لطیفه درباره تفکرخلاق

لطیفه درباره تفکرخلاق لطیفه - لطیفه و چیستان - علم را با لذت بیـاموزید 020 | داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه - داستان اسب ... | داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه - داستان ... | طرح کرامت تفکر نقاد با مـهارت تفکر به منظور پایـه پنجم ابتدایی | فانتزی ها (طنز و…) – باشگاه بهروزي |

لطیفه درباره تفکرخلاق

لطیفه - لطیفه و چیستان - علم را با لذت بیـاموزید 020

گردآوری: لطیفه درباره تفکرخلاق ملیکا ولایی

راننده ناشی
یک نفر کـه تازه رانندگی یـاد گرفته بود بـه تعمـیرگاهی رفت و گفت:"آقا لطفاً ببینید این ماشین چه اشکالی دارد کـه مدام بـه در و دیوار مـی خورد؟"
کبریت
یک نفر مـی خواست کبریتی سوخته را روشن کند. لطیفه درباره تفکرخلاق هر چه کبریت مـی زد، لطیفه درباره تفکرخلاق روشن نمـی شد. لطیفه درباره تفکرخلاق دوستش مـی گوید:"شاید کبریت خراب است". جواب مـی دهد:"نـه بابا. همـین پنج دقیقه پیش روشن شد!
شست و شو
مردی با دو که تا خیـار درون دست مـی رود داخل یک مغازه و مـی گوید:"آقا خیـارشور دارید؟" فروشنده مـی گوید:"بله". مرد مـی گوید:"پس بی زحمت این دو که تا خیـار را هم بشویید!"
روغن مو
پسری از مادرش مـی پرسد:"مادرجان! توی این شیشـه روغن مو بود؟" مادر با خونسردی جواب مـی دهد:"نـه چسب مایع بود". پسر با وحشت مـی گوید:"حالا فهمـیدم چرا هر کاری مـی کنم نمـی توانم کلاهم را از سرم بردارم!"
یک نفر آواز مـی خواند و مـی دوید. پرسیدند:"چرا چنین مـی کنی؟" گفت کـه مـی گویند آواز من از دور خوش است. مـی دوم که تا صدای آواز خودم را از دور بشنوم."
تصادف درون سینما
مردی با پسرش بـه سینما مـی رود. راهنما با یک چراغ مـی آید جلو. پدر مـی گوید:"پسر برو کنار موتور بـه تو نزند!"
وقتی هزارپا بام مـی افتد
یک روز یک هزارپا بام پایین مـی افتد و مـی گوید:"آخ پام، پام، پام، پام، پام ...".
موجود زنده
به یک نفر مـی گویند:" یک موجود زنده نام ببر" مـی گوید:"ش!" مـی گویند:"ش کـه موجود نیست". مـی گوید:"توی جاده کـه بودم، دیدم روی یک تابلو نوشته بودند "ش موجود است!"
یک نفر مـی خواست بـه خارج از کشور برود. سه کیلو قند خرید کـه با خودش ببرد. از او پرسیدند:"این قندها را کجا مـی بری؟" گفت:"شنیده ام غربت تلخ است".
اولی: یک روز توپم را شوت کردم، رفت کره ماه، خورد توی سر سه نفر و برگشت.
دومـی: عجب! بعد آن توپی کـه توی سر من خورد تو شوت کرده بودی؟!
سه چیز
معلم: نام سه چیز را بگو کـه از شیر مـی گیرند.
علی: ماست، پنیر، بچه همسایـه ما!
معلم: بچه همسایـه شما؟
علی: بله آقا. سه روز هست که او را از شیر گرفته اند.
پسر خوب
علی: بابا دیشب خواب دیدم کـه شما بـه من هزار تومان دادید.
بابا: بعد سعی کن امروز پسر خوبی باشی که تا آن هزار تومان را از تو بعد نگیرم.
مادر: رضا، چرا گربه روی سرت گذاشته ای؟
رضا: به منظور این کـه دندان هایم را موش نخورد.
یک نفر بـه دوستش مـی گوید: جورابی خریده ام کـه لنگه ندارد.
دوستش مـی گوید: اگر لنگه ندارد بعد سرت را کلاه گذاشته اند.
احترام
ماشین سواری کوچکی بـه سرعت از کنار یک کامـیون گذشت و از آن جلو زد. راننده کامـیون با عصبانیت فریـاد زد:"ای بی ادب! احترام بزرگ تر از خودت را هم نگه نمـی داری؟"
]]>
[لطیفه درباره تفکرخلاق]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 05:09:00 +0000لطیفه درباره تفکرخلاق

داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه - داستان اسب ...

داستان اسب خوب و قرین بد

روزی به منظور ابومسلم اسب بسیـار خوبی را کـه نظیر آن کمتر دیده شده بود، لطیفه درباره تفکرخلاق آورده بودند. لطیفه درباره تفکرخلاق ابومسلم از سرداران سپاه خود پرسید: لطیفه درباره تفکرخلاق این اسب به منظور چه کاری خوب است؟

یکی گفت: به منظور آنکه انسان بر آن سوار شود و در راه خدا جهاد کند.

ابو مسلم گفت: جواب از این بهتر مـی خواهم.

دیگری گفت: به منظور شکار و تفریح خوب است.

باز هم ابومسلم قبول نکرد، عاقبت بعد از آنکه هری نظر خود را ابراز نمود، خودش گفت: این اسب به منظور آن خوب هست که شخص بر آن سوار شود و از هن بد بـه کوه و بیـابان فرار کند.


داستان,داستانک,داستان کوتاه,داستان آموزنده,داستان های کوتاه,داستان های آموزنده,داستان مسئولیت پذیری,داستان درون مورد مسئولیت پذیری,داستان درون مورد تفکر خلاق,حکایت کوتاه سعدی,داستان درباره مسئولیت پذیری,داستان تفکر خلاق,داستان آدم فضول,حکایت لری,حکایت کوتاه از گلستان سعدی با معنی,داستان کوتاه فضولی,داستان کوتاه تفکر خلاق,حکایت های طنز عبید زاکانی,شعر کوتاه درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت از عبید زاکانی,داستان درباره تفکر خلاق,داستان کوتاه درون مورد تفکر خلاق,حکایت های کوتاه از مولانا,حکایت کوتاه درباره عید نوروز,حکایت کوتاه از مولانا,حکایت کوتاه درباره نوروز,داستان صله رحم,حکایت فضول,حکایت های لری,حکایت های کوتاه از گلستان سعدی,حکایت های عبید زاکانی,داستان کوتاه درون مورد فضولی,لطیفه درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت کوتاه از گلستان,داستان کوتاه کودکانـه درون مورد مسئولیت پذیری,داستان درون مورد تعهد,داستان درباره فضولی,داستان درمورد مسولیت پذیری,حکایت عید نوروز,یک حکایت لری,حکایت دوستی,حکایت درباره نوروز,حکایت کوتاه درون مورد عید نوروز,داستان کوتاه لری,داستان طوطی و بازرگان,داستان درباره تفکر نقاد,داستان درون مورد مسولیت پذیری,حکایـات عبید زاکانی,حکایتی کوتاه از مولانا,حکایتی کوتاه از گلستان,داستان کودکانـه درون مورد مسئولیت پذیری,داستانـهای کوتاه و آموزنده از مثنوی,حکایتی درون مورد خشم,داستان های عبید زاکانی,حکایت ساده,حکایت درباره عید نوروز,حکایت درون مورد نوروز,حکایت فردوسی,یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی با معنی,حکایت کوتاه از سعدی,داستان درباره ی تفکر خلاق,داستان درون مورد صله رحم,حکایت صبر,داستان درباره ی مسئولیت پذیری,حکایت درون مورد عید نوروز,داستان های مولانا,حکایت های نوروزی,داستان کوتاه درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت نوروز,داستانی درون مورد مسئولیت پذیری,داستان درون مورد هن خوب و بد,حکایت مادر,حکایتی از فردوسی,داستان های لری,داستان کوتاه درباره مسئولیت پذیری,حکایت های زیبا از مولانا,داستان کوتاه نوروز,حکایت درون مورد مسئولیت پذیری,داستان مسولیت پذیری,داستان مناعت طبع,حکایت های مولانا,حکایت سبزواری,داستان خواستن توانستن است,داستان ادم فضول,حکایت درباره عید,حکایت کوتاه سبزواری,داستان کوتاه درباره تفکر,حکایت از فردوسی,حکایـات مولانا,داستان درباره مناعت طبع,حکایتی کوتاه از سعدی,داستان ضرب المثل خواستن توانستن است,داستان درباره مسولیت پذیری,داستان درمورد تفکر خلاق,حکایت خراسانی,داستان کوتاه درباره تفکر خلاق,داستان های کوتاه محلی لری,داستان کوتاه درون مورد کنترل خشم,حکایت عبید زاکانی,داستان درباره شادی,داستان کوتاه درون مورد مناعت طبع,حکایتی از عبید زاکانی,داستان کوتاه مسئولیت پذیری,داستان کوتاه بـه زبان لری,حکایتی درون مورد نوروز,داستان درون مورد غفلت,حکایت لری کوتاه,حکایتی کوتاه درباره نوروز,داستان درون مورد مناعت طبع,آموزش حروف الفبا با قصه,حکایت های خراسانی,عبید زاکانی طنز,داستان کوتاه درباره ی تفکر خلاق,حکایت محبت,مسئولیت پذیری داستان,حکایت درون مورد خوزستان,داستان کوتاه مادر و ,داستان کوتاه عید نوروز,حکایت درمورد نوروز,داستان لری,داستان درون مورد تفکر نقاد,داستانی درون مورد تفکر خلاق,حکایت های کوتاه لری,داستان کوتاه درباره ی مسئولیت پذیری,حکایت مولوی,داستان کوتاه تفکر نقاد,داستانی درون مورد فضولی,ضرب المثل خواستن توانستن است,داستان درمورد مسئولیت پذیری,دروغگو دشمن خداست,داستان انفاق,حکایت کوتاه درون مورد نوروز,حکایت حافظ,داستان عبید زاکانی,حکایت کوتاه فردوسی,حکایت های سعدی,قصه درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت کوتاه از فردوسی,انواع داستان کوتاه,حکایت کوتاه از عبید زاکانی,یک حکایت کوتاه از مولانا,داستان کوتاه درون مورد عید نوروز,داستان کوتاه حروف الفبا,حکایت بـه زبان لری,انواع حکایت،داستان کوتاه از عبید زاکانی,داستان درون مورد شادی,داستان طوطی و بازرگان,اشعار داستانی مولانا,حکایت کوتاه از حافظ,داستان های کوتاه از شاهنامـه فردوسی,داستان کودکانـه مسئولیت پذیری,داستانـهای عبید زاکانی,داستان درون مورد مسیولیت پذیری,داستانی کوتاه از فردوسی,حکایت کوتاه لری,حکایت خواستن توانستن است,حکایتی درباره نوروز,داستان حروف الفبا,داستان درون مورد شجاعت,قصه های الفبا,داستان کوتاه درباره مسولیت پذیری,حکایت از مولوی,داستان تفکرخلاق,حکایتی از حافظ,داستان کوتاه درباره انفاق,حکایت های مولوی,داستان کوتاه از گلستان سعدی,حکایت های کوتاه از حافظ,حکایت مناعت طبع,حکایت درباره بهار,مثل کوتاه,داستان نزدیکی,داستان درمورد فضولی,داستان درون مورد خلاقیت,طنز عبید زاکانی,حکایتی کوتاه از فردوسی,حکایت درباره ی نوروز,حکایـات مولوی,قصه طوطی و بازرگان,داستان کوتاه درون مورد حسادت,حکایتی درباره عید نوروز,داستان درون مورد نوروز,حکایتی کوتاه از گلستان سعدی,داستان درون مورد فضولی,داستان درون مورد انفاق,داستان کوتاه درباره نوروز,داستان حروف الفبا به منظور کودکان,داستانی درباره مسئولیت پذیری,داستانـهای مولانا بـه زبان ساده,داستان کوتاه درون مورد انفاق,حکایت کوتاه بـه زبان لری,حکایت از گلستان سعدی با معنی,حکایت نوروزی,داستان درباره عید نوروز,حکایت از مولانا,حکایت کوتاه ازسعدی,داستان لری کوتاه,داستان کوتاه درون مورد مسولیت پذیری,داستان کودکانـه درون مورد شادی,داستان معلم و شاگرد,حکایت فضولی,لیست داستان های مثنوی,حکایت کوتاه ترکمنی,داستان های مولوی,حکایت ساده و کوتاه,داستان کوتاه خواستن توانستن است,داستانی درباره ی فضولی,داستان درون مورد صبر,داستان درباره نوروز,لطیفه درباره مسئولیت پذیری,نقاشی درون مورد مسئولیت پذیری,داستان کوتاه درباره شجاعت,حکایت های حافظ شیرازی,داستان کوتاه مدیریت خشم,حکایتی کوتاه از مولوی,داستان لقمـه حرام,داستان کوتاه درون مورد تفکر نقاد,حکایت ورزشی,داستان جوراب,طوطی و بازرگان,طنز های عبید زاکانی,داستان درباره ی شکرگزاری,داستان کوتاه درمورد اعتیـاد,داستان درموردتفکرخلاق,داستان طوطی وبازرگان,داستان نماز جمعه,قصه های مولانا,یک حکایت کوتاه از کتاب گلستان سعدی,حکایت از حافظ,داستان کودکانـه درباره مسئولیت پذیری,انواع داستان ها,حکایت درون مورد عید,حکایت کوتاه و ساده,حکایتی از مولانا,داستان درون مورد خشم و عصبانیت,حکایت کوتاه درباره ی عید نوروز,حکایـات لقمان,داستان صله ی رحم,حکایتی درون مورد عید نوروز,حکایت درون مورد هن خوب,حکایت کوتاه وطن,حکایت های گلستان,حکایت کوتاه عید نوروز,داستان درون مورد تفکر,لقمان حکیم،حکایت,حکایت های کوتاه از گلستان,حکایت کوتاه از گلستان سعدی,داستان های کوتاه مولوی,حکایت درمورد عید نوروز,حکایت مولانا,داستان ورزشی,داستان کوتاه خلاقیت,حکایت ب زبان لری,داستان کوتاه درون مورد تعهد,داستانـهای طنز عبید زاکانی,داستان درون مورد عید نوروز,داستانی درباره فضولی,لطیفه درون مورد مناعت طبع,داستانی از گلستان سعدی,حکایت کوتاه از مثنوی معنوی,حکایـات طنز عبید زاکانی,حکایت کوتاه مولوی,حکایت کوتاه سعدی با معنی,داستان کوتاه سعدی,داستان درباره شجاعت,حکایت های کوتاه گلستان سعدی,حکایت های بوستان سعدی,داستانی درون مورد عید نوروز,داستان های کوتاه درباره ی حسادت,داستان کوتاه فردوسی,داستان کوتاه درباره تفکر نقاد,داستانی کوتاه از مولوی,حكایت های سعدی,حکایت کوتاه حافظ,حکایت های کوتاه از سعدی,داستان کوتاه طنز از عبید زاکانی,داستان کوتاه درون مورد صبر,داستانـهایی درون مورد صلوات,حکایت کوتاه از مولوی,داستان اعتیـاد,داستان کوتاه از فردوسی,داستان کوتاه از سعدی,حکایت کوتاه نوروز,یک حکایت از فردوسی,حکایت های گلستان سعدی,حکایت درباره ی عید نوروز,داستان های طنز عبید زاکانی,حکایت درباره تبریز,داستان مولانا,داستان حافظ,داستان درمورد عید نوروز,داستان های کوتاه عبید زاکانی,داستان درون مورد مدیریت خشم,داستان کوتاه درباره عید نوروز,داستان به منظور انشا,داستان کوتاه درباره فضولی,شعر داستانی مولانا,یک داستان درون مورد مسئولیت پذیری,یک حکایت ساده,یک حکایت کوتاه و ساده,داستان کوتاه درمورد تفکر خلاق,حکایتی از مولوی,داستان درون مورد حروف الفبا,داستان درباره ربا,داستان هن,داستانی درباره عید نوروز,داستان درون مورد خشم,داستان طوطی بازرگان,داستان های سعدی,حكایـات عبید زاكانی,حکایت مسئولیت پذیری,داستان طوطی و بازرگان مولانا,حکایت طنز عبید زاکانی,داستانی درون مورد شجاعت,داستان درباره ی نوروز,شعر کوتاه درون مورد تفکر خلاق,داستان ورزشی کوتاه,داستان نوروز,حکایت کوتاه گلستان,داستان کوتاه از گلستان,مفهوم ضرب المثل خواستن توانستن است,داستانی درباره هن بد,حکایتی درباره ی هن بد,حکایت های کوتاه سعدی,داستان هایی درون مورد انفاق,حکایت از گلستان سعدی کوتاه,داستان های عرفانی مولانا,داستان کوتاه درون مورد شادی,داستان درباره انفاق,حکایتی درباره ی عید نوروز,حکایتی کوتاه,داستان های کوتاه شاهنامـه,داستانی کوتاه از گلستان,سعدی,داستانی از مولانا,لطیفه درون مورد تفکر خلاق,حکایت های مثنوی مولانا,حکایت های فردوسی,حکایت کوتاه عبید زاکانی,داستانی کوتاه درون مورد انفاق,شعر درباره مسئولیت پذیری,داستان مسئولیت پذیری,شعر با موضوع مسئولیت پذیری,داستان درباره ی مسولیت پذیری,داستان کوتاه اعتیـاد,نمایشنامـه کوتاه درون مورد اعتیـاد,داستان کوتاه درباره ی تفکر نقاد,داستانی درمورد فضولی,یک حکایت کوتاه بـه نثر ساده,حکایتی کوتاه از حافظ,داستان چشم پوشی,داستانی از مولوی,داستان کوتاه درون مورد شکر خدا,داستانـهای مولانا,داستان های حافظ,حکایـات عبید,داستان های کوتاه سعدی,حکایت از سعدی,حکایت کوتاه از شاهنامـه,داستان کوتاه درون مورد خشم,داستان درون مورد نوروز,لطیفه درباره ی مسئولیت پذیری,حکایت دزدان ناقلا,داستان رفیق نیمـه راه,داستان های مثنوی معنوی,داستان تفکر نقاد,طنزهای عبید زاکانی,داستان کوتاه کودکانـه درون مورد شجاعت,داستان کوتاه درون مورد شجاعت,داستان های کوتاه از گلستان سعدی,من آنم کـه من دانم,داستان های گلستان سعدی,داستان طوطی,داستان درمورد غرور,داستان محبت,داستان شاعری,حکایت کوتاه از سعدی به منظور کودکان,داستان تشکر از خدا,داستان گرگ و,یک داستان کوتاه از سعدی,حکایت جوان و راهزن,یک داستان زیبا از گلستان سعدی,یک حکایت کوتاه از سعدی با معنی,داستان درون مورد مدارا,حکایتی از سعدی با معنی,داستان از گلستان سعدی,داستان سفره هفت سین,داستان کوتاه درباره غرور,حكایتها,داستان های کوتاه کردی,انشا درباره ی مسئولیت پذیری,حکایت کوتاه از بهارستان جامـی,حکایت خیلی خیلی کوتاه,داستان های كردن,داستان هفت سین,باب هفتم گلستان سعدی,در مورد مناعت طبع,معنی باب هشتم گلستان سعدی,داستان کوتاه درون مورد مشارکت,داستان مردن,داستان کوتاه از مثنوی,متن درون مورد خواستن توانستن است,حکایت و داستان کوتاه,لطیفه تفکر خلاق,عبید زاكانی,داستان نزدیکی ,داستان درون مورد طمع,داستان نقاشی,تحقیق درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت درباره اصفهان,داستان لقمان حکیم,حکایت سعدی,داستان های كوتاه عاشقانـه,حکایت کوتاه شیرازی,داستان درون مورد شکر نعمت,نقاشی درباره ی مسولیت پذیری,داستان کودکانـه درباره غیبت,داستانی درباره مشارکت,حکایـات آموزنده کوتاه,نمایشنامـه از گلستان سعدی,حكایـات,حكایت های گلستان سعدی,داستان درمورد دروغگویی,داستان مار,یک حکایت کردی,درباره مسئولیت پذیری,داستانـهای مولوی بـه زبان ساده,داستان درون مورد مشارکت,حکایـات آموزنده,درمورد مسئولیت پذیری,داستان طوطی و بازرگان بـه زبان ساده,داستان ابلیس,داستان درباره فضول,حدیث درون مورد مسئولیت پذیری,حكایتی از گلستان سعدی,مفهوم یک کلاغ چهل کلاغ,حکایـات کوتاه,داستان های کوتاه از سعدی,داستان کودکانـه درباره مشارکت,بازرگان و طوطی,معنی حکایت های عبید زاکانی,داستان کوتاه دعا,داستان های مردن,داستان سعدی,داستان درمورد انفاق,شعر زیبا درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت بوستان سعدی,داستان کودکانـه درون مورد مشارکت,حكایت كوتاه از سعدی,داستان کوتاه درمورد طمع,حکایت های اصفهانی,گلستان سعدی حکایت,حکایتی درون مورد اصفهان,حکایت های بوستان سعدی با معنی,لطیفه های ادبی عبید زاکانی,داستان کودک شجاع,حکایت از کتاب گلستان سعدی,داستانی از عید نوروز,سخنان عبید زاکانی,حکایت و داستان,داستان بز,داستان لیلی و مجنون,حکایتی از مثنوی معنوی,داستان های کوتاه درون مورد دروغ,یک حکایت کوتاه از سعدی,حکایت های کوتاه از گلستان سعدی همراه با معنی,آخوند هفت خط,مسئولیت پذیری نقاشی,موضوع انشا داستانی,داستان استاد و دانشجو,داستان زن آخوند,حدیث مسولیت پذیری,حکایتی کوتاه و ساده از گلستان سعدی,داستانی از مثنوی معنوی,حکایتی زیبا و کوتاه از گلستان سعدی,داستان یک کلاغ چهل کلاغ,داستان ,شعر درون مورد مسئولیت پذیری,داستانی درباره ی عید نوروز,داستان و حکایت زیبا از گلستان سعدی,داستان بوسه,حکایت لقمان,نمایشنامـه درباره ی عید نوروز,داستان مولانا و شمس,حکایت طوطی و بازرگان,داستان خوردن,شعر های کوتاه از مولانا,داستان معلم,نقاشی داستان,داستانـهای مثنوی مولوی,حکایت خیلی کوتاه قدیمـی,یك كلاغ چهل كلاغ,داستان از فردوسی,داستان لری,داستانـهای سعدی,نقاشی درون مورد مسئولیت پذیری طرح کرامت,مطلب درون مورد مسئولیت پذیری,جک درون مورد مسئولیت پذیری,داستان کوتاه درباره تشکر,حدیثی درباره مسئولیت پذیری,قصه سفره هفت سین,داستان درون مورد صبر و چشم پوشی,یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی,چهل کلاغ,پیرزن فقیر,سرباز سیگاری,چیستان درباره ی مسئولیت پذیری,شعر درباره مسیولیت پذیری,متن مسئولیت پذیری,دو گرگ,داستان درون مورد تشکر,داستان آرزو,حکایت کوتاه گلستان سعدی با معنی,داستانی درون مورد تفکر نقاد,حکایت کوتاه درباره اصفهان,داستان مسجد مـهمان کش,حکایت سعدی درباره دوستی,کوتاه ترین داستان شاهنامـه,شعر درون مورد مسئولیت پذیری,داستان رفیق,داستان روز مادر,حکایت غرور,داستان کوتاه درباره تنبلی,باب هشتم گلستان سعدی,داستان درباره ی شجاعت،حکایتی کوتاه از نظامـی,داستان بخل,داستان درون مورد سگ,حکایت عبید,لب و لوچه خوردن,داستان های ابو علی سینا,داستان کودکانـه درون مورد بخشش,داستان روباه و شیر,یک داستان کوتاه درون مورد عید نوروز,داستان کوتاه مادر,داستان ایثار,داستان درباره ی ورزش,داستان شیر,داستان خلاقیت,داستان کوتاه درمورد عید نوروز,شعر درباره ی مسئولیت پذیری,داستان حکایت,رمان کتک خوردن,داستان هاچیکو,قصه های مثنوی,درباره مسولیت پذیری,در مورد مسئولیت پذیری,داستان مال حرام,داستانی کوتاه از بوستان سعدی,داستان های مولوی مثنوی,داستان های نزدیکی,حکایت اندازه نگهدار کـه اندازه نکوست,داستان کوتاه درباره آداب زندگی,نقاشی مسولیت پذیری,حکایت کوتاه از کتاب گلستان,حکایتهای سعدی,داستان تعهد,نقاشی مسئولیت پذیری,داستان لر,داستان دعوا,حکایتی از گلستان سعدی,حکایت های کوتاه کردی,شعر سعدی درون مورد مسئولیت پذیری,انشا حکایت,داستان الفبا,داستان درون مورد شجاعت,بازنویسی حکایت عبید زاکانی,حکایتی درباره وطن,داستان کودکانـه درباره دروغ,حکایت تربیت,داستان درباره ی تفکر,حکایت لری بـه زبان لری,داستان شکر نعمت,داستان نزدیكی,داستانـهای کوتاه مثنوی,داستانی درباره ی انفاق,داستانی درون مورد صبر,حکایت از مثنوی معنوی,داستان های مثنوی,داستان کوتاه معلم,لطیفه درون مورد مسولیت پذیری,حکایـات کوتاه گلستان سعدی,حکایت اصفهانی کوتاه,داستان های عرفانی مثنوی,داستان های شمس و مولانا,جوراب خانم,داستان درون مورد مدارا,حکایت سعدی کوتاه,داستان حسادت,داستانی از کتاب گلستان سعدی,نقاشی درمورد مسولیت پذیری,حکایت های مثنوی,داستان قطار,داستان حکایت تربیت,حکایتی کوتاه از جامـی,داستان کوتاه درون مورد تفکر,حکایت ها,داستان نان و حلوا,عبید زاکانی,داستانـهای مثنوی,داستان زرتشت,قصه درباره شجاعت,داستان درباره تشکر از خدا,قصه درون مورد عید نوروز,داستان کوتاه درباره ی صبر,داستان کوتاه مشارکت,معنی حکایت عبید زاکانی,داستان کوتاه درون مورد طمع,داستان صلوات,داستان مرد,داستان های حافظ شیرازی,داستان کوتاه نظم,درباره ی تفکر خلاق,زن اخوند,داستان مادرم,حکایت گلستان سعدی,حکایتی آموزنده از گلستان سعدی,داستان غرور,یکی از داستان های مثنوی معنوی,حکایتی کوتاه از مثنوی معنوی,معنی ضرب المثل خواستن توانستن است,حکایت لقمان حکیم,حکایت هایی از سعدی,حکایتهای مولانا,داستان کوتاه کودکانـه درون مورد مدارا,داستانی از فردوسی,داستان کوتاه پیـامبران,داستان نوروزی,حکایت کوتاه از سعدی شیرازی,جوراب خانمـها,حکایت گلستان سعدی,کودکانـه,نقاشی درباره ی مسئولیت پذیری,داستان سگ,داستان رفاقت,داستان کفران نعمت,حکایت های باب هفتم گلستان سعدی,داستانی درباره انفاق,داستان های گلستان و بوستان,مرد فقیر,مطلب درباره ی مسئولیت پذیری,متن فضولی ممنوع,حکایت کوتاه از لقمان,داستان های بوستان و گلستان,داستان کوتاه درون مورد تشکر,داستانی از سعدی,داستان کوتاه درون مورد صبر,داستان کوتاه درمورد مسئولیت پذیری,داستان طنز عبید زاکانی,حکایت کوتاه از گلستان سعدی,حکایتی ازگلستان سعدی,داستان عیب جویی,داستان های مثنوی مولوی,داستان درون مورد تکبر,داستان خشم,داستان موش و شتر,ضرب المثل خواستن توانستن است,داستان کوتاه درباره خشم,حکایتی کوتاه از بوستان سعدی با معنی,داستان های کوتاه از مثنوی معنوی,حکایت های بوستان و گلستان سعدی,داستان چرچیل,نقاشی درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت عبیدزاکانی,داستان های کوتاه مثنوی معنوی,داستان درون مورد حسادت,چیستان مسئولیت پذیری,داستانی کوتاه درباره ی عید نوروز,داستان طنز از عبید زاکانی,حکایت درباره شادی,ملانصیرالدین,حکایتی از شاهنامـه فردوسی,داستان ,داستان درباره ارزش کار,داستانی کوتاه از شاهنامـه,متن طنز از عبید زاکانی,داستان مال مردم,داستان یک کلاغ و چهل کلاغ,حکایت کوتاه از بایزید بسطامـی,حکایـات عبیدزاکانی,داستان کوتاه درباره تلاش,داستانی درباره شجاعت,حکایت های کوتاه عبید زاکانی,قصه های شیرین مثنوی مولوی,حکایت ازگلستان سعدی,کتک زدن زن با کمربند,داستان های امنیتی,داستانی کوتاه از زبان حیوانات,داستان غفلت از خدا,حکایت کودکانـه از سعدی,داستان مستی,داستانـهای مولوی,داستان کوتاه درباره مشارکت,حکایت درون مورد تفکر خلاق,داستان کوتاهی از گلستان سعدی,داستان های مولوی بـه زبان ساده,حكایت كوتاه از گلستان سعدی,داستان درمورد خشم,طوطی بازرگان,داستان انشا,حکایت های کوتاه و ساده,لطیفه درمورد مسولیت پذیری,داستان کوتاهی از شاهنامـه,حکایت های کوتاه گلستان,یک داستان کوتاه از فردوسی,حکایت درون مورد بهار,داستان ساده,حكایت محبت,داستان های عید نوروز,داستان درمورد شجاعت,دروغ گو دشمن خداست,داستان هن بد,داستان کوتاه از مثنوی معنوی,حکایت های عبید زاکانی با معنی,داستان شادی,داستان شمس و مولانا,داستان صله رحم به منظور کودکان,خلاصه داستان طوطی و بقال,داستانـهای مثنوی,داستان های شمس تبریزی,داستان کوتاه عید,داستان پرنده,انشا درون مورد حکایت,داستان های گلستان سعدی به منظور کودکان,داستان درباره ی عید نوروز,قصه شیر سلطان جنگل,داستان کوتاه درباره محبت,حکایتی کوتاه و ساده از سعدی,داستان درباره ی خشم,حکایت درون مورد تبریز,داستان کنترل خشم,گزیده طنز عبید زاکانی,حکایت هایی از گلستان سعدی,داستانـهای صله رحم,داستان درون مورد عید,داستان کوتاه درون مورد مدیریت خشم,داستان های کوتاه ابوعلی سینا,داستانی درون مورد صله رحم,داستان کوتاه درباره ی انفاق,داستان درون مورد کنترل خشم,داستان ابوریحان بیرونی,حکایت حافظ شیرازی,داستان کوتاه شاهنامـه فردوسی,حکایت درباره صله رحم,داستان کودکانـه درون مورد مدیریت خشم,داستان کار و تلاش,داستان های آرامش دهنده,داستان کوتاه درباره ی ورزش,حکایت های جامـی,باب هشتم گلستان,داستان كوتاه از شاهنامـه,لطیفه درمورد مسئولیت پذیری,داستان کوتاه از مثنوی مولوی,داستان درون مورد ورزش,حکایت کوتاه,حکایـات گلستان,داستان کوتاه درباره صله رحم,داستان درون مورد دروغگویی,داستان کوتاه ساده,حکایت های عبیدزاکانی,هرکه نقش خویشتن بیند درون آب,حکایت های کوتاه از فردوسی,حکایت موش و شتر,داستان درون مورد صلوات,داستان کوتاه درباره ی غیبت,داستانی درباره صله رحم,نقاشی درون مورد مسولیت پذیری,حکایـات گلستان سعدی,داستان درون مورد دروغ,داستان کوتاه درباره اعتیـاد,یک حکایت کوتاه از حافظ,داستان مثنوی معنوی بـه زبان ساده,داستان ترس از خدا,نقاشی درباره مسولیت پذیری,داستانی کوتاه درون مورد عید نوروز,داستان مادر و ,داستان کتک خوردن,داستانی کوتاه درون مورد مسئولیت پذیری,حکایت کوتاه از سعدی با معنی,داستان کوتاه شاهنامـه,داستان شجاعت,نقاشی کودکانـه درون مورد مسئولیت پذیری,داستان های کوتاه شاهنامـه فردوسی,حکایت حسادت,داستانی از حافظ,حکایت کوتاه گلستان سعدی,حکایتهای عبید زاکانی,حکایتی کوتاه ازسعدی,داستان درون مورد فضول,حکایت های کوتاه حافظ شیرازی,حکایتی از گلستان سعدی کوتاه,داستان درون مورد صله ی رحم,انواع حکایت های کوتاه,نقاشی درباره مسئولیت پذیری,حکایت کوتاهی از سعدی,داستان مرد فقیر,داستان درباره کنترل خشم,داستان درباره ی تفکر نقاد,داستان کوتاه درون مورد نوروز,داستان درون مورد تفکر و نقاد,داستان کوتاه درباره ی عید نوروز,حكایت لری,حکایت کوتاه از بوستان سعدی,چیستان درون مورد مسئولیت پذیری,داستان درون مورد اعتیـاد,داستان کوتاه درون مورد ترس,داستان کوتاه درون مورد حلال و حرام,حکایتی کوتاه از بوستان سعدی,حکایت از گلستان سعدی,داستانی از عبید زاکانی,داستانی درون مورد انفاق,مثل و حکایت,داستان شاد کوتاه,داستان فضول,داستان های صلوات,داستان گذر عمر,داستان کوتاه درون مورد چشم پوشی,داستان سگ و گرگ,داستان مولوی,حکایـات طنز,حکایتی کوتاه از شاهنامـه فردوسی,داستان درمورد تفکرخلاق,داستان درباره ی مسولیت پذیری,داستان کوتاه درباره بهار,داستان زلزله,داستان درباره ی فضولی,داستان کوتاه از شاهنامـه فردوسی,داستان غیبت,داستان بـه زبان لری,داستان کوتاه یک کلاغ چهل کلاغ,حکایـات عبید زاکانی,داستان مسئولیت پذیری,عبید زاکانی طنز,حکایت لری,حکایت از عبید زاکانی,حکایت های طنز عبید زاکانی,حکایت عبید زاکانی,داستان درون مورد مسئولیت پذیری,داستان درباره مسئولیت پذیری,داستان درون مورد تفکر خلاق,حکایت های عبید زاکانی,داستان درون مورد تعهد,حکایـات مولانا,داستان طوطی و بازرگان,طنز عبید زاکانی,داستان تفکر خلاق,حکایـات مولوی,داستانـهای عبید زاکانی,داستان نزدیکی,انواع داستان,حکایت های مولانا,حکایتی کوتاه از مولانا,حکایت مولانا،داستان درباره تفکر خلاق,داستانـهای مولانا,داستان های عبید زاکانی,حکایـات طنز عبید زاکانی,حکایـات,حکایت فردوسی,حکایت های لری,داستان های مولانا,حکایت دوستی,حکایتی از مولانا,حکایتی از فردوسی,طنزهای عبید زاکانی,حکایت کوتاه,حکایت ساده,حکایت کوتاه از عبید زاکانی,حکایت کوتاه از مولانا,حکایت کوتاه لری,حکایت حافظ,داستان های مولوی,انواع حکایت,حکایت های زیبا از مولانا,حکایتهای عبید زاکانی,داستان درون مورد شجاعت,داستانـهای مولوی,داستانـهای اموزنده مولانا,حکایتی کوتاه از فردوسی,حکایتی از عبید زاکانی,حکایت مولوی,حکایت های کوتاه,حکایت های کوتاه از مولانا,انواع داستان کوتاه,حکایت از فردوسی,حکایت از مولانا,داستان عبید زاکانی,طنز های عبید زاکانی,داستان خواستن توانستن است,داستان کوتاه از مولانا,حکایت پیرمرد و سلطان محمود,انواع داستان ها,حکایت فضول,حکایت کوتاه از فردوسی,داستان کوتاه درون مورد تفکر خلاق,داستان کوتاه درون مورد فضولی,داستان مسولیت پذیری,داستان های آموزنده از مولانا,داستان درون مورد حروف الفبا,داستان حلقه ازدواج,عبید زاکانی,قصه های مولانا,لطیفه های عبید زاکانی,مسئولیت پذیری داستان,داستانـهای کوتاه مولانا,داستان اعتیـاد,داستان مناعت طبع,داستان ورزشی,داستان کوتاه لری,حکایت ها,حکایت طنز عبید زاکانی,داستان آب,حکایت خراسانی,داستان کوتاه مسئولیت پذیری,داستان کوتاه درون مورد شجاعت,داستان کوتاه درباره شجاعت,داستان کوتاه از سعدی,داستان کوتاه تفکر خلاق,داستان تلاش,داستان درون مورد مسولیت پذیری,داستان درون مورد مناعت طبع,داستان فضولی,داستان دزد,داستانـهای کوتاه,عبید زاکانی,داستانی درون مورد فضولی,لقمان حکیم حکایت,لطیفه درون مورد مسئولیت پذیری,داستان رفیق نیمـه راه,داستان روباه,داستان درباره مسولیت پذیری

نوع مطلب : داستان كوتاه - حرف الف، 
برچسب ها: داستان اسب خوب و قرین بد، داستان، داستانک، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده،

. لطیفه درباره تفکرخلاق
[لطیفه درباره تفکرخلاق]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 22:10:00 +0000لطیفه درباره تفکرخلاق

داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه - داستان ...

داستان افسردگی مارادونا

 

مارادونا مدتی بـه خاطر افسردگی بعد از ترك اعتیـاد درون تیمارستان بستری بود، لطیفه درباره تفکرخلاق وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد:

اونجا دیوانـه های زیـادی بودند، یكی مـی گفت من چگوارا هستم همـه باور مـی كردن.

یكی مـی گفت من گاندی ام همـه قبول مـی كردن.

ولی وقتی من گفتم مارادونا هستم همـه خندیدن و گفتن هیچ كس مارادونا نمـیشـه!

اونجا بود كه من خجالت كشیدم كه چه بر سر خودم آوردم.

در این دنیـا غرور دمار از روزگار آدم درون مـیاره و دقیقا گرفتار چیزی مـیشی كه فكر مـی كنی هرگز درون دامش نخواهی افتاد.

مراقب خودتان باشید برگ ها همـیشـه زمانی مـی ریزند كه فكر مـی كنند، طلا شدند.

داستان، داستانک، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده،داستان درون مورد مسئولیت پذیری، داستان درون مورد تفکر خلاق، حکایت کوتاه سعدی، داستان درباره مسئولیت پذیری، داستان تفکر خلاق، داستان آدم فضول، حکایت لری، حکایت کوتاه از گلستان سعدی با معنی، داستان کوتاه فضولی، داستان کوتاه تفکر خلاق، حکایت های طنز عبید زاکانی، شعر کوتاه درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت از عبید زاکانی، داستان درباره تفکر خلاق، داستان کوتاه درون مورد تفکر خلاق، حکایت های کوتاه از مولانا، حکایت کوتاه درباره عید نوروز، حکایت کوتاه از مولانا، حکایت کوتاه درباره نوروز، داستان صله رحم، حکایت فضول، حکایت های لری، حکایت های کوتاه از گلستان سعدی، حکایت های عبید زاکانی، داستان کوتاه درون مورد فضولی، لطیفه درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت کوتاه از گلستان، داستان کوتاه کودکانـه درون مورد مسئولیت پذیری، داستان درون مورد تعهد، داستان درباره فضولی، داستان درمورد مسولیت پذیری، حکایت عید نوروز، یک حکایت لری، حکایت دوستی، حکایت درباره نوروز، حکایت کوتاه درون مورد عید نوروز، داستان کوتاه لری، داستان طوطی و بازرگان، داستان درباره تفکر نقاد، داستان درون مورد مسولیت پذیری، حکایـات عبید زاکانی، حکایتی کوتاه از مولانا، حکایتی کوتاه از گلستان، داستان کودکانـه درون مورد مسئولیت پذیری، داستانـهای کوتاه و آموزنده از مثنوی، حکایتی درون مورد خشم، داستان های عبید زاکانی، حکایت ساده، حکایت درباره عید نوروز، حکایت درون مورد نوروز، حکایت فردوسی، یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی با معنی، حکایت کوتاه از سعدی، داستان درباره ی تفکر خلاق، داستان درون مورد صله رحم، حکایت صبر، داستان درباره ی مسئولیت پذیری، حکایت درون مورد عید نوروز، داستان های مولانا، حکایت های نوروزی، داستان کوتاه درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت نوروز، داستانی درون مورد مسئولیت پذیری، داستان درون مورد هن خوب و بد، حکایت مادر، حکایتی از فردوسی، داستان های لری، داستان کوتاه درباره مسئولیت پذیری، حکایت های زیبا از مولانا، داستان کوتاه نوروز، حکایت درون مورد مسئولیت پذیری، داستان مسولیت پذیری، داستان مناعت طبع، حکایت های مولانا، حکایت سبزواری، داستان خواستن توانستن است، داستان ادم فضول، حکایت درباره عید، حکایت کوتاه سبزواری، داستان کوتاه درباره تفکر، حکایت از فردوسی، حکایـات مولانا، داستان درباره مناعت طبع، حکایتی کوتاه از سعدی، داستان ضرب المثل خواستن توانستن است، داستان درباره مسولیت پذیری، داستان درمورد تفکر خلاق، حکایت خراسانی، داستان کوتاه درباره تفکر خلاق، داستان های کوتاه محلی لری، داستان کوتاه درون مورد کنترل خشم، حکایت عبید زاکانی، داستان درباره شادی، داستان کوتاه درون مورد مناعت طبع، حکایتی از عبید زاکانی، داستان کوتاه مسئولیت پذیری، داستان کوتاه بـه زبان لری، حکایتی درون مورد نوروز، داستان درون مورد غفلت، حکایت لری کوتاه، حکایتی کوتاه درباره نوروز، داستان درون مورد مناعت طبع، آموزش حروف الفبا با قصه، حکایت های خراسانی، عبید زاکانی طنز، داستان کوتاه درباره ی تفکر خلاق، حکایت محبت، مسئولیت پذیری داستان، حکایت درون مورد خوزستان، داستان کوتاه مادر و ، داستان کوتاه عید نوروز، حکایت درمورد نوروز، داستان لری، داستان درون مورد تفکر نقاد، داستانی درون مورد تفکر خلاق، حکایت های کوتاه لری، داستان کوتاه درباره ی مسئولیت پذیری، حکایت مولوی، داستان کوتاه تفکر نقاد، داستانی درون مورد فضولی، ضرب المثل خواستن توانستن است، داستان درمورد مسئولیت پذیری، دروغگو دشمن خداست، داستان انفاق، حکایت کوتاه درون مورد نوروز، حکایت حافظ، داستان عبید زاکانی، حکایت کوتاه فردوسی، حکایت های سعدی، قصه درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت کوتاه از فردوسی، انواع داستان کوتاه، حکایت کوتاه از عبید زاکانی، یک حکایت کوتاه از مولانا، داستان کوتاه درون مورد عید نوروز، داستان کوتاه حروف الفبا، حکایت بـه زبان لری، انواع حکایت،داستان کوتاه از عبید زاکانی، داستان درون مورد شادی، داستان طوطی و بازرگان، اشعار داستانی مولانا، حکایت کوتاه از حافظ، داستان های کوتاه از شاهنامـه فردوسی، داستان کودکانـه مسئولیت پذیری، داستانـهای عبید زاکانی، داستان درون مورد مسیولیت پذیری، داستانی کوتاه از فردوسی، حکایت کوتاه لری، حکایت خواستن توانستن است، حکایتی درباره نوروز، داستان حروف الفبا، داستان درون مورد شجاعت، قصه های الفبا، داستان کوتاه درباره مسولیت پذیری، حکایت از مولوی، داستان تفکرخلاق، حکایتی از حافظ، داستان کوتاه درباره انفاق، حکایت های مولوی، داستان کوتاه از گلستان سعدی، حکایت های کوتاه از حافظ، حکایت مناعت طبع، حکایت درباره بهار، مثل کوتاه، داستان نزدیکی، داستان درمورد فضولی، داستان درون مورد خلاقیت، طنز عبید زاکانی، حکایتی کوتاه از فردوسی، حکایت درباره ی نوروز، حکایـات مولوی، قصه طوطی و بازرگان، داستان کوتاه درون مورد حسادت، حکایتی درباره عید نوروز، داستان درون مورد نوروز، حکایتی کوتاه از گلستان سعدی، داستان درون مورد فضولی، داستان درون مورد انفاق، داستان کوتاه درباره نوروز، داستان حروف الفبا به منظور کودکان، داستانی درباره مسئولیت پذیری، داستانـهای مولانا بـه زبان ساده، داستان کوتاه درون مورد انفاق، حکایت کوتاه بـه زبان لری، حکایت از گلستان سعدی با معنی، حکایت نوروزی، داستان درباره عید نوروز، حکایت از مولانا، حکایت کوتاه ازسعدی، داستان لری کوتاه، داستان کوتاه درون مورد مسولیت پذیری، داستان کودکانـه درون مورد شادی، داستان معلم و شاگرد، حکایت فضولی، لیست داستان های مثنوی، حکایت کوتاه ترکمنی، داستان های مولوی، حکایت ساده و کوتاه، داستان کوتاه خواستن توانستن است، داستانی درباره ی فضولی، داستان درون مورد صبر، داستان درباره نوروز، لطیفه درباره مسئولیت پذیری، نقاشی درون مورد مسئولیت پذیری، داستان کوتاه درباره شجاعت، حکایت های حافظ شیرازی، داستان کوتاه مدیریت خشم، حکایتی کوتاه از مولوی، داستان لقمـه حرام، داستان کوتاه درون مورد تفکر نقاد، حکایت ورزشی، داستان جوراب، طوطی و بازرگان، طنز های عبید زاکانی، داستان درباره ی شکرگزاری، داستان کوتاه درمورد اعتیـاد، داستان درموردتفکرخلاق، داستان طوطی وبازرگان، داستان نماز جمعه، قصه های مولانا، یک حکایت کوتاه از کتاب گلستان سعدی، حکایت از حافظ، داستان کودکانـه درباره مسئولیت پذیری، انواع داستان ها، حکایت درون مورد عید، حکایت کوتاه و ساده، حکایتی از مولانا، داستان درون مورد خشم و عصبانیت، حکایت کوتاه درباره ی عید نوروز، حکایـات لقمان، داستان صله ی رحم، حکایتی درون مورد عید نوروز، حکایت درون مورد هن خوب، حکایت کوتاه وطن، حکایت های گلستان، حکایت کوتاه عید نوروز، داستان درون مورد تفکر، لقمان حکیم،حکایت، حکایت های کوتاه از گلستان، حکایت کوتاه از گلستان سعدی، داستان های کوتاه مولوی، حکایت درمورد عید نوروز، حکایت مولانا، داستان ورزشی، داستان کوتاه خلاقیت، حکایت ب زبان لری، داستان کوتاه درون مورد تعهد، داستانـهای طنز عبید زاکانی، داستان درون مورد عید نوروز، داستانی درباره فضولی، لطیفه درون مورد مناعت طبع، داستانی از گلستان سعدی، حکایت کوتاه از مثنوی معنوی، حکایـات طنز عبید زاکانی، حکایت کوتاه مولوی، حکایت کوتاه سعدی با معنی، داستان کوتاه سعدی، داستان درباره شجاعت، حکایت های کوتاه گلستان سعدی، حکایت های بوستان سعدی، داستانی درون مورد عید نوروز، داستان های کوتاه درباره ی حسادت، داستان کوتاه فردوسی، داستان کوتاه درباره تفکر نقاد، داستانی کوتاه از مولوی، حكایت های سعدی، حکایت کوتاه حافظ، حکایت های کوتاه از سعدی، داستان کوتاه طنز از عبید زاکانی، داستان کوتاه درون مورد صبر، داستانـهایی درون مورد صلوات، حکایت کوتاه از مولوی، داستان اعتیـاد، داستان کوتاه از فردوسی، داستان کوتاه از سعدی، حکایت کوتاه نوروز، یک حکایت از فردوسی، حکایت های گلستان سعدی، حکایت درباره ی عید نوروز، داستان های طنز عبید زاکانی، حکایت درباره تبریز، داستان مولانا، داستان حافظ، داستان درمورد عید نوروز، داستان های کوتاه عبید زاکانی، داستان درون مورد مدیریت خشم، داستان کوتاه درباره عید نوروز، داستان به منظور انشا، داستان کوتاه درباره فضولی، شعر داستانی مولانا، یک داستان درون مورد مسئولیت پذیری، یک حکایت ساده، یک حکایت کوتاه و ساده، داستان کوتاه درمورد تفکر خلاق، حکایتی از مولوی، داستان درون مورد حروف الفبا، داستان درباره ربا، داستان هن، داستانی درباره عید نوروز، داستان درون مورد خشم، داستان طوطی بازرگان، داستان های سعدی، حكایـات عبید زاكانی، حکایت مسئولیت پذیری، داستان طوطی و بازرگان مولانا، حکایت طنز عبید زاکانی، داستانی درون مورد شجاعت، داستان درباره ی نوروز، شعر کوتاه درون مورد تفکر خلاق، داستان ورزشی کوتاه، داستان نوروز، حکایت کوتاه گلستان، داستان کوتاه از گلستان، مفهوم ضرب المثل خواستن توانستن است، داستانی درباره هن بد، حکایتی درباره ی هن بد، حکایت های کوتاه سعدی، داستان هایی درون مورد انفاق، حکایت از گلستان سعدی کوتاه، داستان های عرفانی مولانا، داستان کوتاه درون مورد شادی، داستان درباره انفاق، حکایتی درباره ی عید نوروز، حکایتی کوتاه، داستان های کوتاه شاهنامـه، داستانی کوتاه از گلستان، سعدی، داستانی از مولانا، لطیفه درون مورد تفکر خلاق، حکایت های مثنوی مولانا، حکایت های فردوسی، حکایت کوتاه عبید زاکانی، داستانی کوتاه درون مورد انفاق، شعر درباره مسئولیت پذیری، داستان مسئولیت پذیری، شعر با موضوع مسئولیت پذیری، داستان درباره ی مسولیت پذیری، داستان کوتاه اعتیـاد، نمایشنامـه کوتاه درون مورد اعتیـاد، داستان کوتاه درباره ی تفکر نقاد، داستانی درمورد فضولی، یک حکایت کوتاه بـه نثر ساده، حکایتی کوتاه از حافظ، داستان چشم پوشی، داستانی از مولوی، داستان کوتاه درون مورد شکر خدا، داستانـهای مولانا، داستان های حافظ، حکایـات عبید، داستان های کوتاه سعدی، حکایت از سعدی، حکایت کوتاه از شاهنامـه، داستان کوتاه درون مورد خشم، داستان درون مورد نوروز، لطیفه درباره ی مسئولیت پذیری، حکایت دزدان ناقلا، داستان رفیق نیمـه راه، داستان های مثنوی معنوی، داستان تفکر نقاد، طنزهای عبید زاکانی، داستان کوتاه کودکانـه درون مورد شجاعت، داستان کوتاه درون مورد شجاعت، داستان های کوتاه از گلستان سعدی، من آنم کـه من دانم، داستان های گلستان سعدی، داستان طوطی، داستان درمورد غرور، داستان محبت، داستان شاعری، حکایت کوتاه از سعدی به منظور کودکان، داستان تشکر از خدا، داستان گرگ و، یک داستان کوتاه از سعدی، حکایت جوان و راهزن، یک داستان زیبا از گلستان سعدی، یک حکایت کوتاه از سعدی با معنی، داستان درون مورد مدارا، حکایتی از سعدی با معنی، داستان از گلستان سعدی، داستان سفره هفت سین، داستان کوتاه درباره غرور، حكایتها، داستان های کوتاه کردی، انشا درباره ی مسئولیت پذیری، حکایت کوتاه از بهارستان جامـی، حکایت خیلی خیلی کوتاه، داستان های كردن، داستان هفت سین، باب هفتم گلستان سعدی، درون مورد مناعت طبع، معنی باب هشتم گلستان سعدی، داستان کوتاه درون مورد مشارکت، داستان مردن، داستان کوتاه از مثنوی، متن درون مورد خواستن توانستن است، حکایت و داستان کوتاه، لطیفه تفکر خلاق، عبید زاكانی، داستان نزدیکی ، داستان درون مورد طمع، داستان نقاشی، تحقیق درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت درباره اصفهان، داستان لقمان حکیم، حکایت سعدی، داستان های كوتاه عاشقانـه، حکایت کوتاه شیرازی، داستان درون مورد شکر نعمت، نقاشی درباره ی مسولیت پذیری، داستان کودکانـه درباره غیبت، داستانی درباره مشارکت، حکایـات آموزنده کوتاه، نمایشنامـه از گلستان سعدی، حكایـات، حكایت های گلستان سعدی، داستان درمورد دروغگویی، داستان مار، یک حکایت کردی، درباره مسئولیت پذیری، داستانـهای مولوی بـه زبان ساده، داستان درون مورد مشارکت، حکایـات آموزنده، درمورد مسئولیت پذیری، داستان طوطی و بازرگان بـه زبان ساده، داستان ابلیس، داستان درباره فضول، حدیث درون مورد مسئولیت پذیری، حكایتی از گلستان سعدی، مفهوم یک کلاغ چهل کلاغ، حکایـات کوتاه، داستان های کوتاه از سعدی، داستان کودکانـه درباره مشارکت، بازرگان و طوطی، معنی حکایت های عبید زاکانی، داستان کوتاه دعا، داستان های مردن، داستان سعدی، داستان درمورد انفاق، شعر زیبا درون مورد مسئولیت پذیری، حکایت بوستان سعدی، داستان کودکانـه درون مورد مشارکت، حكایت كوتاه از سعدی، داستان کوتاه درمورد طمع، حکایت های اصفهانی، گلستان سعدی حکایت، حکایتی درون مورد اصفهان، حکایت های بوستان سعدی با معنی، لطیفه های ادبی عبید زاکانی، داستان کودک شجاع، حکایت از کتاب گلستان سعدی، داستانی از عید نوروز، سخنان عبید زاکانی، حکایت و داستان، داستان بز، داستان لیلی و مجنون، حکایتی از مثنوی معنوی، داستان های کوتاه درون مورد دروغ، یک حکایت کوتاه از سعدی، حکایت های کوتاه از گلستان سعدی همراه با معنی، آخوند هفت خط، مسئولیت پذیری نقاشی، موضوع انشا داستانی، داستان استاد و دانشجو، داستان زن آخوند، حدیث مسولیت پذیری، حکایتی کوتاه و ساده از گلستان سعدی، داستانی از مثنوی معنوی، حکایتی زیبا و کوتاه از گلستان سعدی، داستان یک کلاغ چهل کلاغ، داستان ، شعر درون مورد مسئولیت پذیری، داستانی درباره ی عید نوروز، داستان و حکایت زیبا از گلستان سعدی، داستان بوسه، حکایت لقمان، نمایشنامـه درباره ی عید نوروز، داستان مولانا و شمس، حکایت طوطی و بازرگان، داستان خوردن، شعر های کوتاه از مولانا، داستان معلم، نقاشی داستان، داستانـهای مثنوی مولوی، حکایت خیلی کوتاه قدیمـی، یك كلاغ چهل كلاغ، داستان از فردوسی، داستان لری، داستانـهای سعدی، نقاشی درون مورد مسئولیت پذیری طرح کرامت، مطلب درون مورد مسئولیت پذیری، جک درون مورد مسئولیت پذیری، داستان کوتاه درباره تشکر، حدیثی درباره مسئولیت پذیری، قصه سفره هفت سین، داستان درون مورد صبر و چشم پوشی، یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی، چهل کلاغ، پیرزن فقیر، سرباز سیگاری، چیستان درباره ی مسئولیت پذیری، شعر درباره مسیولیت پذیری، متن مسئولیت پذیری، دو گرگ، داستان درون مورد تشکر، داستان آرزو، حکایت کوتاه گلستان سعدی با معنی، داستانی درون مورد تفکر نقاد، حکایت کوتاه درباره اصفهان، داستان مسجد مـهمان کش، حکایت سعدی درباره دوستی، کوتاه ترین داستان شاهنامـه، شعر درون مورد مسئولیت پذیری، داستان رفیق، داستان روز مادر، حکایت غرور، داستان کوتاه درباره تنبلی، باب هشتم گلستان سعدی، داستان درباره ی شجاعت، حکایتی کوتاه از نظامـی، داستان بخل، داستان درون مورد سگ، حکایت عبید،و لوچه خوردن، داستان های ابو علی سینا، داستان کودکانـه درون مورد بخشش، داستان روباه و شیر، یک داستان کوتاه درون مورد عید نوروز، داستان کوتاه مادر، داستان ایثار، داستان درباره ی ورزش، داستان شیر، داستان خلاقیت، داستان کوتاه درمورد عید نوروز، شعر درباره ی مسئولیت پذیری، داستان حکایت، رمان کتک خوردن، داستان هاچیکو، قصه های مثنوی، درباره مسولیت پذیری، درون مورد مسئولیت پذیری، داستان مال حرام، داستانی کوتاه از بوستان سعدی، داستان های مولوی مثنوی، داستان های نزدیکی، حکایت اندازه نگهدار کـه اندازه نکوست، داستان کوتاه درباره آداب زندگی، نقاشی مسولیت پذیری، حکایت کوتاه از کتاب گلستان، حکایتهای سعدی، داستان تعهد، نقاشی مسئولیت پذیری، داستان لر، داستان دعوا، حکایتی از گلستان سعدی، حکایت های کوتاه کردی، شعر سعدی درون مورد مسئولیت پذیری، انشا حکایت، داستان الفبا، داستان درون مورد شجاعت، بازنویسی حکایت عبید زاکانی، حکایتی درباره وطن، داستان کودکانـه درباره دروغ، حکایت تربیت، داستان درباره ی تفکر، حکایت لری بـه زبان لری، داستان شکر نعمت، داستان نزدیكی، داستانـهای کوتاه مثنوی، داستانی درباره ی انفاق، داستانی درون مورد صبر، حکایت از مثنوی معنوی، داستان های مثنوی، داستان کوتاه معلم، لطیفه درون مورد مسولیت پذیری، حکایـات کوتاه گلستان سعدی، حکایت اصفهانی کوتاه، داستان های عرفانی مثنوی، داستان های شمس و مولانا، جوراب خانم، داستان درون مورد مدارا، حکایت سعدی کوتاه، داستان حسادت، داستانی از کتاب گلستان سعدی، نقاشی درمورد مسولیت پذیری، حکایت های مثنوی، داستان قطار، داستان حکایت تربیت، حکایتی کوتاه از جامـی، داستان کوتاه درون مورد تفکر، حکایت ها، داستان نان و حلوا، عبید زاکانی، داستانـهای مثنوی، داستان زرتشت، قصه درباره شجاعت، داستان درباره تشکر از خدا، قصه درون مورد عید نوروز، داستان کوتاه درباره ی صبر، داستان کوتاه مشارکت، معنی حکایت عبید زاکانی، داستان کوتاه درون مورد طمع، داستان صلوات، داستان مرد، داستان های حافظ شیرازی، داستان کوتاه نظم، درباره ی تفکر خلاق، زن اخوند، داستان مادرم، حکایت گلستان سعدی، حکایتی آموزنده از گلستان سعدی

نوع مطلب : داستان كوتاه - حرف الف، 
برچسب ها: داستان افسردگی مارادونا، داستان، داستانک، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده،

. لطیفه درباره تفکرخلاق . لطیفه درباره تفکرخلاق : لطیفه درباره تفکرخلاق
[لطیفه درباره تفکرخلاق]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 04:45:00 +0000لطیفه درباره تفکرخلاق

طرح کرامت تفکر نقاد با مـهارت تفکر به منظور پایـه پنجم ابتدایی

دانلود طرح کرامت تفکر نقاد پایـه پنجم ابتدایی واحد کار تفکر نقاد مـهارت تفکر درون ۳۰ صفحه

این واحد کار طرح کرامت تفکر نقاد به منظور دانش آموزان پایـه پنجم ابتدایی بـه صورت کامل و جامع و آماده به منظور اجرا درون کلاس مربوطه مـی باشد.

فواید طرح کرامت کدامند؟

کمک بـه خود شناسی دانش آموزان ، لطیفه درباره تفکرخلاق کمال یـابی ، شـهروند خوب ، آشنایی با قوانین و احکام اسلامـی ،پرورش فضائل اخلاقی ،انصافت اعتماد بـه نفس ، احترام بـه حقوق دیگران و .. لطیفه درباره تفکرخلاق از جمله فواید آموزش طرح کرامت مـی باشد. لطیفه درباره تفکرخلاق آموزش طرح کرامت درون زندگی روز مره افراد تاثیر مستقیم داشته و در فراهم یک زندگی همراه با احساس خوشبختی نقش دارد.

طرح کرامت تفکر نقاد مربوطه شامل موارد زیر مـی باشد:

 • آیـات قرآنی

 • حدیث و سخنان بزرگان دین

 • قصه خوانی

 • بحث و گفتگو

 • شعر و لطیفه و زنگ تفریح

 • کار گروهی

 • تکمـیل کاربرگ واحد کار مربوطه و…..

 • جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز

 • دانلود آیـات قرآنی درباره….

 • دانلود حدیث درباره….

 • دانلود شعر درباره….

 • دانلود قصه درباره….

 • دانلود لطیفه درباره….

 • برای خرید و دانلود طرح کرامت تفکر نقاد روی دکمـه قرمز زیر کلیک کنید.

  لیست فایل هایی کـه پس از پرداخت مـی توانید دانلود کنید. نام فایل اندازه فایل tafakor naghad.doc 824.39 KB

  تهیـه کننده :کانون تخصصی دانشجو

  امتیـاز کلی

  5 / 4.7

  خیلی خوب!

  کاملترین و جدیدترین فایل موجود درون اینترنت


  برچسب ها

  : لطیفه درباره تفکرخلاق
  [لطیفه درباره تفکرخلاق]

  نویسنده و منبع: کانون تخصصی دانشجو | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 07:52:00 +0000  لطیفه درباره تفکرخلاق

  فانتزی ها (طنز و…) – باشگاه بهروزي

  در این روز مـی‌توانید شرایطی را فراهم آورید کـه محیط کار را به منظور پرسنلتان دلپذیر تر کند.

  مثلا مـی‌توانید اجازه دهید؛فقط همان یک روز هرهرجور دلش مـی‌خواهد لباس بپوشد،زمان ناهار موزیک پخش کنید و یـا حتی درون ساعت کاری بازی گروهی راه بیـاندازید. لطیفه درباره تفکرخلاق به منظور “مناسبت های ماه فوریـه” منتظر ما باشید.

  . لطیفه درباره تفکرخلاق : لطیفه درباره تفکرخلاق ، لطیفه درباره تفکرخلاق
  [لطیفه درباره تفکرخلاق]

  نویسنده و منبع: کانون تخصصی دانشجو | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 03:47:00 +0000  تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
  هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
  در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
  i.video.ir@gmail.com