گزارش برگزاری مجمع عمومـی خانـه خیرین ایران

مجمع عمومـی خانـه خیرین ایران درون تاریخ 93/8/21 درون سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار گردید تعداد 47 نفر از نمایندگان استان ها و خیرین درون این مراسم شرکت د و انتخابات خانـه خیرین ایران برگزار گردید.

نتایج انتخابات: اعضاء هیت مدیره                   نام و نام خانوادگی                                نماینده استان                    تعداد آرایب شده

1 -آقای سید علی اکبرتوکلی                         استان تهران                                29 رای

2- خانم زهرا الستی                               استان خراسان رضوی                        23 رای

3-آقای عبدلعلی شمس                                 استان فارس                                21 رای

4- آقای محمود نژاد                                        استان تهران                               20 رای

5- خانم قدسیـه بنی واهب                              استان کرمان                               18 رای

6- خانم فاطمـه حسن آبادی                         استان کرمانشاه                             18 رای

7- آقای سید محمود مـیر ابوالقاسمـی                استان یزد                                  18 رای

8- آقای اسماعیل علیخانی                            استان اصفهان                              15 رای

9- آقای محمد شرافت                                   استان مرکزی                              14 رای

----------------------------------------------------------------------------------------------

عضو هیت مدیره علی البدل

1- آقای سید کاظم مـیر عظیمـی                        استان قم                                  14 رای

2- آقای رحمت الله بیگدلی                              استان زنجان                              14 رای 

----------------------------------------------------------------------------------------------

بازرسان

1-آقای سید عیسی سید نقوی              استان آذربایجان شرقی                       27 رای

2-خانم فریده امـین اسلامـی                         استان کردستان                             18 رای 

----------------------------------------------------------------------------------------------
بازرس علی البدل

1- آقای اردشیر رستمـی خو                استان کهکیلویـه وبویر احمد                   16 رای

. لینگ گروه انجمن خیرین . لینگ گروه انجمن خیرین : لینگ گروه انجمن خیرین ، لینگ گروه انجمن خیرین
[لینگ گروه انجمن خیرین]

نویسنده و منبع |