نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر | راهنمای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم | کار و فناوری نـهم پودمان هدایت تحصیلی-حرفه ای · محصل یـار ... | هدایت تحصیلی و سردرگمـی دبیرستانی‌ها - ایسنا | تهيه نرم‌افزار جامع هدايت تحصيلي |

نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر

نرم افزار هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

مشاهده فیلم مربوط بـه هدایت تحصیلی نـهم

در نظام جدید آموزشی دانش آموزان درون پایـان سال نـهم به منظور دوره متوسطه دوم انتخاب رشته مـی کنند.این انتخاب بر اساس عوامل زیر صورت مـی گیرد.

 

الف : ارزیـابی ونظرسنجی ازدبیران دروس مرتبط با هر گروه تحصیلی بر اساس بررسی عملکرد و سوابق آموزشی و نمرات دروس مرتبط پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم برابر با نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی)به مـیزان ۵۰ امتیـاز (

ب: نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای )نظر دانش آموز ،والدین ،مشاور ونتایج آزمون های مشاوران بـه مـیزان ۵۰ امتیـاز

ضوابط وشرایط انتخاب شاخه و گروه های تحصیلی :

الف شاخه نظری

گروه علوم پایـه

مـیانگین نمرات درس های علوم تجربی وریـاضی پایـه های هفتم،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسی های مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، نرم افزار هدایت تحصیلی مشاور ونتایج آزمون ها

 

گروه علوم انسانی

مـیانگین نمرات درس های ادبیـات فارسی ،مطالعات اجتماعی و عربی پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسی های مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون ها)

بشاخه فنی و مـهارتی

گروه صنعت

-۳-۲ مـیانگین نمرات درس های ریـاضی ،کار وفناوری پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست -۳-۱ نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای(

گروه خدمات

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی وکار وفناوری پایـه های هفتم،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاورونتایج آزمون های مشاوره ای

گروه کشاورزی

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی ،کار وفناوری وعلوم تجربی پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست -۵-۱ نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای

گروه هنر

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی وکار وفناوری پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای

بررسی های مشاوره ای به شرح زیر مـی باشد:

با توجه بـه اهمـیت بررسی های مشاوره ای کـه در طول تحصیل دانش آموز، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام مـی شود ۵۰ امتیـاز بـه این قسمت اختصاص داده شده هست در این بررسی ها مشاور موارد زیر را درون نظر مـی گیرد و امتیـاز آن را محاسبه مـی کند.

نظر اولیـای دانش آموز                                   ۱۰ امتیـاز نظر دانش آموز                                             ۱۰ امتیـاز نتایج آزمون های مشاوره ای                         ۱۰ امتیـاز

نظر مشاور                                                     ۲۰ امتیـاز

در این نرم افزار عوامل موثر درون انتخاب رشته مانند استعداد،شخصیت و رغبت تشریح شده و رشته های متوسطه دوم هم بـه تفکیک شرح داده شده است.

از دیگر مزایـای این نرم افزار معرفی رشته های دانشگاهی منـهی بـه رشته های دبیرستانی مـی باشد.

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

در این نرم افزار دانش آموز ابتدا بـه خود شناسی مـی پردازد و با مفاهیمـی مانند استعداد،شخصیت و رغبت آشنا مـی شود

ابعاد شخصیت  هر کدام مفصلا تشریح مـی شود

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

در قسمت رغبت هم انواع آنـها و ویژگی های هر تیپ مشخص مـی شود

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

در قسمت استعداد هم با انواع آن و نمونـه هایی از سئوال ها و همچنین با استعداد های لازم به منظور هر رشته آشنا مـی شوند

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

در مرحله بعد دانش آموز با هرکدام از رشته های ارائه شده درون متوسطه دوم آشنا مـی شود

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

در پایـان دانش آموز با رشته های دانشگاهی متناسب با رشته دبیرستان آشنا مـی شود

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر mimplus.ir

نمونـه ای از معرفی رشته دانشگاهی

pezeshki

. نرم افزار هدایت تحصیلی . نرم افزار هدایت تحصیلی : نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی نرم افزار هدایت تحصیلی پایـه نـهم | نگرش برتر
[نرم افزار هدایت تحصیلی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 02 Jul 2018 19:15:00 +0000نرم افزار هدایت تحصیلی

راهنمای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم

توضیحات

نرم افزار هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم

نرم افزار هدایت تحصیلی راهنمای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم mimplus.ir

در نظام جدید آموزشی دانش آموزان درون پایـان سال نـهم به منظور دوره متوسطه دوم انتخاب رشته مـی کنند.این انتخاب بر اساس عوامل زیر صورت مـی گیرد.

 

الف : ارزیـابی ونظرسنجی ازدبیران دروس مرتبط با هر گروه تحصیلی بر اساس بررسی عملکرد و سوابق آموزشی و نمرات دروس مرتبط پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم برابر با نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی)به مـیزان ۵۰ امتیـاز (

ب: نظر مشاور براساس بررسی های مشاوره ای )نظر دانش آموز ،والدین ،مشاور ونتایج آزمون های مشاوران بـه مـیزان ۵۰ امتیـاز

ضوابط وشرایط انتخاب شاخه و گروه های تحصیلی :

الف شاخه نظری

گروه علوم پایـه

مـیانگین نمرات درس های علوم تجربی وریـاضی پایـه های هفتم،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسی های مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، نرم افزار هدایت تحصیلی مشاور ونتایج آزمون ها

 

گروه علوم انسانی

مـیانگین نمرات درس های ادبیـات فارسی ،مطالعات اجتماعی و عربی پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسی های مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون ها)

بشاخه فنی و مـهارتی

گروه صنعت

-۳-۲ مـیانگین نمرات درس های ریـاضی ،کار وفناوری پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست -۳-۱ نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای(

گروه خدمات

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی وکار وفناوری پایـه های هفتم،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاورونتایج آزمون های مشاوره ای

گروه کشاورزی

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی ،کار وفناوری وعلوم تجربی پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست -۵-۱ نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای

گروه هنر

مـیانگین نمرات درس های ریـاضی وکار وفناوری پایـه های هفتم ،هشتم ونـهم ونظرسنجی ازدبیران مربوطه برابر با نمون برگ پیوست نتایج بررسیـهای مشاوره ای )نظر دانش اموز – والدین ، مشاور ونتایج آزمون های مشاوره ای

بررسی های مشاوره ای به شرح زیر مـی باشد:

با توجه بـه اهمـیت بررسی های مشاوره ای کـه در طول تحصیل دانش آموز، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام مـی شود ۵۰ امتیـاز بـه این قسمت اختصاص داده شده هست در این بررسی ها مشاور موارد زیر را درون نظر مـی گیرد و امتیـاز آن را محاسبه مـی کند.

نظر اولیـای دانش آموز                                   ۱۰ امتیـاز نظر دانش آموز                                             ۱۰ امتیـاز نتایج آزمون های مشاوره ای                         ۱۰ امتیـاز

نظر مشاور                                                     ۲۰ امتیـاز

در این نرم افزار عوامل موثر درون انتخاب رشته مانند استعداد،شخصیت و رغبت تشریح شده و رشته های متوسطه دوم هم بـه تفکیک شرح داده شده است.

از دیگر مزایـای این نرم افزار معرفی رشته های دانشگاهی منـهی بـه رشته های دبیرستانی مـی باشد.

در صورت خرید بالاتر از ۱۰ عدد نرم افزار ۴۰۰۰ تومان عرضه مـی شود.

مجوز وزارت ارشاد

نرم افزار هدایت تحصیلی راهنمای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم mimplus.ir

. نرم افزار هدایت تحصیلی . نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی راهنمای هدایت تحصیلی دانش آموزان پایـه نـهم
[نرم افزار هدایت تحصیلی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 19:21:00 +0000نرم افزار هدایت تحصیلی

کار و فناوری نـهم پودمان هدایت تحصیلی-حرفه ای · محصل یـار ...

ردیف تیپ سوال عنوان سوال ۱ کار کلاسی سؤالات زیر را پاسخ دهید و در مورد آ نـها درون کلاس بحث کنید. ۲ کار کلاسی هر یک از شما چند شغل را انتخاب و مـیزان رغبت خود را نسبت بـه آ نـها بنویسید. نرم افزار هدایت تحصیلی نتایج را درون جدول ۲-۱۱ وارد کنید. ۳ کار کلاسی با کمک مشاور مدرسه یـا دبیر خود، نرم افزار هدایت تحصیلی نام رشته های تحصیلی حرفه ای و مشاغلی را کـه از کودکی تاکنون دوست داشته اید، بررسی کنید و در جدول ۳-۱۱ بنویسید. ۴ کار کلاسی در جدول ۴-۱۱ سه خاطره مـهم دوران کودکی خود را بنویسید. ۵ پرسش شخصیت تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا حتما شخصیت خودتان را بشناسید؟ ۶ کار کلاسی (اختیـاری) با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی کـه در این خصوص از شما بـه عمل مـی آورد، از تیپ شخصیتی خود، آگاه شوید. نرم افزار هدایت تحصیلی سپس نتایج را درون جدول ۵-۱۱ وارد کنید. ۷ پرسش رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا حتما رغبت های خودتان را بشناسید؟ ۸ کار کلاسی ابتدا بـه صورت گروهی و با کمک مشاور درون زمـینـهٔ رغبت و علایق مختلف تحصیلی حرفه ایِ خود اطلاعاتب کنید و در کادر زیر مفهوم رغبت را بنویسید و در ادامـه، جدول ۶-۱۱ را بـه صورت انفرادی تکمـیل نمایید. ۹ پرسش توانمندی تحصیلی حرفه ای چیست؟ چرا حتما توانمندی های خودتان را بشناسید؟ ۱۰ کار کلاسی با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی کـه در این خصوص از شما بـه عمل مـی آورد از توانمندی های خود آگاه شوید. سپس درون جدول ۷-۱۱ با همکاری مشاور، دبیر، والدین و هم کلاسی هایتان توانمندی های خود و فعالیت های مرتبط با آن ها را فهرست کنید. ۱۱ تحقیق کنید با تحقیق درون خصوص مشاغل مختلف، از توانایی ها، رغبت و ویژگی های شخصیتی مورد نیـاز آن ها مطلع شوید و گزارش آن را بـه صورت نسخهٔ الکترونیکی متنی با نرم افزار واژه پرداز تهیـه و برای دبیر خود از طریق رایـانامـه ارسال کنید. همچنین این گزارش را بـه صورت اسلایدهای نمایشیِ ایجاد شده با نرم افزار پاورپوینت، درکلاس ارائه دهید. ۱۲ کار کلاسی دربارهٔ مشاغل مختلفی کـه دربارهٔ آن ها تحقیق کرد ه اید، از دبیر و مشاور مدرسه اطلاعاتب کنید و رشتهٔ تحصیلی  حرفه ای مرتبط با آ نـها را مشخص نمایید. سپس درون جدول ۸-۱۱ مشاغل مرتبط با هر رشتهٔ تحصیلی حرفه ای را فهرست کنید. ۱۳ کار غیرکلاسی با توجه بـه هماهنگی های صورت گرفته توسط مسئولان مدرسه و تشخیص اولیـه درون خصوص توانایی ها، رغبت ها، ویژگی های شخصیتی و غیِر آن ها، متناسب با گروه بندی صورت گرفته درون بازدید های شغلی شرکت کنید و گزارش بازدید را طبق فرمت ارائه شده توسط دبیر آماده کنید. ۱۴ پرسش به نظر شما استعداد چیست؟ چرا حتما استعداد خودتان را بشناسید؟ ۱۵ کار کلاسی با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه، آزمون و چک لیستی کـه در این خصوص از شما بـه عمل مـی آورد، از استعداد خود آگاه شوید. سپس نتایج را بـه همراه ویژگی های آن درون جدول ۹-۱۱ وارد کنید. ۱۶ پرسش به نظر شما ارزش چیست؟ چرا حتما ارزش های خودتان را بشناسید؟ ۱۷ کارکلاسی (اختیـاری) با کمک مشاور مدرسه از طریق مصاحبه و آزمونی کـه در این خصوص از شما بـه عمل مـی آورد، از ارزش های خود آگاه شوید. سپس ارزش های خویش را بـه همراه مشاغل مرتبط با آ نـها درون جدول ۱۰-۱۱ وارد کنید. ۱۸ کار غیرکلاسی با کمک دبیر، مشاور مدرسه و والدین خود بـه شناسایی امکانات و نیـاز های شغلی منطقه و استان خود بپردازید و در جدول های ۱۱-۱۱ و ۱۲-۱۱ وارد کنید. ۱۹ کار کلاسی با هم فکری درون گروه خود، مشخص نمایید کـه در صورت انتخاب رشتهٔ تحصیلی حرفه ای کـه در منطقه وجود ندارد و مورد نیـاز جامعه نیست، چه پیـامد هایی خواهد داشت؟ و همچنین درون صورت انتخاب رشتهٔ تحصیلی حرفه ای کـه در منطقه وجود دارد و مورد نیـاز جامعه است، چه نتایجی خواهد داشت؟ ۲۰ کار کلاسی درگروه خود، با جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف، اه شاخه ها و نام رشته های مورد علاقهٔ خود درون آن شاخه را درجدول ۱۳-۱۱ بنویسید. همچنین درون جدول ۱۴-۱۱ رشته های مورد علاقهٔ خود، کـه در منطقه و استان موجود هستند را بنویسید. ۲۱ کارکلاسی اینک با توجه بـه کار های کلاسی، غیرکلاسی و پاسخ پرسش های این پودمان، جدول ۱۵-۱۱ را تکمـیل کنید و رشتهٔ مورد نظر خود را به منظور ادامـهٔ تحصیل درون دورهٔ دوم متوسطه مشخص کنید. : نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی کار و  فناوری نـهم پودمان هدایت تحصیلی-حرفه ای · محصل یـار ...
[نرم افزار هدایت تحصیلی]

نویسنده و منبع: توحید عبدالهی | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 +0000نرم افزار هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی و سردرگمـی دبیرستانی‌ها - ایسنا

در حالی کـه آموزش و پرورش امسال به منظور نخستین بار هدایت تحصیلی را بـه پایـه نـهم منتقل کرده و برحسب آیین نامـه مصوب هدایت تحصیلی ملاک‌های انتخاب رشته و نحوه توزیع دانش آموزان دستخوش تغییراتی شده است، نرم افزار هدایت تحصیلی بـه نظر مـی‌رسد توجیـه و آماده سازی مسئولان و مشاوران مدارس و همچنین دانش آموزان و اولیـای آنـها به منظور انجام هدایت تحصیلی کـه یکی از مراحل سرنوشت ساز زندگی تحصیلی محسوب مـی‌شود بـه حد کفایت انجام نشده هست و این مسئله نارضایتی خانواده‌ها نسبت بـه روند انجام هدایت تحصیلی را بـه دنبال داشته است. نرم افزار هدایت تحصیلی با این حال یک مقام مسئول درون وزارت آموزش و پرورش معتقد هست هدایت تحصیلی دچار اشکال نیست و طبیعی هست که درون سال اول اجرای این برنامـه ابهاماتی به منظور استان ها وجود داشته باشد کـه باید با هوشیـاری بـه آنـها پاسخ داد. 

محمد مصطفوی، معاون مدیرکل دفتر امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درون گفت‌وگو با ایسنا، با بیـان اینکه ما اکنون سیستم هدایت تحصیلی متمرکز کشوری را اجرا مـی‌کنیم اظهار کرد: نرم افزار هدایت تحصیلی بر این اساس هر دانش آموز حق 12 انتخاب دارد، البته هر منطقه با توجه بـه ظرفیت و امکانات خودش هنجارهایی را درون نرم افزار هدایت تحصیلی مشخص کرده هست و امر هدایت دانش آموزان بـه روال سال‌های گذشته انجام مـی‌شود.

وی افزود: فرض کنید ظرفیت یک رشته درون منطقه‌ای با توجه بـه امکانات، نیروی انسانی و جمعیت دانش آموزان 1000 نفر باشد، درون اینجا معاون آموزش متوسطه منطقه یـا استان سهمـیه بندی مـی‌کند و به هر مدرسه یک عدد را اعلام مـی‌کند و بر مبنای همـین سهمـیه‌بندی دانش‌آموزان درون 12 رشته انتخابی اولویت بندی مـی شوند. نرم افزار هدایت تحصیلی بنابرین اگر بـه عنوان مثال دو نفر متقاضی رشته تجربی باشند و از 10 هزار امتیـاز،  امتیـاز نفر اول 8 هزار و دیگری 3 هزار باشد، طبیعی هست که رتبه  بالاتر بـه رشته تجربی برود. این اتفاق درون همـه مناطق رخ مـی دهد.

قرار نیست همـه دانش آموزان درون یک منطقه بـه یک رشته خاص بروند

معاون مدیرکل دفتر امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با اشاره بـه اعتراضات والدین و دانش آموزان درون خراسان جنوبی گفت: دوروز گذشته معاون آموزش متوسطه خراسان جنوبی عنوان مـی کرد کـه به عنوان بر فرض  1300  متقاضی تجربی دارد و تنـها مـی‌تواند 700 نفر را با توجه بـه ظرفیت‌ها درون مدارس ساماندهی کند و باید  600نفر مابقی را بـه رشته‌های دیگر هدایت کند. این یک روال معمول هست و قرار نیست همـه دانش آموزان درون یک منطقه بـه یک رشته خاص بروند.

وی افزود: درون آیین نامـه هدایت تحصیلی نیز آمده هست که دانش آموزان حتما با توجه بـه سیـاست‌های شغلی کشور درون رشته‌ها توزیع شوند. بنابراین نـه طرح پایلوتی به منظور اعزام اجباری دانش آموزان یک منطقه بـه رشته کاردانش مطرح بوده هست و نـه ایرادی درون کار وجود دارد، بلکه نحوه توزیع بـه مدیریت استان بازمـی‌گردد.

مصطفوی تاکید کرد: همانطور کـه در تهران و سایر کلانشـهرها هدایت تحصیلی و توزیع دانش آموزان تحت مدیریت درون ال انجام هست مابقی استان‌ها نیز حتما مدیریت کنند. البته امسال هدایت از مقطع متوسطه دوم بـه متوسطه اول منتقل شده هست و با سال‌های گذشته متفاوت شده است. درون گذشته دانش آموز بـه مقطع متوسطه دوم مـی‌رفت و یک سال اول دوره عمومـی بود و سپس به منظور پایـه دوم متوسطه دوم انتخاب رشته مـی‌کرد. طبیعی بود کـه بخشی از دانش آموزان درون مدرسه محل تحصیل خود کـه رشته‌های نظری داشت مـی‌ماندند و بخشی بـه هنرستان‌ها مـی رفتند. اما اکنون مدرسه مبدا درون متوسطه اول هست و دانش آموز حتما برگه هدایتش را از آن بگیرد و به مدرسه مقصد درون متوسطه دوم ببرد کـه هماهنگی مـیان این دو کمـی مشکل است.

وی با بیـان اینکه درون سال اول اجرای این برنامـه درون پایـه نـهم قرار داریم و ساماندهی یک مـیلیون دانش آموز حتی از برگزاری کنکور سراسری مشکل‌تر هست گفت: ملاک‌های مشخص شده درون هدایت تحصیلی اعم از نمره عملکرد تحصیلی، نظر والدین، نظر مشاور و ... حتما با یکدیگر تلفیق و مدارس سهمـیه‌بندی شوند. درون سال اول اجرای برنامـه ممکن هست برای برخی استان‌ها سوالات و ابهاماتی ایجاد کند کـه برای رفع آنـها دو شماره تماس بـه استان‌ها اعلام کردیم. علاوه بر این همـه مناطق و همچنین مدارس ستاد هدایت تحصیلی دارند و پاسخگوی سوالات هستند.

والدین سوار موج جامعه و تبلیغات کاذب نشوند

عضو شورای برنامـه ریزی هدیت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نیـازمند یک هوشیـاری دوطرفه هستیم عنوان کرد: والدین حتما بپذیرند کـه سوار موج جامعه و تبلیغات کاذب نشوند، بسیـاری بر این باورند  کـه تجربی رشته خوبی  هست و مابقی رشته‌ها بـه درد نمـی‌خورند. درون حالی کـه باید بپذیریم هر دانش آموزی استعداد و رغبت و کششی را دارد و باید همـه مولفه‌ها درون کنار هم بنشینند که تا انتخاب رشته صحیحی انجام شود.

اختصاص زمان مشاوره 45 دقیقه‌ای به منظور هر دانش‌آموز

مصطفوی توصیـه‌هایی نیز بـه مسئولان داشت و گفت: مسئولان استان‌ها همانطور کـه تا کنون با دقت برنامـه ریزی د، حتما صبوری کنند و خانواده ها را اقناع کنند؛ نـه اینکه روش‌های اجباری را بکار ببندند. مشاوران نیز طبق بخشنامـه وزارتی موظف‌اند  به منظور هر دانش آموز و خانواده اش 45 دقیقه وقت مشاوره اختصاص دهند و او را توجیـه و اقناع کنند که تا بهترین انتخاب را داشته باشد.

وی تاکید کرد: امسال آموزش و پرورش دموکراتیک ترین نوع  هدایت تحصیلی را دارد و برای دانش آموز حق انتخاب 12 رشته قائل شده است.

معاون مدیرکل دفتر امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درون پاسخ بـه این پرسش کـه دانش آموزان معترض خراسان جنوبی بـه نتایج هدایت تحصیلی‌شان حتما چه کنند؟‌گفت: راهکار نخست اینکه دانش آموزان حتما با ستاد هدایت تحصیلی مدرسه و مشاور مدرسه  جلسه داشته باشند و تصمـیمم درست بگیرند و تاکید نکنند کـه فقط مـیخواهند بـه رشته تجربی روند زیرا نـه ظرفیت و نـه امکانات آن وجود ندارد.

مصطفوی ادامـه داد: دوم اینکه کمـیته هدایت تحصیلی منطقه فعال هست و اگر شکایتی دارند، آن را بـه صورت مکتوب و البته با رعایت منطق بـه کمـیته منطقه ارائه دهند که تا بررسی های لازم انجام شود. مجددا تاکید مـی‌کنم مواردی چون پایلوت طرح هدایت تحصیلی درون خراسان جنوبی به منظور اعزام دانش آموزان بـه رشته کاردانش یـا اجبار درون آن صحت ندارد و پایلوت این طرح قبلا درون تهران انجام، ایرادات آن برطرف و سپس از امسال بـه صورت سراسری بـه اجرا درآمده است.

انتهای پیـام

نرم افزار هدایت تحصیلی هدایت تحصیلی و  سردرگمـی دبیرستانی‌ها - ایسنا
[نرم افزار هدایت تحصیلی]

نویسنده و منبع: توحید عبدالهی | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 00:18:00 +0000نرم افزار هدایت تحصیلی

تهيه نرم‌افزار جامع هدايت تحصيلي

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از تهيه نرم افزار جامع هدايت تحصيلي با همكاري مركز فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: نرم افزار هدایت تحصیلی هماهنگی و تدابیر لازم به منظور انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان درون سال تحصیلی ۹۶-۹۵ صورت گرفته است.

حمـیدرضا کفاش-معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

به نقل از مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، نرم افزار هدایت تحصیلی حمـیدرضا كفاش اظهاركرد: بعد از تصویب آیین‌نامـه هدایت تحصیلی، جلسات متعدد از ستاد که تا صف بـه منظور هماهنگی های اجرایی و تمـهید مقدمات با مشاركت فعال این معاونت و معاونت های ذیربط از جمله معاونت آموزش متوسطه برگزار شده هست و مدیران دو بخش با حضور مستمر درون جمع مدیران، مشاوران و كارشناسان مشاوره متوسطه استان‌ها، نواحی و منطقه حضور یـافته‌اند و به تبیین اجرائیـات موضوع پرداخته‌اند.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تصريح كرد: از جمله اقدامات اساسی دیگر این معاونت تدوین مدل هدایت تحصیلی با دخالت تمامـی دروس به منظور تمامـی رشته‌ها و زمـینـه‌های تحصیلی و همچنین اختصاص ضریب خاص بـه هر یك از دروس با ارتباط عمودی و افقی آن‌ها به منظور ورود بـه رشته‌ها و زمـینـه‌های شغلی – تحصیلی است.

وي خاطرنشان كرد: این معاونت با ارتباط تنگاتنگ مركز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات، نرم افزار جامع هدایت تحصیلی را تدوین و با تلاش شبانـه‌روزی همكاران آن مركز زمـینـه به منظور اجرای هدایت تحصیلی درون سامانـه پرونده الكترونیكی مشاوره فراهم شد كه این مـهم ضمن تسهیل درون هدایت تحصیلی، نقش چشمگیری درون هدایت متوازن و علمـی با توجه بـه دسترسی بـه همـه اطلاعات دانش آموزان درون حوزه رغبت، استعداد، عملكرد تحصیلی، امكانات منطقه و نیـاز جامعه بصورت كشوری، ‌ استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای دارد.

 كفاش افزود: درون سطح مدرسه نیز ضمن توجیـه همـه عوامل (مدیر، ‌معلم، ‌ مشاوره، معاونین و كاركنان) دوره‌های آموزشی تبیینی به منظور والدین و دانش آموزان با ایجاد تفكری متفاوت (یعنی مد نظر قرار استعدادهای متفاوت بـه جای تاكید صرف بر هوش و نمرات درسی) درون انتخاب رشته تحصیلی برگزار شده است.

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه كرد: مشاوران با روشی تبیینی و اقناعی نسبت بـه هدایت دانش آموزان اهتمام ورزند و ایمان دارم كه مشاوران درون این امر توانا و مثل همـیشـه آگاهانـه و صبورانـه عمل خواهند كرد.

انتهاي پيام/ 930610

نرم افزار هدایت تحصیلی تهيه نرم‌افزار جامع هدايت تحصيلي mimplus.ir . نرم افزار هدایت تحصیلی . نرم افزار هدایت تحصیلی

نرم افزار هدایت تحصیلی تهيه نرم‌افزار جامع هدايت تحصيلي
[نرم افزار هدایت تحصیلی]

نویسنده و منبع: توحید عبدالهی | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 03:39:00 +0000