خون کرد جهانم رابا جهد چه جادویی بستند دهانم رامن مرد شدم وقتی زن از بدنش سر رفتوقتی دو بغل مـهتاب از پیرهنش سر رفتاندازه ی اندوهم اندازه ی دفتر نیستشرح دو جهان خواهش درون شعر مـیسر نیستیک چشم پُر از اشک و چشم دگرم خون استوضعیت امروزم آینده ی مجنون استسر باز نکن ای اشک از جاذبه دوری کنای بغض پُر از عصیـان این بار صبوری کنمن اشک نخواهم ریخت این بغض خدادادی ستعادت بـه خودم دارم افسردگی ام عادی ستپس عشق بـه حرف آمد ساعت دهنش را بستتقویم بـه دست خویش بند کفنش را بستاو مُرده ی کشتن بود ابزار فراهم کردهوای هزاران سیب قصد منـه آدم کردلبخند مرا بس بود آغوش لهم مـیکردآن بوسه ما مـیکشتمنـهدمم مـیکردآن بوسه و آن آغوش قتاله و مقتل بوددر سیر مرا کشتن این پرده ی اول بودتنـها سر من بین این ولوله پایین استبا من همـه غمگینن که تا طالع من این استدر پیچ و خم گله یکبار تو را دیدمبین دو خیـابان گُرگ هی چشم چرانیدممحض دو قدم با تو از مدرسه درون رفتمچشمت بـه عروسک بود که تا جیب پدر رفتماین خاصیت عشق هست باید بلدت باشمسخت هست ولی حتما در جذر و مدت باشمـهرچند کـه بی لنگر هرچند کـه بی فانوسحکم آنچه تو فرمایی ای خانوم اقیـانوسکشتی و گذر کردی دستان دعا پشتتبر گود گلویم ماند جا پای هر انگشتتاز قافله جا ماندم که تا همقدمت باشمتا درون طبق تقسیم راضی بـه کمت باشمTagesh kon ❤️

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

به نام خدا غزل_شماره_1435_دیوان_شمس بـه گرد دل همـی‌گردی چه خواهی کرد مـی دانم چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد مـی دانم یکی بازی برآوردی کـه رخت دل همـه بردی چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد مـی دانم بـه یک غمزه جگر خستی بعد آتش اندر او بستی بخواهی پخت مـی بینم بخواهی خورد مـی دانم بـه حق اشک گرم من ... 🌹به نام خدا🌹

غزل_شماره_1435_دیوان_شمسبه گرد دل همـی‌گردی چه خواهی کرد مـی دانمچه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد مـی دانم

یکی بازی برآوردی کـه رخت دل همـه بردیچه خواهی بعد از این بازی دگر آورد مـی دانم

به یک غمزه جگر خستی بعد آتش اندر او بستیبخواهی پخت مـی بینم بخواهی خورد مـی دانم

به حق اشک گرم من بـه حق آه سرد منکه گرمم پرس چون بینی کـه گرم از سرد مـی دانم

مرا دل سوزد و تو را دامن ولی فرق استکه سوز از سوز و دود از دود و درد از درد مـی دانم

به دل گویم کـه چون مردان صبوری کن دلم گویدنـه مردم نی زن ار از غم ز زن که تا مرد مـی دانم

دلا چون گرد برخیزی ز هر بادی نمـی‌گفتیکه از مردی برآوردن ز دریـا گرد مـی دانم

جوابم داد دل کان مـه چو جفت و طاق مـی بازدچو ترسا جفت گویم گر ز جفت و فرد مـی دانم

چو درون شطرنج شد قایم بریزد نرد شش پنجیبگویم مات غم باشم اگر این نرد مـی دانم#مولانامـی دانم: مـی شناسم، تشخیص مـیدهم،آگاهم، مـی توانمگرمم پرس: از عشق درونم جویـا شونـه مردم و نی زن ار: نـه مردم و نـه زن اگراز غم: بر اثر غمز زن که تا مرد مـی دانم: زن از مرد باز شناسمکه از مردی بر آوردن: آیـا نمـی گفتی کـه از مردی و مردانگیز دریـا گرد: گرد از دریـا بر آورم، کارهای محال انجام دهم جفت و طاق: اشاره بـه "همـه چیز درون جهان جفت هست و تنـها خداوند فرد است". شطرنج: نماد دنیـانرد شش پنجی: اشاره بـه بازیـهای دنیـایی، وسوسه بر اثر ظواهر دنیوی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

م... بلاخره یک روز مـیرسد کـه آنی کـه بیشتر از همـه‌ی زندگی‌ات دوستش داری، رو بـه رویت مـی ایستد که تا دلت را بشکند و برود... این یک حقیقت تلخ است،انی کـه بیشتر دوستشان داریم، قدرت بیشتری به منظور شکستن ما دارند... غم قسمتی از زندگی هست که اگر نبود، شادی معنی اش را از دست مـیداد، دیر یـا زود روز های سخت ... 💜م...بلاخره یک روز مـیرسد کـه آنی کـه بیشتر از همـه‌ی زندگی‌ات دوستش داری، رو بـه رویت مـی ایستد که تا دلت را بشکند و برود...این یک حقیقت تلخ است،انی کـه بیشتر دوستشان داریم، قدرت بیشتری به منظور شکستن ما دارند...غم قسمتی از زندگی هست که اگر نبود، شادی معنی اش را از دست مـیداد، دیر یـا زود روز های سخت مـیگذرند. بـه خودت ایمان داشته باش!*مـیگویند زن جنس ضعیف است، باور نکن م!زن ها همـیشـه قوی تر از مرد ها بوده اند...شجاع تر، قدرتمند تر، باهوش تر...زن ها فقط یک نقطه ضعف بزرگ دارند، کـه همـیشـه همـه چیز را قربانی اش مـیکنند و آن چیزی نیست جز "عشق"دنیـا را هم کـه به نامشان کنی باز هم یک نفر را مـیخواهند که تا به او تکیـه کنند، مـیخواهندی دوستشان داشته باشد، مـیخواهند دیده شوند...مـیخواهند به منظور یک نفر خاص مـهم باشند...بعدها برایت مـینویسم کـه "عشق" به منظور زن ها هم نقطه ضعف است، هم نقطه ی قوت...*بگذار صادقانـه برایت بگویم، قرار نیست روزهای آرامـی داشته باشی...بزرگ شدن درد دارد!یک روز مـی آید کـه دوست داشتنت بین احساس و منطقت فاصله مـی اندازد....انتخاب با توست، و مجبوری مسیولیتش را -هرچه کـه باشد-بپذیریـاین اتفاق مـیتواند تورا کامل کند یـا منجر بـه تکه تکه شدنت بشودگفتم کـه بزرگ شدن درد دارد م!.البته این فصل مشترک همـه ی زن هاست...دلی کـه نشکسته باشد نمـیتواند بـه قدر کافی عشق را تحمل کند....م...بزرگ ترین آرزویم آرامش توست، و این فقط درصورتی ممکن هست که زندگی درون لحظه را یـاد بگیری!مثلا وقتی خوشحالی از ته دل بخندی، وقتی غصه داری گریـه کنی، وقتی ناراحتی دلیلش را بگویی...احساس را نباید سرکوب کرد، مریضی مـی آورد! پریشانی مـی آورد...م!گاهی دنیـا بی رحم تر از آن مـیشود کـه فکرش را ی. و این همان وقتی هست که همـه ی توانش را جمع مـیکند که تا تورا بـه زانو دربیـاورد...برای ایستادنت بجنگ!*مبی شک روزهایی هستند کـه تنـها دارایی ات "تنـهایی" است، زیر آوار مانده ای، حس مـیکنی توانی به منظور دوباره ساختن زندگی ات نمانده، و نجات دهنده درون گور خفته است...این روزها آدم ها بـه اندازه ی کافی درگیر مشکلات خودشان هستند، تنـهای کـه مـیتواند بـه تو کمک کند فقط خودت هستی*شکوه بودن ، نعمتی هست بسیـار گران قیمت کـه باید هزینـه اش را هم پرداخت..مقرار نیست روز های آرامـی داشته باشی...با این حال ، فراموش نکن، هروقت دلت گرفت آغوش من بـه روی دلتنگی های تو باز است.....روزت مبارک💜#اهورا_فروزان#قسمتی_از_نامـه_هایی_به_م#روز__مبارک💜متن درون #کانال موجوده.لینک درون قسمت بیوگرافی صفحه

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

قرار بود بـه عقب بازنگردیم بـه رئیس جمـهور کشورمان بگویید: من..منِ .. مَردُم! مردم نـه حال جنگیدن دارند و نـه جان جنگیدن! و نـه علاقه ای بـه جنگیدن! بگویید شما کـه به خیلی از قولهایت وفا نکردی حداقل با تدبیر و امـید، با درایت، هوش و نگاه انسانی بـه فکر مردم باشید! ما تحریم را دیدیم، فقیرمان کرد! قهر با ... قرار بود بـه عقب بازنگردیمبه رئیس جمـهور کشورمان بگویید:من..منِ .. مَردُم!مردم نـه حال جنگیدن دارند و نـه جان جنگیدن!و نـه علاقه ای بـه جنگیدن!بگویید شما کـه به خیلی از قولهایت وفا نکردی حداقل با تدبیر و امـید، با درایت، هوش و نگاه انسانی بـه فکر مردم باشید!ما تحریم را دیدیم، فقیرمان کرد!قهر با دنیـا را احساس کردیم، غمگینمان کرد!فشارها را تحمل کردیم، عوضمان کرد!حالا با سیـاست درست بـه مردم زندگی 'عادی' را هدیـه دهید!کاری کنید دنیـا با ما آشتی کند!و ما جای قیمت دلار و سکه و غم سکته پدران و شکستن مادران و جوانان...به زندگی فکر کنیم!مردم بـه جای کل کل های اینترنتی و منم منم زدن بـه آرامش و خوشبختی و عدالت نیـاز دارند!هنوز جای جنگ قبلی درد مـیکند، شما را بـه خدا قسم از جنگ جدید صحبت هم نکنید!به عقب بایگردیم؟!باشـه... بـه کجا مـی رویم؟!مانی نوری

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

ما چشم بـه احسان کریمان داریم شوق نمک خوان کریمان داریم درون سفره ی خود نان کریمان داریم با رزق کریمان چو بسازیم همـه از خلق همـیشـه بی نیـازیم همـه امشب کـه گداییم، گدای دو کریم سرگرم عزاییم، عزای دو کریم درون خیمـه ی حزن بچه های دو کریم با فاطمـه یـا محمدا مـی گوییم با زینبشان یـا حسنا مـی گوییم با ... ما چشم بـه احسان کریمان داریمشوق نمک خوان کریمان داریمدر سفره ی خود نان کریمان داریم

با رزق کریمان چو بسازیم همـهاز خلق همـیشـه بی نیـازیم همـه

امشب کـه گداییم، گدای دو کریمسرگرم عزاییم، عزای دو کریمدر خیمـه ی حزن بچه های دو کریم

با فاطمـه یـا محمدا مـی گوییمبا زینبشان یـا حسنا مـی گوییم

با ی این دو جهل امت بد کردنیرنگ صحابه و خیـانت بد کرددنیـا طلبی، بغض و عداوت بدکرد

با اینکه عزیزان خدایند این دوافسوس کـه مسموم جفایند این دو

کشته هست زنی یـهودیـه خاتم راانداخته بر دل همـه ماتم راصدیقه تحمل نکند این غم را

آوار فراق بر جگر سنگین استدل کندن از پدر سنگین است

افسرده شدیم پشت دیوار بقیعپژمرده شدیم پشت دیوار بقیعسرخورده شدیم پشت دیوار بقیع

دیدیم همان شاه کـه صاحب کرم استبرعامامزاده ها بی حرم است

ای حضرت مجتبی فدای غم توماییم طرفدار تو و پرچم توهرچند جفا کرد بـه تو مَحرَم تو

ما محرم روضه های جانسوز تواییمدر ماتم روضه های جانسوز تواییم

ای آه شرربار دلت قاتل ماآتش بزن امشبی همـه حاصل مابا روضه ی کوچه ها بسوزان دل ما

آن کوچه کـه از حرف دلت شد حاکیآنجا کـه حجاب مادرت شد خاکی

ناموس خدا بود و سرش پایین بودکوهی ز حیـا بود و سرش پایین بوددر ذکر و دعا بود و سرش پایین بود

دو از نظر شیر خدا زد سیلیدشمن بـه رخش چه بی هوا زد سیلی

آن ها کـه حبیبه ی خدا را زده اندبا ضرب لگد مادر ما را زده اندزهرا، نـه، امام مجتبی را زده اند

آن روز درون کوچه پژمرد حسنمادر کـه زمـین خورد دگر مرد حسن

ارباب، کـه بسیـار خیـانت دیدهاز کوچه و مسمار خیـانت دیدهاز یـار و از اغیـار خیـانت دیده

آخر چه چشیده بـه خودش مـی پیچدچون مارگزیده بـه خودش مـی پیچد

مسموم شد و زهر بهجانش افتادافسوس توانِ زانوانش افتادپاره جگر ازدهانش افتاد

ای وای کـه روحش زبدن رفتنی استتشتی برسانید، حسن رفتنی است

بالای سرش برادرش چون آمدبا پای ش چون آمدشد تشنـه و قاسم پسرش چون امد

رو کرد بـه شاه کربلا، گفت کـه آهلا یَوم، کَیَومَکَ أباعَبدالله

انگار حسینم، جگرم مـی سوزددنیـا بخدا درون نظرم مـی سوزدمن مـی روم، اما پسرم مـی سوزد

تو بعد حسن، هم پدر قاسم باشـهم سایـه ی بالای سر قاسم باش

فرمود: حسین! ای همـه ی هست حسنفردا ز پی جنازه ام گر آن زندستور دهد تیر ببارند بـه من

شمشیر خودت را تو نیـاور بالادر گوش اباالفضل بگو ای سقّا!

گفته هست حسن قرار ما روز دهمشمشیر نزن، قرار ما روز دهم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یکم شـهریورماه، #روز_پزشک بر پزشکان متعهد ایران‌زمـین مبارک باد‌ ‌ ‌ #دست_هامان_نرسیده_ست_به_هم ... ‌ از دل و دیده، گرامـی‌تر هم آیـا هست؟ -دست، آری، ز دل و دیده گرامـی‌تر: دست! ️ زین همـه گوهر پیدا و نـهان درون تن و جان، بی‌گمان دست گران‌قدرتر است. ‌ هرچه حاصل كنی از دنیـا، دستاوردست! هرچه ... یکم شـهریورماه، #روز_پزشکبر پزشکان متعهد ایران‌زمـین مبارک باد‌🌺‌‌#دست_هامان_نرسیده_ست_به_هم ...‌از دل و دیده، گرامـی‌تر همآیـا هست؟-دست،آری، ز دل و دیده گرامـی‌تر:دست!▫️زین همـه گوهر پیدا و نـهاندر تن و جان،بی‌گمان دست گران‌قدرتر است.‌هرچه حاصل كنی از دنیـا،دستاوردست!هرچه اسباب جهان باشد، درون روی زمـین،دست دارد همـه را زیر نگین!سلطنت را كه شنیده‌ست چنین؟!▫️شرف دست همـین بس كه نوشتن با اوست!خوش‌ترین مایـه‌ی دلبستگی من با اوست.▫️در فروبسته‌ترین دشواری،در گرانبارترین نومـیدی،بارها بر سر خود، بانگ زدم:-هیـار نیست مخور خون جگر،دست كه هست!بیستون را یـاد آر،دستهایت را بسپار بـه كار،كوه را چون پرِ كاه از سر راهت بردار!▫️وه چه نیروی شگفت انگیزی‌ست،دست‌هایی كه بـه هم پیوسته ست!به یقین، هركه بـه هر جای، درون آید از پایدست‌هایش بسته‌ست!▫️دست درون دست كسی،یعنی: پیوند دو جان!دست درون دست كسی،یعنی: پیمان دو عشق!دست درون دست كسی داری اگر،دانی، دست،چه سخن‌ها كه بیـان مـی‌کند از دوست بـه دوست؛‌لحظه‌ای چند كه از دست طبیب،گرمـی ِ مـهر بـه پیشانی بیمار رسد؛نوشداروی شفابخش‌تر از داروی اوست!▫️چون بـه آیی و سرمست برافشانی دست،پرچم شادی و شوق هست كه افراشته‌ای!لشكر ِ غم خورد از پرچم دست تو شكست!▫️دست، گنجینـه‌ی مـهر و هنر است:خواه بر پرده‌ی ساز،خواه درون گردن دوست،خواه بر چهره‌ی نقش،خواه بر دنده‌ی چرخخواه بر دسته‌ی داس،‌خواه درون یـاری نابیناییخواه درون ساختن فردایی!▫️آنچه آتش بـه دلم مـی زند، اینک، هر دمسرنوشت بشرست،داده با تلخیِ غم‌های دگر دست بـه هم!‌بارِ این درد و دریغ هست كه ما،تیرهامان بـه هدف نیک رسیده‌ست، ولیدست‌هامان، نرسیده‌ست بـه هم!‌#فریدون_مشیریـاز دفتر #از_دیـار_آشتی‌‌🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽🔽در تلگرام نیز همراه شما هستیم:( لینک درون قسمت بیو بـه رنگ آبی)🚩 fereydoonmoshiri🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼‌#فریدون_مشیری #فريدون_مشيري #فریدون #مشیری #شعر_فارسی #شعر #شاعران_معاصر #ادبیـات#fereydoon_moshiri #fereydoonmoshiri #fereydoon #moshiri #fereydoun_moshiri #fereydounmoshiri #persianpoem #persian #poem #poetry #iranianpoems #iranianpoet

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

♫♫ خسته شدم خسته هر چی درده آی رو دوش من درده هزار که تا مرده جنگ با این همـه غم و غریبی یکی بگه رسم بـه کدوم نبرده بهار و پاییز و زمستون چیـه! چیـه! برگ درخت من همـیشـه زرده وقتی زمونـه رو گرفته از من دلم دیگه دنبال چی بگرده ای دلخور از گریـه ، مرد پر از گریـه بغض ترک خورده ، دریـاچه ی مرده با گریـه جاری شو ، بازم ... ♫♫ خسته شدم خسته هر چی دردهآی رو دوش من درده هزار که تا مردهجنگ با این همـه غم و غریبییکی بگه رسم بـه کدوم نبردهبهار و پاییز و زمستون چیـه!چیـه!برگ درخت من همـیشـه زردهوقتی زمونـه رو گرفته از مندلم دیگه دنبال چی بگردهای دلخور از گریـه ، مرد پر از گریـهبغض ترک خورده ، دریـاچه ی مردهبا گریـه جاری شو ، بازم بهاری شوبا درد خلوت کن ، از غم شکایت کنـهزار که تا خورشید واسه ی ما کمـهدنیـا بدونـه عشق خیلی سردهباید بسازه و بسوزه با غمدلی کـه بازیچه ی داغ و دردهحتی بخوابم روز خوش ندیدمبپرس از این چشما کـه خواب گردهمنتظره کدوم خوشی بمونمدنیـا مگه چی داشته رو نکردهای دلخور از گریـه ، مرد پر از گریـهبغض ترک خورده ، دریـاچه ی مردهبا گریـه جاری شو ، بازم بهاری شوبا درد خلوت کن ، از غم شکایت کن♫♫

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

* #نگاه_امروز * . . . . . جنس ضعیف با عنوان فرعی (گزارشی از وضعیت زنان درون جهان) نخستین اثر نویسنده و روزنامـه نگار ایتالیـایی، خانم اوریـانا فالاچی هست که نسخه اصلی آن درون سال ۱۹۶۱مـیلادی بـه چاپ رسیده هست . فالاچی درون این کتاب از وضعیت زنان جهان (هند، ژاپن، چین، مالزی، آمریکا) یک گزارش توصیفی خلق کرده ... * #نگاه_امروز * .....

جنس ضعیف با عنوان فرعی (گزارشی از وضعیت زنان درون جهان) نخستین اثر نویسنده و روزنامـه نگار ایتالیـایی، خانم اوریـانا فالاچی هست که نسخه اصلی آن درون سال ۱۹۶۱مـیلادی بـه چاپ رسیده هست . فالاچی درون این کتاب از وضعیت زنان جهان (هند، ژاپن، چین، مالزی، آمریکا) یک گزارش توصیفی خلق کرده هست که دور از گزارش‌های تصویری و بی‌گمان بی‌شباهت بـه قسمتی از دفترچه خاطراتش نیست.هرچند کتاب درون لایـه ای مستندی از زنان تاریخی نزدیک بـه ۶۰ سال پیش مـی گوید و احتمالا بسیـاری از مواردی کـه فالاچی بـه آن ها بـه عنوان فرهنگ بومـی-عمومـی زن درون جوامع شان اشاره کرده هست تغییر کرده اند اما شرح قضاوت او درون مورد زن درون این جوامع همچنان باقی است.....

نویسنده مـی‌گوید : ‌ “وقتی بـه اوضاع زنان دورتا دور دنیـا فکر کنیم ،مـی بینیم اکثرشون دارن تو باتلاق اشتباه و بی خبری دست و پا مـی زنند،چه مثل حیوونای باغ وحش جدا از مرداشون زندگی کنن،چه مثل کلاغا خودشونو از چشم مردا پنـهون کنن ،چه مثل جنگجو های افسانـه ای از خودشون شجاعت نشون بدن؛ اما هیچ کدوم حتما و شاید بـه اونچه کـه حق خوشبختی شونـه نرسیدن. من نمـی تونستم بین غم دیدن عروس کراچی و غم دیدن پاهای کوچک زنان چین فرقی بذارم و بگم یکی از اونا از اون یکی ناراحت کننده تر بود.”........

#جنس_ضعیف#اوريانافالاچى#ترجمـه #یغماگلرویی ۱۹۸صفحه#چاپ_سومجلد شومـیز۱۸۰۰۰ تومان#موسسه_انتشارات_نگاه‌#نشر‌نگاه #negahpub#عکس_ازآرشیواختصاصی @nrgs_ghorbankhani #ممنون_ازحضوروهمراهیتان🌿🌼..____________________________________________________..

#موسسه_انتشارات_نگاه بـه پاس همراهی با خوانندگان کتاب و یـاران همـیشگی‌اش، طرح تابستانـه‌ی فروش کتاب را با ۲۷% تخفیف از تاریخ ۵ الی ۲۰ شـهریور ماه ۱۳۹۷ برگزار مـی‌نماید.همراهان عزیز انتشارات مـی‌توانند درون تاریخ‌های ذکر شده بـه سایت انتشارات مراجعه کرده و سفارشات خود را ثبت نمایند..کافیست درون قسمت کوپن تخفیف کلمـه‌ی (( tabestane )) را وارد کنید ... ..

لینک سایت بالای همـین صفحه موجود هست ... ....www.negahpub.com ....پ‌ن : دوستان علاقمند خود را مطلع فرمایید . ☘..

Read more

داریوش .... شبامون آخ کـه چه تاریک و چه سرده دلامون جای غمـه لونـه درده تورو بی من منو دور از تو گذاشته چی بگم بامن و تو دنیـا چه کرده آسمون با من و تو قهره دیگه هرکدوم از ما تو یک شـهر دیگه تو دلم اینـهمـه غم جا نمـی گیره چی بجز غم داره اون دل کـه اسیره گفتی از یـاد مـیره این غمـها یـه روزی تو دلم ریشـه دوونده دیگه ... داریوش ....شبامون آخ کـه چه تاریک و چه سردهدلامون جای غمـه لونـه دردهتورو بی من منو دور از تو گذاشتهچی بگم بامن و تو دنیـا چه کردهآسمون با من و تو قهره دیگههرکدوم از ما تو یک شـهر دیگهتو دلم اینـهمـه غم جا نمـی گیرهچی بجز غم داره اون دل کـه اسیرهگفتی از یـاد مـیره این غمـها یـه روزیتو دلم ریشـه دوونده دیگه دیرهتو مـیگی نامـه نوشتی نرسیدهازتو یک خط یـا نشون هیشکی ندیدهمنم امشب واسه تو نامـه نوشتماما ااشکام همـه رو نامـه چکیدهآسمون بامن و تو قهره دیگههرکدوم از ما تویک شـهر دیگه ..................................aziz0098......................................#dariush#dariusheghbali#داریوش#داریوش_اقبالی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

درود بر عشق و‌انسانیت و‌آگاهی ساقیـا... بـه نوشِ هجران ، کامِ دل تلخ مکن ببار ای دلِ عاشق ، زِ عاشقی دریغ مکن کـه در این ‌بی سر و سامانی و بلوای دنیـا گر عشق نبارد ، جهنمـی بی رحم شود دنیـا زِ آگاهی وعاشقیِ من و تو، زندگی ها درون آزادی و شادی آباد شود زِجهل و افکار پوسیدهٔ بی دلان، زندگی ها درون غم وبردگی فنا ... درود بر عشق و‌انسانیت و‌آگاهی💞ساقیـا... بـه نوشِ هجران ، کامِ دل تلخ مکنببار ای دلِ عاشق ، زِ عاشقی دریغ مکنکه درون این ‌بی سر و سامانی و بلوای دنیـاگر عشق نبارد ، جهنمـی بی رحم شود دنیـازِ آگاهی وعاشقیِ من و تو، زندگی ها درون آزادی و شادی آباد شودزِجهل و افکار پوسیدهٔ بی دلان، زندگی ها درون غم وبردگی فنا شود🌿💞🌿سلام ‌دوستان مـهربانـهمـه باهم به منظور فرهنگ عالی و‌ مردمـی شاد و جامعه ای سالم و زیبا تلاش کنیمتغییرات مثبت کنیم و عمل گرا باشیموفقط حرف نزنیمفاصله ی ادعای فرهنگ داشتن که تا فرهنگ داشتن بسیـار استاز تغییرات مثبت نترسیماز مرگِ حقیقت و آگاهی و عشق و انسانیتاز مرگ فرهنگ و هنر و ادب بترسیماز نگه داشتن و اسارت درون افکار پوسیده و جهل بترسیم💞 🌿💖🌿پیج گالری نقاشی منتظر نگاهای مـهربان و هنرمندانـه شماست، هرآنچه را کـه کلمات قادر بـه بیـان نبوده ، بـه تصویر کشیدم👇@mehrideldadeh💞🌿💞آدرس سایت درون بیو☝کانال تلگرام «عشق ناب»👈@eeshghe_nab💞@eb_home@fereshtehaye.zamini@kheyrine_ir@nab95_@kheyriyebakhshesh#خدا #آسمان #عشق #ای_بی #انرژی #مثبت #انسانیت #کتاب #آگاهی #عدالت #مطالعه #نقاشی #نقطه #آرامش #سکوت #شعر_نو #مردم #دلنوشته #کتاب_جدید #هنر #فرهنگ #سلامت #طبیعت #کوه #آزادی_بیـان #مـهری_دلداده #نویسنده #متن #مـهربانی #الهه_عشق_روح_خدا

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

عرضم ب حضورتون ک از خونـهء اینا که تا خونـهء روژان اینا ده دقیقه بیشتر راه نیست ک من معمولا مسیر ده دقیقه ایی رو توی یک ساعت مـیام (سلام علیک و بگو بخندم از سر کوچهء اینا شروع مـیشـه)،،،،از کوچه اومدم بیرون دیدم لحاف دوزی سرکوچمون نشسته بیرون مغازه اش،،گفتم عمو خوبی از مریضیش ک که تا چه اندازه پیشرفت ... عرضم ب حضورتون ک از خونـهء اینا که تا خونـهء روژان اینا ده دقیقه بیشتر راه نیست ک من معمولا مسیر ده دقیقه ایی رو توی یک ساعت مـیام (سلام علیک و بگو بخندم از سر کوچهء اینا شروع مـیشـه)،،،،از کوچه اومدم بیرون دیدم لحاف دوزی سرکوچمون نشسته بیرون مغازه اش،،گفتم عمو خوبی از مریضیش ک که تا چه اندازه پیشرفت کرده گفت و یـه کم دلداریش دادم و گفتم غصه نخور عمو خوب مـیشی چقدر آروم شد و بهم گفت تو رو از های خودمم بیشتر دوست دارم از ته ته قلبش مـیگفت گفتم عمو شما هم به منظور من خیلی عزیزید دوس دارم هر روز ک از اینجا رد مـیشم توی مغازه ببینمتون ک دارید کار مـیکنید گفت خیر ببینی عمو،،اومدم بالاتر دیدم آقای خیـاط محله چشماش رو بسته گفتم خدا بد نده ،گفت بی معرفت شدی عمو !!!چند وقته دیگه نمـیای مغازه پیش عمو بشینی، گفتم عمو کارگر آوردی شلوغ مـیشـه و درست نیست گفت پیر شدم چشمام جوابم بچه هام رفتن دیدم چقدر غم داره یـه کم باهاش صحبت کردم و دلداریش دادم انگار دلش مـیخواست یـه نفر درداش رو بشنوه و آخر سر یـه لبخندی از رضایت روی لباش نقش بست گفت خوشبخت بشی عمو جان،،همـینجوری پشت هم احوال پرسی و مکث و شنیدن حرفهایی ک حال آدمو خوب مـیکنـه و دعاهای خیری ک از اینو اون فقط ب خاطر یـه لبخند مـیشنوی،،،،تا رسیدم ب سوپر مـیوهء محله،تا منو دید انگار دنیـا رو بهش گفت م چه خوب ک اومدی،،دیروز بارِ آلبالو برام رسیده بود یـه مشما برات نگه داشتم ،،،گفتم نکنـه تموم بشـه و م دلش بمونـه پیش آلبالو های تموم شده ....چقدر حال دلم خوب شد نـه ب خاطر یـه مشما آلبالو!!!فقط ب خاطر آدمـهای خوبی ک کنارم هستن،،،چقدر خوشحالم ک هنوز آدمـهایی هستن ک لبخندتو با لبخند جواب بدن هنوز آدمـهایی هستن ک دوستت دارن و بی دلیل مـهربونن !!من ب شدت ب عشق درون این جهان ایمان دارم ب خوبیـهای این جهان ایمان دارم من ب بازتاب لبخندم درون زندگیم ایمان دارم من حتی ب دعای رهگذرها هم ایمان دارم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. گاهی وقت‌ها دلت مـی‌خواهد از دنیـای بزرگسالی فرار کنی و به دنیـای کودکی بازگردی. مـی‌خواهی شناسنامـه و سجل و سال تولد را کنار بگذاری. موهایت را بـه دست باد بدهی، دست‌هایت را دو طرف باز کنی و تا جان داری، بدوی. آسوده بخندی، حتی اگر زمـین خوردی، مـهم نیست، مـهم این هست که مـی‌توانی اگر زمـین خوردی آسوده گریـه ... .گاهی وقت‌ها دلت مـی‌خواهد از دنیـای بزرگسالی فرار کنی و به دنیـای کودکی بازگردی. مـی‌خواهی شناسنامـه و سجل و سال تولد را کنار بگذاری. موهایت را بـه دست باد بدهی، دست‌هایت را دو طرف باز کنی و تا جان داری، بدوی. آسوده بخندی، حتی اگر زمـین خوردی، مـهم نیست، مـهم این هست که مـی‌توانی اگر زمـین خوردی آسوده گریـه کنی، آسوده خودت را درون آغوش مادرت بیندازی که تا پناه خستگی‌ات شود.گاهی وقت‌ها مـی‌خواهی کودک باشی که تا بغض‌هایت را بی‌صدا نخوری. بغض خوردن مخصوص بزرگترهاست نـه کودکی کـه بی‌خیـال است.گاهی وقت‌ها احساس مـی‌کنی کـه تشنـه هستی، تشنـه کودکی. تشنـه کودکی خودت. تشنـه اینکه آن کودک پرنشاط را بگیری و همراهش لِی لِی بازی کنی.اما نمـی‌شود.کودکی‌ات شده آبنباتی کـه با تمام وجودد چشیدن آن را مـی‌خواهی و روزگار شده مادری کـه آن را درون بالاترین گنجه آشپزخانـه مخفی مـی‌کند. دستت نمـی‌رسد بـه آن حال و هوای کودکی‌ات.یـادش بخیر کودکی. روزی کـه دست هم‌بازی کوچکم را مـی‌گرفتم. کوچه‌ها را یکی یکی رد مـی‌کردیم که تا برسیم بـه آن باغ قدیمـی. بعد بنشینیم کنار حوض بزرگش و ماهی‌ها را تماشا مـی‌کردیم. ماهی‌هایی کـه بازیگوشی‌شان کم از بازیگوشی ما نداشت. بعد من چشم مـی‌شدم و او قایم مـی‌شد. من مـی‌گفتم«من چشم مـی‌شوم.» او مـی‌خندید و مـی‌گفت: «من چشم مـی‌گذارم.» که تا غروب قایم باشک بود و بي خيالي....اگر بـه کودکی بازمـی‌‌گشتیم، دنیـا چه زیبا مـی‌شد. راستی و درستی و مـهربانی، شاد بودن بـه کوچک‌ترین بهانـه و فراموش غم و غصه درون کوتاه‌ترین زمان ممکن. کینـه نداشتن از هیچ‌و بخشیدن زمـین و زمان. قهر ‌هایی کـه الکی مـی‌گفتیم: قهر قهر که تا روز قیـامت... روز قیـامت بـه فردا صبح هم نمـی‌کشید. شب نشده آشتی مـی‌کردیم. دوستی‌هایمان از صمـیم قلب و واقعی بود. نـه به منظور صلاح و مصلحت و استفاده. این بود کودکی....نويسنده؟..پ.ن:وقتي بهاره هشت سالش بود

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

وای از اون عشقی کـه با ما نیست حتی دیگه یـه ذره گرما نیست قلبم داره مـیگیره از دستت اونی کـه هستن ما نیست وای از اون عشقی کـه با ما نیست حتی دیگه یـه ذره گرما نیست قلبم داره مـیگیره از دستت اونی کـه هستن ما نیست غم انگیزه غم انگیزه هوا بدجوری پاییزه درخت عشقمون ای وای داره برگاشو مـی ریزه هوا بدجوری ... وای از اون عشقی کـه با ما نیستحتی دیگه یـه ذره گرما نیستقلبم داره مـیگیره از دستتاونی کـه هستن ما نیستوای از اون عشقی کـه با ما نیستحتی دیگه یـه ذره گرما نیستقلبم داره مـیگیره از دستتاونی کـه هستن ما نیستغم انگیزه غم انگیزه هوا بدجوری پاییزهدرخت عشقمون ای وای داره برگاشو مـی ریزههوا بدجوری پاییزه درخت عشقمون ای وای داره برگاشو مـی ریزهمـی رم و مـیمـیرم و آسوده مـیشم از عشقی کی دنیـا دیگه مثه تو ندارهاما اینو بدون عزیزم آخه فصه ی من و تومـی رم و مـیمـیرم و آسوده مـیشم از عشقی کی دنیـا دیگه مثه تو ندارهاما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی من و تو ادامـه داره ادامـه دارهمـیون ماه هوا سرده هوا بدجوری نامردهدلم مـیخواد کـه اون روزا مـیدونم برنمـیگردهمـه آلوده مـه آلوده فضا بدجوری محدودهمنو راهی بـه راه تو بـه این جاده مسدودهفضا بدجوری محدوده منو راهی بـه راه عشق ولی این جاده …مـی رم و مـیمـیرم و آسوده مـیشم از عشقی کی دنیـا دیگه مثه تو ندارهاما اینو بدون عزیزم آخه فصه ی من و تومـی رم و مـیمـیرم و آسوده مـیشم از عشقی کی دنیـا دیگه مثه تو ندارهاما اینو بدون عزیزم آخه قصه ی من و تو ادامـه داره ادامـه دارههوا اینجا نفسگیره هوا داره با تو مـیره هوا هم بی تو مـیمـیره هواهوا اینجا نفسگیره هوا داره با تو مـیره هوا هم بی تو مـیمـیره هوا # دلم ميخواد كه اونا روزا ميدونم بر نميگرده #

Read more آسمون با من و تو قهره دیگه:داریوش ترانـه سرا:تورج نگهبان آهنگ ساز:صدرالدین مـهوان شبامون آخ کـه چه تاریک و چه سرده دلامون جای غمـه لونـه درده تورو بی من منو دور از تو گذاشته چی بگم؟ با من و تو دنیـا چه کرده؟ آسمون با من و تو قهره دیگه هر کدوم از ما تو یک شـهر دیگه تو دلم این همـه غم جا نمـیگیره چی بـه جز غم ... آسمون با من و تو قهره دیگه:داریوشترانـه سرا:تورج نگهبانآهنگ ساز:صدرالدین مـهوان

شبامون آخ کـه چه تاریک و چه سردهدلامون جای غمـه لونـه دردهتورو بی من منو دور از تو گذاشتهچی بگم؟ با من و تو دنیـا چه کرده؟آسمون با من و تو قهره دیگههر کدوم از ما تو یک شـهر دیگهتو دلم این همـه غم جا نمـیگیرهچی بـه جز غم داره این دل کـه اسیرهگفتی از یـاد مـیره این غمـها یـه روزیتو دلم ریشـه دوونده دیگه دیرهآسمون با من و تو قهره دیگههر کدوم از ما تو یک شـهر دیگهتو مـیگی نامـه نوشتی نرسیدهاز تو یک خط یـا نشون هیچکی ندیدهمنم امشب واسه تو نامـه نوشتماما اشکام همـه رو نامـه چکیدهتو مـیگی نامـه نوشتی نرسیدهاز تو یک خط یـا نشون هیچکی ندیدهمنم امشب واسه تو نامـه نوشتماما اشکام همـه رو نامـه چکیدهاما اشکام همـه رو نامـه چکیدهآسمون با من و تو قهره دیگههر کدوم از ما تو یک شـهر دیگهشبامون آخ کـه چه تاریک و چه سردهدلامون جای غمـهلونـه دردهتورو بی منمنو دور از تو گذاشتهچی بگم؟ با من و تو دنیـا چه کرده؟شبامون آخ کـه چه تاریک و چه سردهدلامون جای غمـه لونـه دردهتورو بی من منو دور از تو گذاشتهچی بگم؟ با من و تو دنیـا چه کرده؟آسمون با من و تو قهره دیگههر کدوم از ما تو یک شـهر دیگهآسمون با من و تو قهره دیگههر کدوم از ما تو یک شـهر دیگه...#داریوش_ #اقبالی .[email protected]

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. روز تولدم دارد تمام مـیشود و من مانده ام و ۲۱ سالگی !!! یکسال دیگر گذشت و الان خوب مـیدانم زندگی هم حال خودش را دارد خوب یـادگرفته ام حال مناسب خودم را پیدا کنم و بچسبانم بـه دیوار دلم که تا کمـی لذت هم ببرم خوب یـادگرفته ام با تنـهایی ، غم ، سختی ، شادی و حتی هیجان چگونـه سر کنم که تا حتی لحظه کوچکی ارزو نکنم تمام شود مـیخواهم ... .روز تولدم دارد تمام مـیشود و من مانده ام و ۲۱ سالگی !!! یکسال دیگر گذشت و الان خوب مـیدانم زندگی هم حال خودش را دارد خوب یـادگرفته ام حال مناسب خودم را پیدا کنم و بچسبانم بـه دیوار دلم که تا کمـی لذت هم ببرمخوب یـادگرفته ام با تنـهایی ، غم ، سختی ، شادی و حتی هیجان چگونـه سر کنم که تا حتی لحظه کوچکی ارزو نکنم تمام شودمـیخواهم که تا تهِ تهش را بروم که تا جایی کـه مـیشودمـیخواهم روی سربالایی ها عرق بریزم که تا مرز متوقف شدن برسم ولی جا نمـیخواهم روی همـه ی سرازیری ها که تا پایین هووو کنان بدوم اگر بـه صورت هم زمـین بخورم که تا پایین برسم غمـی نداشته باشم چون مـیدانم حداقل خوش گذشتهمـیخواهم از پیچ و تاب ها درس بگیرممـیخواهم دوست داشته باشم و دوست داشته بشممـیخواهم انقدر درون اغوش بگیرم دوست داشتنی هایم را که تا خسته بشوممـیخواهم انقدر بـه همـه انرژی بدهم که تا دنیـا به منظور مـیلی ثانیـه ای هم شده زیباتر شودمن مـیخواهم که تا جایی کـه مـیشود خوب زندگی کنم ...#نقطه_ویرگولپ.ن۱: اخه خوشگلیـای زندگی هستین همتون ممنون از تبریکاتون 🌷🌸پ.ن۲: عمرا یـادم بره امروز و دیروز رو جاتون خالی نباشـه دوتا واکسن زدم و یـه پنیسلین اصن حالم جا اومده 😂 🤦🏻‍♀️ حس مـیکنم بدنم نو شده از بس عامل جدید واردش شده امتحان ایمنی هم داشتیم قشنگ الان مـیتونم انتی بادی هارو تصور کنم کـه گم شدن 😂پ.ن۳ : بهترین سوپرایزم دیروز اندیـا جونم داشت ممنون ازش 💓

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

من همـینجا خوبه جام هنوزم هستمو ردیفو رو بـه رام که تا روز مرگم مـیجنگم عقب نمـیرم همـین مـیمونمو هیچوقت عوض نمـیشم اهل زمـینم واسم نیست جا رو ماه مـیخوام آدم باشم نـه شیر یـا روباه خدارو دارم تو باورم بعد از کل دنیـا پولدارترم با اینکه قلبم از رسم زمونـه عاصیـه ولی راه زندگی رو با قدرت مـیرم لبخند رو لبامـه اینجوری ... من همـینجا خوبه جام هنوزمـهستمو ردیفو رو بـه رامتا روز مرگم مـیجنگم عقب نمـیرمـهمـین مـیمونمو هیچوقت عوض نمـیشماهل زمـینمواسم نیست جا رو ماهمـیخوام آدم باشم نـه شیر یـا روباهخدارو دارم تو باورمپس از کل دنیـا پولدارترمبا اینکه قلبم از رسم زمونـه عاصیـه ولی راه زندگی رو با قدرت مـیرملبخند رو لبامـه اینجوری کامل و محکم مـیشمبرد و باخت خوب یـا بد سفید یـا سیـاه روز یـا شبدوس داریم غمـی رو نبینیم بعد ماها کلا” همـه همـینیمو بسددی بهمون نداد یـه لندکروز مشکینشدیم بزرگ تو دندونپزشکیتحت نظراز دنیـا و روزای رنگیش کردیم صرف نظرآ..باید دیگه مارو بشناسیواسه دل مـیخونیم بدون چشم داشتیـهمـه چی شروع شد از صفره صفرحالا سپره و هست سفت سفتما کلا” هممون همـینیم همـینم باس وایسیم رو پامون نشینیم زمـین... #مـهرادهیدن #مـهراد_هیدن #زدبازی #بزرگ #زاخار #موزیک #تکست #اسطوره #تهران #استاد#021 #musicfarsifans #mehrad_hidden #ostad #tehran #rap_farsi

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

داستان #بیست_و_پنج_سالگی قسمت آخر . و حالا یک روز هست که بیست و پنج ساله ام، با یک عالم کارهای مانده، بارهای برنداشته، کتاب های نصفِ نیمـه و دنیـا دنیـا ندیده و نشناخته و خوب هست که بدانید بیشترین چیزی کـه یـاد گرفته ام کـه بماند برایم که تا همـیشـه، خودِ گذشتن روزها بود، چیزی کـه از زیر دستم درون مـی رفت وقت دویدن ... داستان #بیست_و_پنج_سالگیقسمت آخر.و حالا یک روز هست که بیست و پنج ساله ام، با یک عالم کارهای مانده، بارهای برنداشته، کتاب های نصفِ نیمـه و دنیـا دنیـا ندیده و نشناخته و خوب هست که بدانید بیشترین چیزی کـه یـاد گرفته ام کـه بماند برایم که تا همـیشـه، خودِ گذشتن روزها بود، چیزی کـه از زیر دستم درون مـی رفت وقت دویدن های هرروزه... بیست و پنج سال اول، بیست و پنج سال دوم، بیست و پنج سال سوم و بیست و پنج سال هزارم هم کـه باشد مـی گذرد و دنیـا مـی ماند و من مـی روم، روزها مـی رود و من مـی مانم کـه با روزهای گذشته بزرگتر شدم و پخته تر.چه فرقی مـی کند چند ساله ام، چند سال گذشته، چندسال مانده، چند سال زنده ام و چند سال یـا حتی روز یـا دقیقه ی دیگر مـی مـیرم؟! مـی گذرد ایـام و من مـی مانم و من مـی مانم و روزهای گذشته... خوشی ها مـی گذرد و ناخوشی ها، سختی ها تمام مـی شود و آسانی ها ولی من مـی مانم، من با همـه ی روزهایی کـه رد شده اند کـه زندگی شان کرده ام، روزها مـی رود اما من مـی مانم و روزهایی کـه گذراندم...بیست و پنج سال گذشته یک چیز یـاد گرفتم کـه بماند به منظور همـیشـه. مـی گذرد، من مـی مانم... با ردِّ روزهای رفته، بر جانم.اما چه زیباست بودنانی کـه در این بیست و پنج سال ، هر جوری کـه بود بـه هر شکلی از هر موقع که تا پایـانش لحظه لحظه های غم ، شادی ، خنده و گریـه ، خستگی و بانشاطی را درون کنارم بودندو سخت هست جبران خوبی ها.پایـان

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

الا ای رهگذر منگر چنین بیگانـه بر گورم چه مـیخواهی چه مـیجوئی از این کاشانـه عورم؟ چسان گریم؟ چسان گویم؟ حدیث قلب رنجورم ازین خوابیدن درزیرسنگ وخاک خون خوردن نمـی دانی چه مـی دانی کـه آخر چیست منظورم؟ تن من لاشـه فقر هست و من زندانی زورم کجا مـیخواستم مردن؟ حقیقت کرد مجبورم چه شبها که تا سحر عریـان ... الا ای رهگذر منگر چنین بیگانـه بر گورم

چه مـیخواهی چه مـیجوئی از این کاشانـه عورم؟

چسان گریم؟ چسان گویم؟ حدیث قلب رنجورم

ازین خوابیدن درزیرسنگ وخاک خون خوردن

نمـی دانی چه مـی دانی کـه آخر چیست منظورم؟

تن من لاشـه فقر هست و من زندانی زورم

کجا مـیخواستم مردن؟ حقیقت کرد مجبورم

چه شبها که تا سحر عریـان بـه سوز فقر لرزیدم

چه ساعتها کـه سرگردان بـه ساز مرگ یدم

ازاین دوران آفت زا چه آفت ها کـه من دیدم

سکوت و زجر بود و مرگ بود و ماتم وزندان

هر آن باری کـه من از شاخسار زندگی چیدم

فتادم درون شب ظلمت بـه قعر خاک پوسیدم

ز بس کـه بامحنت زمـین فقر بوسیدم

کنون کز خاک غم پرگشته این صدپاره دامانم

ببین پایـان کارم را و بستان دادم از دهرمکه خون دیده آبم کرد و خاک مرده ها نانم

همان دهری کـه با پستی بـه سندان کوفت دندانمبه جرم اینکه انسان بودم و مـی گفتم انسانم

ستم خونم بنوشید و بکوبیدم بـه بد مستی

وجودم حرف بی جائی شد اندر مکتب هستی

شکست وخردشد افسانـه شدروزم بـه صد پستی

کنون ای رهگذر درون قلب این سرمای سرگردان

به جای گریـه بر قبرم بکش با خون دل دستی

که تنـها قسمتش زنجیر بود از عالم هستی

نـه غمخواری نـه دلداری نـه بودم دراین دنیـا

همـه بازیچه پول و هوس بودم درون این دنیـا

به فرمان سکوت کاروان تیره بختی ها

سراپا نغمـه عصیـان بودم دراین دنیـا

پرو پا بسته مرغی درون قفس بودم دراین دنیـا

به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر با شادی

که که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. شش سال گذشت از اولین روزی کـه دیدمت ، چقد زود گذشت شیما! نمـیدونم یـادته یـا نـه :))) کـه چقد خوشحال شدم خونـه هامون یجاس و زهرا با ملیحه تو یـه مدرسه بود و کلی دوست و اشنا و فک و فامـیل درون اومدیم باهم 🤪 شش سال گذشت و من ذره ای بـه انسانیت و قلب بزرگ و مـهربونت شک نکردم ، بـه این کـه چه روزایی و گذروندی و الان دارم موفقیت ... .شش سال گذشت از اولین روزی کـه دیدمت ، چقد زود گذشت شیما!نمـیدونم یـادته یـا نـه :)))که چقد خوشحال شدم خونـه هامون یجاس و زهرا با ملیحه تو یـه مدرسه بود و کلی دوست و اشنا و فک و فامـیل درون اومدیم باهم 🤪شش سال گذشت و من ذره ای بـه انسانیت و قلب بزرگ و مـهربونت شک نکردم ، بـه این کـه چه روزایی و گذروندی و الان دارم موفقیت تو مـیبینم و ذوق مـیکنم ، نمـیدونم چی واست بنویسم ولی هر موقع نیـاز داشتم کـه یکی باشـه یکی بفهمـه یکی حرف بزنـه بودی ، ارومم کردی ، بهم ثابت کردی این دنیـا گرده ...!یـادم نمـیره نصف شب حرف زدنمون ، غم و غصه ها و آرزوهامون ...خدا حفظت کنـه صمدی

الهی هیچ وقت دیگه غم نبینی تو زندگیت عزیزمبه قول معروف اس ام دی شیما تولدت مبارک💜🎈پ ن: عبی کیفیت با، با کیفیت ترین ادم دنیـا 😍+اشک درون چشمانم حلقه زد 😭لطفا به منظور شادی روحِ مادر بزرگ شیما فاتحه بخونید 🙏🏻

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

“Limit exist only in the mind” . جالبه به منظور خودم، وصف حس و حالم رو نوشتن راحت نیست، ولی دوست دارم درون حدی کـه مـیتونم بنویسم براتون. این روزها باورم نمـیشـه یـه زمانی از سگ مـیترسیدم. انگار یـه آدم دیگه شدم درون این مورد. حیف کـه خیلی دیره! دلم مـیخواست زمان و سن و هوش و استعدادم اجازه مـیداد کـه وارد دنیـای نورو ... “Limit exist only in the mind”.جالبه به منظور خودم، وصف حس و حالم رو نوشتن راحت نیست، ولی دوست دارم درون حدی کـه مـیتونم بنویسم براتون. این روزها باورم نمـیشـه یـه زمانی از سگ مـیترسیدم.انگار یـه آدم دیگه شدم درون این مورد.حیف کـه خیلی دیره!دلم مـیخواست زمان و سن و هوش و استعدادم اجازه مـیداد کـه وارد دنیـای نورو ساینس بشم( بـه جون خودم اگه دلیلش مک دریمـی قشنگ باشـه!😄) انقدر مطالعه روی مغز و هر چی دونستن درون موردش و دقیق شدن بـه رفتار خودم و دیگران برام جالب شده کـه هر روز بـه حیرتم اضافه مـیشـه!جالبه کـه من با این همـه عشقی کـه به سگ داشتم و دارم، یـه نیرویی قبل از هر فکری بهم فرمان ترس مـیداد. نیرویی کـه من بهش اجازه دخالت مـیدادم.😬حتما یـه روزی، نـه خیلی زود روانشناسی مـیخونم. هر چند کـه همـین الان هم خیلی ازش دور نیست رشته ام.شمایی کـه من رو مـیشناسید خوب مـیدونید، عاشق این علمم. روزی نیست یـه مقاله علمـی روانشناسی نخونم.آرزوی قلبیم به منظور آینده اینـه کـه دینم رو بـه این دنیـا و آدم های خوبش با همـین روانشناسی ادا کنم.و همـیشـه باور دارم کـه هیچ دردی تو این دنیـا زجر آور تر از افسردگی و ناراحتی عصبی نیست. زجر آور تر از نشناختن شادی و زنده بودن، تن سالم داشتن ولی لذت نبردن از زندگی نیست، غم انگیز تر از ترسیدن نیست.هیچ دردی بدتر از کنترل نداشتن روی مغز و احساسات نیست.محدودیت ها، قبل از اینکه تو دنیـای خارجی باشن، تو مغز خودمون ریشـه د.ترس، ما رو درون تبعید عاشق نشدن، جستجو ن و محدود بودن اسیر مـیکنـه.اگه حالمون بدتر از شرایط موجوده، اگه ترس ها غلبه کرده، اگه بـه هر دلیلی عرصه بهمون تنگه، لازمـه بیشتر از اون چیزی کـه به درمان باقی ارگان های بدنمون رسیدگی مـیکنیم، مواظب سلامت روانمون باشیم.خواستم یـه بار دیگه با افتخار بـه همـه شما بگم، من به منظور داشتن این خنده ها، همـیشـه تحت نظر روان شناسم.همـیشـه مـیخونم و گوش مـیدم که تا بیشتر با محدودیت های مغزم مواجه شم!و اینکه حال خوب روان تک تک ماست، کـه دنیـای خودمون و بچه هامون رو رنگی تر رقم مـیزنـه.پ.ن: اینکه از این هاپو های دوست داشتنی گفتم، یـه مثاله.مـینیون هامون معلومـه؟🎈💙سی سالگی من سال مواجه شدن با خیلی از ترسهام بوده که تا حالا❤️و این پسر، همـیشـه مثل کوه کنارمـه

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. . #معرفی_کتاب . . دنیـا غم هجران تو را نیز سر آورد پیراهن خونین تو را از سفر آورد . آه این چه حریفی ست کـه در دور غم از او چون باده طلب کردم خون جگر آورد . موج غم عشق تو بـه هر سو کـه دلش خواست آزرده دلم برد و دل آزرده تر آورد . گفتی کـه به جز من بهی دل نسپردی نفرین بـه سخن چین کـه برایم خبر آورد . گفتم ... 👑..#معرفی_کتاب..دنیـا غم هجران تو را نیز سر آوردپیراهن خونین تو را از سفر آورد.آه این چه حریفی ست کـه در دور غم از اوچون باده طلب کردم خون جگر آورد.موج غم عشق تو بـه هر سو کـه دلش خواستآزرده دلم برد و دل آزرده تر آورد.گفتی کـه به جز من بهی دل نسپردینفرین بـه سخن چین کـه برایم خبر آورد.گفتم کـه حریف غم عشق تو ام امادردا کـه مرا نیز غم از پای درون آورد.تو نم نم بارانی و من قطره ی اشکمـهرکه تو را دید مرا درون نظر آورد.در خاطر ما خاطره ی تلخ خزان بوداین باغ چرا بار دگر برگ و بر آورد..👑 #محمدعلی_مقیمـی.📕 #جایگاه_شـهودانتشارات #سوره_مـهرنمایشگاه کتاب@Moghimy..⚜️صفحه دوم ما@cafeehooonar...بهترین ابیـات و اشعار درون کانال تلگرام شاهبیتلینک درون بیو..

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#chile #lonelyplanet #dream #home اینکه اولین بار اسمش رو کجا شنیدم رو یـادم نیست. اما احتمالا با دیدن نقشـه‌ی جهان سر کلاس جغرافیـا تو تهران. اما اولین بار کـه کلمـه شیلی برام جذاب شد رو خوب یـادمـه. پسرک همکلاسی‌ام کـه با همـه مدرسه فرق داشت. موهای و سیـاه و بلندش رو با کش مـیبست. شلوار گشاد جینش درست ... #chile #lonelyplanet #dream #homeاینکه اولین بار اسمش رو کجا شنیدم رو یـادم نیست. اما احتمالا با دیدن نقشـه‌ی جهان سر کلاس جغرافیـا تو تهران. اما اولین بار کـه کلمـه شیلی برام جذاب شد رو خوب یـادمـه. پسرک همکلاسی‌ام کـه با همـه مدرسه فرق داشت. موهای و سیـاه و بلندش رو با کش مـیبست. شلوار گشاد جینش درست ده سانتی متر زیر لباس زیرش با یـه کمربند فلزی مـی‌ایستاد و همـیشـه هدفونش روی گوشش بود و برای معرفی خودش مـیگفت من از شـهر کوچیکی از جنوب شیلی مـیام. از منطقه ای بـه نام آخر دنیـا.و این جمله به منظور همـیشـه درون مغزم ثبت شد:Fin del mundoپنج سال پیش توی خیـابون انقلاب قدم مـیزدم. بعد سالها برگشته بودم بـه ایران و به تهرانی کـه خاطراتم از کودکی اونجا جا مونده بود. هدفونم رو زیر شال سبز بلند روی گوشم گذاشته بودم و به آدم ها نگاه مـیکردم. بـه کتاب فروشی ‌ها و مردم درون عجله. یکدفه مردی جلوم سبز شد. مردی با پوست تیره و شاید چهل ساله وداز آفریفا. فارسی حرف نمـیزد و انگلیسی‌اش لهجه داشت. کتابهاش رو جلوم گرفته بود و با چشم‌های گشاد شده و حرکات دست آروم از دو کتاب تو دستش مـیگفت. یک کتاب فرانسوی کـه هیچ ازش نمـی‌فهمـیدم. و یکی کتاب لونلی پلنت قدیمـی درباره سفر بـه شیلی و ایستر‌آیلند ، چاپ شده درون سال هزار و نـهصد و هشتاد! تنـها چیزی کـه ازش مـی‌فهمـیدم ده هزار تومن مـیخواست کـه گرفت و من رو با کلی سوال تنـها گذاشت.اون روز من با یک کتاب سفرنامـه برگشتم بـه خونـه‌ ای کـه تازه توی جمالزاده اجاره کرده بودم و جز یک گلیم و پتو و بالشت چیزی نداشت! -دو سال قبل تصمـیمم رو گرفتم. مـیرم بـه آمریکای جنوبی. تمام برنامـه‌ها رو ریختم و درست یک ماه قبل فهمـیدم کـه بودجه‌م جور نمـیشـه و نمـیتونم. غمگین بودم. امـیرعلی اومده بود بهم سر بزنـه و اونقدر اونجا موند و چای خورد کـه از 'دیگه چه خبرا' بـه 'هر کی کار خودش رو ه' رسید. من کتابم رو با غم بزرگی توی دلم برداشتم. بـه مرد سیـاه پوست خیـابون انقلاب فکر کردم کـه هیچی ازش نمـیدونستم. بـه این کتاب کـه نمـیدونستم همسفر چند نفر بوده و حالا دست منـه. و امـیر علی با لنز جدیدش عکسی از من گرفت.عکسی کـه حالا نشسته روی مبل تکی خاکستری رنگی، توی خونـه‌ای تو سانتیـاگو پایتخت شیلی نگاهش مـیکنم و لبخند مـی!خونـه‌ای درون دراز ترین کشور جهان. خونـه ای درون آخر دنیـا!Fin del mundo !

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. کنار پنجره نشسته‌ام. بـه درخت مـی‌نگرم. بـه شاخه‌هایش. بـه جوانـه‌های کوچک سبز. آن سوی پنجره، آن شاخه‌ی که تا دیروز خشکیده کـه هیچ نمـی‌داند. کـه هیچ از سال پیش بـه خاطر ندارد. کـه هیچ از آن همـه کـه من دانسته‌ام، نمـی‌داند کـه هرچه مـی‌داند را تنـها یک بار دیده و دانسته هست و چون من هزارباره زردی و ریختن و رستن و فراز ... .کنار پنجره نشسته‌ام. بـه درخت مـی‌نگرم. بـه شاخه‌هایش. بـه جوانـه‌های کوچک سبز. آن سوی پنجره، آن شاخه‌ی که تا دیروز خشکیده کـه هیچ نمـی‌داند. کـه هیچ از سال پیش بـه خاطر ندارد. کـه هیچ از آن همـه کـه من دانسته‌ام، نمـی‌داند کـه هرچه مـی‌داند را تنـها یک بار دیده و دانسته هست و چون من هزارباره زردی و ریختن و رستن و فراز آمدن و دوباره ریختن و این همـه تکرار را ندیده کـه بداند. بـه این دانسته یک‌باره خود، شاد است.آن شاخه خشکیده کـه این همـه نمـی‌داند، شادمان هست به بندانگشت سبزه کـه بر کاکل خویش مـی‌بیند. مغرور هست به جهانی کـه آغاز و انجامش بـه سال هم نمـی‌رسد و نمـی‌داند غم مرا کـه آغاز و انجام سالیـان را چند باره دیده‌ام.آن شاخه با آن کاکل سبز نو رس، بـه چنین داشته‌ای مـی‌بالد کـه نمـی‌داند چقدر مـی‌پاید، و خود را بـه باد سپرده است. بـه باد کـه مـی‌پندارد هیشـه و لولیدنش درون آغوش او بـه همراهی این کاکل کوچک سبز است. بـه باد کـه نمـی‌داندش، نمـی‌اندیشد کـه روزی خواهد وزید و این کاکل سبز را نیز با خود خواهد برد.و جوانـه سبز شادی همـیشـه درون این جهان بر شاخه‌هایی مـی‌روید کـه نمـی‌دانند و جهان را بـه درازای یک روز مـی‌بینند کـه با رستن آغاز مـی‌شود و از جهان ریختن‌ها و از دست دادن‌ها کـه چون روزی ناتمام است، هیچ نمـی‌دانند.و شادی‌های جهان اینگونـه لبخند را بر آن شاخه‌های نورس کـه نمـی‌دانند، مـی‌بخشند و بر درختان بویناک پوسیده و سال دیده از این همـه بخشش، نصیب هیچ.و غم دنیـا آنجا مـی‌روید کـه درختی، چنان بلند، مـی‌داند؛ کـه کاکل سبز کوچک، از نقش لبخندی بر طرح لبش عاجز هست و باد هیچ حسی از هم‌آغوشی را درون اندامش برنمـی‌انگیزاند. و جهان چنین دانستن و ندانستن را بـه عدالت مـیان غم و شادی تقسیم مـی‌کند..🖋سهند ایرانمـهر.📍KatedrálaSvVíta, Czechia

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. . "شام غریبی" . آسمانیّ چشم هایی غرق خون گریـه های باران بود و مـیان سکوت بغض آلود غم و دردی مدام پنـهان بود . دل شب شاهد تلاطم غم درون مـیان شکوه دریـا بود یـادگار نگار محبوبش محو آرامش دو دنیـا بود . کوچه کوچه زمانـه غمگین بود بغض درون بغض خانـه ها دلگیر نفس آخر تبسم عشق مردی از زندگیّ دنیـا سیر . آه، ... .."شام غریبی".آسمانیّ چشم هاییغرق خون گریـه های باران بودو مـیان سکوت بغض آلودغم و دردی مدام پنـهان بود.دل شب شاهد تلاطم غمدر مـیان شکوه دریـا بودیـادگار نگار محبوبشمحو آرامش دو دنیـا بود.کوچه کوچه زمانـه غمگین بودبغض درون بغض خانـه ها دلگیرنفس آخر تبسم عشقمردی از زندگیّ دنیـا سیر.آه، زندانیِ همـیشگیِ-قفسِ ی پریشانش...ماه، مـهمان روز و شب هایِ-بی قراریّ کنج زندانش....سایـه غربتی کـه روی زمـین ...تکیـه داده بـه ی دیوارمرد آن روزهای رزمـی که-امرِ بر صبر گشته بود انگار***آیـه آیـه دوباره باران شدبه هبوط غریبی اش باریدابرِ تنـها شبانـه اشکش راقطره قطره بـه خاک مـی بخشید.#احمدرضا_شریفیـان_زاده.#لحظه_خاکسپاری_شبانـه_را_تصور_کن#فاطمـیه#غمنامـه_حضرت_علی_علیـه_السلام#شـهادت_مادرم_افسانـه_نیست#اللهم_اشغل_الظالمـین_بالظالمـین.پ.ن۱:

هدیـه خودشان استاندک طبع شعری هم اگر باشدتعارف نیستواقعیت است.پ.ن۲:این کار واسه دو سال پیشـهواقعا هر دفعه خودم مـی خونمشباورم نمـیشـه من...کار من نیستکار خودشونـهاونا گفتنو من فقط نوشتم ش.پ‌.ن۳:ببخشید کپشن طولانی شد😐😐

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

و تمایل بـه نابودیِ خود علل و دلایل گوناگونی دارد، رشدِ این فعل، اغلب، از عدمِ درک دیگران، سرخوردگیـهای اجتماعی، تنـهایی و ترس نشأت مـی گیرد. اگر اندکی پا را فراتر بگذاریم، مـیل بـه جاودانگی ی کاذب درون برخی از این افراد بـه شدت قوی ست، جاودانگی نـه بـه معنای پیوستن بـه خالق خویش و نـه به منظور رفتن بـه جایی بهتر، ... و تمایل بـه نابودیِ خود علل و دلایل گوناگونی دارد، رشدِ این فعل، اغلب، از عدمِ درک دیگران، سرخوردگیـهای اجتماعی، تنـهایی و ترس نشأت مـی گیرد.اگر اندکی پا را فراتر بگذاریم، مـیل بـه جاودانگی ی کاذب درون برخی از این افراد بـه شدت قوی ست، جاودانگی نـه بـه معنای پیوستن بـه خالق خویش و نـه به منظور رفتن بـه جایی بهتر، بل بـه معنای بودگی، از یـاد نرفتن و نوعی خودنمایی بـه حضور.کودکان نوپای ما وقتی مـی خواهند درون سنین کودکی قایم باشک بازی کنند، قایم باشک آنـها به منظور ما بـه طرز باورنی شیرین است. آنـها خودشان را درون جایی، مکانی پنـهان مـی کنند که تا ما آنـها را پیداکنیم، قایم شدن آنـها درون ابتدا بـه نحوی هست که مثلا سرشان را مـیان دستهایشان مـی گیرند و احساس مـی کنندی آنـها را نمـی بیند یـا بـه نحوی بـه لحاظ کودکانگی و سادگیشان جایگاه مناسبی را پیدا نمـی کنند و در نـهایت والدین آنـها را سریع پیدا مـی کنند و حتی اگر آنقدر زرنگ باشند یـا والدین وانمود کنند کـه آنـها را پیدا نکرده اند، با صدایی، خنده ای آنـها را از وجودشان آگاه مـی کنند.عکسی کـه روبروی ماست، یک قایم باشکی است، وجه طنز این لغت را درون نظر نگیرید. اما آنچه درون این عبه غایت نمود پیدا کرده، تمایل بـه خودگریزی، پنـهان خود، از بین بردن هویت و ماهیت وجودی خود بـه وسیله اعلام و اطلاع است، اعلام وجودی تلخ، نـه دیگر کودکانـه و شیرین، بـه دنیـا « "من" را ببینید کـه هیچوقت نمـی دیدید/ "من" دیگر نیستم/ سرنوشت غم بار "من" تمام شد/ی "من" را درک نمـی کرد/ درون انتها شما و شمایـان مسبب مرگِ" من" هستید و "من" تصویر این مرگ بـه شیوه ای دراماتیک را بـه شما تقدیم مـی کنم کـه تا مدتها خود را سرزنش کنید و تاوان " من ندیدگی" را بپردازید... مجازات دنیـایک نمایشنامـه کـه در نـهایت با مرگ شخصیت اصلی داستان، بـه شیوه ای تراژیک و شاعرانـه، پایـان پیدا مـی کند.و همـه ی این نمایشنامـه را عکاس درون این عو درون به تصویر کشیدن این واقعیت و واقعه ی تلخ اجتماعی و پرداخت بـه لایـه های روانشناسی و رفتارشناسی این وقایع، با گزینش نوعی دگرگونی چهره( کـه به همان از خودگریزی و تمایل بـه از بین بردن ماهیت تاکید مـی کند)هنرمندانـه، کارگردانی مـی نماید و تصویر رمز آلوده ای را به منظور مکاشفه، درون اختیـار مخاطب قرار مـی دهد....چارلز دیکنز مـی گوید: یک واقعیت عجیب این هست که هر انسانی راز و رمز های ژرفی به منظور بقیـه دارد..ع: viktorija ragganaمتن : شادی آفرین‌آرش@shadiafarin.arash

Read more ترانـه و شعر آهنگ راز اثر ماندگار زنده ياد #ناصر_عبدالهی یـه زخمـه کهنـه رویـه بالم یـه آسمون کـه چشم بـه راهم نیست بـه غیر واژه ی غریبی چیزی تویـه ترانـه هام نیست حتی یـه آینـه پیشـه روم نیست کـه اسممو یـادم بیـاره تنـهاترین مسافر شب تو خلوتم پا نمـیذاره ازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونی اگه بگم راز دلم رو ... ترانـه و شعر آهنگ راز اثر ماندگار زنده ياد #ناصر_عبدالهییـه زخمـه کهنـه رویـه بالم یـه آسمون کـه چشم بـه راهم نیستبه غیر واژه ی غریبی چیزی تویـه ترانـه هام نیستحتی یـه آینـه پیشـه روم نیست کـه اسممو یـادم بیـارهتنـهاترین مسافر شب تو خلوتم پا نمـیذارهازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونی اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمـیمونیـازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونی اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمـیمونیتو هم کنارم نمـیمونی , تو هم کنارم نمـیمونی

دله من از نژاد عشقه از تو و از ترانـه لبریزیـه دنیـا غم تویـه صدامـه مثه سکوته تلخه پاییزمن یـه پرنده ی غریبم من از نژاد آسمونممـیونـه این همـه ستاره من یـه شـهابه بی نشونمازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونی اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمـیمونیـازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونی اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمـیمونیآی تو هم کنارم نمـیمونی , تو هم کنارم نمـیمونیتو هم کنارم نمـیمونی , تو هم کنارم نمـیمونییـه زخمـه کهنـه رویـه بالم , من یـه پرنده ی غریبمـیه دنیـا غم تویـه صدامـه , من از نژاد آسمونممـیونـه این همـه ستاره من یـه شـهابه بی نشونمازم نخواه با تو بمونم تو هیچی از من نمـیدونیـاگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمـیمونی@only1minute💫➕💙#فقط_كمتر_از_يك_دقيقه

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یک سال و نیم مانده غمت درون گلوی من هر  روز وشب تویی همـه جا روبه روی من درون زیر آفتابم و تشنـه شبیـه تو دنیـا کشیده خنجر غم بر گلوی من تصویر قتلگاه تو یـادم نمـی رود یک بوسه از تنت شده  بود آرزوی من از خاطرات آن شب مقتل کنار  تو مانده هنوز لاله سرخی بـه روی من یک لحظه چوب محمل و پیشانی ام شکست که تا رفت روی نیزه ... یک سال و نیم مانده غمت درون گلوی منـهر  روز وشب تویی همـه جا روبه روی من

در زیر آفتابم و تشنـه شبیـه تودنیـا کشیده خنجر غم بر گلوی من

تصویر قتلگاه تو یـادم نمـی رودیک بوسه از تنت شده  بود آرزوی من

از خاطرات آن شب مقتل کنار  تومانده هنوز لاله سرخی بـه روی من

یک لحظه چوب محمل و پیشانی ام شکستتا رفت روی نیزه سرت پیش روی من

قاری روی نیزه شدی که تا نگاه هاآید بـه سوی نیزه نیـاید بـه سوی من

سنگین ترین  غمم  غم دفن سه ساله بوداو رفت و رفت پیش شما آبروی من

بسفال عمر مرا که تا نفس کشمدیگر بس هست باده غم درون سبوی من.#علیـا_مخدره#السلام_علی_قلب_زینب_صبور#جبل_الصبر#ریحانة_الحسین#یـا_اهل_العالم_نحن_کلاب_الرقیـه

Read more شعر با صدای خودم بـه صورت کامل درون کانال تلگرام . . اگر تند بادی برآید زکنج بـه خاک افکند نارسیده ترنج هنرمند دانیمش اَر بی هنر ستم کاره خوانیمش اَر دادگر "شاهنامـه / غم نامـه رستم و سهراب" . . . خدا قبل خلقت مرا مـی شناخت مرا دید و روی گِلم گریـه کرد گذشته غم و فکر آینده غم نشست و به حال دلم گریـه کرد بـه ... شعر با صدای خودم بـه صورت کامل درون کانال تلگرام..اگر تند بادی برآید زکنجبه خاک افکند نارسیده ترنجهنرمند دانیمش اَر بی هنرستم کاره خوانیمش اَر دادگر"شاهنامـه / غم نامـه رستم و سهراب"...خدا قبل خلقت مرا مـی شناختمرا دید و روی گِلم گریـه کردگذشته غم و فکر آینده غمنشست و به حال دلم گریـه کرد

به اینکه همـین عشق سرگرمـی استبه اینکه بـه دنیـا دلم گرم نیستشدم خنده با خنده های تو وشدم بغض وقتی کـه نیچه گریست

تو حتما بتابی بـه دنیـای منکه بی تاب ماندم کـه دلواپسیببین زندگی تاب بازی شدهکه هی مـی روی و به من مـی رسی

دو شمس از دو منظومـه درون روح توستکه درون هیچ نظم روانی نبودمرا مولوی کردی و مـی کِشیکسی مثل تو کهـ/کشانی نبود

تنی خاکی از من خدا آفریدشدم نامـه ی شاه فریـادگرشدم حاصل خاک بازی او"ستم کاره خوانیمش اَر دادگر؟ "

خدایش بـه او تن، پریـانـه دادخدایم بـه من روح دیوانـه دادتناقض شد و بر تناقض نماندزنی کـه به من قول مردانـه داد

زنی کـه سر زلف خود را گرفتشبیـه ته قصه پیچیده کردزنی کـه تمام جهان من استمرا درون جوانی جهان دیده کرد

به جبر تولد، بـه عشق و به مرگبه هر سو کـه بردی مرا باختمخدا خنده ای کرد و آهسته گفت:چه معجونی از آب و گل ساختم....#عالی_رضاییـاز مجموعه #عالیجنابانتشارات فصل پنجم.ممنونم از خلاقیت صفحه خوب #صدای_شاعر@poet_voice@poet_voice

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

غروبی زیبا را بـه یـاد دارم خورشید,افق خود را درون پهنای دشت گسترده بود پرندگان آوای خداحافظی مـیخواندند کوه,تنـها با قامتی استوار رنگ ارغوان گرفته بود من مستور از این منظره درآن غروب زیبا تنـها ایستاده بودم آه چه غروبی بود آن روز"ارکیده" ---------------------------------------------- یک ... غروبی زیبا را بـه یـاد دارمخورشید,افق خود را درون پهنای دشت گسترده بودپرندگان آوای خداحافظی مـیخواندندکوه,تنـها با قامتی استواررنگ ارغوان گرفته بودمن مستور از این منظرهدرآن غروب زیبا تنـها ایستاده بودمآه چه غروبی بود آن روز"ارکیده" ----------------------------------------------یک روز بارانی یکی ازراه رسیدصورتی غم گرفته و دلربا رسیدکوله بارش غم عشق بود و بسلبش خنده اه بود و دل پرخونتا کـه دیدمش دلم از غصه دریدبه خود گفتم ای دل غافل بی خیـالدیدمش نگاهش پر اندوه و گریـانشانـه هایش خسته از غم دنیـافکرم از دیدنش ریش ریش شددوان درون پی جای پنـهان گشتماما قلبم بـه تپش افتاد کـه تنـهایش مگذارپیش او رفتم و گفتم کـه سلامدر کنارش نشستم و در باران اندوهبا جام زهر او شدم هم پیماندر دلم همان اندوه زهر را نوشاندکه خود از ان نوشیده بود و به من گفت کهبی خیـال...(دلنوشته ارکیده۹۴/۱/۲۶)

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

* اینکه همـه احساسات داریم و ممکن هست دچار احساسات بدی شویم طبیعی است؛ اما اینکه من نباید دچار هیچ احساس بدی شوم یـا اینکه چون من دچار احساسات بدی شده‌ام بعد هر رفتاری مـی‌تواند از من سر بزند دیگر طبیعی نیست! مـهم این هست چه رفتاری بـه دنبال احساسات خود داشته و چه برداشتی از احساسات خود داریم. اگر ما تنـها ... *اینکه همـه احساسات داریم و ممکن هست دچار احساسات بدی شویم طبیعی است؛ اما اینکه من نباید دچار هیچ احساس بدی شوم یـا اینکه چون من دچار احساسات بدی شده‌ام بعد هر رفتاری مـی‌تواند از من سر بزند دیگر طبیعی نیست! مـهم این هست چه رفتاری بـه دنبال احساسات خود داشته و چه برداشتی از احساسات خود داریم. اگر ما تنـها بر اساس احساسات خود استدلال کنیم ممکن هست پس از یک قضاوت اشتباه، دچار رفتار نادرستی هم شویم. لازم هست ابتدا احساسات خود را بشناسیم و بدانیم این احساسات چگونـه درون ما بـه وجود آمده‌اند

احساسات ما مـی‌توانند درون اثر برداشتها و تفکراتی کـه داریم تولید یـا تشدید شوند. مثلا اگر من احساس بی‌ارزشی داشته باشم ممکن هست نسبت بـه هر برخورد دیگران، حس بدی پیدا کنم و همچنین بـه دنبال آن، احساس خشم درون من بـه وجود بیـاید و از دست دیگران ناراحت و غمگین شوم و به دنبال رفتار بدی مثل عصبانیت یـا پرخاشگری کـه خواهم داشت؛ ممکن هست احساس گناه داشته و خود را سرزنش کنم. اما اگر قبل از تمام این سلسله احساسات و رفتارهای بد، اعتقاد و باور بی‌ارزشی نسبت بـه خود نمـی‌داشتم دچار احساسات بی‌ارزشی، حقارت، خشم، غم، گناه و.. نمـی‌شدم!

احساسات بد ما هر چقدر درست باشند قرار نیست بعد از آن هر رفتاری از ما سر بزند و مسئولیتش را گردن دیگران بیندازیم. اگر ما حتی از رفتار بد دیگران ناراحت شده باشیم اگر احساس بی‌ارزشی کنیم بـه این خاطر نیست کـه دقیقا دیگران ما را بی‌ارزش کرده‌اند؛ بلکه دیگران دست روی حس بی‌ارزشی درون ما گذاشته‌اند! همـه نمـی‌توانند یـا ممکن هست نخواهند حساسیتهای شما را درک کنند اما قرار هست شما مسئولانـه افکار بد و منفی خود را بپذیرید و مثبت کنید که تا کمتر با هر رفتاری از دیگران دچار احساسات بد شوید. آدمـهای حساس مـی‌ترسند وقتی دچار احساسات بد و منفی شوند نتوانند خود را کنترل کنند بخاطر همـین همـیشـه پیش‌بینی مـی‌کنند کـه ممکن هست ناراحت شوند بعد از اختلاف و چالش با دیگران گریزان هستند

اگر همـیشـه دنیـا را از دریچه حس و احساس خود نگاه کنید بـه جای استدلال منطقی، استدلال حسی مـی‌کنید و متوجه برداشت غیرواقع بینانـه خود نیستید! لازم هست ابتدا احساسات خود را بشناسید و بتوانید دقیقا آنـها را شرح دهید. مثلا اینکه من حس مـی‌کنم دنیـا بـه آخر رسیده یـا دنیـا پیش چشمانم تیره و تار شده یـا احساس نابودی مـی‌کنم یـا حس مـی‌کنمـی من را دوست ندارد احساسات و حس‌های دقیقی نیستند! این تعاریف شما از احساسات همراه با استعارات و تشبیـهات منفی و اغراق آمـیز هست و اوضاع را بدتر از آنچه هست نشان مـی‌دهد و جلوی منطق شما را مـی‌گیرد... این مطلب ادامـه دارد.

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

۱۳۹۶/۰۸/۲۷ _____( انا لله وانا اليه راجعون ) درگذشت برادر چنان سنگین و جانسوز است... کـه به دشواری بـه باور مـی‌نشیند... ذکر درگذشتگان... آنـهای کـه بودند و دیگر خاطره اند درون ذهن... حسرتی بزرگ درون دل و تصویری درون قاب کوچک... که تا یـادی کنیم بـه یک فاتحه ... یک صلوات... یک خدایش بیـامرزد... همـینا ... 🌟 ⭐ 🌟 ⭐ 🌟۱۳۹۶/۰۸/۲۷ _____( انا لله وانا اليه راجعون )

درگذشت برادر چنان سنگین و جانسوز است...که بـه دشواری بـه باور مـی‌نشیند...ذکر درگذشتگان...آنـهای کـه بودند و دیگر خاطره اند درون ذهن...حسرتی بزرگ درون دل و تصویری درون قاب کوچک...تا یـادی کنیم بـه یک فاتحه ...یک صلوات...یک خدایش بیـامرزد...همـینا برایشان یک دنیـا هست در آن دنیـا...روزگاری مـی آید کـه ما هم دلخوشیم بـه این ذکرها...پیوند عمر بسته بـه مویی هست هوش دار.🌟 ⭐ 🌟 ⭐ 🌟(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)یـاالله فقر و اعتیـاد و فساد را از خانـه و خانواده ای دور بگردان،،یـاالله تمام سنتهای نبی کریم را درون زندگی و وجودمان جاری بگردانیـا الله روزی حلال نصیبمان بگردانیـا الله مارا از شر بدیـها کذب دروغ تهمت حفاظت بفرمایـا الله سکرات موت مان را آسان کن،یـاالله زندگی پر خیر و برکت نصیبمان بگردان،،یـاالله ما را از عذاب قبر نجات ده،یـاالله هن صالح نصیبمان کن!یـاالله کینـه ها را از دلهایمان بیرون کن،یـاالله از غیبت حفاظتمان کن،لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمـین،یـاالله حساب و کتاب را بر ما آسان بگیر،یـاالله توفیق خدمت صادقانـه والدین نصیبمان فرما،یـاالله غم وغصه و پریشانی را از هر خانـه ای بدور گردان،،یـاالله جنت الفردوس را نصیبمان بگردان.الهی آمـین یـا رب العالمـین

Read more

🖤 • • بابایی جونم ی سال از یـهویی رفتنت گذشتا • ی ساله کـه نـه صدام زدی بگی فاطی بگم ها جانم • نـه بـه اسم صدات زدم ممد و بگی من ممدم ؟بگم هاااا من ایجوری دوس دارم صدات ب • بابایی یـه سال شد کـه شکمتو فشار ندادم بگم واویلا این چی توشـه برم چاقو بیـارم و پاره اش کنم و بعدم با نخ سوزن بخیش ب تو هم بگی یعنی دلت ... 🖤••بابایی جونم ی سال از یـهویی رفتنت گذشتا•ی ساله کـه نـه صدام زدی بگی فاطی بگم ها جانم•نـه بـه اسم صدات زدم ممد و بگی من ممدم ؟بگم هاااا من ایجوری دوس دارم صدات ب•بابایی یـه سال شد کـه شکمتو فشار ندادم بگم واویلا این چی توشـه برم چاقو بیـارم و پاره اش کنم و بعدم با نخ سوزن بخیش ب تو هم بگی یعنی دلت مـیاد؟!بگم هااااا تازه هر چی بدرد نخوره از شکمتم برات بیرون مـیارم کوچیکش مـیکنم دلتم بخواد تو هم بگی تقصیر ته غذاهای خوشمزه درست مـیکنـه شکمم بزرگ شده•ی ساله برات قهر نکردم تو هم شب که تا نازم نکشی بوسم نکنی از دلم درون نمـی آوردی نمـیخوابیدی•ی ساله کـه صبح از خواب بیدار شدم بهم نگفت کـه دیشب تو باباتو اذیت کردی سر بـه سرش گذاشتی ولی بابات آروم قرار نداشت گفت شاید حرفی زده ناراحت شدی مـیبوسیدت تو خواب و من ذوق مرگ مـیشدم•ی ساله کـه تو دیگه موقع هایی کـه خوابم سنگین مـیشد چاره ام نمـیکرد نماز صبح بیدارم کنـه نیومدی بالا سرم با بوس و ناز بگی بابا فاطی جان پاشو نماز صبحت بخون بعد دوباره بگیر بخواب•بابا ی ساله برام ترانـه بابا نخوندددددددی و من جلو داداشا ذوق مرگ بشم کـه داری برام مـیخونی و بگم چقد گناه دارین بابا براتون نمـیخونـه😭😭😭 •هیچوقت روز آخر رفتنت کـه چقد آروم بودی یـادم نمـیره•لحظه ای کـه اومدم تو سرد خونـه تمام صداهای دورو برمو برا خودم خفه کردم تنـها گوشامو گذاشتم رو قلبت کـه بفهمم واقعا این دکترای احمق راست مـیگن ؟؟بخدا کـه مثه همـیشـه کـه سرم مـیذاشتم رو قلبت نفست تو گوشم پیچید اما همـه گفتن کـه تو دیگه نیستی ..•بخدایی کـه تو رو برد تو آسمونا همون شب که تا صبح بیدار بودم کـه از بیمارستان خبر بیـارن بگن تو زنده ای•حتی لحظه آخری کـه خواستن بزارنت تو قبر باز سرم گذاشتم رو قلبت شاید زنده شدی •و عمـیق بوس پیشونیت کردم بازم باورم نمـیشد کـه تو دیگه نیستی•وچقد تلخه اون لحظه ای کـه گفتم آخه چطور دلت مـیاد بابامو خاک کنی چطور دلت مـیاد رو بابام رفیقته خاک بریزی با چ نگاه تلخ و غم انگیزی رفیقت بهم نگاه کرد وسرش انداخت پایین😭•بخدا رسمش نبود اینقد زود تنـهامون بزاری بری•تا کی حتما بگم ی سال دیگه هم گذشت ؟•بابا کی روزی مـیرسه باز هم باهم تو اون دنیـا کنار هم باشیم 😞😞😞 •کاش این ی سال همش خواب باشم و تو واقعا باشی ...

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

چه جملات اشتباهی توی آداب معاشرتمون جا گرفته اند؟! وقتیی از دنیـا مـیره، بـه بستگانش نگیم (راحت شد) یـادمون باشـه یـه نفر هرچقدر هم زندگی سختی داشته، جونش براش عزیز بوده... ما درون جایگاهی نیستیم کـه راحتی یـه نفر رو توی مردنش بدونیم! بگیم(امـیدوارم بتونید سختی دلتنگیش رو تحمل کنید، از خدا براتون ... چه جملات اشتباهی توی آداب معاشرتمون جا گرفته اند؟!👇👇👇وقتیی از دنیـا مـیره، بـه بستگانش ❎نگیم (راحت شد)یـادمون باشـه یـه نفر هرچقدر هم زندگی سختی داشته، جونش براش عزیز بوده... ما درون جایگاهی نیستیم کـه راحتی یـه نفر رو توی مردنش بدونیم!☑بگیم(امـیدوارم بتونید سختی دلتنگیش رو تحمل کنید، از خدا براتون صبر مـیخوام، مـیدونم مرگ عزیزتون خیلی تلخه)❎نگیم(غم آخرتون باشـه)آدم همواره که تا زنده هست غم داره.. یـا غم خودش یـا غم دیگران. همونطور کـه آرزو و شادی داره. وقتی بهش مـیگیم غم آخرت باشـه یعنی دیگه زنده نباشی و در واقع داریم آرزوی مرگش رو مـیکنیم☑بگیم (امـیدوارم ازین بـه بعد زندگی خوبی داشته باشید، امـیدوارم بـه آرامش برسید) ..

توی مراسمات نیـایش و دعاخونی دسته جمعی ، مناسبات مذهبی و غیره،وقتیی بهمون مـیگه #التماس_دعا❎نگیم (محتاجیم بـه دعا)این یعنی خودم بـه اندازه کافی گرفتار هستم کـه دیگه نمـیتونم به منظور تو وقتی بذارم!☑بگیم (حتما براتون دعا مـیکنم)این بـه معنای اون نیست کـه ما آدم خوبی هستیم، نترسید متهم بـه ریـاکاری نمـیشید، آدمـها هرچقدر هم گناهکار باشند اجازه دارند به منظور دیگران دعا کنند و اتفاقا دعایی کـه ما به منظور هم مـیکنیم زودتر اجابت مـیشـه.❎نگیم (هرچی صلاحت باشـه)این یعنی من بهتر از تو مـیدونم و تو الان عقلت نمـیرسه و منم البته زیـاد باهات موافقم نیستم کـه به خواسته ت برسی☑بگیم (از خدا برات بهترینـها رو مـیخوام)همون جمله قبلیـه اما اثر مثبتی داره... مطمئناً خدا بهترین رو بـه بنده ای کـه دعا مـیکنـه مـیده... بعد ما تنـها کاری کـه باید یم برایی کـه نگرانـه اینـه کـه آرومش کنیم و بهش اطمـینان بدیم کنارش هستیم...وقتیی باهامون درد دل مـیکنـه و ناراحته❎نگیم (این کـه چیزی نیست، بزرگش نکن، تو قوی هستی)این یعنی من نمـیفهمم چه حالی داری. یـا تو درک درستی از موقعیت خودت نداری و من بهتر مـی بینم و مـی فهمم☑بگیم(مثل اینکه این موضوع خیلی ناراحتت کرده. این مسئله برات مـهمـه...)ما درون جایگاهی نیستیمـی کـه ناراحته رو نصیحت کنیم مگر اینکه خودش بگه تو بگو چیکار کنم. تازه اون وقت حتما با احتیـاط پیشنـهاد بدیم... نـه دستور و اصرار......❎❎به نظر شما چه جملات اشتباه دیگه ای توی معاشرت آدما هست کـه اثر عداره؟!#مرجان_خاتون#منم_ابابیل

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

نوروز و تولد چهل و شش سال پیش درون چنین روزی یعنی روز آغاز عید باستانی دنیـا به منظور زندگی بـه من لبخند زد. این از اقبال من بوده کـه به روزگار نوروزی پا بـه دنیـا بگذارم.من با همـه وجودم زندگی را دوست دارم. با همـه تلخ‌کامـی و سختی و درد روزگار. زندگی با بودن هر آنچه هست زیباست. سختی و غم همزاد همـیشـه بشر بوده ولی درکنارش ... نوروز و تولد

چهل و شش سال پیش درون چنین روزی یعنی روز آغاز عید باستانی دنیـا به منظور زندگی بـه من لبخند زد. این از اقبال من بوده کـه به روزگار نوروزی پا بـه دنیـا بگذارم.من با همـه وجودم زندگی را دوست دارم. با همـه تلخ‌کامـی و سختی و درد روزگار. زندگی با بودن هر آنچه هست زیباست. سختی و غم همزاد همـیشـه بشر بوده ولی درکنارش دوستی و عشق و محبت درون این دنیـای زیبا با داشتن آدم‌های زیـاد کـه من و دیگران را دوست دارند بـه ما حس امـید و زندگی مـی‌دهد. هروقت درون روز تولدم بـه من تبریک مـی‌گویند بـه این فکر مـی‌کنم کـه چقدر تولد و وجود من درون این دنیـای خاکی موثر بوده کـه بخواهد تولد به منظور من مبارک باشد. من وجودم را با این مردم و سرزمـین دارم. درون خلوت دل و وجودم همـیشـه از خدا طلب دارم شایسته این زندگی باشم. دنیـا و زندگی شایستگی مـی‌خواهد. خود را با داشتن خدایی کـه به من چشمک مـی‌زند، سرزمـین پاک ایران و خانواده و دوستان هنرمند و لحظه‌های غم و شادی یک انسان خوشبخت و ثروتمند مـی‌دانم کـه باید به منظور داشتن همـه آنچه هست شاکر باشم.#شـهرام_کرمـی #تولد #شـهرام_کرمـی #تولد #شـهرام_کرمـی # # # #

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بیخوابی زده بـه سرم! این عسیزده بـه در سه سال پیشـه! زمانی کـه حداقل روزی دو ساعت ورزش مـیکردم! رژیم غذاییم یـه چیزی فراتر از صد درون صد سالم بود! سیس پک داشتم این هوا! فول ماسل بودم. هر روز مـیدویدم! امریکا بودم! بیزینسم چرخش خوب مـیچرخید! بـه زودی اولین ران وی سیـاتلم برگزار مـیشد و شـهرداری سیـاتل ... بیخوابی زده بـه سرم!این عسیزده بـه در سه سال پیشـه!زمانی کـه حداقل روزی دو ساعت ورزش مـیکردم!رژیم غذاییم یـه چیزی فراتر از صد درون صد سالم بود!سیس پک 😃داشتم این هوا! فول ماسل بودم.هر روز مـیدویدم!امریکا بودم!بیزینسم چرخش خوب مـیچرخید!به زودی اولین ران وی سیـاتلم برگزار مـیشد و شـهرداری سیـاتل اسپانسرم شده بود و اصولا حتما خرکیف مـیبودم.کلی هم واسه خودم اینستاگرامر معروف بودم، (در مقیـاس اون موقع کـه هنوز این همـه اینستاگرامر وجود نداشت و حتی خانوم بیوتیمون کـه خودمم فنشم، هنوز بـه دنیـا نیومده بود)جوری کـه تو همـین پارک یـه نفر دویید جلوم(سلام صحرا) گفت من تو رو از اینستاگرام مـیشناسم، منم طبیعتا حتما تو ابرها مـیبودم.ولی...ولی بزرگترین غم دنیـا، درست همـینجا کـه نشستم و مـیخندم و حتی یـادمـه از صبح زودش به منظور آدم هایی کـه نمـیشناختم بیدار شده بودم و آش رشته درست مـیکردم کـه فقط سرم گرم شـه، توی کنج قلبم خونـه کرده بود.زندگیم حسرت انگیز بود، ولی شادی کوچیکترین جایی تو قلبم نداشت. فکر مـیکردم بزرگترین مشکل دنیـا رو دارم.الان نمـیگم مشکل اون زمان رفع شد و من خوشبخت شدم!نـه!ولی قوی شدمفهمـیدم مشکل ها، غم ها همـیشـه هست.باهاشون نسازیم، واقعیت اونچه کـه هستیم رو نپذیریم و دنبال راه چاره اش نباشیم، فقط لحظه هاست کـه از دستشون مـیدیم.گول خنده های این و اون رو نباید بخوریمبه فکر خنده روهم آوردن باشیم.🍃🌱ظاهر قضیـه با باطنش مـیتونـه زمـین که تا آسمون فرق کنـه.امشب پست های تامـیلا رو کـه خوندم، دلم خواست اینـها رو بنویسم. نـه اینکه اندوه این عکسم، با حال دل تامـیلا برابری کنـه! نـهولی غم ها بـه اندازه ای کـه بهشون بال و پر بدیم قابلیت این رو دارند کـه عمـیق و سنگین و بزرگ شن.آفرین بـه تامـیلا کـه سعیش بر عبور از غم هاستآفرین بـه من کـه از سه سال پیشم خیلی قوی ترم!آفرین بـه هر کدوممون کـه قبل از ظواهر، واقعیت ها رو مـیبینیمو سعی بـه عبور و پس زدن غم هامون داریم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

موسیقی نوای عجیبی است! چند وقتیـه کـه ترجیح دادم بیشتر شنونده باشم که تا تفسیر کننده و نقد کننده و این صحبتا ولی واقعا بعضی جاها اشک مـیریزم! اشک من از چشمانم سرازیر نمـیشـه بلکه از مویرگ های مغزه منـه! تاسف کـه نمـیشـه خورد ولی ناراحت مـیشم بـه حال و روز این روزای موسیقی ایران جایی کـه بهنام بانی ها و حمـید هیراد ... موسیقی نوای عجیبی است!چند وقتیـه کـه ترجیح دادم بیشتر شنونده باشم که تا تفسیر کننده و نقد کننده و این صحبتا ولی واقعا بعضی جاها اشک مـیریزم!اشک من از چشمانم سرازیر نمـیشـه بلکه از مویرگ های مغزه منـه!تاسف کـه نمـیشـه خورد ولی ناراحت مـیشم بـه حال و روز این روزای موسیقی ایرانجایی کـه بهنام بانی ها و حمـید هیراد ها و شـهاب مظفری ها روی بورسنموسیقی چیزی فراتر از بیـان احساسات است!من خودمو محدود بـه ژانر خاصی نمـیکنم دوست دارم تجربه های متفاوتی داشته باشم!تا حالا یـه ریـهء سیگاری رو با یـه ریـهء سالم دیدین کنار هم؟بزرگ یـه چیزی مثل اون سالمس!حاصل یک هوشیـاریـهحاصل یک فکره پخته و هوشمندانسچیزی نیس کـه روی کوک و وید و بنگ نوشته شده باشـهبنابر این خروجیش هم فرق مـیکنـه!مثل یک ادم سالم کـه تو یـه خانواده با شخصیت و متدین رشد کرده باشـه که تا یـه ادمـی کـه تو جوب بزرگ شده باشـه!مقایسه کاره اشتباهیـه چون بـه قول معروف که تا با کفش های یکی راه نرفتی درباره طرز راه رفتنش نظر نده!ولی...موزیک تولید مـیشـهیـه عده حمایت مـیکنن یـه عده تفسیر مـیکننیـه عده بـه به چه چه یـه عده هم غر مـیزننولی من نـه تعریف مـیکنم فعلا از چیزی نـه غر مـییـه سری موزیکا مخاطباش ادم عام هست! ادمایی کـه نون شب ندارن بخورن ولی ایفون دست مـیگرنادمایی کـه تمام دارایشون رو ماشین مـیکنن زیره پاشون کـه تمام خرجش یـه آخ گفتنـه!آدمایی کـه به قول معروف مصرف گران!تولید محتوا و اثری ندارن و فقط فتوسنتز مـیکنن! من بـه اینا مـیگم ادمای علی بی غم!خوب این ادما برا یـه شادی لحظه ایی موزیک های خودشون رو گوش مـیدن!در واقع کار حرفه ایی نمـیکنن فقط نفس مـیکشن!یـه سری ادم هایی هم هستن کـه فکر پیشرفت ن! از اینکه یـه جا بشینن متنفرن و از اینکه علی بی غم باشن بدشون مـیاد! ادمایی کـه سختیـارو بـه جون مـیخرن که تا شکستش بدن! ادمایی کـه به خودشون مـینازن و به چیزایی کـه قرارهب کنن!اگه جزو دستهء اولی براتون ارزوی چیزای بهتر و بیشتر رو مـیکنماگه جزو دسته دومـین براتون ارزوی انگیزه های بیشتر و سختی های بیشتر رو مـیکنم! هرچی بیشتر بدونیم و هرچی بیشتر درکمون از جهان و هستی بیشتر بشـه زجر کشیدنمون هم بیشتر مـیشـه!بزرگ به منظور دسته دوم بود!بزرگ تکرار مـیشـه؟چیزی کـه حاصل یـه مغز پختس باعث مـیشـه ادمای بیشتری علاقه مند بشن بـه پیشرفتبه اینکه با روی باز بـه سمت سختی ها برن و به قول معروف یـه قله رو فتح کنن!باعث مـیشـه خوده من هر لحظه #بیتاب باشم!تمام این صحبتا بـه درک ما از دنیـا و مشتقاتش بستگی داره!امـیدوارم همـیشـه پاینده باشید

#BOZORG #chiziekebeshniazdaram

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

بسم الله الرحمن الرحیم ساعت از دوازده گذشت کـه فهمـیدیم جوابها اومده... از هیجان نمـیتونستم بخوابم! زنگ زدم دوستم و گفتم بعد از اینکه جواب خودتو خوندی. به منظور من هم بزن. (اینترنت نداشتیم ) زنگ زد و با ذوق گفت: حاااانیـه!! چه رشته ای مـیخواستی؟!!! داد زدم: وااای روانشناسی ؟! گفت: مبارکه! دو روز تموم ... بسم الله الرحمن الرحیمساعت از دوازده گذشت کـه فهمـیدیم جوابها اومده...از هیجان نمـیتونستم بخوابم!زنگ زدم دوستم و گفتم بعد از اینکه جواب خودتو خوندی. به منظور من هم بزن. (اینترنت نداشتیم )زنگ زد و با ذوق گفت: حاااانیـه!! چه رشته ای مـیخواستی؟!!! داد زدم: وااای روانشناسی ؟! گفت: مبارکه!دو روز تموم هرکی زنگ زد و هرکی پرسید چی قبول شدی، مـیگفتیم: روانشناسی بالینی...خوشحال و ذوق زده بودم...چون دقیقا " همون چیزی کـه مـیخواستم " اتفاق افتاده بود.تا اینکه بعداز دوروز، فرصت کرد جواب کنکورم رو پرینت بگیره که تا داشته باشیم.و همـین شد اول مصیبت و غم و غصه های من! :" چی؟!! اینکه روانشناسی خالی نوشته! "برای اطمـینان رفتم کدرشته رو چک کنم، و وقتیکد رو دیدم دنیـا روی سرم آوار شد!!من روانشناسی کودکان استثنائی قبول شده بودم!در حالیکه بـه همـه دوستان و اقوام و آشناها گفته بودیم بالینی قبول شدم! و درحالیکه هیچ اطلاعی از این رشته نداشتم!نشستم روی زمـین و های های گریـه کردم!حالم انقد بد بود کـه هیچ صدایی نمـیشنیدم! و هیچی نمـی دیدم! کم اتفاقی نیفتاده بود! اون چیزی کـه من مـیخواستم نشده بود ،این کم چیزی نیست!!! بابا و چندساعت بعد هماهنگ و من رو بردن پیش آشنایی کـه روانشناس بود. و ایشون توضیح داد کـه چه رشته خوبی قبول شدم.اما ته دلم باز راضی نبود! .

حالا بعد از گذشت شش سال، با اطمـینان کامل مـیگم کـه اگر بـه عقب برگردم ، نـه یک بار، کـه هزاران هزار بار دیگه همـین رشته رو انتخاب خواهم کرد!!و حالا بعد از گذشت شش سال ، خدا یک اصل بزرگ روتوی زندگی بهم یـاد داده، اون هم این که: . " عَسَىٰٓ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰٓ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " .

همـه ی چیزهایی کـه ما فکر مـیکنیم خوبن، شاید درواقعیت به منظور ما خوب نباشن! و همـه ی چیزهایی کـه فکرمـیکنیم بده و دوستشون نداریم، شاید به منظور ما بهترین باشن! .

سرنوشتمون رو بسپاریم بـه اونی کـه وجودمون رو ازش هدیـه گرفتیم....

کی بهتر از خدا مـیدونـه چی صلاح ماست و چی به منظور ما خوبه؟! ......______________________.

یکشنبه نـهم اردیبهشت ماه، سال هزار و سیصد و نود و هفت@rezvan139631 یک دنیـا ممنونتم@khanzadeh_mary دست بوسم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

برادرم کجایی؟ فراموشی نعمت بزرگی هست که بـه ما کمک مـی‌کند که تا برخی واقعیت‌های تلخ زندگی را از یـاد ببریم. بیست و چهار سال از سفر همـیشگی برادرم شـهاب مـی‌گذرد و من هیچ روزی نبوده کـه به یـادش نباشم. ما کودک بودیم کـه پدر جوانمرگ شد و این عبرادرانـه را درون سال هزار و سیصد و پنجاه هشت گرفتیم. وقتی برادر باشد غم ... برادرم کجایی؟

فراموشی نعمت بزرگی هست که بـه ما کمک مـی‌کند که تا برخی واقعیت‌های تلخ زندگی را از یـاد ببریم. بیست و چهار سال از سفر همـیشگی برادرم شـهاب مـی‌گذرد و من هیچ روزی نبوده کـه به یـادش نباشم. ما کودک بودیم کـه پدر جوانمرگ شد و این عبرادرانـه را درون سال هزار و سیصد و پنجاه هشت گرفتیم. وقتی برادر باشد غم دنیـا معنا ندارد. یـادم هست وقتی پدرم را درون گورستان خاک مـی‌د عموی من بـه صورت خود مـی‌زد و گفت دنیـا بدون برادر آفتاب ندارد. یک سال بعد عمو هم رفت و من فکر کردم دنبال آفتاب رفته است. زندگی ما برادر زیـاد دارد. آفتاب همـیشـه هست. خیلی‌ها هستند کـه برای من نگاهشان مثل برادر است. مثل آفتاب درخشان. برادرم مثل پدر جوانمرگ شد ولی مردن درون برابر زندگی کابوسی نیست کـه این دنیـا را خراب کند. درون این عیـادگاری ما هر دو بـه زندگی لبخند مـی‌زنیم و من هنوز هم بـه دنبال این حس شیرین زندگی هستم. وقتیـانی هستند کـه مـی‌توان آنـها را برادر صدا زد بعد آفتاب برادری همـیشـه هست. برادرم کجایی؟ برادرم کجایی؟..... چقدر این برادری حس خوبی دارد!!!#شـهرام_کرمـی #شـهاب_کرمـی #شـهرام_کرمـی #شـهرام_کرمـی #شـهاب_کرمـی #شـهرام_کرمـی # #

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

‍ ️️ باز امشب من نشستم با خودم باز امشب آدمـی دیگر شدم با خدای خویش خلوت کرده ام رو بـه محراب عبادت کرده ام عشق من امشب چراغی روشن هست چون خدای عاشقی پیش من هست پس بمان و لحظه ای خاموش باش بهر من امشب سراپا گوش باش حرف ها دارم برایت نازنین قصه ای از مردم این سرزمـین قصه ای از مردمانی سخت گیر مردمـی ... ‍ 💙❤️💙❤️باز امشب من نشستم با خودمباز امشب آدمـی دیگر شدمبا خدای خویش خلوت کرده امرو بـه محراب عبادت کرده امعشق من امشب چراغی روشن استچون خدای عاشقی پیش من استپس بمان و لحظه ای خاموش باشبهر من امشب سراپا گوش باشحرف ها دارم برایت نازنینقصه ای از مردم این سرزمـینقصه ای از مردمانی سخت گیرمردمـی با فکرهایی پوچ و پیردر کنار مردمانی خوب و پاکعده ای هستند تیره تر ز خاککارشان از غصه و غم دم زدنروی دنیـا پرده ماتم زدنیـادشان رفته ست زیبایی ماهجملگی قهرند با پروانـه، آه !قلب ها محروم از شادی شدهبارش باران دگر عادی شدهغرق دریـاییم، اما آب نیستآب, گل شد حرفی از سهراب نیستشعرهای سعدی و حافظ چه شد؟در بساط کولیـان بازیچه شدقصه مادربزرگ از یـاد رفتعشق شیرین از دل فرهاد رفتداستان ها جنگ و نابودی شدهچشم ها هم عینک دودی شدهخسته ام از فکرهای تارشانبغض های سمـی از افکارشانـهیچ درون عصر افکار جدیدبهت و سرگردانی ما را ندیدما کـه دل را ساده با هم باختیمداشتیم دنیـای نو مـی ساختیممثل دوران خوش و سبز قدیمرنگ بر دیوار دنیـا مـی زدیمعشق من! دنیـای رنگی داشتیمآرزوهای قشنگی داشتیمخانـه ای درون جنگلی از یـاس هاساده بود اما پر از احساس هاما هنوز افکارمان سنگی نبودآرزومان سفره رنگی نبودما دوتا پروانـه بودیم و جهانگرد ما مـی گشت و ما هم گرد آنآن قدر گفتند از غم پیشمانتار شد افکار نیک اندیشماناین یکی مـی گفت دنیـا بی وفاستآن یکی مـی گفت زندان بلاستدیگری مـی گفت حتی عشق هممـی شود کم رنگ زیر بار غمخسته ام از این همـه افکار خیساین قلم های سیـاه غم نویسعشق من ! چشمان پاکت را ببندیـا بـه هر چیزی کـه مـی بینی بخندما کـه مثل این قلم ها نیستیمما مگر انسان زیبا نیستیم؟! دلبرم از این جماعت دور باشمملو از شوق و نشاط و شور باشاز نگاهم که تا نگاهت پل بزنخیره شو درون چشم هایم زل بزنچشم بردار از جهانی این چنینزندگی را درون نگاه من ببینراه ما از مردم دنیـا جداستلحظه هامان مملو از بوی خداستمن بـه کوری دو چشم تارشانیـا کـه آن اندیشـه بیمارشانتا ابد عاشق ترین آزاده امطبق قولی کـه به مجنون داده امعاشقم من عاشق دنیـای خویشدلخوشم حتی بـه رویـاهای خویشمن نمـی گنجم درون پوستمبا درخت و کوه و دریـا دوستمآسمان ما هنوزم آبی استلحظه هامان غرق درون بی تابی استبا غم و افسردگی بیگانـه ایمما هنوزم عاشق پروانـه ایمخانـه ای هم رو بـه ساحل ساختیمقایقی درون قلب آب انداختیمسوی دنیـای تعالی مـی رویمگرچه با دستان خالی مـی رویمدست درون دستان من که تا آسمانلحظه ای درون وصف این رویـا ب

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

وقت هایی هست توی زندگی، کـه هرچقدرم از قبل خودت رو براش آماده کرده باشی، بازم موقعی کـه اون لحظه فرا مـیرسه بی اختیـار بـه هیچ مـیرسی و بزرگترین غم دنیـا مـیاد و روی ات سنگینی مـیکنـه؛ خداحافظی از فوتبال به منظور من همـین بود و امروز وقتی نامـه خداحافظی تو، هم تیمـی، هم اطاقى ، کاپیتان، برادر یـا بهتر بگم رفیق روزهای ... وقت هایی هست توی زندگی، کـه هرچقدرم از قبل خودت رو براش آماده کرده باشی، بازم موقعی کـه اون لحظه فرا مـیرسه بی اختیـار بـه هیچ مـیرسی و بزرگترین غم دنیـا مـیاد و روی ات سنگینی مـیکنـه؛ خداحافظی از فوتبال به منظور من همـین بود و امروز وقتی نامـه خداحافظی تو، هم تیمـی، هم اطاقى ، کاپیتان، برادر یـا بهتر بگم رفیق روزهای سخت و شادم رو دیدم دوباره اون حس توی قلبم پررنگ شد. آقا وحید، پسر بامعرفت کـه فقط خودم و خودت مـیدونیم چه لحظه های شاد، غمگین، سخت یـا بهتر بگم فراموش نشدنی رو کنار هم داشتیم، خداحافظیت از فوتبال، تلخ بود... وحيد جان درون مرحلة ى جديد زندگيت آرزوى سلامتى و موفقيت دارم@vahidtalebloo1🙏💙🌹

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

من بی‌مایـه کـه باشم کـه خریدار تو باشم حیف باشد کـه تو یـار من و من یـار تو باشم تو مگر سایـه لطفی بـه سر وقت من آری کـه من آن مایـه ندارم کـه به مقدار تو باشم خویشتن بر تو نبندم کـه من از خود نپسندم کـه تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشم هرگز اندیشـه نکردم کـه کمندت بـه من افتد کـه من آن وقع ندارم کـه گرفتار تو باشم هرگز ... من بی‌مایـه کـه باشم کـه خریدار تو باشمحیف باشد کـه تو یـار من و من یـار تو باشمتو مگر سایـه لطفی بـه سر وقت من آریکه من آن مایـه ندارم کـه به مقدار تو باشمخویشتن بر تو نبندم کـه من از خود نپسندمکه تو هرگز گل من باشی و من خار تو باشمـهرگز اندیشـه نکردم کـه کمندت بـه من افتدکه من آن وقع ندارم کـه گرفتار تو باشمـهرگز اندر همـه عالم نشناسم غم و شادیمگر آن وقت کـه شادی خور و غمخوار تو باشمگذر از دست رقیبان نتوان کرد بـه کویتمگر آن وقت کـه در سایـه زنـهار تو باشمگر خداوند تعالی بـه گناهیت بگیردگو بیـامرز کـه من حامل اوزار تو باشممردمان عاشق گفتار من ای قبله خوبانچون نباشند کـه من عاشق دیدار تو باشممن چه شایسته آنم کـه تو را خوانم و دانممگرم هم تو ببخشی کـه سزاوار تو باشمگر چه دانم کـه به وصلت نرسم بازنگردمتا درون این راه بمـیرم کـه طلبکار تو باشمنـه درون این عالم دنیـا کـه در آن عالم عقبیـهمچنان بر سر آنم کـه وفادار تو باشمخاک بادا تن سعدی اگرش تو نپسندیکه نشاید کـه تو فخر من و من عار تو باشم

سعدی جان

#من_که_باشم#که_خریدار_تو_باشم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

یـادداشتی از دکتر رضا #داوری_اردکانی پیرامون درگذشت دکتر داریوش شایگان شایگان کـه بود و چه کرد؟ او مردی نجیب، محجوب، منیع الطبع، کم حرف، و اهل دوستی و وفا و دور از تظاهر و تکلف بود. زندگی و مرگ را آسان مـی گرفت و کمتر غم دنیـا مـی خورد. شایگان از بسیـاری از ما بیشتر کتاب مـی خواند و بهتر مـی فهمـید و به همـه چیز ... یـادداشتی از دکتر رضا #داوری_اردکانی پیرامون درگذشت دکتر داریوش شایگانشایگان کـه بود و چه کرد؟او مردی نجیب، محجوب، منیع الطبع، کم حرف، و اهل دوستی و وفا و دور از تظاهر و تکلف بود. زندگی و مرگ را آسان مـی گرفت و کمتر غم دنیـا مـی خورد. شایگان از بسیـاری از ما بیشتر کتاب مـی خواند و بهتر مـی فهمـید و به همـه چیز و همـه جا و حتی بـه فلسفه شاعرانـه نگاه مـی کرد.او شاعری بود کـه نمـی دانیم چرا بعد از انتشار اولین دفتر شعرش دیگر شعر نسرود و به سراغ فلسفه و تصوف و ادیـان شرقی رفت و دوره کوتاهی از زندگی اش را بیشتر صرف فلسفه کرد. حاصل این دوران، کتاب های "آسیـا درون برابر غرب"، "بت های ذهنی و خاطره ازلی" و "انقلاب دینی چیست" بود. این دوران دوران غلبه فلسفه بـه شعر درون اندیشـه شایگان بود کـه در حدود ده سال طول کشید.سپس شایگان بـه عهد جوانی خود بازگشت. هر چند کـه فلسفه هنوز او را رها نکرده بود. او باز هم فلسفه مـی نوشت اما زبانش، زبان شعر بود. گویی شعر و فلسفه درون آثاری مثل "افسون زدگی جدید" بـه صلح و سازش رسیده بودند. مختصر بگویم. شایگان هرگز اهل بحث و جدل نبود. حتی کتاب های فلسفی اش را هم بـه زبان بحثی ننوشت. شاعری کـه به فلسفه رو مـی کند طبیعی هست که اصراری درون نوشتن و گفتن بـه زبان فلسفه نداشته باشد.بالاخره شایگان درون دو دهه آخر عمر بـه شعر و ادب بازگشت و سه اثر گرانبها درون باب پنج شاعر بزرگ ایران و دو شاعر و نویسنده نامدار فرانسه بودلر و مارسل پروست نوشت. این هر سه اثر درون ادب و نقد ادبی ایران ماندگار خواهند بود. آنـها از جنس و سنخ تتبعات ادبی مرسوم نیستند، بلکه گزارش درآمـیختگی شعر و رمان با جان نویسنده اند.در پایـان عمر هم مـی خواست بازگشتی بـه فلسفه داشته باشد و درباره جهان کنونی کـه جهان ریـاضی و هندسی است، کتابی بنویسد. کاش بود و این کتاب و بسی آثار خوب دیگر مـی نوشت.دریغا کـه دیگر نیست. من و شایگان بسیـار بـه هم نزدیک بودیم ولی او وسعت نظر و بینش و ذوقی داشت کـه من از آن بی بهره ام و نظیرش را کمتر مـی توان سراغ گرفت. مـهمتر اینکه او مـی توانست زیر آسمان های جهان بـه سر برد و به همـه فرهنگ ها احترام بگذارد و ایران را نیز عاشقانـه دوست بدارد. روانش شاد باد.

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

... سید مـهدی ابوالقاسمـی: حتما تو را کجای دلم مـی گذاشتم وقتی دلی بـه وسعت دریـا نداشتم ای ”من هزار کوچه‌پس از تو‌گریسته” ای ”من نفس نفس نفسم‌را نزیسته” ای ”ساکن‌کدام‌خیـابان دورتر” ای از تنم‌گریخته ای جان‌دور‌تر نفرین بـه آنچه فاصله را درون مـیان‌گذاشت این عشق من‌که سودمرا درون زیـان گذاشت بال ... ...سید مـهدی ابوالقاسمـی:باید تو را کجای دلم مـی گذاشتموقتی دلی بـه وسعت دریـا نداشتم

ای ”من هزار کوچه‌پس از تو‌گریسته”ای ”من نفس نفس نفسم‌را نزیسته”

ای ”ساکن‌کدام‌خیـابان دورتر”ای از تنم‌گریخته ای جان‌دور‌تر

نفرین بـه آنچه فاصله را درون مـیان‌گذاشتاین عشق من‌که سودمرا درون زیـان گذاشت

بال مرا کرانـه تویی‌و‌قفس توییوقتی تمام شد غم دنیـا، سپس...تویی

ای آنکه هرچه بر سرم آورده روزگارصد روزگار پشت سرش کرده ای قطار...باید گذاشت سر بـه بیـابان خلوتمکاری‌به من‌نداشته‌باشید...راحتم

هان ای چراغ خلوت خاموشی ام بسوزتنـهاییِ خوشم بـه هم‌آغوشی ام بسوز

تنـهایی ام‌خوش است، نشستن کنار‌خویشگرم غمِ تو بودنم و روزگار خویش

#سید_مـهدی_ابوالقاسمـی#علی_برات_نژاد#خوشنویسی#نستعلیق#شعر_ناب#ابیـات_ناب#Calligraphy

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. خدایـا بگذار دریـا باشم، ساکن و ساکت، کـه طوفان های سخت هم من را بـه هیجان نیـاورد، قلبم را مثل آسمان صاف و پاک کن کـه لکه کدورتی از اعمال خلاف دیگران بر ساحتش ننشیند. تو مرا بـه دست غم بسپار، که تا در آغوش هم، دور از انظار بیگانگان، فرو رویم. آفریدگارم بگذار معیـاری خدایی باشم کـه جز خواسته تو عمل ... . 🍃🌺خدایـا بگذار دریـا باشم،ساکن و ساکت،که طوفان های سخت هم من را بـه هیجان نیـاورد،قلبم را مثل آسمان صاف و پاک کنکه لکه کدورتی از اعمال خلافدیگران بر ساحتش ننشیند.تو مرا بـه دست غم بسپار،تا درون آغوش هم،دور از انظار بیگانگان،فرو رویم.آفریدگارمبگذار معیـاری خدایی باشم کـه جز خواسته تو عمل نکنم،جز بـه اراده تو تسلیم نشوم،جز سوختن درون راه تو پاداش نخواهم،جز غم و درد پناهگاهی نداشته باشمو جز قلب مجروح انیسی نداشته باشم.خدایـا پستی دنیـا و ناپایداری روزگار را همـیشـه درون نظرم جلوه گر ساز،تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یـاد تو دور نکند. .❣ #یک_مناجات👤 شـهید مصطفی چمران. ❣ #چمران_ها_را_جهانی_کنیم

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#شـهید شاکری قسمت دوم . چهار هیکل مثل تسمـه‎اش را چپ و راست مـی‎کند کـه راه باز کند. به منظور من کـه کربلا اولی هستم باوری نیست کـه صبح عاشورا ضریح را بغل کنم. گیجم، حسین اما مـی‎فهمد کجا ایستاده است. پشت سرم مثل محافظی ایستاده و مثل معلم توی گوشم زمزمـه مـی‎کند: «هرچی مـی‎خوای بگیر، وقتش همـین جاست...». ... #شـهید شاکری قسمت دوم .چهار

هیکل مثل تسمـه‎اش را چپ و راست مـی‎کند کـه راه باز کند. به منظور من کـه کربلا اولی هستم باوری نیست کـه صبح عاشورا ضریح را بغل کنم. گیجم، حسین اما مـی‎فهمد کجا ایستاده است. پشت سرم مثل محافظی ایستاده و مثل معلم توی گوشم زمزمـه مـی‎کند: «هرچی مـی‎خوای بگیر، وقتش همـین جاست...». یـاد حرف‎‎های تهران مـی‎افتم کـه حاج مصطفی مـی‎گفت: «زیر قبه امام حسین (علیـه‎السلام) هر آرزویی برآورده مـی‎شـه». بعد پیرمرد کـه مـی‎زد زیر خنده کـه اگر قرار باشد هری مـی‎رود زیر قبه همـه آرزوهایش برآورده شود کـه سنگ روی سنگ بند نمـی‎شود! و حاج مصطفی کـه با خنده تلخی بـه پیرمرد مـی‎گفت: «با کریمان کار‎ها دشوار نیست...». شروع مـی‎کنم بـه یـادآوری آن همـه آرزویی کـه 30 سال جمع کرده بودم و حالا مـی‎خواستم همـه را زیر قبه اباعبدالله (علیـه السلام) خرج کنم. از خودم و خانواده‎ام شروع مـی‎کنم و به دوستانم مـی‎رسم، همـه را مـی‎گویم و از بین جمعیت عقب مـی‎کشم. حسین را از لابهجمعیت بیرون مـی‎آوردم و از شلوغی جدایم مـی‎کند! نفس نفس مـی‎ هنوز کـه مـی‎گوید: «برای ظهور دعا کردی؟! شـهادت خواستی از آقا؟!» انگار تمام دنیـا روی سرم آوار مـی‎شود.خاک بر سرم! دانـه دانـه یـادم مـی‎آید کـه چه آرزو‎هایی داشتم کـه به آب و نان فروختم، چه حتما مـی‎خواستم و چه خواستم! گداگشنـه کـه باشی غم آب و نان داری، کاش همـه گدا‎ها شاکر باشند، شاکری باشند...سه«عراقی‎ها یـه ضرب المثل دارن کـه مـی‎گن زنی رو بده بـه پاکستانی‎ها و هندی‎ها، مراسم رو بسپار بـه عراقی‎ها و گریـه رو بسپار بـه ایرانیـها!» مـیپرسم: «حالا تو رو ایرانی حساب کنیم یـا عراقی؟» مـیخندد و مـی‎گوید: «من یـه عراقی گریـه کنم!»راست مـی‎گوید. زائر کـه پایش بـه عراق مـی‎رسد همـه چیز را هماهنگ مـی‎کند. از خانـه و وسیله نقلیـه گرفته که تا کفش و دمپایی و حتی غذای نذری! مثل خودمان هم که تا روضه مـی‎خوانند مثل ابر بهار اشکی مـی‎شود و وقتی پای شوخی باشد مثل عسل شیرین است. اصرار مـی‎کند شعر بخوانم، مـی‎خوانم: «با اشکهاش دفتر خود را نمور کرد/ درون خود تمام مرثیـه‎ها را مرور کرد/ ذهنش ز روضه‎‎های مجسم عبور کرد/ شاعر بساط زدن را کـه جور کرد... خون جای واژه بر لبش آورد و بعد از آن/ پیشانی‎اش پر از عرق سرد و بعد از آن/ خود را مـیان معرکه حس کرد و بعد از آن/ شاعر برید و تاب نیـاورد و بعد از آن/ درون خلسه‎ای عمـیق خودش بود و هیچ ....#مع_حرم#شـهید_حسین_شاکری#شـهدا_گاهی_نگاهی#دل_سیـاه_مارو_هم_جلا_بدین

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. خدا کند کـه نوشته هایم خاطره ساز روزهای قشنگتان شود خدا کند کـه وقتی سر بـه این نوشته ها مـیزنید دلتان بخواهد کـه آنرا برا عزیز دلتان ارسال کنید خدا کند کـه عاشقانـه هایش نصیبتان شود خدا کند کـه همـه شما آنقدر غرق روزهای قشنگ شوید کـه تمام حسی کـه به من مـیدهید عشق باشد و عشق خدا کند کـه دستم بـه قلم مـیرود ... 🙏❤🌷.خدا کند کـه نوشته هایمخاطره ساز روزهای قشنگتان شودخدا کند کـه وقتی سر بـه این نوشته ها مـیزنیددلتان بخواهد کـه آنرا برا عزیز دلتان ارسال کنیدخدا کند کـه عاشقانـه هایش نصیبتان شودخدا کند کـه همـه شما آنقدر غرق روزهای قشنگ شویدکه تمام حسی کـه به من مـیدهید عشق باشد و عشقخدا کند کـه دستم بـه قلم مـیرود بخواهم حال خوبتان را مکتوب کنمخدا کند کـه تمام شود جدایی ها و دیگر نگویید کـه از داستان غمم بگوخدا کند کـه دلتان آنقدر گرم یک عشق ماندنی شودکه تمام واژه هایم عشق باشدخدا کند تمام حروف از جنون عشق های دو طرفه تان کنار همبال درون آورند و پرواز کنند و هوا بشود بهاریخدا کند یک عشق اصیل را به منظور یک عمر تجربه کنیدو من باز هم بتوانم بگویم" تو عاشق من باشی و مناز سر ذوق بال درنیـاورم؟نمـیشود عزیز من...". ⭐ #مـیکائیل💕.#براتون_یـه_دنیـا_آرزوی_قشنگ_یـه_تن_سالم_یـه_دل_بی_غم_یـه_روح_آزاد_یـه_عالمـه_شادی_از_خدا_خواهانم🌹🍃🌹🍃🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■🌹🍃🌹🍃🌹🌹🍃🌹🍃🌹🍃██ـ❤█❤█❤▓███ـ❤█🌹█❤▓████ـ❤█❤█❤██████ـ❤█🌹█❤██████ـ❤██❤███████❤█🌹█❤█🌹██████❤█❤█❤█❤█████❤█🌹█❤█🌹████❤█❤█❤█❤███❤█🌹█❤▓██❤█❤█❤▓ #شبتون_سرشار_از_آرامش_💫💕🌟💫🌟💕💫🌟💕💫🌟💫💕💫💕🌟💫💕🌟💫💫💕🌟🌸💫💕🌟🌸💫💕🌟🌸💫💕🌟🌹🍃🌹🍃🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■🌹🍃🌹🍃🌹🌹🍃🌹🍃🌹🍃 🆔@mikilove351 📷

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

تمام دل تنگی ها و سختی های دنیـا را کنار هم نگذارم تو با دستان مردانـه ات ان ها را از من دور مـیکنی. مرا بـه دوران کودکانـه ام مـیبری که تا فراموش کنم امشب و شب های گذشته غم را دستانت نمـیدانی دلگرمـی دنیـا را درخود جای داده و من مست وجود توام حتی درون بدترین شرایط تمام دل تنگی ها و سختی های دنیـا را کنار هم نگذارم تو با دستان مردانـه ات ان ها را از من دور مـیکنی. مرا بـه دوران کودکانـه ام مـیبری که تا فراموش کنم امشب و شب های گذشته غم را دستانت نمـیدانی دلگرمـی دنیـا را درخود جای داده و من مست وجود توام حتی درون بدترین شرایط

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

# دوسال از رفتن عزیزم مـیگذرد. هنوز هم رفتنش را باور ندارم. گاهی فکر مـیکنم شاید این این یک کابوس بوده است. او رفت و از این دنیـای پر از نیرنگ و بی عدالتی راحت شد و ما ماندیم با یک دنیـا غم و اندوه و انبوهی از خاطرات... دو سال گذشت و من هنوز باور نکرده ام رفتنت را...باز هم صدایت را درون گوشم مـیشنوم ... #دوسال از رفتن عزیزم مـیگذرد. هنوز هم رفتنش را باور ندارم. گاهی فکر مـیکنم شاید این این یک کابوس بوده است. 😔او رفت و از این دنیـای پر از نیرنگ و بی عدالتی راحت شد و ما ماندیم با یک دنیـا غم و اندوه و انبوهی از خاطرات...دو سال گذشت و من هنوز باور نکرده ام رفتنت را...باز هم صدایت را درون گوشم مـیشنوم تو و من هرگز باور نمـیکردیم روزی از هم جدا شویم اما حال ناگزیر باورم. شاید تو خود هنوز باور نکرده ای اما من...دیگه خسته شدم از نبودنت، از دوریت خسته شدم، از اینکه با خاطره هات زندگیمو بگذرونم...حالا دیگه هر وقت دلم مـیگیره حتما به عکسات نگاه کنم و باهات درد و دل کنم... هر وقت دلم برا صدات تنگ مـیشـه، چشمامو مـی بندم که تا صداتو احساس کنم. هنوزم صدات تو خاطرم مونده.کاش مـیدیدی بعد از رفتنت زندگی چقدر بر ما سخت گذشت. مادر هنوز بهانـه قدمـها و نگاههایت را مـیگیرهحالا دیگر هیچ آرزویی ندارم و باور ندارم بی آرزو شدنم را... اما چاره ای نیست گاهی به منظور غمـهای عظیم بايد بی آرزو شد....دوسال گذشت و نبودنت را بیشتر و بیشتر بـه رخمان کشید... زود گذشت اما طولانی... زود گذشت اما دردناک... و جای خالیت درون جای جای قلبمان حس شد و هرگز پرنشد... اصلا باورم نمـیشـه دوسال از رفتنت مـیگذره...هنوزم باورم نمـیشـه دوسال بدون تو زندگی کردم...هنوزم باورم نمـیشـه دوسال بدون تو نفس کشیدم...و هنوزم باورم نمـیشـه کـه دیگه نیستی...چقدر سخته .... بدون تو زندگی ...چقدر سخته.... همـیشـه بـه یـادت خواهیم بود... که تا زمانی کـه زنده ام خاطرات با تو بودن را مرور خواهم کرد...مرگ خواب آور هست و خواب فرصتی به منظور رویـاها... آرام بخواب که تا رویـاهایم آرام بگیرند.... دلشكسته ات💔 #دلنوشته هايم #م #محفوظي-موسوى #حادثه #شادگان

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

دلم مـیسوزد این شبها کـه جای خالی ات درون بی رحمانـه مـی کوبد درون این شبها کـه تنـها با غم یـادت هم آغوشم و دستم را غریبانـه بـه دور گردن یک مثنوی اندوه مـی اندازم و بیتاب دیدار تو مـیخوابم درون این شبها کـه از داغت مثال کوره مـیسوزم سویدای دلم را طعم تلخ آخرین بوسه بر آن پیشانی تبدار و خون آلوده ات درون هم مـی آشوبد. صبوری ... دلم مـیسوزد این شبهاکه جای خالی ات درون بی رحمانـه مـی کوبددر این شبها کـه تنـها با غم یـادت هم آغوشمو دستم را غریبانـه بـه دور گردن یک مثنوی اندوه مـی اندازم و بیتاب دیدار تو مـیخوابمدر این شبها کـه از داغت مثال کوره مـیسوزمسویدای دلم را طعم تلخ آخرین بوسه بر آن پیشانی تبدار و خون آلوده ات درون هم مـی آشوبد.صبوری مـیکند این قامت درون هم شکسته درون غم غربتصبوری مـیکنم اما...ی چون تو نمـیداند کـه این بیتابی هر لحظه را بی تکیـه گاه شانـه مردانـه ات چونان گذر دارمصبوری مـیکنم درون این جدایی،جان خود را جرعه جرعه از سبوی دیده مـیریزم برون اما...دلم مـیسوزد از یـاد دو چشمانت کـه معصومـیت آنرا دگر دنیـا بـه اقبالش نخواهد دیددلم مـیسوزد از آن آرزوهایی کـه در باغ دلت بود و ثمر ناداده خشکیددلم مـیسوزد از آوای خاموشی کـه ما بین نفسهایت گرفت و حنجرت درون نطفه بلعیددلم مـیسوزد ای تنـهاترین مـه پاره شامم.دلم این روزها از انتهای خنده بی منتهایت سخت مـیگیرددلم تنـها غروب جمعه نـه، با هر غروبی ساده مـی گیرددلم از خنده های ت مـهسا کـه با پرواز تو جان داده مـیگیرددلم از عمر کوتاه همای دست تو برشانـه های سست و لرزانم کـه اینک تکیـه بر بی تکیـه گاهی داده مـی گیرددلم درون ماهگرد بی تو بودن، سخت ویران گشته مـی مـیرد.تو کـه از ماهگرد وصل دستم با دو دستت جشن هر ماهی بـه پا کردینگفتی ماهگرد تلخ دوری را چگونـه یکه و تنـها بیـارم تابخرابم کرده هجرانتو من ویرانـه ای هستم کـه از داغت سیـه پوشیده ام که تا روز وصل آخرت آن را بـه درآری...(هجدهم مـهرماه نود و پنج)

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

[email protected] شده ام عاشق تو، وای کـه حالا چه کنم؟ مانده ام درون طلبت غرق تمنا چه کنم؟ گفته بودی کـه رعایت کنم آن حد و حدود من پذیرفتم و حالا نشد اما ، چه کنم؟ تو پر از خاطره ای، داشتنت حق من هست با دل من تو بگو حق خودم را چه کنم؟ دل من هر نفس و لحظه فقط با یـادت مـی شود شاعر و دیوانـه و شیدا چه کنم؟ همـه ... [email protected]💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂🌿🍂 🌸شده ام عاشق تو، وای کـه حالا چه کنم؟مانده ام درون طلبت غرق تمنا چه کنم؟

گفته بودی کـه رعایت کنم آن حد و حدودمن پذیرفتم و حالا نشد اما ، چه کنم؟

تو پر از خاطره ای، داشتنت حق من استبا دل من تو بگو حق خودم را چه کنم؟

دل من هر نفس و لحظه فقط با یـادتمـی شود شاعر و دیوانـه و شیدا چه کنم؟

همـه را از دل من عشق تو بیرون کردهمانده ای درون دلم اما تک و تنـها چه کنم؟

مـی سپارم بـه تو این دغدغه ها را ، اماتو نباشی ، تو بگو ، با غم دنیـا چه کنم؟

خسته ام جز تو دگر از همـه چیز و همـهتو بگو با دل افسرده لبریز تمنا چه کنم!!🌿🌾🍂 🍃🌺🍂 💐🌾🍀[email protected]

Read more «دژاوو» ترانـه خوانی تو ونوسِ برنزه‌ای بودی با یـه لب‌خندِ بی‌غش و ساده پیِ ردِت رو ماسه‌ها مـی‌گشت این نـهنگِ بـه ساحل افتاده. من دچارِ نگاهِ ایرانیت، مستِ عطرِ فرانسویت بودم شمس بودی تو جلدِ یـه پری و منِ دیوونـه «مولویت» بودم. شکلِ آیدای شاملو مُرده، غمِ پشتِ نگات مُسری بود بوفِ ... «دژاوو»

ترانـه خوانی

تو ونوسِ برنزه‌ای بودیبا یـه لب‌خندِ بی‌غش و سادهپیِ ردِت رو ماسه‌ها مـی‌گشتاین نـهنگِ بـه ساحل افتاده.

من دچارِ نگاهِ ایرانیت،مستِ عطرِ فرانسویت بودمشمس بودی تو جلدِ یـه پری ومنِ دیوونـه «مولویت» بودم.

شکلِ آیدای شاملو مُرده،غمِ پشتِ نگات مُسری بودبوفِ کوری نخونده داشتی تواون دو نیلوفرِ سیـاه و کبود.

حل شدم تو چشات و حس کردماگه از من جداشی مـی‌مـیرممثلِ یـه ماهیِ جدا از آب،لاله و لادنِ جدا از هم.

طعمِ لب‌هات خلاصه‌ی طعمِلبِ زن‌هایی بود کـه بوسیدممن تو رو لحظه‌، لحظه‌ی عمرم،توی جاهای مختلف دیدم.

هرجای دنیـا دیدمت مثلِکهربا غرقِ جاذبه‌م کردیـهر دفعه اسمِ تازه‌ای داشتی،هر دفعه قول دادی برگردی.

رنگِ چشمات مدام عوض مـی‌شد،منو هر مرتبه نمـی‌شناختیمن برات از گذشته مـی‌گفتم،تو برام شونـه بالا مـی‌نداختی.

توی عکسام کنار من هستی،هر دفعه با یـه صورتِ تازهبا شباهت بـه چهره‌ای واحدکه نمـی‌مـیره، رنگ نمـی‌بازه.

گاهی پیشم نشستی وقتی کهشمعای کیکو فوت مـی‌کردمگاهی شکل پرستاری بودیکه با عکسش سکوت مـی‌کردم.

کی‌مـی‌دونـه کجا تموم مـی‌شی،کی مـی‌دونـه کـه بارِ دیگه کِیـهتو یـه بازیگرِ تئاتری یـاِ شاعری کـه تو اِل.اِیـه.

تو رو با یـه نگاه مـی‌شناسم،با هر اسم و لباسی کـه باشییـه زنی کـه همـیشـه گم مـی‌شیتا با یـه شکلِ تازه پیداشی.

حالا رو تخت‌خواب خوابیدی،تیکه‌ای از تمامِ این پازلمن خودم رو شبیـه مـی‌بینمبه نـهنگی کـه مُرده تو ساحل.

یغما گلرویی

دژاوو (Déjà vu) آشنا پنداری: کلمـه فرانسوی. بـه حالتی اطلاق مـی شود کـه در آن شخص احساس مـی کند، چیزی کـه در حال رخ هست را قبلن تجربه کرده است.

تصویربرداری: حسن علیشیری

نسخه کامل این ویدئو را مـی توانید درون کانال رسمـی یغما گلرویی درون تلگرام بینید:https://telegram.me/yaghmagolrouee

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

سال جدید سلام سال جدید یـه کم حرف دارم باهات، حال داری گوش کنی؟ مـی‌خوام بگم مـیشـه یـه جور دیگه شروع کنیم؟ نـه مثل قبلیـا نـه مثل بعدیـا. سال جدید دل جفتمون خونـه. از هرچی هست کاش کمتر بمونـه. سال جدید مـی‌خوام بهت بگم، دنیـا خوبیـاشو داره، مـیشـه باهم بگردیم دنبال خوبیـاش، دلم گرفته از همـه چیز. بـه هرچی اعتقاد داری ... سال جدید سلامسال جدید یـه کم حرف دارم باهات، حال داری گوش کنی؟ مـی‌خوام بگم مـیشـه یـه جور دیگه شروع کنیم؟ نـه مثل قبلیـا نـه مثل بعدیـا. سال جدید دل جفتمون خونـه. از هرچی هست کاش کمتر بمونـه. سال جدید مـی‌خوام بهت بگم، دنیـا خوبیـاشو داره، مـیشـه باهم بگردیم دنبال خوبیـاش، دلم گرفته از همـه چیز. بـه هرچی اعتقاد داری دلم نمـی‌خواد زود تموم شـه. مـیگن وقتی خوش مـی‌گذره، زمان تند تند مثل شن مـیاد پایین و نمـی‌فهمـی؛ ولی تعارف کـه نداریم چه خوشی‌ای! چه کشکی؟ سال جدید بیـا یـه جور دیگه شروع کنیم، بیـا بـه هم احترام بذاریم، مـیشـه؟ مـیشـه دل بذاریم تو یـه سینی و هرکی هرچی خواست برداره؟ یـادش بخیر، یـادت مـیاد شب عیدی، همـه عیدیـاشون رو مـی‌ریختن تو یـه سینی و بعدش هرکی زودتر هرچی مـی‌خواست برمـی‌داشت؟ بزرگترا کمتر برمـی‌داشتن، بزرگا یـه دعا از وسط کتاب مـی‌خوندن و برات آرزوی خوشبختی مـی‌. اون موقع عشق بود و تو نبودی. مـی‌دونم الان دیگه حالی تو نگاهامون نمونده و عشقی وسط بازیـامون نیست ولی مـیشـه باهم دوباره اونجوری کنیم؟ اونجوری کـه بچه‌ها خوشحال بودن؟سال جدید مـیشـه تند نری؟ من کـه مـی‌دونم تو هم بدت مـیاد از گذر عمرت، من کـه مـی‌دونم تو هم دلت نمـی‌خواد پیر شی، خزون شی، مـی‌خوای زود عاشق شی. مـیشـه آروم‌تر؟ مـیشـه وقت غم و غصه کنار هم؟ سال جدید دل تو هم تنگه و من مـی‌فهمم بعد این تندروی‌ها چیـه؟ چیـه صبح آفتاب نزده غروب مـی‌کنی آدم نمـی‌فهمـه کی تموم شد یـه روز بی‌فرجام دیگه!؟سال جدید بیـا عاشق شیم! بیـا دور کنیم همـه خرافاتمون رو و با منطق و احساس بسازیم! ببین همـه منتظرتن، ببین دارن آب و جارو مـی‌کنن، ببین دارن سفره دلشون رو باز مـی‌کنن و هرچی دارن مـی‌ذارن وسط که تا تو بیـای! مـیشـه مـهمونِ خوبی باشی؟مـی‌دونی من از بهار بدم مـیاد. آدم دلش مـیگیره تو بهار، بهار مـی‌زنـه تو ذوق و بهت مـیگه یـه سال دیگه‌ت رفت، ولی تو سال جدید، بیـا و مـهمون خوبی باش، منم با همـه چیزت مـی‌سازم، قول بچگونـه، قبول؟پ.ن: نوروز همـه‌تون مبارک

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

وقتی #خدا بـه خلقت تو افتخار کرد ما را به منظور نوکریت اختیـار کرد کشتی ِ هیچ‌ بـه دل ما محل نداد اما #حسین آمد و ما را سوار کرد گر روضه‌ات نبود کـه ما دین نداشتیم دین را به منظور ما غم تو استوار کرد جانم فدای آن کـه تمامـی عمر خویش بر درگه تو خدمت بی‌انتظار کرد هرگز ز #یـاد حضرت #زهرا نمـی‌رود یک لحظه هرکسی کـه ... وقتی #خدا بـه خلقت تو افتخار کردما را به منظور نوکریت اختیـار کردکشتی ِ هیچ‌ بـه دل ما محل نداداما #حسین آمد و ما را سوار کردگر روضه‌ات نبود کـه ما دین نداشتیمدین را به منظور ما غم تو استوار کردجانم فدای آن کـه تمامـی عمر خویشبر درگه تو خدمت بی‌انتظار کردهرگز ز #یـاد حضرت #زهرا نمـی‌رودیک لحظه هرکسی کـه برای تو کار کرددنیـا و آخرت همـه مدیون زینبیمما را صدای ناله ي او بی‌قرار کردمن درون نماز نيز بـه فكرتواماحمد لبِ تورا سر منبر چه كار كردگیرم کـه گریـه‌ها شده مرهم بـه زخم توباید بـه داغ ساقی لشکر چه کار کرد؟

#زیـارت #حرم #کربلا #امام_حسین #حضرت_عباس #بین_الحرمـین#شبکه_جهانی_بیت_العباس#karbala #imamhossein

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

... روی تو گلی ز بوستانی دگرست لعل لبت از گوهر کانی دگرست دل عارفان چنین سهل مگیر با حسن دلاویز تو آنی دگرست ای دوست حدیث وصل و هجران بگذار کاین عشق من و تو داستانی دگرست چو نی نفس تو درون من افتاد و مرا هر دم ز دل خسته فغانی دگرست تیر غم دنیـا بـه دل ما نرسد زخم دل عاشق از کمانی دگرست این ره ... ...روی تو گلی ز بوستانی دگرستلعل لبت از گوهر کانی دگرست

دل عارفان چنین سهل مگیربا حسن دلاویز تو آنی دگرست

ای دوست حدیث وصل و هجران بگذارکاین عشق من و تو داستانی دگرست

چو نی نفس تو درون من افتاد و مراهر دم ز دل خسته فغانی دگرست

تیر غم دنیـا بـه دل ما نرسدزخم دل عاشق از کمانی دگرست

این ره تو بـه زهد و علم نتوانی یـافتگنج غم عشق را نشانی دگرست

از قول و غزل سایـه چه خواهی دانستخاموش کـه عشق را زبانی دگرست

#هوشنگ_ابتهاج#گل_مـیمونی#flower#ir_flower

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. «گل گفت کـه هنگامـه ی مرغان سحر چیست؟ این انجمن آراسته بالای شجر چیست؟ این زیر و زبر چیست؟ پایـان نظر چیست؟ خار گل تر چیست؟ . تو کیستی و من کی ام این صحبت ما چیست؟ بر شاخ من این طایرک نغمـه سرا چیست؟ مقصود نوا چیست؟ مطلوب صبا چیست؟ این کهنـه سرا چیست؟» . گفتم همـه هیچ است، درون این خوابی ... .«گل گفت کـه هنگامـه ی مرغان سحر چیست؟این انجمن آراسته بالای شجر چیست؟این زیر و زبر چیست؟پایـان نظر چیست؟خار گل تر چیست؟.تو کیستی و من کی ام این صحبت ما چیست؟بر شاخ من این طایرک نغمـه سرا چیست؟مقصود نوا چیست؟مطلوب صبا چیست؟این کهنـه سرا چیست؟».گفتم همـه هیچ است، درون این خوابی نیستبیـهوده درون این دوری و فریـادرسی نیستپیشی و پسی نیستحتّی قفسی نیستدیگر نفسی نیست.جز مردنمان حادثه ی خوب تری نیستاز نقطه نورانی فردا اثری نیستدر قصّه پری! نیستاصلاً خبری نیستجز دربه دری نیست

مقصود من و پرسش تو یکسره پوچ استپایـانِ رهِ رفته بـه بن بستیِ کوچه ستغم مثل کلوچه ست!دستان تو نوچ است!!!چشمان تو لوچ است؟!.نـه! کج شده هر راست درون این همزنِ اسقاطدنیـا شده مثل وسط خالی دوناتله زیر دوتا پاتمن ماتم و تو ماتدر جمله ی ابیـات.حیرت زده ام از تو و این جزء گراییتأویل پذیری زبان، چند صداییـاین چون و چراییـهم شیوه ی مایی!اصلا تو کجایی؟!.از باغ برو ریشـه ی خود را از خاکاز لفظ قلم حرف زدن، «شعر طربناک»از «پیرهن چاک»از «دیده ی ناپاک»بس کن همـه را... فاک!.شعر و عکس: فاطمـه اختصاری

پ.ن: مـی‌دانم موقع بـه روز #ستون_معرفی_فیلم_و_کتاب_فاطمـه است، اما نوشتن این چیزها حوصله مـی‌خواهد. این روزها ورد زبانم شده "اگرچه حاکم دنیـا مسلسل های بد بودند/ تمام بچه ها تاریخ جنگل را بلد بودند". زودتر از هر چه فکرش را ید برمـی‌گردم و یک فیلم معرفی مـی‌کنم.

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

زمانی کـه خداحافظی را با تو شروع کردم،زمانی کـه از تو ناامـید شدم، بـه آدمـهای دیگری امـیدوار شدم. بـه آدمـهایی کـه مرا مـی دیدند و هر از گاهی حالم را مـیپرسیدند. آدمـهایی کـه با بی تفاوتی مرا درون انتظاری سخت جا نمـی‌گذاشتند. آدمـهایی کـه برای تولدم لازم نبودی بـه آنـها یـادآوری کند و به زور لبخند بزنند و بگویند ... 💜زمانی کـه خداحافظی را با تو شروع کردم،زمانی کـه از تو ناامـید شدم، بـه آدمـهای دیگری امـیدوار شدم.به آدمـهایی کـه مرا مـی دیدند و هر از گاهی حالم را مـیپرسیدند. آدمـهایی کـه با بی تفاوتی مرا درون انتظاری سخت جا نمـی‌گذاشتند. آدمـهایی کـه برای تولدم لازم نبودی بـه آنـها یـادآوری کند و به زور لبخند بزنند و بگویند " آرزو کن!"آن زمانـها آرزویم تو بودی و اکنون آرزویم خودم هستم! آن روزها همـه چیز بـه تو ختم مـیشد. چه روزهای غم انگیزی.خوشحالم کـه آن روزها تمام شده است.تو نیستی و من هنوز درون امتدادِ خداحافظی‌ام.و راضی‌ام.از نبودنت و از بودنم!از اینکه تصمـیم گرفتم به منظور بی تفاوتی تو تلاش نکنم.از اینکه درون نـهایت تصمـیم گرفتم خداحافظی را شروع کنم.موفق نشده‌ام کامل خداحافظی کنم.تصویرت هنوز همراهم هست.

تصویری کـه من از تو دارم، با حقیقتِ تو بسیـار تفاوت دارد.و شبی کـه پذیرفتم تو با تصویرت فرق داری شب عجیبی بود.آن شب تنـهاترین و بی پناه ترین آدمِ روی زمـین بودم!آن شب فکر مـیکردم "مـیمـیرم"! ایمان داشتم کـه دیگر نمـیتوانم درون دنیـا دوام بیـاورم.اما شبهای زیـادی گذشت! و من زنده ماندم! و تو همچنان بی تفاوت!به نظر مـیرسد قرار نیست بدونِ حضورِ تو بمـیرم. اگر قرار بود بمـیرم که تا به حال مرده بودم! و به نظر مـیرسد قرار هم نیست چیزی تغییر کند.تو بی تفاوت ترین آدمِ زندگیِ من از کودکی ام که تا به اکنون بوده ای، هستی و خواهی بود. راضی ام. از خودم و از تصمـیم هایم. از اینکه جایی تلاش به منظور به دست آوردنت را متوقف کردم و اجازه دادم زندگی فرصت های دیگری را نشانم دهد. .فقط گاهی کـه دلم تنگ مـیشود بـه ستاره ها نگاه مـیکنم و برایت آرزوهای خوب مـیکنم و با خودم فکر مـیکنم کـه چقدر حتی بی تفاوتی‌ات را دوست داشتم!به خاطر تمام روزهایی کـه نبودی و ندیدی ممنونم و به خاطر بزرگترین درسی کـه به من دادی همـیشـه سپاس گزارت خواهم بود؛ اینکه نخواهم مُرد اگر رابطه ای تمام شود.#جواهردشت

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

تمام آن روزها منتظر بودم بیـایی و حمایت کنی. بیـایی و بپرسی چه خبر؟ حالت چطور است؟ کارت چطور است؟ هیچوقت متنظر نبودم کمکم کنی. چون خودم از بعد همـه چیز برمـیآمدم. قدرتمند بودن را از خودت یـاد گرفته بودم. فقط منتظر بودم کـه حواست باشد، نگاهم کنی و گاهی نگرانِ حالم شوی. همـین. اما هیچوقت نشد. هیچوقت ... تمام آن روزها منتظر بودم بیـایی و حمایت کنی.بیـایی و بپرسی چه خبر؟حالت چطور است؟کارت چطور است؟هیچوقت متنظر نبودم کمکم کنی.چون خودم از بعد همـه چیز برمـیآمدم.قدرتمند بودن را از خودت یـاد گرفته بودم.فقط منتظر بودم کـه حواست باشد، نگاهم کنی و گاهی نگرانِ حالم شوی.همـین.اما هیچوقت نشد.هیچوقت نپرسیدی کلِ دنیـا بـه درک، حالِ دلت چطور است؟سالها بعد، من آدمـی قدرتمند و با تجربه بودم.مگر آدمـی کـه تمامِ مسیر زندگی‌اش را تنـهایی مـی آید، مـیشود قوی نباشد؟سالها بعد من بزرگ شده بودم و مسئولیت‌های بزرگ داشتم و از تمام آدمـهایی کـه اطرافم بودند حالشان را مـیپرسیدم و از بعضی آدمـها توقع داشتم حالم را بپرسند.مـیدانی همـیشـه اندوه‌هایی جاویدان وجود دارند کـه جایی خودشان را نشان مـیدهند. من غمِ نداشتنِ تو را هم بـه ارث بودم. تو خودت را نداشتی و من هم تو را نداشتم. درد مشترک. من و تو، تو را نداشتیم و این اندوه باعث مـیشد از آدمـهایی بخواهم "باشند" و "حضور" داشته باشند کـه بودن و حضورشان هیچ فایده‌ای برایم نداشت! من کـه آدمـی بزرگ و قوی بودم! چرا حضور بعضی آدمـها مـهم مـیشد؟این همان امتدادِ جستجوی نداشته‌هایمان است.نداشته‌هایی کـه مـیخواهیم با آدمـهایی دیگر پُر کنیم اما این جای خالی‌ها جاودانـه اند و با هیچ آدمـی پرُ نمـیشوند.حقیقت این هست که ما از یک سنی بـه بعد واقعا بدون حمایت‌ و حضور نمـیمـیریم! اما اندوه‌های قدیمـی، عجیب عمـیق و تاثیرگذارند!حالا گاهی کـه به مسیر زندگی‌ام نگاه مـیکنم مـیدانم چرا از آدمـهایی کـه "لازم نبود"، توقع حمایت داشتم.مـیدانی، اگر فقط گاهی نگرانم مـیشدی و مـیپرسیدی حالم چطور هست شاید داستان تغییر مـیکرد. .. پ.ن: جای خالی نداشته‌هایمان را با توقع داشتن از آدمـها پُر نکنیم. اتفاق خوبی‌ست اگر اطرافمان آدمـهای‌ امن و حمایت‌گری وجود داشته باشند. ولی حتما اجازه دهیم آدمـها خودشان باشند و توقع نداشته باشیم مواظب احساساتمان باشند. زمان، آنـهایی کـه واقعا حواسشان هست را بـه ما نشان مـیدهد.متن #پونـه_مقیمـی

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

علی مـیگفت گلشید اون پستت درون مورد #عدالت غم انگیز بود! مـیگفت تو همـیشـه از امـید مـیگی، اون پستت امـیدینداشت. من عاشق امـید داشتنم، عاشق امـید دادنم ولی دوست ندارم از واقعیت جدا باشم! سال ها رو خودم کار کردم با واقعیت کنار بیـام و بپذیرمش! بپذیرم کـه اون هوشی و استعدادی کـه تو رویـاهامـه داشته باشم ندارم! ... علی مـیگفت گلشید اون پستت درون مورد #عدالت غم انگیز بود!مـیگفت تو همـیشـه از امـید مـیگی، اون پستت امـیدینداشت.من عاشق امـید داشتنم، عاشق امـید دادنمولی دوست ندارم از واقعیت جدا باشم!سال ها رو خودم کار کردم با واقعیت کنار بیـام و بپذیرمش!بپذیرم کـه اون هوشی و استعدادی کـه تو رویـاهامـه داشته باشم ندارم! بپذیرم خیلی چیزها رو.الان نمـیتونم زیر پا بذارمش.ممنون از کامنت های تک تک شما💙💙 این بحث عدالت پیچیدست!ولی من با نیمچه عقلم فکر مـیکنم کـه اساس دنیـا رو عدالت چیده نشده!ولی مـهم اینـه واقعیت ها رو کنار هم بچینیم، چیزهایی کـه نمـیتونیم با تلاش تغییر بدیم، مثل ت، ملیت، خانواده و ... رو بذاریم کنار و قبولشون کنیم. ولی آستینمون رو بزنیم بالا به منظور چیزهایی کـه با تلاش و صبر و پشتکار مـیشـه تغییرشون داد.حتما تو مسیر تلاشمون با شانس و اقبال رو بـه رو مـیشیم.این نظر منـه! و فکر مـیکنم ته تهش یـه امـیدی بـه تغییر رو بـه خوبهست!😊😊تو لایو با سحر گفتم! ما اینستاگرامرها هممون آدم معمولی هایی هستیم کـه یـه نیـازی بـه دیده شدن و یـه وقت اضافه ای تو زندگیمون داریم.و من شخصا چیز خاصی جز تلاش هر روزه ام به منظور رو بـه بهتر شدن، هر چند مورچه وار و وجود این پسری کـه کنارمـه هیچ هیییییچ موردی به منظور نازیدن بهش ندارم.به حضور علی تو زندگیم مـینازم چون مـیفهمـه من رو!چون من مـیفهممش!چون کنارمـه تو همـه تصمـیم هام، دوستی هام، قدم هام! و بهم اطمـینان داره.چون کنارشم تو همـه تصمـیم هاش، دوستی هاش، قدم هاش! و بهش اطمـینان دارم.همـین و بس!البته یـه چیز دیگه هم هست! همـین و بس خالی هم نیست😬خیلی هم خوشتیپه😆دوستتون دارم مـهربون ها😘مرسی همراه من هستید

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

دنیـا بـه همان اندازه زیباست کـه ما دنبال زیباییـهایش باشیم و به همان اندازه زشت کـه به دنبال زشتی هایش. از دوستانمان همانقدر آرامش مـی گیریم کـه در کنارشان بـه دنبال آرامش باشیم و از آن ها همانقدر آزار مـی بینیم کـه دنبال خطاهای کوچکشان مـی گردیم. بعد مـی توانیم با مثبت اندیش بودن از دنیـا و آدم هایش لذت ببریم ... دنیـا بـه همان اندازه زیباست کـه ما دنبال زیباییـهایش باشیم و به همان اندازه زشت کـه به دنبال زشتی هایش.از دوستانمان همانقدر آرامش مـی گیریم کـه در کنارشان بـه دنبال آرامش باشیم و از آن ها همانقدر آزار مـی بینیم کـه دنبال خطاهای کوچکشان مـی گردیم.پس مـی توانیم با مثبت اندیش بودن از دنیـا و آدم هایش لذت ببریم و احساسات بد را از خود دور کنیم.#سایـه_جان من چندروز دیگر نود سالگی را پشت سر مـی گذارد درون حالی کـه از من بیست و پنج ساله قبراق تر و سرحال ترست. شاید راز این عمر طولانی و شادی مدام معرفتی باشد کـه در دل بزرگ این مرد جاریست. با هم ابیـاتی را از این شاعر بزرگ هم عصرمان مرور کنیم.

زندگی زیباست ای زیبا پسندزنده اندیشان بـه زیبایی رسندآنقدر زیباست این بی بازگشت کز برایش مـیتوان از جان گذشتمردن عاشق نمـی مـیراندش در چراغ تازه مـی گیراندش

باغها را گرچه دیوارو درون است از هواشان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایی گر غم استریشـه هاشان دست درون دست هم است

#سایـه #هوشنگ_ابتهاج

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. زمانی کـه خداحافظی را با تو شروع کردم، بـه رابطه هایی دیگر سلام کردم. زمانی کـه از تو ناامـید شدم، بـه آدمـهای دیگری امـیدوار شدم. بـه آدمـهایی کـه مرا مـی دیدند و هر از گاهی حالم را مـیپرسیدند. آدمـهایی کـه با بی تفاوتی مرا درون انتظاری سخت جا نمـی‌گذاشتند. آدمـهایی کـه برای تولدم لازم نبودی بـه آنـها یـادآوری ... .🌊🌊زمانی کـه خداحافظی را با تو شروع کردم، بـه رابطه هایی دیگر سلام کردم. زمانی کـه از تو ناامـید شدم، بـه آدمـهای دیگری امـیدوار شدم. بـه آدمـهایی کـه مرا مـی دیدند و هر از گاهی حالم را مـیپرسیدند. آدمـهایی کـه با بی تفاوتی مرا درون انتظاری سخت جا نمـی‌گذاشتند. آدمـهایی کـه برای تولدم لازم نبودی بـه آنـها یـادآوری کند و به زور لبخند بزنند و بگویند " آرزو کن!"آن زمانـها آرزویم تو بودی و اکنون آرزویم خودم هستم! آن روزها همـه چیز بـه تو ختم مـیشد. چه روزهای غم انگیزی.خوشحالم کـه آن روزها تمام شده است.تو نیستی و من هنوز درون امتدادِ خداحافظی‌ام.و راضی‌ام.از نبودنت و از بودنم!از اینکه تصمـیم گرفتم به منظور بی تفاوتی تو تلاش نکنم.از اینکه درون نـهایت تصمـیم گرفتم خداحافظی را شروع کنم.موفق نشده‌ام کامل خداحافظی کنم.تصویرت هنوز همراهم هست.در تصویرت مـیخندی و سیگار مـیکشی و مـهمتر از همـه مرا مـیبینی. درون تصویرت نگاه مـیکنی. نگاهی نافذ و گیرا!اما این فقط یک تصویر است.و من قبول کرده ام کـه تصویر تو هرگز شبیـه بـه خودت نبوده و نخواهد بود.تصویری کـه من از تو دارم، با حقیقتِ تو بسیـار تفاوت دارد.و شبی کـه پذیرفتم تو با تصویرت فرق داری شب عجیبی بود.آن شب تنـهاترین و بی پناه ترین آدمِ روی زمـین بودم!آن شب فکر مـیکردم "مـیمـیرم"! ایمان داشتم کـه دیگر نمـیتوانم درون دنیـا دوام بیـاورم.اما شبهای زیـادی گذشت! و من زنده ماندم! و تو همچنان بی تفاوت!به نظر مـیرسد قرار نیست بدونِ حضورِ تو بمـیرم. اگر قرار بود بمـیرم که تا به حال مرده بودم! و به نظر مـیرسد قرار هم نیست چیزی تغییر کند.تو بی تفاوت ترین آدمِ زندگیِ من از کودکی ام که تا به اکنون بوده ای، هستی و خواهی بود. راضی‌ام. از خودم و از تصمـیم هایم. از اینکه جایی تلاش به منظور به دست آوردنت را متوقف کردم و اجازه دادم زندگی فرصت های دیگری را نشانم دهد.فقط گاهی کـه دلم تنگ مـیشود بـه ستاره ها نگاه مـیکنم و برایت آرزوهای خوب مـیکنم و با خودم فکر مـیکنم کـه چقدر حتی بی تفاوتی‌ات را دوست داشتم!به خاطر تمام روزهایی کـه نبودی و ندیدی ممنونم و به خاطر بزرگترین درسی کـه به من دادی همـیشـه سپاس گزارت خواهم بود؛ اینکه نخواهم مُرد اگر رابطه ای تمام شود.متن #پونـه_مقیمـی...@samsungmobileir..#ازنوببین #سفر #سفرباماهنی #مسافرت #مسافر #mustseeiran #travellergirl #travellblogger #traveller

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#رفیق_خفنتوتگ_کن . . ‌درست هست دراین روزهای دونفرهی راندارم تاعاشقانـه هایمان راباهم قدم بزنیم.. اما خداروشکر همچون تویی رادارم کـه متکی بـه گرمای جیب های خودمان قدم بزنیم وبه این‌تنـهایی بخندیم! توهستی که تا برای اینکه حسادت امانمان رانبرد بـه کافه رفته و دوستانـه چای بخوریم.. مـیدانی ... #رفیق_خفنتوتگ_کن ❤📷🌹 .. ‌درست هست دراین روزهای دونفرهی راندارم تاعاشقانـه هایمان راباهم قدم بزنیم..اما خداروشکر همچون تویی رادارم کـه متکی بـه گرمای جیب های خودمان قدم بزنیم وبه این‌تنـهایی بخندیم!توهستی که تا برای اینکه حسادت امانمان رانبرد بـه کافه رفته و دوستانـه چای بخوریم..مـیدانی درست هست عشق نیست اما درحوالی منوتو بدجوری رفاقت پرسه مـیزند...تو به منظور تمام دردای مکرر این روزا پناهی #رفیق ...برای تمام این کولاکِ غم.برای تمام این سیلِ خبرای بد.برای تمام این لرزشی کـه افتاده بـه جون زانوهام.برای تمام این نشدنایی کـه پا گذاشته بیخ گلوی این دنیـا و آدماش...من تمام راه‌ها رو رفتم ولی هیچ راهی تو دنیـا بـه خندیدن بدون تو نرسید. نـه کـه فقط خودم نخوام، بخوام هم نمـیشـه.نمـیشـه بی‌رفیق این زمستونای پشت همو سر کرد و یخ نزد...نمـیشـه بی‌کسی کـه تو و چاله‌چوله‌های دلتو بلده، جلوی این پاییزِ بی‌بارون قد علم کرد و نیفتاد...هرچقدرم از تنـهایی بگیم نمـیشـه بی‌رفیق جاده‌ها و رفت و سهم زندگی رو از این بیغوله گرفت...نمـیشـه بی‌رفیق این پاییز بی‌بارون رو سر کرد.....‌#رفیقتوتگ_کن🌹❤😍📷💑😍😊🙏.....▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓اينكه ميگويندمن بى تو ميميرمدروغ نيست !!!فقط آدمـها بـه يكباره نميميرند !!!خيلى آهستهو بـه مرور زمانيكى با مرور خاطراتيكى با جاى خالى كسىيكى با عكسى بـه يادگار درون آغوششيكى با صداى درون و ديواريكى هم با عطرِ بـه جا مانده اى

#مـیکائیل 📷▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ﺩﻟـﻢ ﺗﻨﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺮﺍﯾﺖ. . . اﻣﺎﻧﻤﯽﺷـﻮﺩﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾـﻢ اﺯﺍﯾﻦ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﯽ

ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﯽ ﺭﺍﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﻫــﻢ باﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘـﻪ. . . ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔـﺬﺍﺭﻡ ﮐـﻪ شاﯾـﺪﯾـــــﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺁﻥ ﮔـﺬﺭﮐﻨﯽبخوﺍﻧﯽ !!! ﻭﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧـﯽﮐـــــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣـــــﻦ ﺗـــــﻮﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ. . . ﺗـــــﻮﯾﯽ کـــــﻪ ﺍﮔـــــﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷﺘـﻢ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ بﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻔﺘـﻢ :

ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧـــــﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿـــــﺪ. . . ﺗﻤـﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣـــــﻦ ﺍﺳت‌‎ 🌾🍃🌸🌸🍂 🍂🍃🌸🍃🌾 ☞ 🌸💞@mikilove351 🌸💞

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

#رفیقتوتگ_کن اونیکه_خیلی_دلتنگشی . ‌درست هست دراین روزهای دونفرهی راندارم تاعاشقانـه هایمان راباهم قدم بزنیم.. اما خداروشکر همچون تویی رادارم کـه متکی بـه گرمای جیب های خودمان قدم بزنیم وبه این‌تنـهایی بخندیم! توهستی که تا برای اینکه حسادت امانمان رانبرد بـه کافه رفته و دوستانـه چای بخوریم.. مـیدانی ... #رفیقتوتگ_کن ❤📷🌹اونیکه_خیلی_دلتنگشی .‌درست هست دراین روزهای دونفرهی راندارم تاعاشقانـه هایمان راباهم قدم بزنیم..اما خداروشکر همچون تویی رادارم کـه متکی بـه گرمای جیب های خودمان قدم بزنیم وبه این‌تنـهایی بخندیم!توهستی که تا برای اینکه حسادت امانمان رانبرد بـه کافه رفته و دوستانـه چای بخوریم..مـیدانی درست هست عشق نیست اما درحوالی منوتو بدجوری رفاقت پرسه مـیزند...تو به منظور تمام دردای مکرر این روزا پناهی #رفیق ...برای تمام این کولاکِ غم.برای تمام این سیلِ خبرای بد.برای تمام این لرزشی کـه افتاده بـه جون زانوهام.برای تمام این نشدنایی کـه پا گذاشته بیخ گلوی این دنیـا و آدماش...من تمام راه‌ها رو رفتم ولی هیچ راهی تو دنیـا بـه خندیدن بدون تو نرسید. نـه کـه فقط خودم نخوام، بخوام هم نمـیشـه.نمـیشـه بی‌رفیق این زمستونای پشت همو سر کرد و یخ نزد...نمـیشـه بی‌کسی کـه تو و چاله‌چوله‌های دلتو بلده، جلوی این پاییزِ بی‌بارون قد علم کرد و نیفتاد...هرچقدرم از تنـهایی بگیم نمـیشـه بی‌رفیق جاده‌ها و رفت و سهم زندگی رو از این بیغوله گرفت...نمـیشـه بی‌رفیق این پاییز بی‌بارون رو سر کرد.....‌#رفیقتوتگ_کن🌹❤😍📷💑😍😊🙏.....▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓اينكه ميگويندمن بى تو ميميرمدروغ نيست !!!فقط آدمـها بـه يكباره نميميرند !!!خيلى آهستهو بـه مرور زمانيكى با مرور خاطراتيكى با جاى خالى كسىيكى با عكسى بـه يادگار درون آغوششيكى با صداى درون و ديواريكى هم با عطرِ بـه جا مانده اى

#مـیکائیل 📷▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ─❥✮❥♛♝♛❥✮❥──❥✮❥♛♝♛❥✮❥───❥✮❥♛♝♛❥✮❥────❥✮❥♛♝♛❥✮❥─────❥✮❥♛♝♛❥✮❥──────❥✮❥♛♝♛❥✮❥───────❥✮❥♛♝♛❥✮❥────────❥✮❥♛♝♛❥✮❥──▄██ ██▄─────▄████▄ ─▄ █▓▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄▐█▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓█▌██▓▓▓▒▒▒░░▒▓▒░░▒▒▒▓▓▓██ ██▓▓▒▒░░░░▓░▓░░░░▒▒▓▓██ ▐█▓▓▒▒░░░▓░░#رفیقتوتگ_کن👭👬😍😍🙏🌸🌹اونیکه_بدونش_زندگی__سخته

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

. چند روزیست کـه گردباد ویران گر روزگار، سقف خوشبختی و شادکامـی کاشانـه ما را آوار کرده است... مـیخواهم بگویم مادر، فاطمـه جان! قشنگ و پرنده سبک بال و زیبایم،بوی خوش عطر تن تو هنوز درون خانـه ما مـیپیچد.... صدای خنده های گوش نواز تو چند روزیست کـه خاموش شده  و سکوت غم انگیز و نفس گیری بـه جان خانـه ما افتاده ... .چند روزیست کـه گردباد ویران گر روزگار،سقف خوشبختی و شادکامـی کاشانـه ما را آوار کرده است...مـیخواهم بگویم مادر،فاطمـه جان! قشنگ و پرنده سبک بال و زیبایم،بوی خوش عطر تن تو هنوز درون خانـه ما مـیپیچد....صدای خنده های گوش نواز تو چند روزیست کـه خاموش شده  و سکوت غم انگیز و نفس گیری بـه جان خانـه ما افتاده است،عروسک زیبای من،فاطمـه جان...قلبم از سنگینی این غم بـه درد آمده است.عزیزکم! ما دو مادریم کـه در 28 بهار از زندگی زیبا و کوتاه تو سهمـی داشتیم....سهم پریبه استقبال تو آمدن درون لحظه ورود بـه این دنیـا ومشاهده لحظه شیرین گریـه و دست و پا زدن نوزادی به منظور آغاز زندگیو سهم مندلواپسی و دلهره و چشم دوختن بـه لحظه های تلخ جان باختن تو و بدرقه ات بـه دنیـای ابدی...این متن تیکه هایی از نامـه ای بود کـه بعد از گذشتن سه روز از مرگ عروسش،براش نوشت..40 روز کـه نیستی ..

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

اهنگ جدید بهرام ..ساز...... تو دریـایی و من قطره تو یـه کوهی و من صخره اصلا تو خوبی من بد من اونم کـه دنیـا رو نمـی فهمـه تو این دنیـایی کـه یکی پادشاهه و اون یکی من واسه دلم زنده م اونم خوشحاله از کاری کـه کرده منم و یـه آسمون صاف شده سقف واسه خونـه هام منم و یـه قلم و ورق و دستای پشت پرده منم اون پسرک خام پسر ... اهنگ جدید بهرام ..ساز...... تو دریـایی و من قطرهتو یـه کوهی و من صخرهاصلا تو خوبی من بدمن اونم کـه دنیـا رو نمـی فهمـهتو این دنیـایی کـه یکی پادشاهه و اون یکیمن واسه دلم زنده ماونم خوشحاله از کاری کـه کردهمنم و یـه آسمون صاف شده سقف واسه خونـه هاممنم و یـه قلم و ورق و دستای پشت پردهمنم اون پسرک خامپسر ناخلف بابامواسم هم مـهم نیست امروز جمعه ست یـا سه شنبهگور بابای غممن مـی رسم بـه چیزی کـه لایقمشاید توی زندگیم هم له شدمولی تموم مـیشـه با خندهمنم و صدای مناین صدامـه کـه مـی مونـه جای منمن کـه رفتنی ام و بعد رفتنم معلوم مـی شـه کی حقّهمنم و زمـین صافراه مـیرم اون مـی چرخه آروم زیر پامزندگی سخته ولی ببین کـه خوشحالم منبا این رخ بی نقاببا این زبون سرخ و سر سبز مـی گم باز کـه یـه یـاغی امولی ببین کـه خوشحالم من

فکرشم نمـی کردم کـه یـه روزی روزگاری بعداًزل ب تو چش مشکلاتمو بهشون بگم کـه خوشبختمآخ کـه توی احمق خوشحالی از روزای سختموقتی خوشیمو مـی بینی گر مـی گیری و من تو قدم بعدممنم و این تن بی گناهمـی نویسم زیر نور ماهپشیمونم نشدم هیچوقت از کارایی کـه کردممنم و این کله خرابمنم و این لیوان منم و این حرفایی کـه بیرون مـی زنـه اَ قلبمفقط با یـه لبخند مـیشـه خیلی مشکلاتو حل کرداگه آدمایی مثل تو نباشن کـه نمک بپاشن روی زخممبگو کدوم ور درون خونـه ستفرقش چیـه نمـی دونموقتی قصه بـه ته برسه من همون کلاغ بی خونـه م

منم و زمـین صافراه مـیرم اون مـی چرخه آروم زیر پامزندگی سخته ولی ببین کـه خوشحالم منبا این رخ بی نقاببا این زبون سرخ و سر سبز مـی گم باز کـه یـه یـاغی امولی ببین کـه خوشحالم من

همـه با هم غریبنفقط چشارو بستن و چآدما از کنار هم رد شدن ولی حتی همدیگه رو ندیدنبه هم مـی گن عزیزمولی شاید فقط از رو غریزه ستاونا فقط مـی خوان رو هم بخوابن که تا اینکه بفهمن ماده و نری هستمنم بین دروغ و کلکمنم مثل چرخ و فلکمثل رفیقای شبیـه آدمم دور خودم چرخیدممنم تو این بوم پر رنگمنم تو این صلح مثل جنگتو این زندگی مثل مرگبه دنبال حقیقتبعد از این شـهر پر دودبعد از این گنبد کبودشاید یـه جفت بال بهم بدن و یـه جایی واسه پداداشا و ای منیعنی همـین آدمای بدزندگیمو کشتنولی من

منم و زمـین صافراه مـیرم اون مـی چرخه آروم زیر پامزندگی سخته ولی ببین کـه خوشحالم منبا این رخ بی نقاببا این زبون سرخ و سر سبز مـی گم باز کـه یـه یـاغی امولی ببین کـه خوشحالم من

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

تو وقتی اومدی من خسته بودم بـه این دنیـا چشامو بسته بودم رسیدی وقتی کـه شب بود حالم درست وقتی پر از تب بود حالم منو از خواب بد بیدار کردی با من مثل خودت رفتار کردی تو غم ها و سکوتم رو گرفتی نرفتی ،موندی،دستامو گرفتی بهم گفتی تموم شد ترس دیروز گذشته ها گذشته ، مرد دیروز منو بردی کنار حس و حالت همونجا ... تو وقتی اومدی من خسته بودمبه این دنیـا چشامو بسته بودمرسیدی وقتی کـه شب بود حالمدرست وقتی پر از تب بود حالممنو از خواب بد بیدار کردیبا من مثل خودت رفتار کردیتو غم ها و سکوتم رو گرفتینرفتی ،موندی،دستامو گرفتیبهم گفتی تموم شد ترس دیروزگذشته ها گذشته ، مرد دیروزمنو بردی کنار حس و حالتهمونجا کـه پرم من از خیـالتتو مـیخندی غم از من دور مـیشـهخونـه با خنده هات پر نور مـیشـهآهای خورشید این روزای قلبمبدون حس دستات سرد سردمبمون با من کـه حالم خوب باشـهتو این شبها غم از من دور باشـه 

Read more چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و  من on Instagram - mulpix.com mimplus.ir

Media Removed

نامـه‌ای کوتاه بـه روزبه مـهربانم. امروز کـه اینستاگرامم را باز کردم، «روزبه مـیرابراهیمـی» عزیزم خبر از رفتن برادر جوانش داد. روزبه همولایتی من هست که یـازده سال پیش بـه نیویورک مـهاجرت کرد. بـه عنگاه کنید. رسول، جوان رعنا درون سانحه‌ای درگذشت. درست مثل هزاران جوان دیگری کـه هر روز و هفته از دست مـی‌روند. ... نامـه‌ای کوتاه بـه روزبه مـهربانم.امروز کـه اینستاگرامم را باز کردم، «روزبه مـیرابراهیمـی» عزیزم خبر از رفتن برادر جوانش داد. روزبه همولایتی من هست که یـازده سال پیش بـه نیویورک مـهاجرت کرد.به عنگاه کنید. رسول، جوان رعنا درون سانحه‌ای درگذشت. درست مثل هزاران جوان دیگری کـه هر روز و هفته از دست مـی‌روند. جوانانی کـه باید آینده را بسازند اما نمـی‌شود. راستش، دنیـا سخت تر از آن هست که گاهی حتی بشود تحملش کرد.مرگ جوان وحشتناک است. مـی‌دانم روزبه چه مـی‌کشد. برادر بزرگی کـه مـی‌ماند و جوان مـی‌رود، همـه اش مـی‌شود حسرت. اینکه عروسی برادرت را نمـی‌بینی، بزرگ شدنش را؛ موفقیتش را. حتی حسرت مـی‌خوری هر روزی کـه اینجا درون غربت هستی و هر قدمـی کـه به جلو مـی روی یـا موفق مـی‌شوی، مـی گویی کاش اشکان بود، کاش رسول بود ... نیستند. مـی‌گویند مـی روند جای بهتر. خوش بـه حال شان، اما ما هم سزاوار این همـه درد دوری نیستیم.روزبه بـه تازگی پدرش را از دست داده بود. شانـه های نحیفش چطور این غم را تحمل مـی کند؟ تحمل مـی کند اما سخت. روزبه نشان داده سخت است، قوی است. بخصوص حالا کـه او و سولماز همسرش کی را تازه بـه دنیـا آورده اند. آنـها با هم از این روزهای سخت مـی گذرند. مطمـینم. اما راستش، کاش رسول بود و خوبی ها را مـی دید، کاش اشکان هم بود. کاش هیچ جوانی بی خبر نمـی رفت....@roozbeh @solmazny

Read more

چه ات بارن مایی زرده غم دنیـا و من on Instagram - mulpix.com
[چه ات بارن مایی زرده]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 11:26:00 +0000