آهنگ الیسا کل یوم بعمری

آهنگ الیسا کل یوم بعمری متن ترانـه های الیسا | Page 3 | انجمن نگاه دانلود | متن آهنگ های الیسا Elisa lyrics - صفحه 2 - PersianSeven Forums | متن ترانـه های الیسا | Page 5 | انجمن نگاه دانلود |

آهنگ الیسا کل یوم بعمری

متن ترانـه های الیسا | Page 3 | انجمن نگاه دانلود

نام ترانـه: آهنگ الیسا کل یوم بعمری مع سبق الاصرارخواننده: الیساآلبوم: اغانی منفردهشماره ترجمـه: ۱۲۱۸

مع سبق الاصراربا اصرار قبلی

جربت فی مره تقرب من إنسان مجروحتا حالا سعی کردی بهی کـه آزردست نزدیک بشی؟

ضایع مـهزوم محروم من طعم الفرحکسی کـه از شادی و سرور محروم شده و شکست خورده و تباه شده

ساعة ما اتألم اتکلم بحلاوة روحوقتی درد مـیکشـه با لبخند حرف مـیزنـه

راجع مجروح مش قادر یـهرب من الجرحاز دلی مـیاد کـه نتونسته ازش فرار کنـه

اطمن حس بدفا فی ایدیک حبیته لاقیته فی حضنک طفل بریءتوی دستات آروم مـیگیره و گرم مـیشـهعاشقش مـیشی و حس مـیکنی یـه کودک پاک رو بـه آغـ*ـوش کشیدی

طیبت جراحه ادیته عینیک ادیته مشاعرک مشیته طریقهر چی کـه داری و نداری و مـیخواد رو بهش مـیدیهمـه احساست رو بهش مـیدی و با هم پیش مـیرین

عرفته ازا من تانی الفرح یسکن مطرح الاحزانبهش این باور رو مـیدی کـه شادی مـیتونـه برگرده و اون همـه اندوه از بین بره

وزرعت امان لاقیت الطرح فجأه بیدبل علی اید إنسانهمـه چیز رو بهش یـاد مـیدی اما ناگهان بهت خنجر مـیزنـه

جربت یخونک و یسیبک فی السکه حزینمش طایق حتی یحس بجرحکتا حالا سعی کردیی رو کـه بهت خــ ـیـانـت مـیکنـه ببینی؟کسی رو کـه تو رو تنـها و ناراحت توی مسیری رها مـیکنـه؟کسی کـه حتی نمـیخواد درد تو رو حس کنـه؟

جربت عیونک تنادیـه و تستنجد بیـهسعی کردی با چشمات باهاش حرف بزنی و ازش کمک بخوای؟

ولقیته على دمعک واقف یضحکهمون وقته کـه مـیفهمـی درست روش اشکهات ایستاده و از ناراحتیت لـ*ـذت مـیبره

حنیت لمکان کان دایماً یجمع بینکولاقیته بیخونک فیـهاما همون وقت تو دلتنگ لحظات با هم بودنیهمونجایی کـه اون بـه تو خــ ـیـانـت مـیکرد

جربت تواجه واحد بخیـانته هزمک جبروت فی عینیـهتا حالا سعی کردی با یـه خائن رودررو بشی؟ی کـه با غرورش تو رو خورد کرده باشـه؟

کان نفسک تصرخ فالعالم ملقتش فی قلبک صوتاون لحظه مـیخوای با همـه وجودت سر همـه دنیـا فریـاد بکشیفریـادی کـه صدایی توی دلت نداشته باشـه

ضحیت بحیـاتک و الظالم بیجرب فیک الموتهمـه زندگیتو فداش کردی و اون نامرد سعی کرده تو رو از درون بکشـه

جربت تموتتا حالا مردن رو تجربه کردی؟

. آهنگ الیسا کل یوم بعمری . آهنگ الیسا کل یوم بعمری ، آهنگ الیسا کل یوم بعمری

آهنگ الیسا کل یوم بعمری متن ترانـه های الیسا | Page 3 | انجمن نگاه دانلود
[آهنگ الیسا کل یوم بعمری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 28 May 2018 06:06:00 +0000آهنگ الیسا کل یوم بعمری

متن آهنگ های الیسا Elisa lyrics - صفحه 2 - PersianSeven Forums

امری لربیبه پروردگارم واگذار مـی کنم

امری لربی و هو عطول بیـاخدلی حقیبه پروردگارم واگذار مـی کنم و او همـیشـه با من بـه درستی رفتار مـی کند

و مـهما یطول ظلمک علی قلبی بدعیو اهمـیتی ندارد کـه ظلم و ستمت که تا چه وقت بر قلب من ادامـه داشته باشد

انا لربی علی هواک یزولبه درگاه پروردگارم دعا مـی کنم کـه مرا از عشق تو برهاند

انت القوی طیب یـا ظالمنیتو از همـه نیرومندتری و آزاردهنده منی

جرب ترتاح بالیل وتغفاسعی کن شب بخوابی و کمـی استراحت کنی

هو العلیم هو بینصفنیاوست کـه مـی داند و به من انصاف مـی بخشد

ولا عنو شی بالدنیی بیخفاو هیچ چیز درون دنیـا از چشمانش پوشیده نیست

عمری ما بشکی لغیروهرگز بهی جز او شکوه نمـی کنم

هو لوجعی والمـی دواهاو دوای درد و اندوه من است

انت مـینک انتبه هر حال تو کـه هستی

انت ولا حتی نسوه هوا بمداهدر قیـاس با او بـه سختی چون نسیمـی مـی مانی

قلبی بیسامح ما بینسیقلب من مـی بخشد اما هرگز فراموش نمـی کند

بیتعلم ومش رح ینسیمـی آموزد و هرگز سخت و فراموشکار نمـی شود

ویکون بقا بعلمک ما فی حدا بظلمکباید بدانی کـه هیچ چون تو ظالم و ستمگر نیست

و لا فی الک مرسو تو هرگز بـه رستگاری نخواهی رسی

. آهنگ الیسا کل یوم بعمری . آهنگ الیسا کل یوم بعمری : آهنگ الیسا کل یوم بعمری ، آهنگ الیسا کل یوم بعمری

آهنگ الیسا کل یوم بعمری متن آهنگ های الیسا Elisa lyrics - صفحه 2 - PersianSeven Forums
[آهنگ الیسا کل یوم بعمری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 12:35:00 +0000آهنگ الیسا کل یوم بعمری

متن ترانـه های الیسا | Page 5 | انجمن نگاه دانلود

اواخر الشتاءاواخر زمستان

کنا فى اواخر الشتا قبل اللى فاتدر اواخر زمستان بودیم، آهنگ الیسا کل یوم بعمری پیش از اینکه بگذرد

زى الیومـین دول عشنا مع بعض حکایـاتمانند چنین روزهایی زندگی کردیم و با هم روزگاری داشتیم

انا کنت لما احب اتونس معاهوقتی کـه دوست داشتم با او خوش بگذرانم

انا کنت باخد بعضى و اروحله من سکاتمن بخشی از خودم را بر مـی داشتم و با آرامش و سکوت نزد او مـی رفتم

والناس فى عز البرد یجرو یستخبوو مردم درون سختی سرما مـی دویدند و خود را پنـهان مـی د

وانا کنت بجرى واخبى نفسى قوام فى قلبوو من مـی دویدم و خودم را درون قلبش پنـهان مـی کردم

ولحد لما اللیل یلیل ببقى جمبوو که تا زمانی کـه شب مـی شد نزد او مـی ماندم

وافضل فى عز البرد ویـاااه بالساعاتو درون سختی سرما ساعت ها پیش او مـی ماندم

على سهوه لیـه الدنیـا بعد معشتمنا وعیشتنا شویـه رجعت موتتناناگهان، چرا دنیـا بعد از کلی زندگی با او بـه خاطر یک غفلت، آرام برگشت و ما را بـه هلاکت رساند

والدنیـا من یومـیها یـا قلبى عودتناو دنیـا از همان روز ای قلب من ما را عادت داد

لما بتدى حاجات قوام تاخد حاجاتوقتی چیزی را مـی دهد، چیزی را هم مـی گیرد

وسط الشوارع ناس کتیر مروحیندر خیـابان ها مردم زیـادی درون گذر هستند

والناس یـاقلبى هما هما وهو فینو مردم ای قلب من خودشانند و آنـها و او کجایند

وانا ماشیـه بتلفت وبسأل کل یومو من درون حالی کـه راه مـی روم و نگاه مـیکنم و هر روز سوال مـی کنم

بیعمل ایـه دلوقتى وبیحلم بمـینهم اکنون چه کار مـی کند و خواب چهی را مـی بیند

. آهنگ الیسا کل یوم بعمری . آهنگ الیسا کل یوم بعمری : آهنگ الیسا کل یوم بعمری

آهنگ الیسا کل یوم بعمری متن ترانـه های الیسا | Page 5 | انجمن نگاه دانلود
[آهنگ الیسا کل یوم بعمری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 21 Jun 2018 15:53:00 +0000