علت لاستیک سابی چرخ عقب

علت لاستیک سابی چرخ عقب لاستیک سایی چرخ عقب پراید | زوایـای چرخهای خودرو و انواع سائیدگی لاستیک | علت صدای چرخ‌ خودرو سر پیچ - خودرو باکس | علت صدا چرخها سر پیچ | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com | جام جم آنلاین - علت صدای چرخ‌ خودرو سر پیچ |

علت لاستیک سابی چرخ عقب

لاستیک سایی چرخ عقب پراید

در مورد زوایـای چرخ خودرو چه مـی‌دانید؟!

تاریخ:

(20) نظر

تنظیم زوایـای چرخ‌ها از عوامل بسیـار مـهم درون ایمنی خودرو و عمر تایر است. علت لاستیک سابی چرخ عقب هم ترازی و بالانس صحیح چرخ‌ها، علت لاستیک سابی چرخ عقب استواری و پایداری خودرو و بیشینـه تماس تایر با سطح جاده را تضمـین مـی‌کند. علت لاستیک سابی چرخ عقب زوایـایی کـه موقعیت چرخ را بیـان مـی‌کنند بـه سه زاویـه کمبر (Camber)،تر (Caster) و تئو (Toe) تقسیم مـی‌شود.

کمبر:

زاویـه کمبر را شاید بیشتر از دو زاویـه دیگر شنیده باشید. زاویـه‌ای هست که حاصل از امتداد خط عمود بر سطح جاده و امتداد تایر (با دید از جلو بـه خودرو) مشاهده مـی‌شود. درون صورتی کـه تایرها کاملاً عمود بر روی سطح جاده باشند، زاویـه کمبری وجود نخواهد داشت (کمبر صفر). زاویـه کمبر مثبت زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه قسمت فوقانی تایر بـه سمت خارج خودرو منحرف شده باشد و زاویـه کمبر منفی زمانی حادث مـی‌شود کـه قسمت فوقانی تایر بـه سمت داخل خودرو متمایل باشد. (با دید از جلو بـه خودرو)

زاویـه کمبر مثبت به منظور حالنی کـه نیـاز بـه بارگذاری روی خودرو هست مورد استفاده واقع مـی‌شود. درون این صورت، زمانی کـه خودرو دارای بار کامل مـی‌باشد، زاویـه کمبر صفر مـی‌گردد. زاویـه کمبر منفی بـه علت داشتن جلوه زیباتر نسبت بـه زاویـه کمبر مثبت و البته بیشتر بـه خاطر داشتن مشخصه‌های بهتر خوش‌فرمانی، بیشتر مورد استفاده خودروهای اسپرت قرار مـی‌گیرد. اکثر رانندگان ماهر بـه دلیل چسبندگی و چنگ زدن خودرو بـه کف جاده درون هنگام پیچیدن‌های سنگین، زاویـه کمبر منفی را ترجیح مـی‌دهند. هرچند درون مواقعی کـه خودرو درون مسیر مستقیم درون حال شتاب گیری هست زاویـه کمبر منفی زاویـه تماس خودرو با کف جاده را کاهش مـی‌دهد.

متأسفانـه زاویـه کمبر منفی منجر بـه پدیده‌ای بـه نام فشار (ضربه) کمبر مـی‌شود (Camber Thrust). هنگامـی کـه هر دو تایر بـه صورت کمبر منفی نصب شده‌اند که تا زمانی کـه ارتباط هر دو چرخ با سطح جاده برقرار است، بـه یکدیگر فشار مـی‌آورند کـه تا اینجای کار مشکلی دیده نمـی‌شود. هنگامـی کـه یکی از تایرها ارتباط خود را بـه هر دلیلی با جاده از دست مـی‌دهد تایر دومـی دیگر نیروی مخالفی بـه تایر اولی وارد نمـی‌کند و نتیجه آن از دست رفتن نیروی ترکشن (جلوبرنده) است.

زاویـه کمبر صفر باعث ساییدگی بیشتر تایر درون مدت زمان طولانی مـی‌شود. هر چند عملکرد مناسبی سر پیچ بر ما بـه ارمغان نمـی‌آورد. درون انتها حتما خاطر نشان کنم کـه زاویـه کمبر بهینـه وابسته بـه نوع رانندگی شما و شرایطی کـه خودرو درون آن قرار دارد، است.

کستر:

تصور زاویـهتر شاید کمـی مشکل باشد ولی بـه زاویـه‌ای خطاب مـی‌شود کـه امتداد محور فرمان با محور عمودی تایر مـی‌سازد.تر مثبت زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه امتداد محور فرمان درون قسمت فوقانی تایر بـه سمت خودرو باشد وتر منفی هم زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه امتداد محور فرمان درون قسمت فوقانی تایر بـه سمت خارج خودرو متمایل باشد.

زاویـهتر مثبت خودرو را درون سرعت‌های بالا بسیـار پایدارتر و همچنین تمایل تایر را بـه چسبندگی بیشتر مـی‌کند. این عامل سبب فرمان گیری بیشتر هم مـی‌شود.

اکثر خودروها دارای کراس-کستر هستند. کراس-کستر کمـی با زاویـه کمبر وتر متفاوت است. عاملی کـه سبب دریفت خودرو بـه سمت راست درون هنگام غلتیدن (رول) خودرو مـی‌شود، همـین کراس-کستر است. این یک ویژگی ایمنی هست که هنگامـی کـه راننده کنترل فرمان خودروی خود را از دست مـی‌دهد بـه سمت راست جاده کشیده مـی‌شود که تا از رویـارویی با ترافیک پیش رو جلوگیری بـه عمل آید.

تئو:

شاید راحت‌ترین تصور درون بین دو زاویـه دیگر همـین زاویـه تئو باشد. تئو از امتداد تایرها با خط موازی با راستای امتداد اصلی تایر (با دید از بالا بـه خودرو) تشکیل مـی‌شود. انتخاب درست زاویـه تئو مـی‌تواند درون عمر تایر و ساییدگی عاج تایر تأثیر بـه سزایی داشته باشد. درهرصورت، زمانی کـه تایرها بـه سمت داخل یـا خارج اشاره مـی‌کنند ساییدگی عاج تایر حتماً رخ مـی‌دهد هر چند به منظور عملکرد بهتر خودرو و پایداری بیشتر فدا شدن عاج تایر چندان مورد بحث قرار نمـی‌گیرد.

زاویـه تئو مثبت زمانی هست که هر تایر طرفین یکدیگر را درون اصطلاح نگاه کنند! زاویـه تئو مثبت هر دو تایر را مجاب مـی‌کند که تا نیروی مخالف همدیگر تولید نمایند کـه در واقع قابلیت دور زدن را کاهش مـی‌دهد. هر چند مثبت بودن این زاویـه مشخصه‌های رانندگی مستقیم‌الخط را بهبود مـی‌بخشد.

به طور معمول تایرهای عقب دارای زاویـه تئو مثبت هستند که تا اینکه مقاومت درون برابر رول خودرو را کم کند. زاویـه تئو منفی معمولاً درون تایرهای جلو مورد استفاده قرار مـی‌گیرد و دقیقاً بر عدلایل قبلی حاکم است.

زاویـه تئو منفی قابلیت دور زدن با سرعت‌های بالای خودرو را افزایش مـی‌دهد. هنگام دور زدن چرخ‌های داخل پیچ زاویـه بیشتری بـه خود مـی‌گیرند، درون نتیجه شعاع گردش چرخ‌های داخلی بیشتر از چرخ‌های خارجی مـی‌شود و این عامل دقیقاً موجب پیچیدن بهتر خودرو مـی‌شود.

در نـهایت زاویـه تئو منفی قابلیت‌هایی کـه یک خودرو درون هنگام رانندگی مستقیم نیـاز دارد را کاهش مـی‌دهد. باعث مـی‌شود هر گونـه تغییری درون جهت حرکت مـی‌تواند باعث تمایل خودرو از جهتی بـه جهت دیگر شود.

نتیجه‌گیری:

تنظیماتی کـه در کارخانـه بر روی خودروها اعمال مـی‌شود قطعاً دلایل خاص خود را دارند. ساعت‌ها مطالعه و تحقیق و توسعه بر روی اجزاء سیستم تعلیق باعث شده کـه نتایج آن بـه صورتی کـه در مطالب بالا اشاره شد حاصل شود. سعی درون تغییر هر کدام از زوایـای فوق از حالت استاندارد خود ممکن هست بسیـار خطرآفرین باشد، به‌خصوص درون هنگام رویـارویی با جاده واقعی.

به عنوان یک تیونر مـی‌توانید هر کدام از زوایـا را از حالت معمولی و استاندارد خارج کنید. درون این گونـه موارد با افراد متخصص م کنید که تا هر گونـه تغییری کـه بر روی زوایـا انجام مـی‌دهید متناسب با شرایط و کاری باشد کـه در انتظار آن هستید.

منبع: علت لاستیک سابی چرخ عقب pedal.ir

زوایـای فرمان)  اتومبيلزوایـای چرخ)

زوایـای چرخ جلو (زوایـای فرمان :( الف:تر  ب: کمبر  ج: کینگ پین  د : تواین و تواوت

زاویـهتر :  زاویـهتر  یکی  از  زوایـای  فرمان هست که درون هدایت خودرو تاثیر مـهمـی دارد  زاویـه

کستر حالت استقرار  محور چرخش  چرخهای  جلو  نسبت بـه خط قائم را از  دید جانبی بیـان مـی کند

با تعیین زاویـهتر تاثیر وزن وارد بر چرخ جلو  و نیروی هدایت کننده مشخص مـی شود هر گاه اثر

وزن   خودرو عقب تر از نیروی کشنده  درون روی زمـین  باشد  کستر  مثبت  و هرگاه جلوتر باشد تر

منفی مـی باشدتر  مثبت بـه تعادل و جهت یـابی  وسیله  نقلیـه  در  جاده کمک مـی کند زیرا نقطه

اثر محور سگدست درون جلوی  نقطه  اتکا چرخ  قرار  مـی گیرد بـه این ترتیب چرخ بـه سمت جلو کشیده

مـی شود این زاویـه دارای  اثر  دیگر  هم هست و ان  درون سر پیچ هاست  کـه اتومبیل تمایل دارد  حول

چرخ خارجی ان (به طرف خارجی قوس  پیچ کشیده  شود بـه  عبارت دیگر به  نیروی  گریز از مرکز در

سر  پیچ ها  اضافه  مـی شود  به منظور از بین بردن  این اثر نامطلوب  کستر  منفی را درون نظر مـیگیرند در

نتیجه سر پیچ ها  اتومبیل بـه طرف  داخل  قوس  متمایل  مـی گیرد  و نیروی این تمایل از نیروی گریز

از مرکز کم  مـی شود  یک اثر  مـهم دیگرتر  مثبت  این است  کـه در  اثر  وجود تر  مثبت  وزن

اتومبیل  باعث  Toe in  شدن چرخ ها قسمت  جلو  چرخ ها  وتر  منفی باعث Toe autشدن یعنی

قسمت  عقب  چرخ ها مـی شود  درون چرخی  کهتر  منفی  دارد  نیروی  هدایت کننده  عقب تر  از

نیروی وزن  است  یعنی به منظور هدایت چرخ فشار داده مـی شود مانند انکه جعبه ای را درون روی سطح

مـیز تحت فشار قرار دهیم درون این وضعیت هدایت دشوار بوده و حالت گیجی درون حرکت خودرو

بوجود  مـی اید  د ر ضمن  در خودروها از زاویـه کستر مثبت استفاده مـی شود

زاویـه کمبر : وقتی خط محور چرخ از دید جلو  نسبت به  خط  قائم  انحراف  داشته باشد چرخ  دارای

زاویـه  کمبر هست بنابراین سه حالت کمبر صفر و کمبر منفی و کمبر مثبت وجود دارد

خواص کمبر

الف: کمبر صفر درجه :   درون چرخی کـه  کمبرش  صفر  است  چرخ   کاملا  قائم  حرکت  کرده  و عمل

هدایت و  فرمان  دادن  نسبتا  دشوار  است ا ز این  روش درون خودروهای سنگین استفاده مـی شود

ب: کمبر منفی  : در  تعلیق های  مستقل  برای  انکه سطح  اتکای خودرو با جاده افزایش  یـابد به

چرخهای  عقب کمبر  منفی مـی دهند ولی  درون چرخ های  جلو کمبر منفی درون نظر گرفته  نمـی شود

ج: کمبر مثبت :  کمبر مثبت درون چرخهای جلو  بین صفر  که تا یک درجه انتخاب مـی شود که تا به وظایف زیر

عمل نماید

1-در کمبر  مثبت  نبروی  جانبی  چرخ  را روی  محورش  بـه سمت بالا هدایت  مـی کند و لذا از روی

مـهره سر محور برداشته شده و چرخ روی دو عدد یـاتاقان  مخروطی  بـه خوبی استقرار مـی یـابد

2- چرخ وقتی  زیر بار قرار  گیرد بـه حالت قائم درون مـی اید هرگاه کمبر مثبت نباشد  گشتاور خمشی

چرخهای جلو را بـه  حالت  کمبر منفی درون خواهد  اورد  به این خاطر کمبر مثبت  موجب مـی شود که

چرخها درون بار کامل بـه حالت قائم درایند

3- وقتی درون حالت بار کامل چرخ ها  بـه صورت قائم درایند  نیروی کششی بر محورها و سیبکها تاثیر

نموده و لقی احتمالی انـها را بر طرف مـی کند

تغییرات زاویـه کمبر درون سیستمـهای مختلف

1-در تعلیق جلو با طبق دوبل : درون این گونـه تعلیق  کمبر مثبت  و حدود یک درجه هست بنابراین در

پیچها کمبر چرخ داخل پیچ صفر یـا منفی مفید و کمبر  چرخ خارج پیچ منفی مـی گردد

2-در تعلیق جلو از  نوع تلسکوپی یـا مک فرسون:   در  حالت  عادی زاویـه  کمبر  مثبت و بسیـار  کم

بوده  و در موقع  پیچیدن  چرخ خارج پیچ  کمبر  منفی  و چرخ داخل پیچ کمبر مثبت پیدا مـی کند

3-در  تعلیق  با اهرم طولی فولواگن  :  درون چرخ  خارج  پیچ و چرخ  داخل  پیچ  کمبر مثبت شده

و سطح اتکای  موثر کاهش  مـی یـابد و تمایل به  واژگونی افزایش پیدا مـی کند

4-در تعلیق با اهرم طولی خمـیده :در چرخ خارج پیچ  کمبر  منفی  شده و سطح اتکای موثر افزایش

مـی یـابد و داخل پیچ تغییر نمـی کند

زاویـه محور چرخش چرخ جلو ( کینگ پین)

به زاویـه ای کـه بین خط قائم از دید جلو و امتداد  محور  چرخش چرخ بوجود  اید زاویـه محور چرخش

یـا کینگ پین گویند هرگاه دو زاویـه درون سطح  جاده  یکدیگر  را قطع  کنند بهترین حالت ایجاد مـی شود

البته این  حالت غیر  ممکن  مـی باشد  بـه این دلیل  کـه  لازم هست محور چرخش نسبت بـه خط قائم

کجی زیـادی داشته باشد و  همچنین طول  محور چرخ بـه اندازه لازم بلند  ساخته شود هر دو فرض

مشکلاتی را ایجاد مـی کند کـه ناگزیر محل تقاطع دو امتداد درون سطح جاده یک نقطه واحد نخواهد بود

شعاع چرخش چرخ جلویـا شعاع فرمان: فاصله افقی محل تقاطع دو زاویـه را  شعاع فرمان یـا شعاع

چرخش چرخ گویند شعاع فرمان را با Rنمایش مـی دهند شعاع فرمان ممکن هست R=0 و یـامثبت R>0

و یـا منفی  R<0 باشد شعاع فرمان  ایدال  وقتی هست  که درون یک نقطه  درون سطح زمـین یک دیگر را

قطع کنند و شعاع فرمان مثبت وقتی هست که محل تقاطع  دو زاویـه پایین تر از سطح زمـین باشد و

شعاع فرمان منفی وقتی هست که محل تقاطع دو زاویـه بالاتر از سطح زمـین باشد

زاویـه تواین  (Toe in)  : حالتی کـه امتداد چرخ ها در  جلوی اتومبیل هم دیگر را قطع مـی کند یعنی

فاصله جلوی چرخها  کمتر از عقب انـها هست این اختلاف معمولا بین 2 که تا 6 مـیلی متر هست البته مقدار

این اختلاف  بستگی  بـه مقدار تر چرخ دارد منظور  اصلی از  وجود  Toe in  ان هست که حرکت

موازی چرخ های جلو تضمـین گردد همچنین از لغزش  کناری چرخها جلوگیری شود و فرمان را

کمـی اسان تر مـی کند زاویـه تواین از  کج شدن اتصالات سیستم فرمان کـه روی چرخهای جلو نصب

شده اند جلوگیری  مـی کند  کج شدن  اتصالات  در  اثر نیروی  اصطکاک  جاده درون مقابل حرکت چرخ

است بـه طور خلاصه زمانی کـه اتومبیل درون توقف هست چرخ ها  معمولا  تواین  هستند ولی درون موقع

حرکت چرخ ها موازی مـی شوند

زوایـه تواوت( Toe aut)  در  بعضی از خودروها  چرخهای جلو  تواوت  تنظیم مـی شود درون خودروهای

محرک جلو نیروی شتاب دهنده بزرکتر از نیروی اصطکاک درون چرخهای جلو هست نیروی شتاب دهنده

ان قسمت از نیروی محرکه باقی مانده هست که بعد از برطرف  نمودن  مقاومت های  مسیر حرکت

اصطکاک  و  هوا  و سطح  شیب دار  و اصطکاک  دندانـه ها باعث شتاب  به  خودرو  مـی شود

در خودروهای محرک جلو مقدار  نیروی  شتاب دهنده  بیشتر از نیروی  اصطکاک درون همان چرخ جلو

است  بنابراین  نیروی  شتاب  دهنده  به چرخ های جلو  تواین  یـا سر جمعی  مـی دهد  درون این  گونـه

خودروها چرخهای جلو را کمـی تواوت تنظیم  مـی کنند  گاهی هم  به حالت مستقیم مـیزان مـی کنند

تا خاصیت  تواین  شدن ناشی از  نیروی  شتاب دهنده  با خاصیت تواوت  شدن ناشی از شعاع دایره

فرمان و کمبر مثبت متعادل گردد مثلا درون Audi fox مقدار تواوت 25.0تا  75.0 درجه تنظیم  مـی شود

اصل اکرمان : وقتی چرخهای خودروها درون یک مسیر منحنی بـه خوبی گردش مـی کنند  کـه هر دو چرخ

هول مرکز واحدی بچرخند بر اساس این اصل  لازم  هست خطوط عمودی  کـه از صفحه هر چرخ خارج

مـی شود از مرکز قوس عبور نماید اگر  یکی از  خطوط  یـا  هر دو  از مرکز دوران نگذرند چرخها بجای

غلتیدن درون  روی  مسیر  منحنی  شکل  بـه حالت  لغزش  س حرکت  خواهند  کرد درون این وضعیت

لاستیک سایی زیـاد و عمل هدایت و کنترل دشوار خواهد شد درون خودروهای  کالسکه ای قدیمـی برای

تحقق اصل اکرمان  تمام  محور  حول یک نقطه  مرکزی دوران مـی نمود بـه این فرمانـها نوع شاهنگی

مـی گفتند مانند محورجلوی گاری ها کـه از نوع شاهنگی هست برای خودروها این طرح قابل استفاده

نمـی باشد زیرا نقطه ثقل خودرو را بالا مـی برد درون خودروها بجای پیچیدن محور کینگ پین اهرم بندی

را طوری تعیین مـی کنند کـه در هنگام پیچش چرخها خطوط عمود خارج شده از صفحه هر چرخ از یک

نقطه کـه همان مرکز قوس هست عبور نماید به منظور تحقق چنین حرکتی لازم هست چرخ خارج پیچ کمتر

و چرخ داخل پیچ بیشتر  حول  محور  کینگ پین  دوران  نماید  این حالت  که  نوعی الزام به منظور ایمنی

خودرومحسوب مـی شود کـه چرخها را درون موقع  پیچیدن  بحالت تواوت  در مـی اورد  طراحی هندسه

فرمان بـه نحوی انجام مـی شود که  تواوت  مناسبی  در هنگام پیچیدن ایجاد شود که تا از س چرخها

جلوگیری شود به منظور رسیدن بـه تواوت مناسب اهرم بندی چرخها طوری طراحی مـی شود  که تا چرخهای

جلو زاویـه چرخش متفاوتی بدست اورند تعیین زاویـه پیچش دقیق بـه سطح اتکای خودرو و نوع اهرم

بندی فرمان بستگی دارد تئوری مناسب  به منظور زاویـه پیچش چرخهای جلو چنین است  ادامـه دو محور

چرخ مـیل فرمان و کینگ پین محور چرخش سگدست حتما در نزدیکی دیفرانسیل یگدیگر را قطع کند

هندسه فرمان :   هندسه  فرمان  کـه به  ان  ذوزنقه فرمان  نیز گفته  مـی شود   دارای  چهار ضلع دو  ضلع  موازی  و دو ضلع

غیر موازی  است  اضلاع موازی ذوزنقه عبارت اند از

ضلع بزرگتر : فاصله بین دو محور سیبک های کینگ پین

ضلع کوچکتر: فاصله بین دو سیبک   مـیل فرمان بزرگ

اضلاع کوچک تر غیر موازی ذوزنقه عبارتند از امتداد دو محور اهرم چرخ کـه در اصطلاح عامـیانـه شغال دست گفته مـی شود

منبع : جزوه اموزشکده فنی ثامن الحجج (ع)مشـهد (مـهندس صداقتی پور)

منبع: khodroha.com
[علت لاستیک سابی چرخ عقب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 23 Jun 2018 06:25:00 +0000علت لاستیک سابی چرخ عقب

زوایـای چرخهای خودرو و انواع سائیدگی لاستیک

تنظیم زوایـای چرخ‌ها از عوامل بسیـار مـهم درون ایمنی خودرو و عمر تایر است. علت لاستیک سابی چرخ عقب هم ترازی و بالانس صحیح چرخ‌ها، علت لاستیک سابی چرخ عقب استواری و پایداری خودرو و بیشینـه تماس تایر با سطح جاده را تضمـین مـی‌کند. علت لاستیک سابی چرخ عقب زوایـایی کـه موقعیت چرخ را بیـان مـی‌کنند بـه سه زاویـه کمبر (Camber)،تر (Caster) و تئو (Toe) تقسیم مـی‌شود.

کمبر Camber :

زاویـه کمبر را شاید بیشتر از دو زاویـه دیگر شنیده باشید. زاویـه‌ای هست که حاصل از امتداد خط عمود بر سطح جاده و امتداد تایر (با دید از جلو بـه خودرو) مشاهده مـی‌شود. درون صورتی کـه تایرها کاملاً عمود بر روی سطح جاده باشند، زاویـه کمبری وجود نخواهد داشت (کمبر صفر). زاویـه کمبر مثبت زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه قسمت فوقانی تایر بـه سمت خارج خودرو منحرف شده باشد و زاویـه کمبر منفی زمانی حادث مـی‌شود کـه قسمت فوقانی تایر بـه سمت داخل خودرو متمایل باشد. (با دید از جلو بـه خودرو)

زاویـه کمبر مثبت به منظور حالنی کـه نیـاز بـه بارگذاری روی خودرو هست مورد استفاده واقع مـی‌شود. درون این صورت، زمانی کـه خودرو دارای بار کامل مـی‌باشد، زاویـه کمبر صفر مـی‌گردد. زاویـه کمبر منفی بـه علت داشتن جلوه زیباتر نسبت بـه زاویـه کمبر مثبت و البته بیشتر بـه خاطر داشتن مشخصه‌های بهتر خوش‌فرمانی، بیشتر مورد استفاده خودروهای اسپرت قرار مـی‌گیرد. اکثر رانندگان ماهر بـه دلیل چسبندگی و چنگ زدن خودرو بـه کف جاده درون هنگام پیچیدن‌های سنگین، زاویـه کمبر منفی را ترجیح مـی‌دهند. هرچند درون مواقعی کـه خودرو درون مسیر مستقیم درون حال شتاب گیری هست زاویـه کمبر منفی زاویـه تماس خودرو با کف جاده را کاهش مـی‌دهد.


متأسفانـه زاویـه کمبر منفی منجر بـه پدیده‌ای بـه نام فشار (ضربه) کمبر مـی‌شود (Camber Thrust). هنگامـی کـه هر دو تایر بـه صورت کمبر منفی نصب شده‌اند که تا زمانی کـه ارتباط هر دو چرخ با سطح جاده برقرار است، بـه یکدیگر فشار مـی‌آورند کـه تا اینجای کار مشکلی دیده نمـی‌شود. هنگامـی کـه یکی از تایرها ارتباط خود را بـه هر دلیلی با جاده از دست مـی‌دهد تایر دومـی دیگر نیروی مخالفی بـه تایر اولی وارد نمـی‌کند و نتیجه آن از دست رفتن نیروی ترکشن (جلوبرنده) است.

زاویـه کمبر صفر باعث ساییدگی بیشتر تایر درون مدت زمان طولانی مـی‌شود. هر چند عملکرد مناسبی سر پیچ بر ما بـه ارمغان نمـی‌آورد. درون انتها حتما خاطر نشان کنم کـه زاویـه کمبر بهینـه وابسته بـه نوع رانندگی شما و شرایطی کـه خودرو درون آن قرار دارد، است.

کسترCaster :

تصور زاویـهتر شاید کمـی مشکل باشد ولی بـه زاویـه‌ای خطاب مـی‌شود کـه امتداد محور فرمان با محور عمودی تایر مـی‌سازد.تر مثبت زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه امتداد محور فرمان درون قسمت فوقانی تایر بـه سمت خودرو باشد وتر منفی هم زمانی اتفاق مـی‌افتد کـه امتداد محور فرمان درون قسمت فوقانی تایر بـه سمت خارج خودرو متمایل باشد.

زاویـهتر مثبت خودرو را درون سرعت‌های بالا بسیـار پایدارتر و همچنین تمایل تایر را بـه چسبندگی بیشتر مـی‌کند. این عامل سبب فرمان گیری بیشتر هم مـی‌شود.


اکثر خودروها دارای کراس-کستر هستند. کراس-کستر کمـی با زاویـه کمبر وتر متفاوت است. عاملی کـه سبب دریفت خودرو بـه سمت راست درون هنگام غلتیدن (رول) خودرو مـی‌شود، همـین کراس-کستر است. این یک ویژگی ایمنی هست که هنگامـی کـه راننده کنترل فرمان خودروی خود را از دست مـی‌دهد بـه سمت راست جاده کشیده مـی‌شود که تا از رویـارویی با ترافیک پیش رو جلوگیری بـه عمل آید.

تئو Toe:

شاید راحت‌ترین تصور درون بین دو زاویـه دیگر همـین زاویـه تئو باشد. تئو از امتداد تایرها با خط موازی با راستای امتداد اصلی تایر (با دید از بالا بـه خودرو) تشکیل مـی‌شود. انتخاب درست زاویـه تئو مـی‌تواند درون عمر تایر و ساییدگی عاج تایر تأثیر بـه سزایی داشته باشد. درهرصورت، زمانی کـه تایرها بـه سمت داخل یـا خارج اشاره مـی‌کنند ساییدگی عاج تایر حتماً رخ مـی‌دهد هر چند به منظور عملکرد بهتر خودرو و پایداری بیشتر فدا شدن عاج تایر چندان مورد بحث قرار نمـی‌گیرد.

زاویـه تئو مثبت زمانی هست که هر تایر طرفین یکدیگر را درون اصطلاح نگاه کنند! زاویـه تئو مثبت هر دو تایر را مجاب مـی‌کند که تا نیروی مخالف همدیگر تولید نمایند کـه در واقع قابلیت دور زدن را کاهش مـی‌دهد. هر چند مثبت بودن این زاویـه مشخصه‌های رانندگی مستقیم‌الخط را بهبود مـی‌بخشد.

به طور معمول تایرهای عقب دارای زاویـه تئو مثبت هستند که تا اینکه مقاومت درون برابر رول خودرو را کم کند. زاویـه تئو منفی معمولاً درون تایرهای جلو مورد استفاده قرار مـی‌گیرد و دقیقاً بر عدلایل قبلی حاکم است.

زاویـه تئو منفی قابلیت دور زدن با سرعت‌های بالای خودرو را افزایش مـی‌دهد. هنگام دور زدن چرخ‌های داخل پیچ زاویـه بیشتری بـه خود مـی‌گیرند، درون نتیجه شعاع گردش چرخ‌های داخلی بیشتر از چرخ‌های خارجی مـی‌شود و این عامل دقیقاً موجب پیچیدن بهتر خودرو مـی‌شود.

در نـهایت زاویـه تئو منفی قابلیت‌هایی کـه یک خودرو درون هنگام رانندگی مستقیم نیـاز دارد را کاهش مـی‌دهد. باعث مـی‌شود هر گونـه تغییری درون جهت حرکت مـی‌تواند باعث تمایل خودرو از جهتی بـه جهت دیگر شود.

انواع سائیدگی لاستیک درون حالات مختلف

ویدئوی آموزشی سیستم تعلیق و زوایـای چرخهای خودرو

* توضیحات از پدال اقتباس شده اند.

: علت لاستیک سابی چرخ عقب
[علت لاستیک سابی چرخ عقب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 23:42:00 +0000علت لاستیک سابی چرخ عقب

علت صدای چرخ‌ خودرو سر پیچ - خودرو باکس

یک خودرو , قیمت خودرو , قیمت روز خودرو ,قیمت لوازم یدکی, قیمت روز ماشین , قیمت خودرو داخلی , قیمت خودرو خارجی , قیمت خودرو صفر , نوسان قیمت خودرو , نمودار قیمت خودرو ,یک خودرو , قیمت خودرو , قیمت روز خودرو , قیمت ماشین , قیمت روز ماشین , قیمت خودرو داخلی , قیمت خودرو خارجی , قیمت خودرو وارداتی , قیمت ایران خودرو , قیمت خودرو سایپا , قیمت ماشین ایران خودرو , قیمت ماشین سایپا , قیمت خودرو صفر , نوسان قیمت خودرو , نمودار قیمت خودرو

قیمت خودرو,قیمت ماشین,قیمت اتومبیل,قیمت روز خودرو, سایت معرفی خودرو ,سایت قیمت خودرو ,برنامـه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,سخت افزار خودرو,قیمت روز ماشین ,قیمت روزانـه خودرو,تصاویر خودرو, عخودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قیمت خودرو درون ایران, قیمت آنلاین خودرو درون ایران,سایپا,پارس خودرو,آسان موتور,اطلس خودرو,مدیران خودرو,ستاره ایران,پرشیـا خودرو,کرمان موتور,خودروسازان راین,رامک خودرو,ایران خودرو,قیمت جدید خودرو , سایت رسمـی , ثبت نام اینترنتی خودرو ,پیش فروش ,فروش نقدی,درج قیمت روزانـه انواع خودروهای داخلی و وارداتی" اتومبیل, بانک اطلاعات خودرو، علت لاستیک سابی چرخ عقب قیمت خودرو، قیمت ماشین،قیمت اتومبیل, مقایسه و انتخاب ماشین ,خودرو, نرخ خودرو، خرید خودرو، فروش خودرو، ماشین دست دوم، خودرو دست دوم,آگهی خودرو

خرید خودرو با امکان جستجو بر اساس قیمت خودرو ، بررسی خودرو ، فروش خودرو ، فیلم بررسی خودروهای روز ایران قیمت روز خودرو ، اخبار خودرو خودرو باکس, مشخصات فنی,خودرو,آگهی, بررسی,آگهی خودرو,اخبار خودرو,فنی,خرید خودرو,قیمت خودرو,فروش خودرو,گالری خودرو,مقالات خودرو,مشخصات فنی خودرو گالری ماشین -گالری خودرو -عماشین -تصویر ماشین -ماشین های جدید -ماشین اسپرت-عاسپرت-ماشین های سنگین -ماشین های سبک -بنز -بی ام و-ماک -ایویکو -اسکانیـا -رنو -ماشین های ایرانی -ماشین ها ی خارجی -ماشین خسته -وسیله نقلیـه -ماشین معدن -لودر -بولدوزر - picزیبا ترین -راهسازی -ع-تصویر -جذاب -دیدنی -وبلاگ حرفه ای- تیونینگ- بزرگ ترین وبلاگ عکس- بروز ترین وبلاگ-حرفه ای ترین - پر بیننده ترین -تصاویر کم یـاب - تصاویر نایـاب -برترین وبلاگ-عهای منتخب - -مکانیک -تصاویر ماشین -تصاویر خودرو-تصاویر ماشین های اسپرت ایرانی و خارجی-راهسازی -تویوتا-بنز اس ال ار -رنو -گالری عهای توپ-لامبورگینی گالاردو- لندرور -فورد-ماشین های آینده-خودروهای فردا -خودرو های آینده -BMW SX-بی ام و اس ای- جی ام سیGMCماشین های قدیمـی جدیدترین خودروهای داخلی و خارجی بـه همراه قیمت روز خودرو گالری تصاویر خودرو و مقالات خودرو بـه همراه اخبار خودرو مشخصات فنی خرید خودرو آگهی خودرو خدمات بعد از فروش مکانیک خودرو مقالات خودرو باخودرو باآگهی خرید فروش خودروهای هاچ بک هاچ‌بک یـا بـه اصطلاح انگلیسی Hatchback بـه خودروهایی گفته مـی شود کـه صندوق عقب آنـها تقریباً حذف شده و درب صندوق عقب و شیشـه عقب خودرو یکی بوده و به صورت عمودی باز مـی‌شود . علت لاستیک سابی چرخ عقب معمولاً با باز این درون علاوه بر فضای بار بـه داخل خودرو نیز دسترسی وجود دارد ، کـه همـین مورد تعریفی دیگر از خودروی هاچ بک را نیز ارائه مـی دهد کـه ، بـه خودرویی کـه درب آن داخل بدنـه باز شده و دارای 3 ستون بدنـه مـی باشد ، خودروی هاچ بک گفته مـی شود . علت لاستیک سابی چرخ عقب البته ذکر این نکته را نباید فراموش نمود کـه ، خودروهایی با ارتفاع مشخص ( کـه این تعریف خودروهای SUV و یـا همان شاسی بلندها را از این نقطه نظر دور خواهد نمود ) شامل حال این مجموعه خواهند شد . خودروهای اسپرت این رده از خودروها همـیشـه دارای جذابیتی خاص بوده کـه تمام اقشار جامعه جذب این مورد گردیده اند . همـیشـه خبر سازترین خبرها ، هیجان انگیزترین خبرها و کلا هر آنچه رکورد به منظور دنیـای خودرو درون مورد سرعت ، شتاب و ... وجود دارد را حتما در این کلاس از خودروها پیگیری نمود . درون این کلاس از بدنـه بـه خودروهایی گفته مـی شود کـه به مانند خودروهای سدان دارای 3 ستون و یـا 2 ستون بوده ، و همگی دارای یک وجه مشترک بوده ، کـه آن وجه مشترک داشتن 2 درب به منظور ورود و خروج از خودرو مـی باشد . خودروهای کروکی خودروی کروکی یـا خودرو دارای سقف جمع‌شونده یـا کانورتیبل کـه در اصطلاح انگلیسی Convertible‏ نامـیده مـی شود ،‏ خودرویی هست که درون کنار اینکه متعلق بـه یکی از کلاس‌های استاندارد خودرو هست ، سقف آن دارای قابلیت جمع شوندگی داشته و یـا همان قابلیت که تا شدن سقف ( جمع شدن و بر روی یکدیگر قرار مـی گیرند و یـا بـه صورتی و مکانیزمـی جمع شده و در پست صندلی ها پنـهان مـی شود ) ، را نیز داشته باشد . خودروهای فست بک ، لیفت بک فست بک ( البته درون برخی موارد بـه جای مورد فست بک لیفت بک هم نیز مـی توان استفاده نمود ) یـا بـه اصطلاح انگلیسی Fast-back بـه خودرویی گفته مـی شود کـه حالت خاصی از ترکیب بین سه ( 3 ) بدنـه سدان ، هاچ بک و اسپرت مـی باشد . البته این خودروها با معرفی Mercedes Benz CLS جایگاه خویش را درون مـیان مردم شناسایی نموده اند کـه در همان اوایل بـه این خودروها نام اسپرت کوپه داده بودند و با رقبای اسپرت خودشان قیـاس مـی شده اند . درون این مـیان رقابت BMW 6 Series از سال 2005 که تا کنون با این رقیب سنتی خویش بسیـار به منظور همـه جذاب و دیدنی بوده هست . طراحی اینگونـه خودروها بـه گونـه‌ای هست که سقف با شیب ملایم و پیوسته بـه سمت انتهای بالایی سپر عقب خودرو بـه پایین آمده ، بـه طوری کـه سقف و صندوق عقب بـه صورت یکسان ( یک تکه ) دیده مـی شوند .

خودرو باآگهی خودرو

قیمت خودرو ماشین

خودرو باآگهی و بررسی خرید خودرو و آگهی خودرو خودرو باآگهی و بررسی خرید خودرو و آگهی خودرو خودرو باآگهی خودرو خودرو باآگهی خودرو قیمت خودرو ماشین خودرو باآگهی و بررسی خرید خودرو و آگهی قیمت خودرو باآگهی و بررسی خرید خودرو و آگهی قیمت خودرو باخرید و بررسی خودرو خودرو باخرید و بررسی خودرو خودرو باخرید و بررسی خودرو

: علت لاستیک سابی چرخ عقب
[علت لاستیک سابی چرخ عقب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 15:56:00 +0000علت لاستیک سابی چرخ عقب

علت صدا چرخها سر پیچ | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

صدا چرخها (لاستیکها) روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یـا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، علت لاستیک سابی چرخ عقب همچنین درون فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا مـی کند.

برخی از نشانـه های خرابی و ایراد فنی درون سیستم جلوبندی خودرو، و علت بروز آنـها بـه شرح است: 

 

صدای ناهنجار لاستیک ها درون همـه سطوح بـه گوش مـی رسد.

شایع ترین علل بروز آن:

- تنظیم نبودن فرمان یـا خارج بودن چرخ از محور اصلی اش هست (معمولاً درون اثر ضربه شدید این اتفاق مـی افتد).

- اگر صدای شنیده شده از لاستیکها نیست و به صورت "تق تق تق" ، درون هنگام حرکت و چرخاندن فرمان بـه یکی از طرفین، و از قسمتهای مکانیکی شنیده شود، احتمالاً علت آن خرابی کلگی بیرونی پلوس است.

- لاستیک نو، (مخصوصا مـیشلن) بمدت یک یـا دو روز درون حین رانندگی درون خط مستقیم هم صدای جیغ دارد.

در خودرو 405، پارس و سمند، وقتی موتور خاموش است، با تکان فرمان بـه سمت چپ و راست، بصورت سریع صدای "تق تق" شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-فرمان اتومبیل شما نیـاز بـه واشر بندی دارد.

-یـا سیبک و یـا قرقری فرمان اتومبیل ایراد دارد.

-احتمال دارد کـه پیچهای جعبه فرمان شل باشند

-اگر این صدا درون حالت روشن بودن موتور نیز شنیده شود، بوش های جک هیدرولیک فرمان ایراد دارند.

هنگام دور زدن با فرمان تمام دور بـه سمت چپ، یـا راست، صدای مداوم "تق تق تق" شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-کلگی بیرونی پلوس (چپ یـا راست) خراب شده و باید تعمـیر شود.

هنگام دور زدن بـه سمت چپ یـا راست، صدای "تق تق" شنیده مـی شود، بطوریکه درون حرکت اتومبیل نیز اختلال ایجاد مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-دنده های هرزگرد، یـا همان دنده های دیشلی گیربایراد دارند.

هنگام پیچیدن سر پیچ ها، صدای جیغ از لاستیکها شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-زاویـه چرخهای جلو، یـا عقب  خودرو تنظیم نیست و باید اصلاح شود، درون صورت تداوم این وضعیت، لاستیک سابی اتفاق خواهد افتاد. 

منابع:

کارشناس خودرو - عبداله منتعلی، فارغ التحصیل دوره های تخصصی تعمـیرات و نگهداری محصولات ایران خودرو، تعلیقات (جلوبندی-اکسل)، مولتی پل(206)، موتور(TU3, TU5, XU7, XU9 و ... علت لاستیک سابی چرخ عقب )، انژکتور، گیرب(انواع گیرببه غیر از AL4).

دفترچه راهنمای محصولات ایران خودرو و سایپا

. علت لاستیک سابی چرخ عقب : علت لاستیک سابی چرخ عقب
[علت لاستیک سابی چرخ عقب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 05:15:00 +0000علت لاستیک سابی چرخ عقب

جام جم آنلاین - علت صدای چرخ‌ خودرو سر پیچ

به گزارش جام جم آنلاین، علت لاستیک سابی چرخ عقب صدای لاستیک‌ها روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یـا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، همچنین درون فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا مـی کند.

برخی از نشانـه های خرابی و ایراد فنی درون سیستم جلوبندی خودرو، و علت بروز آنـها بـه شرح است:

صدای ناهنجار لاستیک ها درون همـه سطوح بـه گوش مـی رسد.

شایع ترین علل بروز آن:

- تنظیم نبودن فرمان یـا خارج بودن چرخ از محور اصلی اش هست (معمولاً درون اثر ضربه شدید این اتفاق مـی افتد).

- اگر صدای شنیده شده از لاستیکها نیست و به صورت "تق تق تق" ، درون هنگام حرکت و چرخاندن فرمان بـه یکی از طرفین، و از قسمتهای مکانیکی شنیده شود، احتمالاً علت آن خرابی کلگی بیرونی پلوس است.

- لاستیک نو، بمدت یک یـا دو روز درون حین رانندگی درون خط مستقیم هم صدای جیغ دارد.

در خودرو 405، پارس و سمند، وقتی موتور خاموش است، با تکان فرمان بـه سمت چپ و راست، بصورت سریع صدای "تق تق" شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-فرمان اتومبیل شما نیـاز بـه واشر بندی دارد.

-یـا سیبک و یـا قرقری فرمان اتومبیل ایراد دارد.

-احتمال دارد کـه پیچهای جعبه فرمان شل باشند.

-اگر این صدا درون حالت روشن بودن موتور نیز شنیده شود، بوش های جک هیدرولیک فرمان ایراد دارند.

هنگام دور زدن با فرمان تمام دور بـه سمت چپ، یـا راست، صدای مداوم "تق تق تق" شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-کلگی بیرونی پلوس (چپ یـا راست) خراب شده و باید تعمـیر شود.

هنگام دور زدن بـه سمت چپ یـا راست، صدای "تق تق" شنیده مـی شود، بصورتیکه درون حرکت اتومبیل نیز اختلال ایجاد مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-دنده های هرزگرد، یـا همان دنده های دیشلی گیربایراد دارند.

هنگام پیچیدن سر پیچ ها، صدای جیغ از لاستیک‌ها شنیده مـی شود.

شایع ترین علل بروز آن:

-زاویـه چرخهای جلو، یـا عقب خودرو تنظیم نیست و باید اصلاح شود، درون صورت تداوم این وضعیت، لاستیک سابی اتفاق خواهد افتاد.

. علت لاستیک سابی چرخ عقب . علت لاستیک سابی چرخ عقب : علت لاستیک سابی چرخ عقب
[علت لاستیک سابی چرخ عقب]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 07:57:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com