محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 نمونـه سوالات آئین نامـه راهنمایئ رانندگی بـه همراه فیلم ... | آموزش جامع تمـیز کاغذ دیواری به منظور سال نو | بازرگانی رادیس | مرکز پخش لوله و اتصالات ساختمانی | مرکز ... | اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... | تنـها صدای باقی مانده از رضاشاه |

محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

نمونـه سوالات آئین نامـه راهنمایئ رانندگی بـه همراه فیلم ...

سوالات فنی آیین نامـه رانندگی 96

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 نمونـه سوالات آئین نامـه راهنمایئ رانندگی بـه همراه فیلم ... محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 mimplus.ir

توجه:

در صورت تمایل بـه خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود سوالات فنی آیین نامـه رانندگی بـه شما نمایش داده خواهد شد.

بخشی از سوالات فنی آیین نامـه رانندگی:

سوال شماره 1پاسخ صحیح نقطه چین کدام گزینـه مـی باشدبه ترم دستی ……….. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 وبه ترمزپایی …………….مـی گویند ؟اولیـه –ثانویـهثانویـه-اولیـهسریع- قدرتیگزینـه صحیح :ثانویـه-اولیـه

سوال شماره 2شکستگی جلوبندی چه مشکلی را ایجاد مـیکند؟سخت شدن کنترل ماشین و فرمانافزاریش سوختکشیدن ماشین بـه یک طرفخوب کار ن موتورگزینـه صحیح : محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

سوال شماره 3معیوب بودن سیستم تعلیق خودرو باعث چه مـی شود ؟ارتعاشات زیـادی را بـه بدنـه خودرو و سرنشینان آن تحمـیل خواهد کردتماس کامل مـیان تایرها و سطح جاده حفظ نخواد شدسیستم هدایت خودرو دچار اختلال مـی شودهمـه مواردگزینـه صحیح : همـه موارد

سوال شماره 4کدامـیک از موارد زیر از مزیت های ترمز ABS مـی باشد؟ترمزناگهانی مـی باشدنگه داشتن ماشین درون یک لحظهدیر ایستادن خودرومسافت توقف خودرو را کاهش مـی دهدگزینـه صیح : مسافت توقف خودرو را کاهش مـی دهد

سوال شماره 5علائم هشدار دهنده به منظور خطر بـه چه شکل ترسیسم مـی شود ؟دایرهمثلثمربعنوزیگزینـه صحیح :مثلث

سوال شماره 6کنیستر جزو سیستم ………….به موتور محسوب مـی شود و عمر مفید آن ……..مـی باشد.سرویس دهنده -2سالسرویس دهنده -1 سالسوخت رسانی- 2سالسوخت رسانی –اسالگزینـه صحیح:سوخت رسانی -2سال

سوال شماره 7کدام ابزار درون خودرو صحت یـا عدم سلامت بخش های مـهمـی همچون جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار مـی کند؟چرخ هاغربیلک فرماندسته دندههیچ کدامگزینـه صحیح : غربیلک فرمان

سوال شماره 8لرزش غربیلک فرمان درون سرعت های بالا نشانـه چیست ؟کم بودن باد تایرهازیـاد بودن باد تایرهابالانس نبودن چرخ هاتمام مواردگزینـه صحیح :بالانس نبودن چرخ ها

سوال شماره 9از پای راست به منظور کنترل کدام پدال استفاده مـیشود ؟گازترمزکلاچمواد 1و2گزینـه صحیح : موارد 1و 2

سوال شماره 10اهرم دنده بـه طور مستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد ؟دیفرانسیلگیربکسجعبه دندهمورد 2و3گزینـه صحیح : مورد 2و 3

سوال شماره 11ترمز دستی بـه عنوان ترمز……..شناخته مـیشود.اولیـهثانویـهسرویسمورد 1و3گزینـه صحیح :ثانویـه

سوال شماره 12انتقال نیرو درون سیستم ترمز دستی توسط ………….انجام مـیشوداهرمسیم های فلزیروغن ترمزپدالگزینـه صحیح :سیم های فلزی

سوال شماره 13این وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد وغبار و دیگر ذرات معلق بـه داخل موتور و فضای احتراق مـی باشد هوا روغن بنزینهمـه موادگزینـه صحیح : هوا

سوال شماره 14وظیفه ………ایجاد تعادل مـیان سرعت و نیرو استدیفرانسیلکلاچگیربکسپدال گازگزینـه صحیح :گیربکس

سوال شماره 15وظیفه روغن ترمز چیست ؟خنک ترمزروغن کاری ترمزانتقال نیروتمام مواردگزینـه صحیح :انتقال نیرو

سوال شماره 16در ترمز ضد قفل به منظور ترمز گیری حتما پا را بـه صورت ……………..روی پدال ترمز فشرد.ممتدمنقطعآهستهمحکمگزینـه صحیح :ممتد

سوال شماره 17وظیفه قطع ووصل مدار آب از موتور بـه رادیـاتور را بـه عهده دارد.رادیـاتورواتر پمپپروانـهترموستاتگزینـه صحیح : ترموستات

سوال شماره 18انتقال نیرو درون سیستم ترمز پایی توسط …………….انجام مـیشود.اهرمسیم های فلزیروغن ترمزپدالگزینـه صحیح : روغن ترمز

سوال شماره 19کاتالیست بـه چه منطوری تعویض مـی گردد ؟حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگرانجلوگیری از مصرف بی رویـه بنزینافزاریش سرعت خودروهیچ کدامگزینـه صحیح : حفظ محیط زیست و سلامت خود و دیگران

سوال شماره 20مبدل کاتالیستی درون کجا قرار دارد و چه کاری انجام مـی دهد ؟شمع- توان موتور را افزاریش مـیدهدشمع-گازهای مضر را بـه گاز بی ضرر تبدیل مـیکند.اگزوز- گازهای مضر را بـه گاز بی ضرر تبدیل مـیکند.اگزوز-صدای نابهنجار را کاهش مـیدهدگزینـه صیح : اگزوز- گازهای مضر را بـه گاز بی ضرر تبدیل مـیکند.

سوال شماره 21در کدام حالت نیروی بـه پشت چرخ های محرک منتقل نخواهد شد ؟دنده روی Rدنده روی Nترمزهیچ کدامگزینـه صحیح : دنده روی N

سوال شماره 22در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث مـیشود که تا …واکنش و عالعمل راننده درون مقابل خطرات مناسب نباشدواکنش و عالعمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت مـی پذیردواکنش و عالعمل راننده را سرعت صورت مـی پذیردگزینـه صحیح : موارد یک و دو

سوال شماره 23منظور از علامت R بر روی دسته دنده چیست ؟آماده حرکت عقبخلاص بودن دندهحالت پارکهیچ کدامگزینـه صحیح : آماده حرکت عقب

سوال شماره 24از پای چپ به منظور کنترل کدام پدال استفاده مـی شود ؟گازترمزکلاچمورد یک و دوگزینـه صحیح : کلاچ

سوال شماره 25زمان تعویض تسمـه تایم چقدر مـیباشد ؟60 که تا 90 هزار کیلومتر70 که تا 80 هزار کیلومتر60 که تا 90 هزار کلیومتر50 که تا 80 هزار کیلومترگزینـه صحیح : 60 که تا 90 هزار کیلومتر

سوال شماره 26وظیفه بافلر درون اتومبیل چیست ؟جلوگیری از تبخیر آب رادیـاتورجلوگیری از تبخیر بنزینکاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق موتورکاهش صدای نابهنجار موتورگزینـه صحیح : کاهش صدای نابهنجار موتور

سوال شماره 27روغن موتور هر چند وقت یکبار حتما تعویض گردد؟در حدود 8 که تا 10 هزار کیلومتر کارکردهر ماه یکبارهرسه ماه یکباردر حدود 2 که تا 5 هزار کیلومتر کارکردگزینـه صحیح : درون حدود 8 که تا 10 هزار کیلومتر کارکرد

سوال شماره 28سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار حتما بررسی گردد ؟هر روزیک بار درون ماههر دو هزار کیلومتر کارکردهفته ای یکبارگزینـه صحیح : هفته ای یکبار

سوال شماره 29در زمان دیدن گیج روغن درون چه حالت حتما روغن حتما مورد بررسی قرار گیرد ؟سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشدسطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشدسطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشدمورد 1و2گزینـه صحیح :مورد 1و2

سوال شماره 30در چه زمانی توصیـه مـیشود روغن تعویض گردد ؟هربار تعویض روغنهر 20 هزار کیلومترهر 10 هزار کیلومترهر 15 هزار کیلومترگزینـه صحیح :هر 10 هزار کیلومتر

سوال شماره یک-روغن موتور هرچند وقت یکبار حتما تعویض گردد؟1-در حدود 8 که تا 10 هزار کیلومتر کارد2-هرماه یکبار3-هرسه ماه یکبار4-در حدود 2 که تا 5 هزار کیلومتر کاردگزینـه صحیح : درون حدود 8 که تا 10 هزار کیلومتر کارد

سوال شماره دو-سطح روغن موتور هر چند وقت یکبار حتما بررسی گردد؟1-هرروز2-یکبار درون ماه3-هفته ای یکبارگزینـه صحیح : هفته ای یکبار

سوال شماره سه-درزمان دیدن گیج روغن درون چه حالت حتما روغن حتما مورد بررسی قرار گیرد؟1-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر باشد2-سطح روغن از علامت حک شده روی گیج پایین تر باشد3-سطح روغن بین علامت حک شده روی گیج باشد 4-مورد 1و2گزینـه صحیح :مورد 1و2

سوال شماره چهار-در چه زمانی توصیـه مـیشود روغن تعویض گردد؟1-هربار تعویض روغن2-هر 20 هزار کیلومتر3-هر 10 هزار کیلومتر4-هر 15 هزار کیلومترگزینـه صحیح :هر 10 هزار کیلومتر

سوال شماره پنج-روغن گیربچه زمان نیـاز بـه کنترل دارد؟1-یکبار درون ماه2-یکبار درون هفته3-هر 100 هزار کیلومتر4-هر بار تعویض روغنگزینـه صحیح :هر بار تعویض روغن

سوال شماره شش-روغن جعبه دنده (گیربیـا واسکازین)هر چند کیلومتر پیمایش نیـاز بـه تعویض دارد ؟1-هر 30 هزار کیلومتر2-هر 20 هزار کیلومتر3-هر 40 هزار کیلومتر4 هر 50 هزار کیلومترگزینـه صحیح :هر 30 هزار کیلومتر

سوال شماره هفت-آب رادیـاتور هر چند وقت یکبار نیـاز بـه کنترل دارد ؟1-هرروز2-سه روز یکبار3-هفته ای یکبار4-یکبار درون ماهگزینـه صحیح :هفته ای یکبار

سوال شماره هشت-ضد یخ چه عملی درون رادیـاتور انجام مـی دهد ؟1-جلوگیری از یخ زدگی آب رادیـاتور2-به تاخیر اندازی نقطه جوش آب3-جلوگیری از زنگ زدگی رادیـاتور و قطعات4-تمام مواردگزینـه صحیح :تمام موارد

سوال شماره نـه-در شرایط جوش آوردن موتور چه کاری حتما انجام داد؟1-موتور را خاموش کرده و روی موتور آب مـیریزیم2-موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیـاتور را باز نمـی کنمـیم و با احتیـاط مقداری آب روی رادیـاتور مـیریزیم3-موتور را خاموش کرده و درب رادیـاتور را باز مـیکنم ومقداری آب داخل رادیـاتور مـیریزیم4-تا تعمـیر گاه بـه راه خود ادامـه مـی دهیمگزینـه صحیح : موتور را نباید خاموش کرد و درب رادیـاتور را باز نمـی کنمـیم و با احتیـاط مقداری آب روی رادیـاتور مـیریزیم

سوال شماره ده-عمر تسمـه تایم بسته بـه نوع خودرو مـی تواند بین ………………باشد.1-50 که تا 100 هزار کیلومتر2-40 که تا 70 هزار کیلومتر3-60 که تا 90 هزار کیلومتر4-هیچ کدامگزینـه صحیح :60 که تا 90 هزار کیلومتر

سوال شماره یـازده-دینام را هر از چه مدت حتما بازدید کنیم ؟

1-هر هزار کیلومتر2-هر دو هزار کیلومتر3-هر سه هزار کیلومتر4-هر چهار هزار کیلومتر

گزینـه صحیح:شماره 2

سوال شماره دوازده-تعویض وایر شمعها هر از چه مدت حتما انجام شود ؟

1-هر ۷۰۰۰ کیلومتر2-هر ۸۰۰۰ کیلومتر3-هر ۹۰۰۰ کیلومتر4-هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

گزینـه صحیح:شماره 2

سوال شماره سیزده-جابجایی کلیـه لاستیک ها هر از چه مدت حتما انجام شود ؟

1-هر 9 هزار کیلومتر2-هر 5 هزار کیلومتر3-هر11هزار کیلومتر4-هر 12هزار کیلومتر

گزینـه صحیح:شماره 2

سوال شماره چهارده:بازدید کشش تسمـه های پمپ آب هر از چه مدت حتما انجام شود ؟

1-هرروز2-هر هفته3-ماهی یک بار4-هر دو هفته یکبار

گزینـه صحیح:شماره 3

سوال شماره پانزده:بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت حتما انجام شود ؟

1-هرروز2-هر هفته3-ماهی یک بار4-هر سال

گزینـه صحیح:شماره 3

سوال شماره شانزده:یکی از تکنولوژهای پیشرفته درون زمـینـه ایمنی خودرو،سیستم ………….. یـا ……………مـی باشد.

1-کیسه هوا-ایربگ2-ترمز-کلاچ3-گیربکس-جعبه دنده4-همـه مواردگزینـه صحیح:شماره 1

کلیدی ترین ابزار درون هدایت خودرو کـه مـی تواند نقص های فنی را بـه صورت بازخورد نشان دهد ، محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 چه نام دارد ؟( صفحه 119 کتاب)غربیلک فرمان

نام دیگر ترمز پایی و دستی چیست ؟ ( صفحه 121 کتاب )ترمز پایی : ترمز اولیـه ؛ ترمز دستی : ترمز ثانویـه ، ترمز پارک ، ترمز سرویس

مراحل راه اندازی خودرو را نام ببرید ؟ ( صفحه 124 ، 125 و 126 کتاب )3.1 . تنظیم صندلی3.2 . تنظیم آینـه ها3.3 . بستن کمربند ایمنی3.4 . خلاص دنده3.5 . قرارسوئیچ درون وضعیت استارت start3.6 . فعال راهنمای سمت مربوطه3.7 . کنترل مسیر ( با دید مستقیم و با استفاده از آینـه ها )3.8 . گرفتن کلاچ3.9 . قرار گیربدر حالت دنده یک3.10 . پائین آوردن ترمز دستی3.11 . رها تدریجی کلاچ و فشردن پدال گاز

تعریف موتور را بنویسید ؟ ( صفحه 127 کتاب )موتور دستگاهی هست که انرژی حرارتی و شیمـیایی موجود درون سوخت را بـه انرژی ی یـا مکانیکی تبدیل مـی کند .

وظیفه هوا را بنویسید ؟ ( صفحه 128 کتاب )صافی یـا هوا درون مسیر هوای ورودی بـه موتور قرار داشته و وظیفه آن ممانعت از ورود گردوغبار و دیگر ذرات معلق بـه داخلموتور و فضای احتراق مـی باشد .

اجزاء سیستم انتقال قدرت را نام ببرید ؟ ( صفحه 129 کتاب )6.1 . کلاچ6.2 . گیربکس6.3 . دیفرانسیل

در پیچ ها نسبت چرخش ، چرخ ها بـه چه صورت مـی باشد ؟ (صفحه 130 کتاب )در شرایط مختلف ازجمله بـه هنگام دورزدن ، چرخهایی کـه رو بـه داخل پیچ دارند حتما نسبت بـه چرخهایی کـه دورتر از مرکزپیچ قرار دارند ، تعداد دور کمتری بزنند .

دلایل روغنکاری موتور را بنویسید ؟ ( صفحه 131 کتاب )8.1 . خنک کاری8.2 . روان کاری8.3 . تمـیز کاری

اجزاء سیستم خنک کاری را نام ببرید ؟ ( صفحه 133 کتاب)9.1 . رادیـاتور9.2 . درون رادیـاتور9.3 . واتر پمپ ( پمپ آب )9.4 . ترموستات9.5 . پروانـه یـا فن الکتریکی

. فواید استفاده ترمز ضدقفل یـا ABS چیست ؟ ( صفحه 135 کتاب )10.1 . حفظ فرمانپذیری10.2 . جلوگیری ار سُرخوردن10.3 . جلوگیری از لغزش10.4 . جلوگیری از انحراف خودور

روش صحیح ترمزگرفتن چگونـه هست ؟ (صفحه 135 کتاب )نکته مـهم درون خصوص عملکرد ترمز ضد قفل آن هست که به منظور ترمزگیری حتما پا را بـه طور ممتد بر روی پدال ترمز فشرد . بعضی از رانندگان حرفه ای درون قدیم بـه تجربه دریـافته بودند کـه در ترمزگیری های شدید بـه منظور ممانعت از قفل شدن چرخها ، حتما به طور منقطع ترمزگیری کنند ؛ یعنی آنکه درون حین ترمزگیری ، پای خود را چندبار از روی پدال ترمز بردارند و دوباره بگذارند . اما امروزه درون ترمزهای ضد قفل ، انجام این کار بی مورد و حتی خطرناک هست .

وظیفه بوستر ترمز چیست ؟ ( صفحه 136 کتاب)یکی از قطعات مـهم درون مدار سیستم ترمز اصلی ، بوستر مـی باشد . بوستر ترمز نیروی پدال ترمز را افزایش داده ، زمان واکنشسیستم ترمز را کاهش مـی دهد .بوسترهای ترمز خودروهای سواری عموماً از توع خلائی هستند .

. انواع ترمزها را نام ببرید ؟ ) صفحه 136 کتاب )13.1 . دیسکی13.2 . کاسه ای ( کفشکی )ترمزها درون دونوع دیسکی و کاسه ای تولید و مورد استفاده قرار مـی گیرند . ترمز چرخ های جلو معمولاً از نوع دیسکی و ترمزهایعقب از نوع کاسه ای ( کفشکی ) مـی باشد .

این بخشی از سوالات فنی آیین نامـه رانندگی بود کـه مشاهده کردید به منظور تهیـه بسته ویژه از طریق لینک زیر مـیتوانید اقدام بـه خرید نمائید

قیمت بسته سوالات فنی آیین نامـه رانندگی 3900 تومان مـی باشد

لطفا برای دانلود این محصول، لینک زیر را کلیک کنید. بعد از آن مـی توانید ثبت سفارش کرده و به صورت آنلاین مبلغ را پرداخت نمایید و بلافاصله محصول را دانلود کنید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 نمونـه سوالات آئین نامـه راهنمایئ رانندگی بـه همراه فیلم ... mimplus.ir
[محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 15:01:00 +0000محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

آموزش جامع تمـیز کاغذ دیواری به منظور سال نو

کم کم خانـه بازار داغ خانـه تکانی ها شروع شده هست در صورتی کـه در پوشش سقف و یـا دیوارهای خانـه خود از کاغذ دیواری استفاده نموده اید جهت خانـه تکانی نیـازمند شستشو و یـا تعویض آن خواهید بود. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 بسته بـه نوع٬ جنس لایـه های کاغذ و همچنین چسب مورد استفاده درون اجرای کاغذ دیواری روش های متفاوتی به منظور شست و شوی آن پیشنـهاد مـی شود کـه توجه بـه آنـها مـی تواند عمر کاغذ دیواری را افزایش داده و هزینـه تعویض و نیـاز بـه خرید مجدد کاغذ دیواری را رفع کنید. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 براى اطلاع بیشتر درون مورد نحوه صحیح انتخاب کاغذ دیواری ها، محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 مراقبت و تمـیز آن ها با ما همراه باشید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

برای تمـیز کاغذ دیواری های نازک استفاده از آب گرم تمـیز بدون صابون، توصیـه مـی‏ شود

پیش از هر چیز بـه چند نکته ی اساسی درون مورد کاغذ دیواری ها توجه کنید:

لکه ها را حتما زود بـه زود از روی کاغذ دیوارى پاک کنید چرا کـه ممکن هست لکه پایدار شود. خاک روى کاغذ دیوارى را حد الامکان زود تمـیز کنید چرا ممکن هست آن را بد رنگ کند و به مرور زمان آن را از جلا مى اندازد.

کاغذ دیواری را از پایین بـه بالا تمـیز کنید. به منظور کاغذهای نازک استفاده از آب گرم تمـیز بدون صابون، توصیـه مـی‏ شود. به منظور کاغذهای قابل شست‌ و شوی ضخیم تر، از محلول آب و صابون ملایم استفاده کنید.

معمولا لکه‌ها با آب ولرم و صابون ملایم از بین مى رود و بعد با آب پاکیزه آن را بشویید. و با یک حوله آبگیر آن را خشک کنید، به منظور لکه‌هاى کـه عمـیق تر هست شما حتما از پاک کننده‌هاى قوی تر استفاده کنید.حتما بعد از ماده پاک کننده شیمـیایى از آب براى شست و شو استفاده کنید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

حتما بعد از ماده پاک کننده شیمـیایى از آب براى شست و شو استفاده کنید

از سیم های فلزی و حتى اسکاج‌هاى زبر و پودر‌هاى قوى و یـا حلال‌هاى قوى مثل استون اصلا براى تمـیز کاغذ دیوارى استفاده نکنید چرا که‌ این‌ها بـه کاغذ دیوارى صدمـه وارد مى کند.

پاک لکه را که تا جایی انجام دهید کـه آب بـه پشت کاغذ نفوذ نکرده و موجب بلند شدن کاغذ از روی دیوار نشود. مخصوصا درون محل قرار گرفتن رول های کاغذ دیواری دقت بیشتری داشته باشید زیرا درون این نقاط کـه محل اتصال رول ها مـی باشد، احتمال نفوذ آب بیشتر خواهد بود.

اگر بر روی کاغذ دیواری منزل شما لکه چربی ایجاد شود، فورا نسبت بـه پاک آن اقدام نمایید. به منظور از بین رفتن این لکه ها ابتدا مایع پاک کننده ملایم و یکی از پودرهای جذب کننده رطوبت٬ از گچ خیـاطی یک خمـیر بسازید و بر روی لکه بمالید و مـهلت دهید که تا کاملا خشک شود سپس آن را بـه کمک یک برس نرم یـا مسواک پاک نمایید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

برای پاک لکه مدادرنگی از روی کاغذ دیواری، از یک پارچه آغشته بـه مایع پاک کننده استفاده کنید

در صورت چکیدن شمع بر روی کاغذ دیواری، ابتدا شمع را با دقت فراوان و با نوک کارد از روی دیوار ید و سپس با مداد پاکن بقیـه آن را خوب تمـیز کنید.

برای پاک لکه های مدادرنگی، از یک پارچه آغشته بـه مایع پاک کننده استفاده کنید و خواهید دید کـه به آرامـی تمـیز مـی شود. درون صورت پررنگ بودن لکه های مدادرنگی  مـی توانید با استفاده از یک مسواک و کمـی خمـیردندان آن را تمـیز کنید.سعی کنید که تا حد امکان بر روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو  لکه ای ایجاد نشود، زیرا نمـی تونید لکه ایجاد شده را بـه طور کامل از بین ببرید و کاغذ دیواری شیک و مدرن شما از نما مـی افتد! تنـها کاری کـه مـی توانید انجام دهید این هست که با استفاده از یک گوش پاک کن تاحد امکان ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی آن برداشته و سپس توسط یک دستمال تمـیز و خشک، لکه را پاک نمایید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

کاغذ دیواری را با استفاده از آب گرم، صابون و اسفنج نرم بشوئید و هرگز از ابزار ساینده استفاده نکنید.

در صورتی کـه بر روی کاغذ دیواری لکه جوهری ایجاد شود با استفاده از گچ خیـاطی، لکه مورد نظر را جذب و سپس بـه کمک مسواک و یـا برس پاک کنید. این کار حتما در کمال دقت انجام شود و مراقب باشید که تا لکه جوهر پخش نشود.

کاربرد کاغذ دیواری های مدرن درون خانـه بسیـار است، نوع اکریلیک یـا ونیلی کـه غالبا خاصیت شست و شو دارند را با استفاده از آب گرم، صابون و اسفنج نرم بشوئید و هرگز از ابزار ساینده استفاده نکنید.

در صورتی کـه با روشـهای ارائه شده اثر لکه بطور کامل پاک نشد دست از شستشوی آن بردارید چرا کـه سایش بیش از حد سطح کاغذ دیواری مـی تواند بـه آن آسیب رسانده اثری بدتر از لکه بر جای بگذارد.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

لکه ها را از روی کاغذ دیواری های غیر قابل شستشو نمـی توان بطور کامل از بین برد

پاک لکه ها از روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو

معمولا لکه های این نوع از کاغذ های دیواری را نمـی توان بطور کامل از بین برد اما توصیـه مـی شود با استفاده از یک گوش پاک کن که تا حد امکان ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی آن برداشته و سپس توسط یک دستمال تمـیز و خشک لکه را که تا حد امکان پاک نمایید. این کار را که تا جایی ادامـه دهید کـه با هر بار تعویض دستمال و لکه گیری٬ شاهد کاهش اثر لکه باشید.

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 آموزش جامع تمـیز  کاغذ دیواری بـه منظور سال نو mimplus.ir

برای تمـیز کاغذ دیواری ها، شستشو را درون قسمت کوچکی از رول کاغذ انجام بدهید

شست و شوی کاغذ دیواری های قابل شست و شو

کاغذ دیواری های اکریلیک یـا کاغذ های دارای لایـه ونیل کـه به عنوان کاغذ دیواری های قابل شست و شو بـه فروش مـی رسند را مـی توان با استفاده از اسفنج آغشته بـه محلول آب گرم و صابون تمـیز نمود به منظور این منظور ابتدا توسط یک دستمال خشک گرد و غبار روی کاغذ را پاک نمایید. سپس طبق روش گفته شده بـه کمک آب گرم لکه های کاغذ دیواری را پاک کنید این عمل را هر نوبت درون قسمت کوچکی از رول کاغذ و تا جایی انجام دهید کـه آب بـه پشت کاغذ نفوذ نکرده موجب بلند شدن کاغذ از روی دیوار نشود (این موضوع درون محل قرارگیری رول های کاغذ دیواری درون کنارهم اهمـیت بیشتری خواهد داشت چرا کـه در این نقاط احتمال نفوذ آب بـه پشت کاغذ افزایش مـی یـابد). درون نـهایت بعد از آبکشی٬ با استفاده از یک دستمال خشک کتان یـا توسط حوله تمـیز٬ سطح کاغذ را خشک نمایید.

آموزش جامع تمـیز کاغذ دیواری به منظور سال نو | نوروز 95 | سال ...

www.nowruz95.ir/6894/آموزش-جامع-تمـیز--کاغذ-دیواری

کم کم خانـه بازار داغ خانـه تکانی ها شروع شده هست در صورتی کـه در پوشش سقف و یـا دیوارهای خانـه خود از کاغذ دیواری استفاده نموده اید جهت خانـه تکانی نیـازمند شستشو و.

ادامـه مطلب آموزش جامع تمـیز کاغذ دیواری به منظور سال نو . . . برچسب ها : محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 برق انداختن کاغذ دیواری پاک لکه های کاغذ دیواری تمـیز کاغذ دیواری خاک گیری کاغذ ...

آموزش تمـیز کاغذ دیواریآموزش تمـیز کاغذ دیواری بـه گزارش ایران ناز براى ... درون آستانـه سال نو درون نشست شورای برنامـه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری زمان .... ماموران شـهرداری؛ کارواش موقوفه مسجد را تخریب د/مـی‌گفتند حکم ما چماق است.

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نحوه نصب کاغذ دیواری,راهنمای چسباندن کاغذ دیواری ... اضافه‌های بالا و پایین را با استفاده از تیغ موکت‌بری حذف کنید و یک دیوار‌تر و تمـیز داشته باشید. ... که تا آنجا کـه مـی‌توانید کاغذدیواری خانـه‌تان را درون روزهای گرم سال انجام دهید. .... راه های سالم نگه داشتن بدن درون ایـام نوروز · آموزش ساختن فولدرهای عجیب و غریب · آموزش ...

طرز تمـیز مایکروویو,نکاتی به منظور تمـیز مایکروویو · خانـه تکانی عید : تمـیز مایکروویو درون 3 دقیقه! راههای تمـیز کاغذ دیواری,مراحل تمـیز کاغذ دیواری ... تمـیز آشپزخانـه به منظور عید نوروز,تمـیز آشپزخانـه با مواد طبیعی ...

تمـیز زیورآلات نحوه تمـیز زیورآلات نقره , شستشوی زیورآلات نقره , آموزش شستشو نقره , تمـیز نقره ... راههای تمـیز کاغذ دیواری,مراحل تمـیز کاغذ دیواری .... تغییر دکوراسیون آشپزخانـه به منظور نوروز 95 /قیمت ها فوق العاده مناسب.

راههای تمـیز کاغذ دیواری,مراحل تمـیز کاغذ دیواری ... آمدهاي بسيار، بيش از هر موقع ديگر از سال، لوازم دكوراسيوني خانـه و همچنين لباس ها بـه خصوص ... مي گيرند كه البته آثار ايجاد شده بر روي لوازم و لباس هاي تميز و نو بسيار ناخوشايند است. ... لكه استفاده كنيد، توجه داشته باشيد كه نحوه تميز كردن بايد با سيستم ضربه اي باشد و از ...

۱۲ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - کاغذ دیواری ها اغلب از چاپ و ایجاد یک نمای دکوراتیو بر روی سطح یک لایـه ی ... تمـیز سطوح این نوع دیوارپوش بدلیل وجود برجستگی کمـی مشکل تر از .... عنوان آموزش نصب کاغذ دیواری بیـابید، ولی از آنجا کـه اینکار مانند دیگر مـهارت های .... آرک دیلی: ساختمان های منتخب سال 2016 از نگاه کاربران .... برنامـه خانـه نو مبارک ...

۲۶ اسفند ۱۳۸۷ ه‍.ش. - شست و شوی کاغذ دیواری یکی از مراحل خانـه تکانی هست بسته بـه نوع کاغذدیواری و مواد بـه کار رفته ... تمـیز اسفنج های غیرقابل شست و شو، حتما با استفاده از یک دستمال با اسفنج خشک یـا گوش پاک کن صورت گیرد. ... کارگاه آموزش جامع و کاربردی صادرات، واردات و ترخیص کالا ... قبرس اروپایی نوروز ۹۵ پرواز ماهان.

تمـیز و تعمـیر کاغذ دیواری - پارسه گرد

www.parsegard.com/creativeliving/تمـیز--و-تعمـیر-کاغذ-دی.html

تمـیز و پاکسازی کاغذ دیواری از لکه ها و کثیفی ها یکی از مشکلات مـهم درون نظافت منزل است، ما درون این مطلب بهترین روش های تمـیز کاغذدیواری را بـه شما توضیح مـی‌دهیم. ... آلبوم برترین ها. کاردستی با چوب. آموزش ساخت کاردستی چوبی .... تغییر دکوراسیون به منظور سال جدید · سبد چوبی چرخ دار ... ساختن صندلی نو از صندلی قدیمـی.

۹ شـهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - نحوه تمـیز و پاک لکه از روی کاغذ دیواری:کاغذ دیواری، دیوارپوشی هست که سال هاست از آن استفاده مـی شود و نمونـه های جدید آن قابل شستشو ...

bolet این مسجد، مخصوص مجلس ختم های سیـاسی است! ... و خورش های جدید خوشمزه اختراع کنیم. بـه همـین خاطر امروز قرار هست خورشی با هویج و پرتقال را بـه شما آموزش دهیم. ... سال نو را با تغییرات دکوراسیونی شروع کنید ... 10 برابر درآمد درون دوران رکود!

دانلود آموزش فارسی Basic4Android تصویری با قیمت استثنایی! .... متن انگلیسی بـه همراه ترجمـه درون مورد عید نوروز ..... همچنین دیوارهای پوشیده شده با کاغذدیواری های مرغوب خیلی سریع تر و آسان تر از دیوارهای ... بنابراین کاغذدیواری به منظور فضاهایی کـه دیوارهایش زود بـه زود نیـاز بـه تمـیز دارند، .... ۳- با دوام و عمر طولانی (بیش از 20 سال).

شستشو, نظافت, لکه گيري, شستشوي , خانـه تکانی, خانـه تکانی , خانـه تکانی درون فصل بهار, خانـه ... مجلس خبرگان آینده حتما زمـینـه سازی به منظور مجتهد جامع الشرایط را داشته باشد · تشییع پیکر یک .... خانـه تکانی نوروز : 3 دقیقه ای مایکروویوتان را تمـیز کنید! ...... دکوراسیون کاغذ دیواری، دکوراسیون کاغذ دیواری منزل، مدل کاغذ دیواری.

۱۰ شـهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - کاغذ دیواری ایرانی و خارجی درون انواع رنگ، مدل، طرح|قیمت کاغذ دیواری، آلبوم ... گروه خدماتی کاغذ دیواری ایران با چندین سال سابقه و تجربه کاری درون ... کاغذ دیواری دفاتر شرکت دولتی و خصوصی – اداره ها * * * مراکز آموزشی و تفریحی – آموزشگاهها .... خوب هست و علاوه بر اضافه كردن طرح و رنگ، تزیین اتاق را آسان‌تر مـی‌کند.

تمـیز کاغذ دیواری نحوه تمـیز کاغذ دیواری,راههای تمـیز کاغذ دیواری,کاغذ دیواری های قابل ... شستشوی کاغذ دیواری, تمـیز دیوارها به منظور عید نوروز.

4 دی 25 دسامبر مصادف با آغاز جشن کریسمس 11 دی 1 ژانویـه مصادف با آغاز سال نو مـیلادی 2015 ... آموزش تمـیز کاغذ دیواری ... دانستنی های جامع درباره عکاسی پرتره.

۱۴ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - یکی از مـهمترین قسمت هایی از منزل کـه در خانـه تکانی و آمادگی به منظور نوروز حتما به آن ..... خانـه · ریزه کاری‌های زندگی · تمـیز آباژورهای کاغذی · تابلوها و آینـه درون ..... آدا سرویس,نحوه مرتب دفتر کار مجله اینترنتی دلگرم,تمـیز کاغذ دیواری ...

IR] با نمونـه هایی زیبا از عتخم مرغ تزیین شده نوروز درون خدمت شما بازديدکننده عزيز هستيم. ... آموزش ... IR] با خانـه تکانی و آموزش تمـیز سریع مایکروویو درون خدمت شما بازديدکننده عزيز هستيم. ... مناسب ترین راه های تمـیز کاغذ دیواری منزل!

بهترین راه ها به منظور تمـیز کاغذ دیواری منزل! - پرشین وی

www.persianv.com/last/325168.php

۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سریـال‌های طنز تلویزیون به منظور نوروز 95 +تصاویر .... پاک لکه ها از روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو. معمولا لکه های ..... آموزش طراحی ناخن ساده و جذاب آتشین +عمرحله بـه مرحله .... کلیسای جامع بانوی ما درون بلژیک+ تصاویر ...

تمـیز كردن دیوارهای روغنی تمـیز كردن دیوارهایی كه رنگ روغنی دارند هم سریع‌تر و هم آسان‌تر از دیوارهایی هست كه رنگ پلاس آموزش ... مسجدی متفاوت؛ مسجد چوبی درون نیشابور ... تمـیز كردن لكه شمع از روی كاغذ دیواری: .... مدل های جدید و زیبای شینیون مو سال 2016.

۶ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - رنگ کاغذ دیواری تان را هماهنگ با وسایل دکوراسیون تان انتخاب کنید ... زیرا استفاده از کاغذ دیواری های طرح دار روحیـه خاصی مـی طلبد و هماهنگ وسایل با این گونـه کاغذها ... تمـیز هود بـه دلیل چربی های زیـادی کـه دارد شاید به منظور تان یکی از سخت ترین کارها ... خانـه تکانی نوروز : بهترین روش به منظور شست و شوی انواع پرده.

در این مقاله بـه روش های ساده و مفید به منظور پاک و تمـیز انواع رسوب اشاره شده است. .... تقریبا درون تمام مدت سال نسبتا تمـیز هستند، اما تمـیز ترین خانـه ها هم مدتی مانده بـه نوروز، به منظور شگونش ... نحوه تمـیز ظروف سوخته ... چطور مـیتوان کاغذ دیواری را تمـیز کرد؟ ... بی شک این کاغذ ها بـه مرور زمان کثیف شده و نیـاز بـه شستشو و نظافت دارند.

۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - 10پست - ‏5 نویسنده

تاپیک جامع خانـه تکانی نوروز 92 ۱۱- تمـیز کاغذ دیواری: - به منظور تمـیز کاغذ دیواری ها، یک پارچه گردگیری را بـه سر یک جاروب گره بزنید و از ...

نکات و راه انتخاب کاغذ دیواری, ست کاغذ دیواری با لوازم و مبلمان خانـه, بهترین ... مو درون خانـه; ست مبلمان و کاغذ دیواری شیک نوروز 93; نحوه-درست--اسکراب-دست نحوه درست اسکراب دست درون خانـه; نحوه ی تمـیز وسایل برقی درون خانـه تکانی.

۵ روز پیش - n کاشت سبزه قبل از سال نو، نشانی از سبزینگی به منظور سال جدید هست و بدون سبزه، بساط هفت سین صفایی ندارد. شاید خرید یک سبزه، ... زیر مسجد الاقصی کنیسه ساخته مـی شود!+تصاویر ... بهترین راه های تمـیز کاغذ دیواری منزل!

در ادامـه آموزشـهای مربوط بـه نقاشی رنگ روغن مـی بایست کـه آماده بوم و ساخت رنگ و ... سال نو کـه خیلی وقته مبارک شده. ... امـیدوارم درون پستهای بعدی بتوانم مطالب جامع تر و کامل تری به منظور آشنایی با ..... البته با چسب کاغذ دیواری یـا چسب چوب رقیق شده هم مـی تونید انجام بدید و همـه این ..... به منظور رقیق رنگها از آب سرد و تمـیز استفاده کنید.

آموزش ساخت قاب عچوبی دیواری با طرحی سه بعدی قاب عهای سه بعدی چوبی این روزها درون سالن ... از بین بردن لکه شمع بر روی کاغذ دیواری اگر شمع بر روی کاغذ دیواری چکید و کاغذ دیواری غیرقابل ... سپس با یک مداد پاک کن آن را خوب تمـیز کنید. .... لباس شب تان را به منظور مـیهمانی های شب بـه رنگ سال 2015، رنگ عنابی ست کنید.

آموزش تقویت حافظه دکتر سیدا کارتون های قدیمـی و جدید .... با خانـه ویژه گربه ها · جدیدترین مدل سینک دستشویی شیشـه ای · مدل های شیک و متنوع از کاغذ دیواری ... جذاب ترین آموزش تزیین تخم مرغ عید نوروز · آموزش تصویری درست تخم مرغ رنگی ویژه .... مدل دکوراسیون · طرز چیدن جهیزیـه عروس خانم · چگونـه لباسشویی را تمـیز کنیم؟
[محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 15 Jul 2018 14:49:00 +0000محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

بازرگانی رادیس | مرکز پخش لوله و اتصالات ساختمانی | مرکز ...

مزایـای سیستم گرمایش از کفسیستم گرمایش از کف مزایـای بسیـار درون مقایسه با سایر سیستم های گرمایش خصوصاًسیستم هوای اجباری دارد: آسایش- سیستم گرمایش از کف انسانـها، محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 وسایل خانـه و سایر اجسام را گرم مـی کند. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 که تا زمانی کـه اشیـاء وسطح های داخل اتاق گرم هستند حرارت بدن انسان بـه اشیـاء داخل اتاق منتقل نمـی شود. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 این سیستم با تبدیل کف بـه پانل های تشعشعی ومنطقه بندی آن آسایش را به منظور ساکنین بـه ارمغان مـی آورد. این سیستم قابلیت گرم فضاهایی کـه به سختی گرم مـی شوند مانند ،راهروها و پارکینگ را بـه راحتی دارد. این سیستم یک سیستم ایده آل به منظور خانـه های امروزی کـه دارای سقف های بلند و پنجره های بزرگ هستند مـی باشد. سیستم آسایش گرما را درون نزدیکی زمـین یعنی جایی کـه انسان بـه آن نیـاز دارد متمرکز مـی کند. بازدهی- سیستم گرمایش از کف مقرون بـه صرفه ترین سیستم موجود مـی باشد. این سیستم بر مبنای دمای کاری پایین کار کرده و قابلیت تنظیم دمای هر اتاق بـه صورت جداگانـه را دارد. بـه دلیل گرم مستقیم افراد و اشیـاء درون این سیستم (در مقایسه با سیستم هوای اجباری)آسایش با تنظیم ترموستات درون دمای پایین تری حاصل مـی گردد. سیستم گرمایش از کف دارای صرفه جویی درون مصرف انرژی حدود 30٪ درون مقایسه با سایر سیستم ها(هوای اجباری) است. ساختمانـهای با سقفهای بلند، پنجره های عریض و نرخ تعویض هوای بالا و یـا ترکیبی از این عوامل دارای مـیزان صرفه جویی بیشتری هستند. مـیزان صرفه جویی بـه عواملی ماننند کار بری ساختمان، طراحی و مصالح آن بسیـار وابسته است. پاالم- بـه علت وابسته نبودن سیستم گرمایش از کف بـه گردش هوا (بر خلاف سیستم هوای اجباری) ذرات گرد و غبار درون فضای خانـه پراکنده نمـی شوند. تابش همچنین که تا حد زیـادی باعث‌کاهش درون گسترش دیگر ذرات موجود درون هوا مانند گرده ها مـی‌شود. بی صدا- سیستم گرمایش از کف درون هنگام کارکرد عملاً بی صدا مـیباشد.هیج صدای فن یـا لرزش کانال یـا صدای عبور آب از لوله ای وجود ندارد. آزادی کامل درون طراحی و دکوراسیون- بـه علت گرمایش از کف فضایی کـه توسط فن کویل و رادیـاتور گرفته مـی شود درون اختیـار شما قرار مـی گیرد. زیبا و دل انگیز- از آنجا کـه سیستم گرمایش از کف تقریباً یک سیستم نامر ئی هست دیگر درون خانـه شما جایی به منظور دریچه های هوای کثیف و یـا بلوک های رادیـاتور حجیم کـه باعث جذب کثیفی مـی شوند وجود ندارد. هزینـه نگهداری پایین- گرمایش از کف قطعات متحرک بسیـار کمـی دارد. درون این سیستم هیچگونـه فن یـا بادزن کـه نیـاز بـه تعویض داشته باشد وجود ندارد.همچنین هیچگونـه کانالی جهت تمـیز درون این سیستم نمـی باشد. بالا بردن ارزش ملک-در بسیـاری از نقاط کشور خانـه هایی با سیستم گرمایش از کف درون مقایسه با خانـه هایی کـه از سیستم های دیگر جهت گرمایش استفاده مـی کنند گران تر هستند. تقریباً درون تمام موارد این سیستم باعث جذب خریدار مـی شود. ایده آل به منظور کف های بتونی- سیستم گرمایش از کف بهترین گزینـه به منظور زیر زمـین هاست. این کف ها بـه صورت سنتی به منظور گرم با مشکل مواجه مـی شوند.این سیستم بـه بهترین شکل ممکن این کف ها را بـه مکانی گرم و راحت تبدیل مـی کند. کف های تمـیز خشک و ایمن- بـه علت گرم بودن کف، تمـیز آن سریع و راحت انجام مـی شود. خشک شدن سریع از بـه وجود آمدن سطوح لغزنده جلوگیری مـی کند. بـه خصوص درون فضاهایی مثل کـه امکان لیز خوردن و آسیب دیدن افراد وجود دارد. منبع گرما- این سیستم مـیتواند بـه وسیله منابع انرژی مختلف مانند گاز ، گازوییل، الکتریسیته، زمـین گرمایی، خورشیدی و چوب بـه راحتی کار کرده زیرا تنـها چیزی کـه این سیستم نیـاز دارد آب گرم است. این لیست شامل کلیـه مزایـای این سیستم نیست. این لیست تنـها یکی از بیشمار مزیت هایی هست که باعث شده سیستم گرمایش از کف بهترین گزینـه به منظور ساختمان باشد. تاریخچه سیستم گرمایش از کف هیچ سیستمـی بـه آرامـی و راحتی سیستم گرمایش از کف نیست.طی چند سال گذشته سریعترین رشد درون زمـینـه گرمایش متعلق بـه سیستم گرمایش از کف بوده هست که مزایـای فراوانی را نسبت بـه سایر سیستمـهای سنتی ارائه کرده است. در حالی کـه تصور مردم فکر بر این هست که سیستم گرمایش از کف یک تکنولوژی جدید است، پیشینـه این سیستم بـه هزاران سال پیش باز مـیگردد. باستان شناسان بقایـای اولیـه سیستم تابشی را کـه متعلق به5000 سال قبل از مـیلاد مسیح هست در چین وکره یـافته اند. درون فرهنگ مردمان یونان و روم باستان مربوط بـه 500 سال قبل از مـیلاد نیز شواهدی از دیوارها و کف گرم مشاهده شده است. که تا زمانی کـه سیستمـهای پیشرفته هیدرونیک با استفاده از لوله های پلی اتیلن کراسکینک(PEX)به راحتی جایگزین سیستمـهای چوب و ذغال چوب سوز شدند. هدف نـهایی یکی است.یک راه حل راحت و مقرون بـه صرفه به منظور گرم خانـه ها و ساختمان ها.: محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96
[محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 04:59:00 +0000محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ...

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 mimplus.ir اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید , بحث روز , حواشی , حاشیـه

اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید , بحث روز , حواشی , حاشیـه اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید , بحث روز , حواشی , حاشیـه

محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... mimplus.ir محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... mimplus.irمحل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... mimplus.ir محل درست چسباندن برچسب معاینـه فنی سال 96 اخبار روز , خبرهای جدید , خبر , خبر جدید , اتفاقات جدید ... mimplus.ir آرشیو : : محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 ، محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96
[محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 04:26:00 +0000محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96

تنـها صدای باقی مانده از رضاشاه

آفتاب‌‌نیوز :آفتاب: محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 بعد از گذشت ۷۶ سال، محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 فیلم یـازدید رضا شاه از تركیـه و مكالمـه او با كمال آتا تورک كه درون آن صدای رضا‌شاه نیز شنیده مـی‌شود بر حسب تصادف درون شـهر استانبول پیدا و از شبكه‌های تلویزیونی این كشور پخش شد. 

آن‌گونـه كه رسانـه‌های تركیـه گزارش داده‌اند، یكی از اساتید دانشگاه بـه نام" سامـی شكر اوغلو" كه به منظور خرید مـیوه بـه یكی از مـیوه‌فروشی‌های استانبول رفته بود مشاهده مـی كند كه صاحب مغازه سرگرم تراشیدن حلقه‌هائی از نگاتیو فیلم است. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 استاد دانشگاه بر حسب كنجكاوی از او دلیل تراشیدن فیلم‌ها را مـی‌پرسد.

مـیوه‌فروش توضیح مـی‌دهد كه با تراشیدن فیلم‌ها و اضافه كردن ماده "استون " بـه آن، خمـیری را درست مـی‌كند كه از آن به منظور چسباندن تكه‌های فیلم استفاده مـی‌شود. محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 لازم بـه توضیح هست كه بررسی سوابق انبار مـیوه فروش روشن مـی‌كند كه این محل قبلا استودیوی یک شركت تولید فیلم‌های خبری بـه نام " ایپک" بوده كه درون آن سال‌ها فعال بوده است.

متن گفت‌و گوی آتاتورک و رضا شاه:

آتاتورک: خیلی مایـه خوش‌بختی هست كه بـه تركیـه تشریف آوردید.

رضاشاه: من هم بی‌نـهایت خوش‌وقتم كه موفق شدم بـه آرزوی دیرینـه‌ای كه داشتم برسم.

آتاتورک: خیلی متشكرم. مدت‌ها بود كه منتظر تشریف‌فرمایی شما بودم. حسرت دیدار شما را داشتیم و صمـیمانـه مـی‌گویم كه خیلی خوش‌وقتم كه بالاخره روز ملاقات رسید.

رضاشاه: شاید بدانید كه چند سال پیش بـه نماینده شما عرض كردم كه به منظور زیـارت شما بـه تركیـه سفر خواهم كرد.

آتاتورک: خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. دوستی ما خیلی قدیمـی هست و از سال‌ها پیش شروع شد. این، دوستی و آشنایی متقابل را بیش از پیش تقویت خواهیم كرد.

رضاشاه: شاید درون گذشته غفلت شده‌باشد ولی امـیدوارم درون آتیـه جبران شود.

آتاتورک: هیچ شک و شبهه‌ای ندارم و تمام ترک‌ها هم همـین نظر را دارند.

محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96 تنـها صدای باقی مانده از رضاشاه
[محل درست چسباندن برچسب معاینه فنی سال 96]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 22:15:00 +0000