شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعری زیبا در مورد حسن ظن شعر نو درباره حسن ظن - shereno.com | شعر درون مورد لیلی و مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... | شعر درون مورد دوست | گلچین زیباترین اشعار درون وصف دوست + 100 ... | شعر نو مردم جاهل - shereno.com |

شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعر نو درباره حسن ظن - shereno.com

حسن امتحانی

شاعر حسن امتحانی

وقتی کـه زائرید بـه پابوس آمدید شوقی درون چشم شماآب مـی شوددر التهاب، شعری زیبا در مورد حسن ظن قلب شما مـی تپد شدید دریـا شدن حقیقت مرداب مـی شود وقتی کـه زائرید بدون کلاه و کفش بر زخم های پای شما درد لذت استدر هر قدم بـه سمت حرم ذره ذره هی شاخ نبات درون دلتان اب مـی شودبا یک سلام خدمت اقایتان زدور تعبیر مـی شود همـه خوابهایتانـهی پلک مـی زنید و هی عپشت عگنبد درون ذهن شما قاب مـی شود ...

دلم هوای تو کرد/حسن اسحاقی

شاعر حسن اسحاقی

دلم هوای تو کرد

و ابر آمد و یک آن دلم هوای تو کرد

غروب، نم نم باران... شعری زیبا در مورد حسن ظن دلم هوای تو کرد

شبیـه رفتن خورشید لحظه ی گذرت

غروب بود و فراوان دلم هوای تو کرد

درست آخر مـهر از تو دل ب و باز-

درست اول آبان دلم هوای تو کرد

چه سخت از تو جدا شد چه سخت تنـها شد

چقدر زود و چه آسان دلم هوای تو کرد

دلش هوای مرا کرد یک نفر یکروز

همـینکه گفت: شعری زیبا در مورد حسن ظن "حسن جان!" دلم هوای تو کرد!

...

گذشت بی تو زمستان، بهار آمد و آه...

دوباره - از تو چه پنـهان- دلم هوا� ...

حسن پاکزاد

شاعر حسن پاکزاد

حتی هزار سال پیـاپی کـه روبروت –

بنشینم و دوباره بخواهی بـه گفتگوت..

قهوه بریز چشم درختی کـه گم شوم

روزی هزار مرتبه درون جنگل بلوط

دست مرا بگیر و به همراه خود ببر

حتی شده مـیانـه ی صحرا –کویر لوت –

تو فصل آمدن شده ای، فصل شعرهام

با من قدم بزن وسط بوته های توت

لبهای تو ادامـه ی اردیبهشت شد

تلفیقی از طراوت سنتور با فلوت

لبخند مـی زنی و من از دور مـی رسم

از شـهر بی ترانـه و از شـهر پر سکوت

گلهای ررهنت را بـه من بده

این خ� ...

شعر"مـی خواهم" از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

مـی خواهم تپش خنده هایترا درون چشم های آبزیر سپیداربه تماشا بنشینمو زیر تکان عقربه هاچکه های زمانرا درون افق عشق گم کنمو بـه انسوی سفرهای دور بپیوندمو از مـیان ادمکها و قبرهابگذرمو مـیان دست های زندگیماهیـان را بـه نرمایکف رودخانـه برسانمو بی معطلی ذهنم را پرکنماز پرکاهشاید به منظور منـهر لحظه، لحظه اخر استبا مـهربانی بایدبه بهار اعتماد کردپیش از انکه زمستان بعدی بیـایدباید از اعماق شبنمچیزی گفتپیش از انکه صدف بمـیردو مرواریدها ...

شعر "با من از چه مـی گویی" از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

با من از چه مـی گویی؟با من از شقایق ها بگواز هزاران لاله خفته درون خاک بگوبا من از زلال آبکمـی دلتنگیبوی باران بگوبا من از هزاران یـاد رفتهاز بغض ابرصدای تیک تیک ساعتبگوبا من از چه مـی گویی؟با من از عشقلبخند مادربراهن پدربگوبا من از ظرفی مسینخانـه ای خلوت بگوبا من از دیداری معوقاز واژه ای حقیقی بگوبا من از مادر بگوبا من از چه مـی گویی؟با من از ظرافتجاودانگی مرگ بگوبا من درهای بسته بگوبا من ازاینده مردم مـیهن � ...

شعر: وقتی کـه تو " از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

وقتی کـه تو مشغول مردنت بودیمن درون ذهن لهجه داراتاق زیر شیروانیداشتم با کبوتریچهره زندگی رادر قفل دردر حلول بهار مـی پاییدمو درون ضمـیر مرمر فشنگگلگیر کودکیم راقلقلک مـی دادم.....حسن رسولی ...

شعر" مـی دانم درون روز مرگم" از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

مـی دانم درون روز مرگمباران درون اتاق آسمانچرخ مـی زندو هوا از ملافه های سفیدروشن مـی شودمـی دانم بعد از مرگم ماسه های ساحلراه خویش را مـی روندبی هیچ صدای خش خشیخورشید گرمتر از دیروز مـی شودسیب های سرخ دندان زده بـه درونمپی مـی برندو مثل دستمالی درون دستانروزگار شعبده بازمحو مـی شوممـی دانم درون روز مرگمپدرم با هوای خوب مـی ایددرست مثل همـیشـهدر اخر تنـهاییمـیان قبرمن مـیان دستان مادرمسفید و خوشحالممـی دانم مـی دانم مـی دانمچشمان تو درون سپ� ...

شعر عاشقانـه پلک ها از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

این روزهاپلک هابه جای قلب هامـی تپندسرت را پایین بیـاورچشم ها عاشق شده اند....حسن رسولی ...

شعر عاشقانـه صدف ها از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

و اما صدفهاچه زیباست،تنـهایی شانای ادم ها بیـایدمرواریدهاعاشق شده اند... شعری زیبا در مورد حسن ظن حسن رسولی ...

شعر عاشقانـه ابهام از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

به هر سو کـه مـی نگرمچیزی نمـی یـابمـیا تو نیستییـا من کور شده ام...حسن رسولی ...

چند شعر عاشقانـه از تاگور. برگردان بـه فارسی حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

گزیده ای از عاشقانـه های تاگوربرگردان بـه فارسی: حسن رسولی********************************************شعر اول: مرگتو آخرین تحقق زندگی هستی،ای مرگ،مرگ من، بیـابا من زمزمـه کندر گذر روزها، منساعت را به منظور تو نگه داشته¬ام.برای تو.من شادی و درد زندگی را متحمل شده¬اماکنون کـه من هستمامـیدوارم،و عشق همـه علاقه من است...و اکنون ]من[ درون عمـیق پنـهانبه سوی تو درون جریـان است...نگاه آخر از چشمان توو زندگی من،]که[ هرگز از آن تو نیستگل هایی کـه کنار همدسته شده ا� ...

دو شعر کوتاه و عاشقانـه از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

هرچیزی،حسی،سببی،نگاهی،لبخندیو سیبی!نیمـی دارد،نیم من تویی،نیم تو کیست؟.... حسن رسولی**********************************موقع رفتندر بستن چمدانتتردید کن،کمـی با من باشمن از بودن با توحالم خوب مـی شود...حسن رسولی ...

دو شعر عاشقانـه از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

تو رفتیدر نبودتهیچکوچه های غم قلب مراقدم نزدبوی مانده ی یـادت،لای انگشتانمـهرچند نا خواناستولیبرای زنده بودندلیلی حتما باشدو به منظور جوانـه زدنخاک و آبی نیز!و تواولین کـه نـهاخرین دلیلجریـان این نفس هایی...ح.رسولی*************************************وقتی شعله هایبی نزاکت و بی صدای حادثهاخرین واژه متن "تنت" رامـی سوزانند،کمـی انطرفترلابه لایـهلهله هههوووهووووویوووووی بادهای شمالشاعری،مـیان برگ های خشکدفن مـی شود،آه،چه غم ان ...

عاشقانـه "عشق من" از حسن رسولی

شاعر حسن رسولی

تعبیرِ عشقِ مرادر هیچ کتابیتدبیر نیست،آری،پاییز ندارددستی کهدستان تو را با خود دارد....حسن رسولی. تهران.فروردین 1394 ...

حسن پور

شاعر حسین حسن پور

درد دل ها کـه حَدیثَش همـه درون دنگ من استدرد بی مـهر و وفایی تو ، همـین جنگ من است

باغبانی کـه ز تکلیف زده ، بوسه بـه گلعطر گل ها کـه شَمـیمَش همـه درون چنگ من است

فکر مردم شده نا حق بهی لطمـه زدنکفر ورزی ز جهالت چه بسی زنگ من است

یک صدو بیست و چاهار هزارش کـه رُسُلآمدند که تا که دلی خون نشود ، ننگ من است

ای جماعت بـه خدا کار جهان هیچ ز هیچجهل کین ، جامـه تهی کن کـه بسی تنگ من است

هر چه درون جامعه بینی همـه نیرنگ و جفاسفره بی نان شده ، روزی شده � ...
[شعری زیبا در مورد حسن ظن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 11 Jul 2018 13:49:00 +0000شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعر درون مورد لیلی و مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ...

شعر درون مورد لیلی و مجنون,شعر درون مورد لیلی و مجنون,شعری درون مورد لیلی و مجنون,شعر هایی درون مورد لیلی و مجنون,شعر درون مورد عشق لیلی و مجنون,شعر درون مورد لیلی مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,شعر درون باره لیلی مجنون,شعر درباره ی لیلی و مجنون,شعری درون باره لیلی و مجنون,شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون,شعرهای درون مورد لیلی ومجنون,شعر های درون مورد لیلی و مجنون,شعر های زیبا درون مورد لیلی و مجنون,شعر های زیبا درباره لیلی و مجنون,شعر های کوتاه درون مورد لیلی ومجنون,شعر درباره لیلی ومجنون,شعری درون باره لیلی مجنون,شعری درمورد لیلی مجنون,شعر نو درباره لیلی و مجنون,شعر مولانا درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی مجنون,شعر زیبا درباره لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی ومجنون,شعر درون باره لیلی ومجنون,اشعار درون باره لیلی ومجنون,شعر درباره ی لیلی مجنون,شعری درباره ی لیلی ومجنون,شعر هایی درباره ی لیلی ومجنون,شعر درون درباره ی لیلی و مجنون,شعر درون وصف لیلی و مجنون,شعری درون وصف لیلی و مجنون,شعر مجنون درون وصف لیلی,اشعار درون وصف لیلی ومجنون,اشعار مجنون درون وصف لیلی,اشعاری درون وصف لیلی ومجنون,اشعار زیبا درون وصف لیلی ومجنون,شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون ایرج مـیرزا,شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون طنز,شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون فارسی,شعر لیلی و مجنون وحشی بافقی,شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون مولانا,شعر لیلی و مجنون با معنی,شعر لیلی مجنون ایرج مـیرزا,شعر لیلی مجنون نظامـی,شعری از لیلی و مجنون نظامـی,معنی اشعار لیلی و مجنون نظامـی,دانلود کتاب شعر لیلی و مجنون نظامـی,متن کامل شعر لیلی و مجنون نظامـی,شعر لیلی و مجنون طنز,شعر طنز لیلی و مجنون صوتی,شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون,دانلود شعر طنز لیلی و مجنون,شعر لیلی مجنون طنز,شعر های طنز لیلی و مجنون,شعر طنز دعوای لیلی و مجنون,شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون,آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز),شعر های لیلی و مجنون,شعر عاشقانـه لیلی و مجنون,شعر درباره لیلی و مجنون,دانلود شعر لیلی و مجنون,شعر لیلی مجنون,شعر های عاشقانـه لیلی و مجنون,اشعار لیلی و مجنون مولانا,شعر لیلی و مجنون مولوی,شعر لیلی و مجنون از مولانا,شعر مولانا درباره لیلی و مجنون,شعر مولانا درون مورد لیلی و مجنون,شعر لیلی و مجنون همراه با معنی,دانلود شعر لیلی و مجنون با معنی

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را درون مورد لیلی و مجنون به منظور شما تهیـه نماییم.برای دیدن این اشعار بـه ادامـه مطلب مراجعه نمایید

بس کـه مجنون الفتی با مردم دنیـا نداشت

از جدائی مر دو دست از دامن صحرا نداشت

حسن لیلی جلوه گر درون چشم مجنون بود و بس

ظن مردم این کـه لیلی چهره‌ی زیبا نداشت

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون مورد لیلی و مجنون

یک شبی مجنون نمازش راشکست

 بی وضو درون کوچه لیلا نشست

عشق آن شب مست مستش کرده بود

فارغ از جام الستش کرده بود

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درون مورد لیلی و مجنون

دید مجنون را عزیزی دردناک

کو مـیان رهگذر مـی بیخت خاک

گفت : ای مجنون چه مـی جویی ازین

گفت : لیلی را همـی جویم چنین

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر هایی درون مورد لیلی و مجنون

گفت : لیلی را کجا یـابی ز خاک

کی بود درون خاک شارع درّ پاک

گفت : من مـیجویمش هر جا کـه هست

بو کـه جایی ناگهش آرم بدست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون مورد عشق لیلی و مجنون

 سگ لیلی بـه جز لیلی نگردد آشنا با

وگرنـه آهوی وحشی بـه مجنون رام مـی گردد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون مورد لیلی مجنون

 مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان

صد لیلی و صد مجنون درجست درون اسرارم

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی و مجنون

 مجنون کی باشد پیش او لیلی بود دل ریش او

ناموس لیلییـان برد لیلی خوش هنجار من

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی و مجنون

 لیلی ما ساقی جان مجنون او شخص جهان

جز لیلی و مجنون بود پژمرده و بی فایده

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون باره لیلی مجنون

 مجنون چو بیند مر تو را لیلی بر او کاسد شود

لیلی چو بیند مر تو را گردد چو مجنون ممتحن

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره ی لیلی و مجنون

 ماییم درون سوخته، شعری زیبا در مورد حسن ظن بیرون شده ای چند

در سلسله لیلی و مجنون شده ای چند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره ی لیلی و مجنون

 مگر مجنون شناسد، حال من چیست؟

که درون هجران لیلی مبتلا شد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درون باره لیلی و مجنون

 خلاص غیر کن، ای زلف لیلی

که مجنون را ازان دل بازماند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون

 درج یـاقوتلیلی مفرح هست، لیک

کی توان بیچاره مجنون را بدان هشیـار کرد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعرهای درون مورد لیلی ومجنون

 با چنان سلسله زلف کـه لیلی دارد

حق بـه دست دل مجنونست کـه دیوانـه شود

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های درون مورد لیلی و مجنون

 گر نـه زنجیر دل از طره خوبان د

زلف لیلی ز چه رو سلسله مجنون شد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های زیبا درون مورد لیلی و مجنون

 عشق بازی ز خسرو آموزند

لیلی و مجنون ار کنون باشند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های زیبا درباره لیلی و مجنون

 وصال عشق بـه صدق آن بود کـه چون لیلی

به خاک رفت، درون آغوش خفت مجنونش

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های کوتاه درون مورد لیلی ومجنون

 به وصف لیلی ار شرمنده ام درون عاشقی، باری

بحمدالله کـه شرمنده نیم از روی مجنونش

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی ومجنون

 فرو خوان قصه شیرین و خسرو

که زو لیلی و مجنون هست مسجول

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درون باره لیلی مجنون

 تویی بـه حسن چو لیلی، ولیک هیچ شبی

انیس خاطر مجنون نمـی شوی، چه کنم؟

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درمورد لیلی مجنون

 همانا حلقه گوش سپهر است

چو لیلی هست درون پهلوی مجنون

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر نو درباره لیلی و مجنون

 هری اندر جهان مجنون لیلی شدند

عارفان لیلی خویش و دم بـه دم مجنون خویش

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر مولانا درباره لیلی و مجنون

 گوش مجنون و حلقه لیلی

سر محمود و آستان ایـاز

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی مجنون

 لیلی ما ساقی جان مجنون او شخص جهان

جز لیلی و مجنون بود پژمرده و بی فایده

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر زیبا درباره لیلی و مجنون

 مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان

صد لیلی و صد مجنون درجست درون اسرارم

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی ومجنون

 اگر عداوت و جنگست درون مـیان عرب

مـیان لیلی و مجنون محبتست و صفاست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون باره لیلی ومجنون

 فرو خوان قصه شیرین و خسرو

که زو لیلی و مجنون هست مسجول

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعار درون باره لیلی ومجنون

 بسی دیدم فلاطون و ارسطو شده

در عاشقی مجنون و بهلول

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره ی لیلی مجنون

 حسن و عشقی نیست جز اقبال و ادبار ظهور

لیلی این بزم استغناست مجنون احتیـاج

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درباره ی لیلی ومجنون

 غبار تربت مجنون باین نواست پرافشان

که رفت و لیلی و دارم سراغ محمل او من

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر هایی درباره ی لیلی ومجنون

 بار دل مجنون و خم طره لیلی

رخساره محمود و کف پای ایـاز است

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون درباره ی لیلی و مجنون

 حدیث حسن تو و داستان عشق مرا

هزار لیلی و مجنون بر آن نیفزایند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درون وصف لیلی و مجنون

 عشق مجنون و خوبی لیلی

گفته اند و شنوده ای خیلی

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری درون وصف لیلی و مجنون

 بگیر لیلی شب را کنار ای مجنون

شبست خلوت توحید و روز شرک و عدد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر مجنون درون وصف لیلی

 زان عشق همچو افیون لیلی کنی و مجنون

ای از سنات گردون سانی و چیز دیگر

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعار درون وصف لیلی ومجنون

 عقل همـه عاقلان خبره شود چون رسد

لیلی و مجنون من ویسه و رامـین من

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعار مجنون درون وصف لیلی

 دو گونـه رنج و عذابست جان مجنون را

بلای صحبت لولی و فرقت لیلی 

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعاری درون وصف لیلی ومجنون

 ماییم درون سوخته، بیرون شده ای چند

در سلسله لیلی و مجنون شده ای چند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعار زیبا درون وصف لیلی ومجنون

 عشق بازی ز خسرو آموزند

لیلی و مجنون ار کنون باشند

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون

 مجنون عشق را دگر امروز حالتست

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالتست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون ایرج مـیرزا

 قصه لیلی مخوان و غصه مجنون

عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایل

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون نظامـی

 ای خوبتر از لیلی بیمست کـه چون مجنون

عشق تو بگرداند درون کوه و بیـابانم

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون طنز

 ما هیچ ندیدیم و همـه شـهر بگفتند

افسانـه مجنون بـه لیلی نرسیده

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون

 مجنونم اگر بهای لیلی

ملک عرب و عجم ستانم

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون فارسی

 بر عذار لیلی آن خال کبود

چشمـه خورشید را نیلوفرست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون وحشی بافقی

 درد شیرین دوای فرهاد است

غم لیلی نشاط مجنون است

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون نظامـی

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را

و آگاهی نیست مردم بیرون را

الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

داند کـه چه درد مـی‌کشد مجنون را؟

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون مولانا

مجنون بخوان مرا

تا قاب بگیرم صدایت را‌!

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون با معنی

شکوفه های انار را ببین

در برف زمستان!

دور از تو

فقط بید مجنون نیست.

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی مجنون ایرج مـیرزا

تو لیلی نیستی

من اما

مجنون حرف هات مـی شوم

دیوانـه ی دست هات

مبهوت خنده هات

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی مجنون نظامـی

اشتباه نکن

رفتنت فاجعه نیست برایم

من ایستاده مـی مـیرم،

چون بیدهای مجنون…!

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعری از لیلی و مجنون نظامـی

از دل رودم یـاد تو بیرون نـه و هرگز

لیلی رود از خاطر مجنون نـه و هرگز

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

معنی اشعار لیلی و مجنون نظامـی

چشم گریـان تو نازم ، حال دیگرگون ببین

گریـه ی لیلی کنار بستر مجنون ببین

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

دانلود کتاب شعر لیلی و مجنون نظامـی

من نـه مجنونم نـه فرهادم نـه یوسف بوده ام

من همان فریـاد بدمستم ، نیـایی بهتر است

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

متن کامل شعر لیلی و مجنون نظامـی

به خدا عشق، بـه رسوا شدنش مـی ارزد

و بـه مجنون و به لیلا شدنش مـی ارزد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون طنز

در جهانی کـه پر از  وامق و  مجنون شده است

مـی توانی عذرا باشی،  لیلا بشوی

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر طنز لیلی و مجنون صوتی

ز سوز عشق لیلی درون جهان مجنون شد افسانـه

تو مجنون ساز از عشقت مرا افسانـه اش با من

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر طنز پیـامک لیلی و مجنون

عاشق کـه باشی شعر شورِ دیگری دارد

لیلی و مجنون قصه‌ی شیرین‌تری دارد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی مجنون طنز

ترس دارم عاشقانت مست و مجنون تر شوند

روبری خانـه ات بگذار پرچین بیش تر!

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

دانلود شعر طنز لیلی و مجنون

لی‌له‌باز کوچه‌ی مجنون صفت‌ها فکر کن

جنب مسجد، خانـه‌ی آجرنما، نشناختی؟

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های طنز لیلی و مجنون

مجنون نـه ! من حتما خودم جای خودم باشم

باید خودم بی واژه لیلای خودم باشم

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر طنز دعوای لیلی و مجنو

روزگاری درون پی ام مجنون و شیدا بوده ای

با همان ایـام شیرین غرق پندارم هنوز

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر طنز درون مورد لیلی و مجنون

دیگر بـه کوه وتیشـه و مجنون نیـاز نیست

عشــاق قانعند بــــــه مـیــخ و پریـــــزها

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

آخرین درد دل های لیلی و مجنون (شعر طنز)

هر نو آموخته درون عالم خود مجنون است

روزگاری ست کـه دیوانـه فراوان شده است

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های لیلی و مجنون

هر آن شب درون فراق روی لیلی

که بر مجنون رود لیلی طویلست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر عاشقانـه لیلی و مجنون

سوختم درون حسرت یک یـا ربت

غیر لیلا بر نیـامد از لبت

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر درباره لیلی و مجنون

خسته ام زین عشق،دل خونم نکن

من کـه مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم

این تو و لیلای تو… من نیستم!!

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

دانلود شعر لیلی و مجنون

بیـاید هر کـه از فرهاد شیرین عقل تر باشد

نیـاید هیچ جز ما و مجنون ها و لیلاها

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی مجنون

بانوی اساطیر غزل های من اینست

صد طعنـه بـه مجنون زده لیلای من اینست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر های عاشقانـه لیلی و مجنون

زن اسوه ی عشق هست و خطر پیشـه چنان ویس

لیلای هراسنده ! نـه ، تمثیل زن این نیست

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

اشعار لیلی و مجنون مولانا

تو

 از شکوه خیمـه لیلا مـی آیی

تا درون حریق واحه ی عاشق

گامـی بـه درد بسپاری .

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و  مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ... mimplus.ir

شعر لیلی و مجنون مولوی

چو جان سلسله ها را بدرد بـه حرونی

چه ذاالنون چه مجنون چه لیلی و چه لیلا

شعر درون مورد تولد

تولدت مبارک،خوش اومدی ستاره

اگرچه ازراه دورهیچ فایده ای نداره

شمعها رو روشن کن وبه جام دوتاروفوت کن

نمـیشـه پیشت باشم فقط برام سکوت کن

تواین روزطلایی نگوکمـی غم داری

بدون کـه دیوونـه ای بـه نام … جون داری

شعری زیبا در مورد حسن ظن شعر درون مورد لیلی و مجنون | گلچین زیباترین اشعار درباره ...
[شعری زیبا در مورد حسن ظن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 12:02:00 +0000شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعر درون مورد دوست | گلچین زیباترین اشعار درون وصف دوست + 100 ...

شعر درون مورد دوست,شعر درمورد دوستی,شعر درون مورد دوست خوب,شعر درون مورد دوستی و رفاقت,شعر درون مورد دوست داشتن,شعر درون مورد دوستی,شعر درون مورد دوست یـابی,شعر درون مورد دوستان,شعر درون مورد دوست داشتن همسر,شعر درون مورد دوست بد,شعر درون مورد دوستی با خدا,شعر درون مورد دوستی و دشمنی,شعر درون مورد دوستی و محبت,شعر درون مورد دوستی از حافظ,شعر درون مورد دوستی کودکانـه,شعر درون مورد دوستی واقعی,شعر درون مورد دوستی خوب,شعر درون مورد دوستی کوتاه,شعر درون مورد دوست خوب و بد,شعر درون مورد دوست خوب از حافظ,شعری درون مورد دوستان خوب,شعری درباره دوست خوب,شعر کوتاه درون مورد دوست خوب,شعر نو درون مورد دوست خوب,شعر کودکانـه درون مورد دوست خوب,شعر هایی درون مورد دوست خوب,شعر زیبا درون مورد دوست خوب,شعر زیبا درون مورد دوستی و رفاقت,شعر نو درون مورد دوستی و رفاقت,شعر درون مورد دوست داشتن خدا,شعر درون مورد دوست داشتن الکی,شعر درون مورد دوست داشتن زیـاد,شعر درون مورد دوست داشتن فرزند,شعر درون مورد دوست داشتن برادر,شعر درون مورد دوست داشتن واقعی,شعر درون مورد دوست داشتن یـار,شعر درون مورد دوست داشتن و عشق,شعری درون مورد دوستی,شعر درون مورد دوستی,شعر درون مورد دوستی و ی,شعر درون مورد دوست و دوست یـابی,شعر درباره ی دوست یـابی,شعر درباره دوست یـابی,شعر کودکانـه درون مورد دوست یـابی,شعر سعدی درون مورد دوست یـابی,شعری درمورد دوست یـابی,شعر نو سعدی درمورد دوست یـابی,شعر کودکانـه درباره دوست یـابی,شعر درون مورد دوستان قدیمـی,شعر درون مورد دوستان نامرد,شعر درون مورد دوستان بی وفا,شعر درون مورد دوستان بی معرفت,شعر درون مورد دوستان قدیم,شعر درون مورد دوستان قدیمـی,شعر درون مورد دوستان واقعی,شعر درون مورد دوستان بد,شعری درون مورد دوستان,شعر درباره دوست داشتن همسر,شعری درون مورد دوست بد,شعر درباره دوست بد,شعری درباره دوست بد,شعر حافظ درون مورد دوست بد,شعری درون باره ی دوست بد,شعر زیبا درباره دوست بد

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد دوست | گلچین زیباترین اشعار درون وصف دوست + 100 ... mimplus.ir

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را درون مورد دوست به منظور شما تهیـه نماییم.برای دیدن این اشعار بـه ادامـه مطلب مراجعه نمایید

خانـه ی دوست کجاست؟

در فلق بود کـه پرسید سوار

اسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه ی نوری کـه بهداشت بـه تاریکی شن ها بخشید

وب ه انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده بـه درخت

کوچه باغی هست که از خواب خدا سبز از تر است

و درون آن عشق بـه اندازه ی پرهای صداقت ابی است

مـی روی که تا ته آن کوچه کـه بلوغ ،سربه درون مـی ارد

پس بـه سمت گل تنـهایی مـی پیچی

دو قدم مانده بـه گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمـین مـی مانی

و تو را ترسی شفاف فرا مـی گیرد

در صمـیمـیت سیـال فضا، شعری زیبا در مورد حسن ظن خش خشی مـی شنوی

کودکی مـی بینی

رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانـه ی نور

و از او مـی پرسی

خانـه دوست کجاست؟

شعر درباره دوست

«از جان طمع ب آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان ب»

شعر درباره دوستی

تنـها گنجی کـه جستجو آن بـه زحمتش مـی ارزد !

دوست واقعیست و تو بهترین گنجی . . .

شعر درباره دوست داشتن

«از محبت، نار نوری مـی‌شود// وز محبت، دیو حوری مـی‌شود»

شعر درباره دوستی

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیـه ای بند نشد

لب تو مـیوه ممنوع ولی لبهایم

هرچه از طعمسرخ تو دل کند نشد

با چراغی همـه جا گشتم و گشتم درون شـهر

هیچ! هیچ اینجا بـه تو مانند نشد

هرکسی درون دل من جای خودش را دارد

جانشین تو درون این خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد

( فاضل نظری )

شعر درباره دوستان

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یـار ناز خوش‌تر و از من نیـازها»

شعر درباره دوست خوب

به سلامتیـه رفیقی کـه مـی تونست دورت بـزنـه اما دورت گشـت

«اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن بـه که گرددت دوست»

شعر درباره دوست باوفا

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم مـی مـیرم

سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد بـه تنـم مـی مـیرم

بین جـان من و پیراهن من فرقی نیـست

هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم مـی مـیرم

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا مـی گـیـرد

مـن اگـر دسـت بـه زلفـت ب مـی مـیرم

بـازی مـاهی و گـربـه هست نظر بـازی مـا

مثل یک تنگ شبی مـی شکنم مـی مـیرم

روح ِ برخاسته از من ته ِ این کوچه بایست

بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم مـی مـیرم !

شعری زیبا درون مورد حسن ظن شعر درون مورد دوست | گلچین زیباترین اشعار درون وصف دوست + 100 ... mimplus.ir

شعر درباره دوست بی وفا

«این دغل دوستان کـه مـی‌بینی// مگسانند دور شیرینی»

شعر درباره دوستی و رفاقت

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه . . .

شعر درباره دوستان خوب

«بود آینـه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»

شعر درباره دوستی و همدلی

«پای درون زنجیر، پیش دوستان// به، کـه با بیگانگان درون بوستان»

شعر درباره دوستی و ی

زندگی با صدا شروع مـیشـه ، بیصدا تموم مـیشـه . . .

عشق با ترس شروع مـیشـه ، با اشک تموم مـیشـه . . .

دوستیـه خوب ، هر جایی مـیتونـه شروع بشـه، اما هیچ جا تموم نمـیشـه !

شعر درباره دوستی و محبت

 «تندی مکن کـه رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمـی// همواره نرم باش کـه شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمـی»

شعر درباره دوستی و مدارا

سلامتی رفیقی کـه پیشمون نیست ولی توی قلبمونـه !

به یـادمون نیست ولی تو یـادمونـه !

بی خیـالمونـه ولی همـیشـه تو خیـالمونـه . . .

شعر درباره دوستی صادقانـه

«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست هست و درون دشمن است»

شعر درباره دوستی کوتاه

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ درون قبال دنیـا یک تار مویت را مـی خواستند ، ندادم . . .

شعر درباره دوستی و برادری

«خصـم دانا کـه دشمن جان است// بهتر از دوستی کـه نادان است»

شعر درباره دوست داشتن همسر

اگر دورت را با قیچی ببرم

از روزنامـه بیرونت بکشم

روی یخچال زنی مـی‌روی

که مـیوه‌ها از دستش 

به زمـین مـی‌ریزند

(سارا محمدی اردهالی )

شعر درباره دوست داشتن خدا

«درخت دوستی بنشان کـه کام دل بـه بار آرد/ نـهال دشمنی برکن کـه رنج بی شمار آرد»

شعر درباره دوست داشتن خود

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / مـیگذارم این سخن را یـادگار

مـینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یـاران خوب روزگار

شعر درباره دوست داشتن

«درضمـیر ما نمـی‌گنجد بـه غیر دوست// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر درباره دوست داشتن واقعی

دل بسته ام از همـه عالم بـه روی دوست

وز هر چه فارغیم، بـه جز گفتگوی دوست

ما را زمانـه دل نفریبد بـه هیچ روی

الا بـه موی دل کش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کاین همـه وصفش کنند نیست

جز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوست

گل های باغ با همـه شادابی و نشاط

خار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست

یک موی یـار خویش بـه عالم نمـی دهم

ما بسته ایم رشته جان را بـه موی دوست

بر ما غم زمانـه ز هر سو کـه رو کند

مائیم و روی دل بـه همـه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمـی کنیم

چون آرزوی ماست همـه آرزوی دوست

احمد شـهنا

شعری درباره دوست داشتن

«دریغ و درد کـه تا این زمان ندانستم// کـه کیمـیای سعادت رفیق بود رفیق»

شعری درباره دوست داشتن خدا

همـیشـه یـادتون باشـه ک توی دنیـا ، دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیـای نامحدودن . . .

شعر درون مورد دوست داشتن همسر

«درضمـیر ما نمـی‌گنجد بـه غیر دوست// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر درون مورد دوست داشتن خدا

در کوچه باد مـی آید

کلاغهای منفرد انزوا

در باغ های پیرالت مـیچرخند

و نردبام 

چه ارتفاع حقیری دارد….!

 

«دنیـا خوش هست و مال عزیز هست و تن شریف// لیکن رفیق بر همـه چیزی مقدم است»

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیـاز داری یـا کـه چون بهش نیـاز داری دوستش داری ؟

گفتم چون دارمش بی نیـازم . . .

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// کـه مدتی ببد و باز پیوستند»

شعر درباره دوستان قدیمـی

«آی آغاز دوست داشتن است// گرچه پایـان راه ناپیداست// من بـه پایـان دگر نیندیشم// کـه همـین دوست داشتن زیباست»فروغ فرخزاد

شعر دوست

«دوست آن دانم کـه گیرد دست دوست// درون پریشان حالی و درماندگی»

پرسیدند : بهشت را خواهی یـا دوست ؟ گفتم جهنم هست بهشت بی دوست .

شعر درباره دوستان صمـیمـی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینـه روبرو گوید// نـه کـه چون شانـه با هزار زبان// درون قفا رفته مو بـه ‌مو گوید»

شعر درباره دوستان بد

پشت دریـا شـهریست کـه یک دوست درون آن جا دارد

هر کجا هست ، بـه هر فکر ، بـه هر کار ، بـه هر حال ، عزیز هست خدایـا تو نگهدارش باش .

شعری درباره دوستان

اعتبار دوستی شما رو بـه پایـان هست لطفا به منظور اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )

شعری درباره دوستان خوب

گل اگه خشک شود ساقه ی آن مـی ماند دوست اگر دور شود خاطره اش مـی ماند

شعر درون مورد دوستان

دوستی مثل یک کتابه ، چند ثانیـه طول مـی کشـه کـه آتیش بگیره ولی سالها طول مـی کشـه که تا نوشته بشـه . . .

سلامتی همـه دوستای با معرفت

شعر درون مورد دوستان قدیمـی

محبت مثل سکه ای هست که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه درون نمـیاد اگه بخوای درش بیـاری حتما دلت رو بشکنی .

شعر درون مورد دوستان نامرد

ای دوست مـرا بــه حال ِ خـود بـاز گذار

با خلـوتِ من تو را چکار اســت، چکار؟

بگذار بـه دردِ خویــش بــاشم مشغــول

بیــزارم از این جمـــع دروغــین، بیـــزار

شعر درباره دوست خوب و بد

مـی خوام یـه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یـه بوس مـی دی بسازمش .

شعر درباره دوست خوب از سعدی

تنفس شروع زندگیست

عشق قسمتی از زندگیست

اما دوست خوب قلب زندگیست !

اشعار درباره ی دوست خوب

دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

شعر درون باره دوستی خوب

دوست مشمار آن کـه در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم کـه گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

شعر درون مورد دوست خوب و بد

چنان کاری دلت با قلب من کرد کـه موج زلزله با ارگ بم کرد

اشعار درباره دوست خوب

هم چنان چشم بـه چشمان تو دارم ای دوست / گوشـه چشمـی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من هست / روزها درون شب هجرت بشمارم ای دوست

شعری درون مورد دوست خوب

لوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم بـه پیشونیمون که تا همـه بدونن خاک پاتیم

شعر درون مورد دوست باوفا

باغی کـه در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ درون آن گلشن نیست

هر دوست کـه راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

شعر درباره دوست بی وفا

یـاد یـاران قدیم نروداز دلِ تنگ

چون هوای چمن از یـاد اسیرانِ قفس

شعر درون مورد دوستان بی وفا

به انگشتانم کـه مـینگرم بـه یـادت مـی افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

شعر درباره ی دوست بی وفا

رفیق خوب پزشک زندگیست که تا آخر عمر مریضتم رفیق

شعر درباره دوستان بی وفا

نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت 

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم درون دل تنگ من از آن هست که نیست 

یک دوست کـه با او غم دل بتوان گفت

عمری ز پی مراد ضایع دارم 

وز دور فلک چیست کـه نافع دارم

با هر کـه بگفتم کـه تو را دوست شدم 

شد دشمن من وه کـه چه طالع دارم

شعری درباره دوست بی وفا

بی فروغ روی یـاران زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست درون جهان پابنده نیست

شعری درون مورد دوست بی وفا

معجزه ای وجود دارد کـه دوستی نامـیده مـی شود و در مـیان دل اقامت دارد ؛ شما نمـی دانید کـه چگونـه بوجود مـی آید و چگونـه آغاز مـی شود

شعری درون مورد دوستان بی وفا

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ

دوستی تلفیق شعور من و توست

دوستی رنگ قشنگیست بـه رنگ خدا

دوستی حس عجیبیست مـیان من و تو

شعر زیبا درباره دوست بی وفا

چشمـی دارم همـه پر از صورت دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست درون اوست

از دیده دوست فرق نـه نکوست

یـا دوست بـه جای دیده یا دیده خود اوست

شعر درباره بی وفایی دوستان

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟

زغالتم

شعر درباره رفاقت و دوستی

اما شادمانی کـه برایتان بـه ارمغان مـی آورد همـیشـه موهبتی خاص مـی بخشد

و شما متوجه مـی شوید کـه دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند هست !

شعر زیبا درون مورد دوستی و رفاقت

ای دوست بـه خدا دوری تو دشوار است

بی تو از گردش ایـام دلم بیزار است

بی تو ای مونس جان، دل ز غمت مـیسوزد

دل افسرده من طالب یک دیدار است

شعر زیبا درباره رفاقت و دوستی

تا نگذری از جمع بـه فردی نرسی

تا نگذری از خویش بـه مردی نرسی

تا درون ره دوست بی سر و پا نشوی

بی درد بمانی و به دردی نرسی

شعری درون مورد دوستان خوب

در این زمانـه کـه شرط حیـات نیرنگ است

دلم به منظور رفیقان با وفا تنگ است

شعر درباره ی دوست خوب

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل مـیکنند !

با این تفاوت کـه دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

شعر نو درباره دوست خوب

همچنان چشم بـه چشمان تو دارم ای دوست

گوشـه چشمـی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست

روزها درون شب هجرت بشمارم ای دوست

شعر کوتاه درباره دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

شعر درباره ی دوست خوب

لحظه ای درون گذر از خاطره ها

ناخودآگاه دلم یـاد تو کرد

خنده آمد بـه لبم شاد شدم

گویی از قید غم آزاد شدم

هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت . . .

شعر درباره یک دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان

مولوی

شعر دوست

آن بـه که درون این زمانـه کم گیری دوست

با اهل زمانـه صحبت از دور نکوست

آنکه بـه جمگی ترا تکیـه بر اوست

چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

شعر دوستی

از بس کـه مـهر دوست بـه دل جا گرفته است

جایی به منظور کینـه دشمن نمانده است

اظهری کرمانی

شعر دوستت دارم

مشترک گرامـی !

تاریخ شارژ ارادت ما بـه شما که تا وقتی نفس باقی هست اعتباردارد !

” همراه آخر “

شعر دوست داشتن

از جان طمع ب آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان ب

حافظ

شعر دوستانـه

دلیلِ نخواستن ام

از این دو حالت خارج نیست؛

یـا نمى خواهى ام...یـا ابوالفضل

یعنى نمى خواهى ام؟!

شعر دوستت دارم کوتاه

زنده بی‌دوست درون وطنی

مثل مرده هست در کفنی

سعدی

شعر دوست دارم

دلت آبی تر از دریـا رفیقم

به کامت شادی دنیـا رفیقم

الهی دائما چون گل بخندی

شب و روزت خوش و زیبا رفیقم . . .

شعر دوستى

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایـان راه ناپیداست

من بـه پایـان دگر نیندیشم

که همـین دوست داشتن زیباست

شعر دوست سهراب سپهری

دل خوشم با غزلی تازه همـینم کافی ست

تو مرا باز رساندی بـه یقینم کافی ست

قانعم،بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه گاهی کـه کنارت بنشینم کافی ست

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

آسمانی! تو درون آن گستره خورشیدی کن

من همـین قدر کـه گرم هست زمـینم کافی ست

من همـین قدر کـه با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

فکر بـه تو یعنی غزلی شور انگیز

که همـین شوق مرا، خوب ترینم! کافی ست …

شعر دوستانـه زیبا

ز سنگ جور تو بی مـهر و بی وفا ای دوست

دلم شکسته شد اما چه بی صدا ای دوست

منم کـه یک سر مویت بـه عالمـی ندهم

ولی تو داده ای آسان زکف مرا ای دوست

تو قدر دوست چه دانی کـه هست گوهر عشق

به پیش چشم تو بی قدر و بی بها ای دوست

منم چو گوهر رخشان مـیان گوهریـان

چو گوهری نشناسی مرا چرا ای دوست

کمال عشق بود اعتماد و یکرنگی

به سوء ظن مرونق صفا ای دوست

من از تو شکوه بـه بیگانگان نخواهم برد

که آشنا نکند شکوه ز آشنا ای دوست

شکایت از تو بـه جایی نمـی برد (طلعت)

پذیرد آنچه کـه باشد ترا رضا ای دوست

شعر دوستی کوتاه

رِفیقـا ” کَم ” باشَن ، امّا ” تَک ” باشَن !

به سلامتیـه همـه رفیقای تک . . .

شعر دوستی و رفاقت

دودلم،اول خط،نام خدا بنویسم

یـا کـه رندی کنم و اسم تو را بنویسم!‏

همـه“یک”گفتم و دینم همـه“یکتایی”بود

با کدامـین قلم امروز دوتا بنویسم؟‏

ای کـه با حرف تو هر مساله‎ای حل‎شدنی‎است

به‎خدا،خودتوبگو،نام کـه را بنویسم؟‏

شعر دوستی مشیری

گاهی بـه خدا نفس کشیدن سخت است

یعنی نفسی تو را ندیدن سخت است

با زور مسکن قوی خوابیدن

با دلهره از خواب پ سخت است

عاشق نشدی زندگی ات تلخ شود

تا درک کنی کـه دل ب سخت است

بعد از تو خدا شبیـه تو خلق نکرد

یعنی کـه شبیـه ات آف سخت است

هر روز سر کوچه نشستن که تا شب

از فاصله های دور دیدن سخت است

حقا کـه تو سهم من نبودی حالا

فهمـیدن این درد شدیدن سخت است

باشد تو برو زندگی ات شاد ولی

بی تو بـه خدا نفس کشیدن سخت است

شعر دوستی کودکانـه

صاحب قبله و قبله ،دو عزیزند،ولی

خوش‎تر آن هست من از قبله‎نما بنویسم!‏

آسمان مثل تو احساس مرا درک نکرد

باز،غمنامـه ،به بیگانـه چرا بنویسم؟‏

تا بـه کی،زیر چنین سقف سیـاه و سنگین

قصه‎ی درد، بـه امـید دوا بنویسم؟‏

قلمم، جوهرش از جوش و جراحت ،جاری‎است

پست باشم کـه پی نان و نوا بنویسم

بارها قصد خطر کردم و گفتی:ننویس!‏

پس من این بغض فروخورده کجا بنویسم؟‏

بعد یک عمر ببین دست و دلم مـی‎لرزد

که“من”و“تو”به هم آمـیزم و ما بنویسم!‏

“من”و“تو”چون تن و جان‎اند،مخواه و مگذر

این دو را،باز همـین‎طور ،جدا بنویسم

شعر من با تو پر از شادی و شیرین‎کامـی‎است

باز ،حتا اگر از سوگ و عزا بنویسم

با تو از حرکت دستم برکت مـی‎بارد

فرق هم نیست،چه نفرین چه دعا بنویسم!‏

از نگاهت ،به رویم ،پنجره‎ای را بگشا

تا درون آن منظره‎ی روح‎گشا بنویسم

تیغ و تشباد هم از ریشـه نخواهد خشکاند

غزلی را کـه در آن حال و هوا بنویسم

عشق،آن روز کـه این لوح و قلم دستم داد

گفت هرشب غزل چشم شما بنویسم

شعر دوستی و محبت

مـی نویسم کـه بمونـه روی قلبم این حقیقت / کـه به جز تو من ندارم یـه رفیق با محبت

شعر دوستی و دلتنگی

دمـی با دوست بـه سر بردن دو صد دنیـا بها دارد

خوشا آن کـه در دنیـا رفیقی با وفا دارد

شعر دوستی با خدا

شاید الان کنار تو بودم

اگر بـه جای این‌همـه شعراز کلمات طنابی بافته بودم…( مریم ملک دار )

شعر دوستی خرسه

رفـاقت بار سنگینی ست !

کسی بـر دوش مـیگیرد کـه یک دنیـا وفا و مرام دارد . . .

شعر دوستی و همدلی

و پنـهان ِ آسمان

مـیانِ خواب وُ رؤیـا طرحی از کابوس مـی گردم

شبیـه لحنِ بی پروایِ یک ناقوس مـی گردم

شعر دوست 96

عشق + اهمـیت = مادر

عشق + ترس = پدر

عشق + کمک =

عشق + دعوا = برادر

عشق + اهمـیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق . . .

شعر دوست 2017

تو تنـها رفته ای بیرون وَ من درون رختخوابی سرد

اسیرِ اضطرابِ ساعتی منحوس مـی گردم

تمامِ روز و شب کز مـی کنم درون گوشـه ی خانـه

ولی که تا انتهایِ جاده یِ چالوس مـی گردم

 همان وقتی کـه سهمم از نبودت پختن و جاروست

به همراهِ خیـالت غرق ِاقیـانوس مـی گردم

بیـا ای مرد پاییزی وُ سر بر شانـه ام بگذار

برای ِخستگی هایت پر ِطاووس مـی گردم

صدایت گوشواری شد به گوشم قیمتی ، نایـاب

که از برقش درونِ کوچه بی فانوس مـی گردم

( مریم انصاری فر )

شعر دوست جدید

چند یک دقیقه مـی ایستم

چند یک دقیقه سکوت مـی کنم

چند یک دقیقه شکر مـی کنم

که هستید.

و من

صبح ها

پا مـی شوم

و صورتم را با دستهایی مـی شویم

که گناه گریـه هایم را بـه گردن نمـی گیرد

( بنفشـه ابوترابی )

شعر دوست فوق العاده

فراموش رفیقان بی احترامـی بـه قانون خاطره هاست

ارادت مرا هر روز درون سر رسیدت تیک بزن . . .

شعر درون مورد تنـهایی عاشقانـه

من آن گلبرگ مغرورم نمـی مـیرم ز بی آبی

ولی بی دوست مـیمـیرم درون این مرداب تنـهایی

شعری درون مورد تولد دوست

شب مـیلاد تو ای دوست به منظور دل من

شب مـیلاد همـه خوبی هاست . . .

تولدت مبارک

شعر درون مورد ماه محرم

از بهر ستیز و مرگ، آماده شوید

در محضر عشق دوست، افتاده شوید

از خون حسین بشنوید این پیغام

در طول زمان همـیشـه آزاده شوید

شعر درون مورد لیـاقت نداشتن

دوست داشتن

گاهی وقت ها

سنگین است

به سان

سنگینیِ لیـاقت دوست داشته شدن

و بعضی وقت ها

دوست داشتن

حیـاتی دیگر است

زنده نگه داشتن

کسی درون ات

حتی

با وجود این فاصله های دور.

شعری زیبا در مورد حسن ظن شعر درون مورد دوست | گلچین زیباترین اشعار درون وصف دوست + 100 ...
[شعری زیبا در مورد حسن ظن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:49:00 +0000شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعر نو مردم جاهل - shereno.com

شاعر گلها

شاعر علی پاشایی

گواهه عزت نفسم همـین پریشانیستتمام لذت من درون هوس فقط آنیستحقیقتی کـه حضورش مرا مـیازاردنگاه مردم جاهل درون این فراوانیست

بنای خاطرِ عمرم زِ کینـه ویران شدهوس بـه خاطر عشق ، شعری زیبا در مورد حسن ظن تیرباران شدترک ترک شدن، دلیل تنـهاییـهمـیشـه خوش نفسی ، سهم یـاران شد

دریغ ، فاصله ها سهم من بودهتفاضل گله ها نقش انجمن بودهچرایی من این روزهای گرانحضور مردم بی فکر درون وطن بوده

همـیشـه پرسش من از خدا این ستیگانـه راه رسیدن بـه عشق این دین است؟برای حج حضورم چرا فقط � ...

غزلیست از دفتر نـهم

شاعر هجران همداني

ماخويش را بـه فقر و فنا آزموده ايمرنگ ريا ز خاطر غمگين زدوده ايمدر زندگي بـه نان جوين خو گرفته ايمبر دست سفله صورت خود را نسوده ايمبس بوسه ها بدست خراباتيان زديمراهي بسوي كعبه دلها گشوده ايمپاكيم ودر ميان رقيبان فتنـه گرگوي محبت از همـه ياران ربوده ايماز بيم حابلان فرو مايه روز وشبچون مرغ پر شكسته بكنجي غنوده ايمديوانـه را چه فايده از پند عاقلان؟ما همچو قيس غمزده ديوانـه بوده ايمعمري شديم خادم استاد ميفروشتا اندكي بدانش وبينش ...

مولا علی جان

شاعر محمدفاطمـی

مولا علی جان حضورت به منظور من نور بودچه حاصل کـه چشم من هم مثل همـه کوربود

هر چه بدیدی تو ز عالم کـه بسی رنج بودای بـه فدای تو کـه حضورت همـی گنج بود

ای تو کـه هستی بنده ی پاک بهشتوجود تو سرشته شده ازخاک بهشت

هرچه عدل و عدالت کـه فقط درون تو بودهرچه مـهرو صداقت کـه فقط درتو بود

مردم جاهل کـه نتوانست د درک توآخر سرهم کـه همان شد ند ترک تو

کوفه همـه کوچه و جایش هم آثار توستکوفه اگرسوخت همـه اش خاطرآزارتوست

علی جان همـه اشک های تو درچاه رفتگوی� ...

من شـهید ِ گمنامم

شاعر شجاع الدین شقاقی

من شـهيد ِ گمنامم

داده حق نامـی بـه گُمنامان ِ خودبا شـهادت ، شربتی نوشيد و شد خواهان ِخودجملگی مايل بـه ارزشـهای حقواقف از توقيف ِ خود درون پای حقرام ِ حق گشتند و گمنامـی شدندنام ِ حق بگزيده بر بامـی شدندنام ِ گمنامـی ، مبارک بادِشانروزی حق که تا قيامت نزد ِ حق ، شد کامِشاناو کـه گمنام هست و اَشـهد خوانده استحیّ و احيأ گشت و وی درون حدِّ احمد مانده استبا حساب و با کتاب ِ آن خداعِندَ ربّ و يُرزَقون هست و جداتنـَش درون زير ِ آب و خاک و باد استحسابـَ ...

کمـی حقیقت

شاعر وحید سحرخیز

آمد کـه نماند و نیـامد کـه بماندمن هیچ ندانم دگری هم کـه نداندکنج قفسم همنفسم بسته درش رااو رفت و دِگَر بار نیـامد کـه رَهاند''همسایـه ي دیروز شده سایـه وحشت''''همسایـه ي دیروز شده دشمن امروزهر روز شکستیم دَر ان حسرت ديروزهر روز و شبم درد و عذابَ هست و تباهىآخر بـه که گویم کـه ندارم دِلِ نوروز''فریـاد ز عشقی کـه به تیری شده حایل''''در شَهرِ گرفتار شُدَم قاصِدِ بیدارصد واژه دَرونَم شده آواره،وُ تبداربا ...

نشانـه

شاعر شنتیـا ربانی (صهبا)

قسم بـه عشق توومن، گرفته بغضْ گلویمغزلْ بهانـه ی عشق است، وگرنـه هیچ نگویم

مقدس هست نگاهت،در این زمانـه ی تزویرکسی بـه جز تو نخواند،حدیثِ رازِ مگویم

فروغِ چشمِ تو باشد،به ظلمتِ شبِ تردیدچراغِ راهْ نشانم،تویی تو قبله و سویم

به ظنِّ مردمِ جاهل،اگرچه عشقْ حرام استکنون کـه جلوه نمودی، مسیرِ کعبه نپویم

مرا بـه جُرمِ محبت،به دارِ توبه غمـی نیستخوشم شـهید تو گردد،ضمـیرِ پاکویم

اسیر زلف تو جانم ، رها شدن نتوانمفدای عشق تو«صهبا»،تهی مخ ...

نصیحت ها وصیت ها

شاعر شاپور علمي

از پل نامرد مرو ، بگذار بِبَرد سیل تو راتکیـه بر روباه مکن، بگذار بخورد فیل توراالتماس و خواهش از صد روی انسانـها مکنبگذار پنـهان کند ، درون زیر خاکها بیل تورااز بنی آدم ، ایثارومروّت را مجوآخ مگو گر مثل هابیل بِکُشد قابیل تو راعزّت و شخصیت ات را که تا هستی حفظ کندور نیـاندازد مردم چون چِک باطل تو رامدح کند صدها جاهل ،گر تو را بیـهوده استفخر کن تشویق کند، که تا یک نفر عاقل تو راهر کـه باشی باش ، چون توپ بوسه پای خلق مَزنمَکنند اسباب بازی ، مردم ...

در خلوت شب های تو من گم شده ،فریـاد رسی نیست

شاعر حامد متقی

درخلوت شب های تو من گم شده ،فریـاد رسی نیستعیب هست که پیدا نشوم چون هوسی نیست

صدبار شکستی دل آزرده خیـالماین اشک گره خورده بـه بغضم نفسی نیست

هرچند گناه من بیچاره بشستیـهرگز بـه گمان جز تو دلم جایی نیست

در هر غزلم هستی اما تو نبودیدرخاطر من بودی و انگاری نیست

این شعر و غزل بی تو چه کار آید عزیزمبی تو غزلم که تا به ازل مالی نیست

لبریز شد این جام شکر قند لبانتبگذار ببوسم چه گناهی هوسی نیست

غربت زده ام جز توی را نشناسمدر باغ ...

مـیلاد ولایت

شاعر سلیمان محمدحسنی

بــــاز شــــــده بــــاز ٬ درِ آسمــــانولوله افتـــــاده بـه کارِ جهــــانموســــمِ مـیــــــلادِ ولایت شدهجن‌و مَلِک غرقِ‌سعادت‌شدهگفت‌پیمبــر٬که‌علی‌ازمن‌استدردوجهان‌شیعهٔ‌اوایمن‌استداده بـه مــن ایـــــزدِ یکتـــا خبرغیـــرِ عـــلی نیست‌ وصیِّ دگرهر کـه منم سیّد و مـــــولایِ اوهستْ عـــــلی بعدِ من آقایِ اوازهمـه‌یِ خلقِ جهان برتراستدشمنِ او دشـمنِ پیغمبر استحجتِ من گشت‌در اینجاتمامنایبِ من هس ...

آذرِ منوّر

شاعر محمدرضا جعفری

ویرانم از دستانِ این مردماین مردمِ حیران و سردرگُم ؛این مردمِ افتاده بر ساحلاین مردمِ غافلوین مردمِ جاهل !

آری ،این مردمِ جاهل !

مابینِ این مردمباید سُخن گفت و شنید و رفتباید دوید و رفتتا ناکجاآباد !آنجا کـه ابرِ تیره ای درون آسمان پیداستوآنجا کـه آدم هادر چهره یِ زردِ معمّاهاست !

م جعفری

پ ن :اثری دگر را کـه چند سال پیش طراحی کرده ام و مجسمـه اش را نیز ساخته ام ، تقدیم تان مـی دارم /

...

جهان را نیست جز مردم شکاری

شاعر ناصر خسرو

جهان را نیست جز مردم شکاری نـه جز خور هست را نیز کارییکی مر بر پروار را جز از قصاب ناید خواستاریکسی کو زاد و خورد و مرد چون خر ازین بدترش باشد نیز عاری؟چه دزدی زی خردمندان چه موشی چه بدگوئی سوی دانا چه ماریخلنده‌تر ز جاهل بر نروید هگرز، ای پور، ز آب و خاک خاریزجاهل بید بـه زیراک اگر بید نیـارد بار نازاردت باریحذر دار از درخت جاهل ایراک نیـارد بر تو زو جز خار باریچه حتما هر ...

افسانـه مردم

شاعر حمـید مصدق

دیدم او را آه بعد از بیست سالگفتم این خود اوست ؟ یـا نـه دیگری ستچیزکی از او درون او بود و نبودگفتم این زن اوست ؟ یعنی آن پریست ؟هر دو تن دزدیده و حیران نگاهسوی هم کردیم وحیرانتر شدیمـهر دو شاید با گذشت روزگاردر کف باد خزان پر پر شدیماز فروشنده کتابی را خیردبعد از آن آهنگ رفتن ساز کردخواست که تا بیرون رود بی اعتنادست من درون را برایش باز کردعمر من بود او کـه ازپیشم گذشترفت و در انبوه مردم گم شد اوبازهم مضمون شعری تازه گشتباز هم افسانـه مردم ش� ...

مشکل کجاست

شاعر مـهدی سهیلی

هم سخن بسیـار دیدم همره همدل کجاستعالم از دیوانـه پر شد مردم عاقل کجاستاز خدابرگشتگان همراز اهریمن شدنددشمن حق مـی خروشد دشمن باطل کجاستهمرهان رفتند و ره باریک و مقصد ناپدیدمن بـه یـاران کی رسم ای رهروان منزل کجاستموج مـی کوبد بـه کشتی مـی کند دریـا خروشدر دل شب راه را گم کرده ام ساحل کجاستاین گواهان جمله سود خویش مـی جویند و بسدعوی خود با کـه گویم شاهد عادل کجاستهر کـه را از ابلهان دیدم صلایعقل زدوا شگفتا ای همـه فرزانگان جاهل کجاستدرد خود با ه ...

عاشق مردم

شاعر مـهدی سهیلی

خدایـا عشق را درون من برانگیزندای عشق را درون من رسا کناز این مرداب بودن درون هراسممرا ز ننگ بی عشقی رها کنبده عشقی کـه جانمبرخروشدبلرزاند خروشم آسمان رابه گلبانگی بر آشوبم زمـین رابه فریـادی برانگیزم زمان رابه نیروی محبت زنده ام کنبه ره دستگیری ها توان دهمرا عشقی بـه انسان ها توان دهمرا عشقی بـه انسان ها بیـاموزتوان یـاری درون ماندگان دهمرا بال و پری بخشا خداییکهتا بیغوله ها پرواز گیرمبه من سرپنجه فدرت عطا کنکه غمـها را ز دلها بازگیرمدرآیم نیم ...

. شعری زیبا در مورد حسن ظن . شعری زیبا در مورد حسن ظن : شعری زیبا در مورد حسن ظن

شعری زیبا در مورد حسن ظن شعر نو مردم جاهل - shereno.com
[شعری زیبا در مورد حسن ظن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 07:23:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com