ع وفیلم زیرناف

ع وفیلم زیرناف بازرگان | مَحکمـه(assize)یـادداشتهای محمد شوری،نویسنده و ... | خاطرات سیـاسی | مَحکمـه(assize)یـادداشتهای محمد شوری،نویسنده ... |

ع وفیلم زیرناف

بازرگان | مَحکمـه(assize)یـادداشتهای محمد شوری،نویسنده و ...

#چند_سال_پیش

#۸شـهریور_۱۳۶۰؛

#انفجار_کاخ_نخست_وزیری

شـهیدسوم!!

#محمد_شوری

نویسنده و روزنامـه نگار بیکار

https://t.me/shoorijezehmohammad

عامل انفجار»#مسعود_کشمـیری»همان شخصی بودکه دربین شـهدانام اوبرده شدودرروزاول درون کنارشـهیدعزیزرئیس جمـهورماوشـهیدمحبوب ما نخست وزیربنام»شـهیدسوم»قلمدادشد.

«شـهیدسوم»عنوانی بودکه آیت الله ربانی املشی _که درآن زمان ریـاست دادستانی کل کشوررابرعهده داشت_آنرادریک مصاحبه رادیوتلویزیونی بیـان کرد.

مسعودکشمـیری متولد۱۳۲۹درکرمانشاه،(از اعضای سازمان مجاهدین خلق)توانست باظاهری حکومت پسندتامرحله دبیری شورای امنیت جمـهوری اسلامـی خودرابالاببردو با انفجارمحل جلسه این شوراضربه ای مـهلک همان ابتدابرجمـهوری تازه تاسیس شده وارد سازد.

سوابق شغلی مسعودکشمـیری قبل ازانقلاب اینـهاست:

«کارآموز درون وزارت کار و امور اجتماعی(از تاریخ۲۳مرداد۱۳۵۱تا اواخر سال۵۳ با قراردادهای۶ماهه).

شاغل درشرکت سایبرناتیک.

شاغل درشرکت انگلیسی «رایدرهند.

وبعدازانقلاب:

عضویت درکمـیته.

عضویت درضداطلاعات مرکزی نیروی هوایی ومرکزمستشاری آمریکایی‌هاباعنوان نماینده نخست وزیردولت موقت و زیر نظرکمـیته اداره دوم ارتش.

عضویت درطرح وبرنامـه سپاه پاسداران انقلاب اسلامـی.

عضویت موثردرستادخنثی سازی کودتای نوژه بـه نمایندگی ازکمـیته اداره دوم ارتش.

عضودفترنخست وزیری درسیستان وبلوچستان.

عضویت درمعاونت سیـاسی اجتماعی وزیرمشاوردرامور اجرایی.

عضویت دردفتراطلاعات وتحقیقات نخست وزیری.

فعالیت دردبیرخانـه شورای امنیت.

جانشین دبیر شورای امنیت.

#سعید_حجاریـان،درمصاحبه باروزنامـه«فتح،۱۵فروردین۱٣۷۹»مـی گوید:

«مابعدازانقلاب چشممان راکه بازکردیم دیدیم کـه #ساواک منحل شده،و۱۷،هیجده جریـان اطلاعاتی درکشوربوجودآمده است.هرکنار وگوشـه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته بـه این کمـیته وآن بخش ازسپاه،ستادمبارزه باموادمخدرآقای خلخالی،نخست وزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلات اطلاعاتی دقیقی وجودنداشت وکشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعاتی خارجی شده.ما احساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».

ودر مورد«مسعودکشمـیری»مـی‌گوید:

«درابتدای انقلاب بچه‌های #سازمان_مجاهدین_خلق درهمـه ارگان های حساس حضور داشتند.دردادستانی بودند.دردستگاه قضایی تاحددستیـارقاضی بودند.درحزب جمـهوری هم حضورداشتند.مرکزیت سازمان ازمقطعی بـه بعدبه نیروهایش اعلام کردکه غیرعلنی کارکنندوهویت سازمانی خودراپنـهان کنند. ع وفیلم زیرناف کلاهی،کشمـیری،جوادقدیری،عباس زری‌باف و تعداددیگری ازافرادنظیرقاتل شـهیدقدوسی از نیروهای آنان بودندکه بعدامشخص شددر حزب،دادستانی،اطلاعات نخست وزیری وجاهای مختلف نفوذد.کشمـیری را آقای علی تهرانی(باشیخ علی تهرانی اشتباه نشود) بـه ما معرفی کرده بود.البته ایشان هم شناختی از همکاری اوباسازمان نداشت.اول انقلاب هری دوستانش راباخودمـی‌آورد.کشمـیری خیلی منظم بودودرتنظیم گزارش‌هاو صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت.این بود کـه وقتی به منظور دبیرخانـه شورای امنیت ملیی را خواستنداطلاعات نخست وزیری هم کشمـیری رامعرفی کرد.بعدازانفجاردفتر نخست وزیری بودکه درپیگیری‌هاپس ازآنکه مادر و کشمـیری بازداشت شدندبه ارتباطات خانوادگی اوباسازمان دست پیدا کردیم. ع وفیلم زیرناف برادرهای همسرکشمـیری درشیرین عضو سازمان بودندوطبیعی بودکه باامکانات کمـی کـه مادرگزینش افراددرابتدای انقلاب داشتیم بـه این ارتباطات دست پیدا نکنیم».(پایـان نقل قول)

ازآن مان تاالان۳۶سال گذشته وهرجریـان وفردی ازآن روایتی رادراختیـارافکارعمومـی قرارداده،خوب هست بعدازاین همـه سال این بارخودکشمـیری(اگرزنده هست واین گزارش رامـی خواند)یک نوارویدئویی ازخودضبط کند وحقایق رابگوید.هرچه وهرجوری کـه مـی خواهدبگوید.حقایق ازدل آن خودش بیرون خواهدآمد.اگرخواست همان زمان ضبط پخش کندواگرنخواست،بگذاردپس ازمرگش..

گزارش زیرگزینش ماازمطالب آن دوره است.

محمد شوری

نویسنده و روزنامـه نگار بیکار

۷شـهریور۱۳۹۶

[قبول مسئولیت ازشعبه لندن]

#روزنامـه صبح آزادگان۱۰شـهریور۱۳۶۰

باانتشاراعلامـیه ای درانگلستان

گروهک امریکایی منافقین مسئولیت انفجارنخست وزیری رابرعهده گرفت.

فرانس پرس ازپاریس گزارش دادسازمان مجاهدین خلق عصرروزانفجارباانتشاراعلامـیه ای مسئولیت انفجارنخست وزیری ایران را برعهدادگرفت.

بگزارش فرانس پرس این اطلاعیـه درانگلستان ازسوی سازمان مجاهدین خلق درلندن منتشرشده است.

[۷سوالی کـه #کیـهان ازقول مردم نوشت]

روزنامـه کیـهان۱۰شـهریور۱۳۶۰

مسئول انفجاروبمب گذاری دردفترنخست وزیری کیست؟

باتوجه بـه سیل تلفن های ملت مسلمان وشـهید پرورمان وسوال درباره چگونگی ماجرای بمبگذاری درنخست وزیری کـه منجربه شـهادت دوتن ازبهترین فرزندان لسلام وانقلاب محمدعلی #رجایی ریـاست جمـهوری مکتبی ایران ونخست وزیرمحبوب دکترباهنرگردیده هست کیـهان عین سوالات مردم رادرکیـهان منعوانتظارداردمسئولان هرچه زودتر نسبت بـه این سوالات پاسخ شایسته وبایسته ای اعلام نمایند.

متن سوالات بحث برانگیزامت اسلام بـه این شرح است:

۱_علل انفجاروچگونگی اقدام به منظور شناسایی دستگیری عامل یـاعاملین بمبگذاری

۲_باتوجه بـه اشتباه جریـان بمبگذاری درحزب جمـهوری ونخست وزیری چهی دراین ماجرای فجیع دست داشته است؟

۳_چه شخصی مـی توانست راحت بـه ساختمان واتاق کنفرانس واردوباخیـال راحت موادمنفجره راجاسازی نماید؟محلی کـه بایدازنظرنقطه نظرحفاظت ازامنیت کامل برخوردارباشد.

۴_وزارت کشورومسئولان حفاظت نخست وزیری دراین باره تاکنون چه اقدامـی کرده اند؟

۵_گفته شده هیـاتی ماموربررسی ماجرای انفجارنخست وزیری شده این هیـات تاکنون بـه چه نتایجی  رسیده است؟

۶_گفته مـی شودکه پلیس فقط حفاظت درب ورودی نخست وزیری راعهده دارد،عاملین حفاظت ساختمان های داخلی ومسئولین حفاظت وانتظامات داخلی چهانی بوده اند؟

۷_روی هم رفته مسئولان چه پاسخی درقبال این فاجعه عظیم کـه  موحب ازدست رئیس جمـهورمحبوب ونخست وزیر شده هست برای ملت شـهیدپرورومبارزمان دارند؟

[ستون پنجم]

روزنامـه کیـهان۱۱شـهریور۱۳۶۰

یـادداشت روز

ستون پنجم  آمریکاراخلع سلاح کنیم!

بدنبال فاجعه انفجاربمب دردفترنخست وزیری وابهاماتی کـه درموردچگونگی این واقعه به منظور مردم مامطرح گردید،بنگاه شایعه پراکنی امپریـالیسم امریکاوجبهه متحدضدانقلاب داخلی دردوروزگذشته سخت بکارافتاد تاازطریق دامن زدن بـه ابهامات وسوالات بحق توده های مردم چهره انقلاب ومقامات انقلابی رابه زیرعلامت سوال بکشندوبدینوسیله روی این عمل خائنانـه وطراحی شده توسط سازمان اطلاعاتی امریکا(سیـا)سرپوش بگذارند….

اگرمقامات مسئول نسبت بـه واکنش بنی صدرورجوی درموردواقعه انفجاردقت بیشتری بخرج دهندمـی توانندخطوط سیـاسی نظامـی جبهه متحدضدانقلاب راکشف ودرخارج از کشوربه افشای آن بپردازند.آنـهاتلاش دبه سوالات خبرنگاران طوری پاسخ گویندکه باصطلاح خودشان حداکثرمسائل امنیتی رارعایت کرده باشند.

شعبه مجاهدین درلندن درهمان آغازمسئولیت انفجاردفترنخست وزیری رابرعهده گرفت اما رجوی درپاریس بلافاصه آنراتکذیب کردوگفت:

دراین مورداطلاعات من ناقص است…اگررسمامسئولیت انفجاردفترنخست وزیری رابرعهده گیرندتروریست معرفی خواهندشدودراین صورت افکارعمومـی اروپا نیزحضورآنـهارادرخاک خودتحمل نخواهدکرد…

بنی صدرهم تلاش مـی کندهمچنان مدال رکورد»بزرگترین اندیشـه قرن» رابرای خود محفوظ نگاه دارد.چراکه اگراومسئولیت انفجاررابرعهده بگیرد»بزرگترین احمق قرن»محسوب خواهدشد!

[پیرزن۵۳ساله ای هست بنام خدیجه بگم آل احمدگلشن]

روزنامـه کیـهان۱۱شـهریور۱۳۶۰

#انفجار_نخست_وزیری پیرزن بیگناهی رابه شـهادت رساند.

درمـیان شـهدای فاجعه بمبگذاری نخست وزیری کـه منجربه شـهادت۲تن ازبهترین فرزندان اسلام محمدعلی رجائی رئیس جمـهورمکتبی ومحمدجوادباهنرنخست وزیرمحبوب گشت شـهیدی ناشناس مانده بودکه باپیگیری خبرنگاران کیـهان هویت اومشخص شد.

این شـهیدپیرزن۵۳ساله ای هست بنام خدیجه بگم آل احمدگلشن کـه درخیـابان پاستور سداشت.وی آن روزبرای خیوه منزل راترک کردوبه ش گفته بودکه تانیم ساعت دیگربازخواهدگشت امادرست زمانی کـه ازکنار نخست وزیری مـی گذشت بمب درون ساختمان نخست وزیری منفجرشده واورابه شـهادت رسانید…

[عوامل خارجی دست داشتند]

روزنامـه کیـهان۱۲شـهریور۱۳۶۰

نخست وزیر(مـهدوی کنی درمصاحبه):

عوامل خارجی درانفجارنخست وزیری دست داشتند.

نخست وزیردرپاسخ بـه این سوال کـه برای شناسایی عاملین انفجارنخست وزیری چه اقداماتی صورت گرفته است،گفت:

چندروزی هست که یک تیم به منظور بررسی علل وعوامل انفجارتشکیل شده  وبه نتایج بسیـار خوبی هم رسیده کـه به علت مساّل امنیتی نمـی توان فعلا دراین باره چیزی بگویم فقط همـین رابگویم کـه  دربررسی های عوامل خارجی درکاراین انفجاردست داشته اند.

[مسعودرجوی:کارمانیست!]

روزنامـه صبح آزادگان۱۲شـهریور۱۳۶۰

سخنان حجت الاسلام #ناطق_نوری درمجلس بزرگداشت شـهادت ریـاست جمـهوری ونخست وزیری جمـهوری اسلامـی ایران:

وی دربخش دیگرازسخنانش باتاکیدبرانتقادمردم نسبت بـه دادگاه ها،گفت:

مردم ایران ازاینکه دادگاه های ماقاطعانـه باگروهکهابرخوردنمـی کندبماانتفاددارند.مردم ماازاینکه مامظهررافت شده ایم بماانتقاددارند.

وی سپس افزود:

گروهک منافقین خلق درلندن اعلام مـی کندکه انفجاربمب درساختمان نخست  وزیری ازآن ماست ومامسئولیتش راپذیرفتیم ولی وقتی موج نفرت ملت ایران رامـی بیند_وواقعا توضیحی ندارند_#مسعود_رجوی درپاریس درکناربنی صدرضمن اینکه اصل مطلب راتاییدمـی کندوتبربک مـی گوید،مـی گوید:

سازمان ماچنین عملی انجام نداده است.

[وضع روحیم خوب نبود]

روزنامـه کیـهان۱۴شـهریور۱۳۶۰

مـهندس #بهزاد_نبوی طی یک مصاحبه رادیوتلویزیونی اعلام کرد:

برنامـه های دولت بـه هیچ وجه تغییرنخواهدکرد

وزیرمشاوردراموراجرایی پیرامون برخوردش درتلویزیون بامساله انفجارنخست وزیری گفت:

اتفاقاچندتن ازبرادران هم دراین زمـینـه بـه من ایرادگرفتندومن مترصدبودم تادرفرصتی مناسب باهموطنان خودمساله راروشن کنم.

نبوی اضافه کرد:

زمانی کـه من درمصاحبه شرکت کردم وضع روحیم خوب نبودچراکه فقط دوساعت ازآن واقعه گذشته بودواحتمالاچون روزبعدازاین واقعه پیروزی رزمندگان درشرف تکوین بودومنافقین دربه تاخیرانداختن آن مساله سعی فراوان کرده بودند،مایل نبودم درروحیـه برادران مادرجبهه هاتاثیری بگذارد.

بهزادنبوی درموردتحقیقات پیرامون حادثه انفجارگفت:

این تحقیقات هم اکنون ادامـه داردتاآنجائی کـه به من اطلاع رسیده کارشناسان اظهارنظرکرده اندکه این بمب دوپوندوزن داشته وآتش زابوده وقدرت تخریبی کمـی داشته هست وهمان آتش باعث شـهادت برادران ماگردیده است.

وی همچنین اضافه کرددراین رابطه چندین نفردستگیرشده اند.

سخنگو دولت درموردضدونقیض بودن اظهارات مجاهدین یـارهبرانشان پیرامون انفجارگفت:

اینـهادرانفجارحزب هم یک چنین کاری راد.گروهکهای سیـاسی درون گذشته خجالت مـی کشیدنداین قبیل کارهارابه خودنسبت دهندواین مساله رادرحال تردیدنگه داشتندتا اگرنتایج آن خوب بود،بگویندمابودیم واگر نتایج منفی داشت کـه داشته آنرامحکوم کنندکه درمجموع نشاندهنده شکست کامل آنان است.

[اینطور نیست کـه هرکسی راکه بگیرندفوری اعدام کنند!]

#روزنامـه_اطلاعات۲۲شـهریور۱۳۶۰

بهزادنبوی دریک مصاحبه مطبوعاتی

بهزادنبوی درموردانفجارنخست وزیری ومسببین آن اظهارداشت:

درحال حاضریک هیـات عالی رتبه ازشورای عالی قضایی مساله انفجاردرنخست وزیری را پیگیری مـی کندوهمانطورکه قبلاهم اعلان شده،عده ای دراین رابطه دستگیرشده اندکه البته ارتباط آنـهاباقضیـه بمبگذاری هنوزکاملامعلوم نشده.ولی کاملاتحقیقات وسیعی ادامـه داردوچون کاردرمراحل بازپرسی هست کمتراطلاعی بـه بیرون درزمـی کند.ولذا من ازآخرین تحولات جریـان اطلاعی ندارم اما مـی دانم کـه پیشرفت هایی شده است.

وزیرمشاوردرموردبمبگذاران واقدامات اخیر درموردآن هااظهارداشت:

بایدتوضیح بدهم یک مسال عمده کـه دراین بمبگذاری هاموردنظربوده ودرتحقیقات نیزباآن بسیـاربرخوردشده،عوامل نفوذی دردستگاه هستند.چون مردم سوال مـی کنندکه چطورعوامل نفوذکرده اند؟لازم مـی دانم پاره ای ازمسائل راراجع بـه عوامل نفوذی توضیح دهم.یکی ازدلایل عمده این نفوذویژگی خاص انقلاب است.اوائل انقلاب چون حرکت سیل آسای مردم همـه چیزوهمـه جاراتحت نفوذقرار دادعده ای هم بطرق مختلف بـه کمـیته هاو دادگاه هاوغیره واردشدندودرقالب انقلابی ومسلمان شروع بـه کارد.البته درزمـینـه پاکسازی عده زیـادی ازآنـهابه مرورزمان اقدام شد،امامعدودی ازآنـهانیزماندندوشناسایی نشدند.البته درزمـینـه پاکسازی وتصفیـه اینـهاعده ای هم مقاومت مـی دواین عناصرازپاکسازی شده هادفاع مـی دمثل بنی صدروهمپالکی هایش.البته آنـهابرنامـه دراز مدت داشتند،یعنی بدین صورت کـه بعضی ازعناصرنامبرده رامثل مـهره دریک نـهادانقلابی ویـااداره مـی کاشتندتادرروزمبادابکارآیند.کما اینکه بکارآمدند.البته بایدمتذکربشوبم کـه این نفوذهادرمقابل حرکت مردمـی انقلاب صفرند اماخوب،ضربه هایی هم ازاینـهاخورده ایم.در حال حاضرمسئولین دستگاه هادرمورراد تجدیدنظر کامل مـی کنندومخصوصادر سازماندهی هادقت زیـادمبذول مـی دارندکه البته این کارنیزخیلی ساده نیست.

نبوی درمورداظهارات اخیربنی صدرواعتراض بـه اعدام هاازطرف روشنفکران گفت:

بله البته آقای بنی صدراین بزرگ هارااز خودنشان مـی دهندکه البته مامعتقدیم بنی صدردرچنگ مجاهدین هست وباورنداریم کـه مجاهدین ازبنی صدردستوربگیرند،ولی کلااین مساله چیزی هست که قابل معامله نیست،ازبنی صدرکه بگذریم عده ای نشسته اندوازاعدام ها شکایت مـی کنند،بایدازاین هاپرسیددرمقابلی کـه پاسداروبسیجی رابه گلوله مـی بندد چه بایدکرد؟درمقابلانی کـه کلادرمقابل نظام جمـهوری اسلامـی ایستاده واقدام بـه فعالیت مسلحانـه مـی کنندمگرراهی جزاعدام باقی مـی ماند؟مگرماخوشمان مـی آیدکسی را بکشیم.ماهمانطوری کـه ازشـهادت برادرانمان،رجایی،باهنر،مدنی وغیره ناراحت مـی شویم شایدچیزی بـه همان اندازه ازمرگ جوان های مثل «جان فشان وظیفه»که دیشب درتلویزیون ظاهرشدووصیت نامـه خودرا خواند،ناراحت مـی شویم.مااحساس مـی کنیم این یک توطئه عظیم آمریکائیست کـه ازیک طرف شخصیت های ماراترورکنندوازطرفی جوان هایی کـه ذاتامسلمان،لیکن بازی خورده اندراازبین مـی برند.من دیشب بخاطر»جان فشان وظیفه»اشک ریختم وواقعامتاثرشدم.و کینـه ام نسبت بـه اینـهاافزون شد.چون ازیک طرف شخصیت هایی مثل رجایی راازبین مـی برندوازطرفی جوان های پاک نیتی رااین چنین بازی مـی دهندودستشان رابه خون آغشته مـی کنند.دادگاه های ماعلاقه ندارندجوان هارابه کشتن بدهند.منتهاوقتی بانارنجک بـه جان مردم مـی افتندراهی باقی نمـی گذارند.باید اضافه کنم ازمـیان اشخاصی کـه اعدام مـی شوندحداقل اسلحه وکروکی منزل اشخاصی به منظور تروربدست آمده هست وگرنـه اینطور نیست کـه هرکسی راکه بگیرندفوری اعدام کنند.درهرصورت دربرابراشخاصی کـه دست بـه کشتارمـی زنندنمـی توان موضع دیگری اتخاذ کرد.گواینکه مادلمان خون هست ومـی دانیم اکثراین جوان هاپاک طینت هستندو بوسیله عده ای منحرف شده اند.لیکن چاره ای نداریم.

[تاکسی،مستقیم!]

روزنامـه کیـهان۲۲شـهریور۱۳۶۰

نظرات مـهندس بهزادنبوی سخنگوی موقت دولت درموردمسائل مختلف روزکشور

مـهندس نبوی درابتدای این مصاحبه باذکراین نکته کـه شـهیددکترباهنرفرصت انتخاب سخنگوی دولت راپیدانکرد،اظهارداشت کـه اکنون ازطرف آیت الله مـهدوی کنی ماموریت یـافته کـه به عنوان سخنگوی موقت دولت بـه مسائلی کـه دررابطه بادولت مطرح هست پاسخ گویدوموضع دولت رادرقبال مسائل مختلف روشن سازد.

وی سپس درپاسخ بـه اولین سوال درزمـینـه اقدامات دولت به منظور تشکیل سازمان اطلاعاتی وامنیتی کشورگفت:

تشکیل یک سازمان اطلاعاتی قوی یکی ازمسائل مـهم جامعه امروزماست،ولی مساله ای کـه دراین رابطه مردم بایدبدان توجه کنند اینست کـه تشکیل چنین سازمانی بـه آسانی امکان پذیرنیست.چراکه این سازمان بـه افرادی صددرصدمطمئن،قابل اعتماد،پرتوان وباتجربه نیـازدارد.که پیدا چنین افرادی آسان نیست.زیرابرای اینکارنمـی توان تنـهابه ایمان و یـاتنـهابه تجربه افراداکتفاکردوعضواین سازمان بایدهردوخصیصه راباهم داشته باشد.مثلادر موردساواک رژیم گذشته کـه مراحل انحلال آن بعد ازپیروزی انقلاب مرحله بـه مرحله انجام شد،افرادآن باتجربه بودند.اماتجربه شان درون خدمت مردم وانقلاب نبود.وبناچاربایدمنحل مـی شد.که بوسیله خودمردم منحل شد.اما جوزمان بعدازانقلاب طوری بودکه مردم گمان مـی ددیگرنیـازی بـه یک سازمان اطلاعاتی ندارندوهرسازمان اطلاعاتی  ساواک را درون ذهنشان مجسم مـی کرد.دشمنان انقلاب هم به منظور اینکه ماراازتشکیل چنین سازمانی کـه بضررشان بودمنصرف کنندپشت سرهم شایعه سازی مـی دکه مثلا»ساواما»درست کرده اندوغیره.این جوشایدتاحدودیک ونیم سال بعد ازانقلاب ادامـه داشت،تااینکه برادران متعهدبتدریج درنـهادهای مختلف شروع بـه تشکیل ادارات اطلاعاتی دکه زیـادجدی نبودودنبال نشد.بعدهم شورای انقلاب قانونی به منظور تشکیل سازمان اطلاعاتی تصویب کردکه آنـهم اجرانشد.

امااخیراطرحی تهیـه وبه مجلس تقدیم شده کـه اگرانشاء الله تصویب شد،بزودی یک سازمان اطلاعاتی یکپارچه واسلامـی ومردمـی  تشکیل خواهدشد.سازمانی کـه مسلمامثل ساواک نخواهدبودوازنظروسعت هم شباهتی بـه آن نخواهدداشت.دراین سازمان اطلاعاتی اسلامـی مردم نقش چشم هارابایدداشته باشندکه نظارت عمومـی برجامعه داشته باشند وبراساس امربه معروف ونـهی ازمنکرباسازمان همکاری نمایند.

سخنگوی موقت دولت سپس گفت:

البته این بدان معنانیست کـه مااکنون فاقد سازمان اطلاعاتی هستیم،زیراتمام این خانـه های تیمـی کـه کشف مـی شوندویـاافرادی کـه دستگیرمـی گردندهمـه ازطریق سازمانی کـه اطلاعات واصله ازطرف مردم راارزیـابی مـی کندشناسایی مـی شوند.واینکه اکنون سازمان چربک های اقلیت وپیکاربکلی ازتوان افتاده اندودیگرخبری ازآنـهانیست ویـابه سازمان مجاهدین خلق نیزضربه های اساسی واردشده بخاطروجودهمـین سازمان اطلاعاتی است. امامردم نبایدانتظارداشته باشندکه بمحض تشکیل سازمان اطلاعاتی دیگراتفاقی نیفتد، ع وفیلم زیرناف چون افرادآن بـه تجربه نیـازدارند.حتی افراد ساواک هم بعد ازسالهافعالیت هنوزتجربه کامل رابرای مبارزه بامخالفان خودنداشته اند.

نبوی سپس درپاسخ بـه سوالی درزمـینـه چگونگی امکان انفجاربمب دردفترحزب جمـهموری اسلامـی،نخست وزیری ودادستانی گفت:

مساله ای کـه دراین رابطه مطرح است،وجود عوامل نفوذی درهمـه ارگانـهامثل حزب،نخست وزیری ودادستانی است.اکنون خیلی ها مراجعه مـی کنندومـی گویندچطور هنوزعوامل نفوذی درنـهادهاوارگان های دولتی وجوددارد؟ولی بایداینـهابدانندکه این مساله بخاطرویژگی های خاص انقلاب ماست.مثلا بعدازپیروزی انقلاب درهمان روزهایی کـه  دولت شکل نگرفته بودوهمـه کارهابدست کمـیته هابود، خودمن درکمـیته مرکزی کارمـی کردم وآنجامـی دیدم کـه چگونـه عوامل مختلف بـه داخل کمـیته نفوذمـی کنند.مثلاشخصی کـه ازلای نرده ها موفق مـی شدخودش رابداخل محوطه کمـیته بیندازدبدلیل آنکهی دیگری رانمـی شناخت بعد ازچندروزموفق مـی شدبازوبندانتظامات را بگیردودرمحوطه ترددکندوپس ازآن نیزبدفتر راه مـی یـافت وپس ازچندی یک عضوباسابقه کمـیته مـی شد.تازه اگرهم شناسایی مـی شدواز کمـیته بیرونش مـی د،بخاطرسابقه ای کـه پیداکرده بودازنـهادهاوارگانـهای انقلابی دیگرسر درمـی آورد.

وی افزود:

البته این عناصرازحمایت دولت موقت وبعدهم #بنی_صدربرخورداربودندوهمانطورکه مـی دیدیم درهرجایی کـه مـی خواستندپاکسازی انجام دهندبامخالفت دولت موقت ودارودسته بنی صدروغیره روبرومـی شدند.مثلاهمـین برادرشـهیدمان رجایی وقتی کـه اقدام بـه اخراج منافقین وچپ هادرآموزش وپرورش کرد،دیدیدکه چطوربامخالفت لیبرال هاروبرو شد.آنـهامـی خواستنداین عوامل نفوذی درادارات بمانندتادرشرایط خاص وبموقع بتوانندازآنـهااستفاده کنندوطبیعی هست که خیلی ازاین افراددرتمام نـهادهاوسازمان های دولتی وحتی درزمان بنی صدردرارتش نفوذ کرده اندوباوجودکم بودن تعدادشان نسبت بـه کل کارکنان این نـهادهاوادارات بازهم ممکن هست ضربه هایی ازآنـهابخوربم.

سخنگوی موقت دولت سپس گفت:

که اکنون مسئولان همـه نـهادهاوادارات اقدام بـه یکسری تجدیدنظرهادرسازمان هاکرده اندتااین عوامل راطردکنند.امااینکاربسیـاردشواراست وهمـه مسئولان وکارکنان نـهادهاوسازمان هاباید دست بدست هم دهندتاهرچه زودتربتوانند نـهادهاواراگانـهای  مختلف راازاینگونـه عوامل پاکسازی کنند.

ازنبوی سوال شدکه گویـابنی صدردرمصاحبه ای اعلام کرده  است کـه اگردادگاه های انقلاب دست ازاعدام مخالفین خودبردارندوی نیز دستورمـی دهدکه بـه ترورهاخاتمـه داده شود، نظردولت دراین موردچیست؟

وی درپاسخ گفت:

اولابنی صدردردست مجاهدین هست ومعلوم نیست کـه اوبتوانددستوری بـه آنـهابدهد،درثانی اگربنی صدرهم بخواهدمعامله ای داین مساله قابل معامله نیست.وقتیی بطور مسلحانـه اقدام بـه مبارزه علیـه انقلاب ورژیم جمـهوری اسلامـی کندومقامات واشخاص موثر درانقلاب راشـهیدمـی کند،دادگاه انقلاب چطور مـی تواندساکت بنشیندوآنـهارابحال خود بگذارد؟ماهمانقدرکه ازشـهادت برادران عزیزمان مثل دکتربهشتی،رجایی،باهنر،مدنی و…ناراحت مـی شویم ازکشته شدن جوانـهایمان کـه غالباپاک طینت بوده وبه انحراف کشانده شده اندنیز رنج مـی بربم.بنابراین مااحساس مـی کنیم کـه این یک توطئه قوی آمریکایست کـه بایک تیردونشان مـی زند:هم مقامات وشخصیت های موثررامـی کشدوهم جوان های ماراکه اکثرامنحرف شده وبعدازدستگیری بـه اشتباهاتشان پی مـی برندازمـیدان بدرمـی کند. ماعلاقه ای بـه کشتارنداریم ودادگاه های مانیز مایل نیستنداین جوانـهارا #اعدام کنند،ولی کار دیگری نمـی توان انجام داد.من به منظور حرف بنی صدرارزش قاّل نیستم.اماشمابگوئید باکسانی کـه هنگام دستگیری حداقل چیزی کـه مـی شود درجیبشان پیداکرداسلحه،و چندکروکی به منظور ترورشخصیت هاست،چه کاردیگری جزاعدام مـی توان انجام داد؟

وی سپس گفت:

البته افرادی وگروه هایی کـه سابقاازماحمایت مـی دوحالابه اعدام هااعتراض مـی کنند مـی گویندکه بجای اعدام این افرادرازندانی کنید.دراین موردبایدبگویم همانطورکه  مـی دانیدفکرمـی کنم درانتخابات مجلس بودکه رجوی بیش از۵۰۰هزاررای آورد.که شایدحدود ۴۹۰هزارتن ازرای دهندگان ساواکی ها،سلطنت طلبان،مخالفان وغیره بودندودرعملیـات اخیر شرکت نمـی کنندوشاید هم تاکنون عده ای از آنـهابه باطل بودن این گروه هاپی و تعدادشان کم شده باشد.امابهرحال اگرمادر موردکسانی کـه بانارنجک وبمب واسلحه شخصیت هاراترورمـی کنندرحم کنیم،این ۴۹۰هزارنفرهم جری مـی شوندوفکرمـی کنندحالاکه بـه این راحتی مـی شودمخالفان را کشت وحداکثربه چندماه زندان محکوم شد چرامااینکاررانکنیم؟!

مـهندس نبوی درپاسخ بـه این سوال کـه نتیجه بررسی های انجام شده درموردانفجاربمب درنخست وزیری بـه کجارسیده وآیـاافرادی درابن رابطه دستگیرشده اندیـانـه،گفت:

یک هیـات عالی رتبه ازشورای عالی قضایی مشغول پیگیری مساله هست ودراین رابطه هم عده ای دستگیرشده اندکه شایدبرخی ازآنـهابی گناه باشند.امابه هرحال چون تحقیقات درون مرحله بازپرسی است،کمتراطلاعاتی بیرون داده مـی شود،ولی مـی دانیم کـه پیشرفت های زیـادی دراین رابطه بدست آمده است….

درمورداین سوال کـه اسامـی شـهداومجروجین حادثه انفجارنخست وزیری رااعللام کنید، بهزادنبوی گفت:

اسامـی شـهداقبلااعلام شده است.کل افراد ۱۴نفربودندکه سه نفرشان جراحت مختصری برداشته بودندکه سرپایی معالجه شدند.یک نفرشان برادرشـهیدوحیددستگردی بودندکه بعداشـهیدشدکه البته عوارض قلبی مزیدبر علت شد.یک نفربرادردفتریـان بودکه خارج از آن۱۴نفربودوبه علت ماندن درآ دچارخفکی شد.برادرعزیزدیگری بودکه ذی حساب نخست وزیری بودکه وجودش مغتم بودوشـهیدشد.بقیـه افرادمجروح شدندکه چند نظامـی ازبرادران ارتشی درمـیانشان هستندکه جراحتشان مـهم نیست وخطری برایشان وجودندارد.

بهزادنبوی درمورداین پرسش کـه دربعضی از خیـابانـهامجاهدین مسلح مـی کنند، ودراین موردچه اقداماتی انجام گرفته هست پاسخ داد:

اسمش رانگذارید.حالابرایتان توضیح مـی دهم کـه چگونـه است:همچنان کـه گفتیم مجاهدین خلق روش های خاصی رابرای باصطلاح  مقابله بانظام جمـهوری اسلامـی  اتخاذکرده اندازجمله ترور،آتش سوزی وتخریب وعمدتاازاین نوع اعمال.امادرهفته های اخیرظاهراروش های جدیدی نیزبکار گرفته اند.یکی ازاین روش هااستفاده ازعوامل نفوذی بودکه مثلادرنخست وزیری ودادستانی نمونـه اش  رادیدیم کـه البته نشان مـی دهدکه اینـهاواقعادارندازمایـه مـی خورند.زیراوجوداین افرانفوذکرده مـی توانست دردرازمدت موثر باشد.درحالیکه اکنون ازوجودآنـهااستفاده مـی کنندواین نشان دهنده وضع خراب آنـهاست. روش دیگری کـه اتخاذکرده اندوتقریباازده روز پیش شروع شده هست این هست که بـه هواداران ومـیلیشیـادستورمـی دهندکه مثلا ساعت۴/۵بعدازظهردرپنج نقطه درهرنقطه بیست نفرسرساعت معینی حاضرباشندو چندنفرمسلح نیزآنـهاراپوشش مـی دهندویک تیم کوکتل اندازهم دارندکه بـه آنـهادستورمـی دهندپیراهن رزدباخوبیـاورندوده دقیقه تظاهرات مـی کنندوسپس متفرق مـی شوند. همچنین  به آنـهاگفته شده بعد ازمتفرق شدن کنارخیـابان بایستیدوبگوئید»تاکسی مستقیم»!

تحلیلی کـه برای این جوان هاهم کرده اندجالب  است.به آنـهاگفته اندروزنامـه ها ورادیو تلویزیون تحریم است،آنـهابه هیچ وجه تلویزیون نگاه نمـی کنند.حتی یک نمازجمعه راهم نمـی بینند.روزنامـه هم نمـی خوانندودر نتیجه بـه آنـهامـی گویندکه آخرین نظرسنجی نشان داده هست که۸۰درصدمردم باماهستند. مثل زمان شاه بیـائیدشعارضدرژیم بدهیدو مردم بشماملحق مـی شوند.(البته قابل تذکراست کـه زمان شاه هم آنـهانبودندکه شعار ضدرژبم مـی دادند)روزچهارشنبه درهفت هشت نقطه شـهرتظاهراتی بوده ازهمـین جوان های ناآگاه کـه حدودصدنفرشان نیزدستگیرشده انداین چنین برنامـه ایست واسمش راهم نگذارید.اینـهاالبته قصددارند حرکت های بزرگتری راهم ندکه اوج کارشان همان ۲۵و۳۰خردادبودکه بایورش مردمـی خنثی  شد ودریک روزنیز۱۰۰نفرازآدم هایشان رانیزازدست داده اند.برای آنـهاکم نیست.فعلامساله به منظور دستگاه های اطلاعاتی مطرح هست واگرلازم باشدمردم درجریـان قرارمـی گیرند.تادرصحنـه حاضرشوند.دراین روزهانیزدراکثراین تظاهرات  مردم آنـهاراخفه کرده وجلویشان  را گرفتند و دستگیری این صدنفرنیزنشان دهنده همـین موضوع است.

سپس بهزادنبوی دردنباله سخنانش درموردموضوع «تاکسی مستقیم»توضیحی دادوگفت:

خدای ناکرده این تصوررپیش نیـایدکه راننده های تاکسی باآن هاهمکاری دارند،بلکه این رهنمودی هست که بـه آن هاداده شده.چون اغلب خیلی جوان هستندوواردنیستندوحتی نمـی دانندکه بعد ازمتفرق شدن مـی توانند کنارخیـابان بایستندوبگویندمثلا»تاکسی مستقیم»!

این  باصطلاح حرف رمزی هست  که بـه آن ها داده اندتاپس  ازانجام تظاهرات بتوانندمتفرق شوند.

[شـهیدسوم!!]

روزنامـه اطلاعات۲۳شـهریور۱۳۶۰

مسعودکشمـیری عامل انفجارنخست وزیری وشـهادت رجائی وباهنرمعرفی شد.

#آیت_الله_ربانی_املشی دادستان کل کشور جمـهوری اسلامـی طی یک پیـام رادیوتلویزیونی اعلام کرد:

عامل بمب گذاری نخست وزیری،مسعود کشمـیری، #دبیر_شورای_امنیت ملی بودکه اشتباهاجزوشـهدای این حادثه قلمدادشده بود…اماراجع بـه انفجارنخست وزیری،تقریباهمان روزاول معلوم شدکه عامل انفجارچهی بوده است.ومااین مطلب رامـی دانستیم وکم وبیش بعضی هاهم حرفی مـی زدندوالبته این اولین باری هست که یک مقام مسئول این مطلب راافشاءمـی کند.ودرحال حاضرافشای آن ضرری ندارد.

آیت الله املشی اضافه کرد:

عامل انفجار»مسعودکشمـیری»همان شخصی بودکه دربین شـهدانام اوبرده شدودرروزاول درون کنارشـهیدعزیزرئیس جمـهورماوشـهیدمحبوب ما نخست وزیربنام»شـهیدسوم»قلمدادشد.

کشمـیری یکسال خویشتن رامخفی نگهداشته و درنخست وزیری جابازکرده بودوازهمـه چیزتقریبااطلاع داشت وحتی دبیرشورابود. این شخص منافق وجنایتکارکه ازانسانیت وشرف وپاکی بویی نبرده بود،عامل این انفجار بودودراین زمـینـه مااطلاعات ییشتری داریم کـه بخاطراینکه ازپیشرفت کارقضایی جلوگیری نکرده باشیم ازاظهارآن مطالب خودداری مـی کنم تاانشاء الله درمصاحبه های بعدی خیلی بیشترازاین عرض کنم.ولی اجمالابایدبگوبم کـه کشمـیری حدودیکسال قبل واردنخست وزیری مـی شود.خیلی خوب نقش بازی مـی کند.خیلی چهره کریـه خودرامخفی نگه مـی دارد،بطوری کـه یکی ازمسئولین امردرنخست وزیری مـی گفت کـه دربین هزاراحتمال یک احتمال انحراف درموردوی مانمـی دادیم واینجاست کـه به مسئولین امردرنخست وزیری ایرادی نمـی توان گرفت کـه چگونـه چنبن فردی خودش را باانجام وظیفه باصطلاح عالی درنخست وزیری جادادواین چنین خودرابه مسئولین امر نزدیک کرد.لذابایدوسایل ارتقاء چنین فردی درجمـهوری اسلامـی مـهیـاباشد.

رئیس جمـهورمادرجمـهوری اسلامـی بیش از۲سال سابقه کارنداشت.وی بـه علت کارآرایی خوب درانجام وظیفه های محوله۱۳مـیلیون رای مـی آوردوبه مفام ریـاست جمـهوری انتخاب مـی شودووقتی چنین باشدچه مانعی داردکه یک کشمـیری هم واردنخست وزیری بشود.آنقدر پیشرفت دتابه دبیری شورای امنیت هم برسد.حال آنکه ابن دبیرشورای امنیت گرگ درنده ای هست وازانسانیت وشرف بویی نبرده وحاضرمـی شودرجائی راکه جزپاکی وتقواو فضیلت وشرف ازاوچیزی مشاهده نکرده اندو باهنرراکه آزارش بـه موری نرسیده بوده،بایک انفجارازبین ببرد.لذااین نقص رانبایدبه حساب مسئولین گذاشت.

[آقای وزیرمشاور!

لااقل حروآزاده باشید؛پاسخ بازرگان بـه بهزادنبوی]

روزنامـه اطلاعات۲۶شـهریور۱۳۶۰

شکوائیـه مـهندس #بازرگان  ازاظهارات سخنگوی موقت دولت

اشاره:

بالاخره بعد ازمدتهاسکوت وبه خلوت نشستن وسردرگریبان فکرت فروبردن،برادرمان مـهندس #مـهدی_بازرگان موضوعی راقابل پاسخ گفتن وشایسته اظهارنظردانسته وزبان بـه اعتراض وقلم بـه شکایت گشوده اند.

گرچه این شکوائیـه برادرمان،گوئی برخلاف طبع آرام ومتین ایشان کـه ساعت هارابه تانی وصبردربرابرسخنان نمایندگان مجلس مـی گذارند،مـی باشدلکن دریغ دیدیم ودلمان نیـامدکه نامـه ایشان راکه البته خطاب بـه برادرحجت الاسلام #خاتمـی سرپرست کیـهان نوشته شده(ومثل اینکه جناب بازرگان خبرنداشتندکه ایشان ازطرف مجلس جزوهیـات شرکت کتنده درکنفرانس بین المجالس بوده ودرکوباتشریف دارند)به چاپ نرسانیم ومردمـی راکه مدتهاست کنجکاوومنتظرندتاموضعگیری هاوروش های جدیددولتمردان موقت رادرقبال حوادث اخیردریـابند،پیش ازاین چشم انتظاربگذاریم.

به هرحال آنچه درزیرمـی خوانیدحاصل تراوشات قلم برادرمـهندس بازرگان هست وهرعیب وحسنی درآن دیدیدبه حساب خودشان بگذارید:

جناب حجت الاسلام خاتمـی

نماینده امام وسرپرست محترم روزنامـه کیـهان

درشماره۲۲شـهریورماه آن روزنامـه مصاحبه ای ازسخنگوی موقت دولت متضمن اظهاراتی نسبت بـه دولت موقت دررابطه باعوامل نفوذی وترورمقامات وشخصیت هادرج شده هست که چون نادرست وناروابودخواهشمندم دستور فرمایندشرح ذیل برطبق قانون مطبوعات وبه حکم اخلاق وعدالت اسلامـی دراولین شماره کیـهان منتشرشود.

آقای وزیرمشاوربرای پوشش خطاهای خودو مسئولین دیواری کوتاه ترازدولت موقت نیـافته وجودعوامل نفوذی را(که اقراردارنددرهمـه ارگان هامثل حزب،نخست وزیری،دادستانی وکمـیته هاحضوردارندوشخصادرزمان اشتغال درکمـیته مرکزی ازپس آنـهابرنمـی آمدند)ناشی ازحمایت دولت موقت ومخالفت باپاکسازی هادانسته گفته اند:

«آنـها:مـی خواستندعوامل نفوذی درادارات بمانندتادرشرایط خاص وبه موقع مورداستفاده قرارگیرند…»

زهی بی انصافی وناجوانمردی!

اولا:عوامل #نفوذی کـه صحبت ازآنـهامـی شودو اظهارات آقای وزیرمشاورتائیدکننده هست ازگروه های چپ وچپ نمابامـیدان نفوذوعمل درنـهادهاوارگان های انقلابی بوده اندکه دولت موقت باآنکه طراح اولیـه بعضی ازآنـها مانند سپاه انقلاب وجهادسازندگی بوددخالت وحضورنداشته چگونـه مـی تواندمسئول ومقصرباشد؟

ثانیـا:دولت موقت مبتکروتدوین کننده لایحه قانون پاکسازی ومجری آن بودنـه مخالف ومانع واگراحیـانادرشورای انقلاب یـادرمراجعه بـه بعضی ازآقایـان وزیران بعدی اظهارنظروپرسش هایی شده باشد.بنابه شکایـات دریـافتی وسلب حیثیت وحقوق هایی بوده هست که خارج وخلاف قانون صورت مـی گرفته.

ثالثا:بفرض محال کـه به ادعای ایشان #دولت_موقت این عوامل رادرقسمت های حساس باقی گذارده باشد،چرادولت هایی کـه بعداز ۱۵آبان۱۳۵۸سرکارآمدندوخودآقای وزیرمشاورکه همـه کاره مقیم درنخست وزیری وزیرورو کننده کارکنان بودندمرتکب چنین گناه عظیم گردیده عوامل خطرناک راپاکسازی نکرده اند؟ضمناآیـاآقای کشمـیری دبیرشورای امنیت کشورکه تحقیقات دادستانی کـه اورابمبگذارآنروزتشخیص داده ازمنصوبین ومنسوبین  دولت موقت بوده است؟

جناب نبوی درآن مصاحبه به منظور ساواک شاه عذرتقصیرمـی تراشدکه بعد ازسال هافعالیت هنوزتجربه کامل به منظور مبارزه بامخالفان نداشته هست ولی حاضرنیستندبرای دولت موقت تازه وارددرچنان شرایط سخت تاربک کوچکتربن بی اطلاعی وقصور(البته برغم خودشان) راممکن ومعاف بدانند.پناه برخداازحق کشی وغرض ورزی!

درخاتمـه جناب وزیرمشاورسخنگوی موقت دولت وسروران صاحب مقام وکلام درمنابر ومجالس ومـیادین راکه بـه بهانـه های گوناگون نامربوط برخلاف موازین قانونی وانسانی واسلامـی بـه غیبت وتهمت وتوهین نـهضت آزادی  واینجانب وتحربک بـه اعداممان مـی پردازندمخاطب قرارداده درروزگاری کـه مامحروم ازروزنامـه واجتماعات مردمـی وممنوع ازصحبت درمجالس ومساجدوحق دفاع درصداوسیماودرروزنامـه هاهستیم وحکم غایبان زبان بسته دست وپادربندراداریم، فرمایش سیدالشـهداءدرآخرین روزکربلاراگوشزدمـی نمایم که:

ان لم لکن دین فکونوااحرارافی دنیـاکم.

تهران.۳۳شـهریور۱۳۶۰مـهدی بازرگان

[پاسخ بهزادنبوی بـه مـهدی بازرگان]:

روزنامـه اطلاعات۳۱شـهریور۱۳۶۰

بهزادنبوی وزیرمشاوردراموراجرایی وسخنگوی دولت دریک مصاحبه مطبوعاتی:

مامدارکی دردست داریم کـه بنی صدرشرکت واحدراتحریک بـه اعتصاب مـی کردوکارکنان کفش ملی رادعوت بـه اعتصاب مـی کرد.

سخنگوی دولت درموردبیـانیـه اخیرمـهندس بازرگان دررابطه بایکی ازمصاحبه های خودگفت:

من درمصاحبه هفته پیش گفتم یکی ازعللی کـه باعث نفوذعوامل نفوذی خصوصاتیپ منافقین دردستگاه های دولتی شد،حمایت دولت موقت وبنی صدرازاین جناح هابود.

اگرآقای بازرگان تکذیب مـی کندحداقل یک اعلامـیه بدهدواین جنایـات مجاهدین خلق رامحکوم کند.

اسنادحاکی هست که آقای بنی صدر۴روزپس از ریـاست جمـهوری خودبارجوی مکاتبه داشته هست ورجوی هم بـه اوتوصیـه مـی کند۱۲ فروردین راهپیمائی بگذارد.

درمدرسه رفاه وپادگان باغشاه سابق کامـیون کامـیون اسلحه توسط همکاران ایشان دراختیـار مجاهدین قرارمـی گرفت.اگردروغ مـی گویم آقای بازرگان بیـایدوبگوید.

من نخواستم بگویم کشمـیری راایشان بـه نخست وزیری راه داده،بلکه تحلیلی مـی کردم ازکل قضیـه.

https://t.me/shoorijezehmohammad

Share this:

دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...

: ع وفیلم زیرناف
[ع وفیلم زیرناف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 16:10:00 +0000ع وفیلم زیرناف

خاطرات سیـاسی | مَحکمـه(assize)یـادداشتهای محمد شوری،نویسنده ...

چند سال پیش(ویژه انقلاب57):مجموعه کامل
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال مـی گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. ع وفیلم زیرناف بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرف هاواتفاقاتی کـه اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال خواهیم دید.دربطن خودحرف هاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمـی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامـه های آیندگان،اطلاعات،کیـهان وبرخی نشریـات درون دسترس، ع وفیلم زیرناف از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایـان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نُت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامـی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی، شکنجه،حرف های مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان بـه عمق مـهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانـه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی بـه مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمـین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند. ع وفیلم زیرناف وبالطبع ازیک چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی بـه ماکمک شایـانی خواهدمـی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ مـیهن،به تبیین درست به منظور تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمـیت ویژه دارد.
همچنین این ده قسمت پیشتر درفیس بوک اینجانب بـه آدرس های:

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عامام درماه

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زن وحجاب

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت دوم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روشنفکران،قسمت اول

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلام

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای نظامـیان،افرادحکومتی وسیـاستمداران

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه ها وسازمان ها

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده زندانیـان

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم

چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر
همراه با عهایی ازمطبوعات آنروز چاپ شده است.
علاوه براین درون روزهای متوالی درون سایت های:
پژواک ایران بـه آدرس:
pezhvakeiran.com
اخبار روز بـه آدرس:
akhbar-rooz.com
چاپ شده است.
دراینجا لازم هست یک توضیح ضرروری درارتباط با این مجموعه وهمـینطور مجموعه های چند سال پیش کـه قبلا درموضوعات مختلف ازسوی اینجانب گردآوری شده هست بدهم:
درآینده ای نزدیک ونـه چندان دور،باحاشیـه هایی کـه بصورت پاورقی برآن خواهم نوشت بصورت کتابی مستقل بـه اداره کتاب وزارت ارشاد خواهم داد.
شاید این سوال درذهن متبادرشودکه چرادراینجاموضوع فوق را مکتوب کرده ام؟
ازآنجاکه دراین سالها بـه تجربه دریـافت کرده ام (وحاضرم حتی قسم جل جلاله بخورم ومباهله کنم)دولت سایـه(همان حاکمان اصلی والبته مخفی وپیدای نظام جمـهوری اسلامـی کـه خود راپشت نقاب دولت رسمـی پنـهان مـی سازد)به انحای مختلف سعی داردکتابی از من چاپ نشود،که درلینک های:
http://assize.blogspot.nl/2013/05/blog-post.html
کتاب،نمایشگاه،یک گزارش/14اردیبهشت92
http://assize.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post.html
برای آقای دعایی(مدیرمسئول روزنامـه اطلاعات)/25دی1389
راه سبز – کیف کباب و کتاب!
http://www.rahesabz.net/story/10238/
کتاب، نمایشگاه، یک گزارش – PEZHVAKE-IRAN DOT COM
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-51410.html
مقداری از آن راتوضیح داده ام؛وهم چنین از آنجاکه ازوقتیتاپ خودرا روشن و شروع بـه کارمـی کنم،رصد کنندگان(بوسیله شنود وانواع حیله وترفندی کـه بلد هستند ویک دلیلش امکانات ضیعف مالی بنده هست که سالهاست بابیکار اجباری من،سعی کرده اندتا بدین وسیله عامل وعمله آنـهاباشم،ولی عِرض خودبرده و زحمت خود،ونـه من!!)چون سگهای دست آموز،بومـی کشند وچیزهایی دستگیر شان مـی شود،لذاتازمان انتشارهرمطلب ویـادداشتی ازمن،پیش پیش درتدارک کم رنگ کارویـاعدم چاپ،باباصطلاح بایکوت ،تمام امکانات خودرابسیج وبابستن سنگ ها،خودوخودی هاشان رارها…!
شما فکرنکنید یک نگهبان سلول زندان ویک بازجو وسربازجو،فقط درون همـین شغل کار مـی کند،آنـها درکنارآن آموزش مـی بینند کـه چگونـه جهشی(بقول مارکسیست ها)به پست های حساس و کلیدی-چه بـه عنوان کارشناس وچه مشاور وچه وچه-دستی درحوزه مدیریت اجرایی داشته ویـاچون پیچ ومـهره وآچارفرانسه،ابزاردولت سایـه باشند،لذایکی ازکارهایشان این هست که کتاب های دیگران را-افرادی مثل من امکانات رسانـه ای ورانتی وغیره را ندارد-بامعطل درون باصطلاح پیچ وخم های اداری و انتشاراتی(وهمـینطوربدلایل واهی نمجوز)کتابی راکه نویسنده اش دیگری است، باتغییراتی کـه تابلو نباشد،وباعناوینی دیگر،به نام خود وافرادی خاص،فورامنتشروازاین بابت به منظور خودنیزسابقه فرهیختگی وکذا وکذادرست کنند!!؟
مظلوم کُشی وضعیف کُشی ایدئولوژی مسلط نظام جمـهوری اسلامـی است.والبته همانطور کـه خداوند درون قرآن فرموده«یدالله فوق ایدیـهم»گاهی دست خدا ازآستین پلید خودشان بیرون مـی زند وبوسیله خودشان،خودشان رارسوامـی کند.واین همان معنای آیـه دیگر قرآن هست که خطاب بـه مومنین،مـی فرماید:«مارمـیت اذرمـیت،ولکن الله رمـی»!
این قضیـه دقیقا باشنودی کـه درمنزل فروهرکارگذاشته بودند،مشـهودشد،وهمان سبب رسوایی وآشکارشدن جنایت«واجا»درانجام قتل های زنجیره ای شد.وگرنـه اگر فکر کنیم شـهامت دولت دوم خرداد وخاتمـی بوده است،باید بگویم زهی خیـال بافی!!فقط دراین مـیان جناح های درگیر در«واجا»از همـین شنود سعی د قضیـه را هم لوث کنند وهم بـه نفع جناح خود ازآن بهره برداری.وگرنـه اگر شنودی نبود،معلوم نبود کـه واقعه«قتل های زنجیره ای»به این راحتی افشا مـی شد.همانطور کـه هنوز هم خیلی جنایـات ومسائل دیگر آشکار نشده،ازجمله جنایتی کـه درحق من کرده اند.(که به منظور برخی مشـهود ومعلوم است).
من الله التوفیق
محمد شوری(نویسنده و روزنامـه نگار)بهمن1394
کانال اطلاع رسانی محمد شوری جزه (نویسنده و روزنامـه نگار)
https://telegram.me/shoorijezehmohammad

Telegram: ع وفیلم زیرناف Contact @shoorijezehmohammad
telegram.me
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عامام درماه
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله روحانی ومدنی:
«تصویرامام خمـینی برماه خرافات است،باورنکنید!».
«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان درسراسرکشوربکارافتاده ودر یک چشم برهم زدن تقریبادرهمـه شـهرهای ایران ازطربق تماس های تلفنی و پیـام های دوستان وآشنایـان شایع شدکه تصویرامام خمـینی برسطح کره ماه نقش بسته است.افرادساده بسیـاری بلافاصله بـه پشت بام هارفتندوهزاران چشم ابتدا ناباور و بعدباحیرت تائیددکه تصویری شبیـه بـه تصویرامام خمـینی برسطح ماه دیده اند.آنـها کـه قبلاهم بـه ماه دقت کرده بودندمـی گفتندسالهاست همـین تصویررا بر ماه مـی بینیم وآنـهاکه اندک اطلاعی از علم فیزیک داشتندمـی کوشیدندهمسایگان خودرا متقاعد کنندکه آنچه برسطح ماه مـی بینندسایـه روشن پَستی وبلندی های این کُره هست وهرمـی توانددر ذهن خودآنرابه تصویرکسی شبیـه بداند.در شـهرهاهیجانی بوجودآمد.در خرمشـهرعده زیـادی ازحاشیـه نشینان بلافاصله بفکر قربانی افتادند!درزنجان تاساعت یک ونیم بامدادعده زیـادی درخیـابان هادست بـه تظاهرات زدند.وصدای اذان ازچندمسجدشنیده شد.ازچندشـهردیگرهم خبرنگاران کیـهان گزارش دادندکه سنجش این شایعه مردم راهیجان زده کرده است.اماروحانیون همدان کـه درهمان لحظات نخست ازپخش این شایعه احساس خطر کرده بودندبلافاصله نیروهای خودرا به منظور آگاهی بـه مردم بسیج د.روحانیون همدان اعلام د:این شایعه جزخرافی جلوه آئین مترقی اسلام نیست.درنتیجه این اقدام بـه موقع برعبسیـاری از شـهرها،دی شب همدان شاهد عالعمل استثنایی مردم بود.مردم بجای آنکه درباره تصویرماه افسانـه سرائی کننددرخیـابان ها بـه حرکت درون آمدند و با شعارهای ضد حکومت شایعه را یکصداتکذیب د. شعارعمده تظاهرکنندگان این بود که:حکومت کـه درمقابل اسلام بزانودر آمده بـه شایعه سازی متوسل شده است.صبح امروز حضرت آیت الله مدنی درتماسی با کیـهان اعلام کردکه شایعه انعکاس تصویرامام خمـینی برسطح ماه رابکلی تکذیب مـی کنم واعلام مـی داریم این تنـها وتنـها یک شایعه به منظور تضعیف اسلام درنظرجهانیـان وخرافی جلوه آن بوده است.آیت الله روحانی هم دراین باره گفتتند:این از موهومات است،باورنکنید».
24دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
روحانیون اعلام داشتند:
«شایعه تصویر امام خمـینی برماه جعلیـات وخرافات است.دست هائی به منظور خرافی جلوه نـهضت اسلامـی درکاراست.امروز جمعی ازروحانیون تهران وهمدان دریک تماس تلفنی درباره خبری کـه دی شب توسط بعضی ازدست های مرموزبرای شکاف انداختن درنـهضت یکپارچه ملت ایران شایع شدوحکایت ازظهورتصویرامام خمـینی برسطح ماه بود توضیحاتی بـه روزنامـه اطلاعات دادند».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
مردم تهران دی شب بـه ماه دوختند:
«دیشب درتهران شایع شده بودکه مردم برروی سطح ماه چهره آیت العظمـی خمـینی رادیده اند، لیکن آیت الله روحانی دراین باره گفت:این ازموهومات هست باورنکنید!».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛ازستون:کیـهان وشما(305172)::
«ماه شب چهارده!:من نادر.گ،فارغ التحصیل رشته فیزیک ازآمریکاهستم ومتاسفم بگویم کـه دی شب باشنیدن خبرظاهرشدن عامام خمـینی درماه تمام اعتقادات من درمورد بیدارشدن اذهان عمومـی وآگاهی علمـی ملت ایران نقش برآب شد.آخری نیست بـه این مردم بگویدکه دیگر زمان خرافاتی بودن واعتمادبه موهومات گذشته است.ونبایدبهانی کـه سال های سال با سرگرم مابه خرافات و اعتقادات پوچ،سرمان رازیربرف کرده اندفرصت ادامـه فعالیت داد.من واقعامتاسف شدم وقتی کـه همسایـه دانشجوی منـهم سراسیمـه بـه خانـه ام آمدکه بگویدفرصت دیدارامام خمـینی رادرماه شب چهارده ازدست ندهم.اگرمادربزرگم هم این را بـه من مـی گفت تعجب نمـی کردم.اماازدانشجویی کـه بارگوشـه ای ازانقلاب مارابردوش مـی کشددیگر چنین توقعی نداشتم».
25دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرفهای مردم،تلفن:663173:
نام آیت الله رابدنام نکنیم!
«من م.ق. هستم.دی شب شایع شده کـه اهالی تهران تصویر حضرت آیت الله خمـینی رادرماه دیده اند.این درست نیست کـه مانام آیت الله وانقلاب مردم را باموهومات بیـامـیزیم».
از شآن روزنامـه کاسته اید!
«من مطیعی هستم.مـی خواستم سوال کنم چراراجع بـه این مسائل خرافی مثل پیداشدن تصویر آیت الله خمـینی روی سطح ماه مطلب درج کردید.تصورمـی کنم بادرج این مطلب ازارزش وشان روزنامـه تان کاسته اید».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)زن و حجاب
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامـی!
«نـه ستم کنید،نـه زیر بار ستم بروید…اصل اساسی کـه برمجموعه مناسبات حکومت اسلامـی پرتوانداخته این است:درحکومت اسلامـی حقوق زنان همانندمردم محترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه بـه زنان توصیـه مـی کند:اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنـهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونـه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنـهادرمحیطی پاک وبا احترام بـه مقررات اسلامـی انجام گیرد… ثانیـا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمـیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خود را ازنظرتربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامـه فرانسوی لوسووار):
س«:به نظرشماهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامـی بـه معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن هست که زن درجامعه نباشدکه وسیله رانی قرارگیرد.وگرنـه بامراعات حجاب اسلامـی وعدم اختلاط وپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیـازبرای زنان و ان تامـین مـی شود.وآنـهاازتمام مزایـاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«دانشگاهیـان دانشگاه آزاد،تهدیدزنان بی چادررامحکوم د.سازمان ملی دانشگاهیـان ایران «دانشگاه آزاد»روز گذشته طی بیـانیـه ای تهدیدهای اخیررادرمورد آتش زدن واسیدپاشی نسبت بـه زنان بی چادررامحکوم د».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما؛تلفن:305172
چراتوهین؟(پروین افشار):«این روزهاخانم های چادری رفتاربسیـاربدی بازنان بی حجاب دارندوهرجا کـه زن بی چادری راببینندبه اوتوهین مـی کنند.حتی بعضی ازجوان ها ضمن متلک گفتن بـه این گروه اززنان موجبات آزاربدنی آنان رانیز فراهم مـی کنند».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما؛تلفن:305172
کمتربه ظاهرتوجه کنید!(بتول اخوت پور):«امروزتظاهراتی درخیـابان بلواربرپابود.بدلیل علاقه ای کـه به رشد نـهضت ملی ایران وسرکوب استبدادواستعماردارم باشوروشوق فراوان بمـیان تظاهرکنندکان رفتم وباآنان همصداشدم.اماباکمال تعجب گروهی بـه طرف من آمدندوبه این بهانـه کـه من چادر بر سرندارم مراازصف تظاهرکنندگان بیرون انداختند.مـی خواستم ازشماخواهش کنم مطالبی رادراین باره بنویسیدوبه گروهی ازمردم حالی کنیدکه دست ازاین تنگ نظری هابردارندوکمتربه ظواهرامربیـاندیشند».
28دی ماه1357روزنامـه اطلاعات؛حرف های مردم(328431):
تاکسی زن های بی حجاب!(ملیحه افراسیـابی):«دیروز یک تاکسی بـه من گفت چون حجاب نداری سوارت نمـی کنم.آیـانـهضت اسلامـی کـه مـی گوینداین است؟اگراین هست همان دیکتاتوری سابق راترجیح مـی دهیم.
30دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(663171):
کمـی مطالعه کنید:«درموردعدم اطلاع خانم صدیق ازمسائل اسلامـی واکراه ایشان درامرحجاب بـه ایشان بفرمائیداگرمسلمان هستید،دراین لحظات حساسی کمـی زحمت مطالعه اسلامـی بـه خود دهید».
تهمت بی جانزنیم:(خانم آزادی):«درخیـابان منیریـه بـه من گفتندچراچادرسرت نمـی کنی.آیـانجابت بـه چادرسر است؟درضمن بااینکه مامسلمانان معتقدیم تهمت زدن گناه هست چرابی جهت و درهرموردی تهمت مـی رنیم».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهانک
امام خمـینی:«چادربرای زنان اجباری نیست».
«امام خمـینی درمصاحبه باروزنامـه دست چپی السفیر:درمورد موقعیت زن دراسلام گفت:که زن حتما دارای حقوق مساوی بامردباشد.اسلام برتساوی زن ومرد حق تعیین سرنوشت خویش راداده است.یعنی اینکه حتما ازهمـه آزادی هابهره مندباشند.آزادی انتخاب ،وانتخاب شدن،آزادی آموزش،آموزش خویشتن وکار ومبادرت بـه هر نوع فعالیت های اقتصادی.
درمورداین سوال کـه آیـادرجمـهوری اسلامـی آینده ایران پوشیدن چادربرای زنان اجباری خواهدبود یـانـه؟امام خمـینی جواب داد:
«زن مسلمان بدلیل تربیت اسلامـی خودپوشیدن چادرراانتخاب کرده است.درآینده زنان آزاد خواهند بودکه دراین باره خودتصمـیم بگیرند.مافقط لباس های جلف راممنوع خواهیم کرد».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله العظمـی خمـینی:
«باآنکه زن مسلمان چادربه سر راانتخاب کرده است،زنان آزادنددرباره چادر تصمـیم بگیرند. ماتنـهاپوشیدن لباس های خلاف عفت راممنوع خواهیم کرد».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172):
جای تاسف است!(یک خانم):«سخنان آیت الله منتظری درباره حجاب وزندگی زنان کـه درکیـهان درج شده بود،مارابه دوران مادربزرگ هایمان بازخواهدگرداند.درصورت تحقق یـافتن سخنان آیت الله،خانم هامحدودیت های فراوانی خواهند یـافت.واین جزعقب گردمفهوم دیگری ندارد.اگر این همـه کشته دادیم کـه به این جابرسیم،جای تاسف ودریغ است».
3بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمـینی:
«…دراینجاخانم نوشابه امـیری خبرنگار کیـهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این هست که نـهضت مایک نـهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی دنشان دهندکه عقب مانده است.فکر مـی کنید بـه نظرشماآیـازنان ماباید حتماحجاب داشته باشند. مثلاچیزی روی سر داشته باشندیـانـه؟».
حضرت آیت الله خمـینی پاسخ فرمودند:
«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمـی دانستم کـه شمامـی خواهید بیـائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست کـه اسلام مترقی هست که بـه مجرد اینکه شماآمدیداینجااسلام مترقی است!مترقی هم بـه این معنی نیست کـه بعضی زن هایـامردهای ماخیـال کرده اند!مترقی کمالات انسانی ونفسانی هست وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نـه اینکه سینما بروندودانس بروند.و اینـها ترقیـاتی هست که به منظور شمادرست کرده اند.وبایدبعداجبران کنیم.شماهاآزادیددر کارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح هست یدوهمـه ملت دراین زمـینـه هاآزادند.امااگربخواهندکاربرخلاف عفت ندویـامضربه حال ملت وخلاف ملیت ند،جلوگیری مـی شودواین دلیل برمترقی بودن است».
س:نقش زنان درحکومت اسلامـی چگونـه خواهد بود؟آیـامثلادرامورکشورهم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیـاقتی نشان دهند؟
«درمورداینگونـه مسائل حکومت اسلامـی تکالیف رامعین مـی کندوالان وقت اظهارنظر دراین زمـینـه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامـی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای و رای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمـی چون مردان دارند.ماهمـه گونـه آزادی را بـه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامـی مـی گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«درزمـینـه آزادی زنان وحقوق آنـهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونـه محدودیتی به منظور تحصیل یـاانتخاب شغل به منظور آنـهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله به منظور تبلیغ کالایـایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل!ویـاهرگونـه کاری کـه به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمـه بزندواورا بـه راه فسادبکشاند،جلوگیری مـی کند».
11بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماوشما؛تلفن:311210
حجاب چادروچارقد سر نیست!(محمدانصاری):«منظورازحجاب چادروچارقد سر نیست. بلکه همانطوری کـه درروایـات آمده،حجاب دراسلام بدینگونـه توجیـه شده کـه اگرقسمت هایی ازبدن زن کـه احتمالاحس مردراتحریک مـی کنددرمعرض رویت واقع شود،بایدبطریقی پنـهان گردد و این پنـهان رااصطلاحاحجاب مـی گویند کـه البته باخودکلمـه نیزوفق دارد».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
لیلی سروش:نامـه بـه آیندگان؛زنان رادر«شورای انقلاب»شرکت دهید!(مقاله):
«…درروزنامـه آیندگان،ضمن خبری مربوط بـه راهپیمائی مـیلیون هانفردرتهران و شـهرستانـهانوشته بود:«…گروه آموزگاران کـه اززن ومردترکیب یـافته بود،نـهایت متانت رابکاربردوبزعم مجروح شدن چند نفرواهانت بـه زنان بی چادروپاشیدن رنگ بـه روی آنـها ازهرنوع درگیری اجتناب کرده».سطورفوق مراسخت متاثرکرد.وبه یـاددوستی افتادم کـه گفت:درتجریش عده ای بـه من توهین د.به علت اینکه بی حجاب بودم.ومن گفته اوراباناباوری شنیدم چونکه خودم ازنزدیک درروزهای تاسوعاو عاشوراواربعین شاهدبلوغ ورشداجتماعی مردم شرکت کننده بودم،به همانقدرکه ظاهری ساده و حتی فقیرانـه داشتندازیک غنای معنوی وبلندنظری خاصی برخورداربودندکه اشک تحسین وتاثررابه چشم مـی آورد.اغلب آنـهاپوشش سفت وسخت اسلامـی داشتند.ولی ضمنا بهانی کـه بی حجاب هم بودنداعتراض نداشتند.فقط مـی گفتندبهتر هست بخاطرعزای حسینی واحترام بـه سرور آزادگان جهان،روسری مشکی بسر شود…آیـادراین انقلاب عظیم کـه دنیـارابه تحیُّرکشانده است، رواست کـه باتعصبی دو گانـه برپیکرانقلاب ملت ایران خلل واردآوریم؟یعنی ازیک نفرحجاب داشتن را شرط شرکت درتظاهرات به منظور زنان قراردهیم وازسوی دیگرزنان ازبسر یک روسری امتناع ورزند؟این تعصب دوجانبه نتیجه اش بُرددشمنان ملک وملت است…من بـه عنوان یک ایرانی وطن پرست…مطالب زیراکه عقیده کلیـه زنان روشنفکروتحصیل کرده ووطن پرست این مرزوبوم هست به گوش حضرت آیت الله خمـینی برسانم:از آنجاکه زندگی هیچ مردی بدون زن شکل نمـی یـایدودر زندگی هرمردی چهره زنی وجودداردوازآنجاکه بقاء نسل هابه زن مربوط مـی شودونیمـی ازجامعه رازن تشکیل مـی دهدوچهره زن راگذشته ازخانـه،درمدرسه،دربیمارستان،درروستا،درکارخانـه،در زندان ودرتظاهرات وانقلاب نمـی توان نادیده انگاشت وازآنجاکه….انتخاب یک نفرزن از زنان مجاهدکه هم شـهیدداده اند وهم درزندان استبدادزیرشکنجه بوده انددر«شورای انقلاب»توّهم ارتجاعی بودن انقلاب راازبین خواهدبرد».
12بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172):
«بمن توهین د(فریده رجایی):من درجنوب شـهرزندگی مـی کنم.که دیروزبرای کاری بـه اطراف مـیدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری بـه سرنداشتم.گروهی کـه دراین محل تظاهرات مـی دبخاطرنداشتن حجاب بـه من توهین د.راننده تاکسی هم بـه همـین جرم ازسوار من خودداری کرد.درست هست که ماانقلاب کرده ایم اماآیـااین حرکات درست ومنطقی است».
14بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله العظمـی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامـه آمریکایی پل تایمرسان):
درحکومت اسلامـی چه پُست هایی بـه زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامـی بوجودبیـایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی بـه زنان مـی رسد!».
آیـااین درست هست که زنان نمـی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی هست ومخصوصادریک جامعه اسلامـی اهمـیت آن زیـاداست.وبه نظرماچنین پُستی به منظور زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد… آیـا نماینده دادستان کـه بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیـاج بـه پزشک یـا قاضی داشته باشدمـی توانددرچنین پستی کارکند؟زنان با رقَّت قلب ولطافت جسمـی وروحی کـه دارنداینکارباطبیعت جسمـی روانی آنـهاسازگارنیست واین مطلبی هست بسیـارروشن کـه زن طبیعتا موجودی هست لطیف وسریع التاثیرونـه تنـهادرپُست قضاوت نمـی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمـین مشکل وجود دارد…ازشما کـه اهل آمریکا هستیدسوال مـی کنم درمملکت خودشما تاکنون36یـا37رئیس جمـهوری داشته ایدچندنفرازآنـهازن بوده است؟یـااکنون درایـالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارویـافرماندارو رئیس شـهرداری ورئیس کلانتری وغیره،زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان کـه زیربنای یک جامعه اسلامـی است».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره تقش زن درحکومت اسلامـی:
آیـادرسیستم حکومت اسلامـی زنان حق شرکت فعالانـه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمـی کنم درمساله مربوط بـه حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامـی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درون مشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست…ولی فکر نکنید کـه مفهوم این سخن آن هست که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی مـی گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح مـی دهیم حکومت اسلامـی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامـی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی به منظور زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونـه کـه بعضی گمان مـی برندنـه عیب هست ونـه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامـی پرسند آیـادرسیستم حکومت اسلامـی باردیگر بـه دوران تعددزوجات و تشکیل حرم سرابرای مردان بازمـی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست کـه مردان بـه عنوان هوس دویـاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیـازنان مـی توانندمجله مربوط بـه خودداشته باشند؟
«چرانمـی توانند؟منتهامجله ای کـه آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخود نگیرد… مجله ای کـه فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیـارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آنـهامـی گوید:«ولهن مثل الذی علیـهن بالمعروف»یعنی زنان بـه همان اندازه کـه درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مـهدی شجاعی)
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
هماناطق(مورخ واستاددانشگاه):مواظب باشیم علیـه مردان بکار گرفته نشویم!
«…درمبارزه وحماسه مقاومت دربرابررژیم وابسته بـه امپریـالیسم نقش زنان کمترازمردان نبوده و اصولا طرح مساله زنان بطورجداگانـه درست نیست….خاموشی زن به منظور هیـات حاکمـه لازم وضروری است.درکتاب های درسی دوران پهلوی هم ترویج اخلاقی اطاعت ومصرف را درجنس زن مـی بینیم…باچنین فضایی،زنان همـیشـه درکمک بـه ارتجاع پیشقدم بوده اند…روزعیدمادررااولین بار موسولینی و هیتلردرست دتا زنان رابه خانـه بکشندو آنـهارا وادارکنندتا خانواده هارا زیرطوق استبدادنگهدارند.نظیراین برنامـه ها،عوامل رژیم نیزاجراکرده اند…فرح هم بـه مناسبت هایی بـه مادران نمونـه جایزه مـی داد…یکی ازعوامل سیـاازتجربیـات کودتای آمریکایی علیـه دولت آلنده درون شیلی بـه کودتاگران گفته بودندزنان بهترین سلاح سیـاسی هستند.زیراوقت اضافی دارندوازظرفیت های عاطفی آنـهابسیـارخوب مـی توان بهره برد…».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«گروه موسسان موقت انجمن ملی زنان ایران دیروزطی بیـانیـه ای ضمن تصویراوضاع سیـاسی ایران وهشداربه زنان،ازرهبران وگروه های سیـاسی خواست کـه روشن کنندموضع ونقش بانوان درآینده چیست وآیـاحجاب بـه صورتی ازصور،به زنان ایران تحمـیل خواهدشد؟دراین بیـانیـه کـه توسط گروه موسس بـه اتفاق دکترانصاری سخنگوی انجمن،به آیندگان آورده شد».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«اخطار؛من یک زن چریک مبارزهستم.به روحانیت مترقی اخطارمـی کنم کـه اگربازهم بخواهنددم از تعددزوجات بزنند،گروه چریک های مبارزباآن هامقابله ی سختی خواهند کرد».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«شرمندگی؛ج.تهرانی هستم:لطفابه موسسات انجمن ملی زنان ایران باآن پرسش های پرتی کـه مطرح کرده بودند،بگوئیدمقاله جانانـه خانم مـهوش صنعتی رادرهمان صفحه بخوانندوازپرسش های خوددربرابرایشان بـه عنوان شجاع وروشنفکرشرمنده شوند».
«زنان وسیـاست؛دانشجوی دانشگاه تهران هستم:آیندگان باچاپ دومقاله ازدوخانم بـه عنوان موافق ومخالف بختیـارکارزیبایی کردوبی طرفی خودرا نشان داد.ولی زیباترآن بودکه نشان داده شدزنان ایرانی برخلاف شایعات عامل ارتچاع،تا چه اندازه وارد گود سیـاست شده اند.ازقول من بـه خانم امـیرشاهی وصنعتی تبریک بگوئید».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173:
«مسجدیـادانشکده؟اسمم زیبااست.روزچهارشنبه بنی صدردردانشکده علوم اجتماعی وتعاون سخنرانی داشت وهنگامـی کـه برای شنیدن سخنرانی وی بـه دانشکده مراجعه کردم،غرق تعجب شدم.زیرامامورین انتظامات جای خانم هاراازآقایـان جداکرده بودندواین فکر درمن قوت گرفت کـه به مسجد آمده ام یـابه دانشکده.فکر نمـی کنید مشت نمونـه خرواراست؟».
مجله زن روز7بهمن 1357ش707
یک کارمند:«دوباره چادروچاقچوررارواج مـی دهید».
یک خانم خانـه دار:«شما همـیشـه انقلابی بودید ومـی گفتیدزن حتما کفن سیـاه راازتن دربیـاورد،پس چراحالاخودتان داریدزن هاراتشویق بـه چادرسر مـی کنید؟شماوقتی از«آنجلا-دیویس»مـی نویسیدوآنقدرهم قشنگ مـی نویسید،دیگرخیلی مسخره هست که عزن های چادری را چاپ کنید.خواهش مـی کنم بی طرف باشید…».
یک خانم کارمند:«مجاهدکسی هست که درراه انقلاب شـهیدداده وچنینی مسلماآن قیـافه ای راکه روی جلد چاپ کردیدندارد.این درست مثل این هست که شما سر«هایده»و «گوگوش»یک چادرتوری کرده وعکسش راچاپ کرده باشید.لطفاکمـی درانتخاب دقت کنید…».
بک خانم کارمند:«به آن زن های چادری کـه بی هدف بـه خیـابان هاریخته اند،بگوئید کـه به دولت فرصت بدهندوآنـهمـه دم ازحکومت اسلامـی نزنند،آخراین چه آزادی هست که من نتوانم نیم ساعت راحت بـه خیـابان بروم؟وبرگردم؟حکومت اسلامـی یعنی همـین».
«شماباچاپ عزن های چادری روی جلد داخل مجله،ثابت کردید کـه با برخی مجلات دیگر،هیچ فرقی ندارید.سالها بـه زن هایـاددادیدکه«حجاب»باچادرفرق مـی کندوحالابااینکارداریدزن هاراتشویق مـی کنید کـه چادربسر کنند.وبه 30سال پیش برگردند.امابرگشت زن بـه گذشته را شما و دیگران حتما به خواب ببینند».
«شماآبروی مراپیش دوستانم کـه اهل«زن روز»خواندن نیستندحسابی بردید.همـه آنـهاگفتندکه شمادردوره جدیدبطرف زن های چادری ومثلامجاهدکشیده خواهید شد. ومن باآنـهاشرط بستم کـه این کاررانخواهیدکرد.اماهم شرط راباختم وهم آبرویم رفت».
«آن زن های چادری کـه شما عکسشان راچاپ کرده ایدهرگزشـهیدنداده اند.کسانی شـهیدداده اند کـه اراده ای محکم دارندوهرساعت بـه رنگی درنمـی آیند..».
«توی کوچه وخیـابان مـی گویندکه اگرحکومت اسلامـی بشودتعددزوجات آزادمـی شود وزن هاهم دیگرنمـی توانندفعالیت های اجتماعی داشته باشند.شماکه همـیشـه مع حقوق زن بودید،دراین باره چه کرده اید؟…».
خانم شاهنده کارمنددخانیـات:«دیروز من وم بـه مقصد ازخانـه خارج شدیم.چون این رایک وظیفه ملی مـی دانستیم.اماهنوزچندقدمـی نرفته بادعواو فحاشی واهانت زن های چادری روبرو شدیم.وچون تحمل اهانت رانداشتیم از نیمـه راه بازگشتیم حالا شما با چاپ عزن های چادری آیـاکارهای آنـهارا تائید مـی کنید؟».
واماماچه مـی گوئیم؟(یـادداشت سردبیرمجله):
«صادقانـه گفته ایم کـه هرمـی بایدمفاصاحساب عمرخودراامضاکند.مانیزچنین خواهیم کرد. هنگامـی کـه ازمابخواهند.آنچه اکنون مـی توان گفت این هست که گردانندگان کنونی زن روزباگذشته این نشریـه چندان سرآشتی وموافقت ندارند.زیرااین گذشته درچارچوب جامعه ی گذشته است.که امروزاکثریت قریب بـه اتفاق ملت ایران بـه رد وطردوانکارآن مـی کوشندوحق دارند.«زن روز»به هیچ وجه چادری نشده است.اما کورهم نشده وهنگامـی کـه هزاران زن مبارز ایرانی،باچادر،یـابی چادر درنبرد سهمگین ملت ایران با غول بیدادواستبدادمبارزه مـی کنند.دوربین عکاسان ما،لاجرم همان راضبط مـی کندکه مـی بینند….واکنش زنان ایران درسال1320،کم وبیش همان چیزی هست که امروز مـی بینیم. وقتی چادر وچارقدرابه زورسرنیزه ازسرزنان بردارند،بعیدنیست کـه حتی زن بی چادر هم،چادربرسرکندکه این عمل اودرواقع نـه انتخاب یک لباس،بلکه اعتراض بـه یک نظام جبروزورو بیداد است.وانگهی،اساسامادریک جامعه براستی آزاد،انتخاب آزادانـه لباس-درحدحفظ عفت عمومـی-یکی ازبدیـهی ترین حقوق هرانسان زنده ای است،پس اصولاطرح این مساله کـه چه بایدبپوشیم از بنیـادنادرست است.برای مردم آزادنمـی توان تکلیف کردکه چه رخت ولباسی رابپوشندیـانپوشند؟
مجله زن روز،11بهمن1357،ش708
عده ای مـی گویند:چرا«زن روز»چادری شده است؟
شما چه مـی گوئید؟
زدی ضربه،ضربه ای نوش کن!«مگریک عمربی چادرها،چادری ها راتحقیر ند؟حالابخورند؟زدی ضربه،ضربه ای نوش کن؟ (جمـیله ف.محصل)
تغییررژیم،یـاتغییرلباس؟«اگردرتظاهرات ملی،زن بی چادرپیدانکردیده اید کـه عشان راچاپ کنید،همـین مساله رابه عنوان یک انتقادعنوان کنید.بنویسیدمردم بخاطر عوض شدن لباس مبارزه نمـی کنندوهدف اصلی تغییر رژیم است،نـه تغییرظاهر زن ها».(نسرین آشوری.دانشجوی بیمـه).
«اسم مجله را عوض نکنید!فقط از قول همـه ماخواهش کنیدکه این قدرتوی کوچه و خیـابان،زن های بی چادررااذیت نکنند.مگرچادربسر دلیل عفت ونجابت است؟».(پنج دانشجو).
مجله زن روز21بهمن1357،ش709
«اگرمـی خواهیددرجامعه نقش رهبری داشته باشید،عقیده تان راهرروز عوض نکنید.ومثل بیدی نباشیدکه باوزش هرنسیمـی بطرفی خم مـی شود.بجای اینکه بنویسید:روزگاری چادررابه زور ازسر زن هابرداشتند،به خانم هاحالی کنید کـه چادرنشانـه شخصیت نیست وبی چادری هم نشانـه دور بودن ازعفت وتقوانمـی باشد».(خانم خانـه دار)
نوشته ژاله-رازی:بحث چارد مـهم است؟یـابحث انقلاب؟
«مقاله بگو!بگو!رابادقت مطالعه کردم…ان عزیزم،اول ازشمامـی پرسم اصلامـی دانید کـه این قیـام عظیم کـه نصف نیروی آن راخانم هاازجمله خانم های چادری تشکیل داده اند،برای چیست؟و آیـامـی دانیدکه رهبری این قیـام باکیست؟و اصولاهدف ازاین قیـام،که هرروزوهرساعت وهرلحظه خون هزاران جوان،استاد، دانشجو،زنان وحتی کودکان رابراهش نثارمـی کنیم چیست؟
متاسفانـه حتما بگویم شماتنـهابه بک موضوع توجه کرده ایدوآن تنـها«چادر»است و چادر بسر! شمافکرمـی کنیدهمـه خانم هایی کـه درتمام این هاباچادر شرکت کرده اندواقعاهمـه چادری هستندویـابرای دین بـه چادرپناه اند؟…شما فکرمـی کنیدهرزنی کـه چادربسرکند،زنی فناتیک وقدیمـی وبی سواداست؟فکرمـی کنیدهرزنی کـه چادری هست نبایددراجتماعات امروزوبرای رهایی کشورش ازبند استعمارنمایـان شود؟ولی من فکرمـی کنم همـه آن زنانی کـه دراین روزها با چادردرتمام تظاهرات پابپای مردان مبارزوهمدوش برادران مجاهدخودتنـهابرای یک هدف ملی ومقدس مشت هاراگره کرده اندو…اگربرقامت خودچادرنـهادند،در عوض چادرجهل واختناق و بندگی راازمغزهاوقلب هایشان برداشتند.وآیـااین هست معنی عقبگرد؟واصلاچهی گفته کـه زن ایرانی دومرتبه حتما چادربسرکند؟روبنده بزند؟ و درگوشـه خانـه چون مادربزرگان خودزندانی شود؟و حق دَم زدن نداشته باشد؟ آیـا مصاحبه های آیت الله خمـینی وسایرآقایـان روحانیون راراجع بـه حقوق زن وآزادی واقعی آنـهامخصوصاحجاب خوانده اید؟
حضرت آیت الله خمـینی درچندمصاحبه باخبرنگاران ایرانی و خارجی حتی بایک پرفسورآمریکایی فرمودند:که دراسلام وحکومت اسلامـی زنان دارای حقوق مساوی بامردان مـی باشند.
خانم شاهنده عزیز!شماکه گفته اید:برای شرکت درتظاهرات رفتیدو…این پیشامد درروزاربعین به منظور خودمن هم اتفاق افتاد.آقایی کـه ظاهرا رهبری انتظامات دسته ای رابه عهده داشت،خطاب بـه من گفت:«شماوسط صف بایستید».ووقتی دلیلش را پرسیدم گفت:«چون بی چادرهستید»مـی دانید من چه کردم؟نـه دعواکردم ونـه قهرکردم.چون هدفم مبارزه بود.چون هدفم پیشرفت بود.چون درراه رسیدن بـه هدفم خون هاریخته شده.پس بامتانت وبردباری بـه آن آقا گفتم باآنکه من بی چادرم وبا خانم های چادری ازنظرظاهر فرق دارم،ولی هدفم باهمـه چادری هایکی هست ومـهم هدف هست برادر!وهمـین حرف من باعث شد کـه یکی از آقایـان روحانی کـه خودشاهدصحبت مابودندمرابه اول صف دعوت د».
مجله زن مسلمان،دی ماه1359ش5
حجاب ازدیدگاه استاد ابوالحسن بنی صدر:
«البته حتما گفت کـه حجاب تنـهاچادرنیست.وآنچه کـه من مـی خواستم عرض کنم این هست که زن ومردتاجایی کـه روابط مغزبامغزوتن باتن راتنظیم نکننددرروابط اجتماعی آزادنمـی شوند.واگراین دورا بخواهندباهم داشته باشنددرچارچوب ازدواج است؛ودرجامعه نمـی توان این دوراباهم داشت.زیرا درون جامعه نابرابری های بسیـارکشنده ای درست مـی کند.به عنوان مثال فرض کنیدکه شماازنظر اقتصادی هم همـه رابرابر کردید،ولی روزاول هم کـه تنـهامساله اقتصادی مطرح نبود.جنگ بین هابیل وقابیل کـه بخاطر کم وزیـادگندم نبود.زیراهردوداشتندوهردوهم مـی خوردند.دعواسرهمـین بودکه هابیل عشق راداشت ولی قابیل نداشت.پس اساسی ترین«حجاب»آدمـی،تصحیح دستگاه اطلاعاتی انسان هست که زور رانفی د.وازاین جاست کـه حجاب شروع مـی شود».
مجله زن مسلمان1شـهریورماه1359ش2
آیت الله طالقانی:
«درخانـه کـه بایدبرای شوهرشان خودشان را آرایش کنندهرجورکه مـی خواستندلباس مـی پوشیدند. اغلب لباس های کهنـه وگردوخاکی ومعمولی بود.ولی همـین خانم وقتی مـی خواست بـه خیـابان برود سبزی بخردویـابه بفلان اداره برود،دوساعت توالت مـی کرد.قرآن مـی گوید:بایدعاین موضوع عمل شود.توی خانـه خودتان هرچقدرکه مـی خواهیدخودتان راآرایش کنیدولی وقتی بیرون رفتیدهمدوش مردباشید. اسلام، قرآن ومراجع دینی مـی خواهند شخصیت زنان حفظ شود.مساله این هست که هیچ اجباری درکارنیست.مساله چادرهم مطرح نیست.مساله محدود زن ها نیست. مساله چادرنیست.مساله محدود خانم کـه بارها حضرت آیت الله خمـینی،ما و دیگران گفتیم…مساله حجاب یکی از مظاهراین حرکت انقلابی است.کی دراین ها،خانم ها، ان وان مارامجبوردکه باحجاب یـابی حجاب بیـایند؟هیچ طرفش مجبورنبودند.پس خودشان رانشان دادند.وبه دنیـا فهماندندو مورد اعجاب جهانیـان واقع شدند.اماحالا اینکه روسری سرکنند یـانکنندبازهم هیچ اجباری دراین کارنکرده است…هووجنجال راه نیندازیدوهمانطورکه بارها گفتیم همـه حقوق حقه زنان دراسلام ودرمحیط جمـهوری اسلامـی محفوظ خواهد ماند.واز آنـها خواهش مـی کنم کـه بالباس ساده،باوقار روسری هم روی سرشان بیندازندبجایی کـه برنمـی خورد. اگرآنـهایی هم کـه مـی خواهندموی شان خراب نشود اگر روی موی سرشان روسری بیندازند بهتر هست وبیشتر محفوظ مـی ماند».
مجله زن مسلمان آبان ماه1359ش4
ابوالحسن بنی صدر:
«شماکه اینجانشسته ایدواقعانمـی دانیدکه لباس آدمـی ونوع معینی ازپوشش جای اورادرجامعه معیَّن مـی کند؟حتمامـی دانید؟مثلااگرکسی لباس تیمساری رابپوشد درون جامعه جایی داردوهرکه ازدوررسیداگرسربازباشدبالامـی زندواگرغیرسربازباشدفاصله ای مـی گیرد(البته درآن رژیم سابق) کـه نکندتیمساربراق شودواین بیچاره رابه ساواک وحالش راجابیـاورد.بنابراین استادداشگاه یک لباس داردودانشجوی دانشگاه نیز لباسی داردکه موقعیت اجتماعی شان رادرجامعه معین مـی کند.پس اینطورنیست کـه شمابگوئیدمن بـه طوردلخواه این لباس را پوشیده ام.چراکه دل بی جهت اینطورنمـی خواهد.بلکه دل شما مطابق دستگاه اطلاعاتی شمااین لباس را طلب مـی کند.آن دستگاه اطلاعاتی شمااست کـه به شما مـی گویدشمادارای این تشخصات هستیدولباس شما بایدمتناسب بااینگونـه تشخصات باشد.وشماآن لباس راانتخاب مـی کنید.اگردستگاه اطلاعاتی شما چیزدیگری بودلباس دیگری راانتخاب مـی کردید.پس بنابراین آیـاصحیح هست که ماچنین نقش فرساینده ای رابه لباس وپوشش درجامعه بدهیم؟».
علی شریعتی:(کتاب مجموعه آثار،ش4ص296):
«نشانـه آن آزادی این هست که زن همچون مرد نـه تنـها مـی تواند تصمـیم بگیرد،انتخاب کند،عقیده و احساسش را راابراز کند،بلکه همچون مردتصمـیم مـی گیرد،انتخاب مـی کندوعقیده واحساسی درون سطح مرددارد(نـه ازنوع مرد،آنچه متجددان مامـی پندارند)ودرکارورفتاروتفکرش این رانشان مـی دهد. امانشانـه این آزادی این هست که ازنظرشخصی،زن بتواندمثل زنان سن دنی وپیکال ومولن روژلباس بپوشدوازنظر اجتماعی،مامورپمپ بنزین شودیـالباس پاسبانی بپوشد.زنی کـه یک سال درباره «جهاز»ش با«شور»و«شر»های بسیـارحرف مـی زندوکارمـی کند،درباره مبلغ قباله اش چانـه مـی زند و درباره گرانی لباس عروسی و جواهر اهدایی ووسائل سرعقدو شکوه مجلس عروسی اش تعصب مـی ورزد، هنوزیک کنیزاست بتمام معنای آن.هم ازنظرروحی وهم ازنظر اجتماعی.او هنوز ارزش شخصیت خودرادرمبلغ مـهریـه وپولی کـه برای رفتن بخانـه مرد تعیین شده هست مـی بیند.این همان مبلغی هست که مردوقتی اورامـی خردمـی پرداخت.زن هنوزنرخ داردواین نرخ درست مثل عصر بردگی زن وبازارخریدوفروش کنیزبه زیبایی ورشدوسن وهنروسطح تربیت وخانواده ونژاداوبستگی دارد.قباله،تشریفات رسمـی معامله،مجلس مقدماتی بله بران به منظور تعیین قیمت،شیر بهاء، قیدهای جدی قانونی تحت عنوان ظاهری خریدهدیـه و…همـه صورت تلطیف یـافته تروتوجیـه شده ای ازخریدوفروش کنیز.برخی مـی گوینداین قیدهاازآن رواست کـه یک بعد ازرفتن بـه خانـه مرد چیزی رادر اختیـاراوقرارمـی دهد(تسلیم دربرابراراده اووتمکین دربرابرهوس وبرآوردن نیـاز او) ودرصورت بیرون آمدن ازخانـه اوچیزی راازدست مـی دهد(بکارت را)و درون قبال این دوبایدمردچیزی بدهد واین چیز پول هست وپول.واگراصطلاحات ادبی وفوت وفن های توجیـهی وتاویلی راکنار زنیم،عریـانش مـی شودباپول خ آنچه انسانی است.اما آنچه انسانی هست متعلق بـه زن است، آنچه درقبال آن به منظور مردم تعیین مـی شودپول رایج بازاراست.این کـه زن خودمتعرف هست وجامعه نیزمعتقد که: بکارت بالاترین نرخ را دارد.زن بیوه نرخش پائین است.باشوهر چیزی راازدست مـی دهدولاجرم قیمتش کم مـی شودواین تخفیف قیمت راباید باافزایش مـهریـه جبران کند.نشانـه آن هست که هنوز کنیزاست وهنوز خودراکنیزمـی بیندوهمچون کنیزمـی اندیشدوچنینی بـه کمک بیگودی وریمل وسایـه چشم ورُژلب آزادنمـی شود.این چیزهابه آزادی کاری ندارد.درقدیم نیزکنیزهای گران قیمت را بـه هفت قلم مـی آراستند.اتفاقااین نمایش هاهمـه نشانـه عقده حقارت وعقب ماندگی ودست دومـی بودن است.مادموازل مـیشن کـه یک زن تیزهوش وخوشفکری است،به عنوان خبرنگار اومانیته،که خاورمـیانـه سفرکرده بود.دربازگشت ازاوپرسیدم کـه چه برداشتی ازاین سفر داردید؟ درضمن مشاهدات دقیقی کـه ازیک سفرکوتاهش داشت ازاین قبیل که«من همـیشـه آرزو مـی کردم یک قالی زیبا وظریف ایرانی دراطاقم داشته باشم،اماوقتی کارگاه های قالیبافی رادرایران دیدم حتی ازتصورآنکه برروی قالی ایرانی پابگذارم،تمام بدنم مـی لرزد.این گل های سرخ وخوشرنگ قالی های شماازسرخی گونـه های زردبچه های معصوم رنگ مـی گیرند.انگشت های ظریف ولاغر این اطفال غمگین وپژمرده رادرلابلای هرگَره ای مـی بینم.این تعبیر رمانتیک من نیست.متن شعری هست که آنـهاکاردرآن دخمـه تاریک ومرطوب مـی خوانند.وسپس متن سرودی راکه قالی بافان ایرانی باخودزمرمـه مـی کندواویـادداشت کرده بودبه فرانسه خواندومن کـه خودایرانی ام وبزرگ شده شـهر قالی و مدعی آشنایی باتوده شرمگین شدم کـه این زمزمـه رابارها شنیده ام وهرگز درون اندیشـه آن نبودم کـه بینم چه مـی گویند.واین زن فرانسوی کـه فارسی هم نمـی داند،دریک سفر سه روزه بـه ایران،تماماآنرایـادداشت کرده است.(این هست معنی آزادی وپیشرفت زن ودرعین حال هوشیـاری و تیزبینی عقلی،حفظ لطافت و رقت احساس زنانـه کـه ازنظرماهمـیشـه باضعف وحماقت ولوسی و سطحی بودن توام است)وبعدگفت تجربه دیگری کـه برایم جالب بود اینکه ازآمریکا وقتی بـه اروپا آمدم،زنان اروپایی راازآمریکایی ها خوش پوش ترومُدپرست تر دیدم وازاروپابه تهران کـه وارد شدم، زنان تهرانی راازاروپایی ها درمدلباس وآرایش افراطی تر یـافتم وازتهران بـه شیراز وآبادان کـه رفتم اقلیت متجددزنان شـهرستانی را از تهرانی ها پیشرفته تردیدم!گفتم:اگرمـی توانستی بـه مسافرتت ادامـه وبه مزینان ما مـیرفتی یک خانم محمدآبادی رانشانت مـی دادم کـه پدرش جُل دوزبود و خودش بـه تهران رفته بودو چندسالی درخانـه یکی ازاشراف مشـهورشمال شـهرتهران کلفتی کرده بودوبرای خبرگیری بـه ده برگشته بودومـی خواستی باشی وببینی کـه چه پیف پیفی راه انداخته، ازوضع زندگی زنان دهاتی کـه اه!اه!شماهنوزمـیریدتوصحراوبادست علف جمع مـی کنیددستهاتان را مـی زنیدبه تپله؟این لباس های کرباسی وکلفت چیـه کـه تنتان مـی کنید؟بدنتان را خونی نمـی کند؟زن حاجی خان وآغابی بی را دیدم کـه خودشان را آدم حساب مـی کنندوباآن چادرنخودی وآن نظامـی کـه پاشان کرده اند،حالم بهم خورد!امروز دیگه درون تهرون هیچ زنی تنیکه پاش نداره.اگری تنیکه پاش کنـه مـیفهمن دهاتیـه،محل خرهم بهش نمـیزارن.مـیگن شخصیت ندارده، کوه آمده….».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بیـانیـه روشنفکران یـهودی ایران:
«جامعه یـهودی درتمام مراحل مبارزات باملت ایران همگام است».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
نامـه فریدون تنکابنی بـه روزنامـه نویسان:
«روزنامـه هابردیو استبداد غلبه د».
ابوالحسن بنی صدر،باانتشارمقاله ای درون نیویورک تایمز،نوشت:
«گروه مخالفین شاه ازیک ارتش آزادییبخش ویـاحزب متشکل وپرقدرتی بهره مندنبودندوبطورکلی ازسازماندهی بخصوصی برخوردارنیستند.تنـهاچیزی کـه به آنـها تشکل وهمبستگی فوف العاده مـی دهد،احترام بی پایـان به منظور رهبرمذهبی ایران آیت الله خمـینی واعتمادعمومـی بـه صمـیمـیّت ودرستی و راستی اوست.آیت الله خمـینی آینده ای هست که جامعه ایران رابازتاب مـی کند».
دکترباقرپرهام(نویسنده ومترجم):
«باشکست بختیـاردولت ائتلاف ملی روی کارمـی آید».
سیمـین دانشور(نویسنده و استاددانشگاه):
«دوره ی کودتای دیکته شده گذشته است».
17دی ماه1357روزنامـه آیندگان
پیمان مطبوعات بامردم:(سخن سردبیر):
«اگرمطبوعات آزادوجودمـی داشت واگرآزادی مطبوعات موردتهاجم صاحبان تاج و ستاره قرارنگرفته بود،هرگزفجایع مشـهد،فجایع قزوین،وفجایع اصفهان ونجف آبادیـا زنجان وتبریزرخ نمـی داد.و اگر امروزپرده ازروی این جنایـات وفجایع برداشته شود،دنیـا خواهددیدآنچه درآفریقای جنوبی ورودزیـا یـا لبنان بامردم بومـی مـی شود،درقبال این جنایـات قطره ای ازدریـاست».
چراروزنامـه رستاخیزمنتشرنمـی شود؟(بیـانیـه):
«نویسندگان وکارکنان روزنامـه رستاخیزدراجتماعی کـه دیروزداشتندباانتشاربیـانیـه ای علت عدم انتشارروزنامـه رااعلام داشتند:…ماخواهان آن هستیم تاباکسب امتیـاز جدیدی بتوانیم پایـه یک شرکت سهامـی رابرای انتشاریک روزنامـه مستقل وملی کـه بتواند درکنارمبارزات مردم ایران باشد، بنیـادنـهیم وبتوانیم ازآزادی مطبوعات کـه خون بهای شـهدای مبارزات ملت ایران است،پشتیبانی کنیم».
18دی ماه1357روزنامـه آیندگان
برای واژگون حکومت استبدادی ازسوی استادان دانشکده حقوق ارائه شد:
«طرح مقدماتی انتقال قدرت بـه حکومت ملی».
20دی ماه1357روزنامـه کیـهان
محمود دولت آبادی:ماشین های حرفه ای،پرونده سازی مـی کنند!(دریک بیـانیـه):
«دولت آبادی نویسنده نامدارایرانی طی اعلامـیه ای شایعه سفرش راهمراه هیـاتی بـه مراکزنفتی کشورونفتی اعتصابات کارگران وکارکنان صنعت نفت تکذیب کرددولت آبادی دراعلامـیه خودچنین مـی گوید:درتاریخ5/9/57شایعه حساب شده ای بـه صورت ورقه هایی چاپ،تکثیر و پخش شده هست که درکنارنام های آقایـان مومنی(نویسنده ومحقق)ناصر زرافشان(مترجم ووکیل دادگستری) عمویی(25سال زندانی)و بید سخی(حمـید مومنی شـهیددر سال 1354)،نام فامـیل اینجانب محمود دولت آبادی هم دیده مـی شود.اعلامـیه مذکور مدعی هست که نامبردگان بـه مراکز نفتی رفته اند و به بهانـه اینکه اعتصابات بـه منافع کارگران زیـان واردمـی کنداعتصابیون رابه شکستن اعتصاب تشویق نمودند.توضیح1-اینجانب محموددولت آبادی،به مناطق نفت خیزسفرنکرده ام و باکارگران وکارکنان اعتصاب نفت درهیچ زمـینـه ای گفت وگونداشته ام.بنابراین بـه اطلاع مـی رسانم کـه چیدن چندنام درکناریکدیگرومنصوب داشتن آن بـه یک حزب سیـاسی جزبه منظور پرونده سازی های آینده و مجدد صورت نمـی گیرد.و این کار فقط از ماشین های حرفه ای شایعه سازی مـی تواند صادرشده باشد. اعلامـیه ادعامـی کنداین خائنان ضداسلام وضدمردم.توضیح2-خوشبختانـه درجریـان های عملی زندگی ماخائنان ضداسلام وضدمردم شناخته شده اندومفتری هاباید بدانندکه دیگر حنای این افتراهابرای مردم رنگی ندارد.اعلامـیه(معلوم الهویـه!)هم چنین از نـهایت بی شرمـی ادعامـی کندکه اینـهاکارگزاران ساواک ونوکران امپریـالیسم مـی باشند».
21دی ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترمحمودعنایت(مقاله):
«من بسیـارمتاسف شدم وقتی دیدم عالم بزرگواری چون حضرت آیت الله شریعتمداری راجماعتی رنجیده خاطرکرده اند.وبه ناحق تمسک اورابه قانون اساسی بـه طرفداری ازنظام حاکم تعبیر نموده اند.سخن درست آن هست که شما نمـی توانیدبدون تمسک بـه قانون اساسی نامشروعیت وتخلف وتخطی نظام موجود راازقانون اساسی اثبات کنید وسوای عده ای کـه غرض ناصواب درون سردارند و ازقانون اساسی کـه سهل هست ازکلام حق وقانون اساسی استناد مـی کنندنظری جز کشف تخلفات هیـات حاکمـه ندارندواصلاانکاریـااعراض از تمسک بـه قانون اساسی درون مواجهه باهیـات حاکمـه درحُکم این هست که صاحب خانـه سندمالکیت خانـه خودش راقبول نداشته باشدودرضمن بخواهدبرضدکسی کـه خانـه اوراغضب کرده اقامـه دعوا کند.بدون اسناد بـه قانون اساسی هم چیزی وجودنداردتابه اتکای بـه آن لغزش هاو خودسری هاو خیـانت های گذشته راقانونا مدلل کنیم».
پیـام علی اشرف درویشیـان بـه روزنامـه نویسان:
«مردم باخون خودبه روزنامـه آزادی دادند».
23دی ماه1357روزنامـه کیـهان
علی اصغرحاج سید جوادی:قصاص،اما بـه دست قانون!»مقاله »:
«توسل بـه شیوه های ضدانسانی وقصاص بدون محاکمـه،کاررژیم دیکتاتوری است.جامعه ما بـه هر حال بـه یک حسابرسی اجتماعی نیـازداردوکسانی کـه برجان و مال و ناموس مردم تجاوزدوپای خودراازقلمروقانون فراتر گذاشتند بایدازجامعه به منظور همـیشـه طردشوندوحساب اعمال خودراپس بدهند.امااین کاربایدبدست قانون انجام پذیرد.ولیـانی کـه حتی امروزهم درکشتارمردم و تفتیش عقاید مردم وجاسوسی وخبرچینی مردم شرکت مـی کنند،اگردرمسیرمردم قرارگیرند و گرفتار خشم آنان شدند،گناه ازخودآنـهاست وبایدبدانندمردمـی کـه موردحمله وتوهین قرارمـی گیرند، نیـازی بـه تحریک ندارند».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان
باقرپرهام:دمکراسی؛آزادی وحاکمـیت ملی(مقاله):
«درزندگی هرفردیـاهرملتی لحظاتی فرامـی رسد کـه چانـه زدن وسازشکاری دیگرمعنا ندارد.چراکه سخن برسربودن یـانبودن است!…طرداللباب بگوئیم کـه صبحت از دمکراسی،دراینجا،در تالار بانک مرکزی ایران تاحدی بـه قول فرنگی ها«پرادکسال»یعنی برخلاف انتظاروتناقض داراست. زیرادمکراسی دریک نگاه ساده چیزی جزنظام روابط متقابل آزاد وخلاق نیست و«بانک»درمقابل چیزی نیست جزسازمانی ازروابط و مقررات ثابت یکطرفه وازجای دیگرتعیین شده…قراربراین شده هست که ازدمکراسی سخن بگوئیم….»!
سیدعلی بشارت:نـه تنـهانمـی کردم،بلکه باچیـان آزادی کُش مبارزه مـی کردم!(بیـانیـه):
«…نویسنده محترم آیندگان!سیدعلی بشارت مدیر«صدای وطن»نـه تنـها نکرده وازفرهنگ و هنرپاداشی دریـافت ننموده،بلکه تازمانی کـه قلمش رانشکسته و سنگرش(صدای وطن)راخراب نکرده بودند،باچیـان آزادی کُش مبارزه کرده است».
سبکتین سالور:
آن بزرگ مرد کـه کتابش رابرای بـه من دادکیست؟(یـادداشت):
«…1-هرگاه نویسنده،درجه اول وبسیـاربسیـارسطح بالای مقاله موردبحث توانست یک سطر،یک کلمـه یک امضاء ویـایک اظهارنظرازمن نویسنده درجه صفر،بلکه زیرصفر درباره کتاب نوشته ای،مقاله ای ارائه دهدکه جنبه ی داشته باشد،بنده ی بی مقدارحاضرم طناب داررابپذیرم…».
25دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173:
«سالورحقیت را نمـی گوید!من یک افسر شـهربانی هستم.آقای سالور ادعاکرده هست که چی وسازشکارنبوده.اوحقیقت رانمـی گوید.چون ایشان سالهاست کـه بامعاونت اطلاعات شـهربانی همکاری داردوادارات وسازمان های شـهربانی راحتی بهترازپرسنل شـهربانی مـی شناشد.ایشان بـه مناسبت50پنجاهمـین سال شاهنشاهی پهلوی کتابی بنام«پلیس ایران»برای شـهربانی نوشته و باوجودی کـه تمام منابع تحقیقاتی را ازخودشـهربانی فراهم کرده،..مـیلیون ریـال بایت این کتاب پول گرفته است».
24دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
جوادمجابی:ضرورت مبارزه مداوم با(مقاله):
«درجامعه ای واپسگرا،اخلاقی درحدی مضحک چون حرفی خلاف حرف رئیس قبیله نزن،یـاعملی علیـه اونکن،دائره اجتماعی رامـی بندد،درحالیکه درون یک کشورغربی یک کارتل انتشاراتی بادراختیـارگرفتن بیش از40روزنامـه نگارومجله معتبرمـی تواندبسیـاری ازفعالیت های مدنی وسیـاسی کشوررادرطریقی رهنمون شودکه خواسته های مشروع ونامشروع مدیران کارتل درآن ملحوظ است.واین منافع ازمسائلی چون تبلیغ مُد یـاحمایت هنری نوپاگرفته تاتاثیردرانتخاب ریـاست جمـهوری،ایجاددگرگونی درنظام بازرگانی بین المللی رازیرپوشش عملکرد خودمـی گیرد و پیداست کـه این کارتل با تراست های مشابه وکارتل هایی کـه منافعی درسیـاست خواسته های آن دارند، چگونـه هماهنگ عمل مـی کنندوازطریق رسانـه های خبری و نوشتاری طنینی عظیم درجهان درمـی افکنند…».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
نامـه بـه آیت الله العظمـی خمـینی؛ازدکتر مصطفی رحیمـی:چراباجمـهوری اسلامـی مخالفم؟
«…آیـا مـی توان ادعاکردهمـه شـهیدانی کـه درسال های سیـاه باخون خود نـهال انقلاب راآبیـاری کرده اند،طرفدار جمـهوری اسلامـی بوده اند؟…عنوان جمـهوری اسلامـی درزمان ماباروح دمکراسی گونـه ای کـه درزمان حضرت محمد(ص)وخلفای راشدین برقرار بود،منافات دارد».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
جوادمجابی(مقاله):
«انقلاب،مـیراث ودرانحصارکسی نیست…پس تادستاوردهای انقلاب حاصل نشده بر سرتقسیم مـیراث وغنائم آن بجان هم نیـافتیم».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
خجالت بکشید،ساواکی های جدید!(یـادداشتی ازف.ص):
«فریدون مشیری،شاعرتواناونامدارمان-که همـه ماایرانیـان مدیون شعرنابش هستیم-تلفن کرده بود بابُغض شکسته که:آمده اندگرداگردخانـه ام وفریـادمـی کشند:مرگ برفریدون مشیری ساواکی!!! پُشتم لرزید؛چراکه بـه ظاهرباساواکی های جدیدی روبرو هستیم وبرای اینان نیزمثل آن قدیمـی ها، حیثیت واعتباروناموس وجان مردم بی گناه پشیزی ارزش ندارد.ماجراازاین قرار هست که گویی درون یکی ازاین لیست های قلابی،بنده خدائی بنام«فریدون مُبَشری»راساواکی معرفی کرده اندوبا تغییریک نقطه،ناگهان شاعرعزیرملتی شده است:ساواکی خائن!نقطه-ببخشید،نکته همـینجا هست واین بـه اصطلاح«خائن!!!»کسی هست که سالهانگذاشتندکتاب های شعرش راچاپ کنند.چون ساواک راخوش نمـی آمد.خجالت بکشید ساواکی های جدید».
گنبدکاووس-محمدعسگری(مقاله)راه من ازراه مردم جدانیست:
«درگذشته چندان دورهمـه مردم مملکت چه اسماوچه عملاعضوحزب رستاخیزبوده اند،فقط یک نفرعضویت حزب راقبول نداشت،وآنـهم بوسیله دولت هویداازایران اخراج شد،اگرافرادی مانندمن درون احزاب گذشته عضویت وفعالیت داشته این دلیل آن نیست کـه راه آنان ازراه مردم جدااست؟».
26دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
پیـام نویسندگان وناشران اسلامـی بـه نویسندگان وخبرنگاران روزنامـه های کیـهان،اطلاعات وآیندگان:
«نیش قلم خودرابه ننگ نیـالائید».
علی اصغرحاج سیدجوادی(مقاله):
«مواظب سرعت حرکت باشید…این ساده لوحی هست که هنگامـی کـه ماسرگرم مبارزه بارژیم هستیم تصورکنیم کـه بیگانگان وایـادی وعوامل آنـهادرداخل بیکارنشسته اندودرفکرحفظ منافع خودو یـااحیـای منافع تازه تری به منظور خودازراه نفوذهای مسلکی و اعتقادی درمـیان اذهان ساده وافکار انقلابی قشرهای مردم جامعه نمـی باشند».
نامـه بـه امام خمـینی:نعمت مـیرزازاده(م.آزرم)شاعرمبارزخطه خراسان( شعری همراه بایک نامـه درون اختیـارروزنامـه اطلاعات گذاشته است):
«آقای سردبیر!باگذراندن اعتصابی کوبنده وسازنده بـه جبران گذشته ای نادلخواه اکنون بـه جبهه مبارزه خلق خوش آمدید.من نیز همچون دیگر پاسداران شرف قلم بـه همان دلیل کـه ازنخستین سال های قلم زنی هایم تاکنون دراین15سال گذشته بـه عنوان وظیفه ای اجتماعی هرگزبا مطبوعات همکاری نداشته ام،اکنون مـی بایدبه عنوان واجبی عینی همراهتان باشم».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
مسعودبهنود(بیـانیـه):
«من سخنگوی کارکنان رادیووتلویزیون نیستم.ازآنجاکه هرگاه سخن ویـاشایعاتی پیرامون اعتصاب کارکنان رادیو وتلویزیون وداوری های توام بابی انصافی درباره آن شنیده ام خودراموظف دیده ام از موضع دوستان وهمکارانم دفاع کنم.وتوضیح بدهم.این توهُّم به منظور بعضی پیش آمده هست که احیـانا سخنگوی آنان هستم.و یـا نمایندگی ویژه ای دارم.همانطورکه همـه جا،حتی درون مجامع عمومـی ودر هیـات سخنران نیزتوضیح داده ام من تنـها همراه وپیوسته وپیروشورای موسس اتحادیـه کارکنان رادیووتلویزیون هستم وهمپای آنان ازکارخودداری کرده ام،وگرنـه چون کارمند آن سازمان نیستم و هیچ ارتباط رسمـی جزتهیـه چندبرنامـه بارادیووتلویزیون نداشته ام سمتی یـانمایندگی نمـی توانم داشته باشم.وحال نیزازاین دلیل یـابهانـه بهره نمـی گیرم تادرغیـاب یـارانم برسرکاربروم.درعین حال حق سخن گفتن وآزادگفتن وازمواضع حق طلبانـه دفاع وبرای آزادی بیـان دراین دووسیله مـهم کوشید،برایم محفوظ است».
معین الدین اسلام:سیدحسنی وسیدحسینی(مقاله):
«درزمانی کـه امام خمـینی بعد ازواقعه خرداد42که منجربه شـهادت چندین هزارنفر درسطح مملکت شد،درزندان بسرمـی بردند.روزی شاه باچندنفربه زندان مـی رود وبه سلولی کـه زعیم عالیقدر درون آنجازندانی بودندواردمـی شود هنگام ورود شاه وهمراهان،حضرت آیت الله خمـینی مشغول تلاوت قرآن بودن بطوری کـه درحقیقت کـه ازآمدن جمعی بـه زندان آگاه نمـی شوند…لحظاتی مـی گذرد و ایشان سربلند مـی کنند ومـی فرمایند فرمایشی داشتید.یکی ازهمراهان باعناوینی مختلف والقاب خاص شاه را معرفی مـی کندوآنگاه شاه اظهارمـی دارد:مرحوم آقای بروجردی فقط بـه امورمذهبی مـی پرداختندوبه امورسیـاسی چندان علاقه ای نداشتند.امام خمـینی گفتند:مرحوم بروجردی سید حسنی بودندومن سیدحسینی.وباب مکالمات بـه همـین جاختم مـی شود.شاه کـه مقصودآقاراازبیـان این مطلب درک نمـی کند،پس ازمراجعت بـه کاخ ازعده ای معمرین سوال مـی کند:فرق بین سید حسنی وسید حسنی درچیست؟به او مـی گویند تفاوت دراین هست که امام حسن بامعاویـه صلح کردوامام حسین باشمشیرقیـام کرد.آنوقت شاه متوجه مـی شود کـه مقصود آقا از این بیـان چه بوده است؟».
27دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
احمداحرار:مملکت رافردایی نیزهست!(مقاله):
«…شورواحساس ازخصلت های شریف هرملتی است.مردمـی کـه هیجانات خودرا ازدست بدهند لطف زندگی رادرک نمـی کنندوبه آسانی مستعدمرگ مـی شوند…ملتی کـه شورزندگی راازکف بدهد،ناخودآگاه بـه هرنکبتی تن مـی سپاردوهرفلاکتی راپذیرامـی شود…منتهاهیجانات واحساسات شباهت کاملی بـه آب داردکه هرچند منشاءهستی ومبداءزندگی است،وقتی ازحداعتدال خارج شودودرمسیرصحیح نیفتدویرانی ومصیبت بـه بارمـی آورد…این نکته جای حرف نداردکه آمران و ماموران بی رحم بااعمال شرم آورشان جایی به منظور شفقت درقلب مردم باقی نگذاشته وخشونت ونفرت مردم بی دلیل نیست…بااین حال درست درهمـین جاست کـه جامعه بـه رهبری مصلحانـه و آگاه نیـازپیدامـی کند…من نمـی دانم آتش زدن مغازه هاوبانک هاو سینماهاچهی ویـاچه دستگاهی آغاز کرد».
مسعودبهنود:«ده ایم وایران(مقاله):
«اینک او رفته است.ده ایم وایران…رهبری راازخودکامـه گرفته ایم بـه خودکامگی واننـهیم… خودکامگی رادفع کنیم.سوال این هست به جای خودکامـه چه بنشانیم.اندیشـه رادرکاخ های سرفراز خانـه هایمان،هرچقدرکوچک هرچه تاریرد،تاج اندیشـه بگذاریم…خودکامگان مـی روند…این سرنوشت متحوم همـه آنـهاست.اما خودکامگی نمـی مـیرد،مگر بااندیشـه هایمان برانیمش».
احمدعلائی(یـادداشت):
«به گمان نگارنده«به آذین»درآن محیط دانش برروی این نکات کلیدی کـه بایستی چشم اسفندیـار ملی مردم ستمدیده ایران هست مـی خواست به منظور صدمـین بارتاکیدوتصریح کندوچه محیطی بهترازمحیط دانشگاه به منظور طرح وتکراراین مسائل.دریغاکه چنین خواستی بابی دانشی هاوبی خردی های مُشتی انحصارطلب برآورده نشده هست که مردم بعدازمدتی بگویند:ازطلاگشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده مارامِس کنید…امادرست بعد ازحضورایشان(به آذین)درپشت مـیکرفون عده ای عناصرترسووواقعامرتجع کـه متاسفانـه خودراهوادارجمـهوری اسلامـی جامـی زدند بزور مـیکرفون راازدست ایشان گرفتندومانع سخن گفتن ایشان گردیدند».
27دی ماه1357روزنامـه آیندگان
گزارش:بحث روز؛بحث کنیم یـا بحث نکنیم؟(گروه گزارش آیندگان):
«…این روزهابیشتردرصحن دانشگاه گروه هایی گردهم دراین باره بحث مـی کنندکه آیـااکنون وقت بحث هست یـانـه؟…عده ای معتقدندکه عناصرضدمردمـی کوشش مـی کنندباهیزم گذاشتن زیردیگ بحث مـیان صف متشکل مردم شکاف ایجادکنند…25سال پالان بردوشم نـهادند،دیگر نمـی خواهم ناآگاهانـه چیزی راقبول کنم».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
پنج تن ازاستادان دانشگاه تهران:
«…مبارزات حق طلبانـه ملت ایران بـه مرحله نوینی گام نـهاده…ولی متاسفانـه چنانکه ازتظاهرات و پاره ای ازجلسات سخنرانی چندروزاخیربرمـی آید،عده ای گاه بـه سابقه انحصارطلبی زمانی بـه علت تعصب واغلب ازسرکم آگاهی،وحدت راباخودشیفتگی اشتباه کرده اند…چرادرجلسات و تظاهرات،نیروهایی باپنـهان شدن درزیرلوای حمایت ازحضرت آیت الله العظمـی خمـینی بـه انحصار طلبی وتفرقه افکنی مبادرت مـی کنند؟».
فریدون تنکابنی(یـادداشت):گپ چای وسیـاست!
«گفتم:شنیده ای کـه آقای بختیـاربه دنبال دستگیری گروهی افغانی مسلح…»گفت: اولاایشان بـه عنوان یک رجُل سیـاسی بایدزیرک ترازاین مـی بودندومـی فرمودندضد انقلاب صادرمـی کنند.چون رژیمـی کـه ایشان افتخارخدمتگزاری آنرابدست آورده اند،مدعی انقلابی بودن،ثانیـابه گنجشک گفتندمنار…».
28دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«محمود کامـیاب:مادرختیم واسلام خورشید(مقاله):
«بردارو!درختان مائیم،خورشیداسلام هست که این بارازافق روشن دل امام خمـینی طلوع کرده است.زمستان استبدادمـی رودتاجای خودرابه بهارحکومت اسلامـی بسپارد».
محمدعلی سفری:تعیین سرنوشت مطرح هست نـه اصلاح قانون اساسی:(مقاله)
«چون دراین دنیـاهیچ چیزبه غیرازنظام طبیعت وقوانین خداوندی،دائمـی وابدی نیست قوانین بشری ازجمله قوانین اساسی کـه مردم بادرنظرگرفتن شرایط زمانی ومکانی وضع نموده اندوبه موقع اجرا مـی گذارندنیزباتحول وتکامل شرایط و خصوصیـات مذکور لزوماوضرورتا تغییر پیدامـی کنند».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان
راجی زمان صمغ آبادی:درسی به منظور رهبران آینده(مقاله):
«…عرف روزنامـه نگاری این هست که درچنین بُرهه ای نظرروزنامـه درباره شخصیت شاه وحاصل اعمالش بیـان گردد.امابه اقتضای مسئولیت ملی وانسانی کـه بدترازمسئولیت صرف حرفه ای است، بحث درموردشاه رابه آینده موکول مـی کنیم.ما معتقدیم انقلاب ایران اصیل،انسانی ومردمـی است. نبایدگذاشت کمال اخلاقی انقلاب ازخصومت های فردی کـه دارد،دورگردد…ومـهم ترازهمـه درون رها نمودن لِگام دشمنی های فردی،خطر انحراف درراه انقلاب نـهفته است.ملت ایران بافردرویـارو نبوده است.گویـاجلادمشـهورساواک تیموربختیـاردرهنگام ترکتازی خودگفته بود:«ملت ایران مُرد»اوخود قربانی جنگ قدرت خانگی شد.رژیم هم ازخیـانت های اوتصویری سیـاه ترسیم کرد.اماهدف روشن ساختن حقیقت نبود.بهرحال رژیم درعمل همان سیـاست«ملت ایران مُرد»رادنبال مـی کند.سیـاست «ملت ایران مُرد»تازه نبود.تمام نظامـهای استبدادی بخصوص ازنوع جدید«فرمانروایی فن شناسان» مـی کوشند ملت های خود راازنظرسیـاسی بکُشندتاخودزنده بمانند.به عبارت دیگرامنیت اینگونـه نظام هامبتنی برناامنی کامل شـهروندانش است».
گفت وشنود جلال سرفرازبادکترباقرپرهام(جامعه شناس وعضوکانون نویسندگان):
«امام خمـینی بهترازهمـه مـی دانندکه چه خطرهایی ممکن هست ازجانب قشریون نـهضت مردمـی اسلامـی راتهدیدکندوچگونـه حتما بااین خطرهامبارزه کرد… کنونی ایران راچگونـه مـی بینید؟یک حرکت اعتراضی ساده یـا یک انقلاب؟».
«…بی تردید یک انقلاب.چراکه سخن برسراصلاح مکانیسم ها عمل انتقال قدرت درسطح تاریخی، عملیروهای اجتماعی وگشودن مرحله ای تازه درتاریخ جامعه ماست…».
«اما قشری گری ممکن هست درلباس دیگری جلوه کند…؟».
«:منظورتان این هست که ازجناح دیگر،یعنی از جناج چپ؟».
«بله».
«:این خطرهست.اماتوجه کنیدکه«چپ»امروزبا«چپ25»سال پیش تفاوت اساسی دارد.چپ امروز شکست مصدق ومصیبتی راکه بدنبال بـه بار آمد را تجربه کرده هست و حتما علی الاصول بداندکه اهمـیت یک حکومت دمکراتیک ملی وضرورت تاریخی آن تاچه حد است؟».
«:شمانسبت بـه آینده خوشبین هستید؟».
«:باید بگویم بسیـارامـیدوارم…خطرهای قشری گری ازاین یـاآن جناح درون هر صورت اگرپابگیرد ومردم را بـه جان هم بیندازدبی گمان عامل تسریع کننده حرکت«ضد انقلاب»خواهد شدومصیبتی صدبار عظیم ترازمصائب گذشته برسرملت ماخواهدآورد».
دکترمحمدرضاصالحی کرمانی(مقاله):
«…خوشبختانـه حکومت اسلامـی درصحنـه تاریخ الگویی زنده وگویـادارد.حکومت اسلامـی رامـی توان باتمام مشخصاتش درحکومت علی(ع)به صورت زنده وبرجسته مشاهده کرد…بلی باقاطعیت مـی گویم حکومتی کـه ازحمایت امام خمـینی برخوردار خواهدبوذ،حکومت اسلامـی است.حکومتی کـه نسبت بـه تمام مردم چه مسلمان و چه غیرمسلمان چه موافق وچه مخالف نـه تنـهابراساس عدل وقانون رفتارمـی کند،بلکه نسبت بـه همـه آنـهاعشق مـی ورزد».
30دی ما1357روزنامـه آیندگان
فریدون جنیدی:آقای بختیـارحمایت آمریکاازشما،شمارانجات نخواهدداد!(یـاداشت):
«آقای بختیـارازمجلس رای اعتمادعمومـی مـی گیردکه ملت اعتمادی بـه آن ندارد…ای کاش شمابه ملت پشت نکرده بودیدآقای بختیـار…ملت ایران بـه وام آمریکایـاکشورهای اروپائی نیـازمندنیست… گوئی آمریکا بـه پیروی ازیک رسالت الهی موظف هست که دربرابرهمـه انقلاب های جهانی جبهه بگیرد.اماامروز ملت ایران بـه دولت آمریکانشان خواهددادکه پاسبانی گرگ بررمـه ان جاودانی نیست».
نامـه بـه آیندگان(الف.الف):
«ازهم اکنون زمزمـه های شومـی شنیده مـی شودکه بنای نفاق افکنی ویـا احیـانا دیکتاتوری تازه را پی ریزی مـی کند.بایددانست هرنظامـی کـه بر پایـه دمکراسی استوار نباشدنمـی تواندپای برجا بماند.وبزودی جامعه دست خوش انقلاب خونین دیگری خواهد بود».
عمـید نائینی:دیکتاتوری نـه،درهرلباسی(مقاله):
«شایددرست بـه همـین دلیل هست که ماروزنامـه نگاران بایددیکتاتوری راچه درهیـات تاج وتخت،چه درجامـه مذهبی،چه دراونیفورم نظامـی ویـاهرلباسی دیگرنپذیریم و محکم بگوئیم نـه….ازسوی دیگر همـه گروه های طرف بامطبوعات حتما به خاطرداشته باشندکه اگردرجامعه ای ابرازعقیده آزاد نباشدازاشتباه نمـی توان پرهیزکرد.وبرای اصلاح هراشتباه بایدبهائی بیش ازاندازه گران پرداخت».
30دی ماه1357مجله نگین،ش162
دکترمـهدی پرهام(مقاله):
«مراسم تاسوعاوعاشوراسوگواری نبود.یک حماسه غرورآفرین بود.مردمـی کـه صحنـه سازان خارجی وداخلی آنـهارابه عذرعقب افتادگی درگذشته زنده بگورکرده بودند،بامشت های گِره کرده قبورسیـاسی خودراشکافتندوحیـات پرافتخار خودرااعلام د.بی تردید تاریخ ایران تاامروز عظمتی بـه این پایـه ازانبوه خلق درنفی وضع موجود واثبات موجودیت خویش درسازندگی آینده درخودضبط نکرده است.نـه من،هر شرکت کننده ای ازفرط غرورسربرآسمان آینده وهویت اصلی وملی خودراکه سعی مـی نمودندقلابی آنرا بـه اوتلقین کنند،لمس مـی کرد.غرب دریک حرکت فهمـیدملتی مترقی ترازاودرجلوش قدم برمـی دارد…همـه دربرچیدن خاندان پهلوی هدف مشترک داشتند.امادر سازندگی بنایی جدید،سلیقه مشترک ندارند.سلیقه مشترک راباید باگفت وگووبحث وانتقاد بوجودآورد».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بنی صدر:
«بانظرخواهی ازموافقان ومخالفان،حکومت اسلامـی بـه رای عمومـی گذاشته مـی شود…نباید عکسی راپائین بیـاورندوعدیگری رابالاببرند…چه باوسائل ذهنی وچه عینی،مخالف قطعی بااسلام است.وبانص صریح قرآن درتضاد…روزنامـه هابایدهمـه خبرهارابنویسند…برای خبر نمـی توان درصد تضمـین کرد».
ب.امـید:تنـهایک سنگرفتح شد(مقاله):
«اهوازهمـین چندساعت پیش بـه خون کشیده شد.شیوه قتل عام هم چنان دردستور روز قرار دارد. به منظور خون خواهی آنان متفرق نمـی توان عمل کرد«تفرقه»آخرین امـید دشمن است.ناامـیدش کنیم. باشعارهایمان دهان یکدیگرراندوزیم.مشت هایمان رابه یکدیگرنکوبیم.خون شـهدایمان را پایمال نسازیم».
بازگشت ساعدی وبراهنی بـه ایران:
«غلامحسین ساعدی نویسنده معروف ایران کـه برای شرکت درمبارزات خارج کشوربه آمریکا وبعدبه انگلیس رفته بودبه تهران بازگشت.رضابراهنی کـه برای برنامـه ای مشابه بـه آمریکا رفته بود،به همراه15تبعیدی سیـاسی ازجمله هوشنگ سپهر،جوادصدیق،پرویز وبابک زهرایی ساعت8 صبح فردابه ایران بازمـی گردند».
علی اصغرحاج سیدجوادی:قالب ومحتوای انقلاب ما(مقاله):
«مساله اساسی انقلاب بابرقراری عدالت اجتماعی واقتصادی ونابودی کلیـه بنیـادهای سیـاسی استبدادی حاکم برجامعه هست واین عدالت بایدازهرگونـه وابستگی بـه کانون های استبدادی و استعماری جهانی رها باشد».
ازرضاطوسی:رسالت خون شـهیدان وصداقت رهبر(مقاله):
«مامردم ایران هم اکنون درآستانـه پیروزی ای بزرگ قرارگرفته ایم.اینک بایدبه فکرپاسداری این نعمت برزگ افتیم.وبه یقین یکی ازمراحل عمده پایداری هرنعمت و موهبت شناخت درست آن است».
لوموند:
عصیـان تشیع:روشنفکران مذهبی ازدوران اختناق سیـاسی حاکم،به طرح مبانی جمـهوری اسلامـی امروز پرداختند:«مقاله امروزلوموندبین المللی،ترجمـه دکترابراهیم ثنایی،استادیـاردانشگاه علم و صنعت ایران،6 دسامبر1978،پانزده آذر1357::
درحالیکه«ساواک»و«سیـا»دراوهام خطر «کمونیست»وتهدیدازناحیـه شوروی غرق شده بودند، عوامل بیداری عمومـی مردم کـه ایران رادگرگون ساخته بودند،نقش نـهضت اسلامـی درمبارزه علیـه خاندان پهلوی راپیش بینی نکرده بودند.زیراکه شیعه ایرانی دراکثرمواردبصورت عامل مذهب با ماهیت ملی ظاهرمـی شوند…بانادیده گرفتن این اقلیت های تاریخی دولتمردان تصور دمساجدو سازمان های مذهبی درحال اضمحلال هستند…بطوراعجاب انگیزی بایدگفت کـه شخص شاه ناخود آگاه عامل اصلی این حرکت بوده است…رهبران مذهبی با یک شبکه باورنی ومریدانشان بـه عمل پرداختند.بدون آنکه درون معتقدات خودتغییری بدهند…این نوسازی هماهنگ باراهی بودکه توسط متفکر بزرگ قرن19جمال الدین افغانی(منظورسیدجمال الدین اسدآبادی است)ارائه شده بود…مسجدکه دراین اواخرفقط محلی به منظور دعاونماز،قرارومدارواندیشیدن شده بود،مجددابه پناهگاه معنوی مردم دربرابرساده گرایی ناشی ازاقتصادآزادکه فسادراترویج داده وارزشـهای سنتی رالگدمال کرد،تبدیل گردید…اصلاح طلبان ومتفکرین ازسال1906تا1905که رژیم مشروطه سلطنتی کـه درحال حاضرنیز وجودداردولی بـه آن عمل نمـی شود،بتصویب رسیدتاسال1925که رضاشاه پهلوی سلسله قاجاررابرانداخت متناوبا هایی صورت گرفته وسلاطین رامجبوربه امتیـازاتی نموده اند…پس ازآن مذهبیبون اصلاح طلبی چون آیت الله طالقانی ومتفکرینی چون مـهندس بازرگان درون عرصه مبارزه ظاهر شدند.این مبارزین سعی مـی دجمـهوری اسلامـی مُدرن را تشریح کنند.مشـهورترین آنـهادکترعلی شریعتی بانوشته هاو سخنرانی هایش درون مساجدی کـه توسط اصلاح طلبان کنترل مـی شده ومشـهورترین آن حسینیـه ارشاددرتهران است،تاثیرقابل ملاحظه ای برروی نسل جوان گذاشت.اوپس ازآنکه بوسیله ساواک بارهاسختی شکنجه شدچند سال قبل درلندن درگذشت.ولی تالیفات اوکه مدتهاممنوع بودمجددادرایران باتیراژبسیـارزیـادی فروخته مـی شود».
دکترمـهدی پرهام(مقاله):«اگرانقلاب هاباخشونت بتوانندبه پیروزی برسند،جزباگفت وشنودنمـی توانندپایداربمانند»(نقل از آلبرکامو)
«….پس ازدوماه کـه بظاهرقلم هادربندبود،حالابرای اولین بارکه فرصت ارتباط باخوانندگان دست داده هست شاید بـه نظررسد قبل ازهرچیز مـی حتما ازمقاومت تحسین آمـیزارباب جراید سخن آغازکنم.امامن دراین مدت جرایدرادرحال تعطیل نمـی دیدم.ی هم احساس نمـی کردم. جرائد بجای اینکه روی کاغذمنتشرشود،روی دیوارخیـابان هاوکوچه هاودروپیکرمنزل هاومغازه ها منتشرمـی شد.ووخودی هردوبکلی ریشـه کن شده بود.وآنچه25سال من و امثال من جرات تحریرآزادآنرانداشتیم،نویسنده های دریـادلی پیداشدندکه همـه رادرچندجمله خلاصه دونوشتند.منتهااین نویسندگان مثل ما،خودی نمـی د…اعتراض همان پدیده ای هست که درسال1968،نیمـه انقلابی درفرانسه بوجود آوردوموضوع گفت وشنود(دیـالوگ) دانشجوو استاد،کارگروکارفرما،وپدران وفرزندانمان را مساله روزکرد.واصل حاکمـیت ومحکومـیت قراردادی واز پیش ساخته شده رامتزلزل نمود.واین موضوع بسرعت اروپا وآمریکا وآسیـا رافراگرفت وبه ماهم رسید.منتهامامثل همـه چیزادای آنرادرآوردیم.فرض این هست که امروزی هست که بـه مساله روزجهان گِره خورده وآیت الله خمـینی رابخصوص ازآن هنگام کـه درپاریس اقامت کرده بیک چهره بین المللی مبدل کرده است.ودرداخل نقش آثارمرحوم دکتر شریعتی دربیـان مذهبی این اعتراض غوغاکرده است.اوجوانان رابحرکت درآورده و مذهب رابرای آنـهاازحالت افیون ملت هاخارج کرده وفراترازنظرات لنین واستالنین و مارکسیسم بـه اوج درآورده است.این بازسازی کـه ازاصل «اجتهاد»مایـه گرفته وعقل رامحور افعال واعمال قرارداده،فروع دین راقابل تغییروتفسیرمـی نماید و مذهب رااز حالت ایستایی وجمودیت خارج کرده وبه آن حالتی سیـال وپویـامـی دهدکه دریک نقطه توقف نمـی کندواتصالا درحال وبازآفرینی است…دلیل این نوگرایی را امروز مـی توان درون اعلامـیه های آیت الله طاالقانی ملاحظه کرد.که بـه هیچ وجه سخن آخوندی ندارد…اکنون کـه دوران انتقال قدرت آغاز شده،دولت حتما ازاین خوی ومنش آیت الله طالقانی بهره گیردواختلاف خودرا با جبهه ملی حل کندوازآیت الله خمـینی یـاری بگیرد.ونقش سیـاسی خوددراکنارنقش معنوی آیـات عظام بثمر برساندواگر نتوانست حتما کنار برود».
جوادطالعی:ملت به منظور انتخاب درست فرصت مـی خواهد(مقاله):
«دولت موقت ائتلافی باعضویت رهبران تمام گروه های فکری موجودجامعه تشکیل شودوازحمایت جامعه روحانیت مبارز ایران بویژه حضرت آیت الله خمـینی برخوردار شود. این دولت موقت انتقالی به منظور مدتی معین(دست کم6ماه)ضمن بکارانداختن چرخ های اقتصادی متوقف شده ی کشور، آزادی وامنیت سخن گفتن واظهارنظررابرای همـه افرادوگروه های دواطلب فراهم آورد…بعدازاین مدت معین،هنگامـی کـه احساس شدهمـه ملت نسبت بـه همـه مواضع وطرز تفکرها آگاهی سیـاسی نسبی رابدست آورده اند،رفراندومـی برگزار شود.این رفراندوم الزاما نظیر اغلب رفراندوم های تاریخ مردم رابرسریک دوراهی(مثلا جمـهوری اسلامـی یـا جمـهوری مطلق)قرارندهد،بلکه از همـه بخواهدهرسیستم حکومتی رامناسب جامعه مـی دانندپیشنـهادکنند…نتیجه چنین رفراندومـی روشن خواهدکردکه کدام سیستم حکومتی طرفداران بیشتری دارد…حرف آخراینکه جامعه ماتنـها درشرایطی موفق خواهدشدعلائم واپس ماندگی رابسرعت پشت سرگذاردکه ازهمـه استعدادهای خلاق خود،استفاده راببردواین ممکن نیست مگر بامحترم شمردن اصل آزادی عقیده وبیـان به منظور همـه».
1بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
دکترمحمدعلی اسلامـی(ندوشن)؛ازمقاله برایران چه گذشت؟:
«تاکنون بـه علت اختناق وفضای خاصی کـه درمطبوعات حکمفرمابود،عادت من براین نبودکه مطلبی بـه روزنامـه هایـاهفته نامـه بدهم.اکنون کـه چشم اندازدگرگون کننده ای درپیش هست باتعظیم بر آستان ملت ایران کـه این آزادی رابدست آورده وستایش ازصاحب قلمانی کـه به نحوه عطش شان ازآن دفاع کرده اند،قلم رابدین سومـی گردانم…».
غلامحسین ساعدی:«دولت منتخب شاه رامردم نمـی پذیرند».
«دکتررضابرهنی با14شاعرونویسنده تبعیدی فردا واردتهران مـی شوند».
حسن صدر:«اسلام اصیل برمبنای جمـهوریت،دمکراسی وسوسیـالیسم بناشده است».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
دکترح.م.ذوالبنین:آزادی بیـان آری،توطئه نـه!(مقاله):
«…هموطنان مارکسیست ماگله دارندکه مسلمانان امکانات اظهارعقیده رادرانحصارخودگرفته اندو آزادی بیـان راازآنان سلب کرده اندواین خلاف اظهارات امام خمـینی هست که مـی گوینددرصورت عدم توطئه مارکسیست ها درابراز عقیده آزادند…به نظر مـی رسدکه منظورازتوطئه خوب روشن نشده است…درخاتمـه ازهمـه نیروهای مبارزخصوصاهموطنان مارکسیست واقعی تقاضادارم کـه ازتاریخ عبرت بگیرندوباجلوگیری ازدست پاچهوفرصت طلبی آنچنانی،ازشکست انقلاب…جلوگیری کنند…».
محمدممکن(پاسخی بـه نامـه دکترمصطفی رحیمـی)؛رسیدن بـه خدا از درون توده ها:
«نویسنده نامـه«چراباجمـهوری اسلامـی مخالفم»بدلائلی کـه خودبدست مـی دهدتحت تاثیروتلقی بینش خامـی ازمذهب اروپایی عصرحاضراست…چه تضمـینی وجود داردکه یک سیستم جمـهوری بدون پشتوانـه فکری معنوی واخلاقی خوب عمل کند؟….دراسلام طبقه ای بـه اسم روحانیت وجود ندارد…مقاله مذکور باآنکه خیلی مفصل است،ولی محصوراصلی آن بیشتردرموضوع جدانگهداشتن حکومت جمـهوری ازمحتوای دینی(دراینجااسلام)آن است.درستون پنجم صفحه4مـی نویسد: «تکرار کنم کـه قواعدمعیشتی اسلامـی،سیـاسی،اقتصادی،اجتماعی،برای حل بحران های امروزی کافی نیست».این نکته ازعدم توجه نویسنده بـه عناصرمختلف اسلام،ازآن جمله اجتهاددراسلام است».
بهروزامـیری دوان(مقاله):
«…این روزهادردانشگاه تهران وسایراماکنی کـه مردم به منظور ابراز تنفرازدیکتاتوری اجتماع مـی کنند چنان اتمسفری برقراراست کـه به انسان این احساس را دست مـی دهدکه استبدادوخفقان نوینی داردجایگزین خفقان رستاخیزی مـی شود،اماباچهره و پرچم وشعاری دیگر.کسانی کـه گویـاخود را وارثین بلامانع جانفشانی های خلق های کبیرایران مـی دانندبه مـیدان داری وتفتیش عقاید وسِّر گویی عناصروگروه هایی کـه با سیستم تک حزبی رهبری انفرادی دیروزوامروزوفرداکرده ومبارزه و مبارزه خواهان مـی پردازند…اگرقرارباشدکه به منظور دلسوزی شودهرکسی مـی داندکه سازمان چریک های فدائی خلق محق ترازآقای حجازی وامثال ایشان هستند….آقای حجازی فراموش کرده هست همان زمانی کـه ایشان دراختناق نفتی بـه سخنرانی درمورد مسائلی کـه جواب گوی خواست لحظه ای مردم نبود،مشغول بودند،چریک های فدائی قهرمان،این برگزیدگان فرزندان خلق،رگبارمسلسل هایشان رابه عنوان اعتراض بـه رژیم دیکتاتوری واعلام جنگ بـه آن درجنگل های سیـاهکل بـه صدا درون آوردند…».
نوشته ای ازمفتون امـینی:حکایتی دیگر وشکایتی ناگزیر!
«…مرزهای همبستگی رابشناسیم.ازدستاوردهای تجدددرزمـینـه های فرهنگی و زیستی حراست کنیم…بی پرده بگویم تفاوت سلیقه هادرمسائل ظاهراخصوصی مطرح وگروه کثیری ازتحصیل کرده گان وروشنفکران وآزادمنشان وآشنایـان بـه افق هاو آبشخورهای مدنیت قرن بیستم مـی گویند کـه نبایدپدیده ودستاوردهای سالم تجدد رادرزمـینـه های فرهنگی وزیستی بـه تغافل یـاتعارف ازدست بدهیم وبه دوران پندارهاومعیـارهای بحث ناپذیروعصرریـاضت های توجیـه نشده برگردیم.این هامـی گویندکه اگردیروزکتاب موش وگربه عبیدزاکانی ممنوع بود،ازکجامعلوم کـه فردادفتررباعیـات حکیم عمرخیـام چنین نباشدوقس علیـهذا…».
2بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف است…وراه های آن…(مقاله):
«عجباکه برسربحران کنونی ایران،دولت های اسرائیل ومصروعربستان سعودی نگران مـی شوند و دراین نگرانی باهمـه دشمنی هایی کـه باهم دارنداتفاق نظردارد.بحران ایران دولت های زیـادی را نگران کرده است.دولت هایی کـه بخش مـهمـی از شکوفایی های اقتصادی خودشان رادر ورشکستگی افتادن ایران بدست آورده اند».
مقاله رضاطوسی:رسالت خون شـهیدوصداقت رهبر(بقیـه ازشماره پیش):
«سمبولیسم غنی وباورتشیع این نـهضت،صرفانظرازجنبه کلی آن-دربستراعتقادی-که مبارزه رسالت توحیدی باحکومت طاغوتی است،ویژگی دیگری داردوآن این هست که درفضای مذهب تشیع،طرح ریزی وتعقیب شده وازطریق مرجعیت تشیع پیشنـهادو رهبری گشته هست وهمـین امر خودکافی هست که نـهضت راتاچشمـه خورشید بالا ببردوفروزان کندوتاغافله عاشورابرساند… شخصیت امام خمـینی تاآنجا عظیم هست ونقش آن درآفرینش این انقلاب بی نظیرتاآنجاعمـیق هست که بسیـاری این روایت راکه نقل مـی شوددرحق ایشان صادق مـی دانند.روایت این است:«رجل من اهل قم فیدعو الناس الی الحق یتجتمع معه قوم کزیرالحدبدلاتزلهم الریـاح العاوصف ولایعلمون من الحرف ولایجنون علی الله یتوکلون والعاقبته للمتقین»(سفینـه البحارج2ص446):یعنی مردی ازقم مردم رابه حق دعوت مـی کندگروهی گرداورامـی گیرندونـهضت اورابرپای مـی دارندکه مانندتخته های پولادمحکم ونیرومند،طوفان های سهمگین نمـی تواندآنرا ازجای برکَنداین مردم ازجنگ ودرگیری خسته نمـی شوندو از چیزی نمـی ترسندآنـها اهل توکلندوعاقبت نیک ازآن مردم پرهیزکاراست».
مصاحبه باقطب زاده درباره احزاب،روزنامـه هاوسینمادرجمـهوری اسلامـی:
«سینماهابایدبازباشندوروزنامـه هاهرچه مـی خواهندبنویسند،همـه احزاب،حتی مارکسیست ها مـی توانندتبلیغ کنند».
وی درپاسخ بـه این سوال کـه نقش حضرت آیت الله خمـینی دراین جمـهوری چگونـه خواهدبودو آیـا وجودایشان درقانون اساسی پیش بینی خواهدشد؟گفت:
«حضرت آیت الله خمـینی یک رهبرعالی مردم هست که دولت مردم راهدایت مـی کند.اما وجودایشان بـه عنوان فردطرح نمـی شودوالزامـی نیست کـه درقانون اساسی ازوی نام شود.ماسعی مـی کنیم بدعت بدگذاشته نشود».
آیـادرتقسیم ارث تغییراتی داده مـی شود؟
«خیر؛زیرامردبه حکم اینکه وظیفه تامـین هزینـه زندگی رابه عهده داردبایدارث بیشتر هم ببرد».
فریدون گیلانی:ماجهان راتکان داده ایم(مقاله):
«ازغروب آفتاب،تاطلوع آفتاب،هیچ هواپیمائی حق نداردازمرزهای هوایی ایران بگذرد. ناگزیر درون بازگشت ازسفری کوتاه کـه برای آگاهی های لازم از مردم ایران بـه مردم آلمان وایتالیـا صورت گرفته بود،شب رادرکویت اطراق کردیم.گفتیم شب رادر هواپیماسرمـی کنیم.گفتندخطرناک است.اجازه نمـی دهیم.گفتیم درسالن فرودگاه چُرت مـی زنیم،گفتندخطرناک است.آخرش هم پاسپورت وبلیت هواپیماو هر چه راکه داشتیم ونداشتیم برداشتندوتحت الحفظ بردندمان بـه هتلی کـه نزدیک فرودگاه بود.یک مامور گذاشتندکه ایرانی هابه شـهرنزنندوتماسی بامردم نگیرند.تعجب آوربودبا این حال صبح درفرودگاه پرسیدیم چرا؟جوابشان طوری بودکه دیدیم شب قبل چیزی نمانده بوددنبال چندچریک فلسطینی بگردندکه بیـایندضامن ما شوند کـه ازجانب ما خطری متوجه کویت نمـی شود.انگلیسی هاهم همـینطورفکرمـی کنند.آلمانی هاو ایتالیـایی هاهم،این روزهاسختگیری زیـادی درباره ورودایرانی هادنبال مـی کنند.آمریکاهم کـه درفکراخراج دانشجویـان ایرانی ست.و خلاصه، ماچنان کَکی بـه بعضی مواضع غربی هاورژیم های خودکامـه منطقه خودمان انداخته کـه خیـال مـی کنندهرایرانی بمبی ست کـه ممکن هست هرلحظه منفجر شود…وماکه جهان راتکان داده ایم وچنین پرشکوه درتمامـی جهان متجلی شده ایم،مـی دانیم کـه سرنوشت مادراتحادوپیوند نـهفته است».
علی اصغرحاج سیدجوادی:
«چراآمریکابافروش مـیلیـاردهادلاراسلحه وبکارگماشتن سی،چهل هزارکارشناس نظامـی درایران بـه خرج ماایران رابخیـال خودبه صورت ژاندارم منطقه درآورده بود؟برای اینکه دیگر نمـی خواست باپول مالیـات دهندگان آمریکایی هزینـه سیستم دفاعی خود رادرمنطقه خاورمـیانـه وخلیج فارس تامـین کند…انقلاب اجتماعی ماراهی جزاستفاده ازمعیـارهای دمکراتیک سوسیـالیستی براساس اررزش های مذهبی وقومـی و خصوصیـات جغرافیـایی وتاریخی جامعه ندارد».
نامـه موسسه انتشاراتی امـیرکبیربه سردبیرمحترم روزنامـه کیـهان:
«مایـه تاسف هست که دراین روزهاکه همـه مامردم ایران بایدیکپارچه درراه نـهضت آزادیخواهی و رهایی بکوشیم،فرصت های مبارزه رابه تسویـه حساب های شخصی واعمال اغراض خصوصی هدر دهیم.دراین روزهاکه یک سطرازصفحات روزنامـه هاارزش ناسنجیدنی دارد.وقت حروفچین ومصحح وکاغذروزنامـه راباواردآوردن اتهام بـه آقای فلان وچاپ توضیح اوکه بـه خدامن درساواک یـا…نبوده ام، یـابدنام آقای بهمان و چاپ توضیح اوکه بـه دین وایمان قسم من سازشکارنیستم (کیـهان،شنبه28دی ماه صفحه2پائین صفحه)تلفن مـی کنیم.آیـااین هست آنچه مردم بخاطرش شـهید مـی شوند؟آیـااین هست هدایتی کـه ازمطبوعات مادریغ نمـی داشتند؟…باری هفته پیش دقیقاروز شنبه16دی ماه بودکه درباره اختلاف انتشارات امـیرکبیربامعدودی ازکارکنانش خبری درصفحه6 روزنامـه کیـهان درج شدکه بـه کم وکیف لحن خصومت آمـیزآن کاری نداریم.جوابی نوشتیم وفردای همان روزبرای روزنامـه کیـهان فرستادیم کـه چاپ نشدو نشدتادرست یک هفته بعدبازهم روزشنبه یک مقاله دوستونی«مـهدی ماکان»و با لحنی سراپافرق ودرمحلی چشمگیرتر،یعنی درصفحه آخر چاپ شد.ولی آقایـان ماکان هابایدبدانندکه1-اگراین مصححان بخشی ازدایره تولید امـیرکبیرمسئول ترین روشنفکران مملکت بودند،پس مجاهدان وشـهیدانی همچون شریعتی،آل احمدو بهرنگی و دهقانی وفرزندان رضایی چه هستند؟2-کتاب«ده شب ازشب های شاعران و نویسندگان ایران درون انجمن فرهنگی ایران وآلمان،مـهر1356»راآنقدربتانی گذراندندوماآنقدربامصححان این کتاب کلنجار رفتیم کـه کتاب درست14ماه بعدازشب های شعربه بازارعرضه شدوتازه بخاطرهمـین کتاب بالغ بریک مـیلیون ریـال حقوق ماهانـه ازامـیرکبیر گرفتند3-امـیرکبیرزمانی«مادر»اثربرتولت برشت راچاپ کردکه همـه ناشران ازشدت اختناق چنین کتابهایی راپس مـی زدند..آقایـان ماکان ها!آیـاوجودیک موسسه انتشاراتی بزرگ ملی کـه ازبدو تاسیس خودتابه امروزنـه بـه هیچ مقام ودستگاه دولتی وغیردولتی ودارودسته ای وابستگی داشته ونـه ازآنـهاکمکی خواسته،پاگرفته هست وجزکارشکنی وزورواختناق وزیـان های فاحش،نابودی کتابهایش بوسیله دستگاه خیری ندیده است،برای مملکت سبب ننگ هست یـاافتخار؟4-ماهیت روابط امـیرکبیرو مولفان ومترجمان راازسیمـین دانشورهاوصدربلاغی هاو محمدقاضی هاواحمد محمودهاوابراهیم یونسی هاوشاهرخ مسکوب هاومعین هاوآریـانپورهاو صدها نویسنده ومترجم گرانقدری کـه باامـیرکبیرهمکاری دارند،بپرسید.نـه ازاین بـه اصطلاح مسئول ترین روشنفکران5-آقایـان ماکان ها،زمانی کـه امـیرکبیربه چاپ تاریخ علوم و تاریخ مشروطه وفرهنگ معین وقصص قرآن وبرهان قرآن ووو…همت گماشت چندتن ازشما بـه اصطلاح مسئول ترین روشنفکران ازمادرزاده بودید؟».
2بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:(درمصاحبه):
«هرکسی آزاداست آنچه مـی خواهدبنویسد…مردم آزادندروزنامـه ای راکه موافق مـیل شان بود، بخرندوگرنـه سراغ روزنامـه های دیگربروند».
«سیدابوالحسن بنی صدر،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمـینی درگفت وگویی با کیـهان درپاریس ضمن تشریح چارچوب حکومت اسلامـی،اعلام کردجمـهوری اسلامـی ونظریـات مخالف آن بـه بحث گذاشته خواهدشد».
بنی صدرضمن اعلام این خبراظهارداشت:
«طرح تئوریک مساله حکومت اسلامـی رامن شخصاکردم ومبانی واصولش راهم منتشرکردیم.البته درسال1347که مساله به منظور اولین بارآقای خمـینی ابتکار د و آنرابصورت درس عنوان دو گفتنداین اساس رامطرح مـی کنیم تااهل فکر بنشینند ودرباره اصول وفروعش بحث کنند».
وی درپاسخ بـه این سوال کـه آیـا سرمایـه را بدون سودمـی توان درنظر گرفت؟گفت:
«بله.این ممکن است.یعنی پیش ازاستهلاک سرمایـه بـه صاحب سرمایـه نبایدسود داد.به سرمایـه دراسلام نفع تعلق نمـی گیرد.یعنیی کـه کارمـی کند،مـی تواندکار خودراتبدیل بـه سرمایـه کند».
ازوی پرسیده شد:آیـااین خودبرسرمایـه افزودن نیست؟وآیـاچنین سیستمـی مجددابه انباشت سرمایـه منجرنمـی شود؟وی گفت:
«نـه.نمـی گذاریم بشود!».
بنی صدردرپاسخ بـه این سوال کـه جواب اسلام بـه سوال چه سیستم اقتصادی چیست؟گفت:
«هم اقتصاد مارکسیستی وهم کاپیتالیستی براساس نُدرت استواراست وکار اقتصاد دراین دو سیستم این هست که منابع نادررابه مـهم ترین نیـازها اختصاص بدهند.اما اسلام مـی گویددرطبیعت ازهمـه چیز بـه اندازه ی کافی وجوددارد…».
مثلانفت،به اندازه کافی وجوددارد؟
بنی صدر:«بله وجوددارد.مگر مجبورید این همـه نفت مصرف کنید؟».
اعتراض مدیرانتشارات امـیرکبیر بـه گزارش«گروه آزادی کتاب واندیشـه»:
«انتشارات امـیرکبیردست تکدی بـه سوی هیچ مقامـی دراز نکرده است…آن زمانی کـه نویسندگان راشکنجه مـی د،کتاب های امـیرکبیرراساواک مـی سوزاندومدیر آنرا بـه محاکمـه مـی کشید،این گروه کجابود؟وچه مـی کرد؟».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترمحموددرویش(عضوجبهه ملی واستاددانشگاه):
«…انقلاب هایی کـه تاکنون درجهان صورت گرفته را مقایسه نمودونتیجه گرفت:درتاریخ همـه مسائل جهان تاکنون همبستگی ویکپارچگی واتحادی شبیـه بـه آنچه امروزدر مردم ایران مـی بینیم،مشاهده نشده است».
رضاطوسی(یـادداشت):رسالت خون شـهیدان وصداقت رهبر(3):
«…وحدت رهبری رابایدحفظ کرد…یکی دیگرازموفقیت های این انقلاب دروحدت رهبر ووحدت رهبری هست که همـه افراد وهمـه گروه هابه فریـادحق طلبانـه امام خمـینی پاسخ دادند».
گفت وگوباابوالحسن بنی صدر:قلمروکارما،تقویت انسان نو است!
س:من امروزبا«ژوزی فانون»(همسرفرانتس فانون)دیدارکردم.نشریـه شان که«فردا،آفریقا»نام دارد،چیزبسیـارجالبی است.دریکی ازشماره های اخیرش دو،سه مطلب بسیـارخوب درباره ایران دارد.این مقاله هانشان مـی دهدکه مسائل ماراخیلی خوب درک کرده.دریکی ازاین مقاله هااشاره ای بـه شماوکارهایتان هست؛راستی شما یکی ازکارهای فانون راترجمـه کرده اید؟
«ج:بله؛من«دوزخیـان روی زمـین»ازفانون راترجمـه کرده ام.اینکاری بودکه اول قراربود دسته جمعی ترجمـه شود.بعدمطابق معمول آن زمان،نـه این زمان کـه وضع بهتر شده،کارهای دسته جمعی ممکن نبودوغیرازیک فصل،همـه اش راخودم ترجمـه کردم. البته ترجمـه شان ومرتبتی نیست؛اگرشانی هست مال صاحب فکراست…مساله ای کـه برای مادرآن15سال پیش طرح شداین بودکه چه روشی راپیدایم کـه از اطلاعاتی کـه خوددستگاه مـی دهد،به واقعیـات پی ببریم؟براین اساس درون دوزمـینـه کار کردیم.یکی ایجاد«برگه دان»باصطلاح فرنگی ها«فیشـه»،درباره مسائل چهاروجه واقعیت اجتماعی«برگه دان»همـین است.که دراین جامـی ببیندوازآن فتوکپی هم تهیـه شدکه مثلان اگریک وقت بلایی براین هاآمد،یکلی ازبین نرود.مااین اطلاعات راازدورگاه تاریخ تابه امروزدراین وجوه مختلف جمع آوری کرده ایم.وبالاخره امکان پیداکردیم،ازراه دورواقعیت کشورراتحلیل کنیم»….عرض مـی شودکه من جزونیروهای مخالف هستم،بوده ام وهستم…درقلمروسیـاسی،مامفهوم امامت، حزب خداوحکومت اسلامـی راکه اصول پایـه وضابطه ی کلی اش درآنجاآمده،به بحث گذاشته ایم…».
سخنرانی محمدتقی برومند(ب.کیوان)دردانشگاه علم وصنعت:
«…برخی چنین استدلال مـی کنندکه ابرازعقیده وآزادبودن اندیشـه وبیـان موجب تضعیف مـی شود.این استدلال اگرناشی ازنیت نااستواروترک خورده نباشد، بی شک ازناآگاهی مایـه مـی گیرد».
علی اصغرحاج سیدجوادی:عدالت هدف هست وراه های آن(مقاله):
«…دراینجا گواهی صادق ترازآخرین دفاع خسروروزبه یعنی یکی ازدرخشانترین چهره های انسانی تاریخ معاصرنمـی بینم:اگرزنده ماندن مشروط بـه هتک حیثیت،تن بـه پستی،گذشتن ازآبروی، پانـهادن برسرعقایدوآرمان های سیـاسی واجتماعی باشد،مرگ صدباربرآن شرف دارد.آنـهاکه طالب زندگی بخاطرزندگی هستند،مـی توانند بهای زنده ماندن رابه هر مـیزان کـه لازم باشد،بپردازند.مـی توانندعقایدونظریـات و آرمان های خودرامثل پیراهن وزیرشلوارهفته ای دوبار عوض کنند.مـی توانندبه مقدساتی کـه تاپشت مـیله های زندان بـه آن پای بند بودند،پشت پابزنند.مـی توانندفقط بخاطر جلب اعتمادبیشتروتحصیل آزادی حتی دروغ هم بگویند.بهتان بزنند…».
پیـام نویسندگان وناشران اسلامـی بـه مطبوعات:
«نویسندگان وناشران اسلامـی طی پیـامـی بـه مطبوعات،همبستگی نویسندگان و کارگران وکارکنان روزنامـه هاراموردحمایت قراردادند.دراین پیـام آمده است:شمابایدبازگوکننده حقایقی باشیدکه بهتر زیستن فرددرجامعه راتضمـین نموده واوراازنقشـه های خائنانـه کـه سعادت جامعه اش را بـه خطرمـی اندازدآگاه سازید».
مصاحبه روزنامـه نگارایرانی درایتالیـا:
«فریدون گیلانی دریک مصاحبه تلویزیونی کـه درایتالیـا(رم)برای اوترتیب یـافت،شرکت کردوضمن آگاهی های تحلیلی درباره ماهیت،خصلت های ویژه،وسیرتکاملی استقلال طلبانـه وآزادی خواهانـه ایران،نقش اعتصاب ومبارزات گسترده سندیکای نویسندگان وخبرنگاران ایران رابرای مردم ایتالیـاروشن کرد…این مصاحبه ازطرف«کمـیته بین المللی به منظور دمکراسی ایران»ترتیب یـافته بود».
3بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
صادق قطب زاده ازویژگی های جمـهوری اسلامـی مـی گوید:
«اگرمارکسیست هاماراقانع کنند،براه آنـهامـی رویم…اگرچپ رابه اعتبارمسائل سیـاسی واقتصادی مطرح مـی کنید ازهمـه چپ تریم…حکومت اسلامـی ایده ای هست که ماباید بـه آن برسیم…جمـهوری اسلامـی مرحله ای ازاین رسیدن است…».
دکترایرج زمانیـان:سخنی بارهبران انقلاب(مقاله):
«اصولامتوجه نشدم کـه چگونـه آقای دکترحجازی مقاله بسیـارمستقل آقای دکتر رحیمـی رابی بنیـاد دانسته اندوحال آنکه درتمام پاسخ نامـه خودکلامـی دررداستدلالات ایشان دیده نمـی شود.و بیشتر مقاله آقای دکترحجازی بـه دفاع ازقوانین اسلام وارج نـهادن بـه آن هست که تصور نمـی کنم کوچکترین اختلاف نظری ازاین بابت وجودداشته باشد.بلکه بحث برسرنظام سیـاسی جامعه درهم کوبیده ای هست که باترکیبی از سرشت هاونژادهاوادیـان متفاوت کـه تمامـی آنـهادرسرنگون ساختن استبداد و استعمارتاپای جان ایستادگی ومبارزه کرده اند…».
محمدرضازریونی(استاددانشکده فنی دانشگاه تهران):چهی درخدمت بـه انقلاب قابل اعتماد تراست؟(مقاله):
«…ساده دلی هست که تصورکنیم استعمارگران ورزیده درسوگ شکست خود نشسته وبیکارمانده باشند.به منظور جلوگیری ازرشدویروس های فرصت طلب حتما فضای امن به منظور بیـان افکاروجود داشته باشد…اماتنـهاروشنفکربودن وکاردان بودن کافی نیست.مگررژیم شکست خورده کـه چنین مفتضح شد،اشخاص کاردان و روشنفکردرخدمت خودکم داشت؟به مـهره های اصلی آن رژیم نگاه کنید،همـه تحصیل کرده اندومدارک خوب ازمدارس خوب دارند…چهی درخدمت بـه انقلاب قابل اعتمادتراست که تا آنکه صادقانـه اعتقاد خود را ولو آنکه با اعتقاد حاکم یکی نیست،باز گوید ویـاآن بی اعتقادی کـه ریـاکارانـه خودرابه لباس اعتقادحاکم درمـی آورد؟».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
ابوالحسن بنی صدر:راه حل حتما ازخودجامعه درآید!
«…یک وجه حکومت اسلامـی این هست که مـی خواهد،روابط اجتماعی راکه نتیجه روابط باسلطه گرخارجی است،قطع د…کاردیگری کـه ماسخت بـه آن پرداختیم،این هست که دین را،فلسفه دینی راازسیطره فلسفه یونانی آزادیم.بدلیل اینکه فلسفه یونانی،مثلااصل توحید راقبول دارد. خب،خدایکی است،دوتانیست؛اگراین هیچ ربطی بـه زندگی اجتماعی مانداردوهیچ انعکاسی درون رفتارروزمره انسان نداشته باشد،خب،ده تاباشد؛چه تاثیری درزندگی من وشمامـی کند؟اما اگر تاثیری دارد،کجاست؟مـی شودیک دین اصولی داشته باشیدواین اصول انعکاسی درراه حل هایی کـه این دین عرضه مـی کند،نداشته باشد…».
امـید بهروزی:ای کاش ضربه فرود نیـاید!
«…رفیق گفت:حالاکه موقع تقسیم محصول نیست،هنوزخطرگُرازها وجوددارد.
شریک گفت:حالاکه گُرازرفت وشاید باهمان زخم هابمـیردوبعدهم من شنیده ام کـه توبه اندازه من سهم مـی خواهی؟
رفیق گفت:اگرموافقی حالا این حرف هاراکناربگذاریم وبجای آن بـه کشتزار رسیدگی کنیم!
شریک گفت:راستی چه علتی داردکه تومایل نیستی این مسائل راحالاحل کنیم؟من بـه اندازه خوراک ات بتو خواهم دادوبیش ازآن هم سهمـی نداری.
رفیق گفت:خواهش مـی کنم بجای این حرفهابیـابرویم ببینیم گُرازهاازکجامـی آیندو درون این خصوص کاری نکنیم.بعدمـی نشینیم باهم صحبت مـی کنیم.
شریک گفت:من کم کم بـه تومشکوک مـی شوم.گُرازباهمـه درنده خویی اش مراازتو مـی ترسانید. راستی نگفتی تو مـی خواهی مراازبین ببری و…؟
رفیق گفت:این حمافت هست که…
شریک گفت:من احمقم؟
رفیق گفت:نـه،منظورم این هست که حماقت هست وحتی خیـانت هست که ماباهم بجنگیم.درحالیکه هنوز…
شریک گفت:نـه من مـی دانم منظورتوچیست؟به عقیده من جنگ اول بهتراز صلح آخر هست وبابیل بطرف رفیق یورش برد…ای کاش ضربه بیل فرود نیـاید».
4بهمن ماه1357روزنامـه آیندکان
باقرمومنی(مورخ وعضوکانون نویسندگان)درجمع دانشجویـان دانشکده ادبیـات وعلوم انسانی دانشگاه تهران:
«انقلاب اگردرمجرای انتقام جویی بیفتد،تروخشک راباهم مـی سوزاند».
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(1):
«….ماحق ندارییم بـه اندیشـه انسان هاتجاوز کنیم…این خیلی زیباست کـه شمادرکنار فکر من، فکرکنیدوفکرتان رادرکنارفکرمن بگذاریدوبه همـه ارائه بدهید…آزادی اقتصادی دراین شرایط بسیـار مـهم ترازآزادی های سیـاسی است».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترابراهیم یزدی(درمصاحبه باروزنامـه کیـهان)
«خبرنگارماحمـیده امـیری ازیک هفته پیش درپاریس بسرمـی برد.مصاحبه هایی کـه با حضرت آیت الله خمـینی،ابوالحسن بنی صدر وصادق قطب زاده درشماره های پیش کیـهان چاپ شد،توسط این خبرنگار انجام شده بود.آخرین مصاحبه حمـیده امـیری رابا دکترابرهیم یزدی ازنزدیکان امام خمـینی مـی خوانید:هیچ حق نداردمزاحم آزادی مردم شود…».
غلامحسین ساعدی:
«برای آخرین ضربت همـه بازوهالازم است.هنوزاتفاق مـهمـی نیفتده وآنچه راکه حتما پیروزی نامـید اصلابدست نیـامده است».
ایرج پزشکزاد:
«آقای فریدون گیلانی!نوشته شماتحت عنوان ماجهان راتکان داده ایم رادرکیـهان خواندم. حبذاوهزارآفرین.شکرست این قلم،نی نیستی.این فکرواین بیـان شمابرای همـه لذت انگیزاست.اما به منظور من ازآنجاکه خاطره ای رادرذهن آورد،دوچندان لذت بخش بود.».
5بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
دکتررضابراهنی:
اعمال وپرونده های ساواک رادرمعرض افکار عمومـی بگذارید».
5بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گفت وگوبامرتضی رضوان(قصه نویس کودکان)(2):
«…آزادی اقتصادی حتما پایـه تمام حرکت های اجتماعی ماباشد».
فریدون جنیدی:
«انقلاب ایران فارغ ازهرگونـه برچسبی یک انقلاب ایرانی است».
دکترح.روحانی:درصورت عدم توطئه؟
«…اینروزهاگفته ای وردزبانـهاست،به این مضمون که:مارکسیست هادرصورت عدم توطئه دراظهار عقیده خودآزادند.ظاهرابه نظرمـی رسدکه لطفی بی پایـان درحق مارکسیست هامبذول شده است. ولی بـه گمان من سراسراین سخن مالامال ازکم لطفی است.نخستین مطلب این هست که دراینجا ابتدائارقیب بـه شدت متهم گشته وآنگاه موردعنایت ومـهربانی قرارگرفته است.مطلب دیگر این هست که این آزدای از طرف دیگران داده مـی شود.این یک نوع آزادی اهدایی است.عطیـه ای هست که امروز داده مـی شودوفردایـاهرروزدیگرمـی تواندتوسط اعطاکننده آن بعد گرفته شود…دراین هفتاد و اندی سال کـه ازاستقرارمشروطیت درایران مـی گذرد این اصول همواره توسط قوه مجریـه تفسیر و به سود آزادی عمل ایشان توجیـه شده است…».
باقرپرهام:مرجعیت اخلاقی دین وضرورت ایثارملی(مقاله):
«…کدام مرجعی جزمرجع دین مـی توانست بافتوای خودبسیج ملی رادرراه مقاومت همـه جانبه چنان پیش ببردکه پول هاراازبانکها خارج شوندکه مالیـات هاپرداخت نشوند.که هرنوع همکاری حرام تلقی شود.که حتی گلوله هاوسرنیزه هااحساس گناه کنندوبدینسان همـه اهرم های اجتماعی سازمان وعملکردیک قدرت ضدمردمـی وضداجتماعی محمل کاربردوقادربود؟».
رضامرزبان:(یـادداشت):
«روزنامـه نویسان راآزادکنید».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
تسلیم،سوگند بـه قلم،هرگز!(یـادداشت سردبیری):
«شبانـه ماموران چه درهیـات نظامـی وچه درلباس معمولی وهمـه باتفنگ ومسلسل وموجی ازتوپ وتَشر باجیب واتومبیل بـه کوی نویسندگان وخبرنگاران مطبوعات یورش بردند.نیمـه شب ها درهارابه قهرگشودند،خانواده هارابه هراس ازخواب پراندند… ما ازوظیفه ای کـه برعهده ماگذاشته ایدبخوبی آگاه وبااین همـه مـی دانیم کـه خودکامگان همـیشـه بانشرآزادانـه افکاروعقایدسرستیزداشته اند. بهمـین خاطربودمطبوعات آزاد وطن مان درغرب زاده شدند.وروزنامـه نگاران بسیـاری رابیـادداریم کـه درتنگنای محبس جان دادندویـادرغربت جان سپردند.لب های فرخی یزدی رابخاطرمـی آوریم،مـیرزاده عشقی راکه بـه تیرغیب عمال حکومت درخون تپیدویـاصوراسرافیل راکه درکنج باغشاه جهان،جایی کـه اکنون همکاران ما را بـه بندکشیده اند،درغبل و زنجیر بر بالای دارفت.این هست راه ما و چنین ست…».
8بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
علی اصغرحاج سیدجوادی:دعوابرسرچیست؟(مقاله):
«دراین روزهاعالعمل های افراطی ناشی ازتعبیرهای انحرافی گونـه ازضوابط اسلامـی موجب بروز نگرانی هایی شده هست که احتیـاج مبرمـی بـه بررسی ومطالعه دارد.نخست آنکه چهانی بـه خوداجازه مـی دهندکه ضوابط اخلاق اسلامـی رادرحدقشری ترین مظاهرناشی ازفقدان شناسایی اصول اسلامـی بـه مردم تحمـیل کنند.دوم آنکه چهانی وبرچه مبنایی فروریختن یک نظام استبدادی رامرادف بااستقراریک نظام استبدادی دیگرمـی دانند…درمساله اول همـه رهبران (اعم ازروحانی وسیـاسی)بایداین حقیقت رابدانندکه اولاهیچ رسم وسنتی رانمـی توان ونبایدبه زوربه مردم تحمـیل کرد…اینکه درتظاهرات عمومـی زن هارادرکنارمردهاراه نروندویـااین کـه درکوچه و خیـابان،زن هاباید حتماچادروروسری سرکنند،این قبیل اعمال درحدتظاهروشایعه گواینکه ازاساس هیچ رابطه ای باروح اسلام نداردوبزرگترین عامل لطمـه وضربت بـه یکپارچگی ووحدت مردم ایران است….همانطورکه مـی دانیم جامعه روحانیت نیزمثل سایرگروه هاهیچگاه دربرابراستبدادازاعمال وحشیـانـه آن یک پارچه نبوده است.کسانی کـه باشناسایی روح واقعی اسلام درسال های اخیر جازده،یـارژیم رابرگزیدند.هرگزدراین روزهای حساس هدف خودرامتوجه اینگونـه تظاهرات عوامانـه مـی کنندوکسانی کـه درهمـه سال های اختناق ووحشت ساکت بودندویـابا سازشکاری ومحافظه کاری هیچگاه خودرادرخطرمقابله بارژیم قرارنمـی دادند،هرگز حق ندارندبنام اسلام فتوابدهندوبرای مردم راه ورسم زندگی تعیین کنند…اماافرادی درعالم مطبوعات ودرسایرسازمان هاهستندکه درتمام سال های اختناق درزیر ودرجهت شیوه های سیـاسی واقتصادی رژیم قلم زدندوازمنابع مالی رژیم بـه انواع وسائل استفاده دوهرگزخودرابااعتراض ویـااعراض ازهمکاری درمعرض خطر قرارندادندوامروزبرای عقب نماندن ازقافله دراظهارنگرانی وتظاهرات انقلابی پیشتاز شده اند، اما هرگزبه این سوال جواب نمـی دهندکه شماازطلایـه یک دیکتاتوری ناآمده وناشناخته نگران شده اید چگونـه25سال دیکتاتوری گذشته وموجودراتحمل کردیدوحتی درمسیرهمکاری باآن لااقل تاحد خاموش بودن وتسلیم قرارداشتید؟
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
دستگیری 5روزنامـه نگار؛دولت آنـهارابه اقدامات ضدامنیتی متهم کرده است
«باردیگربه رغم تمامـی وعده های دولت،چندتن ازروزنامـه نگاران شبانـه درخانـه هایشان دستگیرشدندودرباغشاه زندانی گردیدند.ماموران فرمانداری نظامـی «فیروز گوران»و «مسعودمـهاجر»ازآیندگان،«مـهدی بهشتی پور»ازروزنامـه اطلاعات و«جلیل خوشخو»ازروزنامـه کیـهان ونیم ساعت بعد،«نعمت ناظری»ازروزنامـه اطلاعات رادر منزلش بازداشت د».
ازابوالحسن بنی صدر مطلبی دریـافت نداشته ایم:
«ازسوی عومل معلوم الحالی کـه هدفی جزایجادتفرقه درمبارزه مردم ایران ندارد،این شایعه رواج یـافته هست که درصفحه دیدگاه هابجای مطلب ابوالحسن بنی صدر،مقاله دکترحجازی راچاپ کرده ایم.وازاین کارغرض خاصی داشته ایم.برای رسوائی این شایعه پراکنان حرفه ای اعلام مـی داریم کـه تاکنون افتخار دریـافت هیچ نوشته ای را ازابوالحسن بنی صدرنداشته ایم…».
مسعودجم(پاسخی بـه آیت الله علامـه نوری):
«مـیهن پرستی عین خداپرستی است…اندیشـه ای کـه استعمارگران غربی بـه شرق صادرکرده اند انترناسیونالیسم هست نـه ناسیونالیسم».
دکترمحمدصالحی(درپاسخ بـه دکترمصطفی رحیمـی):
«مقایسه مکتب لنین ومائوباتعالیم آسمانی واحکام لایتغیرقرآن کریم تباه اندیشی و تاریکی ذهن است…تفرقه کفراست…نویسنده عقیده دارندکه قواعد معیشتی اسلامـی به منظور حل بحران امروزی کافی نیست.ولی دلیلی ذکر نکرده است.مااین دعوی بی دلیل را حمل بربی اطلاعی نویسنده کرده وتوصیـه مـی کنیم کـه درسیستم اقتصادی اسلام بویژه نحوه وصول مالیـات (دریـافت خمس و زکات)وحدنصابی کـه برای وجوب ذکات شرط شده هست ملاحظه ومورد مطالعه قراربدهندو آنراباسیستم های موجودمقایسه کنندکه قطعادرخواهندیـافت کـه بهترین سیستم اقتصادی رااسلام دارد….».
9بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بیـانیـه 5روزنامـه نگاربازداشتی:
«باوجوددستورشاپوربختیـار،نخست وزیربه فرمانداری تهران وحومـه درموردآزادی پنج روزنامـه نگار بازداشت شده،آنـهاهنوزآزادنشده اند.دراین بیـانیـه مـی خوانیم:این بازداشت مخالف قول قطعی نخست وزیری هست که همزمان باآغازحکومت خودبا سندیکای نویسندگان وخبرنگاران توافق کردتا اعتصاب62روزه مطبوعات پایـان پذیرد…دیروزنیزگروه هاوسازمان هاوسازمان های ملی نسبت بـه دستگیری غیرقانونی روزنامـه نگاران اعتراض د…».
مـهندس احمدکی نژاد:اگرآمادگی ندارید ملت را بـه بیراه نکشانید!(مقاله):
«…تمامـی آنچه کـه برسرمردم مـی آید حاصل آن هست که درفرهنگ آنان جائی به منظور اندیشیدن،جائی به منظور مبارزه سازنده فکری منظورنشده است…اظهارات ضدونقیض ازطرفانی کـه داعیـه رهبری فکری وعملی اسلام رادارندباعث تزلزل پیروان خواهدشد…پیـاده افکارایده آلیستی برواقعیـات بدون حرکت مرحله بـه مرحله و بدون شناخت بافت فکری جامعه یک نوع عدم درک مسئولیت است…نحوه ارتباط روحانیت بامردم بسیـارعقب افتاده وقرون وسطایی است.چون عصرماچه بخواهیم و چه نخواهیم عصرارتباطات سریع وعصرامواج الکترونیک هست وبقول مک لوهان:دنیـابه یک دهکده جهانی تبدیل شده است…درحالی کـه مردم تمام ساعت روز زیربمباران تبلیغات ازاقصی دنیـاوبوسیله هرجناح سیـاسی وفکری عقایدخودرابوسیله انواع و اقسام کانال های رادیویی وتلویزیونی تبلیغ مـی کند.سیستم ارتباط روحانیت مابا مردم سیستم مستقیم دهان بـه گوش وازطریق وعظ وخطابه درمساجد یـا حداکثر از طریق کتابت درقالب چندکتاب محدود…شاید گفته شودکه اختناق اجازه چنین کاری راداد.ولی روحانیت مـی توانست،زیراکشورهای زیـادی بودند وهستندکه ازایجادچنین پایگاهی درداخل کشورهای خوداستقبال کنند.سهم امام هم کـه بود….در ادامـه با کمال خضوع سخنی باحضرت آیت الله العظمـی خمـینی دارم:اگربه مصاحبه حضرت آیت الله خمـینی بامخبراطلاعات درشماره سه شنبه3بهمن توجه کنیم از17سوال انجام شده.ایشان هرآنچه راکه موردنیـاز مردم جهت شناخت ونحوه عملکرد جمـهوری اسلامـی موردنظرحضرت آیت الله مـی باشدازقبیل وضع مالکیت،صنعت،کشاورزی،زنان وغیره مبهم گذاشته وموکول بـه آینده نموده اندو یـا درجواب مخبرروزنامـه اطلاعات وسوالات مربوط بـه آزادی بیـان وعقیده مـی گویند،آزادی بیـان درحدی هست که بـه حال ملت مضرنباشد.درحالی کـه ایشان قبلاحق آزادی بیـان راکاملا پذیرفته و اجرای عقایددرعمل مشروط نموده بودند.آیـااین تغییرضوابط وعقایدویـاابهام آن از چیست؟آیـابندهای دمکراسی بـه آرامـی سفت مـی شود؟آیـاعدم جواب بـه پرسش ویـا تغییرجهت بخاطراین هست که ایشان هنوزخوداخذتصمـیم واتخاذروشی نفرموده اندو جزئیـات مطالب هنوزهم ازجهت خودایشان مبهم است؟یـااینکه احتیـاجی بـه اینکه مردم راازآن مسائل آگاه بنمایدنمـی بیند؟…من بدون آنکه بخواهم ازکسی دفاع کنم سوال مـی کنم:آیـاحضرت آیت الله ازواقعیـات ونیروهای موجود درایران چه کم وچه زیـاد آگاهی دارند؟وآیـاآینده ایران راکه ازحرکت نیروهای موجودشکل خواهدگرفت،صحیح پیش بینی وبرنامـه ریزی نموده اند؟وآیـادوری ازوطن وعدم دسترسی بـه اطلاعات لازم–آنطورکه آقای بنی صدر اعتراف نموده-دراموروبرنامـه ریزی هاموثرنمـی باشد؟…سرنوشت یک ملت مطرح است، اگر نمـی دانید،اگرآمادگی ندارید،اگرسرعت حوادث شمارانیزغافلگیرکرده است،ملت رابه بیراهه نکشانید».
10بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترخلیل خلیلیـان:روشنفکران!هنوزلحظه تقسیم غنائم نرسیده(مقاله):
«واقعه احدیکی ازجنگ های رهایی بخش اسلام درسی بـه مسلمان آموخت کـه پس از15قرن هنوزهراسی ازتکرارصحنـه خونین آن بردل های مابجامانده است…پیشامدهای چندروزه اخیر کشورمان بی شباهت بـه صحنـه این داستان نیست…آیـابزعم شماروشنفرکان این گونـه دسته بندی آنـهم درشرایط مبهم وتاریک کنونی بصلاح کشوراست؟…ویـاآنکه ازآینده مـی هراسند.مـی ترسند حکومت عدل اسلامـی دیکتاتوری فرهنگی ویـامذهبی برآنان حکم فرمایی کند…پیشداوری هایی کـه این روزهادرباره حکومت اسلامـی مـی شود،متاسفانـه نشانگرآنست کـه حتی ارباب قلم و فضلایی کـه بخوداجازه مـی دهندنوشته هایشان درجرایدمنتشرشودآگاهی بسیـار ناقصی ازاسلام دارند.حال دیگر تکلیف سایرطبقات روشن است…صفت«اسلامـی» به منظور حکومت جمـهوری تضمـین کننده استقلال ملت نـه مفهوم غربی بلکه بـه معنای یک رهایی ووارستگی کامل دربرابر هرطبقه و هرنوع مظهرقدرت است…».
سیـاوشرایی(سخنرانی):
«…دوستان قبل ازآغازسخنرانی شنیدم کـه عده ای ازدانشجویـان مذهبی دراین جمع نیستند. حتما پرسیداین جدایی به منظور چیست؟یک یک شمابایدبه این پرسش پاسخ بدهید.مگر مابه چه مرحله ای رسیده است؟آیـاشمافقط ازاین خوشحال هستیدکه حالاکه من اینجاصحبت مـی کنمـی مزاحم من نیست.شماچراصفوف خودراجداکرده اید؟مـی دانیدکه این جدایی دراین مرحله خواست دشمن شماست؟ من موقع آمدن بـه اینجاازکناردیوارساواک ردشدم.ساواکی کـه هنوز تانک هاآنرامحافظت مـی کنندوچه بساردراین جدایی هادست آنـهادرکارباشد…پس اتحادمادراین مرحله لازم وضروری است.برشت مـی گوید:مابه خاطرمبارزه باخشونت بـه پاخاسته ایم،اما طول مبارزه،ماراآدم های خشنی ببارآورده است».
10بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
احمداحرار(مقاله):
«زنی کـه شوهری بغایت زشت روی داشت،حامله بود؛روزی درچهره مردنگریست و چون این ترکیب ناهنجارراباکله گَروبینی برخ وچشم های لوچ ولب های ورچروکیده بـه نظرآورد،گفت:وای برمن اگر طفلی کـه درشکم دارم شبیـه توباشد!مردگفت:وای برتو اگرطفلی کـه درشکم داری شبیـه من نباشد!!من جدال لفظی وقلمـیانی راکه این روزهادرباره شکل آینده حکومت ایران مناقشـه دارندبادقت دنبال مـی کنم ودرپاره ای مواردمـی بینیم طراحان حکومت فرداهیچ حرف مثبتی درچنته ندارد،پیش خودمـی گویم وای برمااگرآینده ای راباچنین مشخصات درانتظارمان باشد.حال آنکه مدعی مـی گویدوای برشمااگربه آینده ای جزاین فکر کنید!».
دکتررضابراهنی(مقاله):
«…فرودگاه رابرای حضرت آیت الله خمـینی بازکنیم…ایدئولوژی ورشکسته آمریکاقدرت کودتادرایران راندارد…ازآنجاکه حضرت آیت الله خمـینی،مظهرآزادی ایرانیـان ازیوغ بندگی وبردگی استعمارو سلطنت ملعبه قرارگرفته دردست استعمارهستند،مردم ایران بازگشت ایشان رابفال نیک گرفته اندواحساس مـی کنندکه بزودی باکوشش های بیشتری کـه درخودایران به منظور ایجاددمکراسی گسترده عمـیق بـه مرحله عمل خواهدآمدایران سرانجام پابه مرحله ای خواهدگذاشت کـه درپایـان آن فقر،افلاس،خفقان،ورشکستگی،نومـیدی،آزمندی وحرص سرمایـه داران ازمـیان برخواهد خاست…».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
جهان بخش نورانی:آنچه راتهدید مـی کند!(مقاله):
«…شایدآنانکه درلفافه پیکاربافساد«قلعه»راآتش زدند،پنداشته باشندکه باقلع وقمع معلول،علت راهم ریشـه کن ساخته اند؟حال آنکه بی بنیـادی این توّهم برکسی پوشیده نیست…».
گفت وگوبا:م.آزاد(شاعر):
«منـهم مثل اکثریت قاطع مردم ساده سرزمـینم درصف عظیم اعتراض بودم وشعار های همگانی را فریـادکردم ودرسال های وحشت نیزشعرهای «مردانی ازتباربهار آمدند»ویـا«بامن طلوع کن» و…سوگ وسرود آن شـهادت های دلیرانـه بودند».
س:فکرمـی کنید بـه آزادی رسیده ایم؟
ج:سوال تان بـه نظرم مبهم است.ازچه لحاظ؟بدیـهی هست که آزادی ماوقتی حاصل مـی شودکه ازقید استبدادواستثمارواستعمارنوآزادشویم…
س:به نظرشمادرگیری کنونی مـیان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار خواهدشد؟
ج:به اعتقادمن دراین لحظه بسیـارحساس جدا صف هابسیـارخطرناک هست وتائیدآگاهانـه نـهضت رهایی بخش ملی مابه رهبری قاطعانـه خمـینی بزرگ و بزرگواروظیفه هرمـیهن پرست آگاهی است.
س:فکر نمـی کنیداستبداددیگری جایگزین اختناق گذشته شود؟
ج:استبداددیگری؟دراین شرایط تنـهاخطریک استبدادهمچنان بالای سرمامعلق است. نگاه ماهم بـه روحانیت مبارزوآگاه-بخصوص آیت الله خمـینی،آیت الله طالقانی-که مورد ستایش همـه مبارزان ملت ماهستندوگمان نمـی کنم این آزادگان کـه لحظه ای تن بـه استبدادندادندوقعی بـه تعصب ها بگذارند…».
واهان یـاغومـیان:اگرشاه نباشد،مسلمانان ماراقطعه قطعه مـی کنند؟(مقاله)
«…محافل مرتجع ارمنی باعنوان «خطرمسلمانان»کوشیده اندتااندیشـه های مترقیـانـه رادرمـیان ارامنـه سرکوب کنند…».
غلامحسین متین(شاعرومترجم):شورانقلاب آری،خودخواهی انقلابی،نـه(متن سخنرانی):
«…روزپنج شنبه5بهمن قراربودغلامحسین متین-شاعرومترجم،دردانشگاه صنعتی تهران زیرعنوان «شورانقلاب آری،خودخواهی انقلاب نـه»سخنانی ایرادکند.چندصدنفری ازچماق بدستان حوالی ساعت4که موقع سخنرانی بود،به دانشگاه هجوم بردندوجمعیت ده هزارنفری راکه به منظور سخنرانی گردآمده بودند،پراکندند.بایورش چماق بدستان وتیراندازی هوایی ماموران جمعیت به منظور پرهیز از درگیری پراکنده شدند…».
11بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
جوادمجابی:توطئه های ضدانقلاب راخنثی کنیم!(مقاله):
«این روزهاکم وبیش،بیم وتردیدی درگروهی پدیدآمده کـه شکل حکومت وتحقق هدف های انقلاب چگونـه خواهدبودوآیـاپس ازنابودی حکومت شاهی واستقرارجمـهوری سمت وسوی این جمـهوری بـه کدام طرف خواهدبودوآیـاجمـهوری موعوددربرگیرنده تمام خواست هاونیـازهاوهدف های مردم وتامـین کننده خواست های اکثریت خواهد بود؟بایدگفت کـه هوشیـاری ملت وتجارب انقلابی اقشاروطبقات درگیرمبارزه این نویدرامـی دهدکه بعد ازاین جامعه انقلابی هیچ نوع کج تابی ولغزش راتحمل نخواهدکرد.خاصه کـه ملت ایران این بخت راداردکه ازرهنمودهای داهیـانـه رهبرکبیرانقلاب امام خمـینی چه دردوران فروپاشی رژیم سابق وچه دردوران سازندگی جامعه نوین ایران بهره یـابد.جامعه روحانیت همواره بـه عنوان یک مرجع عالی وناظر،سیـاستمداران وگروه های ملی راارشادکرده و نوسانات ناآگاه جامعه هیجان زده انقلابی راتصحیح خواهد کرد…».
دکترحشمت مقصودی:چراازاسلام هراس دارید؟(مقاله):
آیـاانقلاب اسلامـی وتمرکزنیروهاووحدت هدف،شکل دیگری ازدیکتاتوری واستبداد است؟ازوقتی کـه مبارزات سیـاسی مردم علیـه بیدادگری وتک روی های نظام موجود درقدرت مذهبی تمزکزیـافت وبه عقیده عده ای ماهیت مذهبی وبه نظربرخی صورت دینی بـه خودگرفته،دربسیـاری ازروزنامـه هاو مجلات مقالاتی بچشم مـی خوردکه یـا حاکی ازیک هراس واقعی هست ویـانقشـه ای زیرکانـه به منظور «اماآفرینی»که نتیجه قهری یـااحتمالی آن پراکنده نیروی سامان یـافته وشکل گرفته است…مطالب ذیل رابه عنوان قسمتی ازبایدهای حکومت اسلامـی یـادآورمـی شوم شاید من هم دررفع ابهام سهمـی داشته باشم:1-دراسلام استبدادرای محکوم است2-مسائل اجتماعی و سیـاسی درمواردی نص قرآن هست ویـااجرای حکمـی لازم باشد،به شورا برگزارمـی شود…دراین خصوص آمده است:وشاورهم فی الامروامرهم شورابینـهم ومن شاورالناس شارکم فی عقولهم…3-دراسلام دیکتاتوربه معنی فردفوق قانون درهر مقام محکوم است…4-رهبری مذهبی درحکومت اسلامـی بـه معنای دخالت درامور فنی وتخصصی نیست…5-پایـه اسلام برحق است..».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گفت وگوبامحسن یلفانی(درام نویس):
«…محسن یلفانی درام نویس آگاه ومتعهد،زاده رشت است…هرچه هست یلفانی نیزهمچون بسیـاری دیگرازشاعران ونویسندگان ماکه بـه قول شاعر«تبعیددروطن»شده بودند،به یُمن انقلاب، صداوسخن شان ازمساحت بسته زندان ها اوجی دیگرواین بارتوامان باآزادی یـافت…
س:فکر مـی کنید بـه آزادی رسیده ایم؟
ج:باپذیرفتن اینکه آزادی امری نسبی هست مـی توان پاسخ دادکه آری.به مـیزان محدودی ازآزادی رسیده ایم.
س:به نظرشماآیـادرگیری های کنونی مـیان گروه های مختلف منجربه برقراری دوباره ترور افکار نخواهدشد؟
ج:اگرمنظوردرگیری مـیان گروه های مختلف هست که ممکن هست به تفرقه بیـانجامد وبهانـه بدست دشمن بدهد،حکومت خودراکه پایـه هایش بلرزه درآمده دوباره مستقر کندوبه ترور افکار دست بزند، بایدپاسخ دادکه چنین چیزی کاملا محتمل است…
س:به نظرشماآیـاممکن هست استبداددیگری جایگزین شود؟
ج:به نظرمن طرح عام وعلنی نگرانی هاووسواس هایی ازاین قبیل درشرایط حساس کنونی نشانـه تنگ نظری وخودخواهی وبی اعتمادی بـه مردم وعدم احترام بـه شناخت وتشخیص توده هاست…
س:به نظرشما کنونی ایران مذهبی هست یـاسیـاسی؟
ج:اصطلاحاتی ازاین قبیل دارای مصادیق بازوگسترده ای هستندوتعیین فصل مشترک آنـهاکه سخت غیرمشخص ومتحرک است،کاری هست دشوار.ودربرخی مواردغیرلازم.مذهب اگربه نظربرخی اخلاقی وخصوصی ست،به نظربسیـاری دیگریک شیوه تفکر وبرخورداجتماعی وسیـاسی ست.دراین صورت مذهب مـی تواندمبنای آگاهی وتعیین کننده موضع وحرکت اجتماعی انسان باشد.عقیده بر این هست که با آغاز فعالیت های سیدجمال الدین اسدآبادی بودکه یک احیـای مذهبی درتشیع آغازشدومذهب یک نقش فعال ومسئول اجتماعی وسیـاسی بـه عهده گرفت.ضعف این هست که مذهب همواره چنین نقشی بـه عهده داشت.منتهادرجهت«حفظ نظام»حاکم.و تقویت آن.ازدوران سیدجمال الدین مذهب یـاحداقل گرایشی دردورن آن خصلتی مترقی بخودگرفت.وبه ستیزبانظام حاکم ضدمردمـی پرداخت.این گرایش باوقفه واوج وفرودهایی ادامـه یـافت واکنون بـه نقطه اوج بی سابقه ای دست یـافت وبه نظرمـی رسدکه همـه ارکان وسازمان مادی مذهب رازیرتاثیرو نفوذ خود گرفته است.وبه علت مشی قاطع وآشتی ناپذیری کـه دربرابررژیم ضدمردمـی استبدادی واستعمار اتخاذ کرده هم چنین بـه علت داشتن ارتباط وتفاهم باتوده های مردم وموفقیت درجلب اعتمادآنـها توانسته هست رهبری سیـاسی رابرای خودتضمـین کند.طبیعی هست که دراین صورت ایدئولوژی حاکم برنـهضت،یک ایدئولوژی مذهبی خواهدبود…».
سخنرانی دکترمحمدعلی راشددرجمع کارکنان سازمان برنامـه وبودجه:
«مردم حتما صفوف خودرامتشکل کنند…درقیـام مشروطیت ونـهضت ملی شدن صنعت نفت بـه رهبری دکترمحمدمصدق بازاین بلوغ سیـاسی بخوبی آشکاربودوامروزهم جا داردکه بادرس ازتاریخ گذشته، سنت های مبارزاتی خوددست ازدوگانگی وتفرقه ونفاق برداریم…».
باقرپرهام:چه چیزرامـی خواهندثابت کنند؟(مقاله):
«…باردیگردست جنایتکارتوطئه گران تهران راغرق درآتش وخون کردوجمعی ازهم مـیهنانمان رابه هلاکت رساند…درروزنامـه هاخواندیم کـه جمعی بـه اماکن عمومـی بویژه قلعه شـهرنوحمله کرده اند وبراثراین حمله علاوه برکشته شدن ومجرح شدن تنی،خسارات مادی فراوانی نیزبه بارآمده است. هرچندشروع حمله بـه روایت شاهدان عینی چنانست کـه جای شک وشبهه ای رادردخالت عوامل مزدورباقی نمـی گذارد،امامتاسفانـه عده ای هم درآن مـیان بوده اندکه مـی گفتند:«دیگربیماری های مقاربتی نخواهیدگرفت»!ویـا«این تطهیرباآتش است».ازاین هادلسوزتروجگرخراش تر،ماجرای حمله عده ای بـه یکی ازنظامـیان بلندپایـه دراوائل امـیرآبادومـیدان24اسفندومجروح و مضروب اوو کشاندن پیکر نیمـه جانش بـه سوی دانشگاه است…دانشکاهی کـه حریم دانش وفضیلت هست نـه محل«لینچ» وتسویـه حساب های شخصی و انتقام جویی کورکورانـه.ازاین وحشت انگیزترنقل قولی هست ازشاهدان عینی کـه گفته اندیکی ازبیمارستان هاازپذیرفتن پیکرمجروح ومضروب آن نظامـی خودداری کرده ومداواودرمان راازوی دریغ داشته اند.خداکندکه این نقل قول اخیردرست نباشد….».
14بهمن1357روزنامـه اطلاعات
عبدالرحمان صدریـه:خوانندگان مـی نویسند:دعوابرای این هاست!(مقاله):
«…آقای علی اصغرحاج سیدجوادی شمادرمقاله کوتاه ومستدل خودباعنوان «دعوابر سرچیست» دوسوال مطرح کردید…گرچه شماهم برایـانی کـه دردوران اختناق همچون سرکار،مبارزنبوده اند،دراین دوران کـه امکان اظهارنظرنیزبرای همـه فراهم است،اظهارنظربی چون وچراقایل نیستید، اماباوجوداین ازآنجاکه باوردارم درروشنفکری وآزاد شماجای هیچ تریدی نیست،نظرتان رابه جمله ای ازمقاله ای کـه درهمان شماره دیگری جلب مـی کنم:وهمان صفحه اطلاعات چاپ شده است:«حکومت اسلامـی نـه استبدادی هست ونـه مطلقه،بلکه مشروطه است.البته نـه مشروطه بـه معنی متعارف فعلی آن،که تصویب قوانین تابع آراءاشخاص واکثریت باشد،فرق اساسی حکومت اسلامـی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمـهوری دراین هست که نمایندگان مردم یـاشاه دراین گونـه رژیم هابه قانونگذاری مـی پردازنددرصورتی کـه قدرت مقننـه واختیـارتشریع دراسلام بـه خداوند متعال اختصاص یـافته است.شارع مقدس یگانـه قدرت مقننـه هست که درآن هیچحق قانونگذاری نداردوهیچ قانونی جز حکم شارع،رایی رانمـی توان بـه مورداجراگذاشت.3-ولایت فقیـه از اموراعتباری عقلایی هست وواقعیتی جزجعل ندارد.مانندجعل(تعیین)قیم به منظور صغار،قیم ملت باقیم صغارازلحاظ طبقه وموقعیت هیچ فرقی ندارد…»امـیدوارم کـه کاملابه سوالات پاسخ داده شده باشد،اگراجازه فرمائیدمبارزه شماراباهمان شدَّت گذشته به منظور سال های آینده هم پیش بینی مـی کنم!».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گفت وگوباباقرمومنی:دیکتاتوری فردی:بازتاب دیکتاتوری طبقه!
«30تیریک لحظه انقلابی بود،اما امروزیک دوران انقلابی است…امروز حتی فدائیـان و مجاهدین نیزمعتقدندکه بایدکارمبارزه مسلحانـه راازشکل گروهی بـه شکل توده ای تبدیل کرد…».
س:آیت الله خمـینی وجبهه ملی رانماینده کدام یک ازاقشار جامعه مـی دانید؟
ج:آیت الله خمـینی البته ازنظرسیـاسی رهبر خُرده بورژوازی است.من فکرمـی کنم بـه این مناسبت حلقه اصلی رادردست دارد…اماراجع بـه جبهه ملی حتما بگویم جبهه ملی مساله ای هست مربوط بـه تاریخ.این جبهه واقعیت امروزنیست.بلکه واقعیت تاریخی هست که ازبین رفته است…».
رضامرزبان:نمـی توان باورکرد کـه آقای بختیـارهم…(مقاله)
«…آقای بختیـار،زمان تجربه های مکررتازه سپری شده است.تکلیف خودرالااقل درون مرحله حاضربا ملت ایران وباگذشته های خویش روشن کنید.شمانشان دهیدواستعفاکنیدوفرصت دهیدمردم درون یک رفراندوم تکلیف مملکت راروشن سازند.فریب این مجلس واین ارگانیزم عروسک مقوایی ران خورید…».
15بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
صادق قطب زاده(مقاله):
«دولت اسلامـی بـه معنی حکومت روحانیون نیست…».
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گفت وگو باحسن حسام(کارنامـه احیـاء وبعدازآن سالها،نام دومجموعه قصه ازحسن حسام هست که پیشترچاپ شده است):
«…امپریـالیزم تنـهایک مختصری تب کرده!…جزباانقلاب قهرآمـیزریشـه های ستم تجاوز وغارت کَنده نخواهدشد…رسالت روشنفکرشامل پیرایش دستاوردهای فرهنگی انقلاب نیزمـی شود».
16بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
رضااصفهانی:جمـهوری اسلامـی برپایـه رای مردم استواراست(مقاله):
«برخلاف تصوربسیـاری ازمردم حکومت جمـهوری اسلامـی حکومت عجیب وغریب ونا شناخته ای نیست.بلکه مانندحکومت های جمـهوی دیگربرپایـه رای گیری وانتخاب مردم استواراست.منتهاآنچه کـه این جمـهوری راازجمـهوری های دیگرجدامـی کنداین هست که روح آن منطق بابینش توحیدی اسلامـی وقهراقوانینی کـه باعنوان قوانین اساسی این حکومت موردعمل قرارمـی گیردنمـی تواند با روح اسلامـی تضادداشته باشد.البته اینکه مـی گوئیم این قوانین نبایدباروح اسلام تضادداشته باشدو نمـی گوئیم جزوقوانین ازپیش تعین شده اسلام باشدبه خاطرآن هست که اولادراسلام غیرازیک سلسله مقررات ثابت کـه درهمـه زمان هاقابل پیـاده شدن هستندومقررات دیگری هم وجودداردکه مقررات متغیرنامـیده مـی شودواین مقررات مـی توانندبانظرمتخصصان بزرگ اسلامـی درشرایط مختلف بادرنظرگرفتن روح کلی اسلام ومقررات ثابت آن تغییر یـابندوبه آن گونـه کـه مصلحت اجتماع ایجاب مـی کند درآینده…».
گفت وگوی ظهیرمالکی بادکترمصطفی رحیمـی:
«س:ایدئولوژی اسلامـی دررابطه بامسائل زمان ماچگونـه ارزیـابی مـی کنید؟».
«ج:دراین مدتانی کم وبیش تعریف هایی ازجمـهوری اسلامـی بدست داده اند، امادومساله به منظور من هم چنان بـه صورت سوال باقی است.یکی وضعیت جمـهوری درجهان اسلام ودوم نظر کنونی آیت الله خمـینی.من البته ازنظریـات قبلی آیت الله بی اطلاع نیستم،اماچنانکه مـی دانیدیک سری انقلاب پابپای پیشرفت انقلاب نظریـه خودراتکیمل مـی کنندومـی شودگفت آخرین نظریـه رهبر معتبراست.آرزوی من بـه عنوان نویسنده این هست که رهبرورهبران دینی رضایت بدهندقید «اسلامـی»ازجمـهوری برداشته شود.زیرااکثریت قریب بـه اتفاق ملت ایران مسلمانندودرمدت حکومت موقت بـه ارزش های اسلامـی بیشترواقف خواهندشدوبالطبع چنین جمـهوری ای کـه بارای دمکراتیک مردم مستقرمـی شود دارای جوهراسلامـی خواهدبود…مـی گویند درتشّیع برعتسنن راه اجتهادبازاست.من این رادردانشکده حقوق30سال پیش خوانده بودم.مساله این نیست. مساله این هست که دردمکراسی بایدراه اجتهادسیـاسی واجتماعی برروی همـه افرادومردم باز باشد…».
16بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
رضابراهنی:نخست وزیرمفتری!(مقاله):
«راقم این سطورکه یک آذربایجانی هست به آقای بختیـارقول مـی دهدکه نـه قصددارد مثل دوست شـهیدوفقیدعزیزش«صمدبهرنگی»دررود«ارس»هُل داده شودونـه عزم داردکه مثل دوست عزیروفقیدوشـهیددیگرش«بهروزدهقانی»پاهایش رابدست نجاران مزدور سازمان امنیت بسپاردتاارّه اش کنندونـه مـی خواهدبامزدورانی چون«پرویزثابتیم،«دکتر عضدی»،«دکترحسین زاده»و «پرویزخانـه»و«حسینی»وده هاجلاددیگرکه تُف عالم برچهره جمـیع آنان باد،دیگرباره دست وپنجه نرم کندتاحتی درخواب هایش هم جیغ بشنودوجیغ بکشدوسراسربدنش راهم قطعه قطعه کنند حاضرنخواهدشدکه کلمـه ای برخلاف مصالح ملیت ستم زده خودبگویدوبصراحت تمام هم مـی گوید کـه تجزیـه طلب دقیقاهمانی هست که اپوزیسیون راتجزیـه مـی کندتاخودبقدرت برسد…».
منوچهرهزارخانی(نویسنده ومترجم):
«تنـهاراه پیروزی توسل بـه نیروی توده است.مبارزه انقلابی مردم هنگامـی کامل مـی شودکه تمام وابستگی هابه امپریـالیسم پاره شود.اولین مساله ای کـه آیت الله خمـینی بعد ازورودبه ایران مطرح دنیزهمـین موردبود».
نوشته ای ازرضامرزبان:این آقای ژنرال کجاست؟
«قریب دوماه هست مردمـی درحدمعاونت فرمانده ای ناتو،ژنرالی بامقام فرماندهی قوای آمریکادر اروپابه تهران آمده است.هفته پیش بودکه برملاشد.مقام مسئول معاملات وقراردادهای تسلیحاتی درتهران بسرمـی برد…ژنرال هایزردرکجای تهران است؟».
دکترپرویزاوصیـا:تحلیلی کوتاه ازشعار«حزب فقط حزب الله»:
«نقش عمقی واصلی این شعار درمبارزات نـهضت ازسوئی ومرزکاربرد آن ازسوی دیگربگمان من بدرستی روشن نشده ودرنتیجه ازهم اکنون زمـینـه ای به منظور تنش های فکری واجتماعی فراهم آورده است…شعارحزب فقط حزب الله ازشعارهای ریشـه دار،درمـیراث اسلامـی است.این انگیزه مذهبی باواکنشی سیـاسی درضمـیر اجتماعی نیزهمراه بوده است…دردرون مردم شاید نادانسته این اندیشـه مـی گذرد کـه دردوره شاه نظام یک حزبی رستاخیزشبانـه وبه دستوروی نظام رسمـی تحزب درکشوروحکومت گشت،حزب دیگری نیز ازهمان زمان دراعماق پنـهان دل مردمان جای داشت کـه اکنون مـی تواندآشکاردرایت بلندخودرابرافرازد.حزب الله دربرابررستاخیز…بنابراین طرح این شعار مذهبی وایمانی عام رانباید بـه معنای اعضای حزب واحد سیـاسی خاص شمردویـابکاربرد».
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
ابوالحسن بنی صدر:
«پیش ازظهردیروز،ابوالحسن بنی صدر،سخنانی دردانشگاه صنعتی مشخصات اقتصادامروزایران را موردبحث وبررسی قرارداد.دراین سخنرانی بنی صدرابتدابه نخستین سخنرانی خودکه حدود 17سال قبل دردانشگاه تهران درزمـینـه انقلاب الجزایر ایرادشد،اشاره کردوگفت درآن زمان شعارروز دانشجویـان ایران این بود:امروز الجزایر فرداایران،فرداایران ماست…مطالعات وگفتارهای امروزمن از 5سال پیش تهیـه شده آن روزبحران بزرگ درکشورمانزدیک بود،کمـی بعد ازتهیـه این متن،قیمت های نفت 4برابرشدومثل یک مُسکن قوی دراقتصادجامعه ماعمل کردوبحران را بـه تاخیر انداخت.ولی این تاخیر باعث شدکه ابعادبحران گسترش یـابد.این بحران امروز منفجرشد…».
استعفای علیرضامـیبدی ازرادیووتلویزیون:
«علی رضامـیبدی برنامـه سازرادیو وتلویزیون بـه لحاظ همبستگی باگروه اعتصابیون از رادیو وتلویزیون کناره گیری کردواعلام داشت کـه به هیچ وجه باهیچ یک ازرسانـه های سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران همکاری نخواهدکرد.وی خاطرنشان ساخت از شروع کاررادیوتهران بـه این سبب حاضرشد کـه تصورمـی کرداعتصاب دراین زمان پایـان یـافته است.امابعدمتوجه شد،شورای موسس بامقامات تلویزیونی بـه نتیجه نرسیده اند.لذادیگرازآن روز برسرکارخودحاضر نشده است.واجرای هیچ برنامـه ای را برعهده نگرفته است».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
نامـه مـهشیدامـیرشاهی(قصه نویس)به آیندگان:کسی نیست ازبختیـارحمایت کند؟…
«…پرسیدم چرا؟گفتند:آخردراین لحظات،گفتن اینکه روحانیون صواب نیست کـه خود رابه سیـاست آلوده کنند،خطاست.این حرفهارادیرتربایدزد.به نظرم غیرمنطقی آمد،یـا لااقل من این منطق راقبول نداشتم…من صدایم رابه پشتیبانی ازآقای شاپوربختیـار باسربلندی هرچه تمام تربلند مـی کنم،حتی اگر این صدادرفضاتنـهابماند.من ازتنـها ماندن هرگزهراسی بدل راه نداده ام.ولی این بارمـی ترسم.نـه بـه خاطرخودم،بلکه بخاطرآینده این مُلک وسرنوشت همـه آنـها کـه دوستشان دارم…».
ویداحاجی(یکی اززندانیـان سیـاسی)سخنرانی درمدرسه عالی سینماوتلویزیون:
«…بانصیحت وحرف نمـی توان وحدت بوجودآورد،بلکه بایدبرای ارتقاءمبارزات شعاری دادکه فعال ودر عین حال متحدکننده ودرعمل ومبارزه توده هاوحدت رابوجودآورد.این شعاردرعین حال باعث طرراد ونیروهائی خواهدشدکه حواسشان فقط رفتن شخص شاه بـه عنوان دیکتاتوربودند.ازبین بردن ارگان رژیم ودرعین حال باعث تصفیـه ازعناصرمتزلزل وسدشکنان مـی شودوانقلاب رادرجهت استقلال وآزادی سوق خواهد داد…».
اشپیگل-برگردان-کامبیزشیردل؛سنت های شرقی دربرابرزَهراروپایی:
«…ایرانی باشلوارهای جین مُدرن،اروپایی هاوآمریکایی هاراازکشورخودبیرون مـی کنندوبجای آن بدنبالانی مـی روندکه ازغرب چیزی نمـی دانند،ولی درعوض بـه قرآن تسلط کامل دارند:رهبران مذهبی».
18بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
اعلامـیه کارکنان وزارت فرهنگ وهنردرباره اسامـی چیـان کتاب درایران:
«1-خانم رخشنده زعیمـی؛مدیرکل نگارش ومسئول مستقیم همـه ها وسرسپرده اربابان استعمارگر2-فرازبرزگر3-ابراهیم صفایی4-عباسعلی معلم5-محمدامـینی6-علی اکبرمعاون7-شیخ محمدکاظم سنگلجی.این 7نفرتحت ریـاست خانم زعیمـی اعضای شورای ویژه هستند.8-منوچهرآدمـیت9-دکترعنایت الله رضا10-دکترغلامعلی اخروی11-داودفرهمندی12-مسیح مسیحا 13-اقبال یغمایی14-جلال الدین طهوری15-غلامرضاانصافپور16-عبدالحسین سعیدیـان17-مـیر محمدصادقی 18-هاشم رضی19-دکترزرنگار(مدیرمجله پست لندن)20-دکترجوادمصلح شیرازی21-دکترهاکوپیـان22-دکترماهور23-مـهدی افشار24-دکترعایلی25-صادمـی26-دکترمـهدی جویـا27- شعیب صمـیمـی28-حبیب تبرا29-دکترجوادخراسانی30-دکترمحمدمحمدی 31-بیگلری32-خانم فرح صوفی33-ابوالقاسم پاینده34-محمدنوبخت.چیـان کتب مذهبی:35-شیخ محمدکاظم سنگلجی36-دکترعباس مـهاجرانی37-شیخ محمدباقرنـهاوندی38-شیخ حسن روحانی39-عیسی صدر40-حکمت آل آقا41-سیدمحمدجعفرصفری زاده42-صدرالدین صدرشیرازی43-دکترذکرالله ثابتیـان44-عباد الممتازمـیثاقی.شورای عالی :اعضای این جلسه با گری درخشنده زعیمـی،عبارت ازمـهردادپهلبد،رضاقطبی،داریوش همایون،محمودجعفریـان وهلاکو رامبد.ضمناآقایـان دکترمحمدامـین ریـاحی،ایرج زندپور،محمودمـیرمـیران ازکسانی بوده اندکه ازسالهاقبل دراختناق و عامل تعیین کننده بوده اند».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گفتگوبامنوچهرهزارخانی:
«یکی ازنشانـه های استبدادزدگی همـین خطرناک تلقی برخورکار وعقاید است…تحمل زوروخشونت بطورمستمر خودیک شیوه زندگی ویک فرهنگ است».
پرتاب نارنجک بـه منزل دکتر حاج سیدجوادی
«خبراین حادثه نخستین باروسیله دکتررضابراهنی دریک گفتگوی تلفنی باآیندگان درمـیان گذاشته شد.وسپس درپیگیری خبرباشمس آل احمدودکترجوادمجابی موردتائیدقرارگرفت…به گفته همسایگان قصدازبمب اندازی آسیب رساندن بـه دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی بودکه ازدوروزپیش درمنزل مسش بـه سرنمـی بردوماموران فرماندار نظامـی درتعقیب وی هستند».
این نظرخواهی یک توطئه است:
«درپاسخ بـه خبرصفحه4روزسه شنبه مورخ17/11/57روزنامـه آیندگان درموردانجام پژوهشی ازطرف کارمندان مرکزتحقیقات اجتماعی ونظرخواهی رادیووتلویزیون بـه اطلاع مـی رساند:کارمندان اعتصابی این مرکزدرمورد انجام طرحی تحت عنوان نظرخواهی درموردمسائل روزراجع بـه بررسی پاره ای ازنظرات سیـاسی مردم درون اوضاع واحوال جاری،لازم بـه یـادآوری است.که تکمـیل پرسشنامـه های مذکورصرفا از طریق سرپرست مرکزمـهدی ارباب زاده تهرانی وبرخی عناصرغیراعتصابی انجام گرفته کـه این کارنیزازطرف خبرنگاران مرکز انجام نشده وقویـا تکذیب مـی گردد.لازم بـه یـادآوری هست احتمالانظرخواهی های دیگری نیزبه کمک عمال خارجی ونوکران اجیرشده داخلی درشرایط حساس مملکت درجریـان هست که هدف های آنـهاصرفادرجهت شناخت وشناسایی هرچه بیشتر ازآرمانـهای انقلابی ملت وبهره برداری ازنتایج آن درون جهت سرگویی حرکت های ملی خواهد بود». (ازطرف:کارکنان اعتصابی مرکز تحقیقات اجتماعی ونظرخواهی سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران)
19بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترمحمدمکری:جمـهوری اسلامـی باحکومت مذهبی تفاوت دارد!
«دکترمحمدمکری،یکی ازنزدیکان حضرت آیت الله خمـینی،امروزتاکیددمردم نبایداز جمـهوری اسلامـی بترسند،زیراجمـهوری اسلامـی باحکومت مذهبی تفاوت دارد.ودرآن هرآزاداست کـه درچارچوب قوانین کشورآزادانـه زندگی کنند.دکترمکری اخیرا از پاریس بـه تهران آمده است،مکری ازسال1341باامام خمـینی همکاری مـی کرده وقبل ازآن رهبرجبهه ملی دراروپابوده است».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
مـهندس احمدکی نژاد:نکته هایی پیرامون دولت موقت بازرگان!(مقاله)
«…اجتماعات وتظاهرات یک گروه موافق یـامخالف راازنظرحقوقی نمـی توان مراجعه بـه آرای عمومـی تلقی کرد».
محمدشمس لنگرودی:پیرامون نوشته مـهشیدامـیرشاهی زیرعنوانی نیست کـه از بختیـارحمایت کند؟
«…دوراه بیشتر نداریم:ویتنام یـاشیلی…ازبقیـه حیرت هاوحسرت هاچه بگویم؟از کلامش بگویم؟یـا ازاینکه گمرک چیـانی کـه تادیروزدرپناه دولت وقت به منظور رد هر بسته وهرچمدان گوش من وشما رامـی بدوامروزناگهان مـی خواهنددزدمن وشمارابگیرند؟یـاازکارمندان تلویزیون کـه درگذشته، اوامر دولت های پیش،نـه فقط بدون چون وچرااجرامـی د،بلکه باخوش ی اجرامـی دوحالابرای دولتی کـه فرمایش صادر نمـی کند،لب ورچیده اندونازمـی کنند.ازنامـه ای بـه آیندگان17بهمن،سه شنبه. این هابقول گورکی زنجموره طبقه ای هست که منافع نامشروعش رادرخطرمـی بیندوازسربی خردی وناگریزی فریـادبرمـی داردواویلا منافع ملی بـه خطر افتاده است؟ خانم امـیرشاهی شما ازچه حیرت کرده اید؟اصلامـی دانیدایران چه خبراست؟اصلا مـی دانیدملت برعلیـه اختناق،ترور،خفقان و دیکتاتوری بی چون وچراقیـام کرده هست وتاکنون بیش از60هزارشـهیدداده است؟…وشمامـی فرمائیدحالابرای دولتی کـه فرمایش صادرنمـی کند،لب ورچیده اندونازمـی کنند.خانم محترم کجای کاری؟نخست وزیرسوگلی شماراچهی انتخاب کرده است.این همپالکی شماچه چیزی از امامـی وازهاری بیشترآورده است…روزنامـه هاراکه درزمان همان هابراثرفشارو مقاومت دلیرانـه مردم آزادترشد.زندان های سیـاسی راهم کـه درزمان همان هامردم بازد.خانم امـیرشاهی کوتاه کنیم، تاریخ نشان مـی دهدکه الان باهمـه این اوصاف دوراه بیشترپیش روی ماقرارنگرفته است،دو راه: یـا شیلی یـاویتنام.راه مـیانـه ای نیست».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرفهای مردم؛تلفن663173
نـه شیلی.نـه ویتنام!من احسان نراقی هستم.آقای لنگرودی نوشته:مادوراه داریم یـا شیلی ویـا ویتنام.هرچندمن بـه خوبی،ایشان رادرباره تبهکاری امپریـالیسم درک مـی کنم.ولی تنفراز آمریکانبایدمارابه سوی یک اسارت دیگرسوق دهد.آزادگان وملل زنده جهان امروز مـی کوشندبه هیچازدوابرقدرت آمریکا وشوروی تسلیم نشوند.انقلاب ایران یک انقلاب اصیل ملی بود.یک عالعمل دفاعی بودکه ملت بـه کمک ذخیره وتوان فرهنگی ودینی خودبرای مقابله باسلطه بیگانگان وهیـات حاکمـه بیگانگان ازخودنشان داد.امروز نقش تاریخی رهبران روحانی وسیـاسی و همـه وطن پرستان ایران دراین هست که باروشنی ودرایت بتوانندمارابه یک سیستم حکومتی مستقل برسانند کـه نـه شیلی بشویم ونـه ویتنام».
«تنـهانیستید،بختیـارهم هست؛فریباهستم.ازقول من بـه خانم مـهشیدامـیرشاهی کـه طی مقاله ای درآیندگان ازقانون اساسی دفاع کرده بنویسید:خانم قصه نویس سیل بی امان یک ملت ستم کشیده طغیـان کرده هست وده ها هزار نفرقربانی شده اند و شمادرتخیل قصه پردازی هستیدوچه خوب گفته ایدکه تنـهاهستید.باعرض تسلیت بـه شما مـی گویم کـه تنـهای تنـها نیستید؛بختیـارهم هست!».
«قلمت پایدارباد.آقامن سیناهستم.ازقول من بـه خانم مـهشیدامـیرشاهی بنویسید قلمت پایدار باد صدای تودرفضاتنـهانمـی ماندبه په شرطی کـه به من وتوداغ ساواک نزنند وخون مان را حلال نکنند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامـی
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
حضرت آیت الله العظمـی خمـینی:
«ازمطبوعات کـه زیرباردیکتاتوری ونرفتند تشکر مـی کنم».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
امام خمـینی:
«توطئه خطرناکی دردست اجراست.اعتصاب کنندگان بـه اعتصاب ادامـه دهند».
آیت الله طالقانی:
«دانشگاه هابجای اینکه خانـه علم باشد،خانـه دربارشده است…بختیـارهیچ شانسی ندارد…مردم نباید راساکسی را مجازات کنند».
به توصیـه آیت الله طالقانی:
«آتش نشان هااعتصاب راشکستند».
«گرانفروشی توسط امام خمـینی منع شد».
آیت الله منتظری:
«رهبران عرب بایدازحوادث ایران درس بگیرند».
آیت الله العظمـی شریعتمداری درمصاحبه ای گفت:
«استناد بـه قانون اساسی،حفظ رژیم استبدادی کنونی نیست».
17دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«آیت الله العظمـی خمـینی ازمطبوعات تقدیرکرد».
18دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
امام خمـینی:
«مداخله شوروی منجربه جنگ سوم مـی شود».
18دی ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«عناصرمشکوک راازدانشگاه طرد کنید».
آیت الله طالقانی:
«زنان وفرزندان جنایت کاران گناهی ندارد».
20دی ماه1357روزنامـه کیـهان
امام خمـینی:«من مدعی مقام ریـاست جمـهوری نیستم».
حضرت آیت الله العظمـی شریعتمداری:
«استعمارگران نیم قرن درایران جنایت کرده اند».
امام خمـینی:
«مردم باکودتامقابله خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بیـانیـه حضرت آیت الله العظمـی شریعتمداری درباره مجازات ماموران ساواک:
«به عموم مومنین واهالی محترم شـهرستان هاودهات اعلام مـی داریم کـه درهرکاری حتما تابع دستورمراجع بوده باشیدوبدون جهت معترض مال وجان و ناموس مردمان نشویدواگریک نفر را شنیدیدکه سابقابادستگاه ظلم وجور همراهی و همگامـی کرده هست شما حق نداریدکه اورا تنبیـه کنیدوبایدبه حاکم شرع معرفی نمائیدکه اگر لازم باشد حاکم شرع تنبیـه خواهدکرد.اگر توبه درستی کرده باشدتوبه ایشان را قبول مـی کنند(8صفر،1399)».
21دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
سیدمـهدی هاشمـی طی نامـه ای بـه امام خمـینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیـه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمـهدی هاشمـی کـه بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی بـه عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانـه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمـه وی درنامـه ای خطاب بـه امام خمـینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمـهدی هاشمـی بعد ازذکرآیـه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمـی خمـینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی کـه زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن مقدس اسلامـی خودوتحقق بخشیدن بـه آرمان های شامخ نـهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامـه خودمـی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیـاست استعماری تراکه وجودت به منظور آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید دواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیـاست داخلی آنان مـی باشد».
سیدمـهدی هاشمـی درادامـه نامـه اش مـی نویسد:«دولت هاپس ازرویـارویی باقیـام دلیرانـه علما و مراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نـهضت بین مـیلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشـه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام، های انقلابی درایران بـه مرحله اجرا نـهادندکه مـی توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین و مبارز را بخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامـه یـادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران کـه نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن درون تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی کـه قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمـیم گرفته شدباایجادصحنـه قتل مشارالیـه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانـه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرومنجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یـادشده وبا اعتراف تحمـیلی درساواک شکل گرفت.درچارچوب یک دادگاه فرمایشی بـه تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت درون برابر پیشنـهادها وخواسته مرموزانـه دولت قربانی گشته ایم.وبه همـهانی کـه استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمـه وحلقوم های ناپاک مـیراثخواران استعمار نموده خطاب کرده وآخرین سخن سالار شـهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یـادآوری مـی نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیی هراسید،پس لااقل درون زندگی دنیـای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
23دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«امام خمـینی ازمسیحیـان خواستندبرای ایران دعاکنند».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
نامـه سرگشاده آیت الله خوانساری بـه شاپوربختیـار:
«درچندروزه دولت ملی شما،چندنفرازملت کشته شده اند».
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):«نظام اقتصادی وصنعتی درحکومت اسلامـی!
«صنعتی شدن یک چیزاست واستعمارصنعتی چیزدیگر.درنظام حکومت اسلامـی خودکفایی یک اصل اساسی درتمامـی زمـینـه هاست.ووابستگی و طفیلی گرایی منفورترین کارها!…این گونـه مسائل به منظور آقای«دکتراوئن»و همفکرانش جنبه افسانـه ای وایده آلیستی دارد.اوفقط متعلق بـه جامعه انگلستان هست نـه جامعه جهانی.پاسدارمنافع بی قیدوشرط آنـها.مسائل مربوط بـه حقوق بشربرای اولفظی تو خالی است.یـادکوری کـه برای تزئین دمکراسی مداربسته آنـهابوجودآمده کـه وقتی پای منافع آنـهابه مـیان آید،فورا برچیده مـی شود».
آیت الله العظمـی خمـینی:
«من بردولت آینده نظارت خواهم کرد».
دردانشگاه تهران چه گذشت؟
«سخنان حضرت آیت الله طالقانی درمراسم بازگشایی دانشگاه تهران»
«دیروزهم چنین ازطرف حوزه های علمـیه قم،حجت الاسلام آقای جنتی کـه به همراه گروهی ازروحانیون ازقم بـه همـین منظوربه تهران آمده است،پس از تبریک گشوده شدن دانشگاه تهران، همبستگی حوزه های علمـیه قم را با دانشگاه هااعلام کرد».
24دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
اعلامـیه حضرت آیت الله مرعشی :
«نشریـه های بی امضا،نـهضت اسلامـی رامنحرف مـی کند».
«روحانیت قتل وغارت اشخاص رامحکوم کرد».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله مکارم شیرازی(مقاله):وحشت ازحکومت اسلامـی!
«نـه ستم کنید،نـه زیربارستم بروید…اصل اساسی کـه برمجموعه مناسبات حکومت اسلامـی پرتو انداخته این است:درحکومت اسلامـی حقوق زنان همانندمردمحترم است.وبرای فعالیت های مختلف زنان مخصوصاتحصیل درتمام مراحل محدودیتی وجودندارد.جزاینکه بـه زنان توصیـه مـی کند: اولابدقت مراقب باشندحیثیت وشرف وعفت آنـهابازیچه دست هوس بازان نگردد.وهرگونـه فعالیت تحصیلی واجتماعی آنـهادرمحیطی پاک وبا احترام بـه مقررات اسلامـی انجام گیرد…ثانیـا:وظیفه مقدس مادری رامانندبعضی ازجوامع کوچک وکم اهمـیت نشمرند.وسرنوشت فرزندان خودرا ازنظر تربیتی فدای منافع شخصی ومادی نکنند…تشکیل پارلمان ومجلس درشکل کاملاحساب شده و مردمـی،نـه خودکامگی درلباس انتخاب آزادبرای شور،درهمـه مسائل اجتماعی وسیـاسی نـه تنـها مجازاست بلکه مشمول اصل کلی وامرهم شورا بینـهم مـی باشد.امابه این شرط کـه درتمام موارد قوانین اسلامـی مدنظرباشد.واز چهار چوب آن بیرون نرود».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
مصاحبه باحضرت آیت الله روحانی کـه دی شب اززندان آزاد شد:
«کمونیستها درنـهضت عظیم اسلامـی قدرتی ندارند».
«امام خمـینی نامـه شاه راپس فرستاد».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
امام خمـینی:
«درصورت عدم توطئه،مارکسیست هادرابرازعقیده آزادندوایران خورادرحال جنگ با اسرائیل مـی داند».
آیت الله منتظری(درمصاحبه باخبرنگارروزنامـه فرانسوی لوسووار): اسلامـی مانـه چپ هست ونـه راست!…ایده آل ماحکومتی شبیـه حکومت حضرت علی(ع)است کـه به شکل زندگی پیشرفته کنونی پیـاده شود!
س:«شماچندسال زندان بودید؟».
آیت الله منتظری:«من تاکنون مجموعاحدود5/5سال زندان بوده ام.ولی دردفعه ی اخیر به10سال محکوم شده بودم».
س:«علت محکومـیت وزندانی شدن شما چه بود؟».
ج:«آنچه به منظور من گناه وجرم مـی شمردندعلاوه برکمک بـه خانواده های زندانیـان سیـاسی،طرفداری ازحکومت اسلامـی بود».
س:«ممکن هست تصویری ازحکومت اسلامـی وجنبه های اجرائی آن به منظور ما بیـان بفرمائید؟».
ج«:مقصودازحکومت اسلامـی کـه مامـی خواهیم آن چیزی نیست کـه معمولادرتبلیغات رژیم بـه چشم مـی خورد.مبنی براینکه درحکومت اسلامـی هیچ تشکیلاتی وجود ندارد ویـامثلاافرادارتشی درچنین حکومتی کنارزده مـی شوند.بلکه حکومت اسلامـی این هست که تمام قوانین مملکتی بر اساس موازین اسلامـی زیرنظرکارشناسان دینی کـه علماومراجع وبخصوص حضرت آیت الله العظمـی خمـینی مـی باشدبیـان واجرا شود.ومعلوم هست که دراجرای دقیق آنـهااحتیـاج بـه مجالس شوراو وزارت خانـه هایی داریم کـه بدست مردان صالحی کـه مورد اعتمادندباشد.درخصوص قوه مجریـه و قضائیـه هم بایدگفت کـه مادراداره مملکت کاملا بـه آنـهااحتیـاج داریم.منتهی الامرقضاوت حتما براساس عدالت کـه جزدرپرتوقوانین اسلامـی ممکن نیست باشد.ارتش ونیروهای اجرایی داخل هم حتما از افرادصالح انتخاب شود.وحقوق اقلیت هاهم،کاملامحترم است.وروابط چنین حکومتی باسایرملت هاحسنـه خواهدبود».
س:«کدام یک ازقوانین کنونی کشورمخالف موازین اسلامـی است؟».
ج«:اصولاقوانینی کـه درحال اجراهستندبجزپاره ای از قوانین مدنی،نظیرارث وغیره مخالف بااسلام مـی باشد.(البته درارث هم تاحدودی)توجه بـه قوانین قضائی وجزائی کشور،مساله راروشن مـی کند.مثلامجازات دزدی وزناومـیخوارگی زندان نیست.بلکه بایدحَداسلامـی بردزدو زناکارو مـیگسارجاری کرد».
س:«همچنانکه درپاکستان وعربستان معمول است؟».
ج:«حکومت های ذکرشده هرگزایده آل ونمونـه حکومت اسلامـی نیست.زیرادرآنجا ظلم وتعدی بـه اموال واختلاف طبقاتی کاملا وجوددارد.بلکه ایده آل ماحکومتی شبیـه حکومت حضرت اما علی(ع) مـی باشد.که باشکل وزندگی پیشرفته کنونی دنیـا پیـاده شود.این دوجمله ازآن امام بزرگوار بیـانگرجهت گیری حگومتی اش مـی باشد:«1-ان الله فرض علی ائمـه العدل ان بقدره وانفسهم بضعفه الناس کی لایتبغ بالفقیر فقره».یعنی خداوندبررهبران حکومت های عدل،واجب کرده کـه زندگی خودراتاسطح فقیر ترین مردم تنزیل دهند.مباداطبقه فقیراحساس رنج کندوازپای درآید.2-اگربخواهم ازمغزگندم وعسل وپارچه ابریشمـی غذاوپوشاک تهیـه کنم مـی توانم ولیکن ازعدل و انصاف دوراست کـه من چنین زندگی کنم ولی درگوشـه ای از کشوراسلامـی عده ای بـه نان شب محتاج باشند…آنچه ذکرشدتصویری اجمالی ازحکومت اسلامـی بودوتشریح ابعادگوناگون آن بـه نوشتن کتاب محتاج است…مقصوم این بودکه فریب تبلیغات رژیم رانخوریدکه همواره سعی دارد چهره حکومت اسلامـی رادردنیـاخراب کند.درحالی کـه حکومت اسلامـی،یعنی حکومت عدل واجرای قوانین عادلانـه اسلام».
س:«خیلی متشکرم ازاینکه دورنمائی از حکومت اسلامـی رابرای ما بیـان فرمودید!
معذرت مـی خواهم درخارج ایران بعضی دراثرتبلیغات رژیم،فکرمـی کنندحکومت اسلامـی هم یک نظام دیکتاتوری فردی مانندلیبی است.ممکن هست توضیحی بفرمائید؟».
ج:«هرگز!حکومت لیبی کـه زیرنظریک سرهنگ ارتش اداره مـی شود،نمونـه حکومت اسلامـی کـه خواسته مااست،نمـی باشد.بلکه اصولادرحکومت اسلامـی بایدقوانین واجرای آنـهازیر نظر کارشناسان مسائل اسلامـی،که همان علمای اسلام ومراجع هستند،باشدکه علاوه براجتهاد و عدالت بایدبه شرایط سیـاسی واجتماعی زمان کاملاآگاه باشند.ضوابط یـادشده نقش اساسی درون خط مشی وجهت گیری حکومت هاوجلوگیری ازانحراف مسیروظلم وتعدی بـه مردم دارندوهم اکنون چنین فردی آیت الله خمـینی مـی باشد.ودرصورت تعدد،بایدکارهازیرنظرشورایی متشکل ازافراد ذکر شده اداره شود.شورای فتوایی هم کـه شنیده اید،قدمـی دراین جهت است».
س:«درموردمطابقت افکارافرادجبهه ملی بااسلام کـه معمولاگرایش سوسیـالیستی دارند،چه مـی فرمائید؟.
ج:«من تفصیلاازنظریـات وافکارآنـهااطلاعی ندارم.آنچه مسلم هست آنـهاهم مانند طبقات ملت مسلمان ایران باوضع موجودموافق نیستندواکثریت قاطع ملت ما مسلمانندوافرادجبهه ملی هم از همـین ملت اند.وبااجرای قوانین اسلام هزگزمخالف نیستند».
س«:به نظرشماهاوزنان حتمابایددرچادرپوشیده شوند؟».
ج«:اصولاحجاب اسلامـی بـه معنی پوشیده شدن درچادروانزاوازاجتماع نیست.هدف آن هست که زن درجامعه نباشدکه وسیله رانی قرارگیرد.وگرنـه بامراعات حجاب اسلامـی وعدم اختلاط وپسرازنظراسلام،آزادی های موردنیـازبرای زنان و ان تامـین مـی شود.وآنـهاازتمام مزایـاوحقوق اجتماعی مشروع بهره مندهستند».
علامـه نوری،حکومت اسلامـی وتحلیلی ازنـهضت حاضر(مقاله):
«…حکومت دراسلام فراگیرترین وجدی ترین مقامات اجتماعی هست که نمـی توان آن راسهل و ساده گرفت ونمـی توان آنراازتوارث،مـیراث شخصی سخت وبازیچه اطفال ویـاافرادفاقدصلاحیت های خاص علمـی ووارستگی های اخلاقی گردانید…قدرت اجرائی درنظام اسلامـی درمـیان همـه مردم و کل امت توزیع شده وهرگز دریک مقام متمرکز نگردید،تابه بروز استبدادبیـانجامد.مـی توان گفت درون اسلام بـه همـه تعقل دارد».
استقبال باشکوه ازحضرت آیت الله منتظری:
«حضرت آیت الله منتظری دربازگشت ازفرانسه بـه ایران،بوسیله ده هاهزارتن ازمردم استان کرمانشاه مورد استقبال قرارگرفت.باوجودآنکه بازگشت ایشان بدون اطلاع قبلی بودده هاهزار نفر ازمردم درخسروی،قصرشیرین،سرپل ذهاب وکرندازایشان استقبال دومردم کرمانشاه نیزتا10 کیلومتری جاده قصرشیرین بـه استقبال رفتند».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان
ازدکترعبدالرضاحجازی(پاسخ بـه نامـه دکترمصطفی رحیمـی،پیش داوری درباره جمـهوری اسلامـی):
«امام وپیشوای اسلامـی بایددرتمام شئون زندگی دخالت کند.اگرمردم راکنارنمـی گذاشتند،امام خمـینی توصیـه بـه رفراندوم نمـی فرمودند…بایدبدانیدکه دریک جامعه اسلامـی باتوجه بـه ساختن فرد،جامعه نیزساخته مـی شود…نوشته اید:شایسته مقام روحانیت آن هست که خودرابه مقام سیـاسی نیـالاید؛اولا:امام خمـینی ودیگر رهبران اسلام ازگرفتن هرپُست سیـاسی بی نیـازهستند. زیراآن مقام سیـاسی کـه شمامـی اندیشید ومنشافسادمـی گردد،ازمحرمات الهی هست وازسوی دیگر دریک جامعه اسلامـی احدی صاحب«قدرت»نمـی شودتاانگیزه ای به منظور فسادبوجودآید.قدرت راتنـها جامعه بدست داردورهبران اسلامـی بدون هیچ امتیـازی ازدیگرافرادجامعه پاسداران و خدمتگزاران انقلاب اسلامـی هستند:کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته…راستی صفویـه،یک حکومت اسلامـی وشیعی نبوده،بلکه اسلام وشیعه را وسیله مبارزه باعثمانیـان دردست گرفته بودند.اجازه دهیدملت مسلمان ایران ومردم آگاه مابه فیلسوف معاصرمـیشل فوکووحضرت عالی بخندند کـه کلمـه«روحانیت سیـاسی»را اساسااستعمال مـی کنید.زیراامام خمـینی وملت ایران نمـی خواهندروحانیت سیـاسی بوجودآید.ونـه حکومت روحانی تشکیل دهند،بلکه علمای اسلام و همـه ملت ایران مـی خواهندحکومت عدل وآزادی کـه متضمن سعادت ملت باشد بیـافرینند».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«آیت الله قمـی پیشنـهاد عضویت شورای سلطنت رانپذیرفت».
امام خمـینی:
«پیروزی هنوزکامل نیست.اختلافات جزئی ومذهبی راکناربگذارید».
حضرت آیت الله طالقانی درپیـامـی:
«خواستارتشکیل وهمبستگی وانسجام اقشارمردم وتشکیل کانون های مرکزی درون گروه ها و سازمان هاوصنف هاشده اند.تابه این وسیله ازپراکندگی وتشتت آراءدر امور مزبور بـه مبارزه و اعتصاب جلوگیری بـه عمل آید».
27دی ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله علامـه نوری:(مقاله):حکومت اسلامـی وتحلیلی ازنـهضت حاضر!
«….وطن پرستی کـه یک نوع شرک هست ومـیهن راباخداشریک مـی سازد.درمکتب توحیدی جائی ندارد…ادب،هنر،شعر،دانش هاوتحصیلات حتما درنظام اسلام راه تعهدو هدف داری پیش گیرند…در اسلام وکلیت گرائی نـه کمونیسم وجودداردونـه بی بندوباری سرمایـه داری غرب باکاپیتالیسم.با حفظ مالکیت شخصی اسلام آنرامحدودو مشروط بـه منافع عمومـی واصول اخلاقی مـی سازد… عدالت اقتصادی کـه اسلام بوجودمـی آوردبه مراتب کامل ترازعدالت اقتصادی کمونیست هااست… هرگزاسلام ازکارمشروع زن یـامردجلوگیری نمـی کند.بلکه تشویق نیزمـی نماید…دراسلام قوه قضائیـه استقلال کامل داردوزیرنفوذقوه مجریـه قرارندارد.ماموریت قاضی تنفیذحکم خداوقوانین اسلام است…».
ازدکترعبدالرضاحجازی:پیش داوری پیرامون جمـهوری اسلامـی!(پاسخ بـه نامـه دکتر رحیمـی):
«آقای دکترشماموافق جمـهوری«اسلامـی»هستید،نـه مخالف!…اگربااقتصاداسلامـی درارتباط بودید هرگزاین سوال رانمـی کردید.درجامعه اسلامـی موسسات اقتصادی به منظور جریـان پول بـه جای رباو بهره،از«مضاربه»استفاده مـی کنند…کتاب بدون ربادراسلام رامطالعه کنیدواینقدرازکلمـه«پیش ساخته»سخن نگوئید…اضافه کنم چرا به منظور اداره کشورایران بـه ضوابط دمکراسی پیش ساخته دو قرن بـه عقب برمـی گردید.چه بهتربه اعلامـیه جهانی حقوق بشرمتوسل کردید،که الفبای قرآن و الفبای خطوط اصلی حکومت اسلامـی است…سوال مـی کنم اگرحکومت آینده ایران رابه «اسلامـی»توصیف کنندوارج بگذارندبرای بیش از30مـیلیون مسلمان ایرانی کـه با نثارخون مقدس خود،پرشکوه ترین حماسه های تاریخ رابوجودآوردندخطاست،.ولی توصیف حکومت آینده ایران رابه«سوسیـالیستی»بقول شماویـاکمونیستی خطانیست کـه ازپشت بـه ماخنجرمـی زنند؟… آیـادرکشوراسلامـی ایران مطرح حکومت بـه شکل«اسلامـی»به گونـه ای قراردادیک طرفه است؟ولی مطرح حکومت غیراسلامـی یکطرفه نیست وهمـه جانبه است؟هیچ فرزانـه ای جواب مثبت نمـی دهدومـی داندحکومت بدون توصیف وبه شکل مطلق یـافریب هست ویـاامری هست مبهم.عبارت«جمـهوری اسلامـی»ویـاحکومت اسلامـی به منظور ملت مسلمان ایران ابهامش کمتراز عبارت سوسیـال دمکرات یـادیکتاتوری پرولتاریـاویـاسوسیـال لیبرال خواهد بود».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
سه تن ازمستشرقین فرانسوی،انگلیسی وایتالیـایی اخیرادرمصاحبه ای باحضرت آیت الله حسین علی منتظری پرسش هایی راپیرامون حکومت اسلامـی ونظرگاه های اسلام درامورسیـاسی و اجتماعی مطرح کرده اند:
س:«انقلاب موجودایران آیـاتنـهاجنبه ی مذهبی دارد،یـاآنکه یک انقلاب سیـاسی مـی باشدوهدفش سرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن حکومت اسلامـی است؟».
ج:«اصولادراسلام جنبه های مذهبی ازسیـاسی درمسائل اجتماعی جدا نیست.و اسلام درعین توجه بـه مسائل معنوی واخلاقی کاملا بـه مسائل اقتصادی وسیـاسی توجه کرده وازاین رومساله حکومت واداره شئون مردم از مسائل مـهم آن است.و قرآن کریم حق حاکمـیت رادرمرحله نخست مختص خداوندوسپس انبیـاوفرستادگانش دانسته وبعدابه ائمـه اطهار(ع)محول شده ودرزمان کنونی بامراعات ضوابط چهارگانـه ذیل ازبین مردم بایدرهبران حکومت هاانتخاب شوند:1-اجتهاد-یعنی تخصص درشناخت مسائل اسلامـی.2-عدالت درعمل واجرای دستورات اسلام.3-آگاهی کامل بـه مسائل وسیـاست های روز.4-شجاعت موضع گیری قاطع دربرابر دشمنان اسلام.بنابراین هدف انقلاب ایران تبدیل رژیم موجودکه اساسا مخالف اسلام هست به یک رژیمـی صددرصداسلامـی کـه براساس ضوابط قرآن وسنت پیـامبر وائمـه اطهار(ع)که منطبق باشرایط پیشرفته عصرخودمـی باشد».
س:«دراتوبوس ازکسی شنیدم مـی گفت مامـی خواهیم این شاه راه ببریم ویک شاه دیگری کـه آیت الله خمـینی باشدروی کاربیـاوریم.ممکن هست دراین باره توضیحی بفرمائید؟»
ج:«مساله این نیست کـه آیت الله خمـینی بخواهند شاه بشوند،بلکه براین اساس کـه رژیم ایران کـه شاه درراس آن قرارداردازدرون پوسیده وپس ازسال هاظلم وجنایت وزندانی وکشتن علما ودانشمندان ورجال سیـاسی وبقیـه دیگرهیچ پایگاه مردمـی برایش نمانده ودرهیچ جای دنیـاحکومتی کـه پایگاه مردمـی نداردپذیرفته نیست.هم اکنون تمام حملات ملت مسلمان درون اسلامـی خود متوجه شخص شاه هست ودراین رابطه همـه ازکوچک وبزرگ کـه کاملابرای شمامحسوس هست یک شعارمـی دهند.وابدابه اعترافات شاه وقول عدم تکرار وضع گذشته اعتنایی نمـی کنندو همگی بدنبال یک حکومت ونظامـی هستندکه برخلاف گذشته عدالت اجتماعی اساس آن باشد،و ازاین روخواسته خودراپیروی ازعلماومراجع وخاصه شخص آیت الله خمـینی کـه پیشنـهادسرنگونی رژیم موجودوروی کارآمدن جمـهوری اسلامـی رادمـی بینندودرچنین رژیمـی معظم له شاه نمـی شوند.بلکه بام سایرعلمای دین نظارت دقیق براداره کشوروانتخابات آزادمردان صالح ومتدین وتشکیل مجالس شوراوقوه قضائی واجرایی خواهندکردواصولاشورای فتوایی کـه احیـانامطرح مـی شوددوکارابایدعملی کند.یکی بدست آوردن واجتهادقوانین اسلامـی بارعایت شرایط مختلف و متحول زمانی ومکانی ودیگری اجرای دقیق آنـهاکه درپرتو قدرت حکومت اسلامـی عمل خواهد شد. بنابراین باروی کارآمدن چنین حکومتی هرگزنیـازی به«شاه»وآن تعریفات افسانـه ای دربارنخواهد بودوباموازین اسلام نیز سازگار نیست».
شیخ مصطفی رهنما(مقاله):
«دمکراسی دراسلام،یک مبحث شیرین وپرارزش است.چون اظهارنظرورای مردم به منظور بهبودوضع زندگی مردم،یک امراساسی ولازمـه زندگی عادلانـه ومنظم است.اسلام مراعات اصل دمکراسی رانموده…پیرمردی همـین امروزسوال مـی کردچه مـی شود؟زندگی روزمره کی عادی مـی شود؟وی پدرسالخورده خانواده است.ومن برایش توضیح دادم وامـیدوارش کردم کـه درست خواهدشدوحق وعدالت دمکراسی پیروزخواهدشد.یعنی اسلام ووجدان پیروزی خواهدیـافت».
طلاب حوزه علمـیه قم خواستارآزادی سیدمـهدی هاشمـی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمـیه قم طی نامـه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سید مـهدی هاشمـی ازطلاب مبارز حوزه علمـیه قم شده اند».
دراین نامـه بعد ازاشاره بـه مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامـی آمده است:
«ساواک کـه ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیـه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامـی به منظور ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموزمرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را بـه ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم با قتل مرحوم شمس آبادی تلاش مـی کردکه این قتل را بـه طرفداران حضرت امام خمـینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا از این قتل کـه افکارعمومـی بـه اونسبت مـی داد،پاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنـها خودداری نکرده وسرانجام سیدمـهدی هاشمـی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم بعد ازمواجهه شدن بااعتراضات همـه جانبه روحانیون ودیگر اقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی،حکم یـادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ما روحانیوین حوزه علمـیه قم بدین وسیله بـه تمام مجامع حقوق ومع زندانیـان سیـاسی اعلام مـی داریم اتهام ایشان و برادرانش صددرصدسیـاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان درون بدترین شرایط بسرمـی برد.ماخواستار رسیدگی فوری بـه وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیـه زندانیـان سیـاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهدسیدمـهدی هاشمـی را خواستاریم».
تلگرام آیت الله طالقانی درباره موسی صدر بـه شورای انقلاب الجزایر مخابره شد:
«…بومدین رهبرفقیدشمادرباره هموطن وهمرزم ماآقای موسی صدراقدامات ذی قیمتی نموده بودو خبرمـی رسیدتلاش مداوم آن فقیدمـی رفت این مشکل جهان اسلامـی خصوصانگرانی فوق العاده این لحظه ملت مسلمان ایران رامرتفع نماید.اکنون کـه بومدین درمـیان شمانیست شایسته هست شورای انقلاب باجدیت و صمـیمـیت بهرطریقی کـه مقتضی مـی دانددرحفظ صیـانت این شخصیت بزرگ عالم اسلام راه بومدین فقید راتاحصول نتیجه قطعی ادامـه داده».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان
امام خمـینی:
«مذهب ازسیـاست جدانیست.جزئی ازآنست».
«آیت الله العظمـی شریعتمداری درباره کمبودغذایی اعلام خطرکرد».
دستورامام خمـینی درباره سفارت ایران درآمریکا:
«…بدینوسیله بـه جنابعالی(دکترجلیل ضرابی)وآقایـان دکترطباطبائی،رضاصدر،احمدعزیزی وشـهریـار روحانی ماموریت داده مـی شودتا با همکاری کارمندان سالم و علاقمند بـه حیثیت وشرافت اسلامـی وملی برامورسفارت خانـه وکنسولگری ها سرپرستی نموده».
«تشکرواعتذارحضرت آیت الله منتظری ازعلمامحترم ومردم شریف وقهرمان غرب ایران».
اعلامـیه آیت العظمـی شریعتمداری درباره وقایع خونین اهوازودزفول:
«آدم کشی مزدوران ملت راازمبارزه منصرف نمـی کند».
30دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«آیت الله العظمـی خمـینی:ایران بافشار شوروی هم مقابله خواهدکرد».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
توضیح دکترسیدعبدالرضاحجازی:
«1-مقاله جوابیـه ای کـه پیرامون مقاله ای کـه تحریر گردید،تنـهاپاسخ بـه فرازهای انتخاب شده مقاله بودکه بـه اساس اسلام لطمـه مـی زد.2-دربرابرهجوم بـه اسلام برهرمسلمانی واجب هست دفاع کند.یکی درسنگرسربازی ودیگری درسنگرفرماندهی وبرخی هم آشپزی مـی کنند…3-تشخیص «صلاحیت»موردجواب بامراجع اسلام ومجتهدین اسلامـی وبادانشمندانی پرهیزکارچون آقایـان مـهندس بازرگان ودکتر یدالله سحابی هست نـه با آقای گرمارودی کـه درحدیک شاعرپراحساس به منظور ماقابل احترام هستند.وانتظارمـی رودهرچه زودترباشعرونثرپاسخ گوی مقالات ضداسلامـی باشند».
مصطفی حسینی طباطبایی(پاسخی دوستانـه بـه آقای دکترمصطفی رحیمـی درزمـینـه حکومت اسلامـی):وحشتی ازعباوردانبایدداشت!
«…شماقانونگذاری اسلام راکه زیرباررباوقمارواستثمار(چه فردی وچه جمعی)نمـی رود،عیب آن شمرده اید؟…اساسا آن دمکراسی آزاد کـه جنابعالی طرفدارش هستیدچیزی جز اسلام نیست…روحانیون رانبایدبردیگران درامورسیـاسی تحمـیل کرد،من نیزباشماموافقم…ایراددیگرآن جناب بـه حکومت اسلامـی آن هست که حکومتی بسیـارمبهم مـی باشدوهرازآن برداشتی منطبق باافکارخوددارد.درحالی کـه اینطورنیست.ونزدعوام ومردم نآگاه این سیستم حکومت مبهم و مجهول هست ولی نزدکارشناسان ومتخصصان دینی ازآنجاکه متکی بـه کتاب وسنت مـی باشد، معلوم ومشخص هست وابهامـی درآن نیست».
2بهمن1357روزنامـه کیـهان
اعلامـیه آیت الله العظمـی شریعتمداری درباره فجایع 16سال پیش:
پانزده سال پیش،درخرداد42پس ازبازداشت حضرت آیت الله العظمـی خمـینی وچندتن تن دیگراز روحانیون ازطرف عمال رژیم،حضرت آیت الله العظمـی شریعتمداری،بیـانیـه ای صادرکرده بودندکه نشانگرماهیت انقلاب،اعتراض روحانیت مترقی است».
«آیت الله العظمـی شریعتمداری دراین بیـانیـه کـه به تاریخ13محرم1383صادرشده بود،ضمن تائید حرکت انقلابی امام خمـینی وتاکیدبراین کـه نـهضت اسلامـی حامـی زحمتکشان ومخالف نفوذدولت های غاصب است،حقایقی رادرموردماهیت اعتراض روحانیت مترقی درسال42انشاء کرده بودند…: باکمال تاسف شخصیت بزرگ عالم اسلامـی،حضرت آیت الله خمـینی رادرتاریکی شب ازخانـه خود دستگیرکرده وبجای نامعلوم اندوآیـات وحجج اسلام دیگررانیزموردتجاوزوتعدی قرارداده اند… درون قم و تهران وشیرازدست بـه کشت وکشتاربیرحمانـه مردم بیدفاع زده اندوحتی بـه زن هاهم رحم نکرده اند…».
هشدارجامعه روحانیت مشـهددرموردعوامل خرابکار:(ازطرف جامعه روحانیت مشـهد،سیدکاظم مرعشی):
«جامعه روحانیت مشـهدباانتشاراعلامـیه ای درموردورودعده ای به منظور دست زدن بـه کارهای تحریک آمـیزهشداردادند:..برادران مسلمان ومبارزمشـهدشایع شده هست که تعدادی کماندوباهواپیمادیروز ازتهران بـه مشـهدودرلباس افرادعادی واردشـهرشده اند و مـی خواهند بـه شـهربانی وستادارتش و ساواک کـه قبلاتخلیـه شده ونیزبه منازل بعضی درجه داران حمله کنندودست بـه آتش سوزی و تخریب وغارت بزنندواین کار را بحساب مردم بگذارند…».
شیخ مصطفی رهنما(بانی جمعیت مسلم آزاد):
«چراهنوزدرباره موسی صدرسکوت مـی کنند؟».
بیـانیـه حوزه علمـیه قم درباره انتشارلیست های سیـاه:
«دراین اعلامـیه ضمن اشاره بـه نـهضت پیروزمندانـه ملت تاکید شده است:به نظرمـی رسدرژیم شیطانی ازگذشته عبرت نگرفته ونغمـه تازه سازکرده است.گاهی باجعل لیست های سیـاه شایعه پراکنی همراه نام خائین معروف مارکدارخورادبی پناه واحیـانابعضی ازمردمان شریف ومبارز و خدمتگزارراهم فاش ووابسته رژیم معرفی مـی کندوگاهی هم مزدوران خودرابه لباس مردم درمـیان مردم مـی فرستد».
آیت الله طالقانی:انقلاب اسلامـی ایران جهان راتغییرمـی دهد:
«آیت الله طالقانی درشب اربعین99درمسجدهدایت خطاب بـه انبوه جمعیتی کـه برای سخنرانی ایشان درشب اربعین اجتماع کرده بودندضمن تشریح عدالت اسلامـی بـه بسیـاری ازمسائل روز نـهضت پاسخ گفتند:…وقتی بت ازذهن بشرزدوده شد وتوحیدخالص جای آنراگرفت،بت های بیرونی چه ماه باشد،چه آفتاب،چه شاه باشد،چه قهرمان ها،ازمـیان خواهندرفت..«امروز این نـهضت،این نـهضت عظیم کـه درکشورما مشاهده مـی شود،نتیجه کارافراد،اشخاص ومکتب معینی نبود،قهرمان پرستی هانبود،حزب هانبود،نتیجه یک آزادی هست برای همـه مردم ».
نامـه سرگشاده بـه بختیـار(ازناصرمکارم شیرازی):
«دولت شما فقط یک عیب دارد!درست هست که شما مرغ طوفانید،امااین بارطوفان نیست؛ «صاعقه»آتش زاست حتما ازآن اندیشـه کنید!».
امام خمـینی:
«ماوارث یک مملکت ویران هستیم.شاه رابایدبه ایران برگرداندوثروت هایش راپس گرفت».
آیت الله خوانساری:
«مسئولیت کودتای نظامـی برعهده آمریکاست».
آیت الله طباطبایی قمـی:
«شبها بـه مغازه های مشـهددستبرد مـی زنند».
پیـام حضرت آیت الله منتظری بـه مناسبت حوادث اخیرشـهرهای ایران وچهلم شـهدای اصفهان ونجف آباد:
«مسلمانان حتما صفوف خودرافشرده ترسازند».
2بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله حسن سعید(کتابخانـه مدرسه چهل ستون،مسجدجامع تهران):«اسلام ومبانی حکومت آن!
«درحکومت اسلامـی نظارت دراجرای دستورهای الهی بامردم است…نظام عادلانـه اسلام هیچگونـه حقی راتضییع نمـی کندوهمـه افرادبه سهم خوددرحکومت اسلامـی بهره مند مـی شوندوانی کـه این طرز حکومت راندیده ویـانشنیده اندویـابررسی دقیق نکرده اند،مـی ترسندبه حقوق آنـها لطمـه ای وارد آیدیـاازقافله تمدن دور بمانند.درصورتی کـه اسلام آنچنان نظام عادلانـه گسترده هست که حتی حیوانات و نباتات وجمادات ازعدل آن برخوردارگشته اند…».
آیت الله مکارم شیرازی:«ازیک فاجعه خونین جلوگیری کنیم(مقاله):
«…بسیـارخوش باوری وحتی ساده لوحی و حماقت لازم هست تاتصور کنیم بازگشت بـه وضع سابق امکان پذیراست».
3بهمن ماه 1357روزنامـه کیـهان
«حضرات آیـات،حاج شیخ بهاءالدین محلاتی وحاج سیدعبدالحسین دستغیب ازمراجع بزرگ تقلید شیعیـان مقیم شیرازضمن صدور بیـانیـه هایی اظهارات دکترشاپور بختیـاررا درپشتیبانی ازدولت را قویـا تکذیب د».
آیت الله طالقانی:(سخنرانی درمسجدهدایت):
«…هی پشت سرهم مـی نویسند،روزنامـه،نامـه سرگشاده،نامـه خصوصی کـه آقابه مااجازه نمـی دهندماهم دادی بزنیم،فریـادی بزنیم،حرف بزنیم.اساسا مطلب این هست که مـی توانندخودشان را هماهنگ کنند؟مساله دیگر،درعین اینکه من درزندان وبیرون زندان بـه فداکاری این جوان های چپ گراکه بـه نظر من اندیشـه ووجدان و محرکشان همان آزادی بوده،بعللی وعوامل داخلی ودیگر عوامل بین المللی بـه چپ کشیده شده اند،جان داده اند،فداکاری کرده اند،خون داده اند،مابه آنـهااحترام مـی گذاریم،چون این اندیشـه ازفطرت ووجدانشان برخاسته.چون انسان به منظور اینکه بخواهد مکتبی فکر کندمن خودم رابه کشتن بدهم زجربکشم زیرشکنجه مخوف وجانگداز جان بدهم به منظور اینکه کارگران برای50سال دیگربتوانندکار،خانـه های خودشان را بدست آورند…آیـا این عقل است؟نیست. مطابق مکتب است؟نیست.ولی مطابق وجدان است.وجدان هایشان اینـهارابرانگیخته.یک دین مشخص روشن محرک ندیده اند ودین اوهام وخرافات آنـهارامنحرف وناراضی کرده،ناراضی ازآزادنبودن راهم احساس مـی د،خوب کجابروند؟همـین آقایـان افسرهای توده ای درزندان خودشان بارهامـی گفتند:مامکتبی ندیده ایم.وسیله ای به منظور فریـادکشیدن نداشتیم،به حزب توده پیوستیم واین مساله رابازهم بگویم من بشخصه بـه این جورمردم فداکار ومقاوم کـه کشته داده ند،25سال،30سال درون زندان بودکه ازجهت انسانیت نـه ازجهت مکتب و وابستگی بـه مکتب خاص بـه آنـهااحترام مـی گذارم. ولی جوان های ما،فرزندان من،دانشگاهی ها،اساتیدی کـه به من نامـه مـی نویسیدآخراین مساله کمونیسم هم تجربه بدی نشان داده،مـی توانیم منکر بشویم؟تومـی گویی من نیستم،اوبود،کی بود،کی بود،من نبودم…این تجربه بدی هست که ملت ماداردوالاازجهت فکر،لااکراه فی الدین.من اعلام مـی کنم حضرت آیت الله العظمـی خمـینی اعلام مـی کند،قرآن کـه ماشاگرد مکتب این کتاب هستیم،اعلام مـی کند:لااکراه فی الدین،قدتبین الرشد من الغی.هرکه هرچه مـی خواهدبگوید. هر مسلکی آنـهایی کـه مـی ترسندازاینکه دیگران درمقابل اندیشـه هایشان حرفی نزنندکاری نکنند،یـا آزادی نمـی دهند،برای این هست که ازنارسایی مکتب شان مـی ترسند.اسلامـی کـه مـی گوید: قدتبین الرشد من الغی دیگربرای چه وحشت داشته باشیم؟».
امام خمـینی درمصاحبه باکیـهان:
«درحکومت اسلامـی دیکتاتوری وجودندارد…راهی راکه حتما برویم درون بهشت زهرا اعلام مـی کنم…»
آیت الله طالقانی:
«اگرارتش کودتا کند،مردم مسلح مـی شوند».
3بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
مصاحبه اطلاعات باامام خمـینی:
«متن مصاحبه ازروی نوار بطور کامل ودقیق پیـاده شده…برای نخستین بارجزئیـات سیـاست جمـهوری اسلامـی بطور مستقیم وبدون واسطه خبرگزاری ها ونقل قول از نزدیکان،اززبان امام خمـینی درون شماره امروز:…دراینجاخبرنگار کیـهان سوال کرد:بعضی ازگروه های کوچک طی نامـه وتلفنی بـه ما مـی گویندکه مااززیرچکمـه استبداد بـه زیر نعلین استبدامـی رویم!
ج:آنـهاعمال شاه هستند.آنـهائی کـه این حرف هارامـی زنند سال هاست کـه مـی زنندو این هاراهم شاه بـه آنـها دیکته کرده است.وآنـهاهم به منظور شما مـی گویند به منظور اینکه مـی خواهندشاه رابرگردانند. بـه آنـهابگوئید شاه دیگربرنمـی گرددوشمااگرحکومت اسلامـی راببینیدخواهید دیددیکتاتوری دراسلام اصلاوجودندارد…دراینجاخانم نوشابه امـیری خبرنگار کیـهان سوال کرد:چون مرابه عنوان یک زن پذیرفته اید،این نشان دهنده این هست که نـهضت مایک نـهضت مترقی است.اگرچه دیگران سعی دنشان دهندکه عقب مانده است.فکر مـی کنید بـه نظرشماآیـازنان مابایدحتماحجاب داشته باشند.مثلاچیزی روی سر داشته باشندیـانـه؟حضرت آیت الله خمـینی درپاسخ فرمودند:«اینکه من شماراپذیرفته ام،من شمارانپذیرفته ام!شماآمده ایداینجاومن نمـی دانستم کـه شمامـی خواهید بیـائیداینجا.واین هم دلیل براین نیست کـه اسلام مترقی هست که بـه مجرد اینکه شماآمدید اینجا اسلام مترقی است!مترقی هم بـه این معنی نیست کـه بعضی زن هایـامردهای ماخیـال کرده اند! مترقی کمالات انسانی ونفسانی هست وبااثربودن افراددرملت ومملکت است؛نـه اینکه سینما بروند ودانس بروند.واینـهاترقیـاتی هست که به منظور شما درست کرده اند.وباید بعداجبران کنیم. شماهاآزادید درکارهای صحیح.دردانشگاه برویدوهرکاری راکه صحیح هست یدوهمـه ملت دراین زمـینـه هاآزادند. امااگربخواهندکاربرخلاف عفت ندویـامضربه حال ملت وخلاف ملیت ند،جلوگیری مـی شودواین دلیل برمترقی بودن است.س:نقش زنان درحکومت اسلامـی چگونـه خواهد بود؟آیـامثلا درون امور کشور هم نقش خواهندداشت؟برای مثال وکیل ووزیرخواهندشد؟البته اگر استعدادولیـاقتی نشان دهند؟ «:درمورداینگونـه مسائل حکومت اسلامـی تکالیف رامعین مـی کندوالان وقت اظهارنظردراین زمـینـه هانیست.زنان هم همچون مردان درساختن جامعه اسلامـی فرداشرکت دارند.آنان ازحق رای ورای گرفتن برخوردارند.درمبارزات اخیرزنان ایران نیزسهمـی چون مردان دارند.ماهمـه گونـه آزادی رابه زن خواهیم داد.البته جلوی فساد رامـی مـی گیریم ودراین مورد دیگربین زن ومرد فرقی نیست».
آیت الله سیدعزالدین حسینی(امام جمعه مـهاباد)دریک بیـانیـه شدیدالحن:
«ماآزادیخواه هستیم.نـه تجزیـه طلب.تجزیـه طلبی ونفاق رامحکوم مـی کنیم».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکتربهشتی(سخنرانی):
«…اسلام دین آزادی است،آزادیی راسلب نمـی کنیم…من این جاباصراحت مـی گویم:ای هموطن مارکسیست یـاماتریـالیست،لیبرالیست،اگزیستانسیـالیسم ودیگرایسم ها.وای هموطن مسلمان رزمنده،همـه باهم به منظور مدتی قابل ملاحظه یک صدایک نفس پیوسته درادامـه مبارزه ارزنده ای کـه آغازکرده ایم،جلوبرویم…مطمئن باش باکمال آزادی درفضای پاک ازهرنوع ی و دیکتاتوری(نـه دیکتاتورتاج،نـه دیکتاتورعمامـه ونعلین)بهترین زندگی برادرانـه راخواهیم داشت… امـید من این هست که کیـهان،اطلاعات،آیندگان ومطبوعات دیگر،درمحورآزادی قرارگیرند.امابایک نوع هدایت ورعایت موقعیت.من ازشمامـی خواهم آزادانـه موقعیت رابشناسید.ورعایت کنیدواجازه بدهید برسرشناخت موقعیت هاباهم بـه سخن بنشینیم ممکن هست درتشخیص موقعیت بین شماو دوستان اختلاف نظری باشد…واگریکجادیدیدبین رهبری و نظر شما،یـاگروه معدوددیگراختلافی وجود دارد،این اصل رابپذیریدکه درمسیرمبارزه آنجاکه مساله بـه رهبری مربوط مـی شوداولویت بانظر رهبری است».
«جامعه روحانیت تهران امروزدراعلامـیه ای ازمردم درخواست کردازدرگیری باتظاهرات ساختگی روزپنج شنبه بپرهیزند».
آیت الله ناصرمکارم شیرازی:10اصل پیروزی انقلاب!(مقاله):
«…سهم همـه گروه هادرانقلاب ایران حتما محترم شمرده شود…به گفته روزنامـه منتفذو معروف «لوموند»،انقلاب ایران غرب راواداربه تجدیدنظردرباره اسلام ونگاه مجددی بـه شرق کرده است.واین جمله کوتاه روشنگرابعادانقلاب ماست!…1-اجازه ندهیم هیچ عاملی وحدت خیرکننده نـهضت مارابر هم زند2-…بایدپیش ازآنکه دیگران ازماانتقادکنند،خودمان بـه انتقادازخویش بپردازیم…3-باید ازهدر نیروها،بشدت بپرهیزیم4-همـه چیزبایددرزیرچتررهبری قرارگیرد5-برای حفظ همبستگی صفوف مبارزه بایدسهم همـه گروه هادراین انقلاب مقدس محترم شمرده شود6-یکی ازموانع بزرگ این راه، پخش شایعه است.بایدهم اکنون یک ستاد«خبری»ویک گروه تحقیق آزموده تشکیل گرددکه اخبار صحیح راتائیدوازپخش شایعات باشجاعت جلوگیری کند7-دراین مبارزه کـه گذشته ازجنبه ملی،چهره اسلامـی روشنی دارد،بایدتوجه داشت کـه برای پیشرفت کارحتمااز«وسائل مشروع»استفاده شود 8-بایدبرای بالابردن سطح آگاهی همـه مبارزان درباره هدف های مبارزه حداکثرکوشش رابه عمل آوریم…9-بایدبایـاس ونومـیدی مبارزه کنیم10-آمادگی به منظور آینده نیزیکی ازمـهم ترین وظایف ما است».
آیت الله صالحی کرمانی:
«دولت بختیـارراغیرقانونی اعلام کرد».
آیت الله العظمـی شریعتمداری:
«سکوت دلیل رضایت ازدولت بختیـارنیست!».
حضرت آیت الله خوانساری:
«انقلاب رافدای اختلاف مشرب نکنید!».
امام خمـینی:کارتردشمن شماره یک مردم ایران است:
«این مطلب راهفته نامـه معتبرتمپوچاپ اندونزی،منتشرکرده است.این هفته نامـه درون مصاحبه اختصاصی کـه درپاریس باآیت الله خمـینی بـه عمل آورده،درشماره اخیرخودبه نقل ازوی نوشته است: وظیفه مردم آمریکااست تاازدولت ورئیس جمـهوری خوددرموردکمک وپشتیبانی ازشخصی چون شاه توضیح بخواهند».
آیت الله خمـینی پاسخ داد:
«کارترودیگرمشاورانش دشمنان شماره یک ایران هستند».
«یکی ازهمراهان رمزی کلارک-وزیرپیشین دادگستری سابق آمریکا-درپاریس بـه خبرنگاران گفت: امام خمـینی درپیـامـی کـه توسط رمزی کلارک به منظور دولت آمریکا فرستاده سه خواست زیرامطرح کرده است:1-آمریکادرایران مداخله نکند 2-یـاازمداخله درایران خودداری کند3-آمریکاازشاه حمایت نکند».
4بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدشیرازی:
«درحکومت اسلامـی نـه فقر وجوددارد،نـه فقیر».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«حضرت آیت الله حاج سیدمحمدصادق روحانی،ضمن صدوربیـانیـه ای،مخالفت خودرابا دولت بختیـار اعلام داشتند».
«عصردیروز،این اعلامـیه ازمنزل آیت الله طالقانی بـه امضای ولی الله چهپورصادرشد:
«به اطلاع عموم مـی رساندکه ازمنزل حضرت آیت الله طالقانی تاکنون بـه هیچبه منظورجمع آوری کمک های مالی ازاعم ونقدی ازادارات دولت،کارخانجات،شرکت هاویـاهرموسسه ای اعم ازبخش خصوصی ودولتی ویـاهرموسسه دیگرماموریتی داده نشده است…».
م.مجتهدشبستری:هویت انقلاب ایران چیست؟(مقاله):
«…انقلاب اسلامـی ایران:1-مااکنون خوب مـی فهمـیم کـه چراروشنفکران اصیل جوامع استعمارزده فریـادمـی زدندکه الگوهای تفسیر وتعبیرغربی راکناربگذاریدومکانیسم و قوانین وتحولات وانقلابات این جوامع راازبطن حرکت خوداین جوامع بدست آورید.دمکراسی غربی«مـیوه آزادی وبرابری است» کـه درسرزمـین جوامع غرب روئید،امااین مـیوه نـه طعم داشت ونـه عطرونـه نیـازمبرم مـیلیون هاانسان غربی رابه تغذیـه ازیک معنویت واصالت انسانی برآورده ساخت…این مـیوه حنظل ازآب درآمدوتلخ و تهوع آور.روشنفکرانی چون مارکوزه،سوماخرر،واریک فروم درکتاب جدیدش بنام داشتن یـابودن، بیماری این نوع ازدمکراسی مکاروفریبکاررابخوبی نشان داه اند.سوسیـالیسم هم یک پدیده منـهای ارزشـهاست درهمـین معنااست…».
آیت الله طالقانی:
«بین سران مذهبی شیعه اختلاف نظرمـهمـی وجودندارد».
5بهمن ماه 1357روزنامـه اطلاعات
سیدهادی خسروشاهی(ازحوزه علمـیه قم):چگونـه همـه انقلابی شدند؟
«…اکثریت بلااتفاق مردم ماازچگونگی مبارزات حضرات جزنـهضت آزادی ایران وچندنفر ازافرادمومن جبهه ملی اطلاعی دردست نداردوبسیـاربجاست کـه آقایـان باضافه آنـهائی کـه باصطلاح نبرد مسلحانـه رابه عنوان تنـهاراه رهایی پیشنـهادکرده اند، اسناد ومدارک مبارزات خودرامنتشرسازند و نقش خودرادرروشنگری مردم توضیح دهند.تا مردم ایران لااقل بدانندکه آقایـان درطول 30سال مبارزه…چه کارهائی علیـه امپریـالیسم غارتگر وایـادی آن درداخل انجام داده اند؟…وگرنـه باعیـادگاری گرفتن درزیرعدکترمصدق یـاسپر نام مارولنین نمـی توان برملتی مسلمان حکومت راند…».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
نـه دهم طرفداراران بختیـارروحانی هاهستند!
«شاپوربختیـارچندی قبل اعلام کرده بود کـه نـه دهم روحانیت طرفداراو هستند.در ذیروز،به طنزگروهی اسم 6تن راکه نام روحانی دارندبدینگونـه برروی پلاکاردنوشته بودند:منصورروحانی(وزیر زندانی)،گلوریـاروحانی(خواننده)،انوشیروان روحانی(آهنگساز)،فوادروحانی(کارمندشرکت نفت)، تقی روحانی(گوینده رادیو)،سپهبدروحانی(مجلس)،سرتیپ روحانی و…مـیرازفشنگ خان روحانی».
آیت الله منتظری:بجای انتقام جویی فردی،چماقداران راشناسایی کنید!
«…چنانکه شنیده شده،دراطراف نجف آبادچندبچه خردسال راکشته ووانمودکرده اندکه مردمندکه چنین واکنشی نشان مـی دهند.دراین رابطه لازم هست تذکردهم با توجه بـه حساس بودن مرحله کنونی واینکه دشمن شکست خورده ازهیچ کوششی به منظور فرصت تدارک نیرووبازیـافتن رمق تازه خودداری نمـی کند،برادران غیور ومسلمان بایدکاملاآگاه باشند و گرفتار حالت انتقام جویی نشوند».
اعلامـیه آیت الله العظمـی مرعشی:
«بستن فرودگاه ها،عواقب وخیمـی به منظور دولت دارد».
8بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
سوال وجواب پسرامام خمـینی بانماینده اطلاعات درپاریس(منصورتاراجی):
«حاج احمدآقاخمـینی تنـهاپسرامام خمـینی راجوانی برومندمـی یـابم کـه متاهل هست ودریک فرصت غیرمنتظره،فورامصاحبه راشروع مـی کنم:
س:درحکومت اسلامـی آیـاآزادی احزاب،بیـان وعقیده وجوددارد؟
ج:ملاک جوازوعدم جوازآزادی،خیـانت بـه دین وملت است.آزادی تاآنجاکه بـه علت خیـانت نباشد، مانعی ندارد.ولی اگریک وطن فروش آزادباشدحزبی تشکیل دهدعلیـه دین ودیـانت وملت ومملکت تبلیغ کند،شدیداازآن جلوگیری مـی شود.
س:حزب توده آزادی فعالیت داردیـانـه؟
ج:سلام علیکم حال شما خوبه؟!
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بیـانیـه علامـه نوری:
«آقای بختیـار!قانون به منظور مردم است،نـه مردم به منظور قانون».
9بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
امام خمـینی:
«جزازفساد،ازهیچ چیز جلوگیری نمـی کنیم».
«آیت الله خمـینی علی امـینی رانپذیرفت».
مقاله ای ازامام خمـینی:
«حکومت اسلامـی ازانواع طرزحکومت های موجودنیست.مثلااستبدادی نیست کـه رئیس دولت مستبدوخودرای باشد.فرق حکومت اسلامـی باحکومت های مشروطه سلطنتی وجمـهوری دراین هست که نمایندگان مردم،یـاشاه،دراینگونـه رژیم ها بـه قانونگذاری مـی پردازند.درصورتی کـه قدرت مقننـه واختیـارتشریع دراسلام بـه خداوند متعال اختصاص یـافته است…معنای نداشتن حکومت این هست که تمام حدودوثغور مسلمـین ازدست برود،ومابابی حالی دست روی دست بگذاریم کـه هر کاری مـی خواهندند؟واگرکارهای آنـهاراامضاء نکنیم،ردنمـی کنیم.آیـاباید اینطورباشد؟یـااینکه حکومت لازم است؟…این خاصیت کـه عبارت ازعلم بـه قانون وعدالت باشد،درعده بی شماری از فقهای عصرماموجوداست.اگرباهم اجتماع کنند،مـی توانندحکومت عدل عمومـی درعالم تشکیل اگر فردلایقی کـه دارای این دوخصلت باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد،همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم(ص)درامراداره جامعه داشت،دارامـی باشد.وبرهمـه مردم لازم هست که ازاواطاعت کنند. این توهُّم کـه اختیـاررات حکومتی رسول اکرم(ص)بیشترازحضرت امـیر(ع)بودیـااختیـارات حکومتی حضرت امـیر(ع)،بیشترازفقیـه هست باطل وغلط است…همان اختیـارات وولایتی کـه حضرت رسول و دیگرائمـه اطهار درتدارک وبسیج تعیین ولایت واستانداران،گرفتن مالیـات وصرف آن درمصالح مسلمان داشتند،خداوندهمان اختیـارات رابرای حکومت فعلی قرارداده است.منتهاشخص معینی نیست.روی عنوان عالم عادل است».(این مقاله ازکتاب حکومت اسلامـی نوشته امام خمـینی انتخاب شده است)
آیت الله خمـینی:
«درروابط ایران باکشورهاتجدیدنظرمـی شود».
10بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«م.مجتهدشبستری(مقاله):
«…دکترعلی شریعتی،متفکربزرگ مسلمان یک تن بود،چگونـه ندای او،طرزجهت گیری وبینش اسلامـی اواینقدرتکان وتحول آفرید؟اوپنچ شش سال بیشترنگفت و ننوشت وصسوس کـه شـهادت اوچون مـیوه زودرس همـه راغافلگیرکرد.امااوبه اندازه نیم قرن درتفکروتجربه نسل جوان اثر گذاشت».
10بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله طالقانی:عمال دستگاه مـی خواهند جنجال مذهبی راه بیندازند!
«عده ای ازسکنـه مسیحی خیـابات هدایت امروز(9/11/57)به منزل آیت الله طالقانی مراجعه و اظهار مـی دارنددوشب هست که درساعات بعدازحکومت نظامـی عده ای درون خیـابان ماراه مـی افتندوشعار مـی دهندمرگ برمسیحیـان،که این کارمسلماتحریکی هست درجهت بدبینی وشوراندن مردم علیـه مسیحیـان ودرنتیجه براه انداختن یک جنجال مذهبی».
دکترعبدالرضاحجازی:تضادهای ایدئوژیک؛(مقاله):
«…بی تردیداین گسترده جنبه اسلامـی داردواین دمونتراسیون هابا هاوتحررانجام هم جانبه شدن آن ازسوی مسلمانان بوده است.آنـهایی کـه اسلامـی رابه مذهب وغیرمذهبی!!تقسیم مـی کنندمـی توانددازهمـه ملت ایران دعوت کنندوبگوینرادی کـه ایدئولوزی اسلامـی راقبول نداردوایدئولوژی ماراپذیرفته اند،دردمونتراسیونی شرکت جویند تاکمـیّت وکفیت آن اجتماع آن را باواقعیت های اسلامـی ایران آشنا سازد».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
دکترسیدعبدالرضاحجازی:بازهم پیشداوری درزمـینـه جمـهوری«اسلامـی:
«باسپاسگذاری ازمقاله آقای دکترقاسم افتخاری،استادمحترم دانشگاه تهران،که درشماره8بهمن مرقوم فرموده بودند:..هنوزخطوط اصلی جمـهوری«اسلامـی»ترسیم نگریدده تانویسندگان ارجمندی چون آقایـان دکتررحیمـی،دکتربهاروحضرتعالی بـه داوری بنشینند.تردیدی نیست کـه حضرتعالی بـه دمکراسی وآزادی قلم پای بندهستیدونباید بـه مقاله جوابیـه بنده بـه آقای دکتررحیمـی باتعصب هجوم بریدوباصفت های غیرواقعی توصیفش سازید…شماخودضداختناق هستیدولی دراواخر مقاله خودملت ایران را بامفهوم ومنطق کلام ازخواندن کتابی کـه هنوز انتشارنیـافته وهیچگونـه داوری نمـی توانیددرباره آن داشته باشید،برحذرداشته اید.وبازمارایـادآوراختناق های«جهنمـی»دوره دکتاتوری رژیم ویـاهای استالینی مـی فرمائید؟».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
آیت الله ناصرمکارم شیرازی(مقاله):
«اصول اساسی حکومت اسلامـی:1-حق مشارکت مردم2-استفاده ازصاحب نظران درهررشته3-نظارت فقیـه….آنـهاکه مطبوعات رازیرفشار گذاشتند،مذهبی نیستند…در زمـینـه آزادی زنان وحقوق آنـهابرخلاف آنچه بعضی پنداشته انداسلام هیچگونـه محدودیتی به منظور تحصیل یـاانتخاب شغل به منظور آنـهاقائل نیست.منتهاازاینکه زن رایک وسیله به منظور تبلیغ کالایـایک دکوربرای تزئین اطاق آقای مدیرکل! ویـاهرگونـه کاری کـه به شخصیت ومقاوم وعفت زن لطمـه بزندواورا بـه راه فسادبکشاند،جلوگیری مـی کند.دراین نظام تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده،آزادی بیـان،آزادی قلم،آزادی اندیشـه وهرگونـه آزادی دیگر.تنـهاشرط این آزادی این هست که بـه زیـان جامعه ومخالف قوانین اسلامـی نباشد.حتی پیروان سایرمکتب هاومذهب بـه هیچ وجه تحت فشار به منظور تغییرعقیده قرار نخواهندگرفت.صریحااعلام مـی کنم آنـهاکه مطبوعات رادرذکرمطالب تحت فشارقرارمـی دهند.قطعا ازمانیستند.ساواک مخصوص رژیم های استبدای هست نـه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام».
مجله سپید وسیـاه11بهمن ماه1357(ش11):
«طاغوت یعنی چه؟ازماههاقبل کـه ملت ایران مبارزه باحکومت سابق راشروع کرده بودوهم چنین درآگهی های تبریکی کـه درحال حاضربه خاطرپیروزی انقلاب درون مطبوعات چاپ مـی شودکلمـه طاغوت بـه صورت قدرت طاغوتی،رژیم طاغوتی،دستگاه طاغوتی،حکومت طاغوتی زیـادبکاربرده شده ومـی شودکه بدنیست معنی آنرانیزبدانیم.فرهنگ معین درمعنای کلمـه طاغوت چنین مـی نویسد:طاغوت یعنی بت،جادوگر،ساحر،باطل وسرکش ازاهل کتاب».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«دراطلاعیـه ای،آیت الله طالقانی حمله بـه روسپی خانـه رامحکوم کرد»
14بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله العظمـی شریعتمداری(درمصاحبه بادوخبرگزاری رویتروصدای آمریکابه همراه مخبرروزنامـه آمریکایی پل تایمرسان):درحکومت اسلامـی چه پُست هایی بـه زنان داده خواهدشد؟
«انشاءالله حکومت اسلامـی بوجودبیـایدومناسب تقسیم شود،آنگاه ببینیم چه پُست هایی بـه زنان مـی رسد!».
آیـااین درست هست که زنان نمـی توانندقاضی شوندودرپُست قضاوت کارکنند؟
«قضاوت کارساده ای نیست؛وبرای قاضی شرایطی هست ومخصوصادریک جامعه اسلامـی اهمـیت آن زیـاداست.وبه نظرماچنین پُستی به منظور زنان مناسب نیست وتمام شرایط درآن وجودندارد…آیـا نماینده دادستان کـه بایدروزی چندکشته وتیرخورده ومُرده راببیندوپرونده راتنظیم نماید بخواهدحالش بهم بخوردوبعدخوداواحتیـاج بـه پزشک یـا قاضی داشته باشدمـی توانددرچنین پُستی کارکند؟زنان با رِقَّت قلب ولطافت جسمـی وروحی کـه دارنداینکارباطبیعت جسمـی روانی آنـهاسازگارنیست واین مطلبی هست بسیـارروشن کـه زن طبیعتا موجودی هست لطیف وسریع التاثیرونـه تنـهادرپست قضاوت نمـی توان ازاواستفاده کرد،بلکه دربعضی پُست هاومناسب دیگراجتماعی نیزهمـین مشکل وجود دارد…ازشما کـه اهل آمریکا هستیدسوال مـی کنم درمملکت خودشما تاکنون36یـا37رئیس جمـهوری داشته ایدچندنفرازآنـهازن بوده است؟یـااکنون درایـالت های مختلف آمریکا چندنفراستاندارو یـا فرماندار ورئیس شـهرداری ورئیس کلانتری وغیره زن داشته ایدواین راهم بدانیدکه زنان دراسلام دارای مقام ومنزلتی شایسته هستند ومخصوصا نقش آنان درتربیت کودکان کـه زیربنای یک جامعه اسلامـی است».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«من دولت تعیین مـی کنم-خمـینی».
نخستین دادگاه شرعی درتبریزتشکیل شد:
«اولین دادگاه شرعی درتبریزتوسط آیت الله عبدالحمـیدواعظی وآیت الله هاشمـی حکم آبادی وحجت الاسلام وحدت تشکیل شدازکشته شدن 3تن ازاهالی قریـه چله خانـه جلوگیری شد.این 3تن متهم بـه ایجادخانـه فسادبوده واهالی قریـه تصمـیم بـه قتل آنان گرفته بودند».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
گفت وگوباآیت الله مکارم شیرازی درباره نقش زن درحکومت اسلامـی:
آیـادرسیستم حکومت اسلامـی زنان حق شرکت فعالانـه دراموراجتماعی دارند؟
«فکرمـی کنم درمساله مربوط بـه حقوق زنان ومشارکت آنان درمسائل اجتماعی درکادرحکومت اسلامـی بیش ازهرمساله دیگر سوءتفاهم وسم پاشی شده است.ازنظراسلام شرکت زنان درمشاغل وفعالیت های مثبت وسازنده اجتماعی ممنوع نیست….ولی فکر نکنید کـه مفهوم این سخن آن هست که زنان مسلمان الگوی آزادی راباید حتما اززنان درجوامع غربی بگیرند….».
بعضی مـی گویند اگربنا باشد زنان درچادر بروند ماترجیح مـی دهیم حکومت اسلامـی رانپذیریم دراین موردنظرتان چیست؟
«حجاب اسلامـی منحصربه چادر نیست.چادرحالت یک لباس ملی به منظور زنان ما بخود گرفته است. هیچ یک ازمراجع دینی درهیچ یک ازرساله هااصراری روی چادرنکرده اند ولی بااینحال پوشیدن چادر آنگونـه کـه بعضی گمان مـی برندنـه عیب هست ونـه مانع کار».
درمورد تعددزوجات بعضی هامـی پرسند آیـادرسیستم حکومت اسلامـی باردیگر بـه دوران تعددزوجات وتشکیل حرمسرابرای مردان بازمـی گردیم؟
«تشکیل حرمسرادراسلام مطرح نیست.ومعنی تعددزوجات این نیست کـه مردان بـه عنوان هوس دویـاچندتن همسربرای خود انتخاب نماینددرواقع یک ضرورت است».
آیـازنان مـی توانندمجله مربوط بـه خودداشته باشند؟
«چرانمـی توانند؟منتهامجله ای کـه آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخودنگیرد… مجله ای کـه فکرزنان رابالاببرد…کتاب آسمانی ماقرآن مجید جمله بسیـارکوتاه ودرعین حال زیبایی درباره آن هامـی گوید:«ولهن مثل الذی علیـهن بالمعروف»یعنی زنان بـه همان اندازه کـه درجامعه مسئولیت دارند بایدازحقوق اجتماعی نیز برخوردارباشند».(گفت وگواز:مـهدی شجاعی)
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله خمـینی:
«اگرمردم قبول د،رژیم جمـهوری خواهدشد».
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله شریعتمداری:اختلافات جزئی بزودی حل مـی شود!
«آیت الله شریعتمداری دیروزدراقامتگاهش درقم اظهارداشت:بین آیـات عظام اختلاف اساسی وجودندارد.نکات جزئی کـه مورداختلاف است،طی بحث وگفت وگوهایی کـه دروزهای آینده خواهیم داشت،حل خواهدشد».
آیت الله طالقانی:«قطع درختان وتصرف اراضی بـه خلق لطمـه مـی زند!
«دیروزازسوی آیت الله طالقانی اطلاعیـه ای انتشاریـافت:…1-ازسراسر شمال،خصوصانواحی مرکزی شمال گزارش مـی دهندکه عده ای فرصت طلب کـه هیچ احساسی درمقابل نـهضت وانقلاب خلق ستمدیده ایران نمـی کنندبه جان جنگل افتاده مثل اسلاف تاراجگرخودبسرعت بقطع اشجاروتصرف اراضی پرداخته اند…».
17بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
آیت الله طالقانی(درمصاحبه باخبرنگاران داخلی وخارجی):حکومت اسلامـی درانحصار هیچنیست!
«…آنگاه خبرنگارفرانسوی سوال کرد:درجمـهوری اسلامـی بهره برداری ازسرمایـه آنچنانکه درون سیستم های سرمایـه داری متداول ومطرح هست آیـامجازاست،یـاخیر؟»
«ج:دراسلام نـه استعماراست،نـه استثمارونـه استحمار».
«س:بنابراین منظورتان این هست که تمام بهره احتمالی حتما بطورمساوی تقسیم شود؟».
«ج:هرکسی بـه اندازه کارش،زحمتش،استعدادش،ودرجای خودش واین معنای همان قسطی هست که قرآن بـه آن تکیـه مـی کندکه مسلمان هاموظفنداقامـه قسط کنند».
«س:آیـامـی توانیدنمونـه ای ازحکومت اسلامـی راکه وجودداشته،یـابایدداشته باشد،یـا وجوددارد ذکر کنید؟».
«س:نمونـه کاملش درعصرپیغمبراکرم بوده وتاحدودی درعصرخلفابوده وبازکاملترش درون چندسال حکومت علی بوده است…».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«آیت الله خمـینی:به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
امام خمـینی:
«احتیـاجی بـه رفراندوم نیست؛لیکن به منظور آنکه بهانـه هاتمام شوداین کاررامـی کنیم».
امام خمـینی:
«مخالفت بابازرگان مخالفت باشرع هست وجزایش بسیـارزیـاداست…مجلس موسسان کـه تشکیل شد،جمـهوری اسلامـی رابه رفراندوم مـی گذارد.مـهندس بازرگان مردی هست فاضل،متدین،وامـین بـه دولت».
18بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
استبداد،اتهام بزرگ روز!(یـادداشتی ازآیت الله مکارم شیرازی):
«چرادشمن مارامتهم بـه استبدادمـی کندوچه کنیم تابه استبدادمتهم نشویم؟».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بیـانیـه آیت الله العظمـی خویی:عدم التزام بـه قانون اساسی اوضاع اسف بارامروزی راسبب شد!
«آیت الله خویی طی بیـانیـه ای ازدولت خواست کـه ازتجارب تلخ گذشته وحال استفاده کرده ودر مقابل خواسته های مراجع تقلید تسلیم باشند».
«امام خمـینی:قدرت مردم پیروز خواهدشد».
21بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
م.مجتهدشبستری:انقلاب اسلامـی ایران،(مقاله):
«جمـهوری اسلامـی حتما عدالت سیـاسی واقتصادی رامتجلی کند…دوگروه بایدحتما درتفکرشان تجدیدنظرکنند:یکی آن گروه مسلمان کـه تصورمـی کنندجمـهوری اسلامـی یک نسخه ازپیش نوشته شده داردودیگری آن گروه کـه معتقدندتاجزئیـات یک سیستم حکومتی روشن نباشد،نبایدمردم را بدان دعوت کرد؛به هردوگروه مـی گویندتوقع معلوم بودن جزئیـات یک سیستم حکومتی یک طرز تفکرتقلیدی است؛اسلام مردم رابه آفرینندگی،یعنی اجتهاددعوت مـی کند….».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله طالقانی:
«مردم ایران نمـی تواننددرباره فلسطینی هابی طرف باشند».
«آیت الله خمـینی من هیچ سخنگویی ندارم».
22بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله خمـینی:
«به اعلامـیه حکومت نظامـی اعتنانکنید…تعرض غیرانسانی گاردرامحکوم مـی کنم…تصمـیم آخر را مـی گیرم ومسئولیت آن بامتجاوزین است».
«آیت الله طالقانی ازجنگندگان خواست بـه سربازخانـه ها بازگردند».
«روزجمعه بـه دعوت حجت الاسلام شیخ علی اکبرمکارم رضوانی یک راه پیمایی مسلحانـه درفیروز آبادبرگزارشد».
23بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آیت الله العظمـی شریعتمداری دربیـانیـه ای کـه ازرادیو وتلویزیون انتشاریـافت اظهارداشت:
«غیرنظامـیان ایرانی حامل اسلحه نباید ازسلاح هایشان بدون اجازه رهبران مذهبی استفاده کنند. مگر آنکه شخصا مورد تهدید قراربگیرند».
چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامـیان،افرادحکومتی وسیـاستمداران
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
بختیـار:
«امـیدوارم آیت الله خمـینی این افتخاررابمابدهندکه هرچه زودتربه ایران بازگردند…به اسرائیل وافریقای جنوبی دیگر نفت نمـی فروشیم…ساواک وچند وزارتخانـه منحل مـی شود…درصورت عدم وابستگی بـه خارج،سازمان های سیـاسی ممنوع مـی توانند فعالیت کنند…».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
شاه:
«اگربرای استراحت بـه خارج بروم،شورای سلطنت تشکیل مـی شود…کلیـه زندانیـان سیـاسی تاهفته آینده،آزادمـی شوند… مردم فکر مـی کنندباکناره گیری من همـه چیزدرست مـی شود؛بدون شاه اروپا 3ماهه مـی مـیرد…».
بازرگان:
«گلوی استبداد،دردست کارگران نفت است…دشمن سعی مـی کند ستون پنجم درداخل کشور ایجادکند».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«ژنرالهایی کـه فرمان گلوله باران بیماران وکودکستان هارادادند…مامُصرانـه مجازات سریعانی راکه درایجادفجایعی نظیرقزوین ومشـهدوکرمانشاه وشیرازو سایر شـهرهادرسمت فرماندهی دست داشته اند خواستاریم».
حسین مکی(مصاحبه):
«س:نظرتان درباره دولت غیرنظامـی آقای دکترشاهپور بختیـار چیست؟
ج:اولا درکابینـه جدیرادی کـه سوابقی درمبارزات ملی وآزادی خواهانـه مردم ایران داشته باشند، اسم وقیـافه آشنایی وجودندارد.ثانیـا:آقای دکترشاهپوربختیـارگفته اند از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق وازاعضای جبهه ملی بوده اند،تا آنجاکه من مـی دانم درآن جبهه ملی کـه عضو ودبیر آن بوده ام،ایشان عضویتی نداشتند.حال این چه جبهه ای بوده هست که آقای دکتر بختیـار عضوش بوده اند،من آنرا نمـی شناسم.این وضع شعرومثلی را به منظور من تداعی مـی کندکه خشت اول چون نـهدمعمار کج،تاثریـا مـی روددیوارکج».
«دکترسیروس آموزگار،وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات کـه عضوسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات است،برای نشان انضباط سندیکایی،قبل ازرفتن بـه وزارتخانـه بـه روزنامـه اطلاعات رفت».
سنجابی:«تکرار28مردادبرای همـه زیـان دارد».
نامـه دکترخلیل آذر بـه شاهپوربختیـار:آخرین حرف باملت!
«برادرعزیز آقای دکترشاپوربختیـار،ملت وکشورایران درمخوف ترین پرتگاه تاریخی خودقرارگرفته است.دراثرکوچکترین اشتباه امکان دارداشغالگران واردکشورومـیهن و ملت راتجزیـه ومتلاشی نمایند. تائیددوباره وتمایل مجلس وحتی تائیدارتش ایران و آمریکاوسازمان سیـاضامن موفقیت دولت شما نخواهد بود».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«آقای بختیـارشماواسطه اعاده دوباره آن تسلط جهنمـی نشوید».
نامـه غلامرضانیک پی(شـهردارسابق تهران)اززندان،به نخست وزیر،بختیـار:
«معاون حکومت نظامـی بـه زور از من استعفاگرفت».
خسروداد،درمصاحبه بافیگارو:
«اگربختیـارمانع خروج اعلیحضرت نشودقبرخودش راکنده است».
کیسینجر(وزیرخارجه سابق آمریکا):
«اوضاع ایران بـه کشورهای اسلامـی سرایت مـی کند».
درطول دوماه:«13مـیلیـاردتومان ارز توسط 175فرازکشورخارج شد.درمـیان خارج کنندگان ارز،نام چند تن ازافرادخاندان سلطنت وبسیـاری ازشخصیت های سیـاسی دیده مـی شود».
هاشمـی،دادستان سابق تهران:
«دولت نطامـی مانع انتشارلیست خارج کنندگان ارز بود».
«دادستان تهران،خروج ارزغیربازرگانی از سوی 102تن ازشخصیت های عالی رتبه مملکت بـه خارج ازکشورراموردتائید قراردادواین گروه ازخارج کنندگان ارزراممنوع الخروج اعلام کرد».
«افشای لیست175تن ازمقامات مملکتی-که درطی ماه های شـهریورومـهر سالجاری هریک حداقل ده مـیلیون تومان ارزغیربازرگانی بـه خارج منتقل کرده بودند،ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی صورت گرفت…دراین لیست نام بسیـاری ازشخصیت های مـهم سیـاسی،اجتماعی واقتصادی آمده بودوهم چنین اضافه شده بودکه درطی این دوماه17اعتباربارمزسیـاسی بـه حساب های اختصاصی دربانک های کشورهای سوئیس،فرانسه وآمریکا بـه ارزش 3750مـیلیون تومان حواله شده است.در این لیست پرویزثابتی«مقام امنیتی»135مـیلیون تومان ارز ازکشورخارج کرده است.دراین لیست اسامـی:شـهریـار،شـهرام،وشـهزادپهلوی نیـا(ازخانواده سلطنتی)که جمعا1085مـیلیون توامن ارز خارج کرده انددیده مـی شود.دکترآزمون،وزیرمشاوردولت شریف امامـی، رسول رحیمـی،منصوریـاسینی و حبیب القانیـان نیزازجمله خارج کنندگان ارزغیر بازرگانی هستند.دراین لیست نام ارتشبدغلامعلی اویسی فرماندرنظامـی سابق تهران نیز 280مـیلیون تومان ارزخارج کرده است.دیده مـی شود».
اسامـی منتشرشده کارکنان بانک مرکزی درزیر آمده است:
احمدمقدم(54)،رسول رحیمـی(82)،مـهندس سیروس ارجمند(95)،غلامعلی سیف ناصری(23)، سبهبدخسروانی(57)،دکترسیدحسن امامـی(21)،ابوالحسن دیبا(182)، حبیب لاجوردی(52)، دکتر جهانشاه صالح(37)،دکترمحمدحسن دیبا(44)، سپهبد دکتر ایـادی(270)،نوری اسفندیـاری(80)، احمدکاشانی(85)،علی نیک پور(221)،احمدبنی پور(26)،جعفرمنصوریـان(21)،فاطمـه خزیمـه اعلم(37)،دریـادارظللی(37)،هوشنگ اربابی(32)،مـهندس حسن رمزی عطایی(35)، اصغر طلایی(35)،مـینایی(15)، مصطفی قلی رام،(23)،دکترضیـاءالدین امـینی(27)،احمدوهاب زاده()، هوشنگ ثابتی(17)،سرتیپ مجیداعتمادمقدم(22)،شـهریـاررضایی(186)،احمدعلی خرم(79)، منصوریـاسینی(78)،مـهندس فاروق فرمان فرمانفرمائیـان(47)،فرشید اسفندیـاری(32)، محموداخوان(47)،مـهردادپهلبد(223)،محسن رها(21)،محمدتقی برخوردار(21)،حسن سمـیعی (41)،دکترمنوچهرشاهقنی(51)،جعفراخوان(62)،علی رضایی(374)،محمدعلی مفرح(5/172)، سیدمحمدلاجوردی(152)،حسن نمازی(71)، دکترطاهرضیـایی(52)، رضانیـازمند(12)، محمد خسرو شاهی(459،علی ایزدی(28)، حبیب القانیـان(192)،عنایت بهبهانی(21)، فرخ غفاری(17)، رضا شیخ بهایی(82)، سپهبدعلی محمدخادمـی(64)،دکتررکن الدین سادات تهرانی(22)،ارباب رستم گیو(22)،فتح الله ستوده(17)،علی اصغرهدایتی(16)،دکترهوشنگ رام(42)، باقرعاملی(19)،ایرج مبشر(39)،هدایت الله ذوالفقاری(21)، امـیر متقی(120)، هرمزقریب(57)،خزیمـه علم(45)،فریدون اعلا(49)،مصطفی قلوه(82)، هژبر یزدانی(540)،ابونصرعضد(75)،محسن آزمایش(41)،حبیب اخوان(178)،بدرالدین مرعشی(5/42)،دکتر ایران اعلم(44)،هوشنگ تجدد(21)،هما زهدای(41)، ایرج آریـان پور(28)،احمخم ابراهیمـی(20)،حسن کورس(28)،علی تقی علیخانی(21)، محسن رها(14)،اهپورشـهبازی(21)،محمودجعفریـان(19)،ابوالقاسم خرجو(37)، غلامرضا افخمـی(139، سبهبداسماعیل ریـاحی(27)،محمدعلی شیبانی(28)،عباس گیلان شاه(22)،امـیرناصردیبا(51)، منوچهرآزمون(21)،داریوش همایون(18)،هوشنگ انصاری(480)،عبدالعظیم ولیـان(62)،رستم امـیر بختیـاری(42)،داودامـیرقاسمـی(21)،سیف الله رشیدیـان(185)،مریم پاشابهادری(5/47)،جمشید بزرگمـهر(48)،مصطفی فاتح((419،جمشیدخبیر(42)،ایرج وحیدی(41)،محمدهادی قوامـیان (21)، غلامرضاکیـانپور(37)،محمودخیـامـی(240)،سپهبدمحسن هاشمـی نژاد(48)،ارتشبدحسن طوفانیـان (280)،تقی مصدقی(57)،منصورروحانی(68)،ارتشبدغلامعلی اویسی(121)،سرلشگرمنوچهر وزین(370)شجاع الدین شفا(70)،پرویزثابتی(135)،خدادادفرمان فرمائیـان(116)،شـهریـارپهلوی نیـا (370)،پرویزصفاری(145)،آذرابتهاج(85)،یوسف خوش کیش(219،رضاقطبی(85)،منوچهرگنجی (36)،حبیب لاجوردی(210)،دکترجهانشاه صالح(42)،دکترشیخ الاسلام زداه(48)،ابوالفتح آتابای (72)،خسرواکمل(51)،ابوالحسن دیباج(34)،عزت الله یزدانپناه(33)، پرفسور انوشیروان پویـان(53)، عبدالله ریـاضی(45)،بهرام بهرامـی(22)،دکترداود کاظمـی(18)،شاهین برخور داریـان(35)،همایون جابرانصاری(29)،غلامرضانیک پی(52)،عبدالحسین سمـیعی(38)منوچهر تسلیمـی(27)،محمد ظهیری(28)،کامبیزآتابای((329،سبهبدبدره ای(38)،ارتشبدمحمدنصیری(380)،شـهرام پهلوی نیـا(430)،به مـیلیون تومان.بررسی لیست اعلام شده ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی ومقایسه آن بالیست تائید شده از وی دادستان تهران نشان مـی دهدکه بیشتر آنان کـه نامشان رادادستان اعلام کرده درخارج بسر مـی برند».
صرافی شیراز منفجر شد:
«معروف ترین صرافی شیراز متعلق بـه رجبعلی هوایی دیروز منفجرشد.صرافی هوایی کـه درابتدای بازاروکیل شیراز واقع هست درتمام روزهای اخیر کـه شیراز درون اعتصاب بسرمـی برد،باز بود».
17دی ماه1357روزنامـه آیندگان
متین دفتری:
«زندانیـان سیـاسی بدون هیچ قید وشرط حتما آزادشوند…به جرم قتل دکترنجات اللهی،علیـه شمس الدین مفیدی اعلام جرم مـی شود».
18دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«بختیـاردریک گفت وگوی تلفنی بااطلاعات اعلام کرد:
«تکلیف فاسدان،جنایتکاران وکسانی کـه ملت مارا25سال هم ازنظرجسمـی وهم از نظرروحی شکنجه د،همـین هفته روشن خواهم کرد».
18دی ماه1357روزنامـه آیندگان
متین دفتری:
«تعقیب شکنجه گران ساواک،بادادگستری است».
پژوهش محمدتقی دامغانی،احمدصدرحاج سیدجوادی وهدایت الله متین دفتری،درباره کشتارهای نجف آباددرتاریخ 21تا23آذرماه:
«ماموران عده ای چماقدارازدهات آورده وخوددرجلووعقب آنـها تیراندازی مـی د…هرچه غارت کردید،مال خودتان!…شخصی مراتهدیدکردکه ازداوطبان خون بگیرم،پرسیدم ازکجادستورآورده ای؟ دوقبضه اسلحه کمری بـه من نشان داد وگفت:اینـهادستورداده اند…نبی اللهی پاسبان،یکی راکه مـی کشت،اسلحه خودرامـی بوسید…به اهلی گوشزدمـی شدکه بایدبین دین وامنیت یکی را انتخاب کنند».
19دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
نخست وزیر:
«200افغانی مسلح دستگیرشدند».
نخست وزیرگفت:
ا«عدام گروهی قطعی است».
20دی ماه1357روزنامـه کیـهان
اعلامـیه دکترعلی امـینی:
«شرایط درکشوربسیـاروخیم واتحادلازم است»
«شرایط شرکت سنجابی درحکومت ملی».
بختیـار:
«خروج شاه شرط نخست وزیری من بود».
20دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
سولیوان سفیرآمریکادرتهران طرفدارروش خشونت آمـیزاست:
«مخالفان ویلیـام سولیوان بـه این مساله اشاره مـی کنندکه سولیوان دیپلمات حرفه ای طرفدار اعمال روش های خشونت آمـیزدرجریـان جنگ های هندوچین بودو هم اوست کـه پیوسته ازرژیم های دیکتاتورمورد حمایت آمریکاجانبداری کرده است».
پیـام انسانی امام خمـینی بـه ملت ایران:
«قتل وغارت اشخاص بنام ساواکی توطئه علیـه نـهضت است».
بختیـار:
«جلوی خروج گروه کثیری ازرجال راگرفتیم.من نمـی گذارم عاملان فساد از مملکت بگریزند».
«درصورتیکه ملت پیشنـهادکندوموردتائیدحضرت آیت الله خمـینی قرارگیرد؛«سنجانی:«حاضرم حکومت موقت راتشکیل دهم».
20دی ماه1357روزنامـه آیندگان
سنجابی:
«تنـهاراه،خروج شاه ازکشوراست».
21دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«من بـه خودم اجازه نمـی دهم بانظرات آیت الله خمـینی مخالفت کنم».
داریوش فروهر:
«مردم هر کودتایی را بـه ضد کودتابدل خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامـه آیندگان
بختیـار:
«ازارتش اطمـینان گرفته ام؛کودتای نظامـی بدترین راه حل است».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان
ونس:
«آمریکااحساس مـی کندشاه دیگر نقش مـهمـی درآینده ایران نخواهدداشت».
سرگردذوالفقاری:
«درحادثه نجف آبادمن مسئول نبودم».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«بارفتن شاه مخالفت بامن کم مـی شود…اکثررهبران مذهبی داخل ایران ازمن پشتیبانی مـی کنند.ولذامعتقداست کـه به محض رفتن شاه،مخالفین جضرت آیت الله العظمـی خمـینی ونیزجبهه ملی کاهش خواهدیـافت».
سیدجعفربهبهانی:دولت بختیـاربرای انحراف انقلاب ایران است!(مصاحبه):
«سیدجعفربهبهانی چهره سیـاسی قدیمـی ایران خواستار رسیدگی بـه شکایت، جنایـات وخرابکاری هاوشکنجه هایی کـه طی سالیـان درازدرایران صورت گرفته است،شد…بهبهانی که«مردهمـیشـه مخالف»دولت های25سال گذشته ایران لقب گرفته است،معتقداست دولت بختیـار وشایعه کودتای نظامـی تمـهیداتی هست که رژیم روبه زوال ایران بـه منظور انحراف مسیر انقلاب مردم مابکارمـی برد…بهبهانی مـی گوید:نـهضت ایران یک نـهضت مادی نیست.بلکه قیـامـی هست که به منظور رفع تحقیر ومذلت ملت دربرابراشغالگران خارجی ونوکران آنـهابپاشده است.سیدجعفربهبهانی درمصاحبه امروز خودبه جمـهوری اسلامـی اعلام شده ازطرف امام خمـینی اشاره کرد وگفت:قوانین مدنی، جزائی واقتصادی وقانون اساسی این رژیم تماماقوانین منطبق ومنبعث ازقوانین اسلامـی مـی باشد».
کیـهان وشما:305172
14بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«برای منافقان تبلیغ نکنید:من ازجوانان زمان ملی شدن صنعت نفت وروزگارزمامداری دکترمحمد مصدق هستم.اگرسن وسالی داشته باشید،مـی دانید کـه درآنزمان افرادی مانندشمس قنات آبادی،سیدجعفربهبهانی،کاشانی وحسین مکی وچندتن دیگربه انقلاب مردم پشت کرده وباگرفتن پول ازاربابان خارجی ازپشت بـه مردم خنجرزدند.من بـه آزادی معتقدم بااین همـه تبلیغ به منظور این افرادراجایی دانم.زیرااین هامنافق هستندوبعیدنیست بازچهره شان رانشان بدهندوازنوانقلاب ملت ایران رادچارتزلزل کنند.منتظری».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
عبدالکریم لاهیجی:
«دادگاه خلق فقط یک سرگرمـی است…رژیمـی کـه خودغارتگرحقوق ملت است،نمـی تواندعناصرو عوامل خودرابه تجاوزمتهم کند…دادگستری یعنی مرجعی کـه نیکسون راازقدرت پائین کشید…اگر نـهضت مامبتنی بردواصل ایمان وایثارباشد،نـه کودتاپیش خواهدآمدونـه شبه کودتا!».
اخطاربختیـار:
«نمـی گذارم مسکودرایران اغتشاش کند».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«رستاخیزی هادستم راشکستند».
ارتشبدقره باغی:
«پس ازرفتن شاه،ارتش کودتانمـی کند…ملت،درکناربرادران ارتشی قراربگیرد.مادرشرایط جنگ داخلی بسرمـی بریم».
بختیـاردرمصاحبه رادیویی کـه درپاریس پخش شد،گفت:
«من سنگین تر ازآن هستم کـه بشودجاروبم کرد!».
دکترشمس الملوک مصاحب:
«من درلیست پرهیـاهوی بانک مرکزی نیستم».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
بختیـار:
«دولت مراشورای انقلاب نمـی تواندجاروکند».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
نامـه سپهبدپرویزخسروانی:
«جناب آقای دادستان محترم تهران!چون براثرتراکم مسئولیت تاکنون فرصت نفرموده ایدکه باعطف توجه بـه تقاضاهای مکتوب مکرراینجانب نتیجه تحقیق ماموران دادستانی رانسبت بـه صحت وسقم موردمذکوردرلیست منتشرشده مربوط بـه صادرکندگان ارزهای غیربارزگانی درباره سپهبدخسروانی اعلام بفرمایند.وتازمانی کـه نظرمرجع رسمـی ابراز نگرددهرحق داردبدلیل وسلیقه واستنباط شخصی شایعات راموردتعبیروتوجیـه قراردهد».
زاهدی:
«شاه سه ماه دیگربازمـی گردد».
بختیـار:
«باآیت الله خمـینی درتماسم!».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان
ارتشبدقره باغی درگفتگوی مطبوعاتی اطمـینان داد:
«ارتش هرکودتایی راسرکوب خواهدکرد».
بختیـار:
«به ارتش احترام بگذارید…آیت الله خمـینی نقش«پیشوا»خواهدداشت».
27دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«ولیعهدایران رضاپهلوی کـه 18سال دارد،دیروزگفت:
«فکر مـی کند کـه پدرش بـه ایران بازگردد».
طارق عزیز،وزیرخارجه عراق،دیروزگفت:
«جریـاناتی کـه درایران مـی گذردیک مساله داخلی است.مابه خواست مردم ایران احترام مـی گذاریم.خواهیم کوشید باهرقدرت قانونی درایران همکاری کنیم».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
شاه:
«مدت سفربستگی بـه حالت مزاجی من دارد.
27دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
نامـه یک سرهنگ(ب.حامدی)به اطلاعات:کودتایی ممکن نیست
سپهبدبازنشسته حجت کاشانی:
«درایران مـی مانم تابه اتهام هایم پاسخ دهم».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
ولیعهد:
«اگرمردم بخواهندحاضرم کشور رااداره کنم».
دکترلاهیجی(سخنگوی جمعیت حقوقدانـها):
«دربرخوردخونین اهوازحداقل 80نفرشـهیدومجروح شده اند».
نامـه ای ازسپهبدبازنشسته علی حجت کاشانی به منظور آگاهی ملت شریف:
«چندی هست دربعضی ازجرایدبه مناسبت انتشاراشخاصی کـه مبالغی ارزازکشورخارج کرده اند و جریـاناتی درسازمان های ورزشی اسمـی هم ازاینجانب مـی شود…من درتمام این مدت سکوت کرده ونـه چیزی مـی گفتم ونـه نوشتم بـه امـیداینکه مراجع ذی صلاح قانونی…».
کارترازامام خمـینی خواست تابه دولت بختیـارفرصت بدهد:
«کارتردر کنفرانس مطبوعاتی گفت:آمریکاباآیت الله خمـینی هیچگونـه تماسی ندارد.وی گفت:ما نظر خودراآشکارابیـان مـی کنیم.آمریکاازطریق دوستانش درداخل وخارج باحضرت آیت الله خمـینی تماس دارد».
28دی ماه1357روزنامـه آیندگان
رضاپهلوی:
«اگرمردم بخواهندجانشین پدرم مـی شوم».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«باسقوط من ارتش کودتا مـی کند…حاضرنیستم قدرت رابه آیت الله خمـینی واگذارکنم».
شاه:
«اوضاع ایران روبه بهبوداست».
دکترابراهیم یزدی؛شرط برقراری رابطه بااسرائیل:
«تل آیو،خبرگزاری فرانسه-ابراهیم یزدی،یکی ازاطرافیـان آیت الله خمـینی دیروز درمصاحبه ای کـه با دونماینده روزنامـه های اسرائیلی درفرانسه بـه عمل آوردگفت کـه رهبرشیعیـان ایران دوایرادعمده رابراسرائیل واردمـی آورد.یزدی گفت:که پیش ازهرچیز ازشاه حمایت کرده وساواک راتعلیم داده است.درجواب دوروزنامـه نگاراسرائیلی کـه مـی گفتندهیچ شاهدی مبنی برتعلیم ساواک بدست اسرائیلی هاوجود ندارد،ابراهیم یزدی جواب دادروزنامـه های امریکایی این رانوشته اندو همـین شاهد کفایت مـی کند.ایراددیگر آیت الله نسبت بـه اسرائیل این هست که فلسطینی هارا از سرزمـین خودرانده است.دوروزنامـه نگاراسرائیلی ازقول یزدی مـی نویسند:که اگر اسرائیل حقوق حقه فلسطینی هارابه آنـهابرگرداندماروابط عادی بااین کشوربرقرارمـی کنیم».
30دی ماه1357روزنامـه آیندگان
امـیرشاهی:
«مقصراصلی بحران پولی کشور،بانک مرکزی است.«مدیرعامل شرکت بعد انداز وام مسکن درون گفت وگوباآیندگان:مقصربحران بی پولی وبانکی کـه درچندماه اخیربه اوج خودرسیده است،بانک مرکزی است».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بازرگان:
«توافق ضمنی بین بختیـارورهبران مذهبی وجوددارد».
بختیـار:
«شاه قانون اساسی رانقض کرده است».
فاروق قدومـی:
«سازمان آزادی بخش فلسطین باآیت الله العظمـی خمـینی تماس گرفت».
بختیـار:
«مذاکراتم باامام خمـینی تمام نشده».
1بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
قطب زاده:
«پس ازرفراندوم،جمـهوری اسلامـی تشکیل مـی شود».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
قطب زاده:کشکمش مـیان مذهبی ها وغیرمذهبی هاجزئی است!
«…اطرافیـان آیت الله العظمـی ازسوی دیگردرباره گزارش های رسیده ازتهران دایربراینکه مناقشـه هائی دربین مخالفان شاه بین غیرمذهبی هاومذهبی هابروزکرده است،تاکیددهمبستگی مردمـی همچنان بـه استواری گذشته وکشمکش های گزارش ده حوادث اخیرجزئی هستند».
وزیربهداری:
«درکدام مملکت به منظور خرید کامپیوترصدمـیلیون دلارپرداخت مـی کنند؟».
«وزیربهداری ازمـیلیـاردهاسوءاستفاده پرده برداشت».
2بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«موضع نخست وزیری رارهانمـی کنم».
رمزی کلارک(وزیرسابق دادگستری آمریکا):
«آمریکاباید دست ازحمایت بختیـاربردارد».
پیـام شاپوربختیـار،نخست وزیر:
«من سنگرراخالی نمـی کنم».
مدیرعامل جدیدرادیووتلویزیون(امـیرمسعودبرزین):
«قصدداریم ورودحضرت آیت الله العظمـی خمـینی راازطریق رادیووتلویزیون مستقیماپخش کنیم.امااین بخش مستقیم موکول بـه همکاری کلیـه کارکنان اعتصاب است».
تلفن دکتریزدی بـه کیـهان:
«تلفنی ازپاریس بـه کیـهان انگلیسی5/12شب گزارش ازطرف خبرگزاری فرانسوی تحت عنوان برقراری رابطه بااسرائیل درکیـهان روزشنبه30دی ازقول اینجانب دکترابراهیم یزدی نقل شده بود موردتکذیب است.مصاحبه ای ازطرف هیچ روزنامـه اسرائیلی بااینجانب نشده،هم چنین بیـاناتی از طرف اینجانب باهیچ خبرنگاری دیگرعنوان نشده است».
«ارتشبدجم:آینده ایران تاریک وخونین است».
وزیرخارجه:من باقطبی وجعفریـان هرگزهمکاری نکره ام:
نامـه زیرازطرف احمدمـیرفندرسکی،وزیرخارجه امروزبه کیـهان رسید:
«روزنامـه محترم کیـهان درشماره3266مورخ27دی ماه1357روزنامـه آیندگان قسمت دهم مقاله ماجراهای پشت پرده ایران تحت عنوان تربیت چی و هنرمندازاینجانب احمد مـیر فندرسکی بـه عنوان همکارآقایـان رضاقطبی ومحمود جعفریـان،به عنوان موسس سازمان انتشارات سروش وهمکاری بانامبردگان درچاپ وانتشارکتاب درموسسه مزبوراسم شده است. اینجانب احمدمـیرفندرسکی بدین وسیله اعلام مـی دارم کـه درهیچ مورد باآقایـان رضاقطبی ومحمودجعفریـان همکاری نکرده وهیچ وقت درموسسه بنام موسسه سروش همکاریـاموسس نبوده ام».
توضیح مـهندس بازرگان:
«درمورد مطلب شماره اول بهمن آن روزنامـه شرحی ازقول اینجانب نقل ازخبرگزاری فرانسه گفته شده هست که:توافقی ضمنی مـیان رهبران مذهبی و شاپور بختیـار وجوددارد..درزمـینـه مطلب اول بنده گفتم بودم فکر نمـی کنم آقای دکتر بختیـارکه مرد صاحب تشخیص ووطن دوستی هست دربرابر آیت الله خمـینی ودولت موقت مقاومت نمایدوکاربه دخالت ارتش وخشونت بکشد».
2بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بختیـار:سنگرقانون اساسی راخالی نخواهم کرد!
«شاپوربختیـاردی شب درحالی کـه بعضی ازروزنامـه هارا مزدوزران 25ساله دولت های فاسد خوانده وآنـهارابه انگیزه ازدیـادتیراژمتهم بـه تحریک احساسات ومسموم افکار عمومـی دانست وبا قاطعیت گفت:درهیچ صورتی سنگر قانون اساسی راخالی نخواهدکرد.وی بـه عنوان آخرین اخطار بـه مطبوعات خاطرنشان ساخت کـه ادامـه اهانت واتهام بـه ارتش یـاافراددیگر کشوربدون پاسخ نخواهدماند».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
ناصرقشقایی:«درخدمت آیـات عظام هستم».
«ناصرقشقایی دریک اجتماع50هزارنفری درشاه چراغ شیراز این شایعه راکه وی به منظور تصاحب املاک بازگشته هست راتکذیب کردواظهارداشت کـه من دراین مکان مقدس سوگندمـی خورم کـه در صف مردم بوده ومنتظراوامر خمـینی مـی باشم».
قطب زاده:
«اسرائیل وصهیونیست هاباانقلاب ایران مبارزه مـی کنند…اگرآیت الله خمـینی بـه قدرت برسد، سیـاست مادرباره اسرائیل این خواهدبود:نـه نفت،نـه تماس،نـه معامله تجارتی».
3بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
قطب زاده
«امام خمـینی به منظور مقابله باکودتابه ایران مـی آید».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مـهندس بازرگان اعلام کرد:
«نحوه تشکیل شورای انقلاب ودولت موقت اسلامـی:بهترین راهی کـه دربرابر بختیـار است،استعفاست.به جمـهوری اسلامـی صفت«دمکراتیک»راباید اضافه کرد».
بختیـار:
«همـه وزیران دی شب مـی گفتند:یـامـی مـیریم،یـاازقانون دفاع مـی کنیم».
بنی صدر:
«اگردولت خواستاربرخورداست،امام خمـینی آماده است…بازگشت امام خمـینی به منظور جلوگیری از توطئه آمریکاست…».
4بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
بازرگان:
«عاقلانـه ترین راه بختیـار،استعفااست».
بختیـار:
«مذاکراتم باامام خمـینی تمام نشده».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مـهندس حسیبی:
«نفاق علت شکست28مردادبود».
بختیـار:
«قتل عام نخواهدشد.اطمـینان مـی دهم».
سیدجلال تهرانی:
«مخالفان استعفای من،جاهلند».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
کریم سنجابی درمصاحبه بابی.بی.سی:
س:به چه دلایلی ازهمکاری بادولت بختیـارخودداری کرده اید؟
ج:ترتیبی راکه بختیـارانتخاب کرددرست جهت مخالف نـهضت ملی ایران بود.درواقع این ترتیب ناشی ازتوطئه شومـی بودکه درآن عوامل سیـاست بیگانـه،عوامل سازمان امنیت وعوامل دستگاه استبدادی دست بدست هم داده بودند.مااین عوامل رامـی شناسیم.اینـهاقبل ازبختیـارکوشش داشتندشخص مراواردکنند،ولی این اشتباهی بودمثل دیگر اشتباهات».
8بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
ناصرقشقایی:
«من دیگرخان نیستم.محمدناصرقشقایی رهبرایل قشقایی درسخنرانی خوددرمـیدان شـهرفیروزآبادگفت من خان نیستم.وبه عنوان خان بـه این شـهرنیـامدم،بلکه من یک مجاهدهستم وقصددارم تاآخرعمردرمـیان شماباشم».
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
شاه:
«روزی کـه بخواهم،سکوتم راخواهم شکست».
10بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
علی امـینی:
هفته آینده هفته مـهمـی است».
بنی صدرآخروقت امروزاعلام کرد:
«امام امشب حرکت نمـی کند».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بختیـار:
«رژیم ایران مـی تواندجمـهوری شود.این کارقاعده ورسمـی داردکه حتما ازآن راه واردشویم».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
توسط نزیـه رئیس کانون وکلا اعلام شد:3اصل قانون اساسی جمـهوری اسلامـی».
12بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«من دستورقطع پخش تلویزیون راندادم».
حسن نزیـه:
«اصول مندرج دراعلامـیه جهانی حقوق بشردراین قانون منعمـی شود».
14بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
امام:
«کاری نکنیدکه مردم رابه جهاددعوت کنم…ملاقات بابختیـاررادصورتی مـی پذیرم کـه استعفادهد… دولت رابزودی معرفی خواهم کرد…اعضای شورای انقلاب تعیین شده اند».
شاه درمصاحبه باروزنامـه پاریسی فیگارو:
«…پس ازآن درپاسخ سوال مربوطه بـه قانونی بودن رژیم سلطنتی خاطرنشان کردکه پدرم مـی خواست درسال های 1920ازایران یک جمـهوری مُدرن بوجودآورد…اماهمـین آیت الله های قم بودندکه خواستندژنرال رضاخان خودراشاه اعلام کند».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
سروان سابق ژاندارمری(منوچهراصغریـان)؛دریک یـادداشت:
«اویسی غارتگرچراستوان یکم(عباس)رایقیـان رااعدام کردی کردی؟».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
بختیـار:
«جواب کوکتل مولوتف راباکوکتل مـی دهیم…دولت اسلامـی درحدشـهرقم آزاداست.وماهم یک واتیکان پیدامـی کنیم.
ارتشبدفریدون جم:
«تنـهاراه حل بحران سازش مذهب وارتش است».
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
بختیـار:
«کسانی راکه جنگ داخلی راه بیندازند،تیرباران مـی کنم».
16بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«هراکثریت داشت،حکومت کند».
16بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
بنی صدر:
«عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم یود».
بختیـار:
«جمـهوری اسلامـی به منظور من مجهول است.تاکنون نشنیده ام مسلمان علیـه مسلمان جهادکند. حکومت من رژیم دیکتاتوری شاه ولیبی نیست.من ازکسی فرمان گرفته ام کـه دکترمصدق ووزرای او هم گرفته اند».
رئیس سازمان سیـااعتراف کرد:
«ناکامـی سیـادرایران جدی بود…هیچ سازمان جاسوسی جهانی یـاسیـاستمداریـاروزنامـه نگاری فکرنمـی د کـه شاه مجبوربه خروج ازایران باشد».
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
ارتشبدفریدون جم درلندن اعلام کرد:
«سازش ارتش باجناج مذهبی،بحران راخاتمـه مـی دهد».
بختیـار:
«اگرمابخواهیم برگردیم بـه 1304بایستی برویم فامـیل قاجاریک سلطانی بکوبیم.یـابه قول ایشان یک جمـهوری ابلاغ کنیم.جمـهوری اسلامـی به منظور من بـه تمام معنا مجهول است.وتابحال کتابی نخوانده ام وچیزی ندیده ام کـه مراروشن د».
17بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
بختیـار:
«دولت موقت تاشوخی است،مـی پذیریم»
امام خمـینی:
«اسلام دین سیـاست است».
بارزگان:
«ازدستگیری وتهدیدنمـی ترسم؛اگردستگیرشوم،ممنون مـی شوم.چون راحت خواهم شد».
17بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
امام خمـینی:
«اگردولت کناربرود،آشفتگی راحل مـی کنیم».
بازرگان:
«کابینـه من کابینـه خیـالی نیست».
18بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
شاه:
«به من انتقادوارداست».
جم:
«به قانون اساسی وفادارم».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
قطب زاده:«ماکمونیست نیستیم».
«دراجتماع2هزارتن ازکارکنان پالایشگاه تهران:…قطب زاده بارد این اتهام کـه اووسایرنزیکان آیت الله ازطرفداران کمونیست هستندمحکوم ودشمن را بـه نجات شاه متهم کردوگفت:درحالی کـه مارابه طرفداری ازشوروی متهم مـی د،رهبرشورام های تبریک به منظور شاه مـی فرستادند.اوگفت زمانی کـه مابه هواداری ازچین متهم مـی شویم کـه هواکوفنگ روی اجسادمردم ماگام مـی گذاشت».
بختیـار:
«تنـهایک حکومت وجودخواهدداشت…اگربازرگان واردعمل شود،وضع فرق خواهدکرد».
قذافی:«انقلاب ایران منطقه رالرزانده است».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«ارتشبدجم:به قانون اساسی وفاداریم».
«مـیرفندرسکی:برکناری زاهدی بـه اطلاع دولت آمریکارسید».
«تیمسارربیعی:من یک فرمانده ام ودرسیـاست دخالت نمـی کنم».
«بختیـار:دربرابرقانون شکنی ها مـی ایستم».
«دکتریزدی:طرح اشغال وزارتخانـه هابررسی مـی شود».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«شاه:اگرگفت وشنودرابپذیریم همـه چیزممکن خواهدشد».
«سخنگوی وزارت خارجه:اگربگوئیم ماموریت هویزرکاملا رضایت بخش بوده،ابلهانـه است».
21بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
کیسینجر:
«بی تصمـیمـی کارترباعث سقوط شاه شد».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«بازرگان:باانتخاب رئیس جمـهوری استعفامـی دهم».
«بختیـار:بابازرگان باعنوان رئیس دولت مذاکره نمـی کنم
بختیـار:
«آیت الله خمـینی بیش ازشاه بـه ایران صدمـه زده…بعضی اعتصاب هارا بـه زور خواهیم شکست… اعضای دولت موقت رابازداشت مـی کنم».
22بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«بختیـار:به هرقیمتی کـه باشدایستادگی خواهم کرد».
24بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترسنجابی:
«جمـهوری اسلامـی دمکراتیک است».
نصیری رئیس سابق ساواک درمصاحبه تلویزیونی:
«من ازشکنجه های ساواک اطلاعی ندارم».
هویدا:
«سیستم مقصربود،نـه من».
«سپهبدرحیمـی»و«سپهبدربیعی»:
«بختیـاردستوربمباران مرکز تهران راداد».
24بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
قره نی:
«درارتش تصفیـه دامنـه داری مـی کنم…ارتش چون بی آرمان بود،چندساعته متلاشی شد».
24بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
امـیرانتظام معاون بازرگان:
«تمام یکان های نظامـی،«انقلاب»رابه رسمـیت شناختند».
«انتظام که46ساله فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ونیزیکی ازدانشگاه های کالیفرنیـاست تصریح کردفعلاهیچ تغییراتی درپُست هاوسازمان های دولتی کشورداه نخواهدشد…وی تاکید کرد شاپور بختیـار نکرده هست وهنوز زنده هست ودرجایی خودراپنـهان کرده است».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های تلفنی مردم
21دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«رفیعه بصیری هستم:آقا اگرمطبوعات این رویـه عوام فریب راادامـه دهندماآنـهاراتحریم مـی کنیم. حالادیگر اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریـامـهرشاه ولیکن آیت الله خمـینی شدندحضرت آیت الله العظمـی امام خمـینی.من ازحضرات آیـات عظام مـی پرسم مگر ماجز12امام،امام دیگری هم داریم».
«چرااعلامـیه چریک هاراچاپ کردید؟من بتول طهماسبی هستم.به عقیده من چاپ اعلامـیه گروه چریک های فدائی خلق آنـهم درروزنامـه،کارصحیحی نیست.و مطمئن باشید کـه به ضررهمـه خواهد بود».
«اسم من داریوش است.هیچ عقل سلیمـی نمـی تواندقبول کندکه200افغانی مسلح درتظاهرات مردم شرکت کرده باشند.این کارها اونـه شگردهای ساواک هست که مـی خواهندبه طریقی بـه خورد مردم بدهند».
«امام یعنی رهبر وپیشوا!فامـیل من واعظی است.درروزپنج شنبه درهمـین ستون خانم بصیری سوال کرده بودمگرما بیش از12امام داریم کـه اکنون به منظور آیت الله خمـینی کلمـه امام راهم اضافه مـی کنند؟مـی خواهم خدمت این خانم عرض کنم کـه اگربه خودزحمت داده وبه فرهنگ لغت مراجعه کننددرخواهندیـافت کـه امام بـه معنای رهبر،پیشرووپبشاهنگ تعریف شده است».
«مشغولیت هویدابا«پلی بوی»!حسین عظیمـی هستم.دریکی ازروزنامـه هادرج شده بودکه هویدا درزندان مجله«پلی بوی»رانگاه مـی کند.خوشحال خواهم شدکه توضیح دهیداین مجله دارای چه مطالبی هست که نخست وزیراسبق رامشغول کرده؟».
«حمله جبهه ملی بـه سخنران مذهبی!اسم من شـهاب هست وعمری راسپری کرده ام.من ازطریق این ستون مـی خواهم ازجوانان تقاضاکنم کـه روزنامـه های اردیبهشت وخردادسال1331مراجعه کنند وببینندکه درخصوص حمله اعضای جبهه ملی بـه یک سخنران مذهبی ومضروب وی چه مطالبی نوشته شده هست وآنوقت خودشان باعقل سلیم درباره این گروه سیـاسی کـه امروزحامـی مذهب ومردم شده قضاوت کنند».
«به نظرآمریکا احتیـاجی نداریم!من احسان نراقی هستم.به شماتبریک مـی گویم. مخصوصااین ستون حرف های مردم راتائید مـی کنم.دراخبار(بی.بی.سی)مصاحبه سایروس ونس راشنیدم گفته بودکه ماحکومت بختیـاراتائیدمـی کنیم کـه اختلافات راحل کند.یکی دیگر اینکه شاه ایران به منظور مدتی ازکشورخارج شود.این گفته بـه آن معنی هست که آمریکا سیـاست ماراتعیین مـی کندکه بـه عِرق ملی ام زیـاد برخورد. محض رضای خداآمریکائی هاملت ایران رابه حال خودش بگذارد.چون این ملت بـه رای آمریکا نیـازی ندارد».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«مـیهن کجارفته است؟احمد-م:دریکی ازشعارهامـی گفتیم:خدا،شاه،مـیهن.حالامـی گویند:خدا، قرآن،خمـینی.سوال من این هست که دراین شعار مردم مـیهن کجارفت؟».
ازستون:کیـهان وشما(305172):؛25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«دادرس دادگاه گلسرخی بیماروانی نیست!یکی ازاساتیددانشگاه تهران درتماسی تلفنی بـه ما گفت:دادرس دادگاه خسروگلسرخی برخلاف آنچه کـه درروزنامـه آمده است،مبتلابه بیماری روانی نیست ومن خودم وی رادرروز11آبان باچندمحافظ درون محوطه زمـین دانشگاه دیدم».
«پیشکاروالاحضرت شمس ممنوع الخروج است!من محمد-ع،یکی ازآشنایـان سعید علی انصاری پیشکاروالاحضرت شمس هستم واطلاع دارم کـه این آقای مثلا ممنوع الخروج،دوماه پیش بـه اروپا رفت وبرگشت و باردیگرهم همـین دوشنبه یـاسه شنبه گذشته ازکشورخارج شدوبه آمریکارفت».
25دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم،تلفن:663173
«مجازات اقامت غیرقانونی!رضا افشار هستم.بازداشت200افغانی دردی را دوا نمـی کند.لذا پیشنـهادمن این هست که درصورت امکان آقای نخست وزیر لایحه ای را به منظور تصویب بـه مجلسین تقدیم نمایند کـه هرفردخارجی بدون اجازه قانونی دراین کشور اقامت دارد چنانچه ظرف30روز از کشورخارج نشوند بشدت مجازات گردند».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«موفقیتی درراه نیست؛من یکی ازاعضای جبهه ملی هستم،مطلبی راکه شمابه قلم مصطفی رحیمـی چاپ کردید سدی هست درمقابل انقلاب بزرگ ایران کـه خون بی شماری راتااینجا گرفته است.درجواب آقای مصطفی رحیمـی حتما بگویم کـه پس ازبرنامـه های بی شماری کـه ایشان به منظور رد مسائل اجتماعی ودینی آقای دکترعلی شریعتی انجام داده وبه هیچ وجه موفق نشدند،حال سنگ بزرگتری برداشته اندکه هیچ موفقیتی راکسب نخواهدکرد.خوشحال خواهم شد کـه این مطالب رادرروزنامـه آزادتان درج کنید».
«نمونـه ای ازدمکراسی؛ازقول اینجانب بـه آن خانم خانـه داری کـه گفته بـه همـه خواهم گفت کـه دیگر روزنامـه آیندگان رانخریدبگویندکه هدف انقلاب مارسیدن بـه آزادی بیـان ودمکراسی واقعی هست وستون حرف های مردم آیندگان نیونـه هایی ازاین دمکراسی هست که فعلا بدست آورده ایم وبخاطر آن شـهید داده ایم».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(3052172):؛
«نگذاریم آزادی بمـیرد؛حمـیدمظفری:آقای دکترعبدالرضاحجارزی ازچاپ اعلامـیه چریک های فدائی خلق درروزنامـه ناراحت ونگران شده هست واظهارعقیده کرده بودندکه چاپ بیـانیـه هایی ازاین دست موجب متلاشی شدن انقلاب اسلامـی ملت ایران مـی شود.مـی خواستم بـه ایشان بگویم:آقای دکتر!بااین محدودیتی کـه شما توصیـه مـی کنید،آزادی مطبوعات خواهدمُردواگراشخاصی مثل شما پیداشوندکه حق هیچگونـه اظهارنظری رابرای مخالفان خودقائل نباشنددیگر حرف ازآزادی وآزادگی مفهومـی نخواهد داشت».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«جوانان آگاه باشند؛75سال دارم واسمم مریم است.روزهای بسیـاردشواری رادراین مملکت بـه چشم دیده ام وامـیدوارم کـه جوانان ونوجوانان این مملکت آگاه باشند کـه دارنددست بـه چه اعمال حساسی مـی زنندوآرزومـی کنم کـه ازکَرده خودپشیمان نشوند».
«چراسنجانی رنگ عوض مـی کند؟:یکی ازکارمندان وزارت امورخارجه هستم.دکتر سنجانی درمصاحبه خودبامجله«پاری مارچ»شماره29صفحه81،مخالفت خودراعلنابا روحانیون بیـان کرده هست ودرپاسخ این سوال کـه چنانچه شـهبانو نایب السلطنـه بشوندچه نظری داردید؟گفت:هیچ اشکالی رادرصورت وقوع این اتفاق نمـی بینم.بنا براین من مـی خواهم بدانم چرارهبرجبهه ملی هرلحظه رنگ عوض مـی کند؟».
«مرجع تقلید باوصیت عوض نمـی شود:محمدبزرگیـان:لطفادرپاسخ خانم فریبا مستشاری کـه ازآیت الله شریعتمداری تقاضاکرده کـه وصیت نامـه آیت الله بروجردی را درروزنامـه هاکلیشـه کنندتامعلوم شودچه مقامـی بعد ازایشان مرجع تقلیداست؟ بنویسید کـه مرجع تقلید ازطریق وصیت نامـه برگزیده نمـی شود».
«ساکنان بریـانک وهفت چنارپرسیده اند؛چرامسجداعتمادتعطیل است؟گروه کثیری از اهالی بریـانک وهفت چنارضمن بیـانیـه ای درخواست گشوده شدن مسجداعتمادکه ازآغاز محرم تاکنون هیچگونـه برنامـه وفعالیتی سازنده اسلامـی نداشته شدند. آن ها درقسمتی ازبیـانیـه نوشته اند:دراین موقعیت حساس تاریخی کـه همـه گروه های اجتماعی باشرکت درجشن اسلامـی علیـه ظلم وفساد بپا خاسته اندمتاسفانـه این مسجدکه مـی توانست پایگاه مطمئنی به منظور ساکنین این محله باشد،با سکوت خود همـه کشتارهای دستگاه طاغوتی راتائیدکرده است».
27دی ماه13547روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172)::
«سرقت عجیب؛کاشانی:چندشب پیش بعدازساعات حکومت نظامـی ومنع عبورو مرورمغازه جواهر فروشی«نیـازمری»درچهارراه استانبول مورددستبردقرارگرفت وکلیـه اموال وطلاهای موجوددرآن بـه سرقت رفت باتوجه بـه اینکه درساعات منع عبورومرور هیچجرات رفت وآمددرشـهر ندارد،مساله سرقت این مغازه باعث شگفتی شده است».
«ازماهم بنویسید!علی ساسانی:آقا،مااینجادرمحله گیشاهمـه شب وهمـه روز،جلسات سخنرانی ومـیتینگ و تظاهرات داریم،امامتاسفانـه درروزنامـه تان هیچ اشاره ای بـه فعالیت های ما نمـی شود. تنـهادرجنوب شـهرحرکت های آگاهانـه وجودندارد.در شمال شـهرهم برعلیـه سلطه استبدادمبارزه مـی کنند».
27دی ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«دادستان آبادان تاکنون چه مـی کرد؟محمدرضاهاشمـی:وزیردادگستری درمجلس گفت:رئیس دادگستری آبادان ضمن بیـهوده دانستن اقدامات انجام شده درباره سینمارخواستارتجدیدتحقیقات درباره این واقعه شده است.پس دادستان آبادان دراین مدت مشغول چه کاری بوده است؟».
28دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«مـهندس سیدحسن شریعت زاده:آیت الله علامـه نوری،شیخ فضل الله نوری دشمن مشروطیت راشـهیدنامـید.ونـهضت حاضررادنباله روافکاراودانسته است.وای براین حکومت کـه ایشان نوید مـی دهند».
28دی ماه1357روزنامـه اطلاعات؛تلفن:328431
«همبستگی بی نظیر؛حاج عزت الله رائین:دیروزشاهد یک همبستگی بی نظیر بودم. وانتی متعلق بـه شرکت تعاونی اسلامـی تخم مرغ راکیلوئی10تومان مـی فروخت مردی ازمسئول فروش پرسیدند چندکیلوتخم مرغ دارید؟جواب داد150کیلو.مردبلافاصله1500تومان ازجیبش درآوردوبه فروشنده دادو گفت:لطفابقیـه راکیلویی9تومان بفروش!».
«حسین یزدانفر،دانشجو:انقلاب ایران متعلق بـه همـه گروه هاوقشرهای مبارزاست ولی عده ای آنرامتعلق بـه خودمـی دانندوحق فریـادکشیدن بـه گروه های دیگررانمـی دهند.ماکه علیـه دیکتاتوری مـی جنگیم،خودمان نباید دیکتاتور باشیم».
«خانم حاجی اصفهان:شـهداجوان نبودند!درروزنامـه اطلاعات روز5شنبه گذشته تعدادی عازشـهدای عضوسازمان مجاهدین خلق چاپ کرده بودید کـه شاید قصدچنین بوده هست که وانمود کنید همـه این شـهداجوان بوده اند.حال آنکه باکمـی دقت بـه مدل آرایش موی سرولباس آنـها توجه کنیدمتوجه خواهیدشدکه صاحبان این عهاقاعدتابایددرحال حاضر40سال بـه بالاداشته باشند. بخصوص کـه چندنفراز آنـهامحصل دبیرستان رهنمادرخیـابان مولوی بوده اندوشوهرمن اغلب آنـهارامـی شناسد.بنابراین خوبست بجای اینکه بـه این طریق مردم راتحت تاثیر قراردهیدآنـهارابه فجایعی کـه ازاین بعد دامنگیر ملت خواهدشد آگاه سازید».
«طرزتهیـه کوکتل مولوتف؛خانم زمانی:درباره فدائیـان خلق کـه روز5شنبه درروزنامـه قلم فرساسی کرده بودیدباید بگویم کـه آزادبودن مفهومش کمونیست شدن نیست.جامعه روحانیت به منظور آزادی ازقیداستبدادبپاخاست،اماکمونیست هابرای تجزیـه ایران مـی کوشند.یـاآرم این فدائیـان باآن داس و چکش وستاره کذائی حکایت از خط مشی سیـاسی اینـهاندارد؟ارباب قلم ومطبوعات ماباید هوشیـار باشندکه چنین گروه هایی درون نـهضت اسلامـی مارخنـه نکنندودرچارجوب اینگونـه گزارش هاجانب احتیـاط راازدست ندهند.اینـهاهمان عناصری هستندکه بجای بانک الله اکبر وبجای تدریس مسائل مذهبی طرز تهیـه کوکتل مولوتف رابه جوانان یـاد مـی دهند!».
«مسئولیت روشنفکران ومطبوعاتی ها؛صحبت الله محسنی:مردم بویژه روشنفکران ومطبوعاتی هابایدمتوجه باشندکه دراین شرایط حساس مملکت بسوی یک دیکتاتوری تازه درپیش نرود وهرآدم ناواردی بـه اسم اسلام وحکومت اسلامـی قانون من درآوردی وضع نکندکه باعث دلزدگی مردم و دین و مذهب باشد.رهبران مذهبی نیزباید مردم رابااصول حکومت اسلامـی آشنا سارند».
«طرفدارآیت الله شریعتمداری هستم؛ساداتی:ازسوی مردم آذربایجان صحبت مـی کنم.اگرخدای ناکرده یک موازسرآیت الله شریعتمداری کم شود،کلیـه آذربایجانی های غیورعلیـه مخالفان ایشان بپاخواهندخواست».
«امام جمعه های ساکت؛تیمورداداشی:باآنکه نزدیک یکسال هست صدای آزادیخواهی ملت ایران ازمساجد بگوش مـی رسد،گروهی ازامام جمعه هاساکت مانده اند».
«شـهین.ج:ماشـهیددادیم تاازاستبدادرهائی پیداکنیم.حالابااستبداددیگری مواجه هستیم».
«50سال بـه عقب مـی رویم؛رضاعباسی:آیت الله خمـینی گفته است:مردم بـه تظاهرات ادامـه دهند.حتی اگرشـهید شوند.درحالی کـه مامـی خواهیم جلوی فساد گرفته شودنـه اینکه بااین کشت وکشتار50سال بـه عقب بازگردیم».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172):
«آیـا کمـیته انقلاب،شـهریـه بچه مرا مـی دهد؟:اسم من«اسلامـی»است والان کـه دارم باشما صحبت مـی کنم ازناراحتی وعصبانیت درحال سکته هستم.مـی دانیدچرا؟برای اینکه امروزصبح به منظور فرستادن هزینـه زندگی وشـهریـه پسرم کـه درآمریکا تحصیل مـی کندبه بانک ملی شعبه حافظ رفتم، اول ازمن ورقه تحصیل خواستندکه اصل ورقه و فتوکپی آنرا نشانشان دادم.وقتی کـه گفتم4هزاردلار، گفتند:که متاسفانـه بدستور کمـیته انقلاب شیراز1000دلاراری توانم بـه خارج بفرستم.حالا فهمـیدید کـه چرادارم سکته مـی کنم؟».
«باهم مـهربان باشیم:فاطمـه قدوسی راه:ساعت3بعدارظهرامروزدرخیـابان پهلوی روبروی پارک شاهنشاهی دونفرکه سواریک موتورسیکلت بودندبسرمن ریختندوضمن اذیت وآزارمن تمام لباس های مراپاره د.من فریـادزنان ازمردم کمک مـی خواستم اماهیچ یک ازافرادی کـه سواربراتومبیل ازاین خیـابان مـی گذشتندبه سمت من نیـامدند،مـی خواستم ازمردم بخواهم کـه قدری باهم مـهربان ترباشند».
30دی ما1357روزنامـه آیندگان؛حرف های تلفنی مردم(663173):
«اختناق تازه ای راتبلیغ مـی کنید؛پروین اسکندری،دانشگاهی:شماکه این روزها بـه بهای آزادی رسیده اید،چراازهم اکنون آنراآلوده مـی کنید.ادعاداریدکه باو اختناق جنگیدید،مطالبی درج مـی کنیدکه شاه راتاحدیک چی پائین مـی آوریدآیـاشـهامت داریدک کـه اظهارنظرهای مخالف آیت الله خمـینی راهم بنویسید».
«پاسخ معقول نبود:پاسخی راکه دکترعبدالرضاحجازی درجواب دکترمصطفی رحیمـی نوشته بودرا خواندم.معتقدم جواب ایشان معقول نبوده وازهمان نوع پاسخ هائی هست که تادیروزبرای معاون حزب رستاخیز تهیـه مـی دوامروزدرمقام تئورسین خودساخته جمـهوری اسلامـی به منظور مردم مسلمان تهیـه مـی کنند».
«چرااسامـی راعوض مـی کنید؟بزرگمـهر:به نظرمن تغییربی رویـه ومتعصبانـه نام بعضی ازشـهرهاو محلات ازسوی گروه هایی ازمردم،نوعی بت پرستی تازه است».
«برخوردعقاید پیش مـی آید؛سهیلاشکری:الآن موقع همبستگی است.مساله مـهم مبارزره است.متاسفانـه دردانشگاه وخیـابان ها داردبرخوردعقاید پیش مـی آید».
«کشته دادیم نتوانیم حرف بزنیم؛نریمان درفشی:درراهپیمائیی اربعین گروهی از استادان و دانشجویـان باشعارهای مربوط بـه نـهضت،ازجلوی سازمان ملی دانشگاهیـان شروع بـه راهپیمائی دولی مقابل خیـابان اسکندری موردحمله و اهانت گروهی افرادکه سوارمـینی بوس بودندوشعارهای مذهبی مـی دادندقرار گرفتند».
«روزنامـه هامـی شود؛مـهین اسلامـی:حالاکه روزنامـه هاتوسط بعضی گروه ها مـی شود،خواستاربازگشت شاه هستم».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم:تلفن663173
«پول حواله نکرده ام؛ابوالقاسم پرتواعظم:من درهیچ یک ازماه های گذشته بیش از400دلارارزبرای هزینـه زندگی وآموزش فرزندم محسن پرتواعظم کـه دانشجوی دانشگاه آبوکرکی است،پول حواله نکرده ام».
«چرادیگران حرف نزنند؟خانم سجادی:به خاطردرج مقاله دیکتاتوری نـه درهرلباسی، متشکرم.چرادر روزاربعین،مذهبی هااجازه ندادندگروه های دیگر حرف شان را بزنند».
«کمونیست هادرراه پیمایی!زمانی:عده ای کمونیست بابهانـه عآیت الله خمـینی درون روزاربعین مـی خواستنددرصفوف مذهبی ها رخنـه کنند».
«شعاردربرابرنفت!عیسوی:چندنوجوان وجوان جلوی م راگرفتندوگفتنددرصورتی بـه تونفت مـی دهیم کـه شعاری راکه ما مـی خواهیم بگوئی.آیـااین هست آن آزادی کـه نوید مـی دادند؟».
2بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«چراشعارراپائین آوردند؟فاطمـی:در اربعین شرکت داشتم.ودیدم شعارهایی چون:مرگ برامپریـالیسم،خروج ایران ازپیمان سیـاسی ودفاعی سنتو،آزادی احزاب ازسوی ماموران انتظامات پائین آورده شد.مـی خواستم ازبرگزارکنندگان تظاهرات بپرسم چرابامحتوای این شعارها مخالف است؟».
«دیکتاتوری ازنوع دیگر!آذرپاد:در اربعین دیدم عدکترقبادی شـهیدراه حق راکه مادرش دردست داشت پاره د.این راه مـی تواندسرآغاز تسلط دیکتاتوری ازنوعی دیگر باشد».
«دمکراسی واقعی!عبدالله تهرانی:اربعین روزی بودکه روحانیون به منظور تظاهرات انتخاب کرده بودند.انی کـه طرفدار جمـهوری اسلامـی نیستندمـی تواننددر روز دیگری تظاهراتی ترتیب دهند.والبته بـه این اصل معتقدم کـه بایدحرف شان رابزنند.و دمکراسی واقعی یعنی همـین!».
3بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
یـادداشت سردبیر:ازطرف چهی سخن مـی گوئید؟
«خانمـی بـه هیـات تحریریـه روزنامـه مراجعه مـی کندوبانشان کارت شناسایی مدعی مـی شود کـه ازسوی یک هزارتن ازاعضای وزارت خارجه صحبت مـی کند!به تلفنی گوش مـی دهیم کـه از اعتصابیون وزارتخانـه یـاسازمان بزرگی هست واعتقادداردکه گفته هایش عقیده همـه همکاران اوست! یـادداشتی بـه دفترروزنامـه رسیده است«ماامروزبانـهضت اسلامـی همبستگی کردیم…».آن خانم و این آقا ویـادداشت کـه یـا باپُست ویـااشخاص مـی رسد ازطرف چهانی سخن مـی گویند!؟… دمکراسی حق آزادی بیـان واندیشـه است،این فرصت رابما مـی دهدکه عقاید خودمان رارُک وگویـابیـان داریم.اگربخواهیم ازسوی دیگری صحبت کنیم بایدقبلا نظراورا پرسیده باشیم…به مابگوئید ارسوی چهی کدام گروه وچه سازمانی سخن مـی گوئیدوبااین اطلاع کوتاه ماناگزیرنخواهیم شد بـه صدها نامـه وهزاران تلفن اعتراضی پاسخ بدهیم…».
2بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یک خواننده:روانی؛شماروانی شده اید.من نـه کمونیست ونـه مذهبی هستم. ولی سوال مـی کنم چرااینقدرسنگ امام خمـینی را بـه مـی زنید؟».
«آیـا مـی ترسید؟یک خانم ناشناس:ماشاه رادوست داریم.واگربنویسیدچماق بدست ها وننویسید طرفداران شاه،ماکیوسک های اطلاعات را آتش مـی زنیم».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172)
«آقای تنکابنی شما دیگرچرا؟یک خواننده:من بـه عنوان فردی کـه بخاطر کتابهایتان و نوشته هایتان بشما احترام مـی گذارم،به هیچ وجه انتظارندارم کـه شماصرفابه این دلیل کـه نویسنده هستیدو قدرت قلم دارید،فردی رابدلیل عقیده شخصی خودش مورد تمسخرقراردهید.این تمسخرشما مغایر اصول آزادی هست که مابرای آن خون شـهید داده ایم.هرچندکه عقیده شخصی من وشما باآن خانم مغایرباشد.مابرای آزادی مـی جنگیم وآزادی مابدست آوردن حق قلم وبیـان است.نـه تمسخرو سرکوب عقاید مغایرعقایدما».
«مواظب توطئه باشید!یک معلم:من یک معلم هستم ونمـی خواهم نامم رافاش کنم. درهمسایگی مادوبرادرزندگی مـی کنندکه هردوازعاملان فعال ساواک هستند.چندروز پیش بـه دانشگاه رفته بودم واین دوبرادررادرآنجادیدم.یکی ازآن هادرلباس یک مذهبی متعصب شعارحزب فقط حزب الله ومرگ برکمونیسم رامـی دادودیگری شعار:اتحاد،مبارزه،پیروزی راکه شعارکمونیست هاست،تبلیغ مـی کرد!این واقعیتی هست که من بـه چشم خوددیده ام وریشـه تمام توطئه های فعلی رادرتوطئه ساواک مـی دانم.به مردم بگوئید دراجرای این نقشـه هاکمک نکنند».
«ارتش اسلامـی واقلیت ها!امضاءمحفوظ:درمصاحبه آیت الله دستغیب آمده بودکه درون ارتش اسلامـی آینده ازاقلیت های مذهبی سربازنخواهندگرفت.درحالیکه اقلیت های مذهبی دراعلامـیه های متعددهمبستگی خودراباانقلاب ایران ابراز داشته اندوتصورنمـی کنم اظهارنظرآیت الله دستغیب منطقی ودرست باشد».
«سخنگوی مذهبی هاهستید!یک آقای عصبانی:روزنامـه ها بایدبی طرف باشندوبا مطالب منطقی ومستدل خوانندگان راارشادکنند.اماشما تنـهاسخنگوی مذهبی ها هستید.نـه بی طرف».
5بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«تلگرام بـه خدا…!بنده ناچیز:بیژن بیژنی:لطفارونوشت این تلگرام مرا بخداچاپ کنید:پروردگارا!دراین قسمت ازدنیـابرای آزادی انقلاب شده،انقلاب بـه ثمررسید.آزادی نرسید.آنچه هم بودرفت.کسب تعطیل شد.بنزین،نفت،نان،سیگار،روزنامـه و…صف شد.نفس کشیدن هم.آزادی کافی است. استدعا فورا دیکتاتوری فرست،نگرانیم!».
8بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«قهرمانی،قهرمان نیست؛(م.م.آذربایجانی):شماکه ازصفرقهرمانی یک قهرمان ملی ساختید.واو را بـه اوج رساندید.آیـامـی دانیدکه این بـه اصطلاح قهرمان ملی درخطه آذربایجان ودرزمان پیشـه وری چه جنایتی رامرتکب شده است؟اگرنمـی دانیدازمردم آذربایجان بپرسید؟».
«حکومت اسلامـی یـاجمـهوری اسلامـی(اکبرحبیب فر):گفته ونوشته مـی شود جمـهوری اسلامـی وحکومت اسلامـی.اگرمنظورامام خمـینی حکومت اسلامـی درون چهار چوب قانون اساسی هست که باتغییرموادقانون اساسی مُیَسَّرمـی باشد،ولی اگر جمـهوری اسلامـی هست بایدبگویم بدون توسل بـه آرای عمومـی چگونـه مـی توان گفت: دمکراسی رعایت شده است.ازطرفی جمـهوری درایران بـه جمـهوری کمونیستی ختم مـی شود».
«پرسش ازقرآن؛ارآیـات عظام درخواست مـی کنم به منظور جلوگیری ازخون ریزی های بیشتردراین مملکت دست کم بـه قرآن کتاب آسمانی.مسلمـین متوسل شوندو استخاره کننداگرراه داددرنظرات خودپافشاری نمایند».
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«تکلیف مردم با«باید»ها؛زیبا:تکلیف مردم درمقابل کلمـه«باید»چیست؟بااین بایدها چه برسرآزادی ودمکراسی مـی آید»!
9بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«بازهم شک دارید؟(احمد.ب):آقای بختیـارنخست وزیرطی مصاحبه ای کـه اخیرا از شبکه رادیو تلویزیون پخش شدباقاطعیت اعلام کردکه نـه دهم جامعه روحانی طرفدار ایشان هستند.چون ممکن هست بعضی ازمردم دیرباروردراین گفته شک کنند،بنده اسامـی این نـه دهم ازروحانی هارابه شرح زیراعلام مـی دارم:1روحانی(منصور)وزیرزندانی2-روحانی(گلوریـا)خواننده3-روحانی(انوشیروان)هنگ ساز4-روحانی(فواد)عامل شرکت نفت انگلیس5-روحانی(تقی)سخنگوی استعمار6-روحانی (سپهبد)رئیس بازرسی نخست وزیری7-روحانی(وکیل)نماینده مجلس رسواخیزی8-روحانی (سرتیپ)عضوساواک9-ومـیزراقشنگ خان روحانی(جهنم مکان)حالابازهم شک دارید؟».
«پس کی روزنامـه؟(الف-یکتا):تادیروز«شاه نامـه»مـی دادید،امروز«آیت الله نامـه».پس کی مـی خواهیدروزنامـه بدهید؟».
«شـهیدنمایی چرا؟(شـهرام قائدی):این مرحوم سرگردمحبی راکه بـه عنوان شـهیدقلمدادکرده اید، روزی کـه من سربازوظیفه وکمک اسلحه دار بودم،25قبضه اسلحه ازمن تحویل گرفت کـه بعدهامعلوم شدتحویل چریک هاداده است.درنتیجه من به3سال زندان محکوم شدم. طلاق گرفت.وفرزندم مُرد.به این ترتیب کاری کـه این آقابامن کردجنبه شـهادت دارد؟».
9بهمن1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«چپی ها با علامت بـه مـیدان بیـایند؛صادقی-دانشجو:چپی هامـی توانندباعلامت مخصوص اعلام موجودیت کنندوبه مـیدان بیـایند.نـه آنکه درتظاهرات چندمـیلیونی ایجاد تفرقه کنند».
«آیندگان وضع خودش رامشخص کند؛یکی ازخوانندگان:باید بگویم این نـهضت اسلامـی هست واگر آیندگان وضع خودش را روشن نکندناچاریم ازروحانیون بخواهیم واکنش نشان بدهند».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172)
«بمن کمک کنید(خانم منجی):آقابخدامن20روزه کـه هرروزمـی روم توی صف نفت وبعدازچندساعت دست خالی برمـی گردم.تاحالاهرجوربودسرکردم ولی دیگرنمـی دونم چه کنم.تابحال همـی نیـامده کارت پخش نفت بـه من بدهد.ازکمـیته های امددوجوانان کـه نفت بـه درخانـه ها مـی برند تقاضادارم بمن کـه زن هستم کمک کنند.آدرسم هم این ست:خیـابان روزولت،جنب سینما دیـاموند، کوچه طوس،پلاک52».
11بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یـهودیـان بـه نـهضت وفادارند(خانم آناهیتا):آقامن یک یـهودی هستم.گویـااسرائیل مـی خواهددرایران مـیان یـهودی هاومسلمان تفرقه بیندازد.من اطمـینان مـی دهم بیشترین اقلیت یـهودی درایران هرگز حاضرنیستندازبرادران وان مسلمان خودراجداببینندچراکه آنـهاهم ایرانی هستندوخودراهمگام بانـهضت انقلابی ایران ورهبری امام خمـینی مـی دانند».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«لطفاحقوق هاراپس دهید؛فروغ وطنی:رهبرکنونی جبهه ملی درزمان دکترمصدق طبق قانون اساسی وزیرفرهنگ شد.واکنون بمدت25سال هست حقوق خودراطبق قانون اساسی دریـافت مـی دارد.مـی خواستم بگویم اگرقانون اساسی راایشان قبول نداردحداقل حقوق هایی راکه دراین 25سال گرفته است،لطفاپس دهد».
«جان حضرت آیت الله خمـینی درخطراست؛من یک پزشک متخصص قلب هستم ومـی خواستم تذکربدهم،فردی کـه اخیراخودرابه عنوان پزشک مخصوص آیت الله خمـینی جاکرده است، مورد تائید اکثرقریب بـه اتفاق پزشکان قلب ایران نیست.زیراسالهادرتهران طبابت پائین ترازاستانداردقابل قبول توام باسیـاه بازی بـه مردم ارائه داده هست واکنون نیز بـه علت فرصت طلبی خودحتما خیـال وزارت دارد.به اعتقادمن حتی اگر ایشان حُسن نیت هم داشته باشد،جان حضرت آیت الله خمـینی بـه علت عدم صلاحیت حرفه ای این پزشک درخطراست».
«تفاوت آقایـان؛آقاجان:بی جهت نیست کـه گروهی ازاین مردم بـه مطبوعاتی هابدبین هستند، که تا همـین چندی قبل رفت وآمدوگفتارفلان شخص سلطنتی ویـادولتی رابه خورد مردم مـی دادیدوامروز هم دستورات دههاآیت الله را.اصلامن مـی خواهم بدانم کـه دراین مملکت چندآیت الله وجوددارد؟…».
«مارانجات دهید؛خانم صفائی هستم:سال هاپیش شخصی بـه خواستگاری ماآمد.م بـه این ازدواج تن درنداد.خواستگارهمان وقت تهدیدکردکه بـه بدترین نحوعمل ماراتلافی خواهدکرد. حالا بعدازگذشت سال هاباتوجه بـه اینکه شوهرمن سرهنگ صفایی درسال1344فوت کرده.همـین شخصی نشانی وشماره تلفن منزل مارابه نام خانواده ساواکی بـه درودیوار زده وبعضی ازمردم ناآگاه وخوش باورراعلیـه ما برانگیخته است.این مساله سبب شده کـه من وفرزندکوچکم شب وروز درهراس بسر ببریم.محض رضای خداماراازاین مخمصه نجات دهید».
12بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172)
«جزنی وبقیـه راکشتند(کارمندبیمارستان501ارتش):ارقول من بنویسید:که درسال54بیژن جزنی و جلیلی رابه اتفاق7تن دیگردرحالی بـه بیمارستان501ارتش آوردندکه درشقیقه همگی آن هاجای تیرخلاص دیده مـی شد.بعدازشستشویک شب درسردخانـه بیمارستان ماندندوفرداصبح اجسادرا با اتومبیل کمـیته بـه بهشت زهرا منتقل د.بنابراین قضیـه فرارآن هاحقیقت ندارد».
«بمن توهین د(فریده رجایی):من درجنوب شـهرزندگی مـی کنم.که دیروزبرای کاری بـه اطراف مـیدان مخبرالدوله آمده بودم.روسری بـه سرنداشتم.گروهی کـه دراین محل تظاهرات مـی د بخاطرنداشتن حجاب بـه من توهین د.راننده تاکسی هم بـه همـین جرم ازسوار من خود داری کرد.درست هست که ماانقلاب کرده ایم اما آیـااین حرکات درست ومنطقی است؟».
«دلیل استعفای نمایندگان؛(یک آقا!):استعفای نمایندگان مجلس بخاطرپیـام امام خمـینی نیست، بلکه این «اوبسترکسیون ها»واستعفاهابخاطردولایحه ای هست که قراراست بزودی درمجلس مطرح شود.یعنی لایحه انحلال ساواک وتسریع درمجازات عوامل فسادنمایندگان منتخب رستاخیز مـی خواهندبه این ترتیب راه تصویب این لوایح راببندند».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«چرامـی نویسید«خمـینی مـی آید»؟کمـیته مجاهدین خلق:ازروزنامـه آیندگان بـه خاطر تیترروز چهارشنبه گله داریم چرامـی نویسیدخمـینی مـی آید،این توهین است».
«کارهیچ مسلمانی نیست؛اسم من نبوی است.به اعتقادمن هیچ مسلمانی حاضرنیست خانـه روسپی بیچاره ای رابه آتش بکشاند.آتش سوزی قلعه دنباله همان دسیسه هایی هست که هدف آن انحراف انقلاب ازمسیرواقعی آن است».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«یک سوال ازچریک های فدایی؛(عباس سنگی):ممکن هست ازچریک های فدایی سوال شوددراین موقع حساس وقابل انفجارکه تمام آیـات عظام به منظور جلوگیری ازخون ریزی بیشتردستورمنع شدن عملی داده اند،این فدائیـان بـه چه جهت افرادنظامـی راکه خورادآماده تیراندازی بـه مردم هستند باحمله های خود تحریک مـی کنند».
«اگرشرف داریداین چندکلمـه رابنویسید؛(مـهران-الف):آیت الله خمـینی هنگام ورودبه این درپاسخ خبرنگاری کـه پرسیده بوداینک کـه بخاطروطن قدم کی گذاریدچه احساسی دارید،گفتند:هیچی. تو خودبخوان حدیث مفصل ازاین مجمل».
«صلاح آقای بختیـار؛(عباس واعظی):بختیـاراگربه مردم فکرنمـی کنیدبه خودبیندیشیدکه بـه عذاب الهی گرفتارنشوید.بیش ازاین قدرت غیرقانونی خودرابه رخ مردم نکشیدوازکشتارمردم دست بردارید واستغفارکنیدکه صلاح دنیـاوآخرت شمادرهمـین است».
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«شوکه شدم؛آقامن حسن زاده هستم.ازمصاحبه خبرنگارخارجی باآیت الله خمـینی درون هواپیماسخت شوکه شدم.ومـی خواستم بدانم شخصی کـه به وطنش احساسی نداردمـی تواند راه حل مناسب به منظور بحران مملکت ارائه دهد؟».
«جناب سرهنگ بـه فکرملت خودباش؛خانم احمدی:درروزنامـه خواندم کـه سرهنگ قذافی گفته هست به انقلاب ایران کمک های مادی،معنوی واخلاقی خواهدکرد.مـی خواهم بگویم نمـی دانستم کـه ایشان تااین حدآزادمنش فکرمـی کنند؟چه بهترجناب سرهنگ بـه فکر ملت ومملکت خودشان باشندوبرای آنان دلسوزی کند،نـه ایران».
16بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«قانون خداوندی کدام است؛(افسرگرامـی):درروزنامـه هاازقول امام خمـینی ودرتوجیـه جمـهوری اسلامـی نوشته بودندکه فرق جمـهوری اسلامـی باانواع دیگرحکومت هااین هست که درحکومت های غیراسلامـی سیستم قانونگذاری بوسیله مردم ایجادمـی شود.مادرجمـهوری اسلامـی احکام خداوندی،که قانون ابدی هست به مورداجرادرمـی آید،بااجازه مـی خواستم ازامام سوال کنم قانون خداوندی کدام هست وآیـامفهوم مخالف بیـانات امام این هست افرادملت نمـی تواننددرسرنوشت خود سهیم باشند».
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:66317
«بعثت؛من هستم:به هنگام پخش فیلم بازدید مردم ازآیت الله خمـینی ازتلویزیون،چشمم بـه یک پارچه افتادکه روی آن نوشته بود:«بعثت خمـینی»درحالی کـه بعثت خاص پیـامبران است».
« ولی قلب رئوف ندارم!:آقا،اسم من مـیهن است.درروزنامـه خواندم کـه آیت الله شریعتمداری اظهارنظرکرده است:زن بـه خاطر داشتن قلب رئوف نمـی تواندقاضی باشد،من بـه عنوان یک زن پزشک عرض مـی کنم کـه مرتب باجسدمواجه هستم وحتی درموقع دانشجویی جسد راتشریح مـی کردم،لذااستدعایم این هست که این طرزتفکررابوجودنیـاورندکه زن قادربه انجام هیچ کاری نیست وزن تنـهاباید پخت وپزوبچه داری کند».
«روسپی خانـه این قدرمـهم است؟خواننده آیندگان هستم.این همـه موسسات خصوصی ودولتی کـه برای رفاه آسایش مردم درست شده بودبه آتش کشیده شده وشماحتی نامـی هم ازآنـها را نبردید.ولی یک روسپی خانـه این همـه اهمـیت داردکه آیندگان آن رادرصفحه اول آنـهم باتیتردرشت چاپ مـی کند؟»
«وام یـادام؟:هماهستم.شنیده ام کـه دولت انگلیس حاضرشده بـه دانشجویـان ایرانی بـه خاطراوضاع نابسامان کشوروام بدهد.به عقیده من این هم یک دام خطرناک است».
«توصیـه ای بـه جای کشتن:رضاقلی نژادهستم.مـی خواستم بـه گروه توحیدی کـه مسئولیت ترور فریدون زندعضوساواک رابه عهده گرفته است،توصیـه مـی کنم کـه بجای کشتن افرادآنـهارا مجبور کندسایرهمکارانشان رامعرفی تامسببان مصائب ملت،دریک دادگاه خلق محاکمـه شود».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«بدترازساواک؛ک-اسدللهی:مـی گویندکه سازمان امنیت 4300نفرعضوداشته است.حالامن مـی گویم کـه برخلاف تمایل آیت الله خمـینی عده ای دارندسازمانی بدترازساواک بوجودمـی آورند».
«بهتراست تغییرملیت دهند؛خواننده روزنامـه تان هستم.آقای باقرمومنی طی مقاله ای درآیندگان مطرح کرده هست که کشورهای سوسیـالیستی مانندشوروی مـی توانندبه انقلاب ایران کمک کنند. بهتراست ایشان هرچه زودترتغییرملیت بدهندوبروندبه همان کشورهای مورددلخواهشان ».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«دیکتاتوری رسید؛اسمم منوچهری است:دیکتاتوری کـه عده ای آنرانویدمـی دادندفرارسید.وآن همـین دولت بارزگان هست که هربا آن مخالفت کند،کافرشناخته خواهد شد».
19بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات؛خط ارتباطی ماباشما-311210
«حتی یک روز هم زندانی نشد؛درپاسخ آقای شـهرام قائدی کـه مدعی بودهنگام دوره سربازی سرگردمحبی25قبضه اسلحه تحویل گرفت وآنـهارابه چریک هاتحویل و موجب شدتامن بـه زندان بیفتم،بایدبگویم چنین ادعایی صحیح نیست.زیرادرآن موقع من مسئول رکن2بودم وبخوبی اطلاع دارم کـه سرگردمحبی11قبضه اسلحه کمری بردوجریـان راطوری ترتیب دادکه هیچدرمظان اتهام قرارنگیردوآقای شـهرام قائدی حتی یک روزهم زندانی نشد».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«وای ازفردا؛م.تهرانی هستم:مـی گویندحکومت مـهندس بازرگان حکومت الهی هست وقیـام برضداو قیـام برضدخداست وجزای چنین کافرانی درشرع معلوم است،مـی گویند:«گرمسلمانی دراین هست که حافظ دارد،وای اگرازپس امروز بودفردائی؟».
«تحویل مشت های گره کرده؛خانم حکمت،روانشناس کودک:من ازکلیـه پدران ومادران تقاضادارم از شرکت کودکان سنین2تا8سال درتظاهرات جداگانـه خودداری کنند.زیراکه دیدن مشت های گره کرده بی نـهایت درذهن آنـهااثرخواهدگذاشت وفرداهمـین کودکان مشت های گره کرده خودرادرهر موضوعی کـه باب مـیلشان نباشدتحویل پدرومادرشان خواهندداد».
«ترس ازکافربودن؛اسمم سعیداست.آیت الله خمـینی گفتندمخالفت بابازرگان مخالفت باشرع هست وآیـااین صحیح بـه نظرمـی رسدقبل ازاینکه نظرمردم رابخواهندآنـهاراازکافربودن بترسانند؟».
21بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما؛تلفن:305172
«پیوندسرنوشت ماوشما(گروهی ازیـهودیـان ایران):باتوجه بـه مصاحبه ساختگی شخصی بنام سیما نتوف بـه عنوان نماینده یـهودیـان ایران بارادیواسرائیل وانتشاراین خبرکه گویـایـهودیـان ازترس درخانـه های خودمخفی شده اندودسته جمعی قصدفراردارندمااعلام مـی کنیم کـه هدف دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل جدا یـهودیـان ایران ازمبارزات مردم ایران است.درحالی کـه یـهودیـان ایران با نـهضت ملت ایران پیوندناگسستنی دارند».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)احزاب وگروه هاوسازمانـها
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
بولتن کانون نویسندگان ایران باپیـام هنرمندان ایران منتشر شد:
«به آذین را آزاد کنید»
«جبهه ملی بـه مناسبت عزای ملی(فردا)مردم رابه اعتصاب عمومـی دعوت کرد».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
«ازطرف آیـات عظام خمـینی،شریعتمداری،مراجع تقلید،جامعه روحانیت تهران وجبهه ملی ایران، فرداعزای عمومـی اعلام شد».
انجمن اسلامـی معلمان:
«محصلین فقط امسال درس واقعی آموختند».
«سازمان آزادیبخش فلسطین بـه امام خمـینی پیشنـهادکمک کرد».
«مـیتینگ حزب سوسیـالیست فرانسه بـه حمایت از مبارزات ملت ایران».
اعلامـیه سازمان چریک های فدایی خلق:
«درآخرین اعلامـیه خود،دولت جدیدراتوطئه جدیدامپریـالیسم دانسته اندواعلام کرده کـه امپریـالیسم آمریکا سالهاست ازموجودیت رژیم دفاع مـی کنداکنون درمقابل طوفان رزمجویـانـه خلق های ایران به منظور نجات حاکمـیت متزلزل خود،جمعی سازشکار رابه تشکیل دولت غیرنظامـی ترغیب کرده است».
19دی ماه1357روزنامـه آیندگان
پنج سازمان معتبرملی ازاعلامـیه آیت الله طالقانی پشتیبانی د:
«تسویـه حساب های شخصی مبارزه راتهدید مـی کند…ازاعلامـیه های بدون امضا خودداری کنید».
ازسوی داریوش هوده:
«حزب مـیهن پرستان ایران تشکیل شد».
20دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«خانواده های شـهدای مجاهدین خلق درروزنامـه اطلاعات».
21دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«جمعیت آزادی خواستار رفراندوم عمومـی شد».
21دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«اتحادبرای آزادی»دریک پیـام کوتاه،پیروزی شکوهمند اهل قلم رادربدست آوردن آزادی های حقه خودتبریک گفتند».
دراجتماع اعضای کانون مستقل معلمان پایتخت:
«ازصمدبهرنگی وسایرآموزگاران شـهید تجلیل شد».
22دی ماه1357روزنامـه کیـهان
ابوالفضل قاسمـی«عضوهیـات اجرایی جبهه ملی ودبیرکل حزب ایران:«
«نقابداران خیـانت پیشـه دیگرباربیدارشده اند…نـهضت مادر25سال پیش ازکجا شکست خورد؟ازوجود یک مشت عناصر فرصت طلب،خودخواه کـه مـی خواستند نـهضت رامونوپول خودسازند.هم اکنون صدهاسندنوکری،مزدوری وباجگیری آنـهااز استبدادواستعماردردست است…این کـه چون دزدان همراه قافله نـهضت شده ربودند.همـین کـه نـهضت سنگر اول مبارزه راتسخیرکردآنـها بـه عنوان فداکار نـهضت وبه عنوان سران نـهضتی کـه در حال جنگ وتلفات بودنداز آن غنیمت وسهمـیه مـی خواستند.دکترمصدق پیشوای ملت ایران بخاطر مصلحت از جیبب خود تسلیم باج گیری آنـهاشد. اماازبودجه محرمانـه دیناری بـه آنـهانداد.تاآخردست کاسه صبرش لبریز شددستور داد پای این باجگیرها رااز وزارتخانـه هاقطع د.اینان تسلیم جیره های استعمارشدند.روبروی نـهضت ما ایستادندتاآنجاکه آیت الله کاشانی دکترمصدق را مـهدوالدم اعلام کرد.آن دیگری بـه زاهدی پیوست، سربازفداکارنـهضت سربازخطاکار ازکاردرآمد.رئیس شـهربانی مصدق رادزدیدند.اورا زیرشکنجه دست دردست عمال سیـاه گذاشتند.کودتای ننگین 28مردادرا بوجودآوردند.امروزاین مجاهدین شنبه،این نقابداران خیـانت پیشـه دیگربارپیداشده اند،خودآنـهاوفرزندان خیـانت کارشان مـی خواهنداین نـهضت را بپالایند«اسب تروا»ا آماده کرده اندتادرشکم این مرکب مقدس قراربگیرند».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«همبستگی»،خبرنامـه مشترک:سازمان دانشگاهیـان ایران،کانون نویسندگان وکمـیته دفاع ازحقوق زندانیـان سیـاسی درآخرین شماره خودنوشت:
«توقیف هرروزنامـه هزارهانشریـه خلق الساعه مـی آفریند».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«نمایشگاه عومبارزات سازمان مجاهدین خلق».
قطعنامـه سازمان ملی دانشگاهیـان ایران:
«سیل خروشان دردانشگاه چگونـه براه افتاد؟».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
رئیس کلانتری تبریزترورشد:
«چریک های فدائی خلق مسئولیت ترورسرگرداحمدی رابرعهده گرفتند.ساعت15/8دقیقه صبح امروز،رئیس کلانتری یک تبریزودوپاسبان همراه وی بارگبارمسلسل موردسوء قصدقرارگرفتند.رئیس کلانتری بلافاصله کشته ودوپاسبان همراهش مجروح شدند.ساعت8وربع امروزسرگردمجیدمجیدی کـه ازمنزل ضاربین نامـه ای بـه این شرح ازخودبجاگذاشته اند.سرگردمجیدی رئیس کلانتری یک تبریز درساعت25/8بخاطرارتکاب جنایـات بی شماری کـه درحق مردم مبارزمـیهن مادرتبریزرواداشته بود توسط یک واحدعملیـات ازرزمندگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران اعلام گردید».
بدعوت جبهه ملی ایران:
«دههاهزارنفردربازاراجتماع د».
چریک های فدائی مسئولیت3حمله را بـه عهده گرفتند:
«سازمان چریک های فدائی خلق طی نامـه ای مسئولیت حمله مسلحانـه بـه یک واحدارتشی درخیـابان آناتول فرانس ودرمقرنیروهای نظامـی درخیـابان های بهبودی وپارک(واقع درخیـابان شـهباز جنوبی)رابه عهده گرفتند.حمله بـه مقرنیروهای نظامـی درروز18دی ماه صورت گرفته است».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«حزب توده خواهان جنگ مسلحانـه شد».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
به آذین:«دشمن هنوزقوی است».
نامـه گروهی ازدانشجویـان دانشگاه تهران بـه آیت الله طالقانی:
«گروهی ازدانشجویـان دانشگاه تهران درنامـه ای بـه حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی و آزادی عقیده وبیـان به منظور همـه نیروهای مبارز شدند.دراین نامـه آمده است:درتاریخ24دی ماه1357در محوطه دانشگاه تهران کـه دانشجویـان قصد داشتندبه راهپیمائی برداخته وازمحوطه خارج شوند صدای عده ای ازمردم بـه تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس ازپاره اعلامـیه های غیراسلامـی باشعارهای درودبرمجاهد،مرگ برمنافق،حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله،مرگ برکمونیزم،مانع حرکت صف طویل دانشجویـان گردیدند…اگرضیق وممانعتی بوده ازطرف دشمن جهانخواربود،نـه ازدوست.ولی متاسفانـه مـی بینیم کـه عده ای گمان مـی برندمـی توان دیکتاتوری گذشته را علیـه نیروهای اپوزیسیون تجدید گردد».
چریک های فدائی خلق وابستگی خودرابه هرکشوری ردد:
«دربیـانیـه ای درتوضیح آرم این سازمان بستگی خودرابه هریک ازکشورهای سوسیـالیستی ردکرد. سازمان اعلام کرده است:چریک های فدائی خلق عامل بیگانـه نبوده وبه هیچ کشورخارجی وابسته نمـی باشد».
26دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
به آذین(محموداعتمادزاده دریک مصاحبه):تجزیـه وتحلیل اتحاددمکراتیک مردم ایران ازاوضاع واحوال کنونی ایران:
«به آذین حرکت آینده نـهضت راچگونـه مـی بنید؟…شمافکر مـی کنید باتاسیس جمـهوری اسلامـی ویـاحکومتی ازاین قبیل بازصحبت از7بزرگتراز5است مطرح باشد؟».
ج:«متاسفانـه بایدبگویم من ازچنین چیزی کـه بی شک دشواریی هایی ببار خواهد آوردوموجب تفرقه درصفوف مردم مبارز کوچه وخیـابان خواهد شد،بیم دارم».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
دعوت نـهضت رادیکال به منظور راه پیمائی:
«به منظوربزرگداشت چهلمـین روزشـهادت سرورآزادگان جهان واعتراض بـه بقایـای رژیم استبدای از طرف روحانیت درروز اربعین برنامـه اعلام گردیده است.نـهضت رادیکال ایران ضمن تائید همگام باسایرافرادمبارزوگروه های ملی دراین شرکت مـی کند».
27دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
استادان دانشگاه آزاد:اختناق وترورافکاررامحکوم مـی کنیم:
«استادان دانشگاه آزادایران وابسته بـه سازمان ملی دانشگاهیـان ایران طی بیـانیـه ای علیـه نفاق افکنی گروه های مختلف هشداردادند.به طورنمونـه درگردهمائی عظیمـی کـه به همت ودعوت کانون مستقل معلمان پایتخت بـه تاریخ18دی ماه1357در بهشت زهرابرپاشده بودعده ای ازعناصر نآگاه باایجادتشنج این اجتماع باشکوه راکه بـه منظوربزرگداشت خاطره شـهدای راه آزادی واستقلال ایران،تشکیل شده بود،از هم پاشیدندوتاسف انگیزاینکه باپاره تصویرشـهیدصمدبهرنگی… موجبات رنجش خاطرمعلمان مبارزرافراهم آوردند».
نامـه استادان دانشگاه صنعتی بـه آیت الله طالقانی:تفرقه قلب ایرانی رابدردمـی آورد:
«…تعمـیم یک چندانحراف ازسوی نیروهاویـاسازمان های غیرمذهبی بـه انحرافی بودن کل این جریـان فکری شیوه ای بـه غایت نادرست وناصادقانـه مـی باشد.پیراهن عثمان نمودن عملکردبغایت نادرست بخشی ازسازمان مجاهدین خلق درموردبخش دیگرعلیرغم انتقاداصولی ای کـه بخش غیر مسلمان نسبت بـه این عملکرداعلام داشته امری صادقانـه ازطرف نیروهای مذهبی نمـی باشد. شـهادت شریف واقفی به منظور همـه مبارزین دردآوراست.منتهابخشی از راتحت این لواارتجاعی خواندن دردآورترمـی باشد…نیروهای مذهبی درخطابه ها،شعارها،واعلامـیه هایشان بـه ذکر مبارزین ومبارزات نـهضت اسلامـی بسنده کرده وآگاهانـه ازارج نـهی بـه مبارزات دیگرنیروهااباداشته طرد شعارهایی ماننددرود برشـهدای راه اسلام،حزب فقط حزب الله،آزادی زندانیـان مسلمان و…نـه تنـها مبارزات دیگرنیروهاراکتمان نموده بلکه هیچ گونـه حق دمکراتیکی نیزبرای آنـهاقائل نیستند…نفاق موجودتابدان درجه حدَّت یـافته کـه بعضی عناصرنآگاه مذهبی حتی پرچم پرافتخارسازمان مجاهدین مسلمان راکه ازخون حنیف نژادهارنگ گرفته بـه عنوان پرچمـی غیرمذهبی پائین کشیده وآنرابه همراه عمعلم شـهیدصمدبهرنگی پاره مـی نمایند».
نامـه گروهی ازدانشجویـان دانشگاه تهران بـه آیت الله طالقانی؛عناصرمشکوک ایران رامنحرف مـی سازند:
«گروهی ازدانشجویـان دانشگاه تهران درنامـه ای بـه حضرت آیت الله طالقانی خواستاردمکراسی وآزادی عقیده،وبیـان به منظور همـه نیروهای مبارزشدند…درتاریخ24دی ماه1357درمحوطه دانشگاه دانشگاه تهران هنگامـی کـه دانشجویـان قصدداشتندبه پرداخته وازمحوطه خارج شوند، عده ای ازمردم بـه تحریک عناصری مشکوک جلووعقب تظاهرکنندگان راسدکرده وپس از پاره اعلامـیه های غیراسلامـی باشعارهای دوردبرمجاهد مرگ برمنافق حزب فقط حرب الله رهبرفقط روح الله مرگ برکمونیزم مانع ازحرکت صف طویل دانشجویـان گردیدند».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
دکترتکمـیل همایون(عضوجبهه ملی):
«ایران تنـهاکشورمطلقاوابسته دنیـاست».
«جامعه اسلامـی دانشگاهیـان اعلام موجدیت کرد».
28دی ماه1357روزنامـه آیندگان
چریک های فدائی خلق:
«انقلاب درانحصارهیچ گروهی نیست».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
جامعه اسلامـی دانشگاهیـان ایران دردومـین اعلامـیه خود،ایجاداختناق راازسوی نیروهای اسلامـی ردکرد.واعلام نمود:
«مبارزان راستین انقلاب اسلامـی بـه اعتقادات دیگروآزادی بیـان واندیشـه احترام مـی گذارند… اسلام ذاتا مع آزادی های واقعی هست ودین امری هست که بایدآزادانـه وآگاهانـه بدون هیچ گونـه جبروتحمـیلی پذیرفته شود.این صریح آیـه قرآن هست که درقبول دین اجباری نیست…متاسفانـه گروهی ازروشنفکران وقلم بدستان کـه تاکنون درصحنـه مبارزات مردم حضورموثرنداشتند،اکنون با استفاده ازآزادی هایی کـه به بهای خون شـهیدان نـهضت اسلامـی ایران به منظور مطبوعات بدست آمده قلم بدست گرفته وبه چون وچراهای انتزاعی ونمایش پرداخته اند.اینان حتما بدانند کـه مردمـی کـه جان برسرتحقق آرمانـهای خودنـهاده این گونـه قلم فرسایی ها وسخن پراکنی هاراصرفا وسیله ای به منظور گل آلود آب مـی دانند وعملا مجالی بـه این قبیل فرصت طلبی ها نخواهندداد».
اطلاعیـه انجمن پرستاران:
«انجمن پرستاران بـه هیچ دستگاه دولتی وابسته نیست».
30دی ماه1357روزنامـه آیندگان
به آذین:«به هرقیمتی حتما وحدت نیروهاراحفظ کرد(مقاله):
«کسانی کـه اتحاددمکراتیک مردم ایران راباحزب توده ایران یکی دانسته اندخواسته اند مارابایک برچسب سیـاسی کناربگذارند.مانسخه ازپیش آماده ای به منظور هیچ نوع انقلابی نداریم.آنچه حضرت آیت آلله خمـینی درموردآزادی بیـان وگروه های غیر مذهبی فرموده اند،بسیـاربجاوبه موقع است».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
کانون نویسندگان ایران:«تنوع افکارمبارزه راغنی ترمـی کند».
آخرین بیـانیـه کانون نویسندگان:
«هموطنان:درروزهای اخیر شاهدحوادث ووقایعی درگوشـه وکنار بوده ایم کـه باهدف های اساسی انقلاب ایران منافات دارد.حمله بـه صفوف گروه هایی ازمبارزان وجلوگیری ازتجمع یـاحرکت آنان بـه بهانـه اختلافات مسلکی یـاعقیدتی وجلوگیری ازارائه شعارهاوبرگزاری سخنرانی ها،ازاقداماتی هست که نـه تنـهاقلوب مبارزان راه آزدای ودمکراسی راجریحه دارمـی کند،بلکه مـی تواندتردیدهایی نسبت بـه آینده مبارزات ما،دراذهان بوجودآورد».
بازگشایی خانـه معلم:
«جامعه معلمان ایران(باشگاه مـهرگان)وجامعه معلمان وابسته بـه جبهه ملی ایران بـه منظورگردهم آیی وبازگشایی باشگاه مـهرگان دواعلامـیه منتشرد».
1بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
نامـه سازمان چریک های فدائی خلق بـه امام خمـینی
«اگردرک شماازشریعت ونـهضت اسلامـی درمبارزه ضدامپریـالیستی وضداستبدامـی باشد،مااین درک شماراصمـیمانـه مـی ستانیم.امااگربرخلاف این،قصدازتوسل بـه اسلام وتعالیم آن سرکوبی هر نوع تفکر وعقیده مخالف بـه بندکشیدن اندیشـه واحیـای شعارفقط یک حزب،وخفه هرندای آزادیخواهی زیرپوشش دفاع ازقرآن وشریعت باشدمطمئنیم هرمـیهن پرست آزاده ای آنرا محکوم مـی نماید…».
اطلاعیـه سازمان مجاهدین خلق:
«مسعودی رجوی سخنرانی دردانشگاه تهران4بهمن،سخنرانی مـی کند».
«تلگرام مجاهدین خلق بـه یـاسرعرفات».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«ازجبهه ملی به منظور شورای اسلامـی دعوت نشده است».
هشدار«به آذین»درباره تظاهرات امروزمـیدان قزوین:«تظاهرات جداگانـه بـه صلاح نیست».
اطلاعیـه:«سخنرانی ناصرزرافشان سالن ورزشگاه دانشگاه صنعتی تهران،ساعت5بعدازظهر 1بهمن1357».
2بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
حزب توده ازشورای انقلاب اسلامـی حمایت کرد:
«کیـانوری مـی گوید:رهبرمذهبی ایران پشتیبانی مارابخودجلب کرده هست وحزب توده عناصرعینی پیشرودر ایران راقبول داردومابه هرکاری دست مـی رنیم تاباایشان یک زبان مشترک بیـابیم».
جامعه حقوقدانان اسلام اعلام کرد:
«نحوه مجازات افرادفاسدومتجاوزبه حقوق مردم بـه حُکم آیـه شریفه44ازسوره مائده وامثال آن حکومت اسلامـی قریب التشکیل وملزم ومکلف است.ضمن منحله شناختن تشکیلات فعلی قضائی،کلیـه قوانین راکه خلاف شریعت مطهراست،ملقاوقوانین اسلامـی رابه موقع اجراگذارد… ملاحظه مـی گرددکه اعلامـیه هاونظراتی درباره موضوع مذکوردرمحدوده نظام قضائی غیراسلامـی موجودمنتشرومطرح مـی شودکه مفادآن علاوه براینکه بااستقرارحکومت اسلامـی موضوعامنتفی خواهدبود.من حیث المجموع ناقض برخی ازاصول ثابته نظام مزبورنیزهست.ازجمله منع عطف قوانین جزائی بـه ماسبق بـه نتیجه محاکمـه ومجازات مشارالیـهم بـه مجرد تشکیل حکومت اسلامـی حتما برمبنای فقه اسلامـی بـه عنوان محارب باخداورسول ومفسدفی الارض بـه نحوی کـه درآیـه33از سوره مائده آمده است،انجام پذیرد».
هیـات علمـی کارکنان ودانشجویـان آموزشگاه عالی آموزشیـاری دربیـانیـه ای نوشت:
«مابه نحوه اداره شبانـه روزی هاوروش های غلط تربیتی ازطرف مقامات عالی رتبه جمعیت همـیشـه معترف بوده واکنون نیزاین وضع راغیرممکن مـی داند.این مسئولین بدون توجه بـه نیـازهای مادی و معنوی فرزندان بی سرپرست آنـهاراوسیله ای به منظور جمع آوری پول ازمردم خیرودولت قرارداده اندو هرساله مـیلیون هاتومان کمک دولت ازبیت المال وکمک های مردم خیررابه جای مصرف به منظور تربیت وآسایش کودکان بی سرپرست».
شبیخون بـه منزل عضوشورای جبهه ملی:
«درخبرنامـه جبهه ملی ایران آمده هست که ساعت11شب چهارشنبه27دی ماه خانـه دکترعبدالکریم انواری عضوشورای جبهه ملی ایران موردتهاجم شخصی پوشان مسلح ومتجاوز قرارگرفته است.این عده دکترانواری راطلب مـی دکه وی درخانـه نبوده است.پس ازساعتی معطلی وتهدیدآنجاراترک کرده اند».
دکترانورخامـه ای:
«نگذاریدپرونده های ساواک بـه سرنوشت پرونده های شرکت نفت گرفتار شود».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان:
کمـیته همبستگی کارکنان صندوق کارآموزی:
«همبستگی مـی تواندامپریـالیزم رانابودکند».
نامـه چریک های فدائی خلق بـه امام خمـینی:
«درنامـه سرگشاده ای بـه حضرت آیت الله العظمـی خمـینی پیشوای بزرگ شیعیـان،سازمان چریک های فدائی خلق ایران مواضع وبرداشت های خودراتشریح کرده ومسائلی راکه انقلاب ایران باآن درگیراست،مطرح ساخته است…مابرخطراتی کـه تشدید توطئه آمـیزمخاصمات درون جبهه خلق انقلاب مردمـی وحق طلبانـه کنونی راتهدید مـی کندتاکید کرده ودرهوشیـار مردم نسبت بـه این خطرات لحظه ای تردید نخواهیم کرد…مذاهب مورداعتمادمردم،آزادی های فرهنگی،آداب وسنن مورداحترام وحمایت فعال خلق قرارگیرد.مردم بایدآزادباشند،خودشیوه زندگی خصوصی و اجتماعی خودراانتخاب کنند…بااین اوضاع واحوالی کـه حاکم است،بااین رفتارنابهنجاری کـه ازسوی برخی عناصرناآگاه کـه آگاهی سیـاسی شان ازسال های سیـاه دیکتاتوری درربوده بااین علائم متانت ومنطقی کـه گرفتارآنند،اگررهبران وسازمان های سیـاسی جامعه برخوردی مسئولانـه باآنچه کـه گفته آمده نکنندبیم آن مـی رود کـه صبروتحمل اقشاروسیعی ازمردم کـه حاضر نیستندمعیـارهای زندگی خصوصی وضوابط رفتاری واجتماعی شان را باالگوهای تحمـیلی وفق دهند،صبروتحمل گروه هایی کـه بافرهنگ خاص خود،باتفکروعقایدوافکارخاص خوددرجبهه مـیهن پرستان علیـه امپریـالیزم و نوکرانش مبارزه مـی کنندبسرآیدواین وحدت کلمـه کـه اینک باعظمتی باورنی طنین افکنده است،درهم شکسته شود».
دانشجویـان مسلمان دانشگاه تبریز:
«وجودجریـان های فکری مختلف طبیعی است».
پاسخ جبهه ملی بـه دکترامـینی:
«آقای امـینی شما هرگزبرای ملت مبارک نبوده اید».
3بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیـالیست».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«جبهه ملی ایران شب گذشته بشارت نامـه ای درموردبازگشت امام خمـینی بـه وطن انتشارداد:همت سربازان،حافظ جان امام خمـینی است».
«اعتراض شدید رهبر جبهه ملی بـه اشغال فرودگاه».
«مجاهدین خلق سفارت ایران درفرانسه رااشغال د».
با3هزارعضووبصورت یک سازمان شبه نظامـی:
«سازمان پاسداران شب مقررات منع عبورومروراجرامـی کند».
« زنان مبارز دردانشگاه:اتحادیـه انقلابی زنان مبارزبابرپایی دیروزازجلوی محوطه دانشکده فنی دانشگاه تهران،موجودیت خودرا اعلام کرد.این اتحادیـه باشعارهای هرچه فشرده ترباصفوف زنان ومردان انقلابی وبرقراربادحکومت کـه خدمتگزارواقعی توده های خلق ایران باشد، خودراآغاز بکارکرد».
خانـه معلم گشایش یـافت:
«این مراسم باپیـام آیت الله طالقانی آغازشد…باقرمومنی(نویسنده ومحقق)، محمد علی سفری (دبیرسندیکای خبرنگاران ونویسندگان)،مـهندس قندهاریـان(ازجبهه ملی)ودکتر هدایت الله متین دفتری(ازکانون وکلای پیشرو)اولین سخنرانان جلسه دیروز خانـه معلم بودند».
4بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
اعضای حزب باد بخوانند:
«حالانوکران دیروز،شعارزنده بادمردم مـی دهند».
رجوی:
«باخشونت نمـی توانندانقلاب راسرکوب کنند.ممکن هست دشمن دوباره پیشرفت کند».
نامـه مجاهدان آزادشده بـه آیت الله العظمـی خمـینی:
«مسعودرجوی ازبنیـانگذاران سازمان مجاهدین خلق کـه به تازگی اززندان آزادشده است،وموسی خیـابانی ازطرف مجاهدان رهاشده ازبند نامـه ای بـه آیت الله العظمـی خمـینی نوشته اندوطی آن دستیـابی بـه یک نظام اجتماعی عاری ازستم واستثمارراآرزو کرده اند:…پدرمجاهداعظم،مراتب آمادگی وجانبازی خودراکماکان درراه آرمان های توحیدی مکتب انقلابی اسلام کـه ایدئولوژی مجاهدین خلق ایران است،به پیشگاه معظم تقدیم کنند».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«اطلاعیـه اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران دربرابرجریـان اپورتونیستی(انحرافی)چپ نما».
5بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
مسعودرجوی(عضوبرجسته سازمان مجاهدین خلق دردانشگاه تهران):
«اسلام دینی نیست کـه مبارزه رادرانحصار گروه خاصی بداند».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«اعلام همبستگی حزب سوسیـالیست فرانسه بامبارزات مردم ایران».
8بهمن ماه 1357روزنامـه اطلاعات
اطلاعات اسرارترورهای سیـاسی 30ساله اخیر رافاش مـی کند؛مـهدی عراق رهبریک گروه افراطی اسلامـی گفت:
«ما3نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنـهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایـادی ودکتر اقبال بود».
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
مسعودرجوی:
«بتی رفته،اما بت پرستان هنوزهستند.عقیده هروجهاد ومبارزه هریـاهرگروه محترم است».
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
حرف های مردم؛تلفن:663173
رابطه حزب با سیـا؛مـهدویـان:
«آیـاچاپ خبرمربوط بـه اعلام موجودیت حزب کارگران سوسیـالیست وآخرین قسمت ازگزارش«بابودن سیـاجهان جای امن نیست».درآیندگان3بهمن اتفاقی است؟درترجمـه مذکورفاش شده هست که سیـاقسمتی ازهزینـه انتشارمجله«ان کانتر»راتامـین مـی کندواین همان مجله ای هست که بعضی ازکسانی کـه مـی خواهندحزب کارگران سوسیـالیست ایران بنانـهند،مدتهاباآن همکاری داشته اند»!
9بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«جمعیت آزادی دستگیری روزنامـه نگاران رامحکوم کرده است».
9بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«سازمان موحدین مسئولیت ترور دانشی رابه عهده گرفت:دی شب یک گروه کـه خودراسازمان موحدین معرفی مـی د،درتماس باآیندگان،مسئولیت تروردانشی نماینده مجلس ازآبادان رابه عهده گرفتند».
تحصن روحانیون تابازگشت آیت الله خمـینی:
«آیت الله طالقانی دیروز ساعت5به جمع متحصنان جامعه روحانیت درمسجددانشگاه پیوست. تحصن روحانیون کـه اززمان9صبح دیروزآغاز شده بـه مقارن آخرین ساعات دیروزگسترش یـافت… تحصن جامعه روحانیت مبارز دیرو باواکنش های تندی ازسوی محافل دانشگاهی واجتماعی ایران روبروشدوسازمان دانشگاهیـان وابسته بـه دانشگاه تهران وشورای مرکزی هماهنگی سازمان های دولتی وملی کـه اموربیش از50سازمان راهماهنگی مـی کندطی اعلامـیه های جداگانـه ای اقدام روحانیون رابرای تحصن درمسجددانشگاه تهران تائیدد»
10بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
حمله چریک های فدایی خلق بـه ستادژاندارمری:
«بگفته شاهدان عینی ساعت5/9بعدازظهردیروزدوموتورسوارمسلح بـه ستادژاندارمری واقع درون مـیدان24اسفندحمله دوبامسلسل این مرکزرازیررگبار گرفتندبراساس اعلامـیه هایی کـه بعداز این حمله درمنطقه24اسفند،بخش سازمان چریک های خلق مسئولیت این حمله رابه عهده گرفتند».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
حزب آزادی خواه اعلام موجودیت کرد
«درحالی کـه نشانـه ای ازگشایش بن بست سیـاسی ایران بـه چشم نمـی آید،یک گروه سیـاسی زیر عنوان«حزب آزادی خواه ایران»بااعلام موجودیت راه های تازه ای بری حل مشکلات ارائه داده است».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«همبستگی سندیکای نویسندگان وخبرنگاران باروحانیت مبارزمتحصن دردانشگاه تهران:انقلاب ایران بـه همـه سازش کاری هاپایـان مـی دهد».
بابک زهرایی:حزب کارگران سوسیـالیست ازمجله«انکانتر»اطلاع ندارد!
«باکمال تعجب وتاسف برخوردمغرضانـه وافتراآمـیزآقاویـاخانم مـهدویـان بـه حزب کارگران سوسیـالیست رادرشماره یک شنبه 8بهمن ماه خواندیم.تعجب وتاسف ازاینکه شمااین افترای مغرضانـه ومودبانـه راممکن کرده اید.بسیـاری ازهواخواهان حزب کارگران سوسیـالیست بـه مجردنشراین شماره از آیندگان،تلفناباستون حرف های مردم تماس هایی مکرربرقرارکرده وپاسخ های خودرادراختیـارنشریـه گذاشتند.متاسفانـه شماهنوزکلامـی ازاین مواردمتعددراانتشارنداده اید…مبارزینی کـه پس ازسالها تبعیدبه کشوربازگشته وحزب کارگران سوسیـالیست رااعلام د…».
سرهنگ سروری باساواک ارتباطی نداشته:
«شورای نویسندگان روزنامـه آیندگان!محترمانـه بـه استحضارمـی رساندکه درروزنامـه آیندگان مورخ دوشنبه9/11/57شرحی تحت عنوان سازمان موحدین ترور دانشی رابه عهده پرفت کـه ضمن آن اعلام کرده ایداین گروه تاکنون اقدام بـه ترورچندنفرازجمله سرهنگ سروری کـه به اشتباه مدیرکل ساواک کرمان کرده است.به اطلاع مـی رساندکه سرهنگ سروری کـه به اشتباه وبناحق وسیله این گروه ترور شده،افسرشـهربانی هست وشغل وی معاون انتظامـی شـهرستان کرمان بوده و کوچکترین بستگی ورابطه باساواک نداشته است:سعیدسروری».
تکذیب جبهه ملی ایران:
«جبهه ملی ایران خبرنقل شده ازقول خبرگزاری هامربوط بـه «هشدار»نمایندگان جبهه ملی ایران درموردبازگشت آیت الله العظمـی خمـینی واین کـه بازگشت ایشان بـه تهران احتمال منجربه جنگ خیـابانی خواهدشدراشدیداتکذیب نموده وآنرا بی اساس اعلام مـی دارد».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
اعلامـیه چریک های فدایی خلق:
«همزمان باورودآیت الله العظمـی خمـینی بـه وطن،اعلامـیه ای ازسوی چریک های فدایی خلق درسراسرشـهرپخش شدکه عینادرزیرکلیشـه مـی شود:مردم ایران درآستانـه یک پیروزی دیگر…ودیعه این بازگشت خون سرخ مردمـی هست که باآرمان ایرانی آزادودمکراتیک بـه استقبال گلوله های ارتش مزدورشتافتند.این بازگشت تجلی اراده خلق های زحمتکش وقهرمان مـیهن است…».
یک مقام ساواک ترور شد:
«یک گروه چریکی توحیدی مسئولیت این اقدام رابرعهده گرفت.طی یکی ازحوادث خشونت آمـیز روزگذشته یک مشت زن سابق کـه 28ساله بودازخانـه اش درتهران ربوده شدودرفاصله صدمتری خانـه درخیـابان بـه قتل رسید.درکنارقربانی کـه مقام های بیمارستان هویت اورافریدون زنداعلام د،یـادداشتی قرارداشت کـه گه گفته مـی شد گروه تازه ای کـه خودراچریک های توحیدی مـی نامـیدند،مسئول این قتل کـه انگیزه آن سیـاسی ذکر شده است،هستند.گفته مـی شوداین شخص ازمقام های عالی ساواک بوده است.درتماس تلفنی باآیندگان درساعت8شب،شخصی ازسوی گروهی بنام رزمندگان مسلمان ایران،مسئولیت ترورفریدون زندراعهده گرفت.دراعلامـیه ای کـه او قرائت کرد،گفته شده است:فریدون زندمشـهوربه اسدی بازجووشکنجه گربازداشتگاه کمـیته بوده کـه حدود15نفررابه قتل رسانده است».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
نخستین مصاحبه بادبیرکل حزب توده(کیـانوری):
«مادرزمـینـه جمـهوری اسلامـی،تغییرقانون اساسی واستقراردولت ملی ازامام خمـینی حمایت مـی کنم.اگرایران دمکرات شود،شوروی درامورمداخله نخواهدکرد».
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
اطلاعیـه«سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگر»:
«اخیرااطلاعیـه ای ازطرف مجاهدین آزادشده اززندان حول اعلام مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران درروزنامـه آیندگان بتاریخ8/11/57به عنوان بخشی ازادامـه دهندگان مارکسیست-لنینیست این سازمان کـه مدتی هست بنام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگرفعالیت مـی کنیم.لازم بود توضیحاتی حول آن بدهیم…».
گروه راه مصدق
«پس ازاعلام موجودیت«گروه راه مصدق»؛هدایت الله متین دفتری:راه مصدق از حفظ یک قانون خاص جداست».
حزب دمکرات ایران:
«سقوط رژیم سلطنتی مـی تواندمنشاء تحولات سازنده درایران باشد».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
سازمان موحدین:دفتریونایتدپرس رامامنفجرنکردیم!
«دی شب ناشناسی کـه خودراعضوسازمان موحدین معرفی مـی کرددرتماسی تلفنی بـه آیندگان گفت:که این سازمان مسئول انفجاربمب دردفترخبرگزاری یونایتدپرس درتهران نیست…اوگفت بمردم هشدارمـی دهیم کـه این گونـه توطئه هاتنـهابرای لکه دارد مبارزات بی شائبه سازمان اصیل اسلامـی موحدین است…».
18بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مسعودرجوی درون مصاحبه باکیـهان:
جمـهوری اسلامـی بـه نظرشمادارای چه خصوصیـاتی هست وچه هدفی راتعقیب مـی کند؟
«…هدف بلند مدت یـاافق تاریخی اسلام استقرارنظام اجتماعی توحیدی است…مادریک نظام مطلق توحیدی حتی مالک خودوکارخودنیزنیستیم.درچنان شرایطی حتی ادعا«برهرکس»به اندازه کارش،نیزشعارعقب مانده وراست روانـه ای است.زیرامالکیت علی الاطلاق ازآن خداست ودرسمت خداست…».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
کیـانوری:«پشتیبانی ماازآیت الله خمـینی یک تاکتیک موقتی نیست!
«…گفت وگوی نیویورک تایمز بانورالدین کیـانوری رهبرجدیدجزب توده:حزب توده ایران بـه عناصرپیشرفته نـهضت آیت الله خمـینی اذعان داردومـی کوشدبه یک زبان مشترک برسد».
19بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیـهان-قسمت دوم)؛آیـااین درانقلابی ازاسلام موردقبول همـه هست؟
رجوی:«مـی دانید کـه سایرمجاهدین خلق ومن فقط دوهفته هست که بـه همت فداکاری های خونبارمردممان ازاسارت درآمده یم.بنابراین دقیقانمـی دانم این درک موردقبول چهانی هست وچهانی نیست>آنچه مـی توانم بگویم این هست که این درک همـه مجاهدین خلق مـی باشد..».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
ترورسرهنگ ارتش دررضائیـه:
«سازمان عبدی الجوادمسئولیت آنرابرعهده گرفت.سرهنگ بهمن شکوری افسرارتش دیروز صبح هنگامـی کـه ازخانـه بطرف پادگان مـی رفت بوسیله دوموتورسوار بـه ضرب گلوله ای ازپای درآمد».
اجتماع طرفداران قانون اساسی:
«حزب تعاون ملت ایران اعلام کردبعدازظهردیروزدرسالن بدمـینتون امجدیـه عده ای ازطرفداران اجتماع دوچون دراین تظاهرات ظرفیت سالن وقسمتی ازمـیدان تکاپوی جمعیت رانمـی داد،ازاین جهت عده ای کـه بلحاظ واقعه وخرابی دستگاه صوتی قادربه شنیدن صدای سخنران نبودند،جلسه راترک داین سخنگو گفت طرفداران این حزب کـه پاسداران قانون اساسی هست روزجمعه 20بهمـه ماه درامجدیـه اجتماع خواهندکرد».
تاریخچه سازمان چریک های فدائی خلق:روزی کـه زنگ بزرگ خون بـه صدادرآمده وتوفان شکوفه داد!
«واقعه سیـاهکل ازدیدگاه سازمان چریک های فدائی خلق…حماسه آفرینان سیـاهکل:هوشنگ نیری،خلیل انفرادی،احمدفرهودی،علی اکبرصفایی فراهانی،اسماعیل معینی عراقی،محمدهادی فضلی،ماشاء الله مشیدی،هادی بنده خدالنگرودی،محمدرحیم سمائی،غفورحسن پوراصل،ناصرسیف دلیل فراهانی،عباس دانش بهزادی،اسکندررحیمـی،محمدعلی محدث قندچی،محمد مـهدی اسحاقی».
21بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
حزب کمونیست ایران توطئه رژیم وامپریـالیسم است
«شب گذشته20بهمن دررادیو وتلویزیون پیـامـی ازجانب حزب کمونیست ایران پخش شدکه ادعا داشت ازثمرات حتما سهمـی بـه کمونیست هاپرداخت شود.ماچنین ادعاهای توخالی وجدا ازمردم راتوطئه رژیم وابسته بـه امپریـالیسم دانسته وآنراتکذیب مـی کنیم».
مسعودرجوی(درمصاحبه باکیـهان،قسمت سوم):
«حقوق دمکراتیک هیچ گروهی راضایع نمـی کنیم».
رهبرحزب توده:
«خطرکودتای خائنانـه رانباید ناچیزشمرد».
21بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
پیـام سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه گارگر:
«هموطنان مبارز،قیـام قهرمانـه شمادرسایـه قدرت سلاح،هم اکنون درآستانـه پیروزی قراردارد.ماکه همچون قطره ای درمـیان توده های مردم ودرکنارآنـهابه مبارزه مسلحانـه خودباحکم هموطنان مبارز ودشمنان انقلاب ادامـه مـی دهیم».
پیـام حزب کمونیست کارگران ودهقانان ایران-طوفان:
«درودبی پایـان بـه ملت قهرمان ایران کـه بانثارخون خودشـهدای بی شماری،عاقبت توانستندنـهال انقلاب رابارورساخته وباقیـام مسلحانـه خویش سنگرهای استبدادرایکی بعد ازدیگری واژگون کنند… ماپشتیبانی خودراازدولت منتخب مردم وامام خمـینی رهبرعالیقدرشیعیـان جهان اعلام مـی داریم».
«سازمان چریک های فدایی خلق رهنمودهایی در11موردانتشارداد».
«پیـام تبریک سازمان نویدوابسته بـه حزب توده ایران»
«پیـام چریک های فدایی خلق ایران؛این بزرگترین .قطعی ترین پیروزی خلق قهرمان مااست».
«پیـام مجاهدین خلق ایران؛وحدت واستقامت انقلابی بایدرهنمون ماباشد».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«اجتماع هواداران قانون اساسی:
«دیروز تهران باردیگر شاهدآرام کثیری ازمردم بـه حمایت ازقانون اساسی ودولت بختیـار بودند».
«سازمان چریک های فدایی خلق ازاقدامات برحق آیت الله خمـینی حمایت مـی کنیم…هدف اصلی انقلاب نابودی نظام سرمایـه داری وابسته است».
22بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
آمادگی سازمان مجاهدین به منظور نبرد:
«سحرگاه امروز اطلاع رسیدکه سازمان مجاهدین خلق نیزدرکنار افرادنیروی هوایی وچریک های فدایی خلق ومردم مسلح خودراآماده ی مقابله باتهاجم نظامـیان کرده است…سازمان مجاهدین خلق یکی ازنیرومندترین سازمان های مخفی وچریکی هست که بااندیشـه برقراری عدالت اجتماعی وایجادجامعه بی طبقه توحیدی چندین سال هست مبارزه خودراعلیـه رژیم آغازکرده است».
24بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
شش تن ازاعضای حزب توده:
«ازبرنامـه های دمکراتیک بازرگان حمایت مـی کنیم:علی خاوری،عباس مجری،محمد علی عمویی، رضاشلتوکی،تقی کی منش،اسماعیل ذوالفقاری»
24بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
اعلام موجودیت ملی مجاهدین:
«دیروز اطلاع یـافتیم کـه بزودی ملی مجاهدین اعلان موجودیت مـی کند.محمدسیدی کاشانی یکی ازمجاهدین خلق دراین باره گفت:…».
پیـام چریک های فدایی درباره خلع سلاح:
«روزگذشته درچندمورد افرادوابسته بـه کمـیته انقلاب کوشیدندکه درخیـابان ها چریک های فدایی خلق راخلع سلاح کنند.چریک ها براین اساس پیـامـی خطاب بـه آیت الله خمـینی صادردو نظرایشان رادراین زمـینـه خواستار شدند:…شایسته هست مساله سلاح هایی کـه درروزهای اخیراز ارتش مزدور درسراسر ایران مصادره شده است،بطورکلی درچارچوب مناسبات سازمان باسایر نیروهاودولت موردمذاکره قراربگیرد.فعلافوریت مقتضی هست همانگونـه کـه نظرامام هست کمـیته از درگیرشدن افراد مسلح غیرمسئول بافدائیـان درچهارراه ها ومعابرکه قصدضبط سلاح هارادارند بسرعت جلوگیری بـه عمل آورد.هم چنین لزوم بسیـارداردبرای جلوگیری ازحوادث سوء،نظرما توسط رادیو وتلویزیون ومطبوعات بـه اطلاع هموطنان برسد:ازطرف ستادعملیـاتی سازمان چریک های فدایی خلق،23/11/1357».
باشگاه شاهنشاهی سابق:
حضورمبارک زعیم عالیقدراسلام آیت الله العظمـی خمـینی:
«پیروزری ملت ایران راتحت رهبری آن مجاهدکبیربه عموم هموطنان مبارز تبریک وتهنیت عرض مـی نمائیم.ازطرف کلیـه کارگران،کارمندان واعضای باشگاه انقلاب».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیـان
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«توسط گروه های مختلف اجتماعی،آزاذی«به آذین»درخواست شد».
نامـه گروهی از دستگیرشدنگان وقایع اخیر:
«امکانات رفاهی زندان اوین را قطع کرده اند».
گفت وگو با هویدا ووزرایش درزندان:
هویدا:«چرااینقدر بمن فحش مـی دهید؟».
داریوش همایون(وزیراسبق اطلاعات):«نامـه علیـه امام خمـینی رامن بـه خبرنگاردادم».
منوچهر آزمون(وزیرمشاوراسبق):«فاسدهااز کشورگریختند».
غلامرضانیک پی(شـهردارسابق تهران):«مسئول عدم گسترش تهران دولت وقت بود».
منصورروحانی(وزیرراسبق کشاورزی):«من یک تنـه از کشاورزی ایران دفاع مـی کنم!».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«120وکیل دادگستری خواستارآزادی بـه آذین شدند».
20دی ماه1357روزنامـه کیـهان
5سال ازشـهادت خسروگلسرخی گذشت:
«همسرگلسرخی علیـه قاتلین بـه دیوانعالی کشوراعلام جرم کرد».
21دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«بخاطر آزادنشدن بقیـه زندانیـان،زندانیـان سیـاسی آزادشده حاضربه ترک زندان نشدند».
«اسامـی180زندان سیـاسی آزادنشده».
65زندانی سیـاسی آزادشدند:«اسامـی 65 زندانی سیـاسی آزادشده».
21دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
سیدمـهدی هاشمـی طی نامـه ای بـه امام خمـینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیـه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمـهدی هاشمـی کـه بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی بـه عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانـه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمـه وی درنامـه ای خطاب بـه امام خمـینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمـهدی هاشمـی بعد ازذکرآیـه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمـی خمـینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی کـه زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن مقدس اسلامـی خودوتحقق بخشیدن بـه آرمان های شامخ نـهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامـه خودمـی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیـاست استعماری تراکه وجودت به منظور آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید دواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیـاست داخلی آنان مـی باشد».
سیدمـهدی هاشمـی درادامـه نامـه اش مـی نویسد:«دولت هاپس ازرویـارویی باقیـام دلیرانـه علما ومراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نـهضت بین مـیلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشـه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام، های انقلابی درایران بـه مرحله اجرانـهادندکه مـی توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین ومبارزرابخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامـه یـادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران کـه نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن درون تنگنای شناخت انقلابی گروه هاواستقبالی کـه قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمـیم گرفته شدباایجادصحنـه قتل مشارالیـه عناصر مجاهدورزمجورابدام اندازند.واکنش دیوانـه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت6نفرو منجمله«نویسنده» را بـه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یـادشده وبا اعتراف تحمـیلی درساواک شکل گرفت.در چارچوب یک دادگاه فرمایشی بـه تصویب قانونی رسید. جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت درون برابر پیشنـهادها وخواسته مرموزانـه دولت قربانی گشته ایم.وبه همـهانی کـه استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمـه وحلقوم های ناپاک مـیراثخواران استعمارنموده خطاب کرده وآخرین سخن سالارشـهیدان حسین(ع)درنبردحماسه آفرین عاشورا را یـادآوری مـی نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیی هراسید،پس لااقل درزندگی دنیـای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
22دی ماه1357روزنامـه کیـهان
زندانیـان آزادشده:
«همـه زندانیـان سیـاسی راآزادکنید».
آزادی بـه آذین:
«همسر(اعتمادزاده)به آذین،اعلام کردبعدازظهر امروزباقرار60هزارتومان آزاد مـی شود».
23دی ماه1357روزنامـه کیـهان
کمـیته دفاع ازحقوق زندانیـان سیـاسی:«ده هازندانی سیـاسی مفقودشده اند».
«اسامـی ومشخصات زندانیـان سیـاسی مفقود شده اعلام شد».
جمشیدسپهری:«چهاربرادرسپهری چگونـه شـهیدشدند؟:
جمشیدسپهری کـه اخیراپس از5سال حبس،اززندان آزادشده است،در تماسی با کیـهان گفت: «چهارپسرعموی من کـه برادریکدیگربودند،بنام سیروس،فرخ،ایرج و فرهاددر سال های گذشته شـهیدشدند.سیروس کـه مـهندس بودودرسال50وفرخ و فرهاددانشجوی دانشگاه فنی وایرج نقاش درسال های بعدکشته شدند…وی افزود:من خاطرات زیـادی از شکنجه گران ودستگاه های شکنجه همچون آپولو و صلیب کابل شوک الکتریکی وغیره دارم.حتی مادرشکنجه گاه کمـیته بـه افراد خارجی نیزبرخوردمـی کردیم کـه ازآن جمله«کارل هانریش گرهارد»را مـی توانم نام برد.این شخصی تبعه آلمان غربی هست که بخاطرتعمـیراسلحه درایران بـه دوسال زندان محکوم شده بود».
23دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
مردم درمقابل زندان قصر:
«زندانیـان آزادشده راروی دست بلنددوفریـادزندند:زندانی سیـاسی درود ملت ایران برتوباد…».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«نسرین رضائی کـه سه برادرویک خودرادر4سال اخیرازدست داده هست درمـیان اولین زندانیـان سیـاسی آزادشده بود.اومحکوم بـه حبس ابدشده بود.وپس از4سال،روزپنجشنبه آزادشد.زندانیـانی راکه حتی نمـی شناختند درآغوش مـی کشیدند».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
نامـه ای ازپدریک زندانی سیـاسی(حسین علی اکبریـان آذر)به کانون وکلا:
«ساواک بـه من 10هزارتومان دادتاازخون پسرم(اسماعیل اکبریـان آذر)بگذرم»!
گزارش سازمان عفو بین الملل:
«شکنجه زندانیـان سیـاسی ایران هنوزادامـه دارد.سازمان عفوبین الملل گزارش های زیـادی از ناپدیدشدن ومرگ درزیرشکنجه دریـافت کرده است.نوع شکنجه ها،شلاق زدن باکابل،مشت و لگد،سوزاندن نقاط حساس،استفاده ازگَزنـه وبی خوابی کشیدن بـه حالت ایستاده اعلام شده است».
خانواده مـهدی افتخاری:«جان این مجاهددرخطراست».
«مـهدی افتخاری،که ازسال51تاکنون درزندان بـه سرمـی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمـی درمعرض خطرقراردارد.مـهدی افتخاری،عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،25سال داشت.وی دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی بـه محکوم بـه حبس ابداست».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«خانواده های چریک های کشته شده ازآیندگان دیدارد».
همسربیژن جزنی:«در1349ثابت شددرسیـاهکل فرزندتازه ای زاده شده است».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
ماه سلطان تیزابی(مختاری):
«پسرم رازیرشکنجه بـه شـهادت رساندند.مادریک زندانی سیـاسی درنامـه ای کـه به کیـهان فرستاده اعلام کرده کـه از5سال پیش کـه پسرم(هوشنگ تیزابی) دستگیرشده ازاوخبری ندارم».
نامـه گزارش بولتن دفاع ازحقوق زندانیـان سیـاسی ازشکنجه درزندان مشـهد:
«شکنجه زندانیـان سیـاسی با«تانگوی تخم مرغ داغ».
یک پدر(سیدمـهدی دیبا):«سرنوشت دوپسرم(سیدرضاوسیدحسن)که ساواک آنـهارادستگیرکرد، نامعلوم است».
«خانواده های زندانیـان سیـاسی دردادگستری متحصن شدند».
اجتماع زندانیـان سیـاسی آزادشده دربهشت زهرا
:«روزنامـه نگاران چراغ داران راه مبارزه اند!».
آخرین زندانیـان سیـاسی کمـیته آزادشدند:
«یک زندان سیـاسی کـه روزگذشته اززندان آزادشده بـه خبرنگارماگفت:«زندان کمـیته دیگرزندانی سیـاسی ندارد.10نفراززندانیـان این بازداشتگاه بـه زندان قصرمنتقل شده اندوبقیـه نیزآزادشدند.در حال حاضردرکمـیته فقط نزدیک بـه 200نفرافغانی کـه اخیرابازداشت شده اندبسرمـی برند.وی اضافه کردماموران وبازجویـان کمـیته دراین روزهای آخرسعی مـی کنندمدارک وآثارخودرامخفی کنندوعده ای ازآن هاباگذاشتن ریش سعی دارندقیـافه خودراتغییردهندتازندانیـان سیـاسی کـه تاکنون درکمـیته بوده اندموفق بـه شناسایی آنان نشوند».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
رضاعلامـه زاده(ازپشت دروبین فیلم برداری تاشکنجه گاه ساواک):
«ازسال 51به اتهام کارهائی کـه مرتکب نشده ام،درزندان ساواک بودم…شلاق ساواک خون زندانیـان سیـاسی رابایکدیگرترکیب کرده است».
«رضاعلامـه زاده،کارگردان فیلم های کودکان کـه درشـهریورماه1351به همراه خسرو گلسرخی، عباس سماکار،طیفوربطحایی وچندتن دیگربه اتهام مشارکت درون توطئه سوء قصدعلیـه خاندان سلطنت دستگیروبه حبس ابدمحکوم شده بود…برای هیچ چیزناگوارترازاین نبودکه دائم ماموران ساواک تهدید مـی دکه همسرم رابه زندان مـی آورندباچنین تصویری لبخند هرمامورسراپایم را غرق دروحشت مـی کرد…بیـاددارم «شکوه فرهنگ»یکی ازمتهمان گروه متهم بـه توطئه سوءقصد علیـه خاندان سلطنت دردادگاه نظامـی گفت:آن مزدورجایزه بگیر(منظورعلامـه زاده است)به ماگفت کـه به جان ولیعهدسوءقصدکنیم.درحالیکه من تاآن تاریخ نـه باشکوه فرهنگ ملاقاتی داشتم ونـه اورا ازنزدیک مـی شناختم».
گزارش یک زندانی انگلیسی ازشکنجه گاه های امنینی مشـهد:
«باشوک الکتریکی وسوزن های داغ اززندانیـان اعتراف مـی گرفتند».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
خانواده35زندانی سیـاسی:فرزندانمان رابمابازگردانید!
«دکترفضل الله صفا،درنامـه ای بـه کیـهان نوشته است:فرزندم مـهندس فرهادصفامتولد1336در سال1350به سبب داشتن اندیشـه های انسانی بـه زندان افتادوسه سال دربندبود.اوپس ازآزادی درشرکتی درحمـیدیـه اهوازمشغول کارشد،اماچون دراردیبشـهت سال54مجدداتحت تعقیب ماموران ساواک قرارگرفت فراری شد.ازآن تاریخ ازسرنوشت وی بی اطلاع هستم…».
خانم اکبردبیری فردنیزطی پیـامـی نوشته است:
«فرزندم علی دبیری متولد1327دانشجوی سال آخردانشکده فنی دانشگاه تهران به منظور اولین بادر اردیبشـهت1350دستگیرشدوپس از8ماه آزادشدوبلافاصله بخدمت نظام اعزام شد.اما سه ماه مانده بـه پایـان دوره سربازی مجدداازسوی ساواک دستگیروبه یک سال حبس محکوم شد.پس از آزادی مجددابامراجعه مامورین ساواک بـه منزلم بـه خانـه مراجعه نکردوتاکنون ازوی بی اطلاع هستم».
«خانواده مـهدی محسن نیزضمن مراجعه بـه کیـهان خواستار اطلاع ازسرنوشت فرزندشان شدند.آن هاگفتند:«پس ازدستگیری سعیدمحسن-یکی ازبنیـانگذاران سازمان مجاهدین خلق-برادر کوچکترش عبدالرحمن محسن دربهمن54دستگیرودربیدادگاه به6سال محکوم شد.پس ازوی برادر دیگرمـهدی محسن نیزبنابراظهاررادیولندن دریک درگیری درخیـابان طبس دستگیرشد.اماکنون ازوی اطلاعی دردست نیست».
«خانواده های ایرج نیری وابوالقاسم طاهرپرورازاعضای سیـاهکل نیزخواستارازادی فوری این دوزندانی شده اند».
«مادریکی ازچریک های فدائی خلق(مـهرنوش ابراهیمـی ودکترچنگیزقبادی)که درزدوخوردخیـابانی بـه شـهادت رسیده بودند علیـه قاتلین ودامادش اعلام جرم کرد».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان
گروهی اززندانیـان سیـاسی تحصیل کرده کـه اخیرااززندان ساواک آزادشده اند:
«چرازندانیـان سیـاسی تحصیل کرده بـه عنوان سرباز عادی خدمت مـی کنند؟».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
چرادکترعلی خاوری راآزادنمـی کنید؟:
«خانواده دکترعلی خاوری(بعداز15سال حبس وشکنجه)باارسال پیـامـی بـه کیـهان یـادآورشدند.وی درشـهریور43دستگیرشد».
خانواده های چندزندانی سیـاسی:«ازسرنوشت فرزندان خودنگرانیم».
«ازکلیـهانی کـه اطلاعی ازسرنوشت بستگان وناپدید شده ما دارند تقاضامـی کنیم مارابااطلاع کنندتاازنگرانی بیرون آئیم:خانواده ناصرقبتی ازاهوازدرتاریخ 52/7/7 دستگیروهنوزهیچگونـه اطلاعی ازوی نداریم.خانواده رضاآذرشکیب درروز9آبانماه سالجاری ازمنزل خارج وتاکنون مراجعه نکرده است. خانواده های سیدهادی فاطمـی،محمدعلی وکاظم بخش کن نیزدرمراجعه بـه کیـهان اظهارداشتند فرزندانشان ازیک ماه پیش بخاطرشرکت درتظاهرزات بازداشت شده اندوخواستار آزادی آنـها هستند وخانواده های مـهندس ابراهیم ذاکری نیز درنامـه ای نوشتند:مـهندس ابراهیم ذاکری درشـهریور 1355به اتهام عضویت درسازمان مجاهدین خلق دستگیر وبه حبس ابدمحکوم شده است.این خانواده خواستار آزادی وی وزندانیـان سیـاسی شدند.بانوحاجیـه ان هم بامراجعه بـه کیـهان گفت:سه سال ازفرزند زندانی ام حسام والهه صابری خبری ندارم».
عطیـه قریشی(همسربیژن جزنی ویکی ازبنیـانگذاران سازمان چریک های فدائی خلق):«به مقامات قضایی جهان اعلام جرم کرد».
«اسامـی تعدادی ازچریک های شـهیدفدائی خلق درکیـهان امروز».
«اعلام جرم مادرچریک شـهیدجلیلی افشار علیـه مقامات ساواک».
ادامـه تحصن خانواده های زندانیـان سیـاسی:
«درچهارمـین شب تحصن خانواده زندانیـان سیـاسی درکانون وکلاتعدادمتحصنین بـه 150نفررسید».
پیـام صفرقهرمانی بـه مطبوعات:«صفرقهرمانی کـه چندی پیش بعد از30سال اززندان آزاد شده بود، پیـامـی خطاب بـه کارگران وکارکنان مطبوعات فرستاد».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
طلاب حوزه علمـیه قم خواستارآزادی سیدمـهدی هاشمـی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمـیه قم طی نامـه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سیدمـهدی هاشمـی ازطلاب مبارز حوزه علمـیه قم شده اند».
دراین نامـه بعد ازاشاره بـه مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامـی آمده است:
«ساواک کـه ازابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیـه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بود،دامـی به منظور ایشان ساخت وتوطئه قتل مرموز مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را بـه ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیر سحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم باقتل مرحوم شمس آبادی تلاش مـی کردکه این قتل را بـه طرفداران حضرت امام خمـینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا ازاین قتل کـه افکارعمومـی بـه اونسبت مـی دادذپاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنـها خودداری نکرده وسرانجام سیدمـهدی هاشمـی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم بعد ازمواجهه شدن بااعتراضات همـه جانبه روحانیون ودیگراقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بین المللی حکم یـادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ماروحانیون حوزه علمـیه قم بدین وسیله بـه تمام مجامع حقوقی ومع زندانیـان سیـاسی اعلام مـی داریم اتهام ایشان وبرادرانش صددرصدسیـاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان دربدترین شرایط بسرمـی برد.ماخواستار رسیدگی فوری بـه وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ما آزادی کلیـه زندانیـان سیـاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهد سیدمـهدی هاشمـی راخواستاریم».
«کانون زندانیـان وتبعیدیـان سیـاسی پنجاه سال اخیرشروع بـه کار کرد».
شکنجه گران دست هاو روحانی مجاهدراشکستند:
«ساری-خبرنگارکیـهان،شیخ عبدالحمـیدعبدالاحدیکی ازروحانیون مبارز ساری کـه بدنبال تظاهرات خونین آبان ماه این شـهردستگیرشده بودپس از شکنجه های فراوان24روزبعدآزادشد».
«رئیس زندان سیـاسی کرمانشاه بـه خانواده آنـهااجازه ملاقات نداد».
زندانیـان سیـاسی ماراآزادکنید:
«غلامحسین حسینی،علی اکبرنبوی نوری،اسماعیل محمدمـهدی نوری،علی رجبی،حسین داعی الاسلام،محمدرضارضازاده مـهریزی».
«اعلام جرم مادردکترمحمدصفری بـه مراجع قضایی بین الملی».
زندانی سیـاسی راباآمپول هوابه شـهادت رساندند:
«مادریک زندانی سیـاسی درنامـه ای ماجرای شـهادت فرزندش رافاش کرد:پسرم مـهندس محمدرضاچمنی کـه درآبان1353بدست ماموران ساواک بـه شـهادت رسیده بودنوشته است:پسرم مـهندس محمدرضاچمنی فارغ التحصیل دانشگاه عالی پلی تکنیک کـه درشرکت نفت ایران دراهواز ناظرمقیم بودروزنـهم آبان 1353درپالایشگاه آبادان دستگیردتا15روزازاوخبری نداشتیم.روز24آبان بـه مااطلاع دادندکه پسرمان دربیمارستان جندی شاپوربستری است.وقتی بالای سرپسرمان رسیدیم دوساعت بعدمقابل چشممان جان سپرد…پزشکان گفتند کـه اورازیرشکنجه بـه خون ریزی معده،شکستگی دنده وبینی،عفونت کلیـه افزایش اوره(دراثربی آبی)وذات الریـه،به علت قرارگرفتن درجریـان هوای سردوگرم بطورمتناوب مبتلا شده وهنگامـی کـه ازمعالجه اونامـیدشدند،ماموران ساواک بازدن آمپول هوااورا بـه شـهادت رسانده اند».
خانواده حسن ضیـاء ظریفی خواستار محاکمـه ومجازات قاتلان او شدند:
«حسن ضیـائی درسال1319بعدازحوادث سیـاهکل درزمانی کـه دوران محکومـیت خودرادرزندان رشت مـی گذراندباتوطئه چینی ساواک مجددااورا محاکمـه وبه اعدام محکوم د.ولی بخاطراعتراضات… بـه حبس ابد محکوم شد…دربهمن1353ظریفی رابه زندان اوین منتقل دوتحت شکنجه قرار دادند.سرانجام درفروردین1354همراه8تن دیگرازهمرزمان خوددرزندان اوین تیرباران گردید.دستگاه ساواک دریک خبرساختگی اعلام کرد:این9تن زندانی سیـاسی درفرارکشته شده اند».
حسین خوشنویس را آزاد کنید:
«خانواده حسین خوشنویس زندانی سیـاسی ضمن تماسی باروزنامـه کیـهان خواستار آزادی این جوان شدند.آن هاگفتندحسین خوشنویس جوان19ساله درسال49به اتهام ارتباط باچریک های فدائی خلق دستگیرشده است».
«نامـه استادان ومربیـان دانشکده مخابرات بـه حضرت آیت الله العظمـی خمـینی درباره تجدیدنظردرباره مجازات اعدام حسن فرداسدی متهم بـه ترورفرماندارنظامـی ورئیس شـهربانی بروجردشدند».
سیدمحمدروحی آهنگرانی پدرسه شـهید(اعظم السادات،نزهت السادات،بهمن روحی)علیـه عاملان شکنجه اعلام جرم کرد:«یک افسربازنشسته نیروی هوائی کـه سه فرزند تحصیل کرده اش بـه جرم فعالیت های سیـاسی شـهیدشده اندعلیـه عاملین شکنجه وقاتلین سه فررنزدش اعلام جرم کرد».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«185زندانی سیـاسی تافرداآزادمـی شوند».
شکرالله پاک نژاد:«ارتجاع آخرین دژهای خودراازدست مـی دهد».
«شکرالله پاک نژاد،زندانی حبس ابدی دیکتاتوری،شب هنگام اززندان آزادشدوصبح فردایش سراغش رفتیم…:اکنون مـی توانم بدون هیچ مانعی درمبارزات مردم شرکت کنم.بسیـارخوشحالم این همان انقلابی هست که من سال ها بدنبال آن بوده وبخاطرآن کوشش کردم.اکنون مثل تشنـه ای هستم کـه فرسنگ هاراه را باسراب روبروبوده وسرانجام بـه آب رسیده است».
مسببین وآمرین شـهادت فرزندانمان حتما مجازات شوند:
«این متن پیـام چندخانواده ای هست که فرزندانشان بـه شـهادت رسیده اند:مادرعبدالجوادربیعی عضوسازمان مجاهدین خلق،خانواده اسدالله بشردوست،عضو چریک های فدائی خلق،خانواده جعفرشجاع الدین الساداتی».
فرزندم(کیومرث جواهری)راشـهید د.قاسم جواهری کـه فرزندش درخیـابان ویلا گلوله خوردوبه شـهادت رسید».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«162زندانی سیـاسی آزادشدند».
«125زندانی آزادشدند».
اسامـی8زندانی کـه هنوزآزادنشده اند:
«تالیـه امام زاده،مـهنازجزایری،فخری جزایری،جعفراقوامـی،سعیدشکری پور،رضادرزی نژاد،یکی از زندانیـان سیـاسی هم بنام سیداحمدهاشمـی دربیمارستان شـهربانی زندانی است.نام نفرهشتم هنوز اعلام نشده».
«اعلامـیه خانواده های زندانی سیـاسی آزادشده».
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم:
«خانواده های چندزندانی سیـاسی(نجف زاده،رحیم شیخ زاده،ومصطفی شایق)که ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاع هستندازمردم کمک خواستند».
شـهادت این برادرو(مرتضی–امـیر-فاطمـی وپروین فاطمـی)هنوزبه اطلاع مادرشان نرسیده است».
چندخانواده شـهید(خانواده علیرضاملازم معصومـی وخانواده مجاهدشـهیداحمدتاری و محمودلطفی)خواستار تعقیب ومجازات عاملین شـهادت فرندانشان شدند».
2بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«بستگان زندانیـان درتظاهرات زندان قزل حصار:«چندزندانی کشته وزخمـی شدند».
«زندان شیراز از زندان سیـاسی خالی شد».
«زندانیـان سیـاسی شـهرستان هاآگاه شدند».
2بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
گزارش ازمحاکمـه گروه جزنی-ظریفی:دربیدادگاه های ایران چه مـی گذشت؟:
«مقاله ای راکه ترجمـه آنرادرزیرمـی خوانید،گزارش ومشاهدات و پژوهش های«بتی آسهتون»یکی ازوکلای سازمان عفوبین الملل هست که دردادگاه گروه جزنی-ظریفی(چریک های فدایی خلق) حضورداشت…شکنجه گران بابطری شکسته بـه جزنی تجاوز کرده بودندوظریفی رابه یک صندلی آهنی بسته وزیرآن آتش افروختند…نام متهمان:مشعوف کلانتری(27ساله مـهندس)،محمدمجید کیـانژاد(26ساله مـهندس)،محمدچوپانژاد(30ساله آرشیتکس)،دکترحشمت شـهزاد(37ساله داروساز)،بیژن جزنی(29ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،عباس سورکی(30ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،حسن ضیـاءظریفی(27ساله وکیل)،زرارطاهریـان(40ساله حسابدار)،عزیرسرمدی (27ساله کارمند)،احمدجلیل افشار(25ساله آموزگار)،اصغرایزدی(30ساله کارمند)،فرخ نگهدار (22ساله دانشجو)،مجیداحسن(25ساله استاد)،قاسم رشیدی(26ساله مـهندس)…گزارش فوق ترجمـه ای ازکتاب«نفت وخشونت»،نوشته گروهی زیرنظر«پل ویبی»و«ابوالحسن بنی صدر».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
استقبال از زندانیـان سیـاسی بابل:
«بیش از2هزارتن ازمردم بابل اززندانیـان سیـاسی آزادشده شـهرشان استقبال د.زندانیـان آزاد شده کـه مورد استقبال قرارگرفتندعبارتنداز:عبدالرحیم صبوری(محکوم به8سال)حسن جعفری(8سال)عبدالرسول عابدی(4سال)صمدشکری پور(3سال)واحمدعلی شریعت پناهی (4سال)».
اصغرداوری خلج،زندانی سیـاسی آزاد شده:
«شکنجه های ساواک مرادچار صرع کرد».
مسببین شـهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«گروه دیگری ازخانواده های شـهداکه درسال های اخیرفرزندانشان دردرگیری های خیـابانی ویـا زیرشکنجه ساواک شـهید شده اند،خواستارمجازات مسببین شـهادت فرزندان خودشدند…خانواده مجاهدشـهیدسیدمـهدی (عضوکانون ولی عصرقم وعضوسازمان مجاهدین خلق)،خانواده مجاهد شـهیدسادات خوانساری(درسال57شـهیدشد)،خانواده عباس سورکی(شـهیدفدائی خلق)، علی رضاشـهاب رضوی(عضوچریک های فدائی خلق)».
اعلام جرم علیـه شکنجه واعدام کرامت الله دانشیـان:
«برادرکرامت الله دانشیـان کـه درمبارزه برعلیـه رژیم همراه خسروگلسرخی اعدام شد،ادعانامـه ای برعلیـه رژیم بـه مردم ایران نوشته است».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
اعلام جرم پدرمجاهدشـهیدسیدکاظم ذوالانوار:
«آیت الله سیدجعفرذوالانوارپدرشـهیدمجاهدمـهندس سیدکاظم ذوالانوار(ازاعضای سازمان مجاهدین خلق)که درشـهریور1350دستگیرشد،مـی خواهیم کـه قبرپسرم رابمن نشان دهید».
نامـه پرویزحکمت جو،(سیمـین حکمت جو):
«آقای نخست وزیر!بجای غرامت،گورشـهیدمارابمانشان دهید.پرویزحکمت جودرسال1343درراس یک گروه مبارزدستگیر شد».
نسیم خاکسار(خاطرات زندان):
«…همـه چیزجرم بود،حتی خندیدن.حتی سلام ن.درگوشی صحبت جرم است.آواز خواندن جرم است.بعدازساعت10شب،مسواک زدن جرم است.بعدازساعت10شب درحال نشستن کتاب خواندن جرم است،بایدکاملا بحالت درازکش کتاب خواند.نمازجماعت خواندن جرم است.تامدتی نمازصبح رابه موقع خواندن جرم مـی دانستند.سال53.روبوسی دراعیـادمذهبی جرم است…دی ماه1357،آبادان،نسیم خاکسار».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«مسعودرجوی،ازرهبران سازمان مجاهدین خلق کـه چندروزپیش اززندان آزادشد،درمسجددانشگاه تهران سخنرانی مـی کند.رجوی تنـهابازمانده نخستین رهبران وپایـه گذاران سازمان مجاهدین خلق است».
مسعودرجوی:
«کودتانمـی تواندسدپیروزی خلق باشد».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مسببین مرگ فرزندان شـهیدمان بایدمجازات شوند:
خانواده های تعدادی ازمبارزان کـه طی سال های اخیرزیرشکنجه ماموران ساواک بـه شـهادت رسیدنده اندعلیـه آمرین ومسببین این جنایت اعلام جرم کرده وخواستارمجازات آن هاشدند.خانواده های:بهروزصنعتی(دانشجوی دانشگاه کشاورزی کرج،زندانی درسال49)،جعفرضیـاءالحسن(در سال52)،اسدالله بشردوست(درسال51)،حسین شرافت،ابراهیم یوسفی(ازسال54مفقودشده).
مادر70ساله بهروزدهقانی بـه کیـهان گفت:پسرم،بهروزدهقانی چگونـه شـهیدشد؟
«مادر70ساله بهروزدهقانی هستم کـه زیرشکنجه دراطلاعات شـهربانی13روزمقاومت کردولب ازلب بازنکرد.پسرم هماننددیگرشـهیدان چریک های فدایی ومجاهدین خلق ازدست ظلم وستم بـه جان آمدودست بـه اسلحه برد».
10بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم
«گروهی دیگرازخانواده هاباراسال پیـام ومراجعه بـه کیـهان اعلام د:مدت هاست ازفرزندانشان کـه به اتهام واهی تحت تعقیب ساواک بوده اند،بی خبرهستند.خانواده های منوچهرعزیزی درون سال52،محمدفتوحی ازسال54،امـیرهوشنگ نیک وقت،دانش آموز15ساله ازمرداد54ناپدیدشده است،فاطمـه جعفری ومرتضی واعظی دهنوی اعضای گروه مـهدویون،امان الله فائق،ابوالفضل شیخ زاده»
قبراین شـهیدکجاست؟
فتحعلی پناهیـان عضوسازمان چریک های فدایی خلق از54/10/3به هنگام درگیری باماوران ساواک شـهیدشد.مادرش اقدس شاهگلی بامراجعه بـه کیـهان خواستار…».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
ازسرنوشت بستگان مان بی اطلاعیم؛فرزندان ماناپدیدوشـهیدشده اند:
«خانواده های علی اصغرعظیمـی فرد،مـهدی یوسفی،یعقوب سعیدی،سیروس حامـی،جلال دهقان،پروین ره انجام،حمـیدسعیدی زاده،محمدعلی لشگری،غلامرضا شـهیدی زاده،علی محمدنیری،علی(حمـید)عرب».
اعلام جرم خانواده شـهیدعلینقی آرش(مرتضوی)علیـه سازمان عضوسازمان چریک های فدایی خلق
15بهمن ماه 1357روزنامـه کیـهان
اعلام جرم خانواده های شـهدا،علیـه شکنجه گران ساواک
«بستگان چندتن ازشـهدای راه آزادی کـه فرزندانشان درشکنجه گاه های ساواک درشکنجه شـهید شده اند،علیـه عاملان قتل آنان بـه مراجع حقوقی وقضایی داخلی وبین المللی اعلام جرم د. خانواده های:ولی الله سیف،روح الله سیف،ماشاءالله سیف،سعیدکردقراجورگو، محمدباقر عباسی،عبدالله خدارحمتی،محمدعلی باقری،بهمن نشط،صبابیژن زاده،حجت الله عبدلی،همایون کتیرایی،محمودوحیدی»
«خانواده چریک فدایی عبدالله سعیدی:ساواک هنوزفعال است».
16بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
اعلام جرم علیـه مسببان هفت شـهید:
«نرگس قجرعضدانلو،بهنام موحد،علی مـیرابیون،حسن محیطی،سیدعلی اکبرقائمـی،رضاشمس آبادی،علی زمانی».
18بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
مسببین ناپدیدشدن وشـهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«ازسوی خانواده های:سرگردمحبی،ستوان دوم علی علوی،غفارشجاعیـان،بهرام نوروزی،فردوس آقاابراهیمـیان،محمدصدرمحرر،مـیرجوادمرتضوی،محمدباباحمدی».
24بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
پیـام محمدمسعود
«ژینوس مسعود:قطره ای کوچک وحقیرازاین دریـای خروشان؛وافتخارمـی کنم ایرانی هستم و فرزند یکی ازشـهدای راه آزادی.روزدوشنبه23بهمن ماه مصادف با31سالگردشـهادت محمد مسعودمدیر روزنامـه مردامروزاست.اومـی گفت اگرمن کشته شوم صدهاخواننده باایمان،مردامروز،هرکدام محمد مسعودخواهندبود».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57)من ساواکی نیستم
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان
شکنجه گاه مخفی ساواک درون تهران کشف شد:
«خانـه یک سرهنگ ساواک درجریـان زدوخوردهای خیـابانی تهران بـه آتش کشیده شد.این خانـه کـه مردم بـه آن خانـه وحشت نام نـهاده اند،درخیـابان بهار،خیـابان جهان قرارداشت.شاهدان عینی بـه خبرنگارکیـهان گفتند:هنگامـی کـه واردخانـه شدیم ابتکرکردیم کـه یک محل مس هست ولی باکمال تعجب متوجه شدیم کـه این خانـه بـه یک شکنجه گاه بیشتر شبیـه است.به اتفاق عده ای ازمردم کـه به داخل خانـه هجوم آورده بودند،شروع بـه بازرسی این محل کردیم وبه یک زیرزمـین کـه توسط تونل بزرگی بـه خانـه دیگری درفاصله تقریبی150متری راه داشت رسیدیم.دراین تونل انواع وسایل شکنجه دیده مـی شد.بعضی ازاین وسایل شکنجه هنوز خون آلودبود.ومعلوم بود کـه به تازگی مورد استفاده قرارگرفته است.درگوشـه دیگر این تونل مقدارزیـادی لباس های زیرزنانـه ومردانـه کـه مملوازخون بودروی هم انباشته شده بودوچندتکه ازاستخوان های قسمت مختلف بدن هم دیده مـی شد…تصویرپوسترهای ناخن های لاک زده وانی کـه شکنجه شده بودندبه دیوار اتاق هانصب شده بودوتصویرهای دیگری هم بودکه چندنفرراهم درحالت شکنجه شدن نشان مـی داد. این تصاویرظاهرابرای شکنجه روانی بکارمـی رفته است.سرهنگ زیبایی کـه صاحب این خانـه هست هنگام آتش زدن خانـه فرارکرد».
غرض ورزی درون لیست نام ماموران ساواک؛توضیح سازمان امنیت درباره خانـه وحشت درخیـابان بهار:
«به جناب نخست وزیر،ازسازمان اطلاعات وامنیت کشور:درصفحه8روزنامـه کیـهان وصفحه2روزنامـه اطلاعات درج گردیده کـه شکنجه گاه مخفی ساواک درتهران درخانـه ای متعلق بـه یک نفرسرهنگ کارمندساواک بعد اززدوخوردهای خیـابانی وبه آتش کشیدن آن خانـه کشف گردیده هست ومتذکر شده انداینجازمانی خانـه تیموربختیـاررئیس وقت ساواک بوده کـه پس ازفراردرسال1963یک سرهنگ کـه کارشناس شکنجه ساواک بوده درآنجا مقیم شده است.وازقول شاهدان عینی درج کرده اندکه دراین خانـه مقدارزیـادی لباس های زنانـه ومردانـه کـه مملوازخون بودروی هم انباشته شده هست و…مطالب بدلایل زیردروغ وکذب محض است:1-این خانـه متعلق بـه سرهنگ بازنشسته علی زیبایی مـی باشدکه اززمان تیموربختیـارافسرسازمان امنیت بوده وقریب10سال هست که ازخدمت بازنشسته شده هست وحتی درسال های آخرریـاست تیموربختیـاردرماموریت های خارج ازکشور بسرمـی است.واینک نیزبقراراطلاع سال هاست کـه درکشورآمریکا زندگی مـی کند.2-ایجاد شکنجه خانـه بفرض صحت درقلب شـهرودریک خانـه شخصی باموازین عقلی منطبق نیست.3-باز هم بفرض صحت ازعقل سلیم بدوراست کـه فردی وسایل شکنجه رامدتی چنین مدیددرخانـه مس خودنگهداری نماید.4-بازهم بفرض اینکه این خانـه شکنجه گاه مخفی ساواک بوده باشد، سازمان اطلاعات امنیت کشورمـی توانست آنرابلافاصله تعطیل ووسائل وادوات شکنجه مورد ادعا راجمع آوری نماید.تبدیل چنین خانـه ای بـه صورت یک نمایشگاه وکشاندن مردم وخبرنگاران خارجی بـه تماشای آن درروزهای پیـاپی ازسوی افرادی صورت گرفته هست که هدف شان مشوب اذهان مردم،تضعیف روحیـه ملی،صحنـه سازی به منظور تحریک اشخاص بـه انقلاب وخونریزی ودرنتیجه بهم زدن استقلال وتمامـیت کشوراست.توضیحابه استحضارمـی رساندکه افسرمذبوردرزمان تصدی خوددرتدوین کتابی تحت عنوان«کمونیزیم درایران»شرکت داشته کـه دراین کتاب مشت دشمنان استقلال کشوربازشده است.واینک عناصرکمونیست پشتیبان آنـها وعمال آشوب طلب خواسته اند باایجادچنین صحنـه هایی مشمئزکننده ازوی وسازمان اطلاعات وامنیت کشورکه یکی از اه آن مبارزه باکمونیزم درایران بوده است،انتقام جویی نمایند».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
سازمان اطلاعات وامنیت:
«مجرمان ساواک محاکمـه مـی شوند».
17دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«تعقیب شکنجه گران ساواک درصلاحیت دادگستری نیست».
«حس لیف مقام پیشین سازمان سیـای آمریکافاش کرد«:سیـا»معلم ساواک درون شکنجه بود».
«تیراندازی ازاتومبیل ساواک شد».
«ساختمان ساواک فیروزآبادویران شد».
19دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«بیـانیـه عذرخواهی ساواک ازکارهای گذشته خودموردتائیدقرارنگرفت-نامـه ساواک بـه نخست وزیر».
20دی ماه1357روزنامـه آیندگان
40بازداشتی کمـیته آزادشدند:
«40نفرازبازداشتی های سیـاسی کـه طی دوماه اخیر بیشترآنـها توسط ساواک وحکومت نظامـی دستگیر شده بودند،اززندان های کمـیته مشترک ساواک وشـهربانی آزادشدند…آنـهاگفتند:کسی ما راشکنجه نداد».
گزارش روزنامـه لوموند:ساواک وحشت پوشالی
«ماموران ساواک بـه هیچجزشاه حساب بعد نمـی دهندوحق دارند هرایرانی راتاهزرمان کـه لازم تشخیص بدهنددرزندان نگاه بدارند…ساواک درسراسرایران آپارتمان ها،خانـه هایی بـه ظاهر عادی داردکه به منظور بازجویی های بسیـار ویژه ازآن ها استفاده مـی شود».
حسن روشن ساواکی نیست
«یک مـیهمان ویک نامـه توضیحی که:حسن روشن ساواکی نیست.پدرحسن روشن آمده بودپیش ماتاآنچه راکه این روزها درمورد پسرش سرزبان ها افتاده تکذیب کند».
22دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«زندانیـان آزادشده از شکنجه های ساواک مـی گویند».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان
ناصرحجازی وروشن زاده مـی گویند:
«ساواکی نیستیم!».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«حجت الاسلام حاج غلامحسین بهرامـی(روحانی مجاهدهمدانی)درتماسی باکیـهان،به رفتار خشونت آمـیزساواک وشـهربانی این شـهراعتراض کردوگفت:ماموران ساواک وشـهربانی باشکنجه مرانقص العضود».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
حرفهای مردم،تلفن:663173:
ساواکی نیستم!
«من حسن شماعی زاده هستم.اخیراطی یک اعلامـیه دست نویس وبدون امضانام مرادرردیف افرادساواکی ذکر کرده اند.ازطریق این ستون اعلام مـی کنم:اتهام خودرا قبول ندارم.من باارائه ترانـه هایی چون:ماباهم برادریم واجاق،حرف های سیـاسی خودم رازده وبازجوئی اش راهم بعد داده ام.».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«مردم ساواک آباده رامصادره د».
«ساواک کرمان ط حریق شد».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«درحمله بـه ساواک مسجدسلیمان یک نفرشـهیدشد».
25دی ماه1357روزنامـه آیندگان
یـادداشتی ازیک همکار:نصیری،رئیس سابق ساواک هم ساواکی نبوده است؟
«چندی پیش لیستی ازوابستگان ساواک منتشرشدکه نام جماعتی ازورزشکاران ومبلغین ورزشی ونیزعملجات طرب درآن ذکرشده بودوحتی درمـیان تعجب وشگفتی مردمـی کـه اشخاص اعلام شده درلیست بـه نظرشان مـی رسیدنام آن عده ازعملجات طرب مذکور از طبقه نسوان ومخدرات بیشتر مورد شگفتی واعجاب وتاسف گردید.بدنبال انتشار لیست کـه این چندتن ازورزشکاران بقرارمعلوم بانامـه ای برائت آمـیز بـه آن روزنامـه آمدندوضمن اعلام پاک وتمـیز بودن،صحبت هایی هم کرده وحتی عوتفصیلاتی هم چاشنی آن کرده بودن کـه امـیدواریم صحت داشته باشد…اما مخلص وشاید خیلی ازخوانندگان روزنامـه مشتاقانـه درانتظار آنیم کـه علیـامخدرات وحضرات خواننده ونوازنده وخنیـاگر کـه نام نامـی شان زیب لیست شده بودیکایک بـه روزنامـه بیـایند وبرائت نامـه بچاپ برسانندکه گویـا بـه علت مسافرت بخارج کشور،این کارفعلا انجام نشده است.شایددرآینده بشود…».
علی پروین:
«راه ماورزشکاران همان راه جهان پهلوان تختی است…من ازبین مردم زحمتکش وقشرپائین شـهر برخاسته ام وهرچه دارم ازآنـهاست.کدام قهرمانی مـی تواندبرعلیـه مردمـی کـه اورا بـه اوج افتخار رسانده اندو همـه چیزش ازآن هاست عملی غیر انسانی انجام دهد؟».
«علی پروین،کاپیتان تیم ملی ایران،برای تکذیب واعاده حیثیت ازآیت الله طالقانی خواست تاتکذیب نامـه ای به منظور او درخبرنامـه جبهه ملی بنویسندکه ما عین آنرا چاپ کره ایم…مادرعلی پروین نیز کـه ازاین عمل عده ای یـاوه گوناراحت بـه نظرمـی رسیدگفت:پسرمن مدت زیـادی درپیدا شغل مناسبی دریکی ازادارات دولتی بود کـه موفق نشد وحالا هم بـه کمک چندتن ازدوستانش نمایشگاه اتومبیل درمحله قدیمـیمان دست وپاکرده است.وسرش هم توی زندگی وزن وبچه است.اصلا من نمـی دانم ساواک یعنی چه؟پسرمن بـه این حرف ها نمـی خورد.واین کاردشمنان اوست.که مـی خواهنداورادرپیش مردم بدنام کنند».
مادرعلی پروین:«ساواک چیست؟».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«درحمله ساواک مسجدسلیمان عده ای کشته ومجروح شدند».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«مردم ساواک خیـابان ثریـارااشغال د».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان؛کیـهان وشما(305172):
«دفاع ازشرف:چندی قبل روزنامـه کیـهان خبرازبرکناری34تن ازمقامات بلندپایـه ساواک رامنتشر کرد، درمـیان اسامـی این افرادبرکنارشده شخصی بنام«محمودعسگریـان»وجود داشت.تشابه اسمـی این مامورساواک بااینجانب اسباب زحمت من گردید.وموجب شدتاموردتهدیدوآزاراین وآن قرار گیرم.وحتی پاره ای ازدوستان وهمشـهریـانم بامن قطع رابطه کنند».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم:تلفن663173:
«زندگی ام متلاشی مـی شود!:محمداسماعیل افشاری(بازنشسته شـهربانی کشور):عده ای از خدابی خبروبی دین دراعلامـیه دست نویس وبدون امضاءنام مراهم جزومامورین ساواک قید کرده و زندگی ام درحال متلاشی شدن است».
3بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
پرویزبادپا:
«من ساواکی نیستم»
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
محمدرضاطالقانی:خادم ودارودسته اش دیگر جائی درورزش ماندارند.
«…وقتی ساواک مستقرشد،خادم هرروزیک بارصبح ویک بارشب من رامـی خواست وتمام گزارش هایی راکه بچه های ساواک داده بودند،موبه مووباتعجب تمام بروی ما مـی زد».
9بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
سخنگوی آیت الله طالقانی:تحریک نشوید!
«سخنگوی آیت الله طالقانی دی شب ضمن تاکیدبراینکه ان وبرادران بایدازهرگونـه تحریک پذیری وانتقام های شخصی احترازجویند،هشدادادکه هرگونـه لغزش دراین ایـام بـه ایران لطمـه واردخواهدساخت.وی هم چنین گفت:درچندروزگذشته بعضی ازعناصرساواکی وفروخته شده بـه دام گروهی ازجوانان های هشیـاروغیورافتاده اند،چنانکه پاره ای ازآن هارادرحال ارتکاب بـه اعمال خلاف وضرب وجرح مردم دستگیروبه منزل آیت الله طالقانی آورده اند…».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان؛حرف های مردم؛تلفن:663173
«تکذیب ساواکی بودن؛من سروان بازنشسته ماشاءالله هداوند هستم.کتاب شاهنشاهنامـه هدا راسروده ودرسه چاپ انتشاردادم.درحوزه علمـیه وبعضی از مساجدتهران بـه ساواکی بودن متهم شده ام.بااین توضیح کـه خدمت اینجانب درزمـینـه علمـی وادبی معینی بوده است.ضمن اعلام همبستگی باملت ایران ساواکی بودن خودراتکذیب مـی کنم».
14بهمن1357روزنامـه اطلاعات
نامـه بـه سردبیر(زین العابدین بوذرجمـهری):چراساواکی های موثرمعرفی نمـی شوند؟
«چندی پیش یک لیست34نفری زیرعنوان ساواکی های اخراجی ازطرف رئیس ساواک منتشرشد، کـه به عقیده من انتشاراین لیست فقط بـه منظورگمراه افکارعمومـی بوده است.زیرادربین این عده جزثابتی کـه سال ها مقام امنیتی ومعاون تیمسارنصیری وبعدهاجانشین وی درکارهای امنیت داخلی،یعنی مسئول همـه بگیروییندهاوهمـه این بدبختی هایی کـه امروزمملکت گرفتارآن هست بوده،بقیـه یک مشت پیرمردمفلوک ازکارافتاده وبازنشسته بودندکه کارهای دفتری ومالی داشته اند.چراماموران شکنجه ودستیـاران قسم خورده پرویزثابتی راکه مردم بـه ویژه زندانیـان ازادشده همـه آنـهارابه اسم مـی شناسند.ازکاربرکنارومعرفی مـی نمایند.وچراکسی ازعطاپور،معروف بـه دکترحسن زاده سرتیپ ودیعی سرتیپ سجده ای،ناصری،کاویـانی وازقندی،که اززجروشکنجه مردم لذت مـی برندودرموردعنایت خاصی بوده وهستنددرمـیان نیست».
15بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
پرویزقلیچ خانی:من بدام توطئه ساواک افتادم!
«پرویزازخلق کبیرایران مـی خواهم من کوچک راببخشد».
«پرویزقلیچ خانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درنامـه ای تحت عنوان فوتبال ایران درنامـه ای تحت عنوان:پوزش ازخلق وجانبازانش ازچگونگی همکاری وعلل همکاری اش بارژیم پرده بردارد و خواستارعفومردم است…واقعیت این هست که من دریک لحظه شوم فریب دشمن راخورده وباطلب بخشایش نمودن ازشاه بـه خلق خودخیـانت کردم.من در13آذرماه24درخانواده ای زحمتکش وازنظر فرهنگی،مذهبی بدنیـاآمدم…دردوران دبیرستان گرایش شدیدی بـه مذهب داشتم…درسال43پدرم بـه اتهام واهی دستگیرشدو11ماه دربندبودکه اثرات بسیـاردرروحیـه من گذاشت.وقتی تیم ایران اول شد،اعضای تیم بـه اصطلاح شرفیـاب شد…دراین شرف بـه باددهی کلیـه سرپرستان ومربیـان و اعضای تیم تاکمرخم شده وبردستان شاه بوسه زدند.ولی من ازانجام این کارخودداری کردم.به همـین دلیل ازسوی تیمسارخسروانی وهاشمـی نژادموردبازجویی قرارگرفتم….بعدازورودبه دانشگاه(دانشسرا)،باکتاب وسیـاست آشناواین آشنایی بـه هنگام رستاخیزسیـاهکل دراواثرمـهمـی بجای گذاشت کـه منجربه دستگیریش شد…در21بهمن50حدودساعت5/12پس ازگشتن خانـه مرابا خودبه کمـیته بردند…باتزریق چندآمپول اورامنگ د…شخص هیکل داری بنام پرویز، را جلوی کمـیته بمن نشان دادوگفت اگرآنچه راکه مـی گویم انجام ندهی زنت رامـی آوریم تو،ومتعاقبش شنیع ترین ووقیحانـه ترین کلمات رابرزبان راند،که قلم ازنوشتن شرم دارد…سرانجام بدون آنکه بدرستی وبه عاقبت ونتیجه این خیمـه شب بازی ننگین فکری کرده باشم،باتائیدخویش،برعهده گرفتن آن راه مسخره درخمـیه شب بازی وقاحت مقام امنیتی رضادهم وپس رضادادم وننگ…برای فرارازآلودگی هاوتبلیغ علنی تصمـیم بـه رفتن بـه خارج ازکشوررامـی گیرد…به آمریکارفتم.ودرتیم های آمریکایی فوتبال بازی کردم.مسابقات جهانی فوتبال آرژانتین پیش آمدواین فرصت مناسبی بودکه من ماهیت رژیم رابرملاسازم و10روزقبل ازمسابقات دریک مصاحبه تلویزیونی مطالبی علیـه رژیم عنوان کردم…»
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«گاردصنعت نفت باساواک رابطه ندارد».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
دکترسیدرحمت الله پیرحقانی:
«پزشکی قانونی شعبه ای از ساواک بود».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
مقاله اردشیرلارودی درموردقلیچ خانی:پرویز آمده هست برای جبران آن«خطا»:
«…تختی هم ازدست شاه بازوبندپهلوانی گرفت.روزبه نیزدردوران جوانی وآن روزهاکه خوب نمـی دانست چه حتما دکارهایی کرده است.برادران رضایی وش نیزکارهایی کرده اندکه هر جوانی ونوجوانی مـی کند.دعواباهمسالان وکارهای دیگر.جزنی،صفائی،پویـان،سعیدمحسن،حنیف نژادوتماشـهداکه افتخارملت مابه شمارمـی روند،نیزکارهایی کـه شباهتی بـه کارهای زمان بلوغ فکری شان نداشت کرده اند،امابه این ترتیب وبااین دلایل نمـی توان آن هاراضدانقلابی ویـامعمولی وسربهوادانست.آن عهم کـه ازپرویزچاپ شدوآرم تاج رابر اونشان مـی داد،مثل همـه چیزهاست.یک واقعیت دیگر ازگذشته کـه ارتباطی بـه بسیـاری از مسائل مـهم ندارد…».
24بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
شورای سردبیری آیندگان:
«دربرنامـه خبری تلویزیون دی شب فیلمـی ارمصاحبه باارتشبدنصیری نشان دادندکه بسیـارنامعقول بود.مردی راکه ازنوک هرناخنش یک جوی خون جاریست درهیـات مظلومـی مجروح کـه قدرت حرف زدن نداشت زیرسوال هایی گرفته بودندکه همـه ابتدایی بودوپرده از هیچ جنایتی ازجنایـات ساواک وارتش آن خبری داشت.اگرملت انقلاب کردوساواک رانابودکردبخاطروحشی گری وجنایـات بی حساب آن بود.امابانمایش این طرز برخوردبایک مجرم یـامتهم حتی این دژخیم یرت درشان انقلاب نیست.نصیجت کنیدکه این نوع عنان گسیختگی هارا بـه حساب انقلاب نگذارندودرسطح جهانی علیـه انقلاب ایران تبلیغ نکنند..».
چندسال پیش(ویژه انقلاب57) تیترخبر
16دی ماه1357روزنامـه کیـهان:
«در2ماه گذشته کـه روزنامـه هابه علت منتشرنشدند،هزاران نفردرتظاهرات سراسرکشور کشته ومجروح شدند».
«شاه به منظور تعطیلات بـه خارج مـی روند».
«اقامت آیت الله العظمـی خمـینی درپاریس تمدید شد».
«جزئیـات ماجرای قتل استادنجات اللهی».
«زباله های شـهرجمع آوری مـی شود».
«ازسخنرانی آیت الله طالقانی جلوگیری شد».
«روزنامـه رستاخیز بانام جدیدمنتشرمـی شود».
« نام دکتر مصدق درلغت نامـه دهخدا».
«بزرگترین راه پیمایی تاریخ ایران درعاشورا».
«دههانفردرتظاهرات شبانـه تهران کشته شدند».
«دوماه تظاهرات خونین درشـهرستانـها».
«دردوماه اخیرده هانفردرتظاهرات آبادان کشته شدند».
«برای ارزیـابی ارتش،ژنرال4ستاره آمریکایی بـه تهران آمد».
«منابع وزارت دفاع آمریکااعلام د«رابرت هویزر»ژنرال نیروی هوایی ودومـین فرمانده عالی رتبه آمریکا دراروپابامقامات قضایی ایران بـه م پرداخت».
«72فسرودرجه داردرحمله بـه نـهارخوری گاردجاویدان کشته شدند».
«ارتشبداویسی استعفاکردوازایران رفت».
سرمقاله نیویورک تایمز درباره حمایت آمریکا ازشاه:
«روزنامـه نیویورک تایمز درسرمقاله ای تحت عنوان دولتی کـه شکست خورد،پیشنـهادمـی کند کـه آمریکابسرعت بارهبران آینده ایران روابط برقرارکنند.این روزنامـه مـی نویسد:بدون توجه بـه اینکه بر قراری روابط بامخالفان موفق شاه که تا چه اندازه ضروری است،چنین بـه نظرمـی رسدکه نشان وفاداری آمریکا بـه جهان خارج ازایران حتی از حفظ منافع آمریکادرایران هم مـهم تراست.این غریزه حمایت جنون آمـیزقابل درک است.امانابودکننده هم هست».
17دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«تهران و شـهرها امروز تعطیل بود».
«بخاطراینکه آتش لانـه های فسادراخاموش نکنند،ماموران آتش نشانی مجددا اعتصاب د».
«دیدارخبرنگاران اززندان هویداوارتشبدنصیری».
«مراسم سالروز مرگ جهان پهلوان تختی درتیراندازی وگاز اشک آورپایـان یـافت».
«رادیو وتلویزیون هنوز دراشغال نظامـیان است».
«مخالفت رهبران اروپا بـه حمایت آمریکا ازشاه».
«شاه این هفته بـه خارج مـی روند».
«ترکیب شورای سلطنت تعیین شد».
«باتشکیل کمـیته های بهداشت شـهری،جمع آوری زباله رامردم بـه عهده گرفتند».
«آمریکا ازفروش برنج بـه ایران خودداری کرد».
«دکترکریم سنجابی ریـاست شورای سلطنت را نپذیرفت».
«ارتشبدجم ازوزارت جنگ استعفاکرد».
«عزای عمومـی بـه تظاهرات خونین تبدیل شد».
«تظاهرات یک مـیلیون نفری درمشـهدبرپاشد».
«سکوت مطبوعات بـه طوفان ورعدمبدل شد».
200افغانی مسلح درتهران دستگیرشدند:
«یک مقام انتظامـی اعلام کردروزگذشته حدود200نفرازافراغانی کـه مسلح بودند دربین تظاهرکنندگان دستگیرشدند.وامروز تحویل مقامات انتظامـی شدند».
«بختیـاردوماه مـهلت خواست».
«بانک مرکزی اشغال نظامـی شد».
17دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«احتمال اعدام 15مقام عالی زندانی».
»تلویزیون های آمریکااعلام د:اطلاعات دریک مـیلیون نسخه انتشاریـافت».
17دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«برای رسیدن بـه پیروزی نـهائی ذوباره دست بـه قلم مـی بریم».
«آمریکادرادامـه پشتیبانی ازشاه ایران دچارتردید شده است».
دوران طولانی اتکای آمریکابه رژیم ایران سرآمده است:
«گزارش هایی کـه ازسوی خبرگزاری هابه تهران مخابره شده،نشان مـی دهدکه مقام های واشنگتن دررابطه باگسترش بحران ایران بشدت دراین موردکه بایدکماکان ازشاه ایران حمایت کننددچارتردید شده اند».
«دولت مجبوراست دست ازحمایت بی رویـه ازپول آمریکابردارد»
«امپراتوری دلار رادرایران براندازید!».
«دربرابرهربشکه نفت7/12دلاری،تنـها7دلارکالامـی توانیم ازبازارهای جهانی بخریم».
«ارزهادربازارآزاد،هرروزگرانترمـی شود»
«دلار91ریـال».
«همدلی مردم شوروی بامبارزات ایران».
«62روزاسارت قلم درحصارسرنیزه ها».
چاپخانـه هاوسالن های تحریریـه روزنامـه های مـهم خبری کشور،توسط نظامـیان اشغال ومـهروموم شد».
18دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«اویسی به منظور کودتای نظامـی درایران تلاش مـی کند».
«ایستگاه جاسوسی الکترونیک آمریکادرایران برچیده شد».
«خریدزمـین به منظور خانواده شاه درلوس آنجلس».
«روزنامـه اینترنشنال هرالدتریبون درشماره 26سال1976خودنوشته است:که شاه ایران درمنطقه لوس آنجلس سرگرم خ مقدارزیـادی زمـین است».
«شـهرداررفسنجان کشته شد».
«جوانان لنگرود،کنترل شـهررابدست گرفتند».
«پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)نوشت:تلاش به منظور ایجادحکومت طرفدار آمریکادرایران».
19دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«تبریزدیروزدرآتش سوخت».
«دونفرافغانی درمـیدان ورامـین بدارآویخته شدند:رئیس پاسگاه گفت:قاتلین رابرای مجازات پیش امام خمـینی ببرید!».
«تشکیل دادگاه اسلامـی درایلام:یک دزدتازیـانـه زده شد».
20دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«دستورجلب پدرزن«شـهرام پهلوی نیـا»،«محموشار»به اتهام مـیلیـاردهاریـال تدلیس یک قرارداد 5ساله یک جانبه صادرشد».
«به خاطر تعطیلی بانک مرکزی:تحقیق درباره خارج کنندگان ارز متوقف شد».
«خروج شاه ازکشورقطعی است».
20دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«چماقداران نماینده آیت الله العظمـی شریعتمداری رادرشیروان کتک زدند».
«دیروزدربهبهان یک درجه دارارتش بوسیله عده ای بـه قتل رسید».
«25فروشگاه تعاونی اسلامـی و14وانت سیـارشروع بـه فروش موادغذایی ارزان بـه افرادکم درآمد تهران د».
«استقبال گروه های کم درآمدازتعاونی های اسلامـی».
«برنج شمال،هرکیلویی 60ریـال».
21دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«کارکنان وزارت اطلاعات،دولت ووزیراطلاعات راقانونی نمـی دانند».
21دی ماه1357روزنامـه آیندگان
نیویورک تایمز:
«شاه یکی ازسه ثروتمندبرزگ خاورمـیانـه است».
22دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«ناصرقشقایی ازتبعید بـه ایران بازگشت».
«مردم دانشگاه ها را بازد».
«آمریکا خواستارخروج شاه از ایران شد».
دراطراف دانشگاه تهران:
«130کتابفروش خردسال توسط فرمانداری نظامـی دستگیر شدند».
23دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
وزارت خارجه آمریکا:
«کودتادرایران دردی را دوانمـی کند».
اسرائیل دربدردنبال نفت!:
«تل آویو،آسوشیتدپرس:اسحاق مودای وزیرانرژی اسرائیل دریک مصاحبه تلویزیونی اظهارداشت: منبع صدورنفت ایران بـه اسرائیل تنـهامشکل اسرائیل نیست،این مشکل سراسردنیـای غرب است».
«اطلاعات راگران نخرید».
23دی ماه1357روزنامـه آیندگان».
«تغییربزرگ سیـاست آمریکادرایران».
«دولت بـه گشایش دانشگاه تهران تن داد».
«به خانواده های انگلیسی دستور خروج ازایران داده شد».
«پس ازحمله ماموران بـه یکی ازتعاونی های اسلامـی درپل تجریش ودرهم ریختن آن دیروز این فروشگاه رابرای ادامـه کارتعمـیرد».
24دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«شاه کودتارا رد کرد».
«دکترسنجابی از اعضای دولت آینده است»
«درمجلس بـه بختیـارشدیداحمله شد».
«دانشگاه ملی بازشد».
«دستورشاه بـه ژنرال ها:«کودتانکنید».
«شاه درمصر،توقف کوتاهی مـی کنند».
اطلاعیـه کارکنان سازمان هواپیمائی کشوری:«پرواز از کلیـه فرودگاه های ایران خطرناک است».
شوروی:«آمریکامـی خواهددرایران کودتاکند».
24دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«شاه مـی رود،امابازگشت معلوم نیست».
«شاه باکودتا مخالفت کرد».
«به محض رفتن شاه،مـی خواهندگروهی بنام ملت مسلمان بـه موسسات ارتشی ودولتی حمله کنند».
«توطئه خارجی به منظور حمله اشراربه موسسات نظامـی ودولتی؛هشدارامام خمـینی بـه مردم و ارتش».
24دی ماه1357روزنامـه آیندگان
درخواست آمریکاازارتش ایران:«کودتانکنید!».
پراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی):«ژنرال آمریکایی(رابرت هویزر)،درتهران یک کودتاتدارک مـی بیند».
«سوئیس اقامت شاه رامـی پذیرد».
«اسرائیل نگران تامـین نفت».
سازمان اطلاعات وامنیت کشور(ساواک):«دخالت ساواک درحوادث گرمسار تکذیب مـی شود».
بختیـار:«من به منظور جارو شدن خیلی سنگینم».
«سوریـه ازآیت الله خمـینی حمایت مـی کند».
«آیت الله العظمـی خمـینی باسوریـه تماس گرفت».
«ازبیم ادامـه تظاهرات ایرانیـان مقیم آمریکا،مادروشاه بازهم خانـه عوض د».
25دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«ازطرف امام خمـینی،اعضای دولت موقت اسلامـی تعیین شدند».
پیغام امروزتعطیل شد:«روزنامـه پیغام امروزکه بعد ازپایـان اعتصاب مطبوعات تنـها5شماره منتشر شده بود،تحت فشارمدیرآن کـه درخارج بـه سرمـی برد،تعطیل شد».
«تاریخ بازگشایی دانشگاه اعلام شد».
«هر5عضوشورای انقلاب درایران هستند».
انفجاربمب درقزوین:«شب گذشته بمبی کـه درخانـه سرهنگ دیـهیم رئیس شـهربانی قزوین کار گذاشته شده منفجرشد.وساکنان خانـه وخانـه های اطراف راوحشت زده کرد».
25دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«حمله شدید مسکوبه بختیـارنخست وزیر».
26دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«شاه رفت».
«شاه درآخرین لحظه مصاحبه مطبوعاتی رالغوکرد».
«تاسیس فروشگاه تعاونی اسلامـی پوشاک».
«درشمـیران مستشارآمریکائی بطرزمرموزی کشته شد.سرهنگ آرتوردبلیوهاین هات،رئیس ستاد مستشاری آمریکادرارتش ایران بود.صبح امروزبه کلانتری دربند اطلاع داده شدکه این افسر آمریکایی درخانـه اش بطرزمرموزی درگذشته است.جسداین سرهنگ دراتاقش درحالی کـه حلق آویزشده،پیداشد».
سرهنگ آمریکایی چگونـه درکرمان بـه قتل رسید:«سرهنگ بازنشسته«مارتین برکوتیز»که گفته مـی شود ازافسران نیروی هوایی آمریکابود،پریشب درخانـه مس اش واقع درخیـابان چهارم آبان کرمان بـه قتل رسید.وی دریک سال پیش بـه عنوان مدیرشرکت پارسون جردن(مشاورمس سر چشمـه)باحقوق ماهیـانـه480هزارریـال استخدام شد».
اعضای احتمالی شورای انقلاب اسلامـی:«ازدکترسنجابی یـامـهندس بارزگان بـه عنوان نخست وزیر احتمالی دولت موقت نام مـی شود».
«سرتیپ رزمـی رئیس سابق شـهربانی آبادان کـه درپی فاجعه سینمارآبادان بـه تهران فراخوانده شده بود،بازنشسته شد».
آگهی روزنامـه:«دومـیلیون ونیم تومان درمقابل بیع بسیـارارزنده بدون واسطه مورد نیـاز هست عصرها تلفن….».
«برخی ازاعضای خانواده سلطنتی بـه آمریکا رفتند».
«برای همراهی با مردم؛کتابفروشی های دانشگاه،هفته ای دو روز تعطیل مـی کنند».
26دی ماه1357روزنامـه اطلاعات
«مصرامروزمنتظرشاه است».
«بازجوئی ازارتشبدنصیری آغازشد».
«سیستم بانکی فلج شده است».
«روستاهای زاهدان5روز هست مـی لزرد».
26دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«سنابه دولت بختیـاررای اعتمادداد».
«تجاوزماموران بـه طرح بیمارستان تجریش محکوم شد».
مجله سپید وسیـاه،11بهمن ماه1357،ش1095
«…ساعت30/11روزسه شنبه 26دیماه1357شاه باچشمانی اشکبارایران راترک گفت.درحالی کـه درآخرین لحظات مصاحبه ای راکه قراربودانجام دهدلغوکرده بود.ساعتی بعدکه خبربوسیله رادیو پخش شدناگهان تهران وشـهرستانـهاتبدیل بـه یک پارچه شوروهیجان گردید…».
27دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«اموال شاه ملی اعلام شد».
«ایران یک چشم خندان یک چشم گریـان؛زلزله خراسان صدهانفرراکشت».
«کلانتری های اهواز تخلیـه شد».
«گروهی اایندگان مجلس استعفادادند».
«شاه درآخرین لحظه گریـه کرد».
«تعطیلی داروفروش های عمده بـه قیمت جان بیماران تمام مـی شود».
«امـیرمسعودی طباطبائی(رئیس راه آهن ایران)بازداشت شد».
«آلمان نگران سرمایـه های خوددرایران است».
«نگرانی اسرائیل ازایران؛تلویزیون اسرائیل دی شب بـه نقل ازمحافل سیـاسی گفت:بارفتن شاه جبهه شرقی غرب فروریخت».
«شاه وسادات درباره ایران مذاکره د».
«فلسطینی های تندوربه سفرشاه بـه مصرحمله د».
«مردم مـی خواستندزندان قصرراویران کنند؛به درخواست آیت الله طالقانی ازاین کارخودداری شد».
«شش لبنانی به منظور بازگشت موسی صدر،هواپیمایی راربودند؛بیروت-رویتر،شش هواپیمارباشب گذشته هواپیمایی لبنانی رابا73سرنشین و9خدمـه بـه منظورآزاد امام موسی صدررهبر شیعیـان لبنان ربودندولی بعد ازچند ساعت گروگان هاراآزاد و خودرابه نیروهای امنیتی لبنان تسلیم د…رهبرهواپیمارباهادرکنفرانس مطبوعاتی گفت:ترتیبات ناپدیدشدن امام صدررابخاطرحمایت ازآیت الله خمـینی رهبر تبعیدشده شیعیـان ایران فراهم کرده است».
«فروهرباامام خمـینی ملاقلات کرد».
«مجسمـه های شاه ورضاشاه رادرشـهرهاپائین کشیدند».
«درچندشـهرماموران مجسمـه های شاه را پائین کشیدند».
«زلزله درقائن صدهانفرراکشت».
«یحی صادق وزیری،وزیردادگستری24ساعت بعد ازآنکه ازدولت رای اعتماد گرفت، استعفاکرد.وزیر 68ساله کابینـه دکتربختیـارعلت استعفای خودراعدم تجهیزدادگستری به منظور مجازات متجاوزان بـه حقوق مردم وبیت المال اعلام کرد».
«بیش از3هزارنفرازکارکنان بانک سپه وشعبات وابسته موسسه اطلاعات راگلباران د؛ ساعت10صبح دیروز کارکنان بانک سپه وشعبات وابسته بـه آن ضمن یک راهپیمائیی آرام دراطراف مـیدان سپه بـه موسسه اطلاعات آمدند تاباشعار مطبوعات پیروزی ات مبارک یکبار دیگر همبستگی خودرابانویسندگان متعهد کارکنان وکارگران اطلاعات تجدید کنند».
28دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«حمله تانک هاوچماق بدستان بـه اهوازودزفول».
«تانک هاده هااتومبیل رادردزفول لِه د».
«امام خمـینی خواستاراستعفای وزراشد».
«کُردهای شورشی بـه پاسگاه ژاندارمری حمله د».
«گروهی مـی خواستندانبارنفت ری را آتش بزنند».
«اعلامـیه آیت الله طالقانی درباره راهپیمائی فردا».
«20نماینده تاکنون استعفادادند».
«رادیووتلویزیون مـهابادبعدازظهرسه شنبه برنامـه های شادپخش کرد».
«نام کنلل پسیـان از لغت نامـه دهخداشد».
28دی ماه1357روزنامـه آیندگان
«درپی اخطار آیت الله العظمـی خمـینی؛نمایندگان مجلس به منظور استعفاصف کشیدند».
«کودتای گروهبان حسینی درنـهاوند».
30دی ماه1357روزنامـه کیـهان
«امام خمـینی درخواست کارتر راردکرد».
«ازطرف وریرسابق دادگستری ایـالات متحده آمریکاسه پبشنـهاددرباره ایران بـه امریکاداده شد».
«به دعوت امام خمـینی؛مـیلیون هانفردرتهران،شـهرستان ها وحتی درروستاها راه پیمائی د».
«قطعنامـه راهپیمائی؛ماخواهان جمـهوری آزاداسلامـی هستیم».
«شایعه مسمومـیت آب مردم شمال رادروحشت فروبرد».
«دربابلسر،گنبدکاووس،آمل وچندشـهردیگرعده ای مسموم شدند».
«آب اغلب شـهرهای شمال به منظور آزمایش بـه آزمایشگاه فرستادند».
«دربیشتر شـهر آب قطع شد».
«چماقداران بـه اتومبیل هادرجاده های کرمانشاه حمله د».
«100نماینده پارلمان راترک نمـی کنیم».
«700مـیلیون تومان به منظور انحلال مجلس اختصاص داده اند».
«اعلامـیه دست چپی های مصرعلیـه دیدارشاه؛شـهربانی مصربدفتریک حزب دست چپی کوچک کـه نامش حزب اتحادمترقی است،حمله کرد».
«بنی احمداستعفاکرد».
«انتقالات نظامـی درمرزایران».
«ژاندارمری اعلام کرد؛پنجاه افغانی درمرزایران مستقرشدند».
«اداره مرکزی ساواک مشـهدتخلیـه شد».
«کارکنان بارنک رفاه خواستارایجادبانکداری اسلامـی شدند».
«سازمان کارگران ایران منحل شد».
«اهالی ده لویزان باحمله مکرر چماق بدستان روبروشده اند».
«درساعات منع رفت وآمدبه دوفروشگاه دستبردزدند».
«جبهه طرفداران سلطنت درژنو؛یک جبهه به منظور سلطنت درایران درژنوتشکیل شده کـه هدف آن توطئه به منظور قتل حضرت آیت الله العظمـی است».
«نماینده آیت الله طالقانی وصدهانفرازمسلمانان وارامنـه به منظور ابراز همبستگی وهمدردی با خانواده«الواندملیکیـان»جوان17ساله ای کـه روز29مخرم شـهیدشد،به خانـه اورفتند».
«فرمانداری کازرونانی کـه بنام فرمانداری نظامـی بـه خانـه ها حمله مـی کنند دروغ مـی گویند».
«تعدادی ازشعارهای راهپیمائی دیروز؛برادرشـهیدم شـهادتت مبارک.نصرمن الله وفتح القریب.الله اکبر،لااله الاالله،گلوله،مسلسل،جواب ضدخلق است.مزدورآمریکایی اخراج حتما گردد.درطلوع آزادی،جای شـهداخالی.تنـهاره سعادت ایمان جهادشـهادت.حزب فقط حزب الله رهبرفقط روح الله.تا دفع هرستمگرنـهضت ادامـه دارد،حتی اگر شب و روز برماگلوله بارد.نظام شاهنشاهی نابودگردد. فلسطین ویتنام متحدخلق ما.تفرقه تفرقه سلاح دشمن ماست.نابودبادصهیونیسم.کارگر،دانشجو، روحانی،پیوندتان مبارک.خمـینی خمـینی خدانگهدارتو،بمـیردبمـیرد،دشمن خونخوارتو.استقلال آزادی جمـهوری اسلامـی.ماپیروقرآنیم سلطنت نمـی خواهیم.اساس این شورابرضدالله است.ایران کشور ماست خمـینی رهبرماست.کشته شدگان راه حق راه حسین رفته اند،ماندگان شـهرمالبیک بـه زینب گفته اند.این هست شعارملی خدا،قرآن،خمـینی.تسنن،تشیع،پیوندتان خدایی است.کابینـه بختیـاریک حیله جدید است،برنامـه خمـینی برچیدن یزید است».
«شعارپلاکاردها؛مادراین رفراندوم حکومت بختیـارراغیرقانونی دانسته وخواستار حکومت اسلامـی هستیم.دراین شرایط هرنوع توطئه برضدمردم رابی اثر مـی کنیم.درود برشـهدای راه آزادی خلق. درودبرمجاهدکبیرآیت الله طالقانی.28مردادرافراموش نکنیم.ایران ازآخرین نقاطی هست درجهان کـه امپریـالیسم درآن خواهدجنگیدوبایدآرزوکردایران گورامپریـالیسم باشد.(ازمجاهدشـهیدمـهدی رضایی). تااستقرار جمـهوری اسللامـی بـه مبارزه ادامـه مـی دهیم.شـهیدان قلب تاریخ اند.سیدجمال الدین اسدآبادی مردهمـیشـه ی زنده تاریخ.خون شـهیدان ما متدادخون شـهیدان کربلاست(امام خمـینی)».
مجله سپید وسیـاه،11بهمن1357،ش1095
شعارهای جالب راهپیمایـان:
«یک نگاه کوتاه بـه شعارهایی کـه گروه های مختلف،بخصوص مخالفین وموافقین درون ها شان مـی دادند،نشان مـی دهدکه شباهت هایی بین آن هاوجود دارد وهردوبیشتردرجهت دینی و مذهبی است.دراین جابدون هیچ گونـه تغییروتفسیر شعارهایی راکه نزدیک وشبیـه بهم هست برای ضبط درتاریخ واطلاع خوانندگان گرامـی چاپ مـی کنیم:
مخالفین:ارتش برادرماست،خمـینی رهبرماست
موافقین:برادرارتشی،الهی زنده باشی
مخالفین:استقلال،آزادی،حکومت اسلامـی
موافقین:استقلال،آزادی،قانون اساسی
مخالفین:بختیـاربختیـار،آدم بی اختیـار
موافقین:بختیـاربختیـار،سنگرتونگهدار
مخالفین:سکوت هرمسلمان،خیـانت هست به قرآن
موافقین:اکثریت خاموش،سکوتت رابشکن
مخالفین:وای بـه روزی کـه مسلح شویم
موافقین:برادرهموطن،کشوروآتش نزن
مخالفین:ازهاری بیچاره،بازم بگونواره
موافقین:روزنامـه های دروغگو،بازم بگوساواکه
مخالفین:خدا،قرآن،خمـینی،این هست شعارملی
موافقین:خدا،قرآن،محمد،این هست شعارملت
مخالفین:خمـینی تویی رهبربت شکن،خمـینی تویی وارث انبیـا
خمـینی تویی رهبرخلق ما،مجاهدمجاهدخمـینی امام
موافقین:هربهی نازد،ماهم بـه علی نازیم
مخالفین:درود برمجاهد،درودبرفلسطین،فلسطین،فلسطین،برادرقهرمان
موافقین:خلیج مافارس است،کشورماپارس است
مخالفین:حزب فقط حزب الله،رهبرفقط روح الله
موافقین:مـهدی صاحب زمان،امام آخرماست
«در تاریخی وعظیم دیروز؛دریـایی از مـیلیون ها انسان بخروش آمد».
«دکترکریم سنجابی،رهبرجبهه ملی ایران،همراه یـاران وهمراهان،بخش عظیمـی از دیروز راتشکیل دادند».
«400بلندگوتوسط بیش از150جوان داوطلب بود».
«برای کنترل بلندگوها80دستگاه کنترل صداهم تهیـه شده بود».
«برخورداهواز22کشته و80مجروح داشت».
«تشییع جنازه شـهدای اهواز».
«اجتماع کارمندان مخابرات به منظور تجلیل ازشـهدادربهشت زهرا».
«یک پاسگاه اطلاعاتی آمریکادرمرزایران هنوزدایراست؛آمریکایکی ازپُست های جاسوسی خودرا درایران بسته اما یک پُست دیگرجمع آوری اطلاعات راکه مـهم تر هست برای نظارت برآزمایش های موشکی شوروی هم چنان بازگذاشته است».
«پارلمان اروپایی نقض حقوق بشردرایران رامحکوم کرد».
«به علت اختلاف بازماندگان درپایگاه شاهرخی:چندصدنظامـی اعتصاب غذاد».
«حمله چماق بدستان وتیراندازی درمسجدسلیمان».
«ساواک آبادان دایره راهنمایی ورانندگی مـی شود».
«شکایت مردم نـهاوندازچماقداران بـه کانون وکلا».
«نام وآدرس صندوق های قرض الحسنـه اعلام شد».
«5/3مـیلیون کارگربیکارشده اند».
30دی ما1357روزنامـه آیندگان
«دکترسنجابی مامورکنترل اعتصاب هاشد؛آیت الله العظمـی خمـینی بـه اوماموریت داد».
«برداشت جامعه شناس آمریکایی ازگفته های آیت الله العظمـی خمـینی؛جمـهوری اسلامـی مبتنی بردمکراسی چندحزبی است».
«اعتراض«پراودا»روزنامـه ارگان حزب کمونیست شوروی بـه حضورآمریکائیـان درایران:«پراودا» حضور مزدوران آمریکائی بالباس شخصی رادرایران کـه ماموریت شان تامـین نگاه داری تجهیزات نظامـی آمریکائی درایران هست رامحکوم کرد».
«7نفرازبسته بندان هیـات اسلامـی دستگیرشدند؛ماموران بـه فروشگاه اسلامـی آبادان حمله د. قسمت بسته بندی ارزاق عمومـی هیـات اسلامـی آبادان موردحمله ماموران نظامـی قرارگرفت و7تن ازبسته بندان دستگیرشدند».
1بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«امام خمـینی جمعه درتهران نماز مـی خواند».
«امام خمـینی پیشاپیش راه پیمائی عظیم بـه بهشت زهرامـی روند».
«اسامـی اعضای شورای انقلاب تا48ساعت دیگر اعلام مـی شود».
«هشدارشوروی درباره کودتا درایران».
«امام خمـینی ساعت5/8صبح جمعه واردتهران مـی شود».
«بنای یـادبودانقلاب ایران درلیبی».
«دیروزهنگام گشایش یک نمایشگاه کتاب وفروشگاه انواع کتاب های روزدرکتابخانـه ساری عده ای بـه کتابخانـه حمله دوشیشـه های آنراشکستند».
«روابط عمومـی ارتش اعلام کرد:خسرودادفرمان آتش نداده است».
«اعلام جرم بازاریـان تهران علیـه ولیـان درباره کشف مـیلیون هاتومان سوءاستفاده درآستان قدس رضوی».
«بدنبال تهدیدهای تلفنی؛تدابیرامنیتی به منظور حفظ جان امام خمـینی شدیدترشد.پس ازتهدیدهای ناشناسی کـه اخیرا علیـه آیت الله العظمـی خمـینی عنوان شده،نیروهای پلیس فرانسه بطور محسوسی برتدابیرهای حفاظتی خودازخانـه آیت الله افزودند».
«چماق بدستان درجاده ها بـه مسافران حمله د».
«آمریکاامـیدبه بختیـارراازدست داده است».
«اعلام جرم علیـه فرماندار نظامـی خرمشـهر».
«شاه4یـا5روزدیگردرمصرمـی ماند».
«تغییرنام خیـابان شاپور:«دیروزطی مراسمـی درانتهای خیـابان شاپور،نام این خیـابان تغییرداده شدو بنام خیـابان شـهیدگلسرخی نامگذاری گردید.بلافاصله بعد ازتصویب این نام،گروهی ازاهالی محل مامورنصب تابلوهای نام جدید درنقاط مختلف این خیـابان گردیدند».
«زلزله زدگان قائن درانتظارکمک فوری».
«پایگاه هوائی بندرعباس بانـهضت مردم اعلام همبستگی کرد».
«اعتصاب غذاو پایگاه نیروی هوایی بااعلام پشتیبانی ازقعطنامـه اربعین».
«همافران بندرعباس اعلام د».
متهم حادثه سینمارآبادان دستگیرشد:«آبادان:درخصوص مطلبی کـه ازقول وزیردادگستری درون موردسینماردرروزنامـه کیـهان درج شده بود،ضرابی دادستان شـهرستان آبادان اظهارداشت:که چون ممکن هست ازمطالب مذکور برداشت های مختلفی بشود،لازم بـه یـادآوری هست که پرونده مربوط بـه سینمارآبادان بطورمرتب موردرسیدگی قرارگرفته واخیرا یکی ازمتهمـین حادثه دستگیرشد وتحقیق ازوی ادامـه دارد.امـید مـی رود کـه بزودی پرونده تکمـیل وباکیفرخواست بـه دادگاه جنایی ارسال گردد.محاکمـه وی نیزدرجلسه علنی دادگاه انجام خواهدشد…دادستان آبادان گفت: این متهم بـه هیچ وجه ارتباطی بامتهم اولی بنام عبدالرضاآشورکه درعراق دستگیر وزندانی شده هست ندارد.و برخلاف نوشته روزنامـه هیچ شورایی درجریـان رسیدگی بـه پرونده دخالت نداشته و پرونده مسیرقانونی خودراطی مـی کند».
«کودکان ایرانی فعالانـه درانقلاب شرکت د».
1بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«نمازجمعه باامام خمـینی درتهران»
« شنبه برهبری امام خمـینی».
«انتقادازمطبوعات درموسسه اطلاعات؛متن قطعنامـه اجتماع کنندگان درون اطلاعات:… مامـی خواهیم مطبوعات صفحات خودرابطورمعقول وتناسب درخدمت همـه گروه های فکری وعقیدتی درگیردر انقلاب قراردهند.وازانعکاس مغرضانـه نظریـات خودداری ورزند».
«متن استعفای سیدجلال تهرانی،رئیس شوری سلطنت؛شورای سلطنت غیر قانونی است».
«اشغال نظامـی مـهرآبادبرای جلوگیری ازپرواز انقلاب».
«اشغال سفارت وکنسولگری ایران درپاریس».
«آخرین خبر؛پرواز امام بـه تعویق افتاد».
«امروزتظاهرات طرفداران قانون اساسی درخیـابان های تهران صورت گرفت.ناظران شرکت کندگان دراین تظاهرات رابین 100تا160هزارنفرتخمـین زدند».
مسکو:«شعاررهبران مذهبی ایران،مترقی است».
1بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«دوسه هفته دیگر جمـهوری اسلامـی مستقرمـی شود».
2بهمن1357روزنامـه کیـهان
«ایران درتدارک بزرگترین استقبال تاریخ».
«الله اکبر،هشدارپاسداران شب؛گروه پاسداران شب کـه ازجوانان استقلال طلب و آزادیخواه تشکیل شده،ووظیفه درامان نگهداشتن شـهرراازهجوم چماقداران وقداره بندان بعهده گرفته اند،دردومـین بیـانیـه خودچنین نوشته اند:ماکه بابیـانیـه شماره یک اعلام موجودیت کردیم،بدینوسیله اعلام مـی داریم1-پاسداران شب درصورت احساس خطرومشاهده اشرارباتکبیرالله اکبرتقاضای کمک خواهند کرد2-وموکدااعلام مـی داریم کـه باارتش ملی خودهیچ گونـه تضادی نداریم».
«مطبوعات پاریس؛شانس بازرگان به منظور نخست وزیری بیشتراست».
«رئیس دادگستری قوچان(رحمت الله محبتی)خواستارتعقیب چماق بدستان شد».
«3چماق بدست کشته شدند.سه نفرازچماق بدستان هنگامـی کـه درصددمتوقف ساختن یک اتومبیل بودنددرتصادف باهمـین اتومبیل کشته شدند.این حادثه درچالا نچولان بین بروجردودرود رویداد».
«قم به منظور استقبال ازامام خمـینی آماده مـی شوند».
«ماموران شرکت ایزایران رااشغال د؛شرکت ایزایران،روزگذشته بـه اشغال ماموران نظامـی درآمده وازورودکارکنان شرکت کـه مربوط بـه خدمات کامپیوتری هست به داخل جلوگیری بـه عمل آمد».
«اعلامـیه شماره 1کمـیته اعتصاب منتخب امام خمـینی؛دراولین جلسه آقایـان دکترکاظم یزدی ودکتر مـهدی ممکن بـه عضویت کمـیته انتخاب شدندوبرای مطالعه کارهای مختلف گروه های کارتخصصی تعیین شد…ازآنجاکه موضوع توزیع گندم دردرجه اول اهمـیت قراردارد.بابررسی های کـه به عمل آمد تصمـیم گرفته شد1-تخلیـه کشتی های حامل گندم،دربنادرمختلف بفوریت انجام گیرد…امضاء:کمـیته تنظیم اعتصابات متخب امام خمـینی،دکتریدالله سحابی».
«دسته گل امام خمـینی به منظور خاخام بزرگ ایران؛تل آویو،خبرگزاری فرانسه،سیـاسیون سیمانتوف، رئیس سازمان یـهودیـان ایرانی دی شب درتلویزیون اسرائیل فاش کردکه درون این اواخرآیت الله خمـینی دست گلی به منظور یدیدی خاخام بزرگ ایران فرستاده است،تا تشویش ها ونگرانی های بسیـار شدید یـهودیـان رابرطرف کند».
«اعلامـیه دولت؛گندم بقدرکافی موجوداست».
«شورای سلطنت تشکیل شد».
«رادیولندن؛بختیـاراستعفای دوعضوشورای سلطنت راتکذیب کرد».
«کارکنان رادیوتلویزیون علیـه شاپوربختیـاراعلام جرم د».
«کارکنان چاپخانـه دولت ایران درکیـهان اعلام داشتند:کارکنان چاپخانـه دولت ازاین بعد ازچاپ گذرنامـه کـه جوازخروج چپاولگران بیت المال ویغماگران سرمایـه های ایران هست خودداری مـی کنند.وباعدم چاپ اوراق قرضه وسایراوراق بهادرنقشـه های شوم عاملان امپریـالیسم بین المللی رانقش برآب مـی کنند».
«آباده-ده هاهزارتن ازمردم آباده وایل قشقایی روزگذشته ازمحمدناصرقشقایی رئیس ایل قشقایی کـه ازتبعیدبه ایران بازگشته استقبال د».
«سرقت های مکرردرلاهیجان؛اکثرمغازه های لاهیجان مورد سرقت قرارمـی گیرد.شب ها بطورکلی درمـیان این شـهرماموری دیده نمـی شود».
«پرویزقلیچ خانی به منظور مبارزه بـه ایران برمـی گردد:پرویزقلیچ خانی قهرمان نامـی ایران کـه به نشانـه اعتراض بـه رژیم ایران ومبارزه باآن ازشرکت دربازهای جام جهانی خودداری کردتااواخر این هفته بـه ایران بازخواهدگشت».
«2هزاربلوچ طرفدارشاه بـه پاکستان پناهنده شدند».
«ارگان حزب حاکم سوریـه خواستارکناره گیری دولت بختیـارشد؛روزنامـه البعث نوشت:شاپوربختیـار نخست وزیرایران بدبیـارترین افراداست.زیرانـه مـی تواندنقش شاه رابازی کندونـه مـی توانداشتباه های اوراترمـیم کند».
«تیراندازی بـه خانـه افسرآمریکایی؛سفارت آمریکادرتهران دیروزاعلام کردکه یک شنبه گذشته شخص ناشناسی یک گلوله بـه خانـه یک افسرارتش آمریکادرتهران شلیک کرده…این افسرآمریکایی «روی هولینگ ورث»نام دارد».
2بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«دیروزگروهی بـه عنوان اعتراض بـه روش روزنامـه های آیندگان وکیـهان درانتشاراخبارومقالات بـه یک دست زدند.راهپیمایـان کـه باشعارحزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله موضع خودرا آشکارمـی د وهربخش ازگفته سخنرانان راباتکرار3بارالله اکبر تائید مـی د».
«تهدیدهای تلفنی علیـه آیت الله العظمـی خمـینی».
3بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«اعلامـیه کمـیته برگزاری مراسم استقبال:ازآذین بندی خیـابان ها خودداری کنید».
«تهرانی،شورای سلطنت راغیرقانونی خواند».
«رئیس شورای سلطنت دلیل استعفای خودرا اعلام کرد».
«همراه بالایحه تعقیب ومجازات متجاوزان بـه بیت المال:لایحه انحلال ساواک تقدیم مـی شود».
«داشجویـان طرفدارامام خمـینی کنسولگری ایران دربمبئی رااشغال د».
«ساختمان ساواک آستارابه آتش کشیده شد».
«نمایشگاه عشـهدادربیمارستان مـهدی رضایی(بیمارستان قلب)».
«تخلیـه روستاهای شوروی درمرزایران ایران؛تهران،آشوشیتدپرس،گزارش های اطلاعاتی نشان مـی دهدکه شوروی بـه تخلیـه ساکنان روستاهای مرزی خودباایران پرداخته است».
«نیروی پایداری منحل شد:امروزاعلام شدکه نیروی پایداری کـه یکی ازسازمان های تابعه ژاندارمری بوده،ازتاریخ 6دی ماه 1357منحل شده است».
«طراح ماجرای المپیک مونیخ درانفجاربمب کشته شد:ابوصلاح حسن رئیس نیروهای امنیتی سازمان چریکی الفتح ویکی ازشخصیت های برجسته سازمان آزادی بخش فلسطین براثر انفجاربمبی دریک اتومبیل درشـهربیروت کشته شد.ابوحسن بـه هنگام مرگ36سال داشت.گفته مـی شودابوحسن نقشـه حمله بـه ورزشکاران اسرائیلی دربازی های المپیک درسال1973مونیخ را طرح ریزی کرده بود».
«خیـابان حنیف نژاد؛بدنبال چاپ خبرتغییرنام خیـابان شاپور،روزگذشته اطلاع حاصل شدکه چون محمدحنیف نژادیکی ازشـهدای سیـاسی ساکن خیـابان شاپوربوده است.اهالی خیـابان شاپوربا تشکیل جلساتی درچندمسجدکه باحضورحضرت آیت الله غروی وسایرآیـات عظام تشکیل شده بود، نام این خیـابان راازشاپوربه خیـابان حنیف نژادتغییرداده اند».
«درحمله تانک هاوچماق بدست ها بـه رضائیـه عده ای کشته ومجروح شدند».
«چماق بدست هادرچندشـهربه مردم حمله د».
«وزیرپیشین دادگستری آمریکا(رمزی کلارک):99درصدمردم طرفدارامام خمـینی اند».
ایزوستیـاارگان ذولت شوروی،دیروزدربرابرانتقادهای روزنامـه های غربی وبویژه روزنامـه های فرانسه وآمریکاازآیت الله خمـینی بـه دفاع ازاوپرداخت».
«کمبودگوشتو درتهران».
«بابل،هدایت الله فهیمـی(واعظ):زندانیـان سیـاسی،نیـازی بـه اعاده حیثیت ندارد».
4بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«ازپروازهواپیمای امام خمـینی بـه پاریس جلوگیری شد».
«به کلیـه شرکت های هواپیمائی بین المللی اعلام شدکه بـه تهران پرواز نکنند».
«تانک ها،مـهرآبادرامحاصره د».
«ده هاهزارنفردراطراف مـهرآباداجتماع د».
«امام خمـینی تاکیدکرد؛جمعه بـه وطن بر مـی گردد».
«کارکنان هواپیمائی ملی:قسمت هایی ازهواپیمای امام خمـینی راخراب د».
«برنامـه رادیویی«شباهنگ»آبادان قطع شد.برنامـه رادیویی شباهنگ کـه هرشب ازساعت 23تا24از رادیونفت ملی پخش مـی شد،قطع شد.نویسنده ومجری این برنامـه«ملک جرموس»نام دارد».
«مردم بابلسربجای گل،(برای مقابله باکمبود موادغذایی)حبوبات مـی کارند».
«کارکنان وزارت خارجه باملت ایران اعلام همبستگی د».
«درکلاردشت1500نفرمسموم شدند.علت مسمومـیت خوردن غذایی هست که روستائیـان درمراسم مذهبی خودخورده اند…حال 200نفرازمسمومـین وخیم است».
«گاردجاویدان شاهنشاهی بابه نمایش گذاشتن تانک ها،توپ های ضدهوایی و کماندوهای ضربتی خودبرای خبرنگاران خارجی،دیروتاکیددکه تاآخرین قطره خون خودرابرای خفظ شاه،نظام پادشاهی ودولت غیرنظامـی خواهندریخت».
«چماقداران هشتپرطوالش رامحاصره د».
4بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«پنج شنبه10صبح طرفداران قانون اساسی درمقابل مجلس اجتماع مـی کند؛تدارک تظاهرات بـه طرفداری ازقانون اساسی وسوسیـال دمکراسی».
5بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«آخرین خبر،ساعت دونیم بعدازظهر؛بازگشت امام خمـینی2روزعقب افتاد».
«تظاهرات وسیع طرفداران قانون اساسی دربهارستان».
«شاه ازخیـانت دوستانش رنج مـی کشد».
«بختیـارازامام خمـینی سه هفته فرصت خواست».
«مذاکرات بازرگان-بختیـاربرای مراقبت امام».
«ازطرف مقامات دولتی؛پرواز هواپیماهای کلیـه کشورها بـه ایران قدغن شد».
«نظامـیان درتظاهرات طرفداری ازامام خمـینی».
«توطئه سوء قصد بـه امام خمـینی کشف شد؛منابع موثق درتهران دیروزگفتندکه توطئه سوء قصدی علیـه آیت الله خمـینی توسط سرویس های مخفی ایران کشف شده است.ظاهرا این توطئه توسط ماموران خارجی طرح ریزی شده کـه برای همـین منظورترتیب یـافته وقبلا درایران رخنـه کرده بودند.این طرح مـی بایست درهنگام ورود آیت الله بـه ایران درجمعه بـه مرحله اجرادرمـی آمد».
«رادیولندن؛به شرط انتخابات صحیح؛بختیـارحاضر بـه قبول تغییررژیم است».
«امام خمـینی حاضر نشد بـه لیبی برود».
«سرلشگرعلاءالدین ناظم(بازنشسته):ارتش آمادگی کودتاراندارد».
«پاسخ یـهودیـان ایران بـه رادیو اسرائیل؛یـهودیـان ایران برخلاف گفته تلویزیون اسرائیل،درایران احساس آرامش مـی کنند.صهیونیست هامـی خواهندبین اقلیت یـهودی ومسلمانان اختلاف بیـاندازند تاازآب گل آلودماهی بگیرند».
«5/3مـیلیون کارگرایرانی3ماه هست حقوق نگرفته اند».
«شوروی:برای آمریکاچین جانشین ایران مـی شود».
«100سربازایرانی دربیروت».
«فعالیت اسرائیل به منظور مـهاجرت یـهودیـان ایران:تعدادیـهودیـان ایران بـه حدود50هزار نفر مـی رسد».
5بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«بختیـارنامـه به منظور امام خمـینی فرستاد».
5بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«کمـیته ای ازسوی آیت الله خمـینی ماموررسیدگی بـه معاملات ایران وآمریکا شد؛ تجدیدنظردر معاملات ایران وآمریکا».
8بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«چماق بدستان بـه دانشگاه صنعتی شریف حمله د».
«جلوگیری ازحرکت طرفداران قانون اساسی؛صدهانفرازکارکنان صنایع نظامـی پارچین ورامـین کـه بوسیله20دستگاه اتوبوس متعلق بـه این سازمان به منظور شرکت درتظاهرات بـه طرفداری ازقانون اساسی ازورامـین عازم تهران بودنددرمدخل شـهرورامـین وسیله گروه هایی ازجوانان کـه درکمـیته انتظامات شـهرعضویت دارند،متوقف شدندومردم شـهرمانع حرکت این عده بـه سوی تهران گردیدند».
8بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«ده هانفردرسراسرکشورکشته شدند».
«5روزنامـه نویس بازداشت شدند».
«ازطرف بختیـار،خبراعدام16همافرتکذیب شد».
«تحصن صدهاروحانی دردانشگاه».
8بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«درتظاهرات قانون اساسی،نامـی ازشاه نبود».
«نامـه یک زن یـهودی ایرانی بـه آیندگان؛هموطن،ماهم خون مان قرمزاست…ماآیت خمـینی رابه عنوان یک رهبرانقلاب مـی ستانیم.اوست کـه خون های منجمدشده دررگ های ایرانی رابه حرکت درآوردوخواب چندین ساله بی تفاوتی ویـابی خبری را ازدیده هاگرفت».
9بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«روزنامـه نگاران ارزندان باغ شاه آزادشدند».
«به عنوان اعتراض بـه کشتارهای اخیر؛بانک هابرای یک هفته تعطیل شد».
«انعکاس جهانی وقایع دیروزتهران؛خونین ترین حادثه بعد ازفاجعه مـیدان ژاله… مـیدان24اسفند،به مـیدان جنگ شباهت پیداکرده».
«6ساعت جنگ خونین درتهران»
«هشدارامام خمـینی درباره نوشته های پشت پرده».
«آیت الله طالقانی بـه جمع متحصصنین پیوست».
«شاه بـه کارترونزدیکان خودحمله کرد».
اطلاعات اسرارترورهای سیـاسی30ساله اخیر رافاش مـی کند؛مـهدی عراقی رهبریک گروه افراطی اسلامـی گفت:«ماسه نخست وزیررااعدام کردیم.پس ازآنـهانوبت ارتشبدنصیری،سپهبدایـادی ودکتر اقبال بود».
«نزن سرباز…»
«فرودگاه های کشوربازشد».
«سنگربندی خیـابانی وآتش سوزی وتظاهرات درتهران».
«یک سرلشگرژاندارمری درجریـان تظاهرات دیروزدرمـیدان24اسفندموردهجوم مردم خمشگین قرار گرفت وبشدت مجروح شد.این سرلشگر«تقی لطیف»نام دارد.رئیس آجودانی ژاندارمری بعدازفرار ضاربین توسط مردم بـه آمبولانس منقل مـی شود.وی بعدازانتقال بـه بیمارستان تحت درمان قرار گرفت وحالش رضایت بخش است».
«8نماینده دیگراستعفادادند».
«شـهدای تظاهرات آبادان؛به منظوربزرگداشت وتجلیل ازشـهدای آبادان بیش ازده هزارنفربدعوت فرهنگیـان ودانشجویـان دانشکده نفت درمحل دانشکده اجتماع د.شـهیدان:بهرام زندی، محمددستان،عبدالامام محمدی،علی ابرهیمـی،ناصرسعیدی».
9بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«خبرگزاری لیبی فاش کرد؛نقشـه جرالد فورد به منظور جلوگیری ازبازگشت آیت الله العظمـی خمـینی».
«خبرگزاری لیبی گزارش کردجرالدفوردرئیس جمـهوری پیشین آمریکاهنگام اقامتش دراسوان یک نقشـه نظامـی به منظور جلوگیری ازبازگشت آیت الله خمـینی بـه تهران تهیـه کرده است».
«ملاقات آیت الله خمـینی باارتشبدجم».
«تصمـیم شاپوربختیـارنخست وزیرایران درموردمسافرت بـه پاریس وملاقات آیت الله العظمـی روح الله خمـینی نزدیکان رهبرمذهبی ایران رادچار تفرقه کرده است».
«آیت الله خمـینی دربیـانیـه ای کـه روزگذشته انتشارداداعلام کردبختیـارراتنـهادرصورتی کـه ازمقام خود استعفابدهد،مـی پذیرد.این بیـانیـه راعلی مـهدوی یکی ازروحانیون نزدیک بـه آیت الله العظمـی خمـینی به منظور خبرنگاران قرائت کرد.مـهدوی تاکنون درمـیان نزدیکان آیت الله خمـینی چهره شناخته شده ای نبود.دراین حال منابع ایرانی گفتندارتشبدجم کـه بختیـاربه وی مقام وزارت جنگ رادرکابینـه خود پیشنـهادکرده بود،دراواخر جمعه شب باآیت الله خمـینی ملاقاتی کرده است».
«رفتگران شـهرداری آبادان دست از کارکشیدند».
«شعبان بی مخ،ماهی68هزارتومان ازبیت المال باج مـی گرفت».
10بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«غرب وجنوب تهران درشعله های آتش»
«ترکیـه بجای ایران،پایگاه غرب مـی شود».
10بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«روزنامـه نگاران بدون بازجویی آزادشدند».
«مدیرکل آمریکایی پول خودراازصندوق آیت الله طالقانی دریـافت کرد:دان ونترز،مدیرکل شرکت مـهندسی وریسون-کنودی،دیروزمبلغ179500تومان ایرانی و11700دلارآمریکایی راکه گم کرده بود،از مسئول امورآیت الله طالقانی درحضورداوید پاترسون،نماینده سفارت آمریکادرتهران تحویل گرفت.وی از آیت الله طالقانی وجوانان شرافتمندی کـه پول را بـه دفتر آیت الله طالقانی آورده بودند،سپاسگزاری کرد».
راه پیمایـان آبادانی مطبوعات راتهدیدد:
«درراه پیمایی دیروزمردم آبادان کـه بیش از200هزارنفردرآن شرکت داشتندبه خبرنگاران مطبوعات درآبادان اخطارشد.چنانچه نسبت بـه چاپ وقایع این شـهراقدام نکنند،در های آینده از سوی مردم طردخواهندشد…دراین اجتماع کیـاوش یکی ازمعلمان کـه نخستین سخنران بود، خبرنگاران مطبوعات رامورد انتقادشدید قرار دادوگفت چنانچه نسبت بـه چاپ وقایع آبادان اقدام نکنند درون های آینده مطلقاجایی نخواهندداشت.سپس آقایـان هاشمـی ومَکی سخنانی پیرامون تجاوز و تعدی رژیم ودولت های غیرقانونی بـه ملت ایران ایرادداشتند».
11بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«امام صبح فردادرتهران است».
«دستورخروج اتباع آمریکایی ازایران صادرشد».
«شایعه کودتاناگهان درهمـه جاپیچید».
«نقل وانتقال وسیع تانک هاونیروهای مسلح درتهران».
11بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«هشدارپراودا(ارگان حزب کمونیست شوروی)کودتای آمریکایی درشرف انجام است».
«دستورتخلیـه آمریکایی هاازایران صادرشد».
«172نماینده هنوزمـی گویندپارلمان راترک نمـی کنیم…رقم نمایندگان مستعفی بالامـی رود».
«اولین هواپیمای حامل خبرنگاران وعکاسان ویکی ازیـاران امام خمـینی امروزدرتهران بـه زمـین نشست…ازنزدیکان آیت اللهی نبود.تنـهاامـیرقطب زاده برادرصادق قطب زاده درمـیان مسافرین هواپیمابود».
«دانشکده نفت آبادان بـه اشغال ماموران فرمانداری نظامـی آبادان درآمد».
11بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«9صبح فرداتهران است.خمـینی مـی آید».
«دستورخروج همـه آمریکائیـان ازایران صادرشد».
«32نماینده استعفادادند».
پایـان اشغال سفارت ایران درکپنـهاک:
«سخنگوی تظاهرکنندگان کـه به زبان سوئدی صحبت مـی کرد،گفت:مابه هدف مان رسیدیم.مامـی خواهیم آشکارکنم کـه خواهان ایجادجمـهوری اسلامـی درایران هستم.حدود15تظاهرکننده ایرانی مقیم دانمارک وسوئدسفارت رابدون هیچگونـه صدمـه ای ترک د.وطبق گزارش هاکسی دستگیر نشد.تظاهرکنندگان گفتنددرنظرگرفته بودند،عهای آیت الله خمـینی راجانشین عهای شاه ند،ولی بعددریـافتندحتی یک عشاه درسفارت وجودندارد».
سخن پراکنی های رادیو های مرموز درباره ایران:
«دوفرستند رادیویی مرموزهر روز درون سخن پراکنی های تندخوددولت ایران ومنافع آمریکایی رامحکوم مـی کند.ومقام های ایرانی معتقدنداین فرستنده هادرکنترل شوروی است.یک رادیوبنام صدای ملی ایران مـی گوید:اکنون کـه شاه رفته،نوبت آمریکائیـان است.امپریـالیسم امریکا حتما از کشور رانده شود وبه جهنم برود.رادیوصدای ملی ایران درباکوی شوروی هست و کارکنان آن کمونیست های ایرانی و شوروی هستند…».
«به ادعای پراودا:ژنرال آمریکایی(هویزر)معاون شورای سلطنت است».
«ساختمان نیروگاه هاهمچنان ادامـه دارد؛قراردادنیروگاه های اتمـی فراماتوم رالغو شده،تلقی نمـی کنم.کارساختمان دونیروگاه هسته ای فرانسوی درایران همچنان درجریـان هست وحکومت ایران بـه طوررسمـی دراین باره کـه قرارداد5/10مـیلیـاردفرانکی معادل3/2مـیلیـارددلاری رالغوکرده است،اعلامـیه ای انتشارنداده است.سخنگوی شرکت مـهندسی «فراماتوم»که سرگرم ساختن دونیروگاه900 مگاواتی درکنار رود کارون است،گفت:قراردادیـادشده امضاء شده هست ونمـی توان آنرالغوکرد».
12بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«گرامـی بادبهارآزادی».
«اولین پیـام امام دروطن».
«امام هنگام ورودگریـه کرد».
«طول جمعیت استقبال کننده33کیلومتر بود».
«بزرگترین استقبال تاریخ برگزارشد».
«باقطع ناگهانی بخش مستقیم تلویزیونی؛درشـهرهامردم تلویزیون هارا شکستندوبه خیـابان ها ریختند».
«نظامـیان بخش مستقیم تلویزیون راقطع د».
«رئیس شـهربانی کرمان،سرهنگ معتمدی مقارن5/1بعدازظهردیروزهنگامـی کـه به همراه راننده و محافظ ازشـهربانی رهسپارخانـه خودبود،توسط دوناشناس موتورسوارترورشد».
14بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«امام مسئول شـهرداری تهران را تعیین کرد؛شـهرستانی بعد ازاستعفای خودبه امام خمـینی ازطرف ایشان مسئول اداره شـهرتهران شد».
«قراردادهای خریداسلحه ازانگلیش لغوشد».
«انقلاب ایران بـه کشورهای دیگرسرایت کرد».
«زن ها ومردها بطورجداگانـه بـه دیدارامام مـی روند».
14بهمن ماه 1357روزنامـه اطلاعات
«امام آمد».
«امام خوش آمدی».
14بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«تمایل بختیـاربه ملاقات باآیت الله خمـینی».
«پس ازاستعفای بختیـاریک دولت ملی تشکیل مـی شود-سنجابی».
«نظامـیان باسرودشاهنشاهی مراسم ورود آیت الله خمـینی راقطع د».
«سفارت ایران دربیروت اشغال شد».
«توزیع پرسشنامـه های مشکوک درشـهر؛دی شب چندتن ازخوانندگان روزنامـه طی تماس تلفنی باآیندگان گفتندکه شخصی کـه خودراازکارمندان اعتصاب سازمان رادیو وتلویزیون هست وکارت شناسایی خودرانشان داده بود،پرسشنامـه ای بـه مادادکه آنراپرکنیم.سوال های پرسشنامـه درمورد وضع مملکت وآینده ایران بود.ازقبیل جمـهوری اسلامـی مـی خواهیدیـاجمـهوری آزاد؟».
«یکی ازمسافرانی کـه هفته پیش ازانگلیس بـه ایران بازگردانده شد:اول نظرت رادرباره شاه وخمـینی چیست،بعدبیـاانگلیس!».
15بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«گروهی اایندگان مخفی شدند».
«نـهاوندی ومجیدی بازداشت شدند».
«برذاشت ازپس انداز وسپرده ها محدودشد».
«اعلامـیه شماره37فرمانداری نظامـی تهران؛دکترحاج سیدجوادی بازداشت شد».
«خسروقشقایی بعد از25سال دوری ازوطن وتبعیدسیـاسی فردابه ایران بازمـی گردد».
15بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«اردشیرزاهدی (سفیرایران درآمریکا)کارخودراازسرگرفت».
«بانک های سویسی10مـیلیـاردتومان پول ایران رانمـی دهند».
16بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«برای شرکت دردولت موقت وشورای انقلاب؛چندتن ازرهبران ازحزب خودمرخصی مـی گیرند».
«8هزاریـهودی ایرانی بـه اسرائیل رفته اند».
16بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«برای یـافتن راه حل،آیت الله خمـینی ومـهندس بازرگان،به گفت وگونشستند».
«نـهادهای سیـاسی به منظور جلوگیری ازجنگ داخلی آغازشد».
«درپی بازداشت نـهاوندی ومجیدی،100مقام پیشین بازداشت مـی شوند».
«بنی صدروزیراقتصادحکومت جمـهوری مـی شود».
«حکومت ایران قادربه تامـین پول آن نیست-قرارداد10مـیلیـارددلاری خریداسلحه ازآمریکالغوشد».
«معنای جمـهوری اسلامـی به منظور من مجهول است-بختیـار».
«بازرگان بابختیـارودورهبربلندپایـه نظامـی ملاقات کرد».
«هزاریـهودی ایرانی وارداسرائیل شدند؛روزنامـه معاریوچاپ تل آویوگزارش داد:یک هزاریـهودی ایرانی روزجمعه واردفرودگاه«بن گوریون»در«لود»شدند.معاریومتذکرشدتنـهابخشی ازاین یـهودیـان قصد مـهاجرت دارد.بقیـه مـی خواهنددراسرائیل بمانندتااوضاع درایران تثبیت شود».
17بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«اعضای احتمالی شورای انقلاب درکابینـه بازرگان؛رضاشایـان،دکترمـیناچی،ارتشبدفریدون جم، حسن نزیـه،حسن بنی صدر،ابراهیم یزدی،علی اصغرحاج سیدجوادی،یدالله سحابی».
17بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«پروازبی سابقه فانتوم هاوهلیکوپترهابرفرازتهران».
«تظاهرات عظیم بـه پشتیبانی ازبازرگان».
«موج اعتراض بـه بازداشت حاج سیدجوادی».
«لوایح انحلال ساواک ومحاکمـه وزرا تصویب شد».
17بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«آیت الله خمـینی؛به بازرگان فرمان تشکیل دولت موقت داد».
«بازرگان:اعضای کابینـه تعیین شده اند».
«دیپلمات آمریکائی بااطرافیـان آیت الله خمـینی تماس گرفتند».(نقل ازمجله آمریکایی تایم).
«مسکوهنوزنگران کودتادرایران است».
«اعتراض گسترده بـه بازداشت حاج سیدجوادی».
«بازنشستگان ارتش ازآیت الله خمـینی حمایت مـی کنند».
دریـاداراستانسفیلدترنررئیس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیـا):سیـاازقدرت مخالفان شاه شگفت زده شد!«آنچه ما پیش بینی نکرده بودیم این هست که یک مردتنـهابا78سال سن از15سال پیش تبعید شده بود،بتواندکاتالیزرتمام این ناراضی هاباشد».
«هجوم مردم بـه بانک ها؛درپی دستورالعملی کـه ازسوی کانون بانک هادرباره محدودساختن پرداخت های ثابت وحساب های بعد اندازکه بـه بانک هاابلاغ وازدیروزبه طوررسمـی بـه اجرادرآمد؛ هجوم مردم بـه بانک هاآغازشد».
18بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«مذاکرات پشت پرده درباره سرنوشت شاه».
«قم بـه کانون جمـهوری اسلامـی تبدیل شد».
«تبریک؛موسسه اسلامـی حسینیـه اصفهانی های آبادان درپشتیبانی ازفرمان حضرت امام درون گزینش نخست وزیر».
18بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«دکترحاج سیدجوادی مخفی است».
«4نماینده استعفاد».
«نام 14عضوکابینـه انقلاب دراطلاعات امروز».
«ژنرال هویزازایران رفت».
18بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«به پادگان لویزان دستورآماده باشد داده شد».
«ژنرال هویزرازایران رفت».
«پشتیبانی ازبازرگان وسعت گرفت».
«واکنش موافق مطبوعات شوروی باانتصاب بازرگان».
«تاکنون41نماینده استعفاداده اند».
«لوایح دولت بارای اکثریت مجلس تصویب شد».
«امان الله رادمـهر،معاون وزیرمشاوراستعفای خودرابه بازرگان داد».
«دستوربازداشت چندعضو نخست وزیری صادرشد».
19بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«مـیلیون هانفر بـه بازرگان گفتند:بله».
«هزاران نظامـی امروز ازبرابرامام رژه رفتند».
19بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«مردم بـه بازرگان رای اعتماددادند».
«شاه دردادگستری محاکمـه مـی شود-امام خمـینی».
«لیبی دولت بازرگان رابه رسمـیت شناخت»
«خروج مرموزشریف امامـی ازایران».
19بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«پرتاب نارنجک بـه منزل حاج سید جوادی».
«آمریکابابازرگان تماس برقرارکرد».
«22نماینده مستعفی شدند».
«بازرگان درپی ایجادجمـهوری اسلامـی دمکراتیک است».
«آمریکاذخیره سازی نفت را آغازکرد».
«مذاکرات بازرگان با افسران ارشد ارتش ازسرگرفته شد».
«شریف امامـی ازایران رفت».
«تیراندازی درمحل اقامت آیت الله العظمـی خمـینی»
«باکارانداختن وزارت خارجه ازطریق کارکنان اعتصابی وتعیین سفیران:حکومت بازرگان تقاضای شناسایی جهانی مـی کند».
«درودپراوداازحکومت موقت».
«شوروی درباره ایران بـه چین حمله کرد».
«ازمخالفان درنیروی دریـایی خواسته شداستعفا بدهند؛تیمسارمجیدی معاون فرمانده نیروی دریـایی دریک سخنرانی ازدرجه داران ودانشجویـان این مرکزخواست چنانچه نمـی توانند مقررات نظامـی را رعایت کننداستعفا دهند».
«تبریک:حضرت والری ژیسکاردستن،رئیس جمـهوری فرانسه،ضمن تشکر ازمـیهمان نوازی دولت و ملت فرانسه درهنگام قرائت آیت الله العظمـی امام خمـینی دراین کشور،امـیداست روابط دوستانـه بی ملت های فرانسه وایران همواره ادامـه یـاید:آبادان،صندوق قرض الحسنـه امام حسن عسگری».
21بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«جنگ خونین لشگرگاردبانیروی هوایی».
«امام خمـینی عکیـهان راتائیدکرد».
«نیروی هوایی چندتانک مـهاجم راازکارانداختند».
21بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«نبردهای خونین مـیان واحدهای مسلح درتهران».
21بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«درساعت منع رفت وآمدصورت گرفت:هجوم مسلحانـه بـه بیمارستان گرگان بـه آتش کشیده شد».
«عجنجال آفرین:
عنظامـیان دربرابرآیت الله العظمـی خمـینی وادای احترام بـه وی،که عصرپنج شنبه درصفحه اول کیـهان چاپ شد،جنجال مطبوعاتی راباعث شدکه عامل آن،اعلامـیه ستادارتش بود.ستادارتش دراین اعلامـیه عراساختگی خوانده هست وتهدیدکرده هست که مسئولان چاپ این عراتحت تعقیب قرارخواهندداد.آیندگان باچاپ صحنـه دیگری ازرویداد،یـادآورمـی شودکه اتهام ستادارتش نادرست است».
«عراق ازحکومت بازرگان پشتیـانی کرد».
22بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«بسیـاری ازنقاط تهران درتصرف مردم مسلح».
«جنگ تانک ها بامردم مسلح درخیـابان ها».
«مجاهدین خلق،چریک های فدایی خلق منشعب،افرادمسلح حزب توده درنبردهای مسلحانـه نقش دارند».
«دادگاه های ویژه به منظور محاکمات ساواکی ها تشکیل مـی شود».
22بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«تهران صحنـه خونین جنگ مسلحانـه».
«پادگان عشرت آبادشورش کرد».
«تصرف کلانتری ها؛ازساعت یک بعدازظهرروزگذشته،گروهی ازمردان مسلح کـه دربین آنـهاگروهی ازمجاهدین خلق وچریک های فدایی خلق وچندتن ازپرسنل نیروی هوایی دیده مـی شودبتدریج کلانتری تهران نورامحاصره د».
22بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«درجنگ خونین لشگرگاردباافرادنیروی هوایی صدهاتن کشته شدند».
«درارتش شکاف افتاد».
«مردان مسلح تهران رادراختیـارگرفتند».
«طی جنگ های مسلحانـه باکمک همافران:7کلانتری بـه تصرف مردم درآمد».
«30/8بامدادامروزاتفاق افتاد:تسخیراسلحه خانـه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«یورش مردم بـه تانک ها درخیـابان های تهران؛تعدادی ازآنـهاراباکوکتل مولوتف آتش زدند».
«قرارگاه مرکزی راهنمایی بـه اشغال مردم درآمد».
«خروج مشاوران آمریکائی ازپایگاه فرح آباد».
«شـهربانی ورامـین تصرف شد».
«تسخیراسلحه خانـه پادگان نیروی هوایی توسط مردم».
«آیندگان فقط در4صفحه بامشکلات بسیـار».
23بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«ارتش انقلاب شـهرهاراآزادد».
«سقوط نظام2500ساله استبداد».
«سلطنت آبادسقوط کرد».
«وقایع دیروز:3هزارزندانی قصرآزادشدند».
«3500زندانی قزل الحصارفرارد».
«ساختمان کمـیته مرکزعملیـات ساواک بـه چنگ مردم افتاد».
رادیووتلویزیون چگونـه آزاد شد:
«توجه بفرمائید!توجه بفرمائید!اینجاتهران است.صدای راستین ملت ایران.صدای انقلاب است.گفتاربالاپس ازپخش سرودملی ای ایران پایـان پخش99روزاعتصاب پرشکوه کارکنان سازمان رادیووتلویزیون ملی ایران بود».
23بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«دیروزملت کاخ57سال ظلم راویران کرد».
«رژیم متلاشی شد».
«مـین گذاری درتلویزیون وساواک سلطنت آباد».
«اظهارات نصیری بعد ازفرار ودستگیری».
«قطب زاده سرپرست رادیووتلویزیون شد».
23بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«شاهنشاهی درایران منقرض شد»
«بختیـاراستعفاداد».
«هویداونصیری دراسارت مردم هستند».
«شایعه مسمومـیت آب قویـا تکذیب شد».
«رئیس ستادارتش بابازرگان همکاری مـی کند».
«به تاسیسات ارتش صدمـه نزنید-بازرگان».
«پادگان عشرت آبادسقوط کرد».
«ژاندارم ها درهای اسلحه خانـه رابه روی مردم گشودند».
«عراق درامورداخلی ایران مداخله نمـی کند؛سفارت جمـهوری عراق احتراما اشعارمـی دارددرشماره روزسه شنبه14بهمن ماه آن روزنامـه شریفه (وهم چنین درشماره همان روزروزنامـه شریفه کیـهان) بـه نقل ازیکی ازمجله هائی کـه درپاریس منتشرمـی شودازقول یک نفرازمقامات عراق کـه نام اوذکر نشده خبری نقل شده مبنی براینکه بازگشت شاه راامری مطلوب مـی داندومایل هست که شاه بـه ایران بازگردد.سفارت جمـهوری عراق درتهران خبرمذکوررا بشدت تکذیب مـی نمایدوباقاطعیت مـی گوید:که هیچ مقام عراقی چنین اظهارنظری ننموده و…درامور داخلی ایران هیچگاه دخالت نمـی نماید».
«کاخ شاه دربابل محاصره شد».
24بهمن ماه1357روزنامـه کیـهان
«تصفیـه ارتش آغازشد».
«حمله مسلحانـه بـه نخست وزیری».
«توطئه بمباران تهران فاش شد».
«توسط مردم مسلح بختیـاردستگیرشد».
«درحمله بـه هتل هیلتون،2جنگجوشـهیدشدند».
«ماموران سیـادرتهران دستگیرشدند.یکی ازدستگیرشدگان،ژنرال4ستاره آمریکایی است».
سرپرست ومعاون نخست وزیرتعیین شدند:
«امـیرانتظام سرپرست تشکیلات نخست وزیری شدودکترابراهیم یزدی معاون نخست وزیردر امور انقلاب».
«بازدیدازساواک تصرف شده…پرونده نیم سوخته دکترامـینی درساواک پیداشد».
«خبرگزاری پارس،خبرگزاری یونایتدپرس ازتهران گزارش دادکه موج جدیدضدامریکایی درایران پدید آمده وانقلابیون جوان کـه ازآیت الله خمـینی پیروی مـی کنند،اتباع آمریکایی مقیم ایران رابازداشت کرده اند.مقامات سفارت آمریکادتهران گفتندچریک های شـهری حداقل50نفرآمریکایی رابازداشت کرده اند».
24بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
«بختیـاروخسرودادرامردم گرفتند».
«سران رژیم سابق دردست نیروهای انقلاب».
«برای کشتن امام خمـینی ساواک توطئه کرده بود».
«شوروی وآمریکارژیم انقلاب رابه رسمـیت شناختند».
«رهبرحزب توده بـه ایران بازمـی گردد».
«سرلشگرقره نی رئیس ستادارتش شد».
«سرهنگ امـیررحیمـی مامورنگهداری اسنادساواک شد».
24بهمن ماه1357روزنامـه آیندگان
«آمریکا آماده شناسایی حکومت بازرگان شد».
25بهمن ماه1357روزنامـه اطلاعات
درحمله گروه های مسلح کـه امروز درتهران صورت گرفت؛سفارت آمریکا سقوط کرد:
«تفنگداران دریـایی بعد ازچندساعت تیراندازی تسلیم شدند.کارکنان سفارت ازگروه های مسلح درخواست مذاکره د.درحدودساعت30/10صبح امروزیک گروه بـه سفارت آمریکاحمله کرده اقدام بـه تیراندازی نمودند…».
«مرزهای هوایی،دریـایی وزمـینی ایران بسته شد».
«شوروی حکومت انقلابی ایران رابه رسمـیت شناخت».
«کشورهای بزرگ غربی درباره اوضاع ایران سکوت کرده اند».
«هویدا:من بیشترازدیگران مقصرنیستم».
«گاردجاویدان هم باانقلاب اعلام همبستگی کرد».

Share this:

دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...
[ع وفیلم زیرناف]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 02:55:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو و یا جستجو مستقیم بازدیدکنندگان جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست.
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com