مساله در مورد تندی متوسط

مساله در مورد تندی متوسط سرعت متوسط - daneshnameh.roshd.ir | آموزش فیزیک 1 دانشگاهی با رویکرد حل مسأله - فرادرس | تحقيق : بررسي مشکلات رفتاری دانش آموزان درون مدرسه | تاثیر گیـاه آویشن بر خصوصیـات شیمـیایی ،مـی، سوسیس درون طول ... | زن ها درون اجتماع و محیط کار | رسانـه شخصی سهیل قاسمـی |

مساله در مورد تندی متوسط

سرعت متوسط - daneshnameh.roshd.ir

در بررسی حرکت هر ذره چارچوب مختصاتی درون نظر گرفته مـی‌شود کـه حرکت نسبت بـه آن سنجیده مـی‌شود. مساله در مورد تندی متوسط درون این چارچوب موقعیت هر ذره را با بردار مکان مشخص مـی‌کنند. مساله در مورد تندی متوسط بردار مکان ، مساله در مورد تندی متوسط برداری هست که ابتدای آن درون مبدا چارچوب و انتهای آن خود ذره است. حال اگر ذره درون لحظه t1 درون نقطه A1 باشد کـه بردار مکان آن با r1 مشخص مـی‌شود، و در لحظه t2 درون نقطه A2 با بردار مکان r2 باشد، درون این صورت بردار جابجایی ذره (برداری کـه ابتدای آن نقطه A1 و انتهای آن A2 است) با r∆ مشخص مـی‌شود.

این بردار تغییر موضع ذره را نشان مـی‌دهد. اگر بردار جابجایی را بر فاصله زمانی t = t2 _ t1∆ ، کـه این جابجایی درون آن صورت گرفته هست تقسیم کنیم، کمـیتی حاصل مـی‌شود کـه سرعت متوسط نام دارد.


از آنجا کـه کمـیت بردار جابجایی r∆ یک کمـیت برداری است، لذا سرعت متوسط نیز کمـیتی برداری خواهد بود. یعنی سرعت متوسط علاوه بر بزرگی و مقدار دارای جهت نیز مـی‌باشد. جهت سرعت متوسط همان جهت بردار جابجایی ( r∆) است. یکای سرعت متوسط بـه صورت نسبت یکای مسافت بر یکای زمان ، مانند متر بر ثانیـه یـا کیلومتر بر ساعت بیـان مـی‌شود. از نظر تحلیل ابعادی ، دیمانسیون سرعت متوسط بصورت ML خواهد بود. رابطه r/∆t∆ ، کـه بصورت اندازه جابجایی کل و زمان سپری شده بوده و هیچگونـه اطلاعی درباره چگونگی حرکت بین دو نقطه درون اختیـار ما قرار نمـی‌دهد، سرعت متوسط نامـیده مـی‌شود.

مسیر طی شده بین این دو نقطه مـی‌تواند منحنی یـا خط راست باشد و حرکت مـی‌تواند یکنواخت ، نامنظم یـا هر نوع دیگری باشد. اما با دانستن سرعت متوسط درون این مورد هیچ اطلاعی نمـی‌توانیم بدست آوریم. دو نقطه اختیـاری از مسیر حرکت یک ذره را انتخاب کرده و سرعت متوسط ذره را درون این دو نقطه تعیین مـی‌کنیم. اگر بردار سرعت متوسط از لحاظ بزرگی و جهت درون این دو نقطه از مسیر یکسان باشند، مـی‌توان گفت کـه ذره با سرعت ثابت یعنی درون امتداد یک خط راست (راستای ثابت) و با آهنگ ثابت (بزرگی ثابت) حرکت مـی‌کنند. بـه بیـان دیگر حرکت مستقیم الخط یکنواخت است.

ذره‌ای را درون نظر بگیرید کـه با شتاب ثابتα درون امتداد محور x حرکت مـی‌کند. از آنجا کـه شتاب بصورت آهنگ زمانی تغییر سرعت تعریف مـی‌شود، لذا اگر شتاب ثابت باشد، مفهوم آن این هست که سرعت با آهنگ ثابت و یکنواخت تغییر مـی‌کند. درون این حالت سرعت متوسط درون هر بازه زمانی برابر با نصف مجموع مقادیر سرعت درون ابتدا و انتهای بازه زمانی مـی‌باشد. یعنی اگر سرعت درون لحظه t = 0 را با Vx0 و سرعت درون لحظه t را با Vx نشان دهیم، درون این صورت سرعت متوسط بصورت زیر خواهد بود.
اگر بخواهیم درون مورد چگونگی ‍حرکت اطلاعات داشته باشیم، درون این مورد سرعت متوسط بـه ما کمکی نمـی‌کند. اما درون عوض درون مورد یک حرکت ، اگر سرعت متوسط و بردار جابجایی را داشته باشیم، بـه راحتی مـی‌توانیم زمان حرکت را تعیین کنیم. از نظر هندسی اگر نمودار مکان - زمان یک حرکت داده شده باشد، از روی شکل مـی‌توان سرعت متوسط را تعیین نمود. اگر بخواهیم درون مورد چگونگی حرکت و کیفیت آن آگاهی پیدا کنیم، حتما از سرعت لحظه‌ای (سرعتی کـه ذره درون هر لحظه دارد) استفاده کنیم. سرعت لحظه‌ای بصورت حد سرعت متوسط ، زمانی کـه t∆ بـه سمت صفر مـیل مـی‌کند، تعریف مـی‌شود. درون صورتی کـه حرکت با سرعت ثابت صورت گیرد (حرکت یکنواخت)، درون این صورت سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای هر دو یکسان خواهند بود.
: مساله در مورد تندی متوسط
[مساله در مورد تندی متوسط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 20:42:00 +0000مساله در مورد تندی متوسط

آموزش فیزیک 1 دانشگاهی با رویکرد حل مسأله - فرادرس

درس فیزیک ۱ دانشگاهی، مساله در مورد تندی متوسط اهمـیت زیـادی درون رشته های مـهندسی و علوم پایـه دارد. مساله در مورد تندی متوسط درون این رشته ها این درس زیر بنای بسیـاری از دروس، شناخته مـی شود. مساله در مورد تندی متوسط دانشجویـان بایستی فیزیک ۱ را بـه صورت مفهومـی یـاد بگیرند، که تا بتوانند درون کاربرد، از آن استفاده کنند. درون فیزیک ۱، سوالات بـه صورت پارامتری طرح مـی شوند، کـه تا حدودی به منظور دانشجویـان ناآشنا مـی باشد، ولی با آموزش صحیح و تلاش و کوشش و تمرین بـه خوبی مـی توان بر این درس تسلط یـافت.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده درون این مجموعه آموزشی، درون ادامـه آمده است:
 • درس یکم: اندازه‌ گیری
  • مقدمـه و اهمـیت علم فیزیک
  • اندازه‌ گیری و یکا
  • دستگاه جهانی و تبدیل یکاها
  • طول
  • زمان
  • جرم
  • سازگاری ابعادی آن ها
  • ارقام معنی دار
  • مثال و تمرین
 • درس دوم: بردارها
  • کمـیت برداری
  • کمـیت نرده ای
  • جمع برداری بـه روش نموداری
  • تفریق بردارها بـه روش نموداری
  • تجزیـه بردارها
  • جمع بردارها بـه روش یکه
  • تفریق بردارها درون دو بعد
  • ضرب عدد درون بردار
  • ضرب داخلی بردارها
  • ضرب خارجی بردارها
 • درس سوم: حرکت یک بعدی
  • حرکت درون یک بعد
  • مکان و بردار مکان
  • جابجایی
  • سرعت و تندی مـیانگین
  • سرعت لحظه‌ ای
  • حرکت یکنواخت
  • شتاب
  • حرکت با شتاب ثابت روی خط راست
  • سقوط آزاد
 • درس چهارم: حرکت درون دو بعد
  • موضع و جابجایی
  • سرعت درون دو بعد
  • شتاب درون دو بعد
  • حرکت پرتابی
  • حرکت دایره ای
  • حرکت نسبی
 • درس پنجم: دینامـیک
  • تعریف نیرو
  • قوانین نیوتون
  • معرفی چند نیرو
  • نیروی اصطکاک
  • نیروی کشش و تندی حدی
  • نیروی مرکز گرا
 • درس ششم: کار و انرژی
  • تعریف کار
  • کار نیروی گرانشی
  • کار نیروی فنر
  • تحلیلی سه بعدی کار
  • انتگرال کار درون دو بعد
  • انرژی مکانیکی و پایستگی
  • کار نیروی اصطکاک
  • یـافتن پتانسیل با پتانسیل
 • درس هفتم: گرما و دما (ترمودینامـیک)
  • معرفی دما و گرما
  • روابط دما
  • گرما و واحدها
  • قانون صفرم ترمودینامـیک
  • محاسبه دمای تعادل
  • قانون اول ترمودینامـیک
  • انواع فرایندها
  • انبساط گرمایی
  • جذب گرما و گرمای ویژه
  • سازوکارهای انتقال گرما
  • قانون دوم ترمودینامـیک
  • بازده ماشین گرمایی
  • آنتروپی
[مساله در مورد تندی متوسط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 10:14:00 +0000مساله در مورد تندی متوسط

تحقيق : بررسي مشکلات رفتاری دانش آموزان درون مدرسه

برای اولین بار 

تبدیل فایل های‏pdf  یـا عاز متن های فارسی و یـا هر زبان دیگر دنیـا بـه فایل متنی فارسی قابل ویرایش ورد ‏word ‏ ‏

لطفا جهت تبدیل  فایل یـا عهای مورد نظر خود بـه فایل متنی قابل ویرایش ورد word  ، مساله در مورد تندی متوسط ابتدا فایل های مورد نظر خود را را بـه ایمـیل pcom@dr.com ارسال کنید که تا پس از بررسی از نظر هزینـه اطلاع داده شود

*****************************************************************************

  

شبیـه سازی پروژه و مقاله درتمام سطوح دانشگاهی پذیرفته مـی شود

*****************************************************************************

   

*****************************************************************************

مامي توانيم با كمترين هزينـه ودر كوتاهترين زمان ممكن درون تهيه پروپزال ، پروژه ، مقاله ، پايان نامـه ، گزارش كارآموزي ،به شما كمك كنيم. در صورت تمايل عنوان ومشخصات كامل مطلب درخواستي و رشته و مقطع تحصيلي و شماره همراه خود را جهت اعلام نتيجه درون قسمت نظرات ثبت کنید .

ضمناْ اگر از نظر وقت عجله دارید بـه ایمـیل زیر   اعلام فرمائید

ایمـیل pcom@dr.com   ‎ ‎ ‎ ‎‏ ‏

. مساله در مورد تندی متوسط . مساله در مورد تندی متوسط : مساله در مورد تندی متوسط
[مساله در مورد تندی متوسط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 06:07:00 +0000مساله در مورد تندی متوسط

تاثیر گیـاه آویشن بر خصوصیـات شیمـیایی ،مـی، سوسیس درون طول ...

توضیحات

فهرست مطالب
فصل اول 1
1-1- مقدمـه 2
1-2- پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق) 3
1-2-1- بيان مسأله اساسي تحقيق بـه طور كلي (تشريح مسأله و معرفي آن و. مساله در مورد تندی متوسط ..) 3
1-2-2- فرضيه هاي تحقيق (هر فرضيه بـه صورت يک جمله خبري نوشته شود) 7
1-2-3- اه مشخص تحقيق (شامل اه علمي، مساله در مورد تندی متوسط کاربردي، آرماني و ضرورت هاي خاص انجام تحقيق) 8
1-3- تعاريف و واژه ها 8
1-3-1- نمک سود گوشت 8
1-3-2- بوتولیسم 9
1-3-3- نیتروزآمـین …….. مساله در مورد تندی متوسط 9
1-3-4- کلستریدیوم 10
1-3-5- اسانس گیـاهی 10
فصل دوم 11
2-1- افزودنی های غذایی 12
2-1-1- افزودنی های رنگی 13
2-1-2- تغییرات رنگ درون فرآوری گوشت 15
2-1-2- نگهدارنده های غذایی 18
2-1-3- سازوکار های اثر ضدمـی نیتریت 19
2-1-4- اثر نیتریت بر طعم……………20
2-1-5- اثر آنتی اکسیدانی نیتریت 21
2-2- گیـاهان داروئی 22
2-3- اسانس 25
2-4- آویشن باغی 27
2-4-1- کاربردهای آویشن…..29
2-5- فرآورده های گوشتی 31
2-5-1- فرآورده های گوشتی حرارت دیده 31
2-5-2- تکنولوژی تولید فرآورده های گوشتی حرارت دیده 33
2-5-3- اثر ضدکلستریدیوم نیتریت درون فرآورده های گوشتی 35
الف) پروتئین های حاوی آهن- سولفور و متابولیسم انرژی 35
ب) سایر پروتئین ها 35
ج) ژن ها و DNA 35
د) دیواره ها و غشاهای سلولی 36
2-5-4- نیتروزآمـین ها درون فرآورده های گوشتی 36
2-6- مروری بر مطالعه های پیشین 37
فصل سوم 46
3-1- مواد 47
3-2- تجهيزات 47
3-3- روش تهيۀ سوسيس هاي حاوي عصاره 47
3-4- آزمون هاي شيميايي 48
3-4-1- آزمون TVN 48
3-4-2- آزمايش پر اكسيد (PV) 48
3-5- آزمون ميکروبي 49
3-5-1- سترون وسايل 49
3-5-2 تعداد کلي ميکروارگانيسم هاي زنده (Total Viable Count) 49
3-5-3- تعداد باکتري هاي سرمادوست هوازي (Total aerobic psychrotrophic count) 49
3-6- ارزيابي حسي 50
3-7- تجزيه و تحليل آماري 50
فصل چهارم 55
4-1- اثر آویشن روی متغییرهای مورد مطالعه 56
4-1-1- شمارش کلی ریز سازواره ها 56
4-1-2- شمارش سایکروفیلی 58
4-1-3- آزمون ميزان ازت فرار كل ( TVN) 59
4-1-4- آزمون مـیزان پراکسید (PV) 61
4-2-ارزیـابی حسی………62
4-2-1- بافت 63
4-2-2- طعم 64
4-2-3- رنگ 64
4-2-4- بو 64
فصل پنجم 65
5-1- اثر آویشن روی متغییرهای مورد مطالعه 66
5-2- نتیجه گیری 71
5-3- پیشنـهادات 73
منابع…………74

فهرست جداول
جدول 2-1- رنگدانـه های گوشت تازه و فرآوری شده 16
جدول 4-1- تجزيه واريانس متغيرهاي مورد مطالعه 56
جدول 4-2- تجزيه واريانس داده های حسی درصدهای مختلف آویشن 62
جدول4-3- تجزيه واريانس داده ها ( بـه تفکیک سوالات) 63

فهرست اشكال
شکل 2-1- نمایش کمپلهِم درون مـیوگلوبین…………13
شکل 2-2- گياه آويشن 28
شکل 2-3- مراحل کلی تولید سوسیس های حرارت دیده 34
شکل 3-1: مساله در مورد تندی متوسط سوسیس خام حاوی آویشن 52
شکل 3-2: آزمایش مـی ساکروفیلیک (باکتری های سرما دوست) بـه روش کشت سطحی 52
شکل 3-3: آزمایش شمارش کلی باکتری بـه روش پورپلیت 53
شکل 3-4: آزمایش اندازه گیری عدد پراکسید دستگاه سوکسله 53
شکل 3-5: آزمایش آندازه گیری TVN 54
شکل3-6: شمارش کلونی با استفاده از کلونی کانت 54
شکل4-1- روند تغییرات Total Count سوسیس با درصدهای مختلف آویشن درون طی روزهای نگهداری 57
شکل 4-2- تاثير غلظت اسانس روی شمارش کلی ریزسازواره ها (ستون هاي با حروف مشابه نشانـه عدم اختلاف معني دار درون سطح اطمينان 95 درصد است) 57
شکل4-3- روند تغییرات ریزسازواره های سایکروفیلی سوسیس با درصدهای مختلف آویشن درون طی روزهای نگهداری 58
شکل 4-4- تاثير غلظت اسانس روی باکتری های سرمادوست (ستون هاي با حروف مشابه نشانـه عدم اختلاف معني دار درون سطح اطمينان 95 درصد است) 59
شکل4-5- روند تغییرات مـیزان ازت کل سوسیس با درصدهای مختلف آویشن درون طی روزهای نگهداری 60
شکل 4-6- تاثير غلظت اسانس روی TVN (ستون هاي با حروف مشابه نشانـه عدم اختلاف معني دار درون سطح اطمينان 95 درصد هست 60
شکل4-7- روند تغییرات PO سوسیس با درصدهای مختلف آویشن درون طی روزهای نگهداری 61
شکل 4-8- تاثير غلظت اسانس روی PO(ستون هاي با حروف مشابه نشانـه عدم اختلاف معني دار درون سطح اطمينان 95 درصد است) 62

چکیده
یکی از روشـهای معمول به منظور حفظ سلامت مواد غذایی استفاده از نگهدارنده از آن جایی کـه استفاده از نگهدارنده های شیمـیایی درون مواد غذایی مـی تواند خطراتی را به منظور سلامت انسان بـه همراه داشته باشد امروزه استفاده از نگهدارنده های طبیعی مورد توجه محققین قرار گرفته هست از جمله این نگهدارنده های طبیعی مـی توان بـه عصاره های گیـاهی اشاره کرد کـه خاصیت ضد سرطانی ، اثرات ضد مـی دارند.
در این پژوهش عصاره آویشن را درون غلظت صددرصد درون دانشگاه داروسازی تبریز تهیـه کردیم و در غلظت های 1 و 1/0 و 2/0 و 3/0 بـه خمـیر سوسیس اضافه و بعد از تهیـه نمونـه ها را بـه یخچال منتقل و در زمان صفر، 14 و 28 و 42 روز آزمایشات شیمـیایی و مـی را بـه روی آن انجام دادیم و نتایج نشان دادند درون مورد شمارش کلی بین نمونـه شاهد و نمونـه ها 1/0 و همچنین نمونـه حاوی 2/0 و 3/0 اختلاف معنی داری وجود ندارد و در مورد شمارش سایکروفیلی بین نمونـه 2/0 و بقیـه نمونـه ها اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین نمونـه 1/0 و 3/0 و شاهد هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.
و درون مورد آزمون TVN نمونـه های شاهد درون همـه روزها دارای بالاترین مـیزان TVN مـی باشند کـه این نشان دهنده ی اثر معنی دار آویشن روی این شاخص و افزایش کیفیت سوسیس مـی باشد و در مورد آزمایش اندازه گیری پراکسید بین نمونـه شاهد و نمونـه های حاوی عصاره اختلاف معنی دار وجچود دارد اما بین خود نمونـه ها اختلاف معنی دار دیده نشد و در مورد آزمون ارزیـابی حسی(بافت ، طعم ، رنگ ، بو) کـه با استفاده از آزمون LSD انجام گرفت بین نمونـه شاهد از لحاظ آماری درون سطح 5/0 اختلاف معنی دار وجود ندارد اما بین شاهد 1/0 و 3/0 اختلاف معنی دارد وجود و بین 1/0 و 2/0 و 2/0 و 3/0 1 نفر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد با توجه بـه این پژوهش خاصیت آنتی اکسیدان و ضد مـی آویشن ثابت شد و مـی توان عصاره آن را بـه عنوان جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی و نیتریت پیشنـهاد کرد.
کلمات کلیدی:
آویشن، سوسیس، نیترات، نگهدارنده طبیعی ، افزودنی مواد غذایی

فصل اول

مقــدمـه

1-1- مقدمـه
در سا لهاي اخير، حفظ سلامت ماده غذايي و افزايش عمر ماندگاري موادغذايي جايگاه ويژ هاي درون صنايع غذايي بـه خود اختصاص داده است. گزارش ها نشان مي دهند كه مسموميت هاي غذايي بـه سرعت روبه افزايش هست (Alzoreky, and Nakahara, 2003). درون كشورهاي صنعتي سالانـه حدود 30% از مردم از مسموميهاي غذايي رنج مي برند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO) درون سال2000، حدود 2 ميليون نفر درون سرتاسر دنيا دراثر بيمار يهاي گوارشي ناشي از مسموميت هاي شديد با توجه بـه اين گزارش ها و لزوم تأمين امنيت غذايي جان افراد، توليد مواد غذايي سالم و ايمن، يكي از اه مـهم توليدكنندگان موادغذايي بـه شمار ميرود.
يكي از رو شـهاي معمول حفظ سلامت ماده غذايي، استفاده از نگهدارنده هاست و از آنجايكه مصرف نگهدارنده هاي شيميايي درون موادغذايي ميتواند خطراتي را براي سلامت انسان بـه همراه داشته باشد، امروزه استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي مورد توجه محققین قرار گرفته است. با توجه بـه اثرات سوء نگهدارنده هاي شيميايي و افزايش سطح آگاهي مردم، استفاده از نگهدارند ههاي طبيعي بيش از پيش مورد توجه محققين قرار گرفته است، از جمله تركيبات طبيعي كه مي توانند بـه عنوان نگهدارنده درون مواد غذايي بـه كار رود ميتوان بـه اسانس هاي گياهي اشاره كرد. اسانس ها مي توانند اثرت ضدباكتريايي، ضدقارچي، ضد اكسايشي و يا ضدسرطاني داشته باشند (Burt, 2004).

1-2- پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق)
آیـا گیـاه آویشن (Thymus vulgaria) بر خصوصیـات شیمـیایی و مـی سوسیس درون دوران ماندگاری تاثیری دارد؟
1-2-1- بيان مسأله اساسي تحقيق بـه طور كلي (تشريح مسأله و معرفي آن و. ..)
گوشت و فرآورده هاي گوشتی جزء مواد غذایی اصلی درون جوامع توسعه یـافته هستند. این مواد منابع مـهمـی از پروتئین با کیفیت بالا، ویتامـین (A، D، E و K) و مواد معدنی (آهن، منگنز، مس و روي)، محسوب مـی گردند. درون بین مواد معدنی موجود درون گوشت، آهن از نظر تغذیـه اي بسیـار با ارزش است. نیمـی از آهن موجود درون گوشت درون ساختمان هموگلوبین وجود دارد کـه این آهن نـه تنـها خود بـه مـیزان 15 که تا 35 درصد بـه خوبی درون بدن جذب مـی گردد، بلکه جذب آهن موجود درون سایر مواد غذایی کـه جذب آهن پایینی دارند از جمله غلات را که تا مـیزان ده برابر افزایش مـی دهد. این مسأله درون جامعه ی ما کـه فقر آهن بسیـار شایع هست داراي اهمـیت ویژه اي است. علاوه بر مواد مفید ذکر شده، فرآورده هاي گوشتی حاوي چربی، اسیدهاي چرب اشباع، نمک هاي کلرید، نیترات و نیتریت سدیم مـی باشند. بنابراین داراي اثرات مثبت و منفی بر سلامتی انسان هستند (Bender, 1992;Jimenez- Colmenero et al., 2001) .
سوسیس و کالباس از معروف ترین فراورده های گوشتی هست که مورد علاقه ی مـیلیون ها مصرف کننده درون سراسر جهان است. درون پاسخ بـه درخواست مصرف کننده ها به منظور محصولات طبیعی و تمایل آن ها بـه پرداخت مبلغ بیشتر به منظور غذاهای طبیعی (Sebranek and Bacus, 2007)، صنعت گوشت بـه دنبال یـافتن راه حل های طبیعی به منظور کاهش تندشدن اکسیداتیو و افزایش عمر ماندگاری محصولات خود مـی باشد (Naveena et al., 2008). گیـاهان بـه عنوان منابع خوبی از آنتی اکسیدان های طبیعی بوده و مـی توانند جایگزین خوبی به منظور آنتی اکسیدان های سنتزی مرسوم شوند (Nunez de Gonzalez et al., 2008a). اکسیداسیون چربی بـه دلیل اینکه باعث کاهش کیفیت محصولات گوشتی مـی شود دارای اهمـیت مـی باشد (Raghavan and Richards, 2007) و باعث تأثیر منفی بر روی ویژگی های حسی مانند رنگ، بافت، بو و مزه و نیز کیفیت تغذیـه ای محصول و تأثیر نامطلوب بر بدن انسان مـی گردد (Nunez de Gonzalez et al., 2008b). درون نتیجه بهدلیل حفظ سلامت مصرف کننده و نیز دلایل اقتصادی، تحقیقات زیـادی با هدف افزایش پایداری چربی و محصولات حاوی چربی انجام گرفته است. بهکارگیری آنتیـاکسیدانـها یکی از سادهترین راههای کاهش اکسیداسیون چربی هست (Tomaino et al., 2005).
فرآوردههای گوشتی بـه دو دلیل دچار فساد مـیشوند: رشد مـی و فساد شیمـیایی. رایجترین شکل فساد شیمـیایی تندشدن اکسیداتیو است. این فرآوردهها دارای پایداری اکسیداتیو پایینی هستند و به تندشدن چربی درون طی تولید و نگهداری حساس مـیباشند. درون تمام محصولات گوشتی فرآوری شده به منظور کنترل تغییرات اکسیداتیو از آنتیـاکسیدان استفاده مـیشود و مطالعههای زیـادی نشان دادهاند کـه اکسیداسیون چربی درون گوشت و محصولات گوشتی با استفاده از آنتیـاکسیدانـها قابل کنترل یـا بـه حداقل رساندن است. یکی از نقشـهای نیتریت سدیم درون این محصولات نقش آنتیـاکسیدانی آن هست (Kanatt et al., 2008; Sebranek et al., 2005). این ترکیب از تندی اکسیداتیو چربیـهای موجود جلوگیری مـیکند کـه احتمالاً بـه دلیل درگیر آهن مـیوگلوبین بـه عنوان عامل پرواکسیدان است. امروزه درون تولید فرآورده های گوشتی عمل آمده، استفاده از نیتریت بـه عنوان یک جزء ضروری رایج است؛ زیرا نیتریت دارای اثرات مثبت فراوان درون این فرآورده ها مـی باشد از جمله:
الف) نقش بازدارندگی نیتریت به منظور باکتریـهای بیـهوازی کـه مـهمترین آنـها کلستریدیوم بوتولینیوم هست و کمک نیتریت بـه کنترل سایر ریزسازوارهها مانند لیستریـا مونوسایتوژنز (Sebranek and Bacus, 2007)
ب) بهبود و تثبیت رنگ و طعم فرآورده ی نـهایی و جلوگیری از تندی اکسیداتیو چربی های موجود (Skrokki, 1995;Zanardi et al., 2002).
با اینکه نیتریت وظایف ذکر شده را بـه خوبی انجام مـی دهد، اما بـه دلیل ایجاد ترکیبات نیتروزی جهش زا و سرطان زا لازم هست این مواد را که تا حد امکان از رژیم غذایی حذف نمود (سحری و شریعتمداری، 1381). از سال 1960، فرضیـه هایی درون ارتباط با نیتریت موجود درون رژیم غذایی و ایجاد سرطان مطرح شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان مـی دهند کـه بسیـاري از سرطان هاي رایج مثل سرطان کولون، پروستات و ، بـه علت حضور عوامل و ترکیبات مضر موجود درون مواد غذایی فرآوري شده از جمله گوشت هاي عمل آمده با نیتریت ایجاد مـی شوند (Ferguson et al., 2004).
مطالعههای زیـادی خصوصیـات آنتیـاکسیدانی، ضدمـی، ضدویروسی، ضدالتهابی و ضدسرطانی اسانسها را نشان دادهاند. اسانس ادویـهجات حاوی دیترپنـهای فنولی هستند کـه به عنوان آنتیـاکسیدان عمل کرده و اثر هم‎افزایی بالایی با سایر آنتیـاکسیدانـها از خود نشان مـیدهند (Viuda-Martos et al., 2009). اسانسها، مایع‎های روغنی هستند کـه از اجزای گیـاهی بهدست مـیآیند و در حقیقت مخلوط پیچیدهای از هیدروکربنـها، الکلها، استرها، آلدئیدها، ترکیبات کربوکسیلیک و در بعضی موارد فنیل پروپانوئیدها هستند. ویژگیـهای ضدمـی این روغنـها بـه حضور ترکیبات فنولی نسبت داده شده است. اگرچه مطالعههای زیـادی درون رابطه با خصوصیـات ضدقارچی و ضدباکتریـایی عصاره و اسانس گیـاهان انجام گرفته است، مطالعهی کمـی روی فعالیت این ترکیبات درون سامانـه غذایی گزارش شده است. مشخص هست که فعالیت ضدمـی اسانسها درون سامانـه غذایی درون مقایسه با محیط آزمایشگاهی بـه دلیل وجود چربیـها، کربوهیدراتها، پروتئینـها، نمکو pHهای مختلف دچار کاهش مـیشود. بنابراین، مقادیر بیشتری از این ترکیبات درون سامانـه حتما بهکار رود کـه در خصوصیـات حسی محصول تغییر ایجاد خواهد کرد (Busatta et al., 2007).
خانواده نعناعيان (Lamiaceae) يکي از بزرگترين و متمایزترین خانواده هاي گياهي گیـاهان گلدار هست که داراي پراکنش جهاني مي باشد و داراي حدود 150 جنس و 2800 گونـه مـی باشد کـه در بین آنـها Thymus vulgaris اساسا بـه نام آویشن باغی شناخته شده هست ( Goncalves et al., 2011). آویشن یکی از شناخته شده ترین گیـاهان دارویی مـیباشد کـه گونـه هاي مختلفی از آن درون کوهستانـهاي ایران مـی روید. آویشن درون طب سنتی ایران و اروپا ، مصرف دارویی دارد کـه گیـاهی علفی و معطر، داراي خواص دارویی بسیـاري هست و از آن درون صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی استفاده هاي متنوعی مـیشود. قسمتهاي دارویی این گیـاه، سرشاخه هاي آن و برگ خشک شده آن (اندامـهاي هوایی) مـی باشد کـه حاوی اسانس، مونرتر پنوئیدهای فنلی، گلیکوزیده، اوژنول، الکل های آلفاتیک، تانن ها، ترکیبات بی فنل مونوترپنوئیدها، اسید کافئیک، اسید رزمارینیک، ساپونین ها، آپی ژنین، اسید اولئانولیک، اسید اورسولیک، اسید لابیـاتیک، تری ترپن ها، فلاونوییدها و ترکیبات تلخ مـی باشد.(yazdani et al, 2006; Bisset et al.,2001). ترکیبات موثر ضدمـی درون عصاره آویشن باغی حاوي فلاوونوئیدهایی ماننداپی ژنین، نارینژین، لوتئولین و روغنـهاي فرار محتوي تیمول وکارواکرول مـی باشد. عصاره آویشن دارای خواص ضد اسپاسم، خلط آور، ضد نفخ و ضد مـی مـی باشد کـه این اثرات مربوط بـه تیمول و کارواکرول است. عصاره آویشن بـه طور گسترده درون خمـیر دندان ها، کرم ها، لوسیون ها و صابون ها و در صنایع غذایی به منظور تهیـه فراورده های غذایی مورد استفاده قرار مـی گیرد et al., 1996 ) Leu ) .
[مساله در مورد تندی متوسط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 04:31:00 +0000مساله در مورد تندی متوسط

زن ها درون اجتماع و محیط کار | رسانـه شخصی سهیل قاسمـی

در مـینی‌بوس‌ها، مساله در مورد تندی متوسط جا‌های عمومـی کـه صندلی کم هست اگر خانومـی سرپا باشد، معمولن پیش مـی‌آید کـه آقایـان جای خود را بـه خانوم ها بدهند.
لوطی‌های قدیم هم کـه گذر را قرق مـی‌د، معمولن اگر مـی‌دیدند زنی یـا ی تنـها رد مـی‌شود هوای‌اش را داشتند و نمـی‌گذاشتند بد بـه آن‌ها بگذرد. مساله در مورد تندی متوسط موقع وارد شدن بـه جایی دم درون که بفرما مـی‌زنند نیز خانوم‌ها مقدم ترند. مساله در مورد تندی متوسط معمولن درون ماشین را آقایـان به منظور خانوم‌ها باز مـی‌کنند و مـی‌بندند. درون جمعی اگر خانوم باشد فحش رکیک رد و بدل نمـی‌شود، اگر مرد ها با هم تصادف کنند با هم درگیر مـی‌شوند اما اگر یک طرف خانوم باشد، متانت بیش‌تری بـه خرج داده مـی‌شود و … / نمـی‌دانم موضوع را گرفتید یـا نـه. مـی‌خواستم بگویم هاله‌ی احترام خاصی …
همـه‌ی این‌ها رسم ها یـا سنت‌های قشنگی هست که کم و بیش درون کشور ما نیز وجود دارد.
اما من چه مـی‌خواستم بگویم.
انتظار خاصی به منظور خانوم‌ها ایجاد شده کـه خود را از پاسخ‌گویی بی‌نیـاز مـی‌بینند. مثلن اگر من از کارمند شرکتی سوآلی م. مـی‌تواند بـه این بهانـه یـا وانمود کـه من قصد مزاحمت دارم اصلن جواب من را ندهد. یـا وقتی کـه من از خودم کاری را طلب مـی‌کنم و ایشان درست انجام ندهد، نمـی‌توانم تندی کنم. چون ممکن هست بعدن بگوید مرد بی‌تربیتی بوده. نمـی‌توانم زیـاد با او صحبت کنم. چون ممکن هست بگوید نظر بـه من دارد.
متاسفانـه ما از همـه چیز خوبی ها‌ی اش را مـی‌خواهیم. مثل سران کشورمان. اختیـار مـی‌خواهند اما دل‌شان نمـی‌خواند پاسخ‌گو باشند. زمانی کـه لوطی محل، مواظب ناموس محل بود وی نمـی‌توانست بـه زن‌ها و ‌های محل چپ نگاه کند، زمانی بود کـه زن جاش تو مطبخ بود و هیچ کاری بیرون نداشت. مگر سبزی خ. الان بیش‌تر زن‌ها مـی‌خواهند کار کنند. اما هنوز عادت نکرده اند قبول مسوولیت کنند. سریع ناراحت مـی‌شوند.
زن درون محیط کاری مسوول کاری ست کـه انجام مـی‌دهد. من زیر دست ام اگر مرد باشد مـی‌توانم او را سین جیم یـا شماتت کنم. مـی‌توانم درون مورد کار‌هایی کـه کرده یـا نکرده او را بازخواست کنم. و مجازات کنم. اما وقتی طرف حساب یک خانوم باشد، کار سخت تر است. دیدی فردا با شوهرش آمد یـا با پدرش. کـه شما بـه همسر یـا من توهین کردید. زن‌ها ی ما مـی‌خواهند کار کنند، اما نیـازی نباشد بهی جواب بعد بدهند. خب من مدیر هم هرگز کار اساسی یـا دقیق بـه چنین کارمندی نمـی‌دهم. چون کنترلی روی‌اش ندارم. اما به منظور کار‌های لوو فانتزی؟ چرا هر چی و زن خوش‌گل هست استخدام مـی‌کنم. .واسه جذب مشتری خوبه!!!

یـادداشت های دیگران:
سلام دوست عزیز. مطلبت جالبه و نگاهت بـه مساله کار و زن جالبتر. با نظر شما موافقم زنان مسوولیت پذیر نیستند درون کشور ما، چون جایگاهشان درون روابط کار تعریف نشده است. آنـها کار مـی کنند اماتابع روابط کار نیستند.آنـها وارد روابط مدرن شده اند اما با هویتی پیش مدرن کـه بی مسوولیتی و زنانگی را بـه درون روابط کاری مـیبرد.و این نـه یک امتیـاز بل کـه یک نقص به منظور زنان درون کشور ما مـی باشد.
احترام مدرن ، د رارتباط با مـهارت کاری و اجتماعی شکل مـیگیرد درون حالیکه زنان ما وارد درون روابط کاری مدرن احترام و جایگاه پیش مدرن را مـیطلبند و چه بیراهه مـیروند…
نویسنده: مساله در مورد تندی متوسط نی لبک

آرا خوانندگان نشان مـی دهد کـه کار جالبی بوده است
نویسنده: عباس حبیبی

انعکاست از این مطلب و جواب نظر همـه را هم کمابیش جالب بود، هرچند اگر قرار باشد همـیشـه این کار را ی، بسیـار فرسوده کننده است.
نویسنده: z

این بحث این دفعه یـادمـه پارسال هم توی اون جلسه کـه با هم بودیم با علی آژ و… همـین موضوعات رو بررسی مـیکردیم.یـادته؟ اتفاقن اون موقع هم بـه این موضوعات اشاره کردی:lady is first بـه هر حال جالب بود.استفادیدیم.من با اینـها کـه این دفعه گفتی موافقم.راستش مـیدونم هم چی مـیخوای بگی
نویسنده: عمار درون مـه

سلام! اگر ما به منظور برابری حقوق زن و مرد تلاش مـی کنیم، خیلی احمقانـه ست کـه خیـال کنیم خود زنان درون وضعیتی کـه دارند، بی تقصیرند. من حتی درون محیط های دانشگاهی دیدم کـه بسیـاری از ان دانشجو، روی زیبایی شون تکیـه د. حتی مدرک رو هم بـه عنوان یک زینت کـه امروز به منظور یک ایدئال طبقهء متوسط، ضرورت پیدا کرده مـی خوان. بسیـاری از اونـها درست مثل یک زن سنتی نمونـه وار (typic) تو خیـالشون یـه مرد افسانـه ای رو مـی بینند کـه بیـاد اونـها رو از خونـهء پدرشون ببره! چه ساده اندیشانـه و چه بچه گانـه فکر مـی کنند به منظور خوشبخت بودن همـین کافیـه کـه شوهر خوب و ایدئالی نصیبشون بشـه! و اغلب چون احساساتی و به همـین دلیل سطحی هستند، وقتیی رو پیدا مـی کنند، همون ابتدای زندگی مشترک همـه چیز، حتی استقلال شخصیشون را واگذار مـی کنند. چون فکر مـی کنند با وجود یـه شوهر خوب همـه چیز رو مـیشـه دو نفری انجام داد! چند که تا دانشجو مـی شناسید کـه واقعآ بـه رشته ای کـه انتخاب کرده بـه عنوان یک علم علاقه داشته، و حتی کمتر از اون، مدرک رو به منظور کار و اشتغال بـه کار، نـه فقط بـه عنوان یک زینت دیگه به منظور ظاهرش؟ تازه این وضع دانشجوی ماست! خارج از دانشگاه کـه بماند. همـهء اینـها نشان دهندهء اینـه کـه های ما از حیث فکری و شخصیتی بسیـار محدودند و ظاهرآ نمـی خوان هم عمـیق تر بـه مسائل فکر کنند. همـه چی رو قبل از ازدواج از دریچهء تنگ یـه خوب و خوش قلب و عاشق پیشـه، و بعد از ازدواج از نگاه یـه مادر مـهربون و دلسوز نگاه مـی کنند و از این قالب زن بودنشون اغلب که تا آخر عمر هم درون نمـیان! آیـا این بـه این معنا نیست کـه تقریبآ همـهء ای بـه ظاهر متجدد ما – کـه متآسفانـه از تجدد فقط آراستگی و آرایش ظاهر رو یـاد گرفتند – درون واقع همون زن سنتی ایرانی هستند و نـه بیشتر؟ نگاه کنید ببینید چند تای اینـها بعد از ازدواج با اون همـه افاده و ناز و قمـیش، مـی شن همون کهنـه عوض کن بچه و رخت چرک شوی سابق؟! من شخصآ فکر مـی کنم حتما زنان رو خودآگاه کرد و چه بهتر کـه همون معدود زنان فرهیخته و آگاه با کار فرهنگی و اجتماعی همجنسای خودشون رو بیدار کنند و در یک کلام بـه اونـها یـاد بدند کـه برای حقوق و احترام بیشتر قبل از زن بودن حتما انسان بودن رو تمرین کنند. این نـه تنـها کمکی بزرگ بـه ارتقاء کیفیت حیـات اجتماعیشونـه، بلکه بـه حیـاتشون بـه عنوان یک موجود زنده! یـا حق!
نویسنده: نیما

یـه سه ماهی سربازی – نـه از مدل ایرانی امروز کـه وقت تلف کنی و بد آموزیـه- به منظور پسر و الزامـیه. ای ما پخمـه و احمق بار مـی آیند مگر اینکه خودشان یـه فکری بـه حال خود ند. زیرا نظام درسی ما نـه تنـها تعلیماتی نیست بلکه تخریبی نیز هست.( من خودم یک دبیر هم هستم)- درون پسر ها این ضایعه با سختگیری کمتر والدین به منظور حفظ چرندیـات درسی جبران مـی شود. بعد از ان با حظور آزادانـه درون جامعه پسرها حتا با تلاش کمتر، رشد بیشتری مـی کنند. بـه همـین سبب بیشتر ها همان کـه هستند باقی مـی مانند. ها جای کمتری به منظور ورزش و افزایش مـهارتهای عملی پیدا مـی کنند. هیچ خانواده ای نمـی پذیرد ش اره و سیم و چکش و کیت دستش بگیرد چون مدرسه این را از نمـی خواهد و خانواده اش هم کـه فرهنگش ندارد. بعد مـهارتهای عملی اش بـه سوزن و نخ محدود مـی شود! و دنیـا را از انتهای همان سوزن مـی بیند. همـه بچه های ایرانی خود رو هستند. کاش بیشتر از کلاس اول درس نمـی خوانند و وقت خود را تلف نمـی د………
اگر دست من بود اول از همـه این زنـهای خونـه دار را مـی فرستادم بدنسازی رزمـی یک کم از چربیـهاشون آب شـه. بعد هم مـی فرستادم مـیدان تیر. آخر سر هم با یـه کول پشتی از تهران روانـه شون مـی کردم که تا شمال کوه پیمایی کنند و مفهوم زندگی را بفهمند. کاش بچه های نسل آینده درست تعلیم ببینند….
نویسنده: ال الا

از رها< زن ناقص العقل است> ماجرای بحقی رو کـه پیش کشیدی شنیدم امشب اومدم ببینم چی بوده /باهات موافقم با تک تک اون مورادی کـه گفتی تاییدشون برام سخته خیلی به منظور من کـه شاغلم مـیخوانم و مـیبینم و به برابری حقوقمان ایمان دارم..ولی موافقم اگر زنی بخواد مـیتونـه هر غلطی کنـه منتها مسئله نخواستن و هزینـه ه ماها فمـینیستیم شاغلیم اون وقت مدام درون تلاش جلب توجه مردها زندگی مـیکنیم هنوز یـاد نگرفتیم روی پاهای خودمون بایستیم داد بزنیم و از برچسب خوردن ناراحت نشیم
نویسنده: آنیما (آشپزخانـه)

چرا شما آقایون فقط پشت درها کـه مـیرسین یـادتون مـیاد ladies first ؟!؟! این درها یـه خاصیتی دارن بـه جون خدا ….! درون ضمن مـیدونی تاریخ اختراع زن مدرن ایرانی بـه کی برمـیگرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نویسنده: پونـه

سلام. البته کـه همـه ی زن ها این جوری نیستند. بعضی ها شان واقعن منطقی درون محیط های کاری کار مـی کنند. بعضی ها هم واقعن بـه خاطر ضعف جسمانی مورد تبعیض و سو استفاده قرار مـی گیرند. مثلن خودم دیده ام کـه کاری را کـه یک زن با حقوق پایین انجام مـی دهد اگر یک مرد انجام بدهد دو یـا سه برابر آن زن حقوق دریـافت مـی کند. اغراق نمـی کنم. شاید بـه خاطر این تفکر قدیمـی ست کـه مـی گوید مرد مسوول یک خانواده هست و زن به منظور تفنن کار مـی کند. کاش فیلم روز گار ما را دیده باشی. اما این حرف های تو هم کاملن درست هست که زیـاد هم اتفاق مـی افتد. هنوز بعضی تر ِ زنان، حرفه یی درون محیط کار نشده اند. ودر مورد جذابیت زنان هم این یک امر کاملن معمولی علمـی و اثبات شده هست در مدیریت بازار یـابی. و قربان ات.
نویسنده : سپهر

هی سهیل . این جا آمدن خیلی کودکی و سر مستی مـی خواهد و شاید از قبیله مجنون بودن هم . ضمنا که تا جایی کـه مـی دانم تو خوش تیپ تر از من بودی حالا را نمـی دانم قبلا را مـی گویم . نویسنده:دونادون

حرفای خوبی نوشتید ولی فکر مـی کنم این متن مال بیست سی سال پیش باشـه. بـه گروه خون امروزیـا کـه نمـی خورده. نـه خانومش نـه آقاش. نویسنده: آبی

سلام خسته نباشید حرف هات همـهیـه جور هایی درست بود. ولی من هم مـی خوام بـه عنوان یک زن ایرانی چیزی گفته باشم. من هم مثل خیلی ها درس خوندم ( ولی بـه سختی، نـه مثل خیلی ها توی ایران پیش و بابا هاشون، (البته رشته یی کـه انتخاب کردم اصلن دوست نداشتم فقط بـه خاطر پول بوده). حالا نگید کـه آدم بـه خاطر پول درس نمـی خونـه. اگهایی اینو بگند درون جواب بـه شون مـی گم خیلی از دنیـا عقب موندید. ما همـه داریم سگ دو مـی زنیم فقط بـه خاطر پول. ( بـه خودمون حد اقل دروغ نگیم) کار هم کردم. از اون جایی کـه رشته ام فنی بوده فقط با مردها سر و کار داشتم. و تو چشم های همدیگه هم نگاه مـی کردیم. و بعدش هم نمـی گفتیم کـه منظوری داشت.
آقایون ازتون یک سوآل دارم نمـی خوام بـه من یـا دیگه راستشو بگید. فقط بـه خودتون راستشو بگید. شما ها حاضر هستید کـه خانوماتون، اتون … با چندین مرد (که خدا مـی دونـه از کجا مـی آیند) کار کنند، مسافرت (کاری) برند، یـا شب دیر وقت برگردند و بگویند کـه تا حالا سر کار بودند؟ فکر نمـی کنم کـه این قدر مدرن فکر کنید. چون کـه اگه شما اینو قبول کنید، درون و همسایـه چی مـی گند؟ ما ها داریم به منظور دیگران زندهمـی کنیم نـه به منظور خودمون.
در آخر ازتون یک خواهش دارم. اگه دوست دارید زن های ایرانی هم مستقل بشوند، شما ها این دایره رو بـه شون بدید بگذارید آزاد فکر کنند. تصمـیم براشون نگیرید. اگه درون مورد مشکل کاری شون باهاتون حرف مـی زنند نگید فردا مـیام سر کارت پدر رییس تو درون مـی آرم. مگه خودشنداره و و … بـه اش بگید کار همـینـه سعی کن خودت مشکل تو حل کنی. از تجربه هاتون براش بگید که تا یـاد بگیره. شما هم یـاد گرفتید. از شکم مادرتون کـه در نیـاوردید! یـادشون بدید کـه استقلال یعنی چی. هم بـه خودتون، بچه هاتون زن هاتون و در آخر بـه یک جمعی کمک مـی کنید. موفق و پیروز باشید.
نویسنده: … ( اسم و آدرس وارد نشده هست )

سلام. آره،‌ همـه جا همـینجوریـه، نمـی تونی راحت کارت را با یک خانم درون مـیون بذاری، از دست هنجارهای مسخره این جامعه: تو خفا هر غلطی مـی خوای ، ولی وقتی تو اداره با یـه خانم کار داری، نمـی تونی بهش نگاه کنی، واقعا کـه مسخره س …
نویسنده: مـهدی یو تو

سلام. راستش خیلی فراری ام از این بحث های زن و مرد و فرقشون و شباهتشون و…نمـیدونم چرا اما هیچوقت اینا مسا له من نبوده.یعنی خیلی کم پیش اومده کـه برام مساله بشـه.جالبه کـه من مـی رم سر ساختمون نظارت و با کارگرای افغانی و اوستا بناها سر و کار دارم.دیروز رفتم سایت صنعتگران تو جاده خراسون هیچ زنی بـه جز من اونجا نبود.رفته بودیم درون سفارش بدیم.مـیدونی؟اصلا ناراحت نبودم کـه و اونا هم با من هیچ رفتار غیر عادی نداشتن انگار کـه یکی از خودشونم.شاید خود بـه خود یـاد گرفتم تو محیط کاری زود زود بـه آدما بگم من دارم کار مـی کنم شما هم همـینطور و هیچ فرقی نداره کـه چی هستیم.
نویسنده: فرشته
این یـاد داشت را باز مـی‌گذارم…
[مساله در مورد تندی متوسط]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 21:00:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com