تعبیر خواب جفت گیری گربه

تعبیر خواب جفت گیری گربه تعبير خواب جفت گيري گربه | تعبير خواب جفت گيري گربه | تعبیر خواب گربه | کامل ترین و بهترین مرجع "تعبیر خواب گربه ... | تعبير خواب جفت گيري حيوان | تعبير خواب جفت گيري حيوان | تعبیر خواب جفت - معنی دیدن جفت درون خواب |

تعبیر خواب جفت گیری گربه

تعبير خواب جفت گيري گربه | تعبير خواب جفت گيري گربه

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب جفت گیری گربه دیدن گربه درخواب، تعبیر خواب جفت گیری گربه دلیل بر مردی مفسد و دزد است. تعبیر خواب جفت گیری گربه اگر دید گربه درخانـه او آمد، دلیل کـه دزدی درون آنجا رود. تعبیر خواب جفت گیری گربه اگر دید گربه از خانـه او چیزی خورد، دلیل کـه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل کـه دزدان را بکشد و قهر...
[تعبیر خواب جفت گیری گربه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 10 Jul 2018 07:31:00 +0000تعبیر خواب جفت گیری گربه

تعبیر خواب گربه | کامل ترین و بهترین مرجع "تعبیر خواب گربه ...

تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گربه سیـاه,تعبیر خواب گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده,تعبیر خواب گربه زخمـی,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه خاکستری,تعبیر خواب گربه درون خانـه,تعبیر خواب گربه و موش,تعبیر خواب گربه ی سیـاه,تعبیر خواب گربه سیـاه چیست؟,تعبیر خواب گربه سیـاه و سفید,تعبیر خواب گربه سیـاه بزرگ,تعبیر خواب گربه سیـاه سفید,تعبیر خواب گربه سیـاه کوچک,تعبیر خواب گربه سیـاه و بزرگ,تعبیر خواب گربه سیـاه و وحشی,تعبیر خواب گربه سیـاه چاق,تعبیر خواب گربه سیـاه,تعبیر خواب گربه وحشی سیـاه,تعبیر خواب گربه وحشی سفید,تعبیر خواب گربه وحشی قهوه ای,تعبیر خواب گربه وحشی خاکستری,تعبیر خواب گربه وحشی زرد,تعبیر خواب گربه وحشی بزرگ,تعبیر خواب حمله گربه وحشی,تعبیر خواب گربه ی وحشی,تعبیر خواب دیدن گربه وحشی,تعبیر خواب گربه مرده درون آب,تعبیر خواب گربه مرده دیدن,تعبیر خواب گربه مرده درون خانـه,تعبیر خواب گربه مرده درخواب,تعبیر خواب گربه مردن,تعبیر خواب گربه ی مرده,تعبیر خواب بچه گربه مرده,تعبیر خواب گربه های مرده,تعبیر خواب گربه سیـاه مرده,تعبیر خواب گربه ی زخمـی,تعبیر خواب بچه گربه زخمـی,تعبیر خواب گربه سفید زخمـی,تعبیر خواب دیدن گربه زخمـی,تعبیر گربه زخمـی درون خواب,تعبیر خواب زخمـی شدن گربه,تعبیر دیدن گربه زخمـی درون خواب,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه کور,تعبیر خواب گربه سیـاه کور,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری,تعبیر گربه خاکستری درون خواب,تعبیر خواب دیدن گربه خاکستری,تعبیر خواب حمله گربه خاکستری,تعبیر خواب گربه سفید و خاکستری,تعبیر خواب گربه درون خانـه,تعبیر خواب کشتن گربه درون خانـه,تعبیر خواب گربه درون منزل,تعبیر خواب زایمان گربه درون خانـه,تعبیر خواب دیدن گربه درون خانـه,تعبیر خواب زاییدن گربه درون خانـه,تعبیر خواب بچه گربه درون خانـه,تعبیر خواب امدن گربه درون خانـه,تعبیر خواب دیدن گربه سیـاه درون خانـه,تعبیر خواب گربه و موش مرده,تعبیر خواب گربه موش را خورد,تعبیر خواب گربه موش,تعبیر خواب گربه بـه دنبال موش,تعبیر گربه و موش درون خواب,تعبیر خواب دیدن موش و گربه

بعضی معبران گربه را مرد مـی دانند اما معبران غربی گربه را بـه زن تشبیـه مـی کنند زیرا از بسیـاری از خصایص مانند اهمـیت بـه زیبایی و تمـیزی و عشق بـه فرزندان شبیـه بـه زنان است. تعبیر خواب جفت گیری گربه اگر درخواب گربه ای زیبا ببینید کـه متعلق بـه شماست یـا درون خانـه شما آمده زنی زیباروی بر سر راه شما قرار مـی گیرد. تعبیر خواب جفت گیری گربه اگر درون خواب دیدید چندتا گربه درون جایی مشخص یـا نا آشنا جمع شده اند یعنی چند زن درباره شما صحبت مـی کنند. اگر دیدید گربه از خانـه شما چیزی را برداشت و فرار کرد یعنیی از شما دزدی مـیکند و آسیب مالی مـی بینید. اگر درون خواب درون حال غذا بـه گربه بودید یعنی پول و ثروت خود را خرج زنی فریبکار مـی کنید کـه بعداً پشیمان و نادم خواهید شد. اگر بـه دنبال گربه ای دویدید تعبیر آن را زنی مـیدانند کـه باعث سرگشتگی و شیدایی تان مـی شود. موش گرفت گربه در خواب را خوش خدمتی زنی دانسته اند کـه قلباً با شما صادق نیست. امام صادق مـی فرمایند: تعبیر خواب جفت گیری گربه دیدن گربه درون خواب بر پنج وجه است: اول دزد، تعبیر خواب جفت گیری گربه دوم عمار، سوم بیماری، چهارم زنی مشفقه، پنجم جنگ و خصومت .

تعبیر خواب گربه از دید محمد بن سیرین

ابن سیرین معتقد هست که گربه درون خواب های ما مردی هست دزد و مفسد خصالی کـه درست هست زیرا گربه نمـیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه بـه هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی هست که مشابه آن را درون زنان مـی توان مشاهده نمود. گربه حیوانی هست آرام و اهلی و تربیت پذیر.خودش را به منظور صاحبش لوس مـی کند. وفادار نیست ولی عشق بـه توله هایش دارد. تمـیز هست و بـه زیبایی علاقه دارد و خیلی خصوصیـات دیگر دارد کـه همـه آن ها بدون استنثا درون زن دیده مـی شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نـه همسر . منظور از زن جنس زن هست نـه همسر کـه البته بین این دو حتما تفاوت گذاشت.
تعبیر دیدن گربه زیبا درون خواب داشتن زن زیبا درون خانـه شماست و یـا درون مسیرتان پیدا مـی شود.

گربه را زنی مـی دانند کـه دزدی به منظور او عادت شده است

 اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی کـه دستش کج هست در زندگی شما مـی آید.

تعبیر دیدن چند گربه درون جایی این هست که چند زن پشت سر شما غیبت مـی کنند

اگر گربه چیزی از شما بدزدد تعبیر خواب این هست به مال شما دستبرد زده مـی شود توسط یک زن

تعبیر دیدن گربه ای کـه در بغل دارید و به مـی فشارید این هست که زنی شما را گول مـیزند

تعبیر دیدن گربه بـه دوش درون خواب این هست که زنی حیله گر بر شما مسلط مـی شود

تعبیر خواب غذا بـه گربه این هست که پولتان را به منظور زنی فریبکار خرج مـی کنید

تعبیر خواب دویدن دنبال گربه این هست که زنی شما را سرگردان مـی کند

تعبیر خواب گربه ای کـه موش گرفته زنیست کـه برای شما حسن خدمت انجام مـی دهد ولی صادق نیست

تعبیر خواب ورود گربه بـه منزل آمدن دزد است

تعبیر خواب کشتن گربه این هست که دزدان را بکشد یـا شکست دهد

تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب کشتن و پوست گربه کندن این هست که مال دزدی بدست آورد

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح،6 روز بیماری است

تعبیر خواب گربه از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گربه از دید ایشان 5 چیز است

دزد,خبرچین,بیماری,زن مـهربان و دلسوز,جنگ و دشمنی

تعبیر خواب گربه از دید منوچهر مطیعی

او نظر ابن سیرین رادارد و برای او گفته های ابن سیرین درج شده است

تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ناتوانی درون راندن گربه بدبختی است

تعبیر خواب حمله گربه بـه شما این هست که دشمنان مـی خواهند بـه شما ضربه بزنند

تعبیر خواب راندن گربه این هست که بر موانع غلبه خواهید کرد و ثروت و مکنت بدست مـیاورید

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف رسیدن خبرهای بد هست و دوستی درون آستانـه مرگ قرار مـی گیرد

اگر گربه لاغر را از خود راندید دوست شما خوب مـی شود

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه لطمـه خوردن از دوست فریبکار است

تعبیر خواب چنگ زدن گربه این هست که دشمن ثروتتان را از چنگتان بیرون مـی آورد

اگر ی درون خواب ببیند کـه گربه بغل کرده هست دیگران بـه او خیـانت مـی کنند

تعبیر خواب دیدن گربه سفید و تمـیز زیـان مالی است

اگر تاجری درون خواب گربه ببیند ، نشانـه آن هست که حتما در تجارت تلاش بیشتری بـه خرج بدهد .

تعبیر خواب دیدن گربه و مار درون حالتی دوستانـه ، نشانـه آغاز دعوا و کشمش هست .

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنـهاو

تعبیر خواب چنگ خوردن از گربه ،مانع است

تعبیر خواب گربه سیـاه ،بدبختی است

تعبیر خواب نوازش گربه، ناسپاسی است

تعبیر خواب گربه ای کـه مـیو مـیو مـیکند، یک دعوی طولانی است

تعبیر خواب پوست گربه ،پیدا یک شیء گم شده است

تعبیر دیدن گربه،دوست نا دوست است

تعبیر خواب گربه وحشی ،دوست خطرناک است

تعبیر خواب زدن یک گربه ،خیـانت است

تعبیر خواب از دید یوسف نبی ع

تعبیر دیدن کشتن گربه درویش گردد

ابن سیرین نوشته گربه درون خواب های ما مردی هست دزد و مفسد خصالی کـه درست هست زیرا گربه نمـیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه بـه هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عبیشتر دارای صفاتی هست که مشابه آن را درون زنان مـی توان سراغ کرد. گربه حیوانی هست آرام و اهلی و قابل تربیت کـه قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را مـی شناسد و خود را به منظور او لوس مـی کند. حس وفاداری او ضعیف هست ولی نسبت بـه بچه های خود بـه شدت عشق مـی ورزد و دیده شده کـه برای دفاع از بچه ها جان خویش را بـه خطر افکنده هست . بـه نظافت و زیبائی خود علاقه مند هست و خیلی خصوصیـات دیگر دارد کـه همـه آن ها بدن استنثا درون زن دیده مـی شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نـه همسر . منظور از زن جنس زن هست نـه همسر کـه البته بین این دو حتما تفاوت گذاشت.پس چنانچه درون خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید کـه به شما تعلق دارد یـا درون خانـه شماست چنین زنی درون مسیر زندگی شما پیدا مـی شود یـا سر راهتان قرار مـی گیرد. نوشته اند گربه زنی هست که دزدی رل دوست دارد و این کار به منظور او عادت شده است. اگر درون خواب بینید گربه ای دارید ، زنی کـه دستش گج هست در زندگی شما نقش مـی گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف مـی زنند و تصمـیم مـی گیرند و غیبت مـی کنند. اگر ببینید گربه از خانـه شما چیزی ربوده و به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز مـی شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن هست . اگر درون خواب بینید گربه یی را درون بغل گرفته اید و به خود مـی فشارید زنی و فریبکار شما را مـی فریبد و گولتان مـیزند و اگرگربه را بـه دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط مـی شود. اگر درون خواب بینید کـه به گربه غذا مـی دهید پول خود را به منظور یک زن دروغگو فریبکار خرج مـی کنید و اگر ببینید بـه دنبال یک گربه مـی دوید کـه او را بگیرید زنی شما را بـه استیصال وا مـی دارد و سر گردان مـی کند. اگر ببینید گربه ای درون خانـه شما موش گرفته زنی به منظور شما حسن خدمت انجام مـی دهد اما نباید فراموش کنید کـه خودش نسبت بـه شما صداقت ندارد.محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانـه او آمد، دلیل کـه دزدی درون آنجا رود. اگر دید گربه از خانـه او چیزی خورد، دلیل کـه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل کـه دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کـه گربه را بکشت وپوست او د، دلیل کـه مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل کـه شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه درون خواب بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت .

تعبیر خواب دیدن چند گربه مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت است

نمونـه ای از سوالات شما درون مورد تعبیر خواب گربه بهمراه جواب

تعبیر خواب دیدن گربه بـه طور کلی چیست؟

معبران قدیمـی کربه را مرد مـی دانند ولی معبرای غربی گربه را بـه زن تشبیـه مـی کنند

تعبیر خواب دیدن گربه زیبا درون خانـه شما چیست؟

تعبیر این خواب قرار گرفتن یک زن زیبا درون مسیذ زندگی شماست

تعبیر جمع شدن چند گربه دور هم چیست؟

این خواب دلالت بر این دارد کـه چند جمع دور هم جمع شده اند و دارند درباره شما صحبت مـی کنند

تعبیر خواب اینکه گربه از شما چیزی بدزدد و فرار کند چیست؟

تعبیر این خواب این هست که زنی از شما دزدید مـی کند یـا بـه شما آسیب مالی مـی زند

تعبیر غذا بـه گربه درون خواب چیست؟

تعبیر این خواب این هست که مال و ثروت خود را به منظور زنی ریـا کار خرج مـی کنید و بعدا از این کار پشیمان مـی شوید

تعبیر خواب دنبال گربه چیست؟

زنی درون مسر زندگی تان قرار مـی گیرد کـه شما را سرگشته و پریشان مـی کند

اگر گربه درون خواب موش بگیرد تعبیر این خواب چیست؟

تعبیر این خواب خوش خدمتی زنی هست که واقعا با شما صادق نیست

امام صادق گربه را درون خواب چه چیزی مـی دانند؟

امام صادق ع معتقدند کـه دیدن گربه درون خواب دلیل بر پنج چیز است

دزد یـا بیماری یـا زن غمزه کننده یـا جنگ و دشمنی یـا زنی کـه شما را بـه سختی مـی اندازد

گربه درون خواب بـه چه چیزی تعبیر مـی شود؟

زنی کـه عادت کرده هست به دزدی

اگر ببینیم کـه در خواب گربه داریم تعبیر چیست؟

در زندگی ما زنی هست که بـه دست کجی عادت کرده است

تعبیر حواب گربه درون بغل داشتن چیست؟

تعبیر این خواب این هست که زنی شما را گول مـی زند

تعبیر دیدن گرفتن گربه ای بر دوش چیست؟

زنی حیله گر هست که کاملا بر شما مسلط است

تعبیر خواب آمدن گربه بـه منزل شما چیست؟

این خواب بـه شما مـی گئید کـه دزد بـه منزلتان مـی آید

تعبیر خواب کشتن گربه درون خواب چیست؟

بر دشمنان غلبه مـی کنید یـا دزدی کـه به خانـه شما امده هست را دستگیر مـی کنید

تعبیر خواب کشتن گربه و کندن پوست ان چیست؟

تعبیر این خواب این هست که مالی حرام وارد زندگی شما مـی شود

تعبیر خواب دیدن گربه بعد از صبح چیست؟

شما بـه شش روز بیماری دچار مـی شوید

تعبیر خواب گربه را از خود راندن و گربه را نتوانید برایند چیست؟

شما دچار بدبختی و گرفتاری مـی شوید

تعبیر خواب حمله گربه بـه شما چیست؟

تعبیر این خواب این هست دشمنان مـی خواهند بـه شما ضربه بزنند

تعبیر خواب راندن گربه چیست؟

یعنی کـه شما بر مشکلات غلبه مـی کنید و مال و ثروت و قدرت بدست مـی آورید

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر چیست؟

یکی از عزیزانتان درون خطر مرگ است

تعبیر خواب دیدن گربه کثیف چیست؟

خبرهای بدی بـه شما مـی رسد

تعبیر خواب راندن گربه لاغر چیست؟

دوست یـا عزیز شما از خطر مرگ نجات پیدا مـی کند

تعبیر خواب شنیدن صدای گربه فریبکار چیست؟

دوستی فریبکار و مکار شما را گول مـی زند

تعبیر خواب چنگ زدن گربه چیست؟

دشمن مال و ثروت شما را از دستتان خارج مـی کند

تعبیر خواب بغل گربه توسط چیست؟

تعبیر این خواب خیـانت از طرف یک دوست است

تعبیر خواب دیدن گربه تمـیز و سفید است؟

ضرر و زیـان مالی است

تعبیر خواب دیدن گربه و مار چیست درون حالی کـه کاری با هم ندارند؟

دعوا و جنجالی درون راه است

گربه سیـاه درون خواب دیدن چه تعبیری دارد؟

گربه سیـاه بدترین نوع خواب گربه هست و بـه بدبختی تعبیر مـی شود

تعبیر خواب دوست داشتن و نوازش گربه چیست؟

این خواب بـه نمک نشناسی و ناسپاسی تعبیر مـی شود

تعبیر خواب مـیومـیو گربه چیست؟

یک دعوای طولانی درون راه است

تعبیر خواب دیدن پوست گربه چیست؟

چیزی را کـه قبلا گم کرده بودید را پیدا مـی کنید

تعبیر دیدن گربه وحشی درون خواب چیست؟

شما دوستی خطرناک دارید کـه در تلاش به منظور ضربه زدن بـه شماست

تعبیر خواب کتک زدن گربه چیست؟

به شما خیـانت خواهد شد

تعبیر اینکه درون خواب ببینیم کـه گربه را مـی کشیم چیست؟

تعبیر این خواب این هست که شما دچار فقر و گرفتاری مـی شویذ

مطالب مرتبط
[تعبیر خواب جفت گیری گربه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 10:29:00 +0000تعبیر خواب جفت گیری گربه

تعبير خواب جفت گيري حيوان | تعبير خواب جفت گيري حيوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب جفت گیری گربه دیدن جفت به منظور زن و مرد درون خواب کاملا متفاوت هست و تعابیر متغایر دارد. تعبیر خواب جفت گیری گربه معمولا مردان درون خواب نمـی بینند و اگر هم ببینند نمـی شناسند مگر این کـه در عالم خواب درک کنند کـه آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده مـی نمایند جفت است....

. تعبیر خواب جفت گیری گربه ، تعبیر خواب جفت گیری گربه
[تعبیر خواب جفت گیری گربه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 07 Jul 2018 02:27:00 +0000تعبیر خواب جفت گیری گربه

تعبیر خواب جفت - معنی دیدن جفت درون خواب

تعبیر دیدن جفت درون خواب چیست؟

ديدن جفت براي زن و مرد درون خواب کاملا متفاوت هست و تعابير متغاير دارد. تعبیر خواب جفت گیری گربه معمولا مردان درون خواب نمي بينند و اگر هم ببينند نمي شناسند مگر اين که…

در عالم خواب درک کنند کـه آن چه کثيف و خون آلود پيش روي خود مشاهده مي نمايند جفت است. تعبیر خواب جفت گیری گربه براي مردان ديدن جفت زن خوب نيست چون بـه تعبير کلي شرمساري و ننگ و گناه بزرگ است. اگر مردي بـه خواب جفت ببيند و بفهمد کـه آن جفت بـه همسر خودش تعلق دارد بين زن و شوهر کراهتي پديد مي آيد کـه از يک ديگر بـه شدت دل زده مي شوند و در پي اين دل زدگي دعوا مي کنند و مدتي از هم جدا مي مانند ولي چنانچه تحمل کنند زود رفع مي شود. چنانچه مردي درون خواب جفت ببيند و آن جفت بـه همسر خودش تعلق نداشته باشد بـه علتي شرمساري مي کشد، تعبیر خواب جفت گیری گربه سرزنش مي شود و نزد مردم مورد سوال قرار مي گيرد کـه اين هم مدت زيادي بـه طول نمي انجامد و زود رفع مي شود. اما اگر زني درون خواب جفت ببيند کـه متعلق بـه خودش باشد باردار مي شود و فرزند مي آورد. اگر آن جفت متعلق بـه ديگري باشد باز دو حالت دارد. چنانچه درون خواب زير خاک پنـهان کند يا درون چاه بيافکند از غم و اندوه مي رهد اما اگر فقط ببيند و بي تفاوت بماند بيمار مي شود و بيماريش بـه قدر کراهتي کـه در خواب احساس مي کند شديد يا ضعيف است. بـه هر حال ديدن جفت زن درون خواب خوب نيست و بيننده چنين خوابي بايد صدقه بدهد.

در صورتی کـه تعبیر خواب جفت پاسخگوی خواب شما نیست لطفاً خواب خود را درون قسمت نظرات بیـان کنید.

: تعبیر خواب جفت گیری گربه
[تعبیر خواب جفت گیری گربه]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 03:57:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com