درباره قرص اگزیرکت

درباره قرص اگزیرکت قرص روکشدار اگزیرکت 30 مـیلی گرم | Exerect 30MG Coated TAB ... | ترکیب داپوکستین و درمان رفتاری به منظور مدیریت انزال زودرس | www.tebbook.com | پرگابالین | Pregabalin | کپسول پرگابالین | قرص پرگابالین ... | مشخصه فنی |

درباره قرص اگزیرکت

قرص روکشدار اگزیرکت 30 مـیلی گرم | Exerect 30MG Coated TAB ...

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی درون سامانـه دارویـاب

داراي تائيديه دانش بنيان - همكار دانشگاه هاي علوم پزشكي - ارتقاء ايمني بيماران درون بيمارستان ها

توجه: درباره قرص اگزیرکت سامانـه اطلاعات دارويي داروياب فقط جهت استفاده گروه هاي پزشكي تنظيم شده است

كليه حقوق مادي و معنوي وب سايت و نرم افزار داروياب متعلق بـه شركت اكسير دانش آسيا مي باشد

. درباره قرص اگزیرکت . درباره قرص اگزیرکت ، درباره قرص اگزیرکت
[درباره قرص اگزیرکت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 18:37:00 +0000درباره قرص اگزیرکت

ترکیب داپوکستین و درمان رفتاری به منظور مدیریت انزال زودرس

The Combination of Dapoxetine and Behavioral Treatment Provides Better Results than Dapoxetine Alone in the Management of Patients with Lifelong Premature Ejaculation

Luigi Cormio MD; Paolo Massenio MD; Roberto La Rocca MD; Paolo Verze MD, PhD;
Vincenzo Mirone MD; and Giuseppe Carrieri MD

ONLINE: درباره قرص اگزیرکت June 16, 2015 – The Journal of Sexual Medicine

DOI: 10.1111/jsm.12925            

مقدمـه

انجمن بین المللی درمان دارویی (ISSM) انزال زودرس (PE)  را بـه دو شیوه طبقه بندی مـی نماید. درباره قرص اگزیرکت PE مادام العمر بـه انزالی اشاره دارد کـه همـیشـه یـا تقریباً همـیشـه درون حدود یک دقیقه ی آغازین ی رخ مـی دهد. درباره قرص اگزیرکت PE اکتسابی بـه «افول معنادار و ناراحت کننده درون زمان کمون اشاره دارد،» درون زمان سه دقیقه یـا کمتر اشاره دارد.

اگر نگوییم همـیشـه، درباره قرص اگزیرکت درون اکثر اوقات مردان درون هر دو طبقه قادر نیستند انزال را بـه تأخیر بیـاندازند. آن ها از عواقب شخصی منفی هم چون پریشانی، خشم و اجتناب از رابطه رنج مـی برند.

حدود 30% از مردان بـه این اختلال دچار مـی شوند. رایج ترین درمان های تجویز شده شامل دارو درمانی، بی حسی سطحی و درمان رفتاری مـی باشند. داپوکستین هیدروکلراید کـه یک بازدارنده یـازجذب انتخابی (SSRI) هست امروزه تنـها داروی مورد تقاضا به منظور PE است. (در حالی کـه داپوکستین درون بخش های بساری از جهان درون دسترس است، به منظور مصرف درون ایـالات متحده تأیید نشده است).

ترکیب دارو درمانی با درمان بـه طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است، گرچه تحقیقات پیشین نشان داده هست که رویکردهای تلفیقی از دارو درمانی بـه تنـهایی مؤثرتر است. که تا به امروز، هیچ مطالعه ای فواید احتمالی اضافه درمان با درمان داپوکستین را مورد بررسی قرار نداده است.

در این مطالعه، محققان فرض را بر این گذاشتند کـه ترکیب داپوکستین با درمان رفتاری نسبت بـه به داپوکستین بـه تنـهایی نتایج بهتری را به منظور مردان مبتلا بـه PE فراهم مـی آورد.

بیماران و روش اجرا

پنجاه مرد معیـارهای ورود بـه مطالعه راب د. سن آن ها بین 18 و 70 سال بود و طبق تعریف ISSM بـه PE مادام العمر مبتلا بودند. هم چنین به منظور مدت حداقل شش ماه  درون روابط پایدار با جنس مخالف قرار داشتند و حداقل چهار بار درون ماه داشتند و پیش از این به منظور PE تحت درمان قرار نگرفته بودند (یـا درون هنگام مطالعه درون حال درمان شدن نبودند).


 

هیچ یک از آنان دارویی را کـه با داپوکستین تداخل ایجاد کند مصرف نمـی د.

در شروع مطالعه، مردان دو ابزار سنجش را تکمـیل د: شاخص بین المللی عملکرد نعوظ (IIEF) و ابزار تشخیصی انزال زودرس (PEDT). به منظور دوره پایـه چهار هفته ای مردان به منظور داشتن به منظور حداقل چهار بار ترغیب شدند و از یک کرنومتر به منظور اندازه گیری زمان نـهفتگی انزال (IELT) استفاده کنند.

پس از دوره پایـه، شرکت کنندگان به منظور 24 هفته بعدی بـه دو گروه تقسیم شدند.

گروه A (25 مرد مـیانگین سنی 34، 16 ± 11، 43) 30 مـیلی گرم از داپوکستین مورد تقاضا را مصرف د. دارو 2 3 ساعت پیش از رابطه مصرف مـی شد.

گروه B (25 مرد مـیانگین سنی 44.34 ± 13، 22) 30 مـیلی گرم از داپوکستین مورد تقاضا را مصرف د و درمان رفتاری چهره بـه چهره را دریـافت د کـه شامل دستورالعمل هایی درون مورد روش توقف/ آغاز، روش فشردن و تشخیص «نقطه بدون بازگشت» مـی شد.

در طول مطالعه، زوجین IELT و عوارض جانبی درمان اورژانس را (TEAEs) به منظور هر ثبت نمایند. وقت ملاقات های پیگیری درون مقاطع 4، 12 و 24 هفتگی رخ داد.

نتایج

مقادیر ریزش %6/16 به منظور گروه A و گروه B بودند.

بعد از 24 هفته، نمرات PEDT به منظور هر دو گروه A و B کاهش یـافت کـه نشاندهنده بهبود مـی باشد. با این وجود، گروه B کاهش بیشتری نسبت بـه گروه A داشت. درون حقیقت، %80 از مردان درون گروه B نمرات کمتر از 8 را درون مقیـاس PEDT ب د کـه هیچ انزال زودرسی را نشان نمـی داد. هیچ یک از مردان درون گروه A این الگو را بـه دست نیـاورد.

هم چنین درون هر دو گروه مقادیر بیشتری درون طول 24 هفته ظاهر شد. مـیانگین IELT  گروه A درون 24 هفته بعد از خط پایـه 85  درون 160 ایستاد، اما مـیانگین گروه B 7.370 بـه ثبت رسید (در مقابل خط پایـه 92). بهبود عملکرد گروه B درون برابر گروه A درون پیگیری هفته چهارم کاملا مشـهود بود.

حالت تهوع و سردرد ها رایج ترین TEAEs گزارش شده بودند، اما تفاوت معناداری بین گروه ها وجود نداشت. TEAEs معمولاً درون 24 ساعت برطرف مـی شد.

بحث

نتایج این مطالعه با تحقیقات پیشین همسو است. با این وجود، درمان رفتاری همـیشـه هم بـه عنوان درمان مؤثری به منظور PE  مادام العمر درون نظر گرفته نمـی شود. بـه نظر مـی رسد دارو و درمان درون این مطالعه نقش مکمل به منظور دیگری دارند.

محققان توضیح دادند، «بر اساس یـافته های ما، مـی توانیم با اطمـینان فرض کنیم کـه داپوکساتین مـی تواند بـه طور مثبت بر اتیولوژی ارگانیک/ نوروپیولوژیک غالب PE مادام العمر عمل کند و درمان رفتاری مـی تواند بر کنترل فیزیکی و روانی عملکرد تأثر بگذارد و از اینرو نتایج بهتری را نسبت بـه داپوکستین بـه تنـهایی فراهم آورد».

 

با این وجود، محققان اشاره د کـه مطالعه بـه منظور تعیین این کـه بیماران مـی توانند بـه محض برطرف شدن PE داپوکستین را قطع کنند یـا خیر انجام نشده است. درون مقطع 24 هفته، بعضی از مردان درون گروه B گفتند کـه دیگر بـه مصرف دارو نیـاز ندارند تحقیق بعدی ممکن هست به بررسی این موضوع بپردازد کـه آیـا با ادامـه درمان رفتاری داپوکستین مـی تواند قطع یـا متوقف شود.

محققان با محدودیت هایی مواجه بودند. اول این که،  مطالعه کوچک بود و دوسرکور نبود. دوم این که، هیچ گروهی کـه درمان رفتاری را بدون داپوکستین دریـافت کند وجود نداشت. این مـی تواند راهگشای تحقیق های بعدی باشد. سوم، دوره پیگیری نسبتاً کوتاه بود. این بـه طور خاص مربوط هست چرا کـه مطالعات پیشین درون مورد درمان رفتاری افت فواید را درون طول زمان نشان داده اند. درون نـهایت، هیچ گروه متقاطعی وجود نداشت، بنابراین نقش دقیق مؤلفه هر درمان نامشخص بود.

به طور کلی، محققان نتیجه گرفتند «بازگرداندن عملکرد طبیعی انزال درون بیماران درمان شده با درمان ترکیبی بـه تنـهایی اثرات سینرژیک دو درمان را  درون بیماران مبتلا بـه PE مادام العمر تأیید مـی کند کـه به کنترل کلی بهتری بر انزال منجر مـی شود.»

 

مترجمـین: فهیمـه پور، دکتر حسین شاره
[درباره قرص اگزیرکت]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 17:54:00 +0000درباره قرص اگزیرکت

www.tebbook.com

چند ساعت قبل از حتما قرص را مصرف کرد ؟قرص های سیـالیس عملکردی مشابه ویـاگرا دارد اما بسیـار قوی تر از ویـاگرا بوده و ماده تاثیر گذار اصلی آن تادالافیل مـی باشد کـه موجب نعوظ (سفت و راست شدن) آلت مـی شود و تا حدودی درون تاخیر درون انزال نیز تاثیر گذار مـی باشد. درباره قرص اگزیرکت مشکلات نعوظ چیست ؟ اختلال نعوظ عبارت هست از عدم توانایی آلت ی درون ایجاد نعوظ یـا حفظ نعوظ بـه مدت کافی جهت انجام عمل مقاربت.(بزرگ و سفت شدن آلت مردان را نعوظ مـیگویند.) هنگامـی کـه مرد نعوظ به منظور انجام عمل نداشته باشد و یـا اینکه نتواند مدت زمانی کافی نعوظ خود را حفظ کند ، درباره قرص اگزیرکت بـه این مورد اختلالات نعوظ یـا ناتوانی مـیگویند. درباره قرص اگزیرکت آمار: درباره قرص اگزیرکت درون بین سنین ۷۰-۴۰ سالگی, درون ۵۲% افراد بـه درجات مختلف اختلال نعوظ وجود دارد. ۱۷% این موارد خفیف, ۲۵% متوسط و ۱۰% دیگر شدید است. با افزایش سن بـه خصوص موارد متوسط و شدید ۳-۲ برابر شایعتر مـی شوند. از عوامل مستعد کننده مـی توان بـه دیـابت قندی, بیماری قلبی , فشار خون بالا و کمبودHDL ) مرتبط با چربی خون) اشاره کرد. عوامل روانی یـا پسیکولوژیک) نظیر افسردگی ، خشم… نیز درون اختلال عملکرد موثرند. انواع دیگر اختلال عملکرد کـه بسیـار شایع هستند شامل انزال زودرس ۲۸% فقدان تمایل ۱۶% و اضطراب درون هنگام نزدیکی ۱۷% مـی باشد. درون اغلب مردان گاه گاهی اشکالات درون نعوظ تجربه مـی شود ولی اگر مکررا اتفاق افتد احتیـاج بـه درمان دارد. اثرات قرص سیـالیس Cialis: سیـالیس با ریلا عضلات آلت ی مردانـه باعث نفوذ مقدار بیشتری (ایمپوتنسی) خون بـه آن شده و در نتیجه مـیزان نعوذ را افزایش مـیدهد .این دارو اغلب به منظور درمان اختلال نعوذ درون مردان ( ایمپوتنس ) مورد استفاده قرار مـی گیرد اما موارد مصرف دیگری نیز دارد ، کـه با نظر پزشک تعیین مـی شود. (لازم بـه ذکر هست قرص سیـالیس سرعت گردش خون را درون بدن افزایش مـیدهد) مزایـای قرصهای سیـالیس نسبت بـه قرصهای مشابه با ترکیبات سیلدنافیل یـا ویـاگرا : ۱- شروع اثر سریعتر ( ظرف ۱۵ دقیقه از مصرف) و ماندگاری تاثیر قرصهای سیـالیس که تا ۳۶ ساعت مـی باشد کـه بسیـار طولانی تر از ویـاگرا بوده و در صورت تحریک بدون نیـاز بـه استفاده مجدد موجب نعوظ مـی شود . ۲- تحت تاثیر غذا و خوراکی ها نمـی باشد (ترکیبات سیلدنافیل درون اثر خوردن غذاهای چرب تاثیر کمتر دارند) ۳- اشکال درون دید ایجاد نمـی کنند ۴- که تا حدودی جهت تاخیر درون انزال مـی توانند تاثیر گذار باشند . کاربرد محصول : کارایی مثل ویـاگرا ولی بدون تپش قلب (بیشتر به منظور افراد مسن کـه مشکل تپش قلبی دارند) و بسیـار قوی تر از ویـاگرا قرصهای سیـالیس مورد تائید FDA مـی باشد و استفاده آن جهت عموم بلامانع اعلام گردیده هست . این محصول به منظور افراد دارای کاهش فشار خون ، بیماریـهای قلبی و ریوی توصیـه نمـی شود . نحوه مصرف : معمولا سیـالیس را بصورت یک قرص درون زمان مورد نیـاز مصرف مـیکنند ، این زمان مـیتواند از ۳۰ دقیقه که تا ۴۰ دقیقه قبل از تصمـیم بـه مقاربت و نزدیکی مصرف شود. (توصیـه مـیشود جهت جذب بهتر اثرات دارو ، یک لیوان آب خنک بنوشید.) . بعد از تحریک ، آلت بـه نعوظ کامل مـیرسد و به مدت ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از کوچکترین تحریک آلت بـه نعوظ فوق العاده سفتی دست خواهد یـافت کـه شما و شریک تان را متعجب خواهد کرد. نکات مـهم : - مصرف همزمان غذاهای چرب همراه این دارو باعث تاخیر درون شروع تاثیر آن مـی شود. - مصرف بیشتر از یک بار درون روز تادالافیل بـه هیچ عنوان توصیـه نمـی شود. - مصرف مقادیر بیش از حد تادالافیل مـیتواند باعث دردهای قفسه ، منگی ، ضربان نامنظم قلب و تورم پاها و اختلال درون دید شود. برخی از عوارض جانبی شایع سیـالیس کـه در اثر مصرف زیـاد این محصول حاصل مـیشود : سردرد ، قرمزی و احساس گرما درون صورت و قسمت فوقانی ، ناراحتی معده ، ابریزش بینی ، عطسه های مکرر ، تغییرات بینائی ، آبی رنگ بـه نظر رسیدن اجسام موارد منع مصرف سیـالیس Cialis: درون صورتی کـه از نیتروگلیسیرین یـا داروهای نیتراتی زیر استفاده کنید نباید از سیـالیس استفاده کنید. ایزوسورباید مونونیترات ، ایزوسورباید دی نیترات ، قرصها یـا اسبری زیر زبانی نیتروگلیسیرین ، نوارها و برچسبهای ترابوستی نیتروگلیسیرین ، برخی داروهای ضد ایدز ، سایمتیدین ،فنوباربیتال ، فنوباربیتال ، کاربامازپین ، ریفامپین ، با تادالافیل تداخل اثر دارند و مصرف همزمان انـها حتما بسیـار محتاطانـه صورت گیرد. اگر شما از سیـالیس استفاده مـیکنید و دچار درد قفسه شدید بـه پزشک مراجعه کنید. سایر توضیحات مـهم : استفاده از این دارو درون افراد مسن ، خصوصاانیکه از داروهای خاصی مثل نیترات ها (مورد استفاده درون بیماران قلبی) استفاده مـی کنند حتما با نظر مستقیم پزشک مربوطه و تجویز او صورت گیرد ، درون غیر اینصورت مـیتواند مخاطره آمـیز باشد. درون صورتیکه درخلال نزدیکی علائمـی مثل منگی ، گیجی ، تهوع ، یـا دردهای قلبی (درد ، احساس سفتی و فشار درون ، کرختی ، گزگز و درد درون قفسه یـا شانـه و فک تحتانی) درون شما پدید آمد ، از ادامـه ی فعالیت خودداری کرده و حتما با پزشکتان م کنید. مصرف بیشتر از یک قرص تادالافیل درون روز توصیـه نمـی شود . مصرف این قرص بدون تحریک معمولا هیچ اثری ندارد و برای اثر آن حتما حتما تحریکات وجود داشته باشد. این قرص بـه راحتی و به سرعت از دستگاه گوارش جذب مـی شود. ویـاگرا توسط آنزیمـهای کبدی متابولیزه مـی شود و کبد و کلیـه درون دفع آن نقش دارند. اگر بـه همراه یک رژیم غذایی پر جرب استفاده شود باعث کاهش جذب و سرعت اثر و غلظت آن درون خون مـی شود. درصورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیـه شده ، بیمار را حتما سریعا بـه بیمارستان منتقل کرد. دارو را حتما دور از نور و رطوبت درون دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد ، درون جعبه درون بسته نگهداری کرد. هیچگاه از سر تفنن یـا کنجکاوی این دارو را مصرف نکنید. دارو سرگرمـی نیست ، سیـالیس را مـیتوان بـه جرات سرشناس ترین داروی درمان ناتوانی درون بین مردم دانست اما اطلاعات ناقص درون مورد آن موجب مصرف غلط این دارو و افزایش عوارض جانبی آن شده هست ، چرا کـه باورهای نادرست زیـادی درون مورد این دارو کـه در بیش از ۲۳ مـیلیون نفر درون سراسر جهان مورد استفاده قرار مـیگیرد ، وجود دارد.

برای مشاوره با متخصص ارولوژی یـا ولوژی درون مورد مشکلات نعوظ و مـیزان صحیح دوز مصرفی دارو مـی توانید از تله ویزیت استفاده نمایید

لینک تله ویزیت درون تلگرام  http://t.me/televisit_bot?start=doctors_online
[درباره قرص اگزیرکت]

نویسنده و منبع: نادر | تاریخ انتشار: Sun, 01 Jul 2018 02:41:00 +0000درباره قرص اگزیرکت

پرگابالین | Pregabalin | کپسول پرگابالین | قرص پرگابالین ...

پرگابالین چیست؟
داروی پرگابالین متعلق بـه گروه داروهای ضد صرع است با این وجود به منظور درمان مشکلات دیگری نیز تجویز مـی شود.


( کپسول نوریکا محصول شرکت تهران شیمـی )

این دارو خط اول درمان نوعی صرع بـه نام صرع پارشیـال(ناحیـه ای) مـی باشد.در این بیماری حملات تشنج کوتاه مدت درون اثر اختلال جریـان الکتریکی سلول های یک سمت مغز رخ مـی دهد.از این رو علائم نیز درون بخشی از بدن بروز مـی کند.پره گابالین با کاهش جریـان الکتریکی غیر طبیعی سلول های مغزی بـه تنـهایی یـا همراه با سایر داروهای ضد صرع جهت کاهش حملات تشنج استفاده مـی شود.
پرگابالین همچنین درون درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی نیز تجویز مـی شود .این نوع درد کـه به درد نوروپاتیک معروف هست مـی تواند علل مختلفی مانند دیـابت و یـا زونا داشته باشد.
مورد دیگر مصرف پرگابالین درون درمان علائم اختلالات اضطرابی ،خصوصا درون افرادی کـه به داروهای دیگر درمان کننده ی این اختلال پاسخ نداده اند مـی باشد.

پیش از مصرف پرگابالین
_مصرف این دارو درون افراد زیر ۱۸ سال تنـها با نظر پزشک متخصص و در صورت لزوم توصیـه مـی شود.
_در صورت بارداری یـا اقدام بـه بارداری ،شیردهی،مشکلات کلیوی،قلبی و حساسیت دارویی پزشک خودرا مطلع کنید.
_اگر اخیرا از الکل یـا داروهایی کـه ایجاد وابستگی مـیکنند(مانند ضد درد ها،آرامبخش ها و سایر داروهای اعصاب استفاده کرده اید بـه پزشک خود اطلاع دهید.
-از آنجا کـه این دارو مـی تواند درون عملکرد داروهای دیگر درون بدن اختلال ایجاد کند لازم هست پیش از شروع مصرف لیستی از کلیـه ی داروهای مصرفی خود درون اختیـار پزشک یـا داروساز خود قرار دهید.

نحوه مصرف پرگابالین
مقدار‌مصرف روزانـه ی پرگابالین ممکن هست در هر فرد متفاوت باشد کـه توسط پزشک تعیین مـی شود لذا دارو را دقیقا طبق دستور پزشک و به طور منظم مصرف نمایید.
-از آنجا کـه این دارو بر روی سیستم عصبی تاثیر دارد،مصرف آن حتما به صورت مداوم و تحت نظر پزشک باشد.اگرچه ممکن هست در چند هفته ی ابتدایی درمان احساس بهبودی درون شما ایجاد نشود،با این حال درمان خودرا ادامـه دهید و طبق برنامـه ی منظم بـه پزشک خود مراجعه کنید و همچنین به منظور بهبود روند درمان کلیـه ی مشکلات و مسائل خودرا از پزشک یـا داروساز خود سوال بفرمایید .
-قطع این دارو بـه صورت ناگهانی و بدون نظر پزشک ،مـی تواند عوارض نامناسبی از جمله بروز حمله ي تشنجي به منظور بیمار درون برداشته باشد لذا قطع اين دارو بايدبصورت تدريجي و تحت نظر پزشك انجام شود.
-ممکن هست پزشک شما درمان را با مقدار داروی کم شروع کند و پس از عادت بدن،مقدار داروی شمارا افزایش دهد که تا احتمال بروز عوارض ناشی از دارو کمتر شود.
-این دارو با غذا تداخل خاصی ندارد و مـی توان آن را قبل یـا بعد از غذا مصرف کرد.کپسول را بصورت کامل با یک لیوان آب ببلعید و از باز یـا جویدن آن بپرهیزید.
-در صورت فراموش كردن مصرف يك نوبت دارو بلافاصله بعد از يادآوري آن را مصرف كنيد مگر آنكه زمان ياد آوري بـه نوبت مصرف بعدي دارو نزديك باشد.در اين شرايط نوبت فراموش شده را مصرف نكنيد و نوبت بعدي را درون زمان خودش مصرف كنيد اما بـه هيچ وجه مقدار مصرف دارو را دوبرابر نكنيد.
_این دارو بـه صورت کپسول درون مقدار های متفاوت (دوز)از ۵۰ که تا ۳۰۰ مـیلی گرم موجود هست در نتیجه هنگام دریـافت نسخه ی جدید،دوز کپسول را چک بفرمایید و سوالات خودرا از داروسازتان بپرسید.
_در صورتی کـه فرم خوراکی مایع به منظور شما تجویز گردیده هست ،مقدار مصرف درون هر نوبت را با سرنگ مخصوص بـه طور دقیق اندازه گیری نمایید و در مورد نحوه مصرف و اندازه گیری ،با داروساز خود م نمایید.

توصیـه های پرگابالین
-در ابتدای درمان با این دارو ممکن هست افکار ناراحت کننده ی شما از گذشته بیشتر شوند اما نگران نباشید. درباره قرص اگزیرکت حتما بدانید کـه این افکار ناشی از مصرف این دارو و شروع اثر بخشی آن مـی باشند و به مرور زمان برطرف مـی شوند.
بهتر هست در این موارد افکار خودرا با نزدیکان و یـا مشاور و پزشک خود درمـیان بگذارید و آگاهانـه نسبت بـه برطرف آنـها اقدام نمایید .
-مصرف الکل درون مدت درمان با این دارو مـی تواند احتمال بروز عوارض ناشی از این دارو را افزایش دهد.
-به دليل عوارض ناشي از اين دارو براي جنين ،درصورتي كه قصد بارداري يا شك بـه بارداري داريد حتما پزشك خود را جهت تغيير دارو مطلع سازيد و در زمان مصرف اين دارو از روش مناسب جهت پيشگيري از بارداري استفاده نماييد
-در ابتداي شروع درمان بيماري صرع با پرگابالین ممكن هست تعداد يا نوع حملات تشنج كمي تغيير كند اما نگران نباشيد زيرا بـه مرور اين مشكل برطرف مي شود.لذا احتياطات لازم را رعايت كنيد و با پزشك خود درون تماس باشيد.
-رانندگی به منظور بیماران مبتلا بـه صرع مناسب نمـی باشد اما درون صورتی کـه در مدت یک سال تشنجی رخ نداده باشد، درباره قرص اگزیرکت مـی توان با نظر پزشک و با احتیـاط ، مجددا شروع بـه رانندگی نمود. درباره قرص اگزیرکت با این حال درون صورتی کـه رانندگی مـی کنید حتما حواستان بـه زمان مصرف داروها و خواب آلودگی ناشی از آنـها باشد.

عوارض شایع پرگابالین
_احساس سرگیجه،خواب آلودگی،تاری دید یـا دوبینی از عوارض این دارو مـیباشد لذا که تا برطرف نشدن اثر دارو از رانندگی و کارهایی کـه نیـاز بـه احتیـاط و تمرکز دارند خودداری نمایید.
_برای سردرد احتمالی ناشی از مصرف این دارو از داروساز خود درمورد داروی ضد درد مناسب سوال بفرمایید.
_خشکی دهان نیز از علائم مربوط بـه مصرف این دارو مـیباشد کـه با آدامس یـا آبنبات فاقد شکر مـی توان آن را برطرف نمود .
_در صورت احساس تهوع ناشی از مصرف این دارو ،مصرف غذاهای سباده و پرهیز از غذاهای پرچرب و پر ادویـه این مشکل را برطرف مـی سازد.
_تغییرات گوارشی مانند یبوست و اسهال ممکن هست در اثر مصرف این دارو رخ دهد.
در صورت یبوست یک رژیم مناسب غذایی سرشار از فیبر و مصرف مایعات بـه مقدار مناسب و در مورد اسهال نیز مصرف مایعات بـه مقدار کافی موثر مـی باشد.
-افزايش وزن نيز از عوارضي مي باشد كه ذهن بيماران مصرف كننده را مشغول مي كند.اما درون صورت رعايت يك رژيم غذايي مناسب و داشتن فعاليت بدني متناسب با وزنتان جاي نگراني درون اين مورد وجود ندارد.
_در صورت تغییر خلق و خو ،عفونت دستگاه تنفسی ،بی خوابی ،احساس لرزش و هرگونـه مشکلات درون مدت درمان با این دارو ،با پزشک خود صحبت کنید.
_در صورت بروز علائم حساسیت مانند تنگی نفس،ورم صورت،زبان یـاها ،گلودرد و ... فورا بـه پزشک خود اطلاع دهید .

عارضه ای نادر اما مـهم
-این دارو مـی تواند عوارض نادر اما مـهمـی داشته باشد کـه علی رغم اینکه احتمال وقوع آنـها کم مـی باشد اما پیگیری و توجه بـه آنـها بسیـار مـهم مـی باشد.لذا درون صورت داشتن علائم سرفه همراه با گلودرد ،خشکی و التهاب چشم و. بروز لکه های قرمز پوستی فوراًبه پزشک خود یـا مرکز درمانی مراجعه کنید.

Reference: https://www.drugs.com/mtm

موارد مصرف پرگابالین

ضد تشنج.
الف- درمان تشنج پارشیـال با یـا بدون ژنرالیزاسیون ثانویـه
دوز اولیـه 150mg روزانـه مـی باشد و سپس بعد از 1 هفته با وجه بـه رسپانس دوز که تا 300mg روزانـه افزایش مـی یـابد. ماکزیمم دوز مصرفی 600mg درون روز مـی باشد.

ب- درمان اختلال اضطراب ژنرالیزه
دوز اولیـه 150mg روزانـه مـی باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg که تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg درون روز امکان پذیر مـی باشد.

ج- درمان درد نوروپاتیک
دوز اولیـه 150mg روزانـه مـی باشد و سپس با اینتروال های 1 هفته ای افزایش 150mg که تا ماکزیمم دوز مصرفی 600mg درون روز امکان پذیر مـی باشد.

مکانیسم اثر پرگابالین

پرگابالین از طریق بایدینگ بـه ساب یونیت α2σ کانال های کلسیم وابسته بـه ولتاژ درون CNS سبب کاهش ریلیز ماده P، گلوتامات، نورآدرنالین مـی شود.

فارماکوکینتیک پرگابالین

داروبعد از تجویز خوراکی سریعا جذب مـی شود( فراهم زیستی خوراکی حدود 90%). دارو بـه پروتئین های پلاسما متصل نمـی شود. نیمـه عمر دارو حدود 6.3 ساعت مـی باشد.

عوارض جانبی پرگابالین

سرگیجه، خواب آلودگی، تاری دید، دوبینی، افزایش اشتها، افزایش وزن، خشکی دهان، یبوست، گیجی، کاهش مـیل ، اختلالات نعوظ، آتاکسی، ترمور، خستگی، ادم، اختلال توجه، مشکل درون تطابق.

تداخلات دارویی پرگابالین

مصرف همزمان این دارو اوپیوئیدها، بنزودیـازپین ها، باربیتورات ها سبب تشدید اثرات دپرسیون این دارو روی CNS مـی شود.

هشدار ها پرگابالین

اقتباس اطلاعات دارویـاب جهت موارد تجاری ممنوع مـی باشد.

دارو های هم گروه پرگابالین

C :

Use with caution if benefits outweigh risks. Animal studies show risk and human studies not available or neither animal nor human studies done.

Lactation: درباره قرص اگزیرکت Unknown if excreted in milk; not recommended
[درباره قرص اگزیرکت]

نویسنده و منبع: نادر | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 06:17:00 +0000درباره قرص اگزیرکت

مشخصه فنی

مشخصه فنی

{{each Worths}}

${$value.WorthName}

{{/each}}
]]>

حداقل یکی از گزینـه ها را انتخاب نمایید

. درباره قرص اگزیرکت . درباره قرص اگزیرکت : درباره قرص اگزیرکت ، درباره قرص اگزیرکت
[درباره قرص اگزیرکت]

نویسنده و منبع: نادر | تاریخ انتشار: Sun, 24 Jun 2018 02:42:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com