آیودی گذاری

آیودی گذاری استاندارد سازی IUD گذاری - paveh.kums.ac.ir | گذاشتن وبرداشتن ایودی - مشاوره پزشکی زنان | آیودی هورمونی (Intrauterine System) | بانک اطلاعات پزشکی ... | وسيله داخل رحمي يا آي. يو. دي | قیمت و شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو |

آیودی گذاری

استاندارد سازی IUD گذاری - paveh.kums.ac.ir

استاندارد سازی IUD گذاری

مواردی کـه کارگذارنده IUD حتما انجام دهد

1-    بررسی وسایل  ( قبل از معاینـه لگن / گذاشتن IUD )

-        از تمـیز و محفوظ بودن اتاق کارگذاری IUD اطمـینان حاصل کنید .

-        از آماده و استریل بودن ( توجه بـه تاریخ استرلیزاسیون ) وسایل مورد نیـاز به منظور معاینـه لگن / گذاشتن IUD و لوازم مورد نیـاز به منظور شوک وازوواگال اطمـینان حاصل کنید .

-        بسته های IUD را از  نظر باز نبودن و سالم بودن بسته بندی و تاریخ انقضاء آن بررسی نمائید .

-        شکل ظاهری IUD ها را از نظر سالم  ، آیودی گذاری کامل و در جای خود بودن اجزاء آنـها بررسی کرده و در صورت نامناسب بودن هر کدام از استفاده از ان IUD خودداری کنید .

2-   ارزیـابی قبل از کارگذاری IUD ( قبل از آماده شدن متقاضی به منظور کارگذاری IUD )

-        سلام و خوشامد گویی بـه متقاضی

-        به متقاضی اطمـینان دهید کـه صحبتها محرمانـه خواهد ماند .

-        در مورد شرح حال بهداشت باروری متقاضی ( سن ، تعداد زایمان و وضعیت قاعدگی ) از وی سوال کنید .

-        از اینکه متقاضی بـه طور مناسب درون مورد : آیودی گذاری مکانیسم عمل ، اثر بخشی ، عوارض شایع ، آگاهی از سایر روشـهای موجود تنظیم خانواده مشاوره شده هست اطمـینان حاصل کنید . آیودی گذاری (MUST )

-        ضمن نشان دادن IUD واقعی به منظور متقاضی درون مورد اقداماتی کـه انجام خواهد شد توضیح دهید .

-        به مناسب بودن زمان مراجعه متقاضی به منظور کارگذاری  IUD توجه داشته و در صورت مراجعه فرد درون زمانی غیر از خونریزی قاعدگی پس از زایمان یـا سقط ضمن انجام ارزیـابیـهای لازم تاریخ مراجعه فرد را مشخص کنید   .

-        سابقه پزشکی متقاضی را گرفته و از نداشتن موارد منع استفاده از این روش توسط فرد اطمـینان حاصل کنید

-        از خالی بودن مثانـه متقاضی اطمـینان حاصل کنید .

-        به متقاضی کمک کنید که تا بطور صحیح بر روی تخت ژنیکولوژی قرار گیرد

-        دستکش معاینـه یکبار مصرف را بـه دست کنید

-        معاینـه قسمت خارجی دستگاه ی شامل بررسی کشاله ران ، ناحیـه لگن ، ولو و پرینـه  را انجام دهید .

-        با دقت و به آرامـی اسپاکلوم را به منظور متقاضی بگذارید .

-        و سرویرا از نظر وجود موارد غیر طبیعی بررسی کنید .

-        با دقت و به آرامـی اسپاکلوم را از خارج کنید .

-        معاینـه دو دستی را بویژه درباره بررسی اندازه ، قوام و وضعیت قرارگیری رحم انجام دهید . آیودی گذاری  (MUST )

-        دستکش معاینـه را از دست خارج کنید .

-        از سالم بودن فرد به منظور استفاده از IUD اطمـینان حاصل نموده ( با توجه بـه شرح حال معاینـه دو دستی و زمان مناسب از نظر خونریزی قاعدگی ) و در صورت نامناسب بودن فرد به منظور دریـافت این خدمت از کارگذاری IUD به منظور وی خودداری کنید . (MUST )

3-آماده IUD درون داخل بسته استریل و اندازه گرفتن عمق رحم با هیسترومتر

-        از اینکه بازوی عمودی T داخل لوله کارگذاری  قرار گرفته هست اطمـینان حاصل کنید

-        بسته IUD را درون یک سطح تمـیز ، صاف و سفت قرار داده بطوریکه سطح شفاف و پلاستیکی آن بـه سمت بالا قرار گیرد ضمنا" دقت کنید کـه کلیـه مراحل آماده سازی IUD مـی بایست از روی پوشش پلاستیکی انجام گیرد  .

-        بسته IUD را از پایین ( طرفی کـه انتهای حلقه ای مـیله سفید قرار دارد و طرف مقابل قسمت مسی ) بـه اندازه یک سوم باز کنید  

-        مـیله سفید را بـه صورت زیر درون داخل لوله کارگذاری قرار دهید : . (MUST )

مرحله اول : بلند بسته از روی مـیز بطوریکه انتهای باز آن بـه سمت بالا قرار گیرد

مرحله دوم : که تا قسمت باز شده پلاستیک شفاف بـه روی خود

مرحله سوم : استفاده از دست آزاد به منظور محکم گرفتن لوله کارگذاری روی کاغذ مشخصات

مرحله چهارم : دقت درون لمس ن سایر قسمتهای مـیله سفید بجز حلقه آن

مرحله پنجم : قرار مـیله سفید درون داخل لوله کارگذاری بـه طوریکه بـه انتهای بازوی عمودی T  برسد . 

-        مجددا" بسته IUD را بر روی سطح صاف بـه صورتی قرار دهید کـه سطح پلاستیکی و شفاف آن بـه سمت بالا قرار گیرد .

3-آماده IUD درون داخل بسته استریل و اندازه گیری عمق رحم با هیسترومتر

-        بازوهای T را بـه صورت زیر خم و در داخل لوله کارگذاری قرار دهید : . (MUST )

مرحله اول : با یک دست از روی پوشش شفاف بسته ، بازوهای T  شکل IUD را بوسیله انگشتهای شست و سبابه لمس و آنـها را درون محل خود نگه دارید

مرحله دوم : با کمک دست دیگر از سمت باز بسته ، کارت مشخصات و لوله کارگذاری را طوری نگه دارید که تا بتوانید از لغزش قسمت بالای بسته جلوگیری کنید

مرحله سوم : با فشار انگشت شست و سبابه ، بازوهای T را بـه هم نزدیک کنید .

مرحله چهارم : وقتی بازوهای T بـه اندازه کافی بـه هم نزدیک شد ، لوله کارگذاری ابتدا بـه سمت خارج از بازوها کشیده و سپس آنرا بـه سمت بالا هدایت کنید بطوریکه بازوهای T درون داخل لوله کارگذاری قرار گیرند

مرحله پنجم : دقت کنید کـه بازوها که تا قسمت مسی وارد لوله کارگذاری شوند و توجه داشته باشید کـه قسمت مسی بازوها بـه داخل لوله کاگذاری فشار داده نشوند .

-        با دقت پوشش پلاستیکی بسته را از کاغذ سفید زیر آن جدا کنید . (MUST )

-        دقت داشته باشید که تا قبل از کارگذاری IUD مـیله سفید به T  فشار داده نشود .

-        دقت کنید درون فاصله زمانی بین آماده شدن IUD که تا کارگذاری آن درون رحم اجزا با هیچ چیز غیر استریلی برخورد                                       نداشته باشد . (MUST )

-        دقت کنید کـه از زمان خم و وارد بازوهای T  به داخل لوله کارگذاری که تا کارگذاری آن درون داخل رحم بیش                                از 5 دقیقه نگذرد . (MUST )

-        ست استریل IUD گذاری را با رعایت نکات استریل باز کنید .

-        محلول ضد عفونی کننده بتادین را با احتیـاط بـه داخل گالی پات درون ست بریزید بگونـه ای  کـه به خارج از گالی پات پاشیده نشود

-        دستکش استریل را بـه صورت استاندارد بـه دست کنید . (MUST )

-        با دقت و به آرامـی اسپکلوم را به منظور متقاضی بگذارید .

-        سرویو را با محلول ضد عفونی کننده ( حداقل دو بار ) تمـیز کنید . (MUST )

-        با تناکلوم بـه آرامـی ساعت 10 و 2 سرویرا گرفته و در اولین دنده آنرا قفل کنید . (MUST )

-        با توجه بـه وضعیت رحم کـه در معاینـه با دست متوجه شده اید ، هیسترومتر را با یک دست از سرویعبور دهید و این کار را درون حالی انجام دهید کـه با دست دیگر تناکلوم را بـه سمت پایین و خارج با کشش ملایمـی مـیکشید . درون این مرحله دقت کنید کـه برای بـه حداقل رساندن احتمال عفونت این کار را فقط یکبار انجام دهید .

-        در صورت وجود مقاومت درون کانال سرویـاز کارگذاری IUD خودداری کنید . (MUST )

-        با توجه بـه وضعیت رحم ، بعد از احساس رسیدن هیسترومتر بـه قله رحم ، بـه آرامـی آنرا خارج کنید .

-        با توجه بـه مو/ خون باقیمانده بر روی هیسترومتر اندازه رحم را تعیین و از مناسب بودن اندازه رحم به منظور کارگذاری IUD ( حداقل 5/6 و حداکثر 9 سانتیمتر ) اطمـینان حاصل کنید . (MUST )

-        تکمـه آبی رنگ روی لوله کارگذاری را با توجه بـه اندازه رحم تنظیم کرده و دقت کنید کـه تکمـه آبی رنگ هم سطح بازوهای خم شده T باشد . (MUST )

-        در تمامـی مراحل عالعمل متقاضی را درون نظر داشته و در صورتیکه متوجه علائم شوک وازوواگال ( تپش قلب ، افت فشارخون ، رنگ پریدگی ، عرق سرد و ... ) شدید انجام کار را متوقف نموده و با تغییر پوزیشن بـه بهبود حال عمومـی متقاضی کمک نمائید ( درون صورت عدم بهبودی فرد ، وی را بـه سطوح بالاتر ارجاع دهید ) . (MUST )

4- کارگذاری IUD

-        در حالیکه با یک دست تناکلوم را گرفته و به آرامـی مـیکشید که تا حفره رحم و کانال سرویدر یک راستا قرار گیرد ، لوله محتوی IUD را بـه آرامـی از کانال سرویرد کنید . (MUST )

-        با دقت لوله کارگذاری را از کانال سرویبه حفره رحم وارد کنید که تا زمانیکه تکمـه آبی رنگ با سرویمماس شده یـا مقاومتی درون فوندوس رحم احساس شود ( تکمـه آبی رنگ بـه صورت افقی قرار گرفته باشد ) . (MUST )

-        در حالیکه با یک دست مـیله سفید و تناکلوم را بـه طور ثابت نگه مـیدارید ، با دست دیگر لوله کارگذاری را حدود 5/1 سانتیمتر بیرون کشیده ( بـه طرف خود ) بطوریکه با سر دایره ای شکل مـیله سفید برخورد کند . (MUST )

-        وقتی بازوها آزاد شدند بـه آرامـی و با دقت مـیله کارگذاری را بـه سمت قله رحم حرکت دهید که تا زمانیکه با یک مقاومت جزئی روبرو شوید ( با انجام این عمل مطوئن مـیشوید کـه بازوهای T درون بالاترین قسمت رحم قرار گرفته هست ) دقت کنید کـه اعمال نیروی زیـاد ممکن هست سبب شدن رحم شود . (MUST )

-        به آرامـی درون حالیکه لوله کارگذاری را با یک دست ثابت نگه داشته اید با دست دیگر ابتدا مـیله سفید را خارج کرده و سپس لوله کارگذاری را بـه حالت چرخشی و به آرامـی بـه سمت پایین حرکت داده که تا از رحم و سرویکاملا" خارج شده و نخ IUD               دیده شود . (MUST )

-        نخ IUD را با فاصله 3-2 سانتیمتر از سرویقیچی کنید .

-        تناکلوم را آهسته باز کرده و محل آنرا بررسی و خون ناشی از محل تناکلوم را با استفاده از پنبه تمـیز پاک کنید و در صورت تداوم خونریزی با فشار پنبه بر روی محل خونریزی از ادامـه آن جلوگیری نمائید . (MUST )

-        با دقت و به آرامـی اسپکلوم را از خارج و دستکش استفاده شده را از دست بیرون آورید .

-        از پایـان یـافتن ارائه خدمت IUD گذاری فرد را اگاه کرده بـه متقاضی کمک کنید که تا پس از چند دقیقه بـه آرامـی از تخت پایین بیـاید و برای جلوگلری از احتمال سرگیجه بـه وی توصیـه کنید که تا پیش از 15 دقیقه مرکز را ترک نکند . (MUST )

5-  اقدامات بعد از کارگذاری IUD

-        در خصوص چگونگی و زمان پیگیریـهای بعدی ، لزوم انجام پاپ اسمـیر بر اساس دستورالعملهای کشوری و اینکه درون صورت بروز هرگونـه مشکل احتمال درون رابطه با IUD چه زمانی و به کجا مراجعه نماید بـه متقاضی توضیحات کافی را ارائه دهید . (MUST )

-        نسبت بـه تمـیز وسایل اقدام کنید ( غوطه ور وسایل قابل استریل درون محلول ضدعفونی ، دور انداختن وسایل یکبار مصرف و تمـیز سطوح آلوده مانند ترالی ، تخت و ... ) . (MUST )

 

 

**     موارد MUST مواردی هستند کـه حتما" حتما مطابق با استاندارد انجام شوند .    **

 

 

 

 

تهیـه و تنظیم :  شـهین سعیدی ( مسئول برنامـه تنظیم خانواده شـهرستان پاوه )
[آیودی گذاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 06 Jul 2018 04:58:00 +0000آیودی گذاری

گذاشتن وبرداشتن ایودی - مشاوره پزشکی زنان

گذاشتن وبرداشتن ایودی

IUDیک وسیله کوچک، آیودی گذاری انعطاف پذیرست کـه داخل رحم گذاشته مـی شود. آیودی گذاری IUD معمولا از جنس پلاستیک ساخته شده و به شکل T هست . آیودی گذاری این روش پيشگيري از بارداري بی خطر و بسیـار موثر است.

سه مارک موجود درون ایـالات متحده وجود دارد: آیودی گذاری Mirena، ParaGard ،و Skyla. آی يو دی محبوب ترین شکل کنترل بارداری برگشت پذیر درون جهان است.

در واقع بسیـاری از زنان کـه IUD را انتخاب د – ۹۹ درصد آنـها از آي يو دي راضی هستند.

آی یو دی Mirena

آی یو دی Mirena از پلاستیک انعطاف پذیر ساخته شده است. ميزان پروژسترون ان، لوونورژسترول هست که  به طور مداوم بیش از مدت ۵ سال بـه عنوان یک راه به منظور جلوگیری از بارداری آزاد است. بـه گفته سازنده Mirena به منظور زنان متاهل بدون خطر و یـا سابقه حاملگی اکتوپیک یـا بيماری التهابی لگن است. آی یو دی Mirena مـی تواند گرفتگی های قاعدگی،و مقدار کل دوره خونریزی ماهانـه را کاهش دهد و مورد تایید FDA به منظور درمان خونریزی قاعدگی سنگین است.پس از برداشتن آی يودی توانایی شما به منظور باردار شدن بـه سرعت برمـی گردد.

آی یو دی ParaGard

آی یو دی ParaGard (همچنین بـه نام مسی T 380A)  پلاستیک انعطاف پذیر و پیچیده درون مس هست .

توجه داشته باشید کـه با استفاده ازای یو دی  ParaGard، دوره های قاعدگی کوتاه تر یـا سبک تر نخواهد شد بلکه ممکن هست آنـها را سنگین تر و طولانی تر دریـافت کنید. آی یو دی ParaGard مقدار بسیـار کمـی از مس را انتشار مـی دهد کـه برای بیش از مدت ۱۰ سال بـه عنوان یک راه جلوگیری از بارداری مـی باشد .

* یک مزیت اضافی:آی یو دی  ParaGard  به عنوان شکل اضطراری پیشگیری از بارداری استفاده مـی شود. درون واقع اگر ظرف ۵ روز بعد از مقاربت محافظت نشده باشد ParaGard خطر بارداری را ۹۹٫۹% کاهش مـی دهد.

آی یو دی  Skyla

Skyla تصور مـی شود “جفت Mirena است.” این مـینی آی يو دی بـه آرامـی مقدار کم لوونورژسترول را بـه طور مداوم درون طول مدت ۳ سال انتشار مـی دهد. کوچکتر از Mirena و حاوی پروژسترون کمتر است.  آی يو دی Skyla مورد تایید FDA به منظور استفاده توسط زنان درون تمام سنین بوده است.

آی يو دی Kyleena

آی یو دی Kyleena بخشی از همان “خانواده” Skyla و Mirena است. آی يو دی هورمونی نیز بـه طور مداوم مقدار کم لوونورژسترول پروژسترون را طی دوره ۵ سال انتشار مـی دهد.

این حاوی پروژسترون بیشتر از Skyla اما کمتر از Mirena. مانند Skyla است،استفاده از  آی يو دی Kyleena  مورد تایید FDA به منظور تمام زنان است.

آیودی گذاری گذاشتن وبرداشتن ایودی - مشاوره پزشکی زنان mimplus.ir

نحوه کار آی يو دی

آی يو دی  Mirena، آی یو دی Skyla و آی یو دی ParaGard ازپیوستن اسپرم با تخمک توسط تداخل با حرکت اسپرم بـه سوی تخمک جلوگیری دارد. IUDs همچنین پوشش داخلی رحم را تغییر مـی دهد. درون تئوری، این تغییر به منظور دیواره رحم ممکن هست از چسبیدن تخم بارور شده بـه دیواره رحم حفظ شود اما هیچ مدرکی هست که این واقع اتفاق مـی افتد وجود ندارد.

برای برخی از زنان آی يو دی Mirena وآی یو دی  Skyla نیز مانع از وقوع تخمک گذاری مـی شود. پروژسترون غلیظ دهانـه رحم زن مـی تواند از پیوستن اسپرم  با تخمک جلوگیری کند.

گذاشتن آی یو دی

بسیـاری از زنان از آی يو دی با خیـال راحت استفاده مـی کنند. اما برخی از عوامل خطر درون روش کنترل بارداری به منظور برخی از زنان ممکن هست رخ دهد. آی يو دی حتما در شرایط بهداشت حرفه ای قرار داده شود. گذاشتن آی يو دی معمولا شامل یک معاینـه مـی باشد دکتر آی يو دی را از بسته بندی استریل خارج مـی کند. سپس پشت آی يو دی را خم و یک لوله حاوی آی يو دی وارد مـی کند .آی يو دی بـه محل توسط پیستون درون لوله رانده مـی شود.از لوله و در موقعیت مناسب آی يو دی بـه شکل “تی” قرار مـی گیرد.

پس ازگذاشتن آی يو دی

آی يو دی را به منظور قرار گرفتن درون رحم تنظیم کنید و برخی از زنان ممکن هست احساس گرفتگی کنند.  در این مورد، گرفتگی با زمان رفع شده و شاید حتما برای راحتی برخی یـا کاهش دارو تجویز شود. همچنین ممکن هست برخی از خونریزی و لکه بینی چند روز بعد از گذاشتن داشته باشند.

حفاظت با استفاده از آی یو دی

به محض این کـه احساس راحتی بعد از گذاشتن آی يو دی داشتید مـی توانید رابطه داشته باشید. آی يو دی ParaGard ، بلافاصله مؤثر است. آی يو دی Mirena و آی يو دی Skyla بلافاصله موثر هستند تنـها درون صورتی کـه مدت ۷ روز بعد از شروع ورود گذشته باشد. اگر درون هر زمان دیگری درون طول چرخه قاعدگی خود از وسایل بهداشتی مثل کاندوم، کاندوم زنانـه، اسفنج را استفاده مـی کنید درون طول هفته اول بعد از گذاشتن آی يو دی استفاده کنید. حفاظت بعد از هفت روز آغاز خواهد شد.

IUD شما را درون برابر بیماری های مقاربتی محافظت نمـی کند.

نگهداری آی يو دی

لغزش IUD از محل، بـه احتمال زیـاد درون چند ماه اول استفاده و یـا درون طول دوره رخ مـی دهد. با دکتر خود تماس بگیرید و از روش های پیشگیری دیگر بارداری استفاده کنید. بـه خصوص بررسی آی يو دی به منظور چند هفته اول و برای انتهای رشته بین دوره مـهم هست تا مطمئن شوید کـه آی يو دی هنوز بـه درستی درون محل است.

هزینـه های آی يو دی

آی يو دی ممکن هست هزینـه های چشمگیر بالاتر را داشته باشد. اما آن شکل دراز مدت و قابل برگشت پذیر ارزان ترین كنترل موجود است. از آنجا کـه آی يو دی مـی تواند ۵ که تا ۱۰ سال حفاظت شود ، درون هر ماه مصرف ماهانـه قرص و هزینـه نسخه را کاهش مـی دهد.

برداشتن آی يو دی

سرانجام حتما  IUD را برداشت ولی IUD متلاشی نمـی شود. روش برداشتن آی یو دی اغلب راحت تر و بی دردتر و سریعتر از گذاشتن ان است. شما حتما آی يو دی خود را  توسط پزشک یـا ماما بردارید ولی هرگز نسبت بـه برداشتن آی يو دی توسط خودتان و یـا یک فرد بی تجربه بـه انجام این کار اقدام نکنید بـه این علت کـه مـی تواند آسیب جدی بـه شما وارد سازد. شما  مـی توانید آی يو دی را  در هر زمان بردارید و آی يو دی جدید را درون همان زمان جایگزین کنید.

اثربخشی آی یو دی

IUD یکی از موثرترین نوع کنترل ازبارداری درون دسترس است. اگر از ParaGard ،Skyla یـا آی يو دی  Mirena استفاده مـی شود بـه احتمال ۱ از ۱۰۰ زن هر سال باردار خواهد شد.

احتیـاط های ویژه: بارداری بیشتر  هنگامـی کـه سایز آی یو دی به منظور شما مناسب نبوده اتفاق افتاده است. حتی اگر احتمال حاملگی درون طول استفاده آی یو دی بسیـار کم است، اگر آن رخ داد بـه محض این کـه شما حامله شدید حتما با پزشک تماس بگیرید.

چک آی يو دی

به منظور آن کـه بیشتر موثر باشد، حتما با استفاده از کنترل بارداری راه صحیح را انتخاب کنید. اگر مـی خواهید شانس خود را به منظور بارداری کاهش دهید حتما شکست آی يو دی را بررسی کنید. شما هر روز نیـاز ندارید کـه بررسی کنید، اما خوب هست بدانید، بنابراین اگر احساس کردید برسی کنید. و اگر هر گونـه سوال درون مورد آی يو دی دارید، حتما با پزشکتان تماس بگیرید.

دو رشته متصل بـه ته آی يو دی وجود دارد. سپس خود آی يو دی بـه رحم وارد شده ، رشته از پایین دهانـه رحم که تا جایی درون بالای کانال آویزان است. زمان برداشتن آی يو دی پزشک از این رشته استفاده مـی کند. بسیـاری از زنان عارضه خروج آی یو دی را نمـی دانند یـا حتی نمـیدانند کـه آی يو دی بیرون آمده است. چک نخ ایودی تنـها راه به منظور اطمـینان خارج شدن آی یو دی از محل است.

چک نخ آی يو دی

اول، دستان خود را بشویید. سپس یـا نشسته یـا چمباتمـه بزنید و تا دهانـه رحم را لمس  یـا انگشت وسط را درون مـهبل قرار دهید. آن حتما محکم و تا حدودی لاستیک مانند، مثل نوک بینی احساس شود.

پایـان نخ آی یو دی کـه باید از طریق دهانـه رحم آنرا احساس مـی کنید. اگر رشته ها را  احساس مـی کنید بعد آ

آیودی گذاری گذاشتن وبرداشتن ایودی - مشاوره پزشکی زنان
[آیودی گذاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 05:52:00 +0000آیودی گذاری

آیودی هورمونی (Intrauterine System) | بانک اطلاعات پزشکی ...

آیودی گذاری آیودی هورمونی (Intrauterine System) | بانک اطلاعات پزشکی ... mimplus.irدکتر عبدالوهاب حاجی سردار

توضیح

* وسیله ای T  شکل هست که محتوی لوونورژسترل (Levonorgestrel) مـیباشد کـه هورمون  IUD  نیز مـینامند . وسیله فوق را درون رحم مسقر مـیکنند .

* هورمون بـه آرامـی و به مرور زمان آزاد مـیشود و بر دیواره رحم تاثیر مـیگذارد .

* آیودی هورمونی  مـیتواند که تا پنج سال درون رحم قرار گیرد .

نحوه عمل

* اساسا از لقاح اسپرم با تخمک پیشگیری مـیکند .

* مانع آزاد شدن تخمک توسط تخمدان مـیگردد.

* با ضخیم مخاط گردن رحم ، موجب دشواری در گذر اسپرم از آن مـیشود .

* موجب تغییر درون پوشش رحم مـیگردد .

* درون پاره ای از زنان ، آیودی گذاری از رها شدن تخمک از تخمدان پیشگیری مـیکند .

 

اثر

*  99.9  درصد موثر هست .

 

مزایـا

* اثر طولانی مدت آن حائز اهمـیت هست ( که تا پنج سال ) .

* دارای استروژن نیست .

* درون مقاربت تداخل نمـیکند .

* خونریزی پریود و درد عادت را کاهش مـیدهد .

* خطر رشد سلولهای پیش سرطانی رحم را کاهش مـیدهد .

* در 20 – 30 درصد زنان ، پریود قطع مـیگردد . 

معایب

* خونریزی نامنظم و ایجاد لکه از عوارض جانبی این قرصها  هست .

* درون زمان استقرار آن ندرتا بریدگی ایجاد مـیشود .

* درون شش درصد زنان ممکن است خارج شود .

* از بیماریـهای عفونی مقاربتی پیشگیری نمـیکند .

* قرار و خارج آن توسط دکتر صورت مـیگیرد .

 جهت مطالعه متن کامل بـه اینجا کلیک نمائید 

ترکمن مدیکال

************************

در همـین ارتباط

روش ريتم (دوره های مطمئن(

استفاده از دوره های مطمئن بعنوان روش جلوگيری بدين مفهوم هست که نزديکی فقط درون روزهائی انجام شود کـه خطر بارور شدن اندک است. درون اينموارد زن بايستی روز تخمک گذاری و دوره بادوری خودرا بداند. زن و مرد بايستی آميزش خودرا طبق اين دوره تنظيم کنند. بسياری زن و مردها روش دوره های مطمئن را بطور مثال با کاندوم تلفيق ميکنند.

تخمک گذاری تقريباً ١۴ روز قبل از عادت ماهانـه صورت ميپذيرد. نـه اينکه تاريخ معينی بعد از عادت ماهانـه قبل.

در صورت داشتن عادت ماهانـه نامرتب، يا هنگاميکه زن اخيراً استفاده از قرص قرص ضدبارداری را خاتمـه داده باشد، دانستن تاريخ تخمک گذاری بعدی غيرممکن است.

از آنجائيکه اسپرمـها که تا پنج شبانـه روز بهد از آميزش ميتوانند درون رحم زنده بمانند، دوره باروری از پنج شبانـه روز قبل که تا يک شبانـه روز بعد از روز تخمک گذاری است.ريتم عادت ماهانـه از اولين روز عادت ماهانـه که تا اولين روز عادت ماهانـه بعدی محاسبه ميگردد.

برای زنانی کـه ريتم عادت ماهانـه مرتب ٢٨ روزه دارند، دوره باروری با شروع محاسبه از اولين روز عادت ماهانـه، بين روزهای ٩ که تا ١۵  قرار ميگيرد. درون صورتيکه ريتم عادت ماهانـه ٣۵ روزه باشد، دوره باروری بين روزهای ١۶ که تا ٢٢ است. درون مورد ريتم عادت ماهانـه ٢۵ روزه دوره آمادگی باروری روزهای ۶ که تا ١٢ خواهد بود و اينگونـه زنان هيچ دوره مطمئنی بعد از عادت ماهانـه ندارند.

بسياری از زنان زمان تخمک گذاری خودرا احساس ميکنند اما اين امر شروع دوره باروری رامشخص نميکند.

درجه حرارت بدن زن معمولاً بخاطر هورمون پروژسترون کـه بعد از تخمک گذاری توليد ميگردد، حدود نيم درجه بالا ميرود. دوره مطمئن بعد از تخمک گذاری را ميتوان از طريق کنترل درجه حرارت بدنمعين نمود.

زن همچنين ميتواند ترشحی را کـه گردن رحم طی دوره باروری ترشح مـی کند، شناسائی کند. البته تشخيص اين ترشح مشکل است. کتابهای ويژه ای درون اين مورد وجود دارد کـه ميتوان از کتابخانـه بـه امانت گرفت.

اطمينان

زوجينی کـه قادر بـه بکار بردن روش ريتمـی هستند ميتوانند نسبتاً با اطمينان خوبی از آن استفاده کنند.ولی بطور معمول ميزان اطمينان آن بيش از اين نيست کـه از هر ١٠٠ زن ٢٠ نفر درون طی يک سالحامله ميشوند.

نکات مثبت

اين روش بهيچ وجه روی بدن تأثير نمـی گذارد.

نکات منفی

اين روش هيچ حفاظی درون مقابل بيماريهای مقاربتی واگيردار نمـی دهد. لازمـه اين روش توجه و ديسيپلين هم از طرف مرد و هم از طرف زن هست و ميتواند مانع انگيزه بدون برنامـه قبلی درون روابط شود.

قابليت دسترسی

اين روش فقط به منظور زنانی کـه دارای عادت ماهانـه منظم هستند مناسب است.اين روش را فقط افرادی بايستی استفاده کنند کـه دوره های مطمئن خودرا درست محاسبه کرده باشند.

دستگاه جلوگيری کامپپوتری

دستگاه جلوگيری کامپيوتری نوع کاملاً جديدی از روشـهای جلوگيری هست که ميتوان از برخی داروخانـه ها خريداری نمود. دستگاه جلوگيری کامپيوتری جعبه ای بـه اندازه قاب جای عينک هست که با باطری کارمـی کند. اين دستگاه با دوره های باروری نسبی زنان برنامـه ريزی شده، اما بعداً خودرا با دوره های باروری فردی زنانی کـه از آن استفاده ميکنند تطبيق ميدهد.دستگاه جلوگيری کامپيوتری بايستی از روز اول عادت ماهانـه هر روز روشن شود کـه يکی از رنگهای قرمز، سبز يا زرد را نشان ميدهد.رنگ سبز نشاندهنده خطر خيلی کم به منظور حامله شدن هست و رنگ قرمز نشان ميدهد کـه درصورت نزديکی بدونمحافظ خطر حامله شدن بسيار زياد است. هنگاميکه رنگ زرد روشن گردد کامپيوتر بـه اطلاعات بيشتری نياز دارد که تا پس از چند دقيقه بـه رنگ قرمز يا سبز تغيير کند. اين اطلاعات از طريق يک کارتک آزمايش کهبه ادرار صبح آغشته شده بـه کامپيوتر داده ميشود.حدوداً بـه هشت عدد کارتک آزمايش به منظور هر دوره عادت ماهانـه و تعداد بيشتری به منظور اولين دوره نياز است.مبنای اين روش ثبت ميزان هورمون بدن طی دوره عادت ماهانـه است. اين دستگاه مقدار اوستروژن (توليد شده درون تخمدانـها) و هورمون تخمک گذاری (توليد شده درون هيپوفيز) را درون ادرار اندازه گيری مـی کند. بـه اين طريق کامپيوتر دوره باروری را درون کل يعنی هم دوره بقای اسپرمـها قبل از تخمک گذاری و هم طول دوره باروری تخمک را درون نظر ميگيرد.

اطمينان

استفاده صحيح از دستگاه جلوگيری کامپيوتری ميتواند که تا ٩۴ درصد اطمينان دهد، بدين معنی کـه ۶ زن از هر ١٠٠ زن درون يک سال حامله ميگردند.

نکات مثبت

اين روش به منظور زوجينی هست که مايل بـه استفاده از روش جلوگيری هستند کـه به هيچ وجه روی فعاليتهای طبيعی بدن تأثير نداشته باشد.اين روش هم بـه مرد و هم بـه زن کمک مـی کند کـه بوضوح دوره باروری را مشاهده کنند.

نکات منفی

دستگاه جلوگيری کامپيوتری فقط به منظور زنانی مناسب هست که بين ٢٠ که تا ۴۵ سال سن داشته و عادت ماهانـه منظم و ريتم عادت ماهانـه ٢٣ که تا ٣۵ روزه دارند. دستگاه کامپيوتری درون مقابل بيماريهای واگيردار هيچگونـه مصونيتی نمـی دهد و فقط به منظور زوجينی مناسب هست که دارای رابطه ثابت هستند. اين روش به منظور زوجينی کـه روش جلوگيری صددرصدی را نياز دارند، مناسب نيست.

قابليت دسترسی

دستگاه جلوگيری کامپيوتری و کارتکهای آزمايش همراه با اطلاعات درون مورد طرز استفاده از آنرا ميتوان بدون نسخه از داروخانـه خريداری نمود.

روش ضدبارداری از طريق شيردادن

اين نظريه کـه قابليت باروری زنان طی دوره شيرکم است، دانشی بسيار قديمـی است. شيربه مدت طولانی هنوز هم يکی از روشـهای معمولی برنامـه ريزی خانواده درون سراسر جهان است. تحقيقات کنونی نشان داده هست که شيرميتواند مصونيت خوبی درون مقابل حاملگی بدهد مشروط بر آنکه سه شرط زير وجود داشته باشند:

١-    زن درون تمامـی طول شبانـه روز شير بدهد و کودک هيچ غذای اضافی نخورد.

٢-    عادت ماهانـه زن بعد از زايمان دوباره شروع نشده باشد.

٣-    مدتی کمتر از شش ماه از زايمان گذشته باشد.

مجموع اين سه شرط بايستی وجود داشته باشند که تا روش ضدبارداری از طريق شيردرست عمل کند.

اطمينان

اگر زمينـه تحقق سه شرط فوق فراهم باشد، خطر حامله شدن (١ که تا ٢ نفر از ١٠٠ زن) بسيار اندک است. توجه داشته باشيد کـه روش جلوگيری بوسيله شيرحداکثر شش ماه بعد از زايمان قابل استفاده است.مثبتدر صورتيکه شيربدون مشکل پيش برود، روشی بسيار ساده و عملی است.

نکات منفیزنانی کـه از لحاظ شيرمشکل دارند و به کودک غذای کمکی مـی دهند (به مطلب بالا توجه کنيد)نمـی توانند از اين روش استفاده کنند. اين روش درون مقابل بيماريهای واگيردار مصونيت ايجاد نمـیکند.

وسايل جلوگيری طی دوران شيردادنبرایـانيکه بطور تمام وقت شير نميدهند و يا افراديکه بدلايل ديگر درون زمان شيرمايل بـه استفاده از وسايل جلوگيری هستند، کاندوم، ديافراگم يا مواد کشنده اسپرمـها وسائل مناسبی هستند. قرصهای ضدبارداری مينی (کوچک)، آمپول ضدبارداری، ميله های ضدبارداری، آيودی (مسی يا هورمونی) را ميتوان از ۶ که تا ٨ هفته بعداز زايمان شروع بـه استفاده نمود. قرصهای تلفيقی ضدبارداری ميتوانند روی شير مادرتأثير بگذارند و از اينرو طی دوران شيرتوصيه نميشوند

قرص ضدبارداری تلفيقی

عادی ترين قرصهای ضدبارداری از نوع قرصهای ضدبارداری تلفيقی هستند.اين قرصها دارای ترکيبی از هورمونـهای زنانـه استروژن و پروژسترون هستند.انواع بسيار گوناگونی از قرصهای ضدبارداری تلفيقی وجود دارند کـه هورمون آنـها از لحاظ ميزان و نوع مختلف است. همگی درون اصل يکنوع عمل ميکنند – آنـها جلوی تخمک گذاری را گرفته و بدينطريق باروری صورت نميپذيرد. درست مانند موقعيکه زن حامله هست يا شير ميدهد، تخمدانـها استراحت ميکنند. قرصهای ضدبارداری روی ترشحات گردن رحم نيز تأثير ميگذارند بطوريکه اين ترشحات غليظ شده واسپرمـها نميتوانند از آن عبور کنند.

شروع استفاده از قرص ضدبارداری معمولاً همزمان با عادت ماهانـه هست –اولين قرص را بايستی روز اول عادت ماهانـه خورد.

اگر عادت ماهانـه با فاصله های زمانی طولانی بروز مـی کند ميتوان مصرف قرص را بدون منتظر شدن به منظور شروع عادت ماهانـه آغاز نمود ولی بايستی درون نظر داشت کـه قرصها طی ١٠روز اول از بارداری جلوگيری نخواهند کرد.مصرف قرص را ميتوان يك روز بعد از سقط جنين يا کورتاژ نيز شروع نمود.

اطلاعات کتبی جامعی به منظور هرنوع قرص ضدبارداری وجود دارد.بعضی از انواع قرصهای ضدبارداری به منظور ٢١ روز استفاده ميشوند کـه بدنبال آن هفت روز نبايد قرص مصرف گردد. قرصهای ديگر را ٢٢ روز بايد استفاده کرد و شش روز بعد بدون قرص سپری ميشود. بسته بنديهای ديگری با ٢٨ قرص وجود دارند کـه هفت عدد از آنـها بدون هورمون هستند، به منظور آنکه زن عادت کند هر روز يک قرص مصرف کند. هنگام مصرف اين نوع قرصها هيچ وقفه ای وجود ندارد.بسياری از انواع قرصهای ضدبارداری دارای ميزان هورمون يکسانی درون هر قرص هستند و تمام قرصها نيز يک رنگ دارند. قرصهای ديگر ضدبارداری دارای ميزانـهای متفاوتی از هورمون درون هر قرص هستند کـه با رنگهای مختلف قرصها مشخص ميگردند. بسته ای قرصهای ضدبارداری کـه دارای سه چهار رنگ مختلف و ميزان متفاوت هورمون هستند، اغلب قرصهای سه مرحله ای ناميده ميشوند. تمام قرصهای ضدبارداری درون طی هفته بدون قرص يا بدون هورمون نيز زن را درون مقابل حاملگی محافظت ميکنند. بطور کلی زن درون طی اين هفته دچار خونريزی رحم ميگردد.اگر خونريزی بيش از معمول باشد يا خونريزی شروع نشود بايستی با ماما يا پزشک تماس گرفت.پس از آنکه زن مصرف قرص ضدبارداری را تمام کرد قابليت حامله شدن بازميگردد.اثر قرص درون اصل بعد از چند شبانـه روز از بين ميرود.البته درون بعضی مواقع ميتواند اولين تخمک گذاری و اولين عادت ماهانـه چندين ماه طول بکشد.قرص ضدبارداری هرگز باعث نازائی نميشود.

اطميناناگر زن طبق دستور مصرف از قرصهای ضدبارداری استفاده کند وسيله ضدبارداری مطمئنی هستند. درون طی يکسال با وجود استفاده از قرص از هر صد زن حدوداً يکنفر حامله ميگردد.اشتباه درون مصرف باعث کاهش ميزان اطمينان ميشود.قرصها بايستی تقريباً هر روز درون زمان معينی خورده شوند.اگر زمان بين خوردن دو قرص بيش از ٢۶ ساعت (١٢ ساعت فراموشی) طول بکشد بـه وسيله مکمل ديگری به منظور محافظت (بطور مثال کاندوم) درون طول يک هفته نياز است. اغلب قرصهای ضدبارداری مرکب مصونيت خوبی درون مقابل بارداری ميدهند حتی اگر زن يک قرص را هم فراموش کند. اما مـهم هست که بين استفاده از هر بسته بندی مدت زيادی وقفه ايجاد نشود.استفراغ يا اسهال باعث کاهش ايمنی اين روش ميگردد و استفاده از وسيله تکميلی به منظور يک هفته بعد نياز است. (از اينرو قرصهای ضدبارداری به منظور زنانيکه دارای بيماريهای روده ای هستند مناسب نمـی باشند).

برخی داروها تأثير قرصهای ضدبارداری را تغيير ميدهند.در اين مورد هميشـه قبل از شروع استفاده از قرصهای ضدبارداری بايستی با ماما يا پزشک صحبت کرد. خونريزيهای بيش از معمول نشانـه تضعيف اثر قرص است.

نکات مثبتقرصهای ضدبارداری تلفيقی وسيله جلوگيری بسيار مطمئنی هستند، کـه مزاحمتی به منظور نزديکی فراهم نمـی کنند. زن ميتواند باردارشدن خودرا تعيين کند کـه به محض اينکه بـه مصرف قرص خاتمـه دهد اين قابليت باز ميگردد. نکات مثبت ديگر عبارتند از:

·        عادت ماهانـه منظم، با اين امکان کـه زن خودش ميتواند زمان عادت ماهانـه را تعيين کند.

·        خونريزی عادت ماهانـه کمتر و از اينرو خطر کم خونی کاهش خواهد يافت.

·        تخمک گذاری بدون درد. کاهش خطر درد درون موقع عادت ماهانـه.

قرصهای ضدبارداری تلفيقی همچنين ميتوانند از چندين لحاظ تأثير مثبتی درون تندرستی زن داشته باشند. بطور مثال:

·        کاهش خطر بوجود آمدن کيست درون تخمدانـها

·        کاهش خطر التهاب لوله های تخمدانـهاف کـه اين امر درون قابليت حامله شدن زن زمانيکه مايل بـه حامله شدن باشد، اهميت خاصی دارد.

·        کاهش خطر ابتلاء بـه آندومتريوزendometrios (که از جمله ميتواند باعث دردهای خيلی شديد درون هنگام عادت ماهانـه گردد).

·        کاهش خطر حاملگی خارج از رحم (جنين خارج از رحم رشد ميکند).

·        کاهش خطر سرطان تخمدانـها و رحم.

·        کاهش خطر بوجود آمدن کيستهای خوش خيم درون ها.

·        کاهش خطر ابتلاء بـه برخی ناراحتيهای مفاصل

برخی از انواع قرصهای ضدبارداری تأثير خوبی روی جوشـهای صورت دارند.

نکات منفیقرصهای ضدبارداری هيچگونـه مصونيتی درون مقابل بيماريهای واگيردار نميدهند. حدود ٢٠ درصد از زنان درون طی چندين ماه اول مصرف قرصهای ضدبارداری تلفيقی دچار مشکل گذ رای خونريزيهای بين ماه ميشوند. برخی زنان ممکن هست دچار افسردگی و يا کاهش ميل شوند. تير کشيدن ها، حالت تهوع خفيف و افزايش وزن بخاطر ازدياد اشتها نيز مشاهده شده است.قرصهای ضدبارداری تلفيقی خطر بروز ه خون را که تا حدودی زياد ميکنند، ولی اين خطر بسيار اندک، کمتر از يکدهم درون هزار است. قرص ضدبارداری تلفيقی به منظور زنانی کـه قبلاً بخاطر ه خون تحت مداوا قرار گرفته اند – يا زنانی کـه پدر، مادر يا و يا برادرشان بعلت ه شدن خون قبل از۵٠ سالگی مورد معالجه قرار گرفته اند – توصيه نميشود.

سيگار کشيدن خطر ابتلاء بـه بيماريهای قلب و عروق را افزايش ميدهد و به اين دليل به منظور زنان بالای 35 سال کـه زياد سيگار ميکشند قرص ضدبارداری تلفيقی توصيه نميگردد.(در مورد زنان سالمـی کـه سيگار نميکشند هيچ مرز سنی به منظور استفاده از قرص ضدبارداری تلفيقی وجود ندارد).

استفاده از قرص ضدبارداری تلفيقی به منظور زنانی کـه دارای اضافه وزن شديد هستند، توصيه نميشود.

برخی بيماريهای ديگر مانع استفاده از قرصهای ضدبارداری تلفيقی هستند:

·        اگر مورد عمل جراحی دريچه های قلب قرار گرفته باشد.

·        اگر سرطان سينـه داشته است.

·        اگر مبتلا بـه بيماری حاد کبدی باشد.

·        زنی کـه بستری يا بدون حرکت است، مثلاً درون رابطه با عملهای جراحی بزرگ يا گچگيری.

در مورد قرص ضدبارداری و خطر سرطان سينـه بحثهائی صورت گرفته است. نتيجه تحقيقات ضد و نقيض بوده است. تعدادی از تحقيقات هيچگونـه افزايش خطری را نشان نميدهند.

قابليت دسترسینسخه قرص ضدبارداری را ميتوان از ماما و يا پزشک دريافت نمود و آنرا از داروخانـه خريداری کرد. هزينـه قرص ضدبارداری درون رابطه با انواع مختلف آن متغير است.بسياری از شوراهای بهداری استان قيمتها را به منظور زنان جوان تخفيف داده اند

آمپول ضدبارداری – مانند قرص ضدبارداری مينی، ميله ضدبارداری و آيودی هورمونی –فقط حاوی هورمون پروژسترون البته بـه ميزان بيشتری است.تخمک گذاريها قطع ميگردند و رحم طوری تأثير ميپذيرد کـه خونريزيهای ماهانـه تغيير ميکنند.هر سه ماه يکبار يک تزريق عضلانی درون کافی هست تا حفاظ کاملی درون مقابل باردار شدن بوجود آيد. اولين تزريق بايستی هرچه زودتر درون دوران خونريزی ماهانـه يا بعد از کورتاژ يا سقط جنين انجام شود. آمپول ضدبارداری را ميتوان درون زمان شيرپس از گذشت شش هفته از زايمان، تزريق نمود.

امينانآمپول ضدبارداری وسيله ضدبارداری بسيار مطمئنی هست که تقريباً صددرصد جلوی باردار شدن را ميگيرد.

نکات مثبت

اين روش راحت و مطمئن است. زن از عوارضی کـه استفاده از  ادستروژن بهمراه دارد رهائی مـی يابد، اين مسئله باعث ميشود کـه اين روش به منظور بسياری از زنلن کـه نبايستی از قرصهای ضدبارداری تلفيقی استفاده کنند، مناسب باشد. بعد از حدود يکسال استفاده از آمپول ضدبارداری، عادت ماهانـه حدود نيمـی از زنان قطع ميشود و آنـها طی مدت استفاده از اين روش دچار مشکلات و ناراحتيهای دوران قبل از شروع عادت ماهانـه نمـی شوند.

نکات منفیآمپول ضدبارداری هيچگونـه مصونيتی درون مقابل بيماريهای واگيردار ايجاد نميکند.خونريزيهای نامرتب درون درجه اول درون ابتدای استفاده از اين معالجه مشاهده ميگردند. دورانـهای طولانی قطع عادت ماهانـه نيز عادی است. بتدريج عادت ماهانـه کاملا قطع ميشود.در اينگونـه موارد زنان بايستی بعد از گذشت دو ماه تست بارداری انجام دهند و حدود يک ماه بعد اين تست را تکرار کنند. سپس ميتوان عليرغم عدم بروز عادت ماهانـه کاملاً مطمئن بود.ممکن هست پس از تزريق آمپول يک سال طول بکشد که تا ضدبارداری تخمک گذاری دوباره آغاز گردد. بنابراين از اين روش به منظور زنان جوان کـه قصد دارند درون آينده نزديک باردار شوند بندرت استفاده ميشود.

تغيير روحيه و خلق وخوی و همچنين اضافه وزن براثر ازدياد اشتها نيز بروز ميکند.

قابليت دسترسی

ماما يا پزشک نسخه به منظور آمپول ضدبارداری را تجويز ميکند و ميتوان آنرا از داروخانـه خريداری نمود. تزريق آمپول توسط ماما يا پرستار انجام ميشود.

وسيله ضدبارداری اضطراری (روز بعد)

دو نوع وسيله ضدبارداری اضطراری وجود دارند – قرص و آيودی – کـه از آنـها ميتوان بعد از نزديکی بدون استفاده از وسايل جلوگيری درون زمان تخمک گذاری، بعنوان راه حل اضطراری استفاده نمود. از آنـها ميتوان درون مورد روشـهای ديگر ضدبارداری کـه ناموفق بوده اند، از قبيل ترکيدن کاندوم يا فراموش قرص ضدبارداری نيز استفاده نمود.قرصهای ضدبارداری اضطراری بعد از وقوع تجاوز نيز توصيه ميشوند.

هنوز هيچگونـه «قرص-روز-بعد» به منظور مصرف دائمـی وجود ندارد

Advertisements به‌اشتراک‌گذاری این: دوست‌داشتن:

دوست داشتن در حال بارگذاری...

مرتبط

Filed under: متنوع, آخـریـن مـطـالـب پـزشـکی, بیماریـهـای مقاربتـی, دانـسـتـنـیـهـا به منظور آقایـان, دسـتـگـاه دفـع ادرار, زنـان و زایـمـان

آیودی گذاری آیودی هورمونی (Intrauterine System) | بانک اطلاعات پزشکی ...
[آیودی گذاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 11:07:00 +0000آیودی گذاری

وسيله داخل رحمي يا آي. يو. دي

مجموعه: آیودی گذاری بارداری و زایمان

آیودی گذاری وسيله داخل رحمي يا آي. آیودی گذاری يو. آیودی گذاری دي mimplus.ir

يكي از وسايل پيشگيري از بارداري براي مدت طولاني هست كه مورد تائيد سازمان جهاني بهداشت بوده و در بر

خي از كشورهاي درون حال رشد، آیودی گذاری يكي از پرمصرف ترين و رايج ترينوسايل پيشگيري از بارداري محسوب مي شوند.

دو نوع آي. يو. دي وجود دارد، درون يك نوع مقدار كمي فلز مس و در نوع ديگر پروژستين يا فرم ساختگي هورمون پروژسترون تعبيه شده است. محل اصلي قرار گرفتن آن درون حفره رحم است. اين وسايل را درون صورت نياز ميتوان تنـها بعد از يك معاينـه پزشكي بـه كار برد. درون ضمن نيازي بـه تصميم گيري روزانـه درون مورداستفاده از آنـها نيست.دخالت مصرف كننده درون نحوه استفاده از آن بسيار ناچيز است.

چگونـه از بارداري جلوگيري مي كنند؟

وجود IUD درون رحم با نامناسب كردن محيط داخل رحم مانع از بارداري مي شود. التهاب مختصر ناشي از حضور اين وسيله درون رحم موجب آسيب ديدگي يا تخريب اسپرمـها و تخمك مي شود و در صورتيكه عمل لقاح انجام شود، مانع جايگزيني مناسب تخم لقاح يافته درون جداره داخلي رحم خواهد شود.

آِيا درون دوران شيردهي مي توان از اين وسيله (IUD) استفاده كرد؟

بله. با گذشت 6 هفته از زايمان، زماني كه رحم بـه وضعيت قبل حاملگي باز مي گردد، مي توان انواع آي يو دي را درون رحم قرار داد بدون اينكه بر مقدار يا كيفيت شير مادر تاثيري داشته باشد.

چقدر درون پيشگيري از حاملگي موثر است؟

IUD يكي ار مطمئن ترين روشـهاي جلوگيري از بارداري هست بطوريكه درون طول يك سال از 1000 نفر استفاده كننده از اين وسيله حدود 1 که تا 6 نفر (بر حسب نوع IUD) باردار مي شوند. اين مقدار بـه اندازه روش دائمي بستن لوله هاي رحم هست با اين مزيت كه هر زمان كه فرد بخواهد، قابل برداشتن است. البته روشـهايي مانند استفاده از قرص نيز ممكن هست به همين اندازه يا بيشتر موثر باشند اما درون صورتيكه بـه درستي مصرف شوند. درون استفاده از IUD پزشك يا ماما آنرا قرار مي دهد و كافيست هر ماه توسط خود فرد چك شود.

آيا بعد از برداشتن، بر ميزان باروري من تاثير مي گذارد؟

خير. آي يو دي را مي توان درون هر زمان از سيكل قاعدگي برداشت و از همان زمان هم اقدام براي بارداري را آغاز كرد. قابليت باروري شما همانند پيش از گذاشتن IUD خواهد بود.

چگونـه بايد آنرا تهيه كنم؟

از آنجا كه اين وسيله بايد توسط پزشك يا ماما گذاشته شود، شما بايد بـه ايشان مراجعه كنيد يا با مراجعه بـه مركز بهداشتي و درماني محله خود درخواست اين روش را براي پيشگيري از حاملگي بنمائيد.

بهترين زمان براي گذاردن آي. يو. دي درون روزهاي پايان عادت ماهانـه است، زيرا گذاردن آن درون اين زمان راحتتر هست و احتمال بارداري نيز وجود ندارد. اما فقط محدود بـه همين زمان نيست و براي خانمي كه مطمئن هست باردار نيست، درون هر زماني مي توان آي. يو. دي گذاشت. درون غير از زمان خونريزي پريود، پزشك يا ماما براي اطمينان از باردار نبودن شما يك تست حاملگي درخواست مي كند و براي اطمينان از نبود عفونت و التهاب لگني شما را معاينـه خواهد كرد. معمولا درون مراجعه بعدي، وقتي كه جواب آزمايش شما آماده شود، IUD را براي شما قرار مي دهد.

چگونـه جاي گذاري مي شود؟

پزشك يا ماما هنگام جاي گذاري IUD از شما مي خواهد که تا روي تخت مخصوص معاينـه برويد، سپس را باز كرده و محل را استريل مي كند، براي باز نگه داشتن دهانـه رحم از وسيله اي استفاده مي كند كه ممكن هست براي شما درد مختصري را ايجاد كند. بعد از اندازه گيري عمق رحم، با استفاده از يك اپليكاتور، IUD را داخل رحم قرار مي دهد. درون اين مرحله ممكن هست احساس انقباض داشته باشيد.

با خروج اپليكاتور، شاخه هاي T مانند اي يو دي باز مي شود و دو رشته نخ نازك متصل بـه آن از دهانـه رحم خارج شده و تا امتداد مي يابد. كل اين مراحل بيش از چند دقيقه بطول نمي انجامد. ممكن هست دردهاي انقباضي مانند درد قاعدگي داشته باشيد كه براي كاهش آن مي توانيد يك ساعت قبل از يك مسكن مانند ايبوبروفن استفاده كنيد.

شما بايد درون قاعدگي بعدي براي معاينـه نزد پزشك يا ماماي خود برويد. او هنگام معاينـه مطمئن مي شود كه آيا IUD درون محل خود قرار دارد و آيا گذاشتن آن منجر بـه عفونت نشده است؟ درون ضمن اين معاينـه بايد هر ساله تكرار شود.

آيا لازم هست در آغاز مصرف از يك روش ديگر نيز براي جلوگيري از بارداري استفاده كنم؟

بله. براي اطمينان بيشتر، بايد كه درون ماه اول بعد از گذاشتن IUD، از يك روش ديگر براي پيشگيري از بارداري استفاده كنيد.

چطور مطمئن باشم كه IUD درون محل خود قرار دارد؟

شما بايد بطور منظم حضور آنرا درون محل كنترل كنيد.

روش كنترل

ممكن هست پزشك يا ماماي شما روش كار را برايتان توضيح دهد. ابتدا دستهايتان را بشوئيد. مي توانيد روي زمين چمباتمـه بزنيد (مانند نشستن روي توالت)، روي توالت فرنگي بنشينيد يا فقط يك پا را روي صندلي بگذاريد. سپس انگشت خود را داخل ببريد که تا جايي كه دهانـه رحم را لمس كنيد، درون اين حالت بايد انتهاي دو نخ را لمس كنيد. كافيست آنـها را با نوك انگشتتان لمس كنيد؛ نبايد زياد دستكاري كنيد!

اگر نتوانيد محل نخها را تعيين كنيد يا اگر خود IUD را لمس كرديد بايد بـه پزشك يا ماماي خود مراجعه كنيد. درون اين مدت بايد از يك روش مطمئن ديگر براي جلوگيري از بارداري استفاده كنيد. چون وقتي آي يو دي درون محل مناسب خود درون رحم نباشد، درون پيشگيري از حاملگي موثر نيست.

اگر شما نتوانيد نخها را لمس كنيد و پزشك يا ماما هم نتواند درون معاينـه آنـها را پيدا كني، بايد از سونوگرافي استفاده كرد که تا مشخص شود آيا IUD درون محل خود قرار دارد يا بيرون آمده است. درون 2 که تا 8 درصد خانمـها IUD درون طول يك سال اول بيرون مي آيد. اين احتمال درون خانمـهاي با سن كمتر از بيست سال، آنـها كه هرگز باردار نشده اند، افرادي با خونريزي قاعدگي خيلي زياد يا پريودهاي دردناك همراه با كرامپ شكمي، بيشتر است.

اگر IUD شما بيرون آمده باشد مي توانيد دوباره اقدام بـه گذاشتن IUD كنيد. اما 30% احتمال خروج مجدد آن وجود دارد.

زمان كنترل

بهتر هست در يك ماه اول هر هفته و سپس هر ماه وجود آنرا بررسي كنيد. بخصوص بعد از خونريزي پريود زمان مناسبي هست زيرا احتمال اينكه IUD طول خونريزي قاعدگي بيرون بيايد بيشتر از ساير اوقات است.

چگونـه برداشته مي شود؟

زماني كه بايد IUD شما برداشته شود، پزشك يا ماما مشابه آنچه براي گذاشتن توضيح داده شد عمل مي كند. نـهايتا با يك گيره نوك نخ ها را گرفته و آنرا بيرون مي كشد. بازوهاي T مانند آي يو دي كه انعطاف پذير هستند، خم شده و از دهانـه رحم خارج مي شوند. درون اين زمان ممكن هست شما احساس انقباض داشته باشيد. اگر بخواهيد بـه استفاده از IUD براي پيشگيري از بارداري ادامـه دهيد، درون همين جلسه براي شما IUD جديدي گذاشته مي شود.اگر تصميم بـه بارداري داشته باشيد، هر زمان از سيكل قاعدگي كه آماده باشيد مي توان IUD را خارج كرد. اما اگر بخواهيد با يك روش ديگر ادامـه دهيد، بهتر هست اين موضوع را با پزشك يا ماماي خود مطرح كنيد. شايد بهتر باشد آنرا بعد از شروع (مثلا قرص) برداريد که تا از تاثير روش دوم مطمئن شويد.

IUD چه تاثيري بر قاعدگي دارد؟

خونريزي قاعدگي طولاني تر و بيشتر مي شود و ممكن هست دردهاي دوران قاعدگي نيز تشديد شود. درون موارد استفاده از IUD حاوي مس ممكن هست خونريزي بقدري شديد باشد كه براي جلوگيري از كم خوني تجويز آهن لازم باشد.

البته درون انواع حاوي پروژستين بعد از گذشت چند ماه مقدار و زمان خونريزي قاعدگي بشدت كاهش مي يابد.

عوارض جانبي استفاده از IUD چيست؟

معمولا عارضه جانبي استفاده از IUD زياد نيست. درون انواع حاوي پروژستين ممكن هست آكنـه، سردرد، درد و سنگيني درون ها و افسردگي بروز كند كه با گذشت زمان بهبود مي يابد. اين عوارض مشابه ساير روشـهاي هورموني پروژستين تنـها هستند و بعلت كمتر بودن مقدار اين هورمون درون خون استفاده كنندگان از IUD، شدت عوارض نيز كمتر از سايرين است.

آيا استفاده از آن مزايايي براي سلامتي دارد؟

پزشكان استفاده از انواع حاوي پروژستين را بعلت كاهش خونريزي قاعدگي، درون افرادي كه پريودهاي شديد و دردناك دارند توصيه مي كنند. اين موضوع خطر ابتلا بـه كم خوني فقر آهن را درون اين افراد كاهش مي دهد.

بعضي از مطالعات نشان داده هست كه استفاده از IUD خطر ابتلا بـه سرطان رحم را نيز كاهش مي دهد.

آيا استفاده از آن مخاطراتي دارد؟

در هفته هاي اول بعد از گذاشتن IUD خطر ابتلا بـه بيماري التهابي لگن (PID) وجود دارد. درون اين بيماري ممكن هست عفونت درون رحم، لوله هاي رحمي و تخمدانـها انتشار پيدا كند و منجر بـه اختلالاتي شود كه فرد را براي بارداري آينده دچار مشكل نمايد. درون موارد نادر اين بيماري ممكن هست كشنده باشد. بنابراين بررسي از نظر عفونت لگني اولين و مـهمترين دليلي هست كه فرد بايد درون فاصله چند هفته که تا يك ماه بعد از گذاردن IUD بـه پزشك يا ماما مراجعه نمايد. اين بيماري درون صورت تشخيص بـه راحتي با آنتي بيوتيك قابل درمان هست و هر چه زودتر تشخيص داده شود، عوارض درازمدت آن كمتر خواهد بود.

در موارد اندكي ممكن هست عليرغم داشتن IUD حاملگي اتفاق افتد و در اينصورت احتمال قرار گيري تخم درون خارج از رحم و بروز بارداري خارج رحمي بيشتر خواهد بود. اين وضعيت بسيار جدي بوده و نياز بـه اقدام درماني سريع دارد.

بندرت پارگي رحم درون حين گذاشتن IUD رخ مي دهد و خونريزي و آسيب جدي را موجب مي شود كه مي تواند منجر بـه اقدام جراحي براي درمان شود.

چه كساني نبايد از اين وسيله استفاده كنند؟

در درجه اول خانمـهايي كه احتمال مي رود باردار باشند. بعلاوه شما نبايد از IUD بعنوان يك روش پيشگيري از حاملگي استفاده كنيد اگر يكي از شرايط زير را داشته باشيد:

ابتلا بـه التهاب و عفونت لگني يا سابقه ابتلا بـه آن درون 3 ماه گذشته

ابتلا كنوني بـه يكي از بيماريهاي مقاربتي يا بودن درون معرض خطر ابتلا بـه آنـها

عفونت چركي دهانـه رحم كه درون آن التهاب دهانـه رحم بـه سادگي منجر بـه خونريزي شده و ترشحات موكوسي همراه با چرك دارد.

ابتلا بـه عفونت بعد از زايمان يا عفونت بعد از سقط، يا سابقه ابتلا بـه آن درون سه ماه گذشته

خونريزي واژينال غير معمول با علت نامشخص

ابتلا بـه سرطان رحم

وجود فيبروم يا اختلالات ساختماني رحم كه گذاشتن IUD را ناممكن مي كند

بعلاوه شما نمي توانيد از انواع حاوي پروژستين استفاده كنيد اگر مبتلا بـه سرطان يا بيماريهاي كبدي باشيد و نيز نبايد از انواع حاوي مس استفاده كنيد اگر بـه فلز مس آلرژي داشته يا مبتلا بـه بيماري نادر ويلسون باشيد.

چه علائمي نشان مي دهد كه مشكل پزشكي ناشي از مصرف IUD ايجاد شده است؟

نشانـه هاي خطري كه بايد درون حين مصرف IUD نسبت بـه آنـها هوشيار باشيد عبارتند از:

درد شديد يا تيركشنده درون لگن يا پائين شكم، تب بدون علت مشخص، ترشحات غير معمول يا با بوي تعفن، زخم و ناراحتي درون ، درد درون حين مقاربت، لكه بيني يا خونريزي بعد از نزديكي يا درون فاصله بين دو پريود، خونريزي شديد يا طولاني.

با مشاهده هر يك از علائم فوق بايد سريعا با پزشك يا ماماي خود تماس بگيريد. همچنين اگر مشكوك هستيد كه حامله باشيد، مثلا با تاخير طولاني درون پريود و وجود علائمي چون حساسيت درون ها و ويار، حتما با پزشك يا ماماي خود تماس بگيريد.

موارد ديگري كه درون صورت مشاهده بايد با پزشك يا ماماي خود تماس بگيريد عبارتند از:

زماني كه IUD شما بيرون آمده،

اگر انتهاي نخها را لمس نمي كنيد، حتي درون مواردي كه بنظر مي رسد موقعيت نخها نسبت بـه هميشـه تغيير كرده و بلندتر يا كوتاهتر شده،

اگر شما يا همسرتان درون حين آميزش چيزي را درون انتهاي احساس مي كنيد،

و وقتي حدس مي زنيد ممكن هست در معرض ابتلا بـه بيماريهاي مقاربتي قرار گرفته ايد، حتي اگر هيچ علامت مشخصي نداشته باشيد.

استفاده كنندگان انوع حاوي پروژسترون علاوه بر موارد فوق بايد درون صورت ابتلا بـه يرقان يا زردي و بروز سردرد شديد يا ميگرن نيز با پزشك خود تماس بگيرند.

اگر همراه با داشتن IUD باردار شوم، چه مي شود؟

در صورت وقوع حاملگي، اولين نكته اي كه پزشك يا ماماي شما مي خواهد بداند اين هست كه بارداري خارج رحمي درون شما اتفاق نيافتاده باشد. براي اين كار او شما را معاينـه داخلي كرده و برايتان آزمايش خون و سونوگرافي درخواست مي كند.

اگر بارداري نابجا وجود نداشته باشد، شما مي توانيد تصميم بگيريد كه بـه حاملگي خود ادامـه دهيد. درون اينصورت اگر انتهاي نخ ها مشخص باشد IUD شما بدون اقدام تهاجمي خارج مي شود. اگر چه خارج كردن وسيله بندرت موجب سقط مي شود، اما بهتر از نگه داشتن آن هست زيرا خطر سقط بعلت عفونت را بالا مي برد و سلامتي شما و جنين را بشدت بـه مخاطره مي اندازد.

منبع نی نی سایت

بارداری و زایمان راحت با...

آیودی گذاری وسيله داخل رحمي يا آي. يو. دي
[آیودی گذاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 16:10:00 +0000آیودی گذاری

قیمت و شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو

سود مشارکت 24 درصدی و سود انصراف 18 درصدی و زمان تحویل 120 روزه کاری از شرایط پیش فروش جالب به منظور این خودروها حکایت مـی کند.

در ادامـه با دیجیـاتو همراه باشید.

آئودی درون بازار جهانی خودرو نسبتا گران قیمتی محسوب مـی شود کـه به لطف اشتراک قطعات فنی با خودروهای فولواگن معمولا از نظر قیمت بـه خوبی مـی تواند با رقبایی چون مرسدس بنز، آیودی گذاری لکسوس و ب ام و رقابت کند.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

با این وجود قیمت گذاری این خودروها درون کشورمان بـه گونـه ای انجام شده کـه در صورت مقایسه با قیمت های مـهم ترین رقیب (ب ام و) شاهد اختلاف زیـادی خواهید بود.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

مدل TTS گران ترین خودرو اسپرت آئودی درون ایران

این تفاوت را از دو منظر مـی توان بررسی کرد، نخست آنکه سود مشارکت و انصراف قابل توجه 24 و 18 درصدی، تنـها با چنین شرایط قیمت گذاری به منظور شرکت پذیرفتنی است.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

از سوی دیگر درون چند ماه اخیر نرخ ارز افزایش تدریجی را تجربه مـی کند و چندان بعید نیست درون ماه های آینده کـه موعد تحویل این خودروها فرا مـی رسد، سقف های جدیدی توسط نرخ ارز شکسته شود.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

بدین ترتیب قیمت گذاری بـه شکلی انجام شده کـه در صورت ادامـه روند افزایشی نرخ ارز، نیز تغییری درون شرایط تحویل و قیمت نـهایی خودرو ها بـه وجود نیـاید.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

شاسی بلند دو دیفرانسیل Q3 با قیمتی درون حدود 325 مـیلیون تومان، ارزان ترین خودرو آئودی درون ایران

در واقع با توجه بـه شرایط فعلی مـی توان انتظار افزایش قیمت کلیـه خودروهای وارداتی را ظرف ماه های آینده داشت و بنابراین درون عمل اختلاف قیمت آئودی با رقیبان خود کمتر خواهد شد.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

فضای داخلی آئودی TT رودستر

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

قیمت این مدل کـه رقیب ب ام و Z4 محسوب مـی شود، 429 مـیلیون تومان تعیین شده است

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

آئودی TT درون دو مدل دیفرانسیل جلو و دو دیفرانسیل بـه ترتیب با قیمت های 409 مـیلیون و 498 مـیلیون تومان عرضه مـی شود.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

آئودی A5 کابریولت با قیمت 425 مـیلیون تومان درون حدود 35 مـیلیون تومان از مدل کوپه همـین خودرو گران تر است.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

آئودی A6 عرضه شده درون بازار ایران جزو کاملترین خودروهای این کلاس محسوب مـی شود کـه به سیستم چهارچرخ متحرک مجهز هست و 456 مـیلیون تومان قیمت دارد.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

گیربهای شش و هفت سرعته اتوماتیک آئودی درون زمره پیشرفته ترین جعبه دنده ها قرار مـی گیرند.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

فضای داخلی محصولات آئودی بـه شکلی محسوسی نسبت بـه مدل های رقیب ب ام و با کیفیت تر بـه نظر مـی رسد.

آیودی گذاری قیمت و  شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو mimplus.ir

. آیودی گذاری . آیودی گذاری

آیودی گذاری قیمت و شرایط فروش خودروهای آئودی درون ایران اعلام شد - دیجیـاتو
[آیودی گذاری]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 01:29:00 +0000