معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران

معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران نمره fail mark درون کانون زبان یعنی چه؟ | دستان هوشمند | در کانون زبان ایران نمره fail mark یعنی چه ؟ | دستان هوشمند | ليست 4000 پراستفاده ترين لغات درون انگليسي همراه با معني ... | دنیـایی از اصطلاح های رایج زبان انگلیسی |

معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران

نمره fail mark درون کانون زبان یعنی چه؟ | دستان هوشمند

    نمره fail mark درون کانون زبان یعنی چه؟  پاسخ سوال فوق را درون زیر مشاهده نمایید : . معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران . معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران : معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران ، معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران
[معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 29 Jun 2018 16:26:00 +0000معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران

در کانون زبان ایران نمره fail mark یعنی چه ؟ | دستان هوشمند

    در کانون زبان ایران نمره fail mark یعنی چه ؟  پاسخ سوال فوق را درون زیر مشاهده نمایید : . معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران . معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران : معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران ، معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران
[معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 17 Jul 2018 15:58:00 +0000معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران

ليست 4000 پراستفاده ترين لغات درون انگليسي همراه با معني ...

ليست 4000 پراستفاده ترين لغات درون انگليسي همراه با معني فارسي1

1-       the

2-       be بودن

3-       and و

4-       of از

5-       a

6-       in به

7-       to به

8-       have داشتن

9-       it آن

10-    I من

11-    that که

12-    for براي

13-    you شما

14-    he او

15-    with با

16-    on بر

17-    do انجام دادن

18-    say گفتن

19-    this اين

20-    they آنـها

21-    at در

22-    but اما

23-    we ما

24-    his او

25-    from از

26-    not نـه

27-    by توسط

28-    she او

29-    or يا

30-    as مانند

31-    what چه

32-    go رفتن

33-    their شان

34-    can مي تواند

35-    who که

36-    get رسيدن

37-    if اگر

38-    would خواهد بود

39-    her او

40-    all تمام

41-    my من

42-    make ساخت

43-    about درون باره

44-    know دانستن

45-    will اراده

46-    up بالا

47-    one يک

48-    time زمان

49-    there آنجا

50-    year سال

51-    so پس

52-    think فکر

53-    when وقتي که

54-    which که

55-    them آنـها

56-    some برخي از

57-    me بـه من

58-    people مردم

59-    take گرفتن

60-    out خارج

61-    into به

62-    just فقط

63-    see ديدن

64-    him او را

65-    your خود را

66-    come رسيدن

67-    could ميتوانست

68-    now اکنون

69-    than نسبت به

70-    like مانند

71-    other ديگر

72-    how چگونـه

73-    then سپس

74-    its آن

75-    our ما

76-    two دو

77-    more بيشتر

78-    these اينـها

79-    want خواست

80-    way راه

81-    look نگاه

82-    first اولين

83-    also همچنين

84-    new جديد

85-    because زيرا

86-    day روز

87-    use استفاده

88-    no هيچ

89-    man مرد

90-    find پيدا

91-    here اينجا

92-    thing چيز

93-    give دادن

94-    many بسياري

95-    well خوب

96-    only فقط

97-    thoseاني که

98-    tell گفتن

99-    very بسيار

100-  even حتي

101-  back پشت

102-  any هر

103-  good خوب

104-  woman زن

105-  through از طريق

106-  us ما

107-  life زندگي

108-  child کودک

109-  work کار

110-  down پايين

111-  may ممکن است

112-  after بعد از

113-  should بايد

114-  call صدا

115-  world جهان

116-  over روي

117-  school مدرسه

118-  still هنوز

119-  try امتحان

120-  last آخر

121-  ask پرسيدن

122-  need نياز

123-  too هم

124-  feel احساس

125-  three سه

126-  state دولت

127-  never هرگز

128-  become شدن

129-  between ميان

130-  high زياد

131-  really واقعا

132-  something چيزي

133-  most بيشترين

134-  another ديگر

135-  much بسيار

136-  family خانواده

137-  own خود

138-  leave مرخصي

139-  put قرار دادن

140-  old قديمي

141-  while درون حين

142-  mean متوسط

143-  keep نگاه داشتن

144-  student دانشجو

145-  why چرا

146-  let اجازه

147-  great بزرگ

148-  same همان

149-  big بزرگ

150-  group گروه

151-  begin شروع

152-  seem بـه نظر مي رسد

153-  country کشور

154-  help کمک

155-  talk صحبت

156-  where جايي که

157-  turn نوبت

158-  problem مشکل

159-  every هر

160-  start شروع

161-  hand دست

162-  might قدرت

163-  American امريکايي

164-  show نشان

165-  part بخش

166-  against درون برابر

167-  place محل

168-  such چنين

169-  again دوباره

170-  few کمي از

171-  case مورد

172-  week هفته

173-  company شرکت

174-  system سيستم

175-  each هر

176-  right راست

177-  program برنامـه

178-  hear شنيدن

179-  question سوال

180-  during درون طي

181-  play بازي

182-  government دولت

183-  run دويدن

184-  small کوچک

185-  number شماره

186-  off خاموش

187-  always هميشـه

188-  move حرکت

189-  night شب

190-  live زنده

191-  Mr آقاي

192-  point نقطه

193-  believe باور

194-  hold نگه داشتن

195-  today امروز

196-  bring را

197-  happen اتفاق مي افتد

198-  next بعد

199-  without بدون

200-  before قبل از

201-  large بزرگ

202-  million ميليون

203-  must بايد

204-  home خانـه

205-  under تحت

206-  water اب

207-  room اتاق

208-  write نوشتن

209-  mother مادر

210-  area منطقه

211-  national ملي

212-  money پول

213-  story داستان

214-  young جوان

215-  fact حقيقت

216-  month ماه

217-  different مختلف

218-  lot خيلي

219-  study مطالعه

220-  book کتاب

221-  eye چشم

222-  job کار

223-  word کلمـه

224-  though اگر چه

225-  business تجارت

226-  issue موضوع

227-  side سمت

228-  kind نوع

229-  four چهار

230-  head سر

231-  far دور از

232-  black سياه

233-  long طولاني

234-  both هر دو

235-  little کوچک

236-  house خانـه

237-  yes بله

238-  since بعد از

239-  provide ارائه

240-  service سرويس

241-  around درون اطراف

242-  friend دوست

243-  important مـهم

244-  father پدر

245-  sit نشستن

246-  away دور

247-  until تا

248-  power قدرت

249-  hour ساعت

250-  game بازي

251-  often غالبا

252-  yet هنوز

253-  line خط

254-  political سياسي

255-  end پايان

256-  among درون ميان

257-  ever هميشـه

258-  stand ايستادن

259-  bad بد

260-  lose از دست دادن

261-  however اما

262-  member عضو

263-  pay پرداخت

264-  law قانون

265-  meet ملاقات

266-  car اتومبيل

267-  city شـهرستان

268-  almost تقريبا

269-  include عبارتند از

270-  continue ادامـه

271-  set مجموعه

272-  later بعد

273-  community انجمن

274-  name نام

275-  five پنج

276-  once يک بار

277-  white سفيد

278-  least کمترين

279-  president رئيس جمـهور

280-  learn ياد بگيرند

281-  real واقعي

282-  change تغيير

283-  team تيم

284-  minute دقيقه

285-  best بهترين

286-  several چند

287-  idea فکر

288-  kid بچه

289-  body بدن

290-  information اطلاعات

291-  nothing هيچ

292-  ago پيش

293-  lead رهبري

294-  social اجتماعي

295-  understand فهميدن

296-  whether چه

297-  watch ساعت

298-  together با هم

299-  follow دنبال

300-  parent پدر يا مادر

301-  stop توقف

302-  face صورت

303-  anything هر چيزي

304-  create ساختن

305-  public عمومي

306-  already قبلا

307-  speak صحبت

308-  others ديگران

309-  read خواندن

310-  level سطح

311-  allow اجازه دادن

312-  add اضافه

313-  office دفتر

314-  spend خرج

315-  door درب

316-  health سلامت

317-  person شخص

318-  art هنر

319-  sure مطمئن

320-  war جنگ

321-  history تاريخ

322-  party حزب

323-  within درون داخل

324-  grow رشد

325-  result نتيجه

326-  open باز

327-  morning صبح

328-  walk راه رفتن

329-  reason دليل

330-  low کم

331-  win پيروزي

332-  research پژوهش

333-  girl

334-  guy مرد

335-  early درون اوايل

336-  food غذا

337-  moment لحظه

338-  himself خود

339-  air هوا

340-  teacher معلم

341-  force مجبور

342-  offer ارائه

343-  enough کافي

344-  education آموزش و پرورش

345-  across درون ميان

346-  although اگر چه

347-  remember بـه ياد داشته باشيد

348-  foot پا

349-  second دوم

350-  boy پسر

351-  maybe شايد

352-  toward نسبت به

353-  able قادر

354-  age سن

355-  policy سياست

356-  everything همـه چيز

357-  love عشق

358-  process روند

359-  music موسيقي

360-  including از جمله

361-  consider درون نظر

362-  appear بـه نظر مي رسد

363-  actually درون حقيقت

364-  buy خريد

365-  probably شايد

366-  human انساني

367-  wait صبر

368-  serve خدمت

369-  market بازار

370-  die مردن

371-  send ارسال

372-  expect انتظار

373-  sense حس

374-  build ساختن

375-  stay ماندن

376-  fall سقوط

377-  oh اوه

378-  nation ملت

379-  plan طرح

380-  cut قطع

381-  college کالج

382-  interest علاقه

383-  death مرگ

384-  course دوره

385-  someoneي

386-  experience تجربه

387-  behind پشت سر

388-  reach رسيدن به

389-  local محلي

390-  kill کشتن

391-  six شش

392-  remain ماندن

393-  effect اثر

394-  yeah آره

395-  suggest نشان مي دهد

396-  class کلاس

397-  control کنترل

398-  raise بالا بردن

399-  care مراقبت

400-  perhaps شايد

401-  late دير

402-  hard سخت

403-  field رشته

404-  else ديگر

405-  pass عبور

406-  former سابق

407-  sell فروختن

408-  major عمده

409-  sometimes گاهي

410-  require نياز

411-  along همراه

412-  development توسعه

413-  themselves خودشان

414-  report گزارش

415-  role نقش

416-  better بهتر

417-  economic اقتصادي

418-  effort تلاش

419-  decide تصميم گيري

420-  rate نرخ

421-  strong قوي

422-  possible ممکن

423-  heart قلب

424-  drug دارو

425-  leader رهبر

426-  light نور

427-  voice صدا

428-  wife زن

429-  whole تمام

430-  police پليس

431-  mind ذهن

432-  finally سرانجام

433-  pull کشيدن

434-  return برگشت

435-  free رايگان

436-  military نظامي

437-  price قيمت

438-  less کمتر

439-  according مطابق

440-  decision تصميم

441-  explain توضيح

442-  son پسر

443-  hope اميد

444-  develop توسعه

445-  view نظر

446-  relationship ارتباط

447-  carry بردن

448-  town شـهر

449-  road جاده

450-  drive راندن

451-  arm بازو

452-  TRUE TRUE

453-  federal فدرال

454-  break شکستن

455-  difference تفاوت

456-  thank تشکر

457-  receive گرفتن

458-  value ارزش

459-  international بين المللي

460-  building ساختمان

461-  action اقدام

462-  full کامل

463-  model مدل

464-  join پيوستن

465-  season فصل

466-  society جامعه

467-  tax ماليات

468-  director مدير

469-  position موقعيت

470-  player نوازنده

471-  agree موافقت

472-  especially بـه خصوص

473-  record رکورد

474-  pick کلنگ

475-  wear پوشيدن

476-  paper مقاله

477-  special ويژه

478-  space فضا

479-  ground زمين

480-  form فرم

481-  support پشتيباني

482-  event واقعه

483-  official رسمي

484-  whose که

485-  matter ماده

486-  everyone هر

487-  center مرکز

488-  couple زن و شوهر

489-  site محل

490-  project پروژه

491-  hit اصابت

492-  base پايه

493-  activity فعاليت

494-  star ستاره

495-  table جدول

496-  court دادگاه

497-  produce محصول

498-  eat خوردن

499-  teach آموزش

500-  oil نفت

501-  half نيم

502-  situation وضعيت

503-  easy ساده

504-  cost هزينـه

505-  industry صنعت

506-  figure شکل

507-  street خيابان

508-  image تصوير

509-  itself خود

510-  phone تلفن

511-  either هر دو

512-  data اطلاعات

513-  cover پوشش

514-  quite کاملا

515-  picture عکس

516-  clear روشن

517-  practice عمل

518-  piece قطعه

519-  land زمين

520-  recent اخير

521-  describe توصيف

522-  product محصول

523-  doctor دکتر

524-  wall ديوار

525-  patient بيمار

526-  worker کارگر

527-  news اخبار

528-  test آزمون

529-  movie سينما

530-  certain معين

531-  north شمال

532-  personal شخصي

533-  simply بسادگي

534-  third سوم

535-  technology تکنولوژي

536-  catch گرفتن

537-  step گام

538-  baby کودک

539-  computer کامپيوتر

540-  type نوع

541-  attention توجه

542-  draw قرعه کشي

543-  film فيلم

544-  Republican جمـهوري

545-  tree درخت

546-  source منبع

547-  red قرمز

548-  nearly تقريبا

549-  organization سازمان

550-  choose را انتخاب کنيد

551-  cause علت

552-  hair مو

553-  century قرن

554-  evidence مدرک

555-  window پنجره

556-  difficult دشوار

557-  listen گوش دادن

558-  soon بزودي

559-  culture فرهنگ

560-  billion بيليون

561-  chance شانس

562-  brother برادر

563-  energy انرژي

564-  period دوره

565-  summer تابستان

566-  realize تحقق بخشيدن

567-  hundred صد

568-  available موجود

569-  plant گياه

570-  likely احتمالا

571-  opportunity فرصت

572-  term مدت

573-  short کوتاه

574-  letter نامـه

575-  condition شرط

576-  choice انتخاب

577-  single تک

578-  rule رد

579-  daughter

580-  administration حکومت

581-  south جنوب

582-  husband شوهر

583-  Congress کنگره

584-  floor طبقه

585-  campaign کمپين

586-  material ماده

587-  population جمعيت

588-  economy اقتصاد

589-  medical پزشکي

590-  hospital بيمارستان

591-  church کليسا

592-  close نزديک

593-  thousand هزار

594-  risk خطر

595-  current جريان

596-  fire آتش

597-  future بعدي

598-  wrong اشتباه

599-  involve شامل

600-  defense دفاع

601-  anyone هر

602-  increase افزايش

603-  security امنيت

604-  bank بانک

605-  myself خودم

606-  certainly قطعا

607-  west غرب

608-  sport ورزش

609-  board تخته

610-  seek بـه دنبال

611-  per درون هر

612-  subject موضوع

613-  officer افسر

614-  private خصوصي

615-  rest استراحت

616-  behavior رفتار

617-  deal برخورد

618-  performance کارايي

619-  fight جنگ

620-  throw پرتاب

621-  top بالا

622-  quickly سريعا

623-  past گذشته

624-  goal هدف

625-  bed بستر

626-  order نظم

627-  author نويسنده

628-  fill پر

629-  represent نشان دادن

630-  focus کانون

631-  foreign خارجي

632-  drop رها

633-  blood خون

634-  upon بر

635-  agency نمايندگي

636-  push فشار

637-  nature طبيعت

638-  color رنگ

639-  recently تازه

640-  store ذخيره

641-  reduce کاستن

642-  sound صدا

643-  note يادداشت

644-  fine خوب

645-  near نزديک

646-  movement

647-  page صفحه

648-  enter وارد شدن

649-  share سهم

650-  common مشترک

651-  poor فقير

652-  natural طبيعي

653-  race نژاد

654-  concern علاقه

655-  series سلسله

656-  significant قابل توجه

657-  similar مشابه

658-  hot داغ

659-  language زبان

660-  usually معمولا

661-  response پاسخ

662-  dead مرده

663-  rise بالا رفتن

664-  animal حيواني

665-  factor عامل

666-  decade دهه

667-  article مقاله

668-  shoot شليک

669-  east شرق

670-  save صرفه جويي

671-  seven هفت

672-  artist هنرمند

673-  scene صحنـه

674-  stock موجودي

675-  career حرفه اي

676-  despite با وجود

677-  central مرکزي

678-  eight هشت

679-  thus بنابر اين

680-  treatment درمان

681-  beyond خارج از

682-  happy خوشحال

683-  exactly کاملا

684-  protect محافظت

685-  approach روش

686-  lie دروغ

687-  size اندازه

688-  dog سگ

689-  fund صندوق

690-  serious جدي

691-  occur رخ مي دهد

692-  media رسانـه ها

693-  ready اماده

694-  sign امضاء

695-  thought فکر

696-  list فهرست

697-  individual فرد

698-  simple ساده

699-  quality کيفيت

700-  pressure فشار

701-  accept پذيرفتن

702-  answer پاسخ

703-  resource منابع

704-  identify شناسايي

705-  left سمت چپ

706-  meeting جلسه

707-  determine مشخص

708-  prepare آماده

709-  disease مرض

710-  whatever هر چه

711-  success موفقيت

712-  argue استدلال

713-  cup فنجان

714-  particularly ويژه

715-  amount مقدار

716-  ability توانايي

717-  staff کارکنان

718-  recognize شناختن

719-  indicate نشان دادن

720-  character شخصيت

721-  growth رشد

722-  loss فقدان

723-  degree درجه

724-  wonder تعجب

725-  attack حمله

726-  herself خودش

727-  region منطقه

728-  television تلويزيون

729-  box جعبه

730-  TV تلويزيون

731-  training پرورش

732-  pretty قشنگ

733-  trade تجارت

734-  election انتخاب

735-  everybody هر

736-  physical فيزيکي

737-  lay غير روحاني

738-  general عمومي

739-  feeling احساس

740-  standard استاندارد

741-  bill لايحه

742-  message پيام

743-  fail شکست

744-  outside خارج از

745-  arrive رسيدن

746-  analysis تحليل

747-  benefit سود

748-  جنسي

749-  forward بـه جلو

750-  lawyer وکيل دادگستري

751-  present ارائه

752-  section بخش

753-  environmental محيطي

754-  glass شيشـه

755-  skill مـهارت

756-  sister

757-  PM PM

758-  professor استاد

759-  operation عمل

760-  financial مالي

761-  crime جرم

762-  stage مرحله

763-  ok خوب

764-  compare مقايسه

765-  authority قدرت

766-  miss از دست

767-  design طرح

768-  sort نوع

769-  act عمل

770-  ten ده

771-  knowledge دانش

772-  gun تفنگ

773-  station ايستگاه

774-  blue ابي

775-  strategy استراتژي

776-  clearly بـه وضوح

777-  discuss مورد بحث

778-  indeed درون واقع

779-  truth حقيقت

780-  song ترانـه

781-  example مثال

782-  democratic دموکراتيک

783-  check چک

784-  environment محيط

785-  leg پا

786-  dark تاريک

787-  various مختلف

788-  rather بلکه

789-  laugh خنديدن

790-  guess حدس

791-  executive اجرايي

792-  prove ثابت

793-  hang چسبيدن به

794-  entire تمام

795-  rock سنگ

796-  forget فراموش

797-  claim ادعا

798-  remove برداشتن

799-  manager مدير

800-  enjoy لذت بردن

801-  network شبکه

802-  legal حقوقي

803-  religious مذهبي

804-  cold سرد

805-  final نـهايي

806-  main اصلي

807-  science علم

808-  green سبز

809-  memory حافظه

810-  card کارت

811-  above درون بالا

812-  seat صندلي

813-  cell سلول

814-  establish ايجاد

815-  nice خوب

816-  trial محاکمـه

817-  expert متخصص

818-  spring بهار

819-  firm شرکت

820-  Democrat عضو حزب دموکرات

821-  radio راديو

822-  visit بازديد

823-  management اداره

824-  avoid جلوگيري از

825-  imagine تصور کنيد

826-  tonight امشب

827-  huge کلان

828-  ball توپ

829-  finish پايان

830-  yourself خودت

831-  theory نظريه

832-  impact ضربه

833-  respond پاسخ

834-  statement بيانيه

835-  maintain نگه داشتن

836-  charge اتهام

837-  popular محبوب

838-  traditional مرسوم

839-  onto بر روي

840-  reveal فاش

841-  direction جهت

842-  weapon سلاح

843-  employee کارمند

844-  cultural فرهنگي

845-  contain شامل

846-  peace صلح

847-  pain درد

848-  apply اعمال مي شود

849-  measure اندازه

850-  wide وسيع

851-  shake تکان دادن

852-  fly پرواز

853-  interview مصاحبه

854-  manage اداره

855-  chair صندلي

856-  fish ماهي

857-  particular خاص

858-  camera دوربين

859-  structure ساختار

860-  politics سياست

861-  perform انجام دادن

862-  bit ذره

863-  weight وزن

864-  suddenly ناگهان

865-  discover پيدا

866-  candidate نامزد

867-  production توليد

868-  treat درمان

869-  trip سفر

870-  evening شب

871-  affect اثر

872-  inside داخل

873-  conference کنفرانس

874-  unit واحد

875-  style سبک

876-  adult بالغ

877-  worry نگراني

878-  range محدوده

879-  mention ذکر

880-  deep عميق

881-  edge لبه

882-  specific خاص

883-  writer نويسنده

884-  trouble زحمت

885-  necessary لازم

886-  throughout سراسر

887-  challenge چالش

888-  fear ترس

889-  shoulder شانـه

890-  institution نـهاد

891-  middle وسط

892-  sea دريا

893-  dream خواب

894-  bar بار

895-  beautiful زيبا

896-  property خاصيت

897-  instead درون عوض

898-  improve بهبود

899-  stuff چيز

900-  detail جزئيات

901-  method روش

902-  somebodyي

903-  magazine مجله

904-  hotel هتل

905-  soldier سرباز

906-  reflect منع

907-  heavy سنگين

908-  ual جنسي

909-  bag کيسه

910-  heat گرما

911-  marriage ازدواج

912-  tough سخت

913-  sing خواندن

914-  surface سطح

915-  purpose هدف

916-  exist وجود داشته باشد

917-  pattern الگو

918-  whom چهي

919-  skin پوست

920-  agent عامل

921-  owner دارنده

922-  machine ماشين

923-  gas گاز

924-  ahead پيش

925-  generation نسل

926-  commercial تجاري

927-  address ادرس

928-  cancer سرطان

929-  item بخش

930-  reality واقعيت

931-  coach مربي

932-  Mrs خانم

933-  yard حياط

934-  beat ضرب

935-  violence خشونت

936-  total کل

937-  tend تمايل

938-  investment سرمايه گذاري

939-  discussion گفتگو

940-  finger انگشت

941-  garden باغ

942-  notice توجه

943-  collection مجموعه

944-  modern مدرن

945-  task کار

946-  partner شريک

947-  positive مثبت

948-  civil مدني

949-  kitchen اشپزخانـه

950-  consumer مصرف کننده

951-  shot عکس

952-  budget بودجه

953-  wish دلخواه

954-  painting نقاشي

955-  scientist دانشمند

956-  safe ايمن

957-  agreement موافقت

958-  capital سرمايه

959-  mouth دهان

960-  nor نـه

961-  victim قرباني

962-  newspaper روزنامـه

963-  threat تهديد

964-  responsibility مسئوليت

965-  smile لبخند

966-  attorney وکيل

967-  score نمره

968-  account حساب

969-  interesting جالب

970-  audience حضار

971-  rich غني

972-  dinner شام

973-  vote راي

974-  western غربي

975-  relate ارتباط

976-  travel سفر

977-  debate مناظره

978-  prevent جلوگيري از

979-  citizen شـهروند

980-  majority اکثريت

981-  none هيچ يک

982-  front جلو

983-  born متولد

984-  admit پذيرفتن

985-  senior ارشد

986-  assume گرفتن

987-  wind باد

988-  key کليد

989-  professional حرفه اي

990-  mission ماموريت

991-  fast سريع

992-  alone تنـها

993-  customer مشتري

994-  suffer رنج مي برند

995-  speech سخنراني

996-  successful موفق

997-  option انتخاب

998-  participant شرکت کننده

999-  southern جنوبي

1000-       fresh تازه

1001-       eventually سرانجام

1002-       forest جنگل

1003-       video تصويري

1004-       global جهاني

1005-       Senate مجلس سنا

1006-       reform اصلاحات

1007-       access دسترسي

1008-       restaurant رستوران

1009-       judge قاضي

1010-       publish چاپ

1011-       relation ارتباط

1012-       release آزاد

1013-       bird پرنده

1014-       opinion نظر

1015-       credit اعتبار

1016-       critical بحراني

1017-       corner گوشـه

1018-       concerned علاقمند

1019-       recall ياد

1020-       version نسخه

1021-       stare از روي تعجب و يا ترس نگاه

1022-       safety ايمني

1023-       effective موثر

1024-       neighborhood همسايگي

1025-       original اصلي

1026-       troop دسته

1027-       income درامد

1028-       directly مستقيما

1029-       hurt صدمـه

1030-       species گونـه

1031-       immediately بلافاصله

1032-       track مسير

1033-       basic اساسي

1034-       strike اعتصاب

1035-       sky آسمان

1036-       freedom ازادي

1037-       absolutely کاملا

1038-       plane هواپيما

1039-       nobody هيچ

1040-       achieve رسيدن

1041-       object هدف

1042-       attitude گرايش

1043-       labor کار

1044-       refer اشاره

1045-       concept مفهوم

1046-       client مشتري

1047-       powerful قوي

1048-       perfect کامل

1049-       nine نـه نفر

1050-       therefore از اين رو

1051-       conduct رفتار

1052-       announce اعلام

1053-       conversation گفتگو

1054-       examine بررسي

1055-       touch لمس

1056-       please لطفا

1057-       attend حضور

1058-       completely بـه طور کامل

1059-       variety تنوع

1060-       sleep خواب

1061-       involved گرفتار

1062-       investigation تحقيق

1063-       nuclear اتمي

1064-       researcher پژوهشگر

1065-       press فشار

1066-       conflict تضاد

1067-       spirit روح

1068-       replace جايگزين

1069-       British انگليسي

1070-       encourage تشويق

1071-       argument استدلال

1072-       camp اردوگاه

1073-       brain مغز

1074-       feature خصيصه

1075-       afternoon بعد از ظهر

1076-       AM AM

1077-       weekend اخر هفته

1078-       dozen دوجين

1079-       possibility احتمال

1080-       insurance بيمـه

1081-       department بخش

1082-       battle نبرد

1083-       beginning شروع

1084-       date تاريخ

1085-       generally عموما

1086-       African افريقايي

1087-       sorry متاسف

1088-       crisis بحران

1089-       complete کامل

1090-       fan پنکه

1091-       stick چوب

1092-       define تعريف

1093-       easily بـه آساني

1094-       hole

1095-       element عنصر

1096-       vision ديد

1097-       status وضعيت

1098-       normal طبيعي

1099-       Chinese چيني

1100-       ship کشتي

1101-       solution راه حل

1102-       stone سنگ

1103-       slowly بـه آرامي

1104-       scale مقياس

1105-       university دانشگاه

1106-       introduce معرفي

1107-       driver راننده

1108-       attempt کوشش

1109-       park پارک

1110-       spot نقطه

1111-       lack عدم

1112-       ice يخ

1113-       boat قايق

1114-       drink نوشيدن

1115-       sun خورشيد

1116-       distance فاصله

1117-       wood چوب

1118-       handle دسته

1119-       truck کاميون

1120-       mountain کوه

1121-       survey بررسي

1122-       supposed مفروض

1123-       tradition سنت

1124-       winter زمستان

1125-       village دهکده

1126-       Soviet شوروي

1127-       refuse رد

1128-       sales فروش

1129-       roll چرخش

1130-       communication ارتباط

1131-       screen پرده

1132-       gain سود

1133-       resident اقامت

1134-       hide پنـهان

1135-       gold طلا

1136-       club باشگاه

1137-       farm مزرعه

1138-       potential پتانسيل

1139-       European اروپايي

1140-       presence حضور

1141-       independent مستقل

1142-       district ناحيه

1143-       shape شکل

1144-       reader خواننده

1145-       Ms خانم

1146-       contract قرارداد

1147-       crowd جمعيت

1148-       Christian مسيحي

1149-       express سريع السير

1150-       apartment اپارتمان

1151-       willing حاضر

1152-       strength استحکام

1153-       previous قبلي

1154-       band باند

1155-       obviously بديهي است

1156-       horse اسب

1157-       interested علاقمند

1158-       target هدف

1159-       prison زندان

1160-       ride سوار شدن

1161-       guard نگهبان

1162-       terms قوانين و مقررات

1163-       demand تقاضا

1164-       reporter خبرنگار

1165-       deliver ارائه

1166-       text متن

1167-       tool ابزار

1168-       wild وحشي

1169-       vehicle وسيله نقليه

1170-       observe مشاهده

1171-       flight پرواز

1172-       facility امکان

1173-       understanding درک

1174-       average متوسط

1175-       emerge پديدار شدن

1176-       advantage مزيت

1177-       quick سريع

1178-       leadership رهبري

1179-       earnب درآمد

1180-       pound پوند

1181-       basis اساس

1182-       bright روشن

1183-       operate عمل

1184-       guest مـهمان

1185-       sample نمونـه

1186-       contribute کمک

1187-       tiny کوچک

1188-       block مسدود

1189-       protection حفاظت

1190-       settle واريز

1191-       feed خوراک

1192-       collect جمع

1193-       additional اضافي

1194-       highly خيلي

1195-       identity هويت

1196-       title عنوان

1197-       mostly غالبا

1198-       lesson درس

1199-       faith ايمان

1200-       river رودخانـه

1201-       promote ترويج

1202-       living زندگي

1203-       count شمار

1204-       unless مگر

1205-       marry ازدواج

1206-       tomorrow فردا

1207-       technique تکنيک

1208-       path مسير

1209-       ear گوش

1210-       shop فروشگاه

1211-       folk مردم

1212-       principle اصل

1213-       survive زنده ماندن

1214-       lift بلند

1215-       border مرز

1216-       competition رقابت

1217-       jump پرش

1218-       gather جمع

1219-       limit محدود

1220-       fit مناسب

1221-       cry گريه

1222-       equipment تجهيزات

1223-       worth با ارزش

1224-       associate وابسته

1225-       critic نقاد

1226-       warm گرم

1227-       aspect منظر

1228-       insist اصرار

1229-       failure شکست

1230-       annual ساليانـه

1231-       French زبان فرانسه

1232-       Christmas کريسمس

1233-       comment توضيح

1234-       responsible مسئوليت

1235-       affair امر

1236-       procedure روش

1237-       regular منظم

1238-       spread گسترش

1239-       chairman رئيس

1240-       baseball بازي بيس بال

1241-       soft نرم

1242-       ignore چشم پوشي از

1243-       egg تخم مرغ

1244-       belief باور

1245-       demonstrate نشان دادن

1246-       anybodyي

1247-       murder قتل

1248-       gift هديه

1249-       religion دين

1250-       review اين فايل نقد مي نويسيد:

1251-       editor ويرايشگر

1252-       engage تعامل با

1253-       coffee قهوه

1254-       document سند

1255-       speed سرعت

1256-       cross صليب

1257-       influence نفوذ

1258-       anyway درون هر صورت

1259-       threaten تهديد

1260-       commit ارتکاب

1261-       female زن

1262-       youth جوانان

1263-       wave موج

1264-       afraid ترسيده

1265-       quarter ربع

1266-       background زمينـه

1267-       native محلي

1268-       broad پهن

1269-       wonderful شگفت انگيز

1270-       deny رد

1271-       apparently ظاهرا

1272-       slightly کمي

1273-       reaction واکنش

1274-       twice دو برابر

1275-       suit دادخواست

1276-       perspective چشم انداز

1277-       growing درون حال رشد

1278-       blow فوت

1279-       construction ساخت

1280-       intelligence هوش

1281-       destroy از بين بردن

1282-       cook پختن

1283-       connection ارتباط

1284-       burn سوختگي

1285-       shoe کفش

1286-       grade درجه

1287-       context زمينـه

1288-       committee کميسيون

1289-       hey هي

1290-       mistake اشتباه

1291-       location محل

1292-       clothes لباس

1293-       Indian هندي

1294-       quiet ساکت

1295-       dress لباس

1296-       promise وعده

1297-       aware مطلع

1298-       neighbor همسايه

1299-       function تابع

1300-       bone استخوان

1301-       active فعال

1302-       extend گسترش

1303-       chief رئيس

1304-       combine ترکيب

1305-       wine

1306-       below درون زير

1307-       cool سرد

1308-       voter راي دهنده

1309-       learning يادگيري

1310-       bus اتوبوس

1311-       hell جهنم

1312-       dangerous خطر ناک

1313-       remind يادآوري

1314-       moral اخلاقي

1315-       United متحد

1316-       category رده

1317-       relatively نسبتا

1318-       victory پيروزي

1319-       academic دانشگاهي

1320-       Internet اينترنت

1321-       healthy سالم

1322-       negative منفي

1323-       following متعاقب

1324-       historical تاريخي

1325-       medicine پزشکي

1326-       tour سفر

1327-       depend بستگي دارد

1328-       photo عکس

1329-       finding کشف

1330-       grab گرفتن

1331-       direct مستقيم

1332-       classroom کلاس درس

1333-       contact تماس

1334-       justice عدالت

1335-       participate شرکت

1336-       daily روزانـه

1337-       fair منصفانـه

1338-       pair جفت

1339-       famous معروف

1340-       exercise ورزش

1341-       knee زانو

1342-       flower گل

1343-       tape نوار

1344-       hire اجاره

1345-       familiar مانوس

1346-       appropriate مناسب

1347-       supply عرضه

1348-       fully کاملا

1349-       actor بازيگر

1350-       birth تولد

1351-       search جستجو

1352-       tie کراوات

1353-       democracy دموکراسي

1354-       eastern شرقي

1355-       primary اوليه

1356-       yesterday ديروز

1357-       circle دايره

1358-       device دستگاه

1359-       progress پيشرفت

1360-       bottom پايين

1361-       island جزيره

1362-       exchange مبادله

1363-       clean تميز

1364-       studio کارگاه

1365-       train قطار

1366-       lady خانم

1367-       colleague همکار

1368-       application کاربرد

1369-       neck گردن

1370-       lean خم

1371-       damage خسارت

1372-       plastic پلاستيک

1373-       tall بلند

1374-       plate صفحه

1375-       hate نفرت

1376-       otherwise وگرنـه

1377-       writing نوشته

1378-       male مردانـه

1379-       alive زنده

1380-       expression بيان

1381-       football فوتبال

1382-       intend قصد

1383-       chicken جوجه

1384-       army ارتش

1385-       abuse سوء استفاده

1386-       theater تئاتر

1387-       shut بسته

1388-       map نقشـه

1389-       extra اضافي

1390-       session جلسه

1391-       danger خطر

1392-       welcome خوش آمد

1393-       domestic خانگي

1394-       lots بسيار

1395-       literature ادبيات

1396-       rain باران

1397-       desire ميل

1398-       assessment ارزيابي

1399-       injury صدمـه

1400-       respect احترام

1401-       northern شمالي

1402-       nod سرتکان دادن

1403-       paint رنگ

1404-       fuel سوخت

1405-       leaf برگ

1406-       dry خشک

1407-       Russian روسي

1408-       instruction دستور العمل

1409-       pool استخر

1410-       climb بالا رفتن

1411-       sweet شيرين

1412-       engine موتور

1413-       fourth چهارم

1414-       salt نمک

1415-       expand گسترش

1416-       importance اهميت

1417-       metal فلز

1418-       fat چربي

1419-       ticket بليط

1420-       software نرمافزار

1421-       disappear ناپديد شدن

1422-       corporate شرکت ها

1423-       strange عجيب

1424-       lip لب

1425-       reading مطالعه

1426-       urban شـهري

1427-       mental رواني

1428-       increasingly بـه طور فزاينده

1429-       lunch ناهار

1430-       educational آموزشي

1431-       somewhere يک جايي

1432-       farmer کشاورز

1433-       sugar قند

1434-       planet سياره

1435-       favorite محبوب

1436-       explore اکتشاف

1437-       obtain گرفتن

1438-       enemy دشمن

1439-       greatest بزرگترين

1440-       complex پيچيده

1441-       surround احاطه

1442-       athlete ورزشکار

1443-       invite دعوت

1444-       repeat تکرار

1445-       carefully بدقت

1446-       soul روح

1447-       scientific علمي

1448-       impossible غير ممکن

1449-       panel تابلو

1450-       meaning معني

1451-       mom مادر

1452-       married متاهل

1453-       instrument سند

1454-       predict پيش بيني

1455-       weather هوا

1456-       presidential رياست جمـهوري

1457-       emotional عاطفي

1458-       commitment تعهد

1459-       Supreme عالي

1460-       bear تحمل

1461-       pocket جيب

1462-       thin نازک

1463-       temperature درجه حرارت

1464-       surprise تعجب

1465-       poll راي

1466-       proposal پيشنـهاد

1467-       consequence نتيجه

1468-       breath نفس

1469-       sight نظر

1470-       balance تعادل

1471-       adopt اتخاذ

1472-       minority اقليت

1473-       straight مستقيم

1474-       connect اتصال

1475-       works کار مي کند

1476-       teaching آموزش

1477-       belong تعلق

1478-       aid کمک

1479-       advice نصيحت

1480-       okay خوب

1481-       photograph عکس

1482-       empty خالي

1483-       regional منطقهاي

1484-       trail دنباله

1485-       novel رمان

1486-       code قانون

1487-       somehow بطريقي

1488-       organize سازمان دادن

1489-       jury هيئت منصفه

1490-       breast

1491-       Iraqi عراقي

1492-       acknowledge اذعان

1493-       theme موضوع

1494-       storm طوفان

1495-       union اتحاديه

1496-       desk ميز

1497-       thanks تشکر

1498-       fruit ميوه

1499-       expensive گران

1500-       yellow زرد

1501-       conclusion نتيجه

1502-       prime نخست

1503-       shadow سايه

1504-       struggle مبارزه

1505-       conclude نتيجه گيري

1506-       analyst روانکاو

1507-       dance

1508-       regulation تنظيم

1509-       being وجود

1510-       ring حلقه

1511-       largely که تا حد زيادي

1512-       shift تغيير

1513-       revenue درامد

1514-       mark علامت

1515-       locate قرار دادن

1516-       county شـهرستان

1517-       appearance ظاهر

1518-       package بسته

1519-       difficulty مشکل

1520-       bridge پل

1521-       recommend توصيه

1522-       obvious واضح

1523-       basically بطور اساسي

1524-       e-mail ايميل

1525-       generate توليد

1526-       anymore ديگر

1527-       propose پيشنـهاد

1528-       thinking تفکر

1529-       possibly احتمالا

1530-       trend گرايش

1531-       visitor مـهمان

1532-       loan وام

1533-       currently درون حال حاضر

1534-       comfortable راحت

1535-       investor سرمايه گذار

1536-       profit سود

1537-       angry خشمگين

1538-       crew خدمـه

1539-       accident تصادف

1540-       meal غذا

1541-       hearing شنوايي

1542-       traffic ترافيک

1543-       muscle عضله

1544-       notion مفهوم

1545-       capture گرفتن

1546-       prefer ترجيح مي دهم

1547-       truly صادقانـه

1548-       earth زمين

1549-       Japanese ژاپني

1550-       chest قفسه سينـه

1551-       thick ضخيم

1552-       cash پول نقد

1553-       museum موزه

1554-       beauty زيبايي

1555-       emergency اورژانس

1556-       unique منحصر بـه فرد

1557-       internal داخلي

1558-       ethnic قومي

1559-       link پيوند

1560-       stress فشار

1561-       content مقدار

1562-       select را انتخاب کنيد

1563-       root ريشـه

1564-       nose بيني

1565-       declare اعلام

1566-       appreciate قدرداني

1567-       actual واقعي

1568-       bottle بطري

1569-       hardly بـه سختي

1570-       setting زمينـه

1571-       launch انداختن

1572-       file پرونده

1573-       sick بيمار

1574-       outcome نتيجه

1575-       ad آگهي

1576-       defend دفاع

1577-       duty وظيفه

1578-       sheet ورق

1579-       ought بايد

1580-       ensure اطمينان از

1581-       Catholic کاتوليک

1582-       extremely خيلي

1583-       extent حد

1584-       component جزء

1585-       mix مخلوط

1586-       long-term دراز مدت

1587-       slow کند

1588-       contrast کنتراست

1589-       zone منطقه

1590-       wake بيداري

1591-       airport فرودگاه

1592-       brown قهوهاي

1593-       shirt پيراهن

1594-       pilot خلبان

1595-       warn هشدار دادن

1596-       ultimately درون نـهايت

1597-       cat گربه

1598-       contribution سهم

1599-       capacity ظرفيت

1600-       ourselves خودمان

1601-       estate املاک

1602-       guide راهنمايي

1603-       circumstance چگونگي

1604-       snow برف

1605-       English انگليسي

1606-       politician سياستمدار

1607-       steal سرقت

1608-       pursue دنبال

1609-       slip لغزش

1610-       percentage درون صد

1611-       meat گوشت

1612-       funny خنده دار

1613-       neither هيچ يک

1614-       soil خاک

1615-       surgery عمل جراحي

1616-       correct اصلاح

1617-       Jewish يهودي

1618-       blame سرزنش

1619-       estimate تخمين

1620-       due ناشي از

1621-       basketball بازي بسکتبال

1622-       golf گلف

1623-       investigate بررسي

1624-       crazy ديوانـه

1625-       significantly بـه طور قابل توجهي

1626-       chain زنجير

1627-       branch شاخه

1628-       combination ترکيب

1629-       frequently غالبا

1630-       governor فرماندار

1631-       relief تسکين

1632-       user کاربر

1633-       dad پدر

1634-       kick پا زدن

1635-       manner روش

1636-       ancient کهن

1637-       silence سکوت

1638-       rating رتبه

1639-       golden طلايي

1640-       motion حرکت

1641-       German آلماني

1642-       gender جنس

1643-       solve حل

1644-       fee پرداخت

1645-       landscape چشم انداز

1646-       used مورد استفاده قرار

1647-       bowl کاسه

1648-       equal برابر

1649-       forth جلو

1650-       frame قاب

1651-       typical نوعي

1652-       except جز

1653-       conservative محافظه کار

1654-       eliminate حذف

1655-       host ميزبان

1656-       hall سالن

1657-       trust اعتماد

1658-       ocean اقيانوس

1659-       row رديف

1660-       producer توليد کننده

1661-       afford استطاعت

1662-       meanwhile درون ضمن

1663-       regime رژيم

1664-       division تقسيم

1665-       confirm تاييد

1666-       fix تعمير

1667-       appeal استيناف

1668-       mirror اينـه

1669-       tooth دندان

1670-       smart زرنگ

1671-       length طول

1672-       entirely کاملا

1673-       rely تکيه

1674-       topic موضوع

1675-       complain شکايت

1676-       variable متغير

1677-       telephone تلفن

1678-       perception ادراک

1679-       attract جذب

1680-       confidence اعتماد

1681-       bedroom اطاق خواب

1682-       secret مخفي

1683-       debt بدهي

1684-       rare نادر

1685-       tank مخزن

1686-       nurse پرستار

1687-       coverage پوشش

1688-       opposition مخالفت

1689-       aside گذشته از

1690-       anywhere هر جا

1691-       bond اوراق قرضه

1692-       pleasure لذت

1693-       master استاد

1694-       era عصر

1695-       requirement نياز

1696-       fun سرگرمي

1697-       expectation انتظار

1698-       wing بال

1699-       separate جداگانـه

1700-       somewhat قدري

1701-       pour ريختن

1702-       stir بهم زدن

1703-       judgment داوري

1704-       beer

1705-       reference ارجاع

1706-       tear پارگي

1707-       doubt شک

1708-       grant اعطاي

1709-       seriously بـه طور جدي

1710-       minister وزير

1711-       totally کاملا

1712-       hero قهرمان

1713-       industrial صنعتي

1714-       cloud ابر

1715-       stretch بسط

1716-       winner برنده

1717-       volume حجم

1718-       seed دانـه

1719-       surprised متعجب

1720-       fashion روش

1721-       pepper فلفل

1722-       busy مشغول

1723-       intervention مداخله

1724-       copy کپي

1725-       tip نوک

1726-       cheap ارزان

1727-       aim هدف

1728-       cite گفتن

1729-       welfare رفاه

1730-       vegetable سبزي

1731-       gray خاکستري

1732-       dish ظرف

1733-       beach ساحل

1734-       improvement بهبود

1735-       everywhere درون همـه جا

1736-       opening افتتاح

1737-       overall بـه طور کلي

1738-       divide تقسيم

1739-       initial اول

1740-       terrible وحشتناک

1741-       oppose مخالفت

1742-       contemporary معاصر

1743-       route مسير

1744-       multiple چندگانـه

1745-       essential ضروري

1746-       league اتحاديه

1747-       criminal جنايي

1748-       careful دقيق

1749-       core هسته

1750-       upper بالا

1751-       rush حمله

1752-       necessarily لزوما

1753-       specifically بـه طور خاص

1754-       tired خسته

1755-       employ شغل

1756-       holiday روز تعطيل

1757-       vast وسيع

1758-       resolution حل

1759-       household خانواده

1760-       fewer کمتر

1761-       abortion سقط جنين

1762-       apart جدا

1763-       witness شاهد

1764-       match مسابقه

1765-       barely بـه سختي

1766-       sector بخش

1767-       representative نماينده

1768-       beneath درون زير

1769-       beside درون کنار

1770-       incident حادثه

1771-       limited محدود

1772-       proud مغرور

1773-       flow جريان

1774-       faculty اعضاي هيات علمي

1775-       increased افزايش يافته است

1776-       waste اتلاف

1777-       merely تنـها

1778-       mass جرم

1779-       emphasize تاکيد

1780-       experiment تجربه

1781-       definitely قطعا

1782-       bomb بمب

1783-       enormous عظيم

1784-       tone لحن

1785-       liberal ليبرال

1786-       massive عظيم

1787-       engineer مـهندس

1788-       wheel چرخ

1789-       decline کاهش

1790-       invest سرمايه گذاري

1791-       cable کابل

1792-       towards طرف

1793-       expose افشاي

1794-       rural روستايي

1795-       AIDS ايدز

1796-       Jew يهودي

1797-       narrow باريک

1798-       cream کرم

1799-       secretary دبير

1800-       gate دروازه

1801-       solid جامد

1802-       hill تپه

1803-       typically بـه طور معمول

1804-       noise سر و صدا

1805-       grass چمن

1806-       unfortunately متاسفانـه

1807-       hat کلاه

1808-       legislation قانون

1809-       succeed موفق شدن

1810-       celebrate جشن گرفتن

1811-       achievement موفقيت

1812-       fishing ماهيگيري

1813-       accuse متهم

1814-       useful مفيد

1815-       reject رد

1816-       talent استعداد

1817-       taste طعم

1818-       characteristic مشخصه

1819-       milk شير

1820-       escape فرار

1821-       cast قالب

1822-       sentence جمله

1823-       unusual غير عادي

1824-       closely نزديک

1825-       convince متقاعد

1826-       height ارتفاع

1827-       physician پزشک

1828-       assess ارزيابي

1829-       plenty فراوان

1830-       virtually تقريبا

1831-       addition اضافه

1832-       sharp تيز

1833-       creative خالق

1834-       lower کاهش

1835-       approve تاييد

1836-       explanation توضيح

1837-       gay همجنسگرا

1838-       campus دانشگاه

1839-       proper مناسب

1840-       guilty گناهکار

1841-       acquire دست آوردن

1842-       compete رقابت

1843-       technical فني

1844-       plus بعلاوه

1845-       immigrant مـهاجر

1846-       weak ضعيف

1847-       illegal غير قانوني

1848-       hi سلام

1849-       alternative ديگر

1850-       interaction فعل و انفعال

1851-       column ستون

1852-       personality شخصيت

1853-       signal سيگنال

1854-       curriculum برنامـه تحصيلي

1855-       honor افتخار

1856-       passenger مسافر

1857-       assistance کمک

1858-       forever براي هميشـه

1859-       regard نظر

1860-       Israeli اسرائيل

1861-       association انجمن

1862-       twenty بيست

1863-       knock بد گويي از

1864-       wrap بسته بندي

1865-       lab ازمايشگاه

1866-       display نمايش

1867-       criticism انتقاد

1868-       asset دارايي

1869-       depression افسردگي

1870-       spiritual روحاني

1871-       musical موسيقي

1872-       journalist روزنامـه نگار

1873-       prayer نماز

1874-       suspect مشکوک

1875-       scholar محقق

1876-       warning هشدار

1877-       climate اقليم

1878-       cheese پنير

1879-       observation مشاهده

1880-       childhood کودکي

1881-       payment پرداخت

1882-       sir آقا

1883-       permit اجازه

1884-       cigarette سيگار

1885-       definition تعريف

1886-       priority اولويت

1887-       bread نان

1888-       creation ايجاد

1889-       graduate فارغ التحصيل

1890-       request درخواست

1891-       emotion هيجاني

1892-       scream فرياد

1893-       dramatic نمايشي

1894-       universe جهان

1895-       gap شکاف

1896-       excellent عالي

1897-       deeply عميقا

1898-       prosecutor مدعي

1899-       lucky خوش شانس

1900-       drag کشيدن

1901-       airline شرکت هواپيمايي

1902-       library کتابخانـه

1903-       agenda دستور کار

1904-       recover بهبود يافتن

1905-       factory کارخانـه

1906-       selection انتخاب

1907-       primarily درون درجه اول

1908-       roof سقف

1909-       unable ناتوان

1910-       expense هزينـه

1911-       initiative ابتکار

1912-       diet غذا

1913-       arrest بازداشت

1914-       funding بودجه

1915-       therapy درمان

1916-       wash شستن

1917-       schedule برنامـه

1918-       sad غمگين

1919-       brief مختصر

1920-       housing مسکن

1921-       post پست

1922-       purchase خريد

1923-       existing موجود

1924-       steel فولاد

1925-       regarding راجع به

1926-       shout فرياد

1927-       remaining باقي مانده

1928-       visual بصري

1929-       fairly منصفانـه

1930-       chip تراشـه

1931-       violent شديد

1932-       silent خاموش

1933-       suppose فرض کنيد

1934-       self خود

1935-       bike دوچرخه

1936-       tea چاي

1937-       perceive درک

1938-       comparison مقايسه

1939-       settlement توافق

1940-       layer لايه

1941-       planning برنامـه ريزي

1942-       description تعريف

1943-       slide لغزش

1944-       widely بـه طور گسترده اي

1945-       wedding عروسي

1946-       inform اطلاع دادن

1947-       portion بخش

1948-       territory قلمرو

1949-       immediate فوري

1950-       opponent حريف

1951-       abandon رها

1952-       lake درياچه

1953-       transform تبديل

1954-       tension تنش

1955-       leading برجسته

1956-       bother زحمت دادن

1957-       consist شامل

1958-       alcohol الکل

1959-       enable قادر ساختن

1960-       bend خم

1961-       saving بعد انداز

1962-       desert بيابان

1963-       shall بايد

1964-       error خطا

1965-       cop پليس

1966-       Arab عرب

1967-       double دو برابر

1968-       sand شن

1969-       Spanish اسپانيايي

1970-       print چاپ

1971-       preserve شکارگاه

1972-       passage عبور

1973-       formal رسمي

1974-       transition انتقال

1975-       existence وجود

1976-       album البوم

1977-       participation مشارکت

1978-       arrange ترتيب دادن

1979-       atmosphere جو

1980-       joint مشترک

1981-       reply پاسخ

1982-       cycle چرخه

1983-       opposite مقابل

1984-       lock قفل

1985-       deserve سزاوار

1986-       consistent استوار

1987-       resistance مقاومت

1988-       discovery کشف

1989-       exposure ارائه

1990-       pose ژست گرفتن

1991-       stream جريان

1992-       sale فروش

1993-       pot گلدان

1994-       grand بزرگ

1995-       mine مال من

1996-       hello سلام

1997-       coalition ائتلاف

1998-       tale داستان

1999-       knife چاقو

2000-       resolve تصميم

Tags: ليست 4000 پراستفاده ترين لغات درون انگليسي همراه با معني فارسي , انگلیسی , فرهنگ لغت , لغت نامـه , فرهنگ لغت فارسی , لغت جدید , کلمـه انگلیسی , لغت انگلیسی , واژه جدید , واژه تازه , لغت کاربردی , لغت رایج , کلامـه رایج , کلمـه متداول , بیشترین , متداولترین , متداول , پرکاربردترین , پر استفاده , انگلیش , انگلیسی , فرهنگ واژگان فارسی بـه انگلیسی , فرهنگ لغت انگلیسی , gyj , gyhj , ;gli , دسته بندی , کدشده , روش کد شده لغات , روشـهای فراگیری لغات , تقویت دایره لغات زبان انگلیسی , لغات و مثال , یـادگیری آسان لغات , تصویر , متن نوشته , عکس , لغت , , کدینگ لغات انگلیسی , پستهای تصویری مربوط بـه لغات , انگلیسی درون سفر , آموزش لغات , دانلود لغات انگلیسی , 504 لغات انگلیسی لغات , لغت مـهم انگلیسی , لغت اساسی , انگلیسی و انگلیسی , 1100 لغت انگلیسی , 4000لغتمترادف , متضاد , مترادف ها , هم معنی , مخالف , synonym , antonym. معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران . معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران : معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران ، معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران
[معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 19:03:00 +0000معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران

دنیـایی از اصطلاح های رایج زبان انگلیسی

معنی کلمـه fail mark درون کانون زبان ایران دنیـایی از اصطلاح های رایج زبان انگلیسی mimplus.ir

بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیـه کلامـهای عامـیانـه و رایج زبان انگلیسی با ترجمـه فارسی / به منظور مکالمـه بهتر درون زبان انگلیسی

His/Her cake is dough

دستش نمک نداره

I felt like a fool

سنگ رو یخ شدم

We have a lot of in common

ما باهم تفاهم داریم

Eat my heat off

مخمو خوردی

I was shame stricken

از خجالت آب شدم

I’m in tip-top shape today!

من امروز توپ توپم

I’m sick of it

حالم از این وضعیت بهم مـیخوره

Keep your head

به ادامـه مطلب بروید

دست و پات رو گم نکن

I’m not in a good mood

حال و حوصله ندارم

You were sublime

کارت حرف نداشت

I stand by what I did

پای کاری کـه کردم وایمـیسم

You’re over the hump

سربالایی رو گذروندی

You heard me

درست شنیدی

You are adorable

خیلی دوست داشتنی (قابل ستایش) هستی

It’s impressive

قابل تح

Pull the other one

خالی نبند

Don’t pick on me

به من گیر نده

Don’t look the other way

خودتو بـه اون راه نزن

Are U happy or married?

مجردی یـا متاهل؟

The rest is history…باقیش رو خودت مـی دونی

I don’t blame you

سرزنشت نمـی کنم

He/She drives me crazy

رو اعصابم راه مـیره، معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران دیوونم کرده

Have you chicken out already?

هیچی نشده جا زدی

I’m still finding my feet

تازه دارم بـه ان عادت مـیکنم

Knock on wood

ب بـه تخته

You don’t have to settle

نباید جا بزنی

Don’t you talk back to me

(جواب منو نده (حاضر جوابی نکن

where are you off to in such a hurry? با این عجله کجا مـی ری؟

It’s along story

این قصه سر دراز داره

منبع: معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران www.majazionline.ir

Happy go lucky

سر بـه هوا

there isn’t a cat in hell’s chance

یـه ذره شانس هم نداشتن

She doesn’t even cough without her father’s permission

بدون اجازه پدرش حتی آب نمـی خوره

none whatsoever

به هیچ وجه

It’s beyond your dignity

دور از شان شماست

Pull the rug from under somebody

زیرآبی رو زدن

To hold someone dear

لی لی بـه لالایی گذاشتن

My mother hold my brother dear

مادرم برادرم را لوس مـیکنـه یـا لیلی بـه لالاش مـیذاره

منبع: www.majazionline.ir

It was brutal

خیلی بی رحمانـه بود

How dare you?

چطور جرات مـیکنی این حرف رو بزنی؟

The sea is full of other fish

آدم قحطی نیست

one,s number is up

کارت تمومـه

as white as a sheet

رنگت مثل گچ سفید شده

Shake a leg!

یـالا،عجله کن

I am singlehanded

دست تنـهام

I had fortune on my side

بخت یـارم بود

منبع: www.majazionline.ir

Come clean

صادق بودن

Let sleeping dogs lie!

پا روی دم شیر نذا

Leave it to me

همـه کارها رو بـه من بسپار

منبع: www.majazionline.ir

Such a guy!

!این دیگه کیـه! / عجب آدمـیه

So unobservant

خیلی بی توجهی

Drag one’s feet

این پا اون پا ، لفت دادن

If you keep dragging your feet, you’ll miss the train

اگه لفتش بدی، قطارو از دست مـیدی

Worse comes to worst

دیگه بدتر از این نمـیشـه

I know it from A to Z

من از تمام ماجرا باخبر هستم

Truth hurts

حقیقت تلخ است

That’s so annoying

(واقعا آزار دهنده س (ضد حاله

Keep in the picture

‌در جریـان امور قرار دادن

Never say die

به دلت بد نیـار

منبع: www.majazionline.ir

power to you

or

more power to your elbow:خدا قوت

on the tip of my tongue

نوک زبونمـه

Eat your word

حرفتو بعد بگیر

Don’t rub it in

اینقدر بـه رخ ما نکش

to be snake in the grass… موذی (به قولی موذمار) بودن

He/She looks proud

طرف خودشو مـیگیره

under someone’s thumb گوش بـه فرمان بودن

منبع: www.majazionline.ir

set the world on fire شاخ غول راشکستن He/She has a big mouth او دهن لق هست Get out of my face Or Get out of my sight از جلوی چشمم دور شو I take it as it comes (هر چی شد،شد (هر چه بادا باد Pull strings پارتی بازی I am all eyes چهار چشمـی مراقب هستم Fancy meeting you چه عجب از این طرفا You’re on قبولت دارم let bygones be bygones گذشته ها گذشته digin…. معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران بزن تو رگ You make me sick حالمو بهم مـیزنی let me see the john مـیخوام برم دست شوی It’s all up with him/her آب از سرش گذشته Tit for tat این بـه اون درون cost an arm and a leg…..خیلی گران It’s my treat (نوبت منـه (که حساب کنم High Five or Up Top بزن قدش

I wish the best for you

بهترینـها رو به منظور شما آرزو مـی کنم

I wish you many years of happiness

سالهای شاد بسیـاری را به منظور شما آرزو دارم

Heartiest congratulations

صمـیمانـه ترین تبریکات

as easy as ABC

it’s a piece of cake

It’s duck soap

براحتی آب خوردن

منبع: www.majazionline.ir

my hands are tied

دست و بالم بسته

hit the roof

از کوره درون رفتن

Pig Out

زیـاد خوردن و سریع خوردن

Pedal to the metal

با تمام سرعت رفتن مخصوصا هنگام راندن ماشین

منبع: www.majazionline.ir

I buy it

من قبول دارم

وقتیی چیزی بـه شما مـیگه و شما باهاش موافقی مـیشـه از این استفاده کرد

Top of the World

بهتر از این نمـیشم

you’re on your own

خودتی و خودت

Let it go

بی خیـالش شو

you’re a complete idiot

تو یـه احمق بـه تمام معنا هستی

you’re crowding me

داری باعث مـیشی سردرد بگیرم

This is the limit

دیگه شورش درون اومده

I misjudged you

دربارت اشتباه مـیکردم

Hit the bricks

بزن بـه چاک

Make a big deal about something

از کاه کوه ساختن

It was so gross

خیلی خفن بود

منبع: www.majazionline.ir

jack of all trads and master of none

همـه کاره و هیچ کاره

walk on eggs

ریسک

Back down

از خر شیطون پایین بیـا

It’s apples and oranges

هری بجای خودش

easy come easy go

باد اورده را باد مـیبرد

under a cloud

مظنون بودن- مورد بد گمانی بودن

منبع: www.majazionline.ir

to stab one’s in the back

خنجر زدن

Fair weather friend

رفیق نیمـه راه

Long story short

خلاصه کنم

Get to the point

برو سر اصل مطلب

They are a perfect match اونا خیلی بـه هم مـیان

Don’t get fresh with me پررویی نکن

That’s good stuff چیز خوبیـه

Tie the knot ازدواج

Kick The Bucket مردن

stick to your guns روی حرفت وایسا

keep your back covered کار از محکم کاری عیب نمـی کنـه

i am of a quiet few friend من بیشتر از اونچه کـه فکر مـیکنی دوست دارم

Have fun for me بجای منم خوش بگذرون

Let me have my say! بذار حرفمو ب

You have my word بهت قول مـیدم

business is business حساب حسابه کاکا برادر

I salute you درود بر شما

He/she is cold fish ادم بد عنقیـه

I can handle it مـی تونم از پسش بر بیـام

منبع: www.majazionline.ir

I’m gonna level with you مـی خوام باهاتون روراست باشم

Do your best تمام تلاشت رو

I’m starving بدجوری گشنمـه

I wasn’t born yesterday موهامو تو آسیـاب سفید نکردم

call the shots حرف اول زدن

Don’t be a drip لوس نشو

I have extra mouth to feed یـه شکم دیگه رو هم حتما سیر کنم

sound fair? منصفانـه است؟

Make a hole راه رو باز کنید

Get rid of him/her از شرش خلاص شو

Damn straight کاملا درسته

cut it out تمومش کن

break it up تمومش کن

curiosity killed the cat فضولی موقوف

catch my eye چشممو گرفت

It’s not my taste باب مـیلم نیست

have your cake and eat it : هم خدا هم خرما را خواستن

منبع: www.majazionline.ir

Play it cool خونسرد رفتار ، عادی رفتار

You’re a disgrace تو مایـه آبروریزی هستی

What’s done is done کاری کـه شده دیگه شده

your guess is as good as mine منم بـه اندازه تو مـی دونم

Their defense was found wanting. معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران (be found wanting) : بـه اندازه ی کافی خوب نبودن / خیلی مناسب نبودن

برات آرزوی موفقیت مـی کنم I cross my fingers for you

هر و ناکسی مـی دونـه every Tom dick and Harry knows طرف دستش کجه he has got sticky finger جو گیر نشو don’t carrid away سوختن و ساختن Bite the bullet زندگی رو چرخوندن (اقتصادی) make ends meet سراپا گوشم I’m all ear بلا نسبت دوستان present company excepted هندونـه زیر بغلی گذاشتن lay it on چشماتو درویش کن evert your eyes آس و پاس شدن. دار و ندار خود را باختن LOSE ONE’S SHIRT خربزه خوردن و پای لرز نشستن FACE THE MUSIC خون دل خوردن Bite the bullet خودخوری Beat up on yourself ایول، دمت گرم Right on

Ok, now give! …………….………….…………خوب بنال ببینم!

I’ll teach you! ……….….………..…….حالا بهت نشون مـیدم!

Quite a party! …………………….…………عجب مـهمانی ای!

It was heaven! …..…….…………….……………….محشر بود!

There is a dear! …………….……..………..….…..قربونت برم!

Mind how you go! …….………….………مواظب خودت باش!

My foot! ………..………….…چه مزخرفاتی! ، چه جفنگیـاتی!

It’s a matter of sink or swim! ….مسئله ی مرگ و زندگی است!

Be quick about it! …………….………..…………….لفتش نده!

Sugar! …………………………….…………………….گندش بزنن!

Hang him! …………..…………….…………………….گور پدرش!

Don’t pick on me! ………………….…………………….گیر نده!

Like fun! …………….……………! تو گفتی و من هم باور کردم

After a fashion ……….……..….…………..همچین بگی نگی!

Go for it! ……………………..….بگیرش! ، ولش نکن! ، بزنش!

You can’t milk a bull …………….هی مـیگم نره مـیگه بدوش!

That’s the end! …………………..………… همـینو کم داشتیم!

Over my dead body! ………..…………………….کور خوندی!

He’s slow on the draw! ………….………دوزاریش کج است!

It’s all over and done! ……..………….……..کار تمام است!

The die is cast! ………….……..……………کار از کار گذشته!

It’s all a fiddle! ………….……………… همـه اش کلک است!

Don’t rub it in! ……..……………………اینقدر بـه رخ ما نکش!

I see ………………………………………………………..که اینطور!

What’s cooking! ………………….………….………قضیـه چیـه؟!

I stand corrected. …………….اشتباه خود را قبول مـی کنم!

He’s not all there! …………….……سیمـهایش قاطی است!

I swear it! ………………………….…………..قسم مـی خورم!

That’s a good fun! ………………….……….قصه ی قشنگیـه!

Mark my words! ……یک روز خودت مـی فهمـی! یـادت باشـه!

Cross my heart! …………..!به شرافتم قسم! این تن بمـیره

He’s not the man for that! ………………….این کاره نیست!

Point taken! …………………………………….………قبول کردم!

Use your loaf! ……………..……………کله ات را بـه کار بینداز!

Go fly your kite! ……….…………..سرت بـه کار خودت باشـه!

Please yourself!.. هر کاری دلت مـی خواهد ، بـه من چه!

None of your cheek! …..………….فضولی اش بـه تو نیومده!

Steady! …………………………..………….حرف دهنت را بفهم!

Your wish is my command……..…….……شما امر بفرمایید!

You’re a one! …………………..………عجب ناقلایی هستی!

I’m not a mind reader! ……….…………علم غیب کـه ندارم!

None of your concern! ……………………….فضولی موقوف!

That’s torn it! ………………..……………همـه چی ضایع شد!

Don’t ride the high horse! ……..….از خر شیطان پیدا شو!

Forget it! …………………….……………شد کـه شد بـه جهنم

Hop in! ………………………….……………سوار شو! بپر بالا!

Our eyes met! ………….……………چشمانمان بـه هم افتاد

منبع: www.majazionline.ir

The deal fell through معامله جوش نخورد

Drop the ball :‌ اشتباه و در مسولیت خرابکاری

Run along ! : برو پی کارت / بروید پی کارتون

It is good fishing in troubled waters. :‌ از آب گل آلود ماهی گرفتن

I am on my beam-ends till Friday. (on your/its beam-ends) : درون مضیقه / بی پول

Two brothers are as different as chalk and cheese. (Also : like chalk and cheese) : کاملا متفاوت بودن

be at a loss to do sth/for sth : درون برابر انجام کاری درماندن/عاجز شدن

He will be up and about / up and doing in no time. : سلامت خود را بازیـافتن / حالی خوب شدن

He blew hot and cold. : مردد/دودل بودن – این پا و آن پا

to cement their relationship/ محکم رابطه

What’s the matter? Cat got your tongue? موضوع چیـه؟ موش زبونت رو خورده؟ – چرا حرف نمـی‌زنی

put/bring an end to yourself/your life/it/ sth : خود را کشتن

your head is in the clouds. ( have your head in the clouds) : درون ابرها سیر / تو عالم هپروت بودن / دل و فکر جای دیگری بودن

His latest movie looks set to break new/fresh ground. : کار نویی / ابتکار

thin on the ground : ‌ محاوره : کمـیاب/نایـاب بودن thick on the ground : محاوره : فت و فراوان بودن ( Also: a dime a dozen [American English informal] / [British Equivalent] ten a penny)

Here is the list of names, for what it’s worth. : محاوره : خوب یـا بد / دعست یـا غلط / بدرد بخور یـا نـه

stand/keep/hold your ground : ‌تسلیم نشدن / عقب ننشستن / کوتاه نیـامدن / سر حرف و تصمـیم خود ایستلدن

play a prank on sb :ی را فیلم /ی را دست انداختن

a bird in the hand (is worth two in the bush) : سیلی نقر بـه از حلوای نسیـه

pop it out! بگو دیگه

منبع: www.majazionline.ir

There are limits to my tolerance: ظرفیت من هم حدی داره

I was pleased to see the back of him ! : آخش رفت / از شرش خلاص شدیم ( be glad/sorry/pleased … to see theback of sb/sth)

He is gone up in the world a bit since I knew him at college. : پیشرفت/ترقی (go/come up) – come/go down : بعد رفتن/تنزل

What is the good/use of sth/hurrying? : فایده/حسن کاری/عجله چیـه؟

She’s fine now, but it was touch-and-go for a while. : موقعیت/ بیماری … : نامعلوم/نامشخص بودن

I’ll have my work out cut to get there by 9. : (have/get your work cut out) تقلا /جان کندن

He thinks his life is coming apart at the seams. : درون حال از هم پاشیدن

The meal was nothing special. : غذا معمولی بود/ جالب نبود

put your back into it/sth : تمام هم/نیروی خود را صرف کاری * If we really put our backs into it, we could finish today.

There was no room for error / جایی به منظور اشتباه وجود نداره

head or tail شیر یـا خط

sth does sb a/the world of good : محاوره : برایی خیلی خوب بودن

sth be/rests on sb’s shoulders : مسول چیزی / کاری بودن

break the back of sth / the job : کمر چیزی را شکستن

occupy the middle ground between : مـیانـه رو بودن sit/be on the fence :‌ بیطرف ماندن / دخالت ن

burn / raze sth (down) to the ground : ساختمان / شـهر… :‌ با خاک یکسان

why did you slam the door? /چرا اینقدر درون رو محکم بستی؟

you are a curse/ آدم بدقدمـی هستی

be in sb’s good books /// in sb’s bad/black books : مورد لطف . بی مـهریی بودن

it’s just over my head/ چیزی بـه عقلم نمـیرسه

there must be a diving point to all this/ حتما خواست خدا بوده

throw good money after bad : ضرر روی ضرر / پشت سر هم پول باختن

I’m telling this for your own good/safety/benefit etc. : بـه نفع… خودت بودن

I’ve had your coat cleaned- It is (as) good as new now. ( Als like new) : نوی نو شدن / مثل روز اول شدن

be ay a loose end / be at loose ends : ول گشتن / بلا تکلیف بودن / بی کار بودن

clip sb’s wings : بال و پری را چیدن / محدود

Hang on ! I’ll be ready in half a minute/second. : فوری آماده شدن

go/drive/run like the clappers : مثل برق رفتن

cut the ground from under sb’s feet : نقشـه هایی را نقش بر آب

It is no exaggeration to say (that) : اغراق نیست اگر بگم

know better than to do sth / … than that … : عاقل تر بودن / گول حرفی را نخوردن * He knows better than to judge by appearances.

give yourself airs / put on airs : فخر فروختن / خود را گرفتن

Fast bind fast find. : درون خونت رو ببند همسایتو دزد نکن

Better be safe than sorry ~= مالتو سفت بگیر همسایـه ات را دزد نگیر

منبع: www.majazionline.ir

how dare you question my decision?/ چطو جرات مـیکنی رو حرف من حرف بزنی؟

I have sympathy for him/ دلم براش مـیسوزه

It would be wise of you to do sth/ ….. بـه نفع شماست که

No snitching/ چغلی نکن

I love you, don’t ever doubt my sincerity/ من عاشقتم، بـه عشق و علاقه من شک نکن

Praise the lord/ thank god/ خدا رو شکر

I’ll go and eat dog food/ حاضرم بـه هر ذلتی تن درون بدهم ولی این رفتار با من نشـه

don’t get me wrong/ درباره من اشتباه برداشت نکن

Please give a warm welcome to sb/ یـه کف مرتب بـه افتخار (یـه نفر) بزنین

He is wet behind the ears دهنش بوی شیر مـیده

We all share in ur grief / ما همـه درون غم شما شریک هستیم

I’ll show you ! : تهدید:‌نشونت مـیدم / ثابت مـیکنم که

By virtue of the authority vested in me … : نظر بـه اختیـاراتی کـه به بنده تفویض شده

gather/collect dust : خاک نشستن / گرفتن Her old trophies were collecting dust on the shelves.

be under house arrest : درون خانـه خود زندانی شدن و تحت نظر بودن

Nothing more occurs to me. : چیز دیگری بـه نظرم نمـی رسد

This is not my idea of pleasure/fun/sth. : بـه نظرم این تفریح نشد Chocolate milk and a piece of cake is not my idea of dinner.

fall in love at first sight/glance :با یک نظر عاشق شدن

My treat ! : درون خوردن و … :‌ مـهمان من * Let’s go out to lunch – my treat.

the pleasure is all mine/ باعث افتخار و خوشحالی بنده است

he drove us in to it/ اون مارو تو این دردسر انداخت

how the hell are you?/ چطور مطوری؟(گویش خیـابانی).ا

Not a peep out of you !: نفست درون نیـاد

huff and puff : هارت و پورت

to the last gasp / breath : که تا آخرین نفس

follow / carry out to the letter : نعل بـه نعل اجرا

look fondly at sb : با نظر خریداری بهی نگاه

منبع: www.majazionline.ir

It is uppermost in my mind. : مد نظرم هست

Life is not always a bed of roses / a bowl of cherries. : زندگی همـیشـه بر وفق مراد نیست

Nature Calls (or Call of Nature) ….. حتما برم دستشویی

Everything is coming up roses ” or “everything in the garden is rosy” …. همـه چی مرتب و رضایت بخشـه

Let Sleeping Dogs Lie …. گذشته ها گدشته، دوباره قضیـه رو پیش نکش

look before your leap … گز نکرده پاره نکن (قبل از عمل فکر کن

Wot r u ,Eight ? بچه شدی !؟

you should have fought him back! حتما جوابشو مـی دادی

I’d like to stand up for what I believe/ دوست دارم سر حرفم بایستم و ار اعتقاداتم دفاع کنم

you left me no choice/ دیگه راهی واسم باقی نذاشتی

stick to the subject/ از موضوع خارج نشیم

Take a hike/ برو پی کارت

I just happened to be there/ بر حسب اتفاق منم اونجا بودم

lets not bullshit each other./ بیـا شرو ور تحویل هم ندیم

you have a way with him. رگ خوابش را بدست آوردی

it’s for grown ups/ این مال بزرگترهاست

to get some attention جلب توجه

you should be proud of that احسنت/بارک الله/ تو حتما به عملت افتخار کنی

sorry, I have a lot on my mind. خیلی افکارم مغشوش است

I’m in a good shape درون شرایط خوبی هستم اقتصادی: وضع مالیم خوبه/ درسی: درسامو خوب خوندم/ ورزشی: رو فرم هستم

“I’ve got knots in my stomach ” or “My stomach is in knots about…” دلشوره داشتن

Cat got ur tongue? / گربه زبونتو خورده؟

Get it off your chest / خودتو خالی کن

go/fly off at/on a tangent :موضوع را عوض / از این شاخه بـه آن شاخه پ

all the world and his wife : همـه از بزرگ و کوچک و پیر و جوان * There was no escape on our beach holiday ! all the world and his wife were there !

call sth into play : بـه کار/راه انداختن

That is the way/how the cookie crumbles. : محاوره: آش کشک خالته / همـینـه کـه هست

منبع: www.majazionline.ir

It matters little. : چندان اهمـیتی ندارد

Fine words fill not he belly. : با حلوا حلوا گفتن شکم سیر نمـی شود

put/set/turn/give your mind to sth: تمام فکر و ذکری چیزی بودن / تمام توجهی معطوف چیزی شدن

When good cheer is lacking, our friends will be packing. : فربون بند کیفتم که تا پول داری رفیقتم

call / ئbreak a flag of true : اعلام / شکستن آتش بس

You need your head(s) examined. (Also : need to have your head(s) examined): محاوره: عقلی پاره سنگ برداشتن

Sorry I was dead to the world. : درون خواب سنگین/عمـیق بودن

He is loaded. : خیلی پولدار

The news spread like wildfire. :اخبار / شایعه : مثل برق/به سرعت پخش شدنش

I pity you if وای بـه حالت اگه

drop sb like hot potato مثل …. انداختنش بیرون

are you in game? پایـه اش هستی؟

roll up your sleeves آستین بالا زدن درون فرهنگ انگلیسی این کار یعنی با جدیدت مشغول کار شدن

peanut money:پول بخور و نمـیر

You touch so much as one hair of my son’s head…… اگه یـه مو از سر پسرم کم بشـه

don’t breath a word. خفه شو

on the other hand بـه بیـان دیگر

Money begets money.: پول پول را پیدا مـیکند/ درمـی آورد

That sort of thing really gets (right) up my nose. : عامـیانـه: کفری را درآوردن /ی را کلافه

Take/get the bit between the teeth //// pull socks up //// roll sleeves/trousers up : آستین همت را بالا زدن

jump with sb’s humor: با خلق و خویی کنار نیـامدن

She got the job under/on false pretences. : با ادعای دروغ و دوز و کلک

find favor with sb / find favor in sb’s eyes / win sb’s favor : محبت / نظر موافقی را جلب /// مورد تاییدی قرارگرفتن

Give sb a knuckle sandwich: با مشت زدن

put/lay your head on the block. ( Also: It’s my head that is on the block.) : ریسک

Don’t hang up on me. I need to talk to you. : با عصبانیت:‌گوشی رو قطع نکن

Your guess is as good as mine. : منم بیشتر از تو درون جریـان نیستم / نمـی دونم

What the heck: بـه جهنم (جهنّم ضرر

A stitch in time saves nine

کاری کـه سر وقت انجام داده بشـه از کار بیشتر بعد ان جلوگیری مـیکنـه

set/get/keep/start the ball rolling: کاری رو شروع

He is barely on speaking terms with his father. : زیـاد با پدرش خوب/جور نیست He was not on speaking terms with his brother or sisters.

have a soft spot for sb/sth : بهی / چیزی علاقه داشتن

make mincemeat out of sb / قیمـه قیمـه

منبع: www.majazionline.ir

Practise what you preach. : بـه آنچه بـه دیگران توصیـه مـیکنی خودت عمل کن

They served coffee of a sort/of sorts. : قهوه دادند آن هم چه قهوه ای / مثلا قهوه

My heart quailed. : دلم ریخت

raise sb’s hackles / make sb’s hackles rise : خشمـی را برانگیختن

Everything/Nothing is going/has gone right. : اوضاع روبراه بودن یـا نبودن

blow/dash your OR sb’s brains out : کشتن با شلیک درون سر

beat/rack/cudgel your brain(s) // beat your brains out : بـه مغز فشار آوردن

pin sb down : ازی حرف کشیدن / از سنگ حرف کشیدن

fly/go out (of) the window : محاوره : از بین رفتن / بر باد رفتن / نقش بر آب شدن

He has a lot of pull. : آدم بانفوذی است

Be careful not to breathe a word. : حرفی نزدن

The police officer took down the car number. : افسر پلیس نمره ی ماشینو برداشت / یـادذاشت کرد

My English is a bit rusty. : انگلیسی ام نم کشیده

she wears the pants in the house

خانـه توسط خانوم اداره مـیشـه

I’m feeling puny انگاری سرما خوردم

shoe makers son runs barefoot

کوزه گر از کوزه شکسته آب مـیخوره

matricide / patricide مادر کشی/ پدر کشی

to leap a head of pack :گوی سبقت را از رقبا گرفتن

ease sb into sth: بـه پذیرش چیزی ترغیب ease out : وادار بـه ترک

I’m a hard-liner تندرو ( از نظر سیـاسی

I give you full marks for that. [ full marks to somebody (for something)]: نمرت بیسته / مرحبا / آفرین

‘How are things?’ ‘Fine! Couldn’t be better.’ : بهتر از این نمـیشـه

you don’t say! / You don’t mean that !: نـه بابا، جدی مـیگی

He meant well. : منظورش / نیتش خیر است

like water off a duck’s back : انتقاد و اخطار و توبیخ هیچ تاثیری نداشتن

She took to dancing like a duck to water. (take to something like a duck to water): چیزی رو خیلی راحت یـاد گرفتن

get somebody’s goat / get on sb’s nerves: اعصابی رو داغون / خرد

sweet old days :یـاد اون روزا بخیر

Stop aging! پیر نشی

Don’t sell yourself short! خودت را ارزون نفروش

The other way round! دقیقا برعکس

swear by s.th = have faith in s.th سر چیزی قسم خوردن I know many people swear by it, but i can’t believe!

take a hike=sling your hook(BR infm)=برو گمشو

منبع: www.majazionline.ir

party is over when the fat lady dances !

وقت گل نی

I have a bone to pick with you

از شما گله دارم

we’re not out of the woods yet!=خطر هنوز کامل رفع نشده

chicks fight =دعوای زنانـه

Eat high off the hog: غذای گران خوردن

In my humble opinion … : درون نظر حقیر / اگر جسارت نباشد حتما بگویم که

Peel out / punch it / floor it / put the the pedal to the metal : ماشین:‌گازشو گرفتن / سرعت گرفتن و دور شدن

Fall / drop in/into your lap : بـه آسانی بدست آوردن / دستی افتادن That job is great. I didn’t even apply for it. It just fell into my lap.

Never fear! / I fear not ! : Don’t worry نگران نباش

It’s none of your business اصلا بـه توربطی نداره

count your blessings. :‌ شکر بخاطر چیزهایی کـه خدا بهی داده و ناراحت نشدن بخاطر چیزهایی کـه نداده

Lose count (of Sth /Sb) : حساب چیزی ار دست دررفتن

be (well) versed in something : درون امری کاملا وارد بودن He is well versed in the art of diplomacy.

have an ace up your sleeve : ورق برنده درون آستین داشتن

منبع: www.majazionline.ir

Have got / wear sth inside out : لباسی رو برعپوشیدن

By no manner means (Also Not by any manner of means ) [ BRE spoken formal ] : بـه هیچ وجه من الوجوه

views / opinions / plans tec. carry much weight ( with sb ): اهمـیتی / وزنی / اعتباری داشتن

U LOST ME=متوجه منظورت نمـیشـه، تو باغ نیستم

be cut out for sth = به منظور کاری یـا چیزی ساخته شدن

Rock bottom prices = پایین ترین قیمت ممکن

Look blue = خیلی غمگین بـه نظر رسیدن

A dime a dozen = صد که تا یک غاز

Put it on sb’s tab = بـه حسابی گذاشتن

Burst sb’s bubble = تو ذوقی زدن (کسی را نا امـید

Screw sth up = افتضاح بار آوردن-خرابکاری

it will be a fether in your cap :هر گلی زدی بـه سره خودت زدی

she has a memory like an elephant:اون خیلی با هوشـه

hit he jackpot: پول قلنبه ای بـه جیب زدن / لاتاری برن / قمار بردن

Live and learn. : زگهواره که تا گور دانش بجوی / اطلبو العلم من المـهد الی اللحد

So much foe that ! : این هم از این ! / این کـه از این

So much the better ! : چه بهتر

It wasn’t so bad as last time. : بـه بدی دفعه پیش نبود

Looks are deceiving =ظواهر فریبنده هستند

God helps those who help themselves. :از تو حرکت از خدا برکت

It’s not rocket science = مگه مـیخوایم موشک هوا کنیم! (کار شاقی نیست

Go blank = مغزی کار ن،یک مرتبه همـه چیز را فراموش

upon/on my word ! : بـه شرافتم سوگند / قول مـیدهم

Hackney mistress, hackney maid. : مادر ببیت، بشناس

It doesn’t matter when you go. : هر وقت بروید رفته اید / مـهم نیست کی بروید

A propitious/favorable breeze/wind : بار شرطه / موافق ای باد شرطه برخیز / باشد کـه باز بینیم دیدار آشنا را

Call in sick : مرخصی گرفتن با زنگ زدن بـه محل کار بعلت بیماری شدید

At a price : خیلی گران/ بـه قیمتی گزاف /// You can buy strawberries all year round, but at a price

drive/send sb up the wall/out of their mind :محاوره :‌کسی را دیونـه / پاک عصبانی

I need sb / sth like a hole in the head. : هیچ نیـازی بهی / چیزی نداشتن

I don’t give a rat’s ass about it(not polite):من بـه ان اهمـیتی نمـی دهم

money doesn’t grow on trees =پول کـه علف خرس نیست

extension lead: سیم سیـار

No offence? = دلخور کـه نشدی؟

منبع: www.majazionline.ir

I set you up = گولت زدم

Keep me out of this = منو قاطی این ماجرا نکن

Ruffle sb’s feathers :کسی را برآشفتن

Be up the (shit) creek without a paddle. ( not polite) : عامـیانـه : تو مخمصه بودن

He is (as) good as gold. :مثل یـه دسته گل بودن / خوب بودن / خوب رفتار

be tearing your hair out (BRE) : بشدت کفری بودن / خود را جر I’ve been tearing my hair out trying to get done in time.

You could have knocked me down with a feather. : از تعجب خشکم زده/ماتم بود /// دهانم وا مانده بود

not take/pay a blind bit of notice : هیچ توجهی ن / گوشی بدهکار نبودن

not take/pay a blind bit of notice : هیچ توجهی ن / گوشی بدهکار نبودن

clam up: محاوره : حرف نزدن / دم نزدن / ساکت ماندن

a cog in the machine/ wheel :ی مـهره ی ناچیز درون دستگاهی بودن

The exam was much harder than I had bargained for. : سختتر از انتظار ما بودن

He was always the odd one out at school. (the odd man/one/woman out) : با دیگران فرق داشتن

drive sb to distraction : که تا حد جنون و دیوانگیی را اذیت و ناراحت

Chances are slim: هیچ شانسی نیست

Carry the can (for sb/sth) ///// be left holding the bag/baby :به آتش دیگری سوختن / بخاطر دیگری سرزنش شدن

What a hothead ! :آدم عجول

He’s always flashing his money around. : پول و چیزی را بـه رخی کشیدن (Also Show sb/sth off)

You are such a slowcoach (BR) / slowpoke (AME).: فحش و محاوره : آدم تنبل / فس فسو

get on the wrong/right side of sb :کسی را ناراحت / خوشحال * I wouldn’t like to get on the wrong side of her.

rags to riches : از فرش بـه عرش رسیدن

rolling in money : تو پول غلط زدن

Contraries do not meet! کوسه و ریش پهن

Spend money like Water!مثل ریگ پول خرج

Good old days : یـادش بخیر

There’s no time to spare: وقتی به منظور تلف نداریم

It’s your concern =مشکل خودته

The blame falls on me = تقصیر منـه

Get / grow / become maudlin : احساساتی شدن / گریـه

I got into a rear-ender on the way to work. (rear-ender) : تصادف ماشین: بـه ماشین دیگه زدن

He / She / It ain’t all that. : همچین آش دهن سوزی هم نیست OPP. : He thinks he is all that.= to be very impressive or attractive

I saw the police coming and legged it down the road. (leg it) : محاوره : دررفتن / فرار

on the same wavelength زبان هم را خوب فهمـیدن،هم فکر بودن

i am as i am

همـینم کـه هستم

wheels within wheels:کاسه زیر نیم کاسه

barking dogs seldom bite= از آن نترس کـه های وهوی دارد از آن بترس کـه سر بـه توی دارد

“Nobody blames you.” “I should hope not.” : نگران نباشی بخاطر اشتباهت شماتت نمـیکنـه. امـیدوارم نکنند

We shall never hear the last of this. : حرف درون این باره تمامـی ندلرد / این قصه سر دراز دارد

I’ll do it if it is the last thing do. : اگر سرم هم برود این کار را مـی کنم

life is dealing and willing =زندگی بده بستونـه

excuze me for my french: بی ادبی من رو ببخشید

منبع: www.majazionline.ir

pay lip service شعار ، حمایت تو خالی

Pleas exuse my back ببخشید پشتم بـه شماست

I am pulling your leg: دارم باهات شوخی‌ مـی‌کنم

Poor by condition, rich by ambition هر مـیمونی زشت ترست ، بازیش بیشتر است

Put it down to bad luck اینو بـه حساب بدشانسی بگذار

first come , first served: آسیـاب بـه نوبت

make sense : منطقی بـه نظر مـی رسد

what a chick بچه پررو

You blew it خیت کاشتی

Go fly a kite برو پی کارت

rest assured:خیـالت راحت باشـه-مطمن باش

as God is my witness :خدا شاهد

Beyond of all doubt. تردیدی نیست

nation of Zombies!ملت بی خیـال

he was already living on borrowed time. عمری دوباره از خدا گرفته

at precisely 11 am: راس ساعت یـازده صبح

heart- wrenching! جگرسوز

I was about about to die! داشتم مـی مردم

To Him we shall return!بازگشت همـه بـه سوی اوست ، انا الله و انا الیـه راجعون

you are at the see:یعنی تو تو باغ نیستی

Pass the buck گردنی انداختن

I had a wonderful opportunity, but I muffed it فرصت‌ بسیـار خوبى‌ داشتم‌ ولى‌ خیطى‌ بالا آوردم

A shifty character / An artful person : آدم هفت خط

No way:عمرا -بی خیـال

honest mistake:اشتباه غیر عمدی

home wrecker :خونـه خراب کن

It’s no use crying over spilled milk آب رفته بـه جوی باز نمـی گرده

It is like talking to a brick wall.: مثل اینکه دارم با شما حرف مـی! / انگار دارم با دیوار حرف مـی

once in a blue moon : خیلی بـه ندرت

tell tale : زیراب زن

Two wrongs don’t make a right. :بدی رو با بدی جواب نده / نباید جواب داد

You are telling me !: محاوره: یعنی خودم نمـی دونم! / مـی خوای بگی خودم نمـی دونم

It’s difficult to digest!درکش خیلی سخته

Alas for me!خاک عالم بر سرم

Good for ill —> هرچه باداباد ، هرچه مـی خواهد بشود

let the cat out of the bag=دسته گل آب دادن

marked time=

the tongue of blame! زبان طعنـه

act your age : مطابق سنت رفتار کن

are you shitting me ! !بچه خر مـیکنی

What a pity !چقدر حیف

Don’t let on that!! موضوع رو لو نده

knock/hit sb for six:ی را بیچاره /ی را از پا درآوردن

bide your time : منتظر فرصت بودن

It’s a real turn-up for the book(s). : این رو حتما تو تاریخ ها نوشت / عجب رویدادی

My heart bleeds for sb: دلم برایی کباب شدن

His name/memory lives on. : یـاد و خاطره …. باقی ماندن

“What’s for dinner?” “Wait and see.” : دندون رو جیگر بذار

You are/get too big for your boots. : خیلی مغرور بودن

ave/get sth under your belt: با وجود/ با…سال تجربه/ با…که زیر سر دارد

at cross purposes : با مقاصد/اه مختلف

I’m going to bed.I’m wiped/wiped out/pooped (out)/exhausted. : خیلی خسته بودن

make no bones about (doing) sth: تردید بخود راه ن/ ملاحظه ی هیچی رو ن

are you itching for trouble?تنت مـیخواره

pull the rug/carpet (out) from under sb’s feet : محاوره:پشتی را خالی / جمایت خود را ازی دریغ داشتن

count your blessings that she’s not pregnant.برو خدارو شکر کـه حامله نیست

What’s with you? / What’s bothering you? / What’s eating you?: چرا ناراحتی؟ / چی شده؟

-Is there any gravy left? -sorry! fresh out! چیزی از آب گوشت مونده؟ – شرمنده همـین الان تموم شد

I think that boy, second to the last was mulatto.گمونم پسره یکی مونده بـه آخری دورگه باشـه

I’m not your beck and callمن غلام حلقه بـه گوشت نیستم

It serves you right! !وقتی اتفاق بدی واسه طرف مقابلت افتاده باشـه) حقته

I’m your man= you can count on me: مـیتونی رو من حساب کنی

friend in need is a friend indeed: دوست آنست کـه گیرد دست دوست درون پریشان حالی و افسردگی

He that endureth to the end shall be saved. (old) : پافشردی بردی

منبع: www.majazionline.ir

any one knows the translation of this idiom? خدا خر مـی شناخت کـه شاخ بهش نداد

Tom’s first marriage to Stella is ancient/past history. : گذشته ی فراموش شده

I’ll finish digging that hole tomorrow,Jack. Right now, I am all in. (be all in) : خسته و کوفته

you can not get blood from a stone/turnip: روغن از دستش نمـی چکه

You are wearing well-only a few grey hairs ! : خوب ماندن

chance your arm/it ///// take the plunge/a risk : محاوره : دل بدریـا زدن

You look fishy مشکوک مـیزنی

Keep your shorts/pants on : هل نکن بابا اومدم

to draw blank : بـه یـاد نیـاوردن

be a sitting duck : هدف آسونی بودن

For good measure : کار از محکم کاری عیب نمـیکنـه

You are in way over your head : خیلی دیگه از حدت جلوتر رفتی

To be no match for someone : درمقابلی جوجه بودن

Toot one’s horn : از خود تعریف

Chew the cud: کار بیـهوده انجام دادن، سماق

Pull the curtain on sth : چیزی رو تمام

Weakest dogs bark the loudest : مـیمون هرچه زشت تره ادا هاش بیشتره

I was embarrassed to death از خجالت مُردم

Thank you for pointing that out ……….. ممنون کـه به این نکته اشاره کردید

if my mind serves me right: اگر ذهنم یـاری کنـه some things slipped in my mind: I forgot some things some thing slipped my attention: از چشمم دررفت stick some things in your mind: بعضی چیز ها را بـه خاطر بسپار

boill it down:خلاصش کن

goes (right/clean) out of my mind:پاک یـادم رفت

you’re born to do this: واسه اینکار ساخته شدی

he’s not into you:ان بـه تو علاقه ای نداره

NOw you know:حالا کـه فهمـیدی (وقتیی مـیگه من نمـی دونستم

Don’t let him persuade you – stand / keep / hold your ground: سر حرف و تصمـیم خود ایستادن

be in convulsions : خنده ی روده بر کننده

منبع: www.majazionline.ir

It was a relief : دلم خنک شد

alls well,that ends well:جوجه رو آخر پائیز مـیشمرند آن خوش هست ای جای کـه فرجامش خوش است

lets go dutch=هر سهم خودش را بدهد

dont make a fib!= خالی نبند

I’ve had it up to here ! : بـه اینجام رسیده است

by/from all accounts : بنا بر عقیده ی عموم

give sb a kiss of life : mouth-to-mouth resuscitation تنفس دهان بـه دهان

The tide turned. / turn the tide : بخت برگشتن

present company excepted(excluded) = بلا نسبت حضار، بـه استثنای حضار

What brings you here از این طرفا؟!؟

He is as green as grass هنوز بچه است/هنوز خام است

be on the last leg: قراضه شدن

Something went to dog……فلان چیز بـه فنا رفت

he always has s.th on his sleeve:همـیشـه یـه چیزی تو چنتش داره

fasten the lace:بند کفشتو ببند

You have got a nerve! واقعاً خیلی رو داری

No waves are made آب از آب تکان نمـی خورد

Come off it! ول کن بابا دست بردار چرت نگو

Rock your body بجنبون

Give in تسلیم شدن ،از پا درامدن

Short and sweet مختصر و مفید

Don’t take my words to your heart.حرفم و به دل نگیر

You can say that again!

!قربان دهانت !آی گفتی !آره والا !با حرفت صد درون صد موافقم

Her promises failed to materialize. وعده هایش جامـه ی عمل نپوشید

New things are gay. نو کـه آمد بـه بازار، کهنـه شود دل آزار

منبع: www.majazionline.ir

Make yourself at home اینجا رو منزل خودتون بدونید

You mean a world to me

تو به منظور من یک دنیـا ارزش داری

جملاتی به منظور گفتن شب بخیر Good night Sleep tight see you in the morning light

I haven’t got a bean آه درون بساط ندارم

why don’t u pop in? (to visit,to g0 somewhere for a sh0rt time) چراسری نمـیزنی؟

Well behavior and debonair human is really beautiful انسان خوش رفتار و متمدن واقعا زیباست

Dog days of summer گرم ترین روزهای فصل تابستان

i’ll beat myself up about it 4ever که تا ابد بخاطرش خودمو سرکوفت

Albert Einstein

The ladder of success is never crowded at the top بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست

Better to ask the way than go astray. پرسیدن عیب نیست،‌ ندانستن عیب است

He’s a bag egg: آدم بدطینت و بی صداقت

Hen-pecked husband مرد زن ذلیل

I respect my wife’s views, but i’m not a Hen-pecked husband

It’s not my cup of tea: ;;;;;;;;;;;; چیزی نیست کـه من بهش علاقه داشته باشم

All cats love fish but hate to get their paws wet هر گربه‌ای ماهی را دوست دارد اما از اینکه پنجه اش خیس شود بیزار است

After a storm comes a calm بعد از خشم پشیمانی است

Everyday is a new beginning هر روز یک شروع دوباره است

A picture is worth a thousand words تصویر از هزاران جمله گویـاتر است

Actions speak louder than words صدای عمل رساتر از حرف هست (به عمل کار برآید بـه سخندانی نیست

Absence makes the heart grow fonder دوری باعث علاقمندی مـی شود (دوری و دوستی

Take a leaf from someone’s book : ازی سر مشق گرفتن

To shout at the top of one’s lungs, با صدای بلند فریـاد زدن

your wish is my command شما امر بفرمائید

to bear too much bare handed…….با یـه دست چند که تا هندونـه برداشتن( چند کارو باهم انجام دادن

Follow your nose راه را بگیر و راست برو

He has a chip on his shoulders… اون آدم عقده ای است

eat humble pie بـه غلط افتادن he ate the dirt بـه غلط افتاد

Conscious pangs: عذاب وجدان

I can keep you up:مـیتونم درکت کنم

Push someone around : حقی را خوردن

My way is highway:حرف حرف خودمـه

drive sb crazy:ی را سخت عصبانی

on impulse بدون فکر،همـین طوری

مُچتو گرفتم: I catch your red hand Caught your red handed

Cheat on sb:بهى خیـانت

keep one’s fingers crossed :برایی آرزوی موفقیت

Fork it on! = رد کن بیـاد

nosey parker فضول باشی non of your cheek! non of your jaw! non of your concern! فضولی اش بـه تو نیـامده، فضولی موقوف

Necessity is the mother of invetion=احتیـاج مادر اختراع است

May it always remembered!یـادش بخیر

kiss/marry the gunner’s daughter : بـه توپ بسته شدن و تازیـانـه خوردن : تو فیلم های دزدان دریـای

keeping up with the jones.با آخرین مد گشتن

burn your fingers // get your fingers (badly) burned/burnt : چوب عمل خود را خوردن

make a (real) pig’s ear (out) of sth : محاوره : (کار/طرح) خراب / افتضاح در

have/make/take a stab at (doing) sth : تلاش به منظور انجام کاری و اغلب ناموفق

How time flies ! : چه زود گذشت / انگار دیروز بود

court danger/death/disaster …. : بـه استقبال خطر /…. رفتن

Thoughts are free. (proverb) : اول اندیشـه وانگهی گفتار ( Look before your leap.)

He won the lottery and he is really sitting pretty. [be sitting pretty] : درون بهترین شرایط قرار داشتن

know a thing or two (about sth) : از کاری سر رشته داشتن

منبع: www.majazionline.ir

have aد inkling of sth : احساس همدردی / از چیزی تصور مبهمـی داشتن

impugn sb’s honesty : زیر سوال بردن درستیی

keep sb in the dark (about sth) :ی را بیخبر نگه داشتن

That can’t be bad ! : ای بدک نیست

ram/force/thrust sth/ideas down sb’s throat : مطلبی یـا چیزی را بـه کله یی فرو بردن

no haggling! چانـه نزنید

i aint got no use for it بـه درد من نمـی خوره، مورد استفاده من نیست

Get off my back __ دست از سرم بردار

“there are not in line” آبشون توی یـه جوب نمـیره

He is giving me a hard time: روزگار منو سیـاه کرده

I am what i am, whats it got to do with you? همـینم کـه هستم، بـه تو چه؟

“play hookey from school” دزدکی از مدرسه درون رفتن

“im not ready for drastic to help” پیری نیستی کـه مراد بدی

“keep me laughing on a boat” ما رو کشت از خنده

“mark my word” بـه حرف من برس

Not be worth a damn بـه لعنت خدا نیرزیدن,مفت گران بودن Ex: his promise is not worth a damn thing!

Have a clear conscience وجدان آسوده داشتن/وجدان راحت داشتن Ex: I was able to answer his questions with a clear conscience.

never judge a book by its colour!هرگز از روی چهره قضاوت نکنید

“you get what you deserve!” هرچی لایق باشی مـیگیری

There is no room for complacancy: موردی به منظور غرور و خودپسندی نیست

both fun & game هم فاله هم تماشا

i’m at his throat مـی خواهم سر بـه تنش نباشد

to look women as a commodity –>به زن بـه چشم یک کالا نگاه

whose side are you on? طرف کی هستی؟

it’s beyond my wit عقلم قد نمـی دهد

help yourselves:از خودتون پذیرائی کنید

hungry as a wolf=روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد

If I get my hands on him; اگه دستم بهش برسه

منبع: www.majazionline.ir

He is not my cup of coffee!!اون درون حد من نیست

Gangway ! (spoken / interjection) : راه بدید / راه رو باز کنید

This story went over big with my kids. : تاثیر خوب گذاشتن / موفق بودن

It doesn’t add up. : داستان و … : جور درنیـامدن / معنی ندادن

take a tough line on/with sb/sth : punish severely بای برخورد جدی

Do you like travel? who wouldn’t?چهی دوست نداره

Promise someone the earth or moon __ وعده سرخرمن بهی دادن

to work one’s tail off = خیلی سخت کار

To be down to earth __ خاکی و فروتن بودن

Even if it rains or shine __ بـه هر قیمتی کـه شده کاری را انجام دادن

Don’t meddle yourself in my own affairs__ توکار من دخالت نکن

words fail me. : زبانم قاصر هست [spoken : I ... words fail me.]

swimming is his meat او عاشق شنا است

man proposes, God disposes انسان درخواست مـیکند و خدا مـیبخشد

you can’t whitewash the history : ننگ با رنگ پاک نمـی شود یـا نمـی تونی گذشته رو ماست مالی کنی

در این شغل توجه بـه جزئیـات ضروری است. Attention to detail is essential in this job

don’t beat around the bush! حاشیـه نرو

there is no living soul here: اینجا پرنده پر نمـی زنـه

words lead to words: حرف حرف مـیاره

fork it out ! رد کن بیـاد

Let him/her wait till the cows come home بگذار آنقدر بایستد که تا زیر پایش علف سبز شود

what’s the damage? چقدر شد؟/چقدر آب مـیخوره؟

while the cat’s away, the mice will play موش کـه چشم گربه را دور ببیند دم درون مـیآورد

It was stifling in there; I was glad to get out. اونجا خیلی خفه بود خوشحال شدم کـه بیرون آمدم

every tide has its eb زندگی فراز و نشیب داره

Don’t look a gift horse in the mouth دندان‌های اسب پیشکشی را نمـی‌‌شمارند

i was at my wits’ end عقلم بـه جایی نمـیرسید

to err is human بشر جایزالخطاست

men are all cut from the same cloth مردها سرو ته یـه کرباس اند

to pester on sb کنـه شدن

my advice to him was like water off a duck’s back پندهای مرا از یک گوش شنید و از گوش دیگر درون کرد

Cool as a cucumber آرام و خونسرد بودن My friend was cool as a cucumber when he was presented with an award

Thanks all the same درون هر صورت متشکرم

JUMP THE GUN انجام کاری یـا گفتن چیزی پیش از زمان خودش

My uncle dropped off a Christmas present for me early and I couldn’t wait to open it so I jumped the gun and opened it early

Stop playing innocent خودت رو بـه موش مردگی نزن

Better a bare foot than no foot at all بهتره کـه پا باشی که تا اینکه کلا پا نداشته باشی کاچی بـه از هیچی

Top of Form

Bottom of Form

Keep your shirt on صبور باشید

To Skate on Thin Ice ابلهانـه کاری را با ریسک و خطر زیـاد انجام دادن

This expression came from foolish people that skated on thin ice. They thought if they skated fast enough, the ice wouldn’t break… icon smile بیشمار اصطلاح و عبارات و تکیـه کلامـهای عامـیانـه و رایج زبان انگلیسی )

hit the jackpot یـه پول قلمبه بردن

chew someone out با یکی بد حرف بزنی و بشوری بذاریش کنار

Get Out of My Face از جلوی چشمم دور شو When someone is in your face and you think you might get angry, you could say, “Get out of my face,” to help prevent a fight or accident

Pig out Or Eat like a pig پرخوری

Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish هیچ مـی دانی، فرصتی کـه از آن استفاده نمـیکنی آرزوی دیگران است؟

I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

من کفش نداشتم و مدام شکایت مـی کردم. که تا اینکه روزی مردی را دیدم کـه پا نداشت

You were greatly missed جای شما واقعا خالی بود

The biter is sometimes bitten دست بالای دست بسیـار است

Blind as a bat کور

Without my glasses, I am blind as a bat بی عینک ، واقعاً کورم

Ants in the pants: احساس ناراحتی و ناآرامـی

Do you have ants in the pants or what? چیـه، کک توی بدنت افتاده؟ :

He/She is a time server اون نون رو بـه نرخ روز مـی خوره

Like I’m gonna (going to) believe it تو گفتی و منم باور کردم

Feel free to do so Or Don’t be shy تعارف نکنید

Wishes won’t wash dishes معنی جمله: با آرزو ظرف ها شسته نمـیشـه معادل پارسی: با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمـیشـه

It is better to light a candle than to curse the darkness بهتر هست که یک شمع روشن کنی بجای اینکه بـه تاریکی لعنت بفرستی

Cross Your Fingers: To hope that something happens the way you want it to. یعنی اینکه بشینی و امـیدوار باشی اونجوری کـه مـی خوای مـیشـه

Do you follow me? متوجه حرفام هستی؟

منبع: www.majazionline.ir

We are just two peas ما خیلی با هم تفاهم داریم

Since when? از کی که تا حالا؟ Ex: Since when do I get that important to you? از کی که تا حالا اینقدر برات مـهم شدم؟

The damage is done کار از کار گذشته

Feel the room جَو رو درک کن

You must have respect for your promises حتما بقول خودتان احترام بگذارید

Close your eyes to something

چشم پوشی

Button one’s lips

زیپ دهان خود را کشیدن

Get something off one’s chest

دل خود را خالی

Get up on the wrong side of the bed

از دنده چپ برخاستن

Give someone the cold shoulder

بای سرد برخورد

Stand on one’s own two feet

روی پای خود ایستادن

Open a can of worms

آتش درون لانـه زنبور

Scrape the bottom of the barrel

کفگیر بـه ته دیگ رسیده

Two heads are better than one

یک دست صدا ندارد

Keep something under one’s hat

تو دل خود نگه داشتن

A bad vessel is seldom broken

بادمجان بم آفت ندارد

White lie

دروغ مصلحت آمـیز

Fat Cat

مایـه دار

No hard feelings دیگه ناراحت نباش

Thanks all the same درون هر صورت متشکرم

get off my back

دست از سرم بزدار

dont give me that : خالی نبند

i am in hot water اوضام بیریخته.تو دردسرم

Who wears pants in your home? چهی درون خانـه ی شما رییس هست؟

that was a close shave :[slang خدا رحم کرد

try no to take your eyes off her سعی کن چشم ازش بر نداری

i am at your service من درون خدمت شما هستم

leave it to me بسپرش بـه من یـا اون با من

dont put words in my mouth حرف تو دهن من نزار

the engine packed up! ~ موتور از کار افتاد

منبع: www.majazionline.ir

To be head over heels in love.

یکدل نـه صد دل عاشق شدن

To break bread w I’m fed of with you:از دستت بـه اینجام رسیده

ith someone.بای نان و نمک خوردن

I’m fed UP with you = سیر شدم ازت Also: – I’m up to here with you = بـه اینجام رسوندی – I’ve washed my hands of you = ازت دست شستم – I’m done with you = مرا با تو کاری نیست دگر – I’ve had enough of your nonsense = باندازه ی کافی از دستت کشیدم – Enough is enough = بسمـه دیگه – You disgust me = حالم ازت بهم مـیخوره

Test the water. تمام جوانب رابسنج/ بررسی کن/ درون نظر بگیر

out with it! ~ اعتراف کن ، حرف بزن

The master of coin finds the money => عاقبت،جوینده یـابنده است

to rub on a raw nerve. سوهان روح بودن

Drink up! ~ که تا ته نوشیدن

what’s done is done ( کاریـه کـه شده

humans are able to mistakes::انسانـها جایزالخطا هستند

be in the loop (در جریـان کاری بودن ، تو بازی بودن

the apple of sb’s eye نور چشمـی

he was hopping mad ~ کُفرش درون اومده بود

Filthy rich ~ خرپول

to grown into a… ~ مبدل شدن به

to a man ~ که تا آخرین نفر

I can’t stand it نمـیتونم تحملش کنم

He always pulls the wool over his friends eyes.

او همـیشـه سر دوستانش شیره مـی مالد

Know-it-all = همـه-چیز-دان

a fly by night company ~ شرکت بی پروپا و قلابی شرکت هایی کـه طالب سود آنی هستند

mum’s the word ~ بـه گوشی نرسه،این سخن فاش ی نیست

hang on thereقوی باش

منبع: www.majazionline.ir

you perv me up …. داری منو دید مـیزنی

“shoo away” = چخ (سگ)؛ پراندن (مگس و پرندگان)؛ شو (بز و )؛ هی (اسب و خر و)؛ راندن “shoo away” = چخ (سگ)؛ پراندن (مگس و پرندگان)؛ شو (بز و )؛ هی (اسب و خر و)؛ راندن

a bad work man blames his tools. عروس بلد نیست بـه مـی گه زمـین کجه

wishes dont wash the dishes با حلوا حلوا دهن شیرین نمـیشـه

no by any manner of means ~ بـه هیچ وجه،به هیچ نحوی از انحا

a heart to heart talk ~ صحبت بی پرده و صادقانـه

you hit the nail on the head ~ زدی تو خال،درست حدس زدی،حدس صائبی زدی

I am out of my depth عقلم قد نمـیدهد , سر درون نمـی اورم

go fly on your sky برو پی کارت

Peeping Tom پسر چشم چران

hung up on someone بهی دل بستن

Curiosity killed the cat!!! فضولی موقوف

He can pull strings خیلی خرش مـیره)آدم کله گنده ایـه

Jack of all trades master of none:همـه کاره و هیچ کاره

It’s no skin off my nose ~ بـه من چه!،به هیج کجای من بر نمـیخورد

be good enough to sign here ~ لطفا اینجا را امضا کنید

words fail me…~ زبونم بند اومد،زبانم از بیـان آن قاصر است

he has a big mouth دهن لق است

he is a glutton for work خوره کاره

I couldn’t care less ~ ابدا” اهمـیت نمـیدهم،به من چه

he’s two timing his girlfriend! ~ بـه معشوقه اش! (دوست ش) خیـانت مـی کند

i was under the impression that… ~ چنین تصور مـیکردم که

work like a charm (magic) ~ درون یک چشم بـه هم زدن کار مـیکنـه ، مثل جادو هست

through and t keep a civil tongue in your head! ~ حرف دهنت رو بفهم ، درست صحبت کن

hrough ~ کاملا،صددرصد

what’re you driving at?! (informal) ~ منظورت چیـه؟

down in the mouth (informal) ~ پکر ،ناراحت ، تو هم بودن

منبع: www.majazionline.ir

Let sleeping dogs lie (saying) ~ بی جهت شر بـه پا نکن ، بگذار اوضاع آرام بماند

mark my words (old fashioned) ~ این خط و این نشون ،بالاخره بـه حرف من مـیرسی

tell that to the marines (US) ~ بهی بگو کـه باور کند ، من کـه باور نمـیکنم

a pain in the neck (informal) ~ شخص بسیـار مزاحم،آزار دهنده

he has a mental block ~ ذهنش درگیر هست ، فکرش اصلا کار نمـی کند

lock, stock and barrel ~ هرچه هست و نیست ، تماما

put it down to experience ~ تجربه مـیشـه واسَت

No dice (US informal) ~ حرفشم نزن

it’s all laid on ~ همـه چیز آمادست،روبه راه هست

she passed out ~ از حال رفت ، غش کرد

this restaurant has fallen off ~ این رستوران از رونق افتاده،به خوبی گذشته نیست

i haven’t the faintest idea! (informal) ~ روحم خبردار نیست

oh,give over! (UK old fashioned-informal) ~ دست بردار،ول کن،بیخیـال شو

it’s chickenfeed (informal) ~ پول ناقابلی است

paper over the cracks ~ ماست مالی ،معایب را پوشاندن

that’s pretty kettle of fish! ~ عجب بساطیـه هااا،خر بیـار باقالی بار کن

apple of sb’s eye ~ نور چشمـی بودن

keep a low profile ~ جلب توجه ن،آفتابی نشدن

yes , point taken ~ بله ملتفت شدم

he strains every nerve ~ او نـهایت تلاش و کوشش خودش رو انجام مـیده

hit the jackpot ~ بـه ثروت کلانی رسیدن

i’m fit/ready to drop ~ دارم از حال مـیرم،از خستگی نا ندارم

breadwinner ~ نان آور خانواده

i must put my thinking cap on it ~ حتما در موردش فکر کنم

there’re wheels within wheels ~ یـه کاسه ای زیر نیم کاسه هست،یـه دستی تو کاره

it was double dutch to me ~ کاملا برایم غیر قابل فهم بود،اصلا نفهمـیدم

he hails from shiraz (formal) ~ اهل شیرازه

let’s call it a day (informal) ~ فعلا تعطیل کنیم،برای امروز کافیـه

those were the days ~ یـاد اون روزها بخیر the good old days ~ یـاد اون روزها بخیر

to face the music ~ عواقب چیزی را تحمل ،پای لرزش نشستن

an egghead (humorous) ~ حضرت روشن فکر (در مقام طعنـه

Don’t let that come between us ~ اجازه نده کـه بین ما جدایی بیفکند

prices crashed in the stock exchange ~ قیمت ها درون بورس بـه شدت پایین آمد

his days are numbered ~ چیزی از عمرش نمانده

Blue films/movies ~ فیلم های موهن

my car acts up (informal) ~ ماشینم بازی درون مـیاره،خوب کار نمـیکنـه

joking apart/aside ~ از شوخی گذشته،شوخی ار

he took a long time to come round ~ مدت زیـادی طول کشید که تا به هوش آمد

to put a sheep to sleep ~ ی را خلاص

he earns as much again so i do ~ دو برابر من پول درون مـیاره

greet/welcome sb with open arms ~ خوشامد گویی با آغوشی باز

to affect piety ~ جانماز آب کشیدن

Out of the frying pan into the fire ~ از چاله درون اومدن و به چاه افتادن

you keep out of this,please! ~ لطفا شما درون این مورد دخالت نکنید

to move in literary (high) circles. ~ درون محافل ادبی آمد و رفت

منبع: www.majazionline.ir

that’s strictly for the birds (us informal) ~ برو بابا،اینا همش حرفه،مزخرف نگو،چرند نگو

make eyes on somebody (old fashioned) ~ برایی غمزه آمدن

the market is flat ~ بازاراده

land in and around NY has appreciated ~ بهای زمـین درون نیویورک و اطراف آن بالا رفته

break fresh/new ground ~ ابتکار جدید،کشف/انجام چیزی تازه

hard-luck story (INFORMAL DISAPPROVING) ننـه من غریبم بازی درون آوردن،فیلم بازی

come rain or shine ~ هر اتفاقی کـه بیـافتد،هرچی کـه پیش بیـاد

they were really the bee’s knees ~ کارشون واقعا عالی بود be the bee’s knees (UK informal) ~ چیزی کـه از همـه لحاظ عالی باشد

There’s no accounting for taste ~ سلیقه ها متفاوته ، هرکسی عقیده ای داره

‎(straight) from the horse’s mouth ~ از منبع موثق موضوعی شنیدن

another/a second bite of the cherry ~ فرصت بعدی،شانس بعدی

i’m (as) busy as a bee! ~ خیلی سرم شلوغه

i’m full of beans for today (informal) ~ امروز پر انرژی و سرحالم

it’s not my cup of tea ~ چیز مورد دلخواه من نیست

once in a blue moon ~ بـه ندرت،هر از گاهی

منبع: www.majazionline.ir

Necessity is the mother of invention ~ احتیـاج مادر اختراع

be all fingers and thumbs (UK) be all thumbs (US) ~ دست و پا چلفتی،بی دست و پا

I get into hot water ~ تو مخمصه افتادم ، گرفتار شدم

the lull before the storm ~ آرامش قبل از طوفان

thank your lucky stars ~ جایـه شکرش باقیـه،شانس آوردی

Curiosity killed the cat ~ فوضولی موقوف

don’t hold your breath(informal) ~ انتظار نداشته باش واسه همـیشـه،خواب دیدی خیره

by the grace of God ~ بـه توفیق خداوند، بـه لطف خدا

for my money ~ بـه نظر من،به عقیده من

Forty winks (informal) ~ چُرت،خواب کوتاه

when the chips are down (informal) ~ هوا پسه

Fender bender (informal) ~ تصادف جزئی،تصادف کم خرج

tie the knot ~ ازدواج

play truant (British) ~ از مدرسه فرار play hooky (American & australian) ~ از مدرسه فرار

perish the thought ~ فکرشم نکن

walk on air ~ خر کِیف بودن،از خوشحالی پرواز

walk on air ~ خر کِیف بودن،از خوشحالی پرواز

few and far between ~ غیر مکرر،تکرار نشدنی،نایـاب

stick in the mud (informal disapproving) ~ بی عرضه،اُمُل،عقب مانده

weather the storm ~ بر مشکلات فائق آمدن ،

willy-nilly (informal) ~ خواه ناخواه،بخوای نخوای،ناچارا”،بالاجبار

give sb. a dirty look ~ بهی چپ چپ نگاه

get cold feet ~ جا زدن از کاری،پشیمان شدن

be snowed under sth. ~ بـه شدت درگیر چیزی بودن

play ball (informal) ~ همکاری

a pig in a poke ~ چشم بسته خرید/قبول

eat humble pie! (informal) ~ قبول اشتباه ، بـه غلط افتادن

white elephant ~ سرمایـه خوابیده،دارایی بی فایده

the account is overdrawn ~ حساب موجودی نداره(مقروض بـه بانک the account is in the red ~ حساب موجودی نداره(مقروض بـه بانک

shoot the breeze (US informal) ~ گپ زدن

Go in one ear and out the other (informal) از این گوش شنیدن و از اون گوش درون

Too many cooks spoil the broth (UK) Too many cooks spoil the soup (US)

ماما کـه دوتا شد سر بچه کج درون مـیاد آشپز کـه دوتا شد،غذا یـا شور مـیشـه یـا بی نمک

Truth will out (UK) ~ ماه پشت ابر نمـیمونـه

Charity begins at home ~ چراغی کـه به خانـه رواست

a bitter pill (to swallow) ~ حقیقت تلخه

منبع: www.majazionline.ir

i’ll warrant you! (old fashioned) ~ اطمـینان مـی دهم، شک ندارم

I’ll eat my hat (old fashioned) ~ اسم ام رو عوض مـیکنم

It’s no use crying over spilt milk ~ پشیمانی سودی نداره

I can’t place you ~ شما رو بـه جا نمـیارم

be/feel under the weather (informal) ~ بدحال بودن

hold a grudge ~ دلخور بودن،کینـه داشتن

break the back of sth (UK) ~ کمر کار راشکستن – قسمت سخت کاری را انجام دادن

Money doesn’t grow on trees. ~ پول علف خرس نیست

be put upon! (informal) ~ مورد تحمـیل قرار گرفتن

i’ll “burn down” there (phrasal verb) ~ اونجا رو بـه آتش مـیکشم

Never look a gift horse in the mouth. (SAYING) اسب پیشکشی رو دندون نمـی شمارند

jack of all trades! ~ همـه کاره

منبع: www.majazionline.ir

kill sb. with kindness! ~ با پنبه سر ب

wakey wakey! rise and shine! ~ پاشو پاشو،صبح شده

the evil eye on…! ~ چشم زدن

hands off! ~ یعنی دستتو بکش , دست نزن

bend/lean over backwards! ~ بـه سختی تلاش به منظور انجام کاری

spill the beans ~ بند رو بـه آب دادن

Shape up or Ship out ~ (یـا درست شو یـا بـه سلامت)

Take sth. on board ~ ( انتقادپذیری(پذیرفتن ایده

What a cheek ~ عجب رویی،چه رویی

bookworm(informal) ~ خرخون

no offence (informal) ~ بهت بر نخوره، ناراحت نشی

منبع: www.majazionline.ir

so long (informal) ~ خداحافظ – بـه امـید دیدار

No hard feelings ! ~ محاوره: امـیدوارم ناراحت نکرده باشم

we are paid peanuts ~ چندر غاز حقوق مـی گیریم

wear more than one hat ~ با یـه دست چندتا هندونـه برداشتن there was no way out ~ چاره ای نبود i sick of your idea ~ حالم از نظراتت بهم مـی خوره I’m absolutely sick to death of it ~ حالم از این بهم مـی خوره Haste makes waste ~ تعجیل موجب تعطیله،عجله کار شیطونـه

An early bird: سحر خیز

An early bird catches the worm ~ سحر خیز باش که تا کامروا باشی A high-flier ~ آدم بلند پرواز Mary is a bright girl and a high flier ~ مری باهوش و بلند پروازی هست Good company ~ آدم خوش مشرب I never get bored when I talk to my grandmother She is good company ~ از صحبت با مادربزرگم خسته نمـیشم. آدم خوش مشربی هست A good mixer ~ آدم زود جوش و اجتماعی

up and about ~ سالم و سرحال

go great guns ~ قبراق بودن ، فرز بودن

منبع: www.majazionline.ir

my lips are sealed ~ دهانم مـهر و موم شده ، چیزی نمـیتونم بگم ، دهانم قرصه

It is spot/bang on. : حرف ندارد / مو لا درزش نمـیره / رو دست ندارد She is hungry for success. : آرزومند/مشتاق sth is a kick in the teeth : عامـیانـه: تودهنی / توپوزی see the light : متوجه شدن / فهمـیدن smoke like a chimney: خیلی زیـاد سیگار کشیدن shake like a leaf: مثل بید لرزیدن از ترسز یـا نگرانی

don’t vapor me (boasting) ~چاخانم نکن

at odd times ~ وقت و بی وقت we had a blast ~ we enjoyed the party ~ ترکوندیم paint the town red = خوش گذروندن

I laughed my guts out ~ از خنده روده بر شدم

he was apple polishing ~ داشت چاپلوسی مـیکرد never say die ~ never give up hope ~ هرگز ناامـید نشو i have be dead against ~ نباید زیر بار برم she’s living in fool’s paradise ~ الکی خوشـه a little bird told me ~ کلاغه خبر آورد

i won’t keep you then ~ بیشتر از این معطلت نمـیکنم

they can do a rush job ~ کارِت رو فوری انجام مـیدن

live and let live! سرت تو کار خودت باشـه

منبع: www.majazionline.ir

we’re living at a close quarters! ما یـه جایـه شلوغ زندگی مـیکنیم(پر جمعیت)!۱ she’ve lived by one’s pen! زندگیش رو با نویسندگی مـیچرخوند

something important hos come up to me ~ کاری برام پیش اومد

i talked police officer out of getting a ticket ~ مخ پلیس رو زدم کـه جریمم نکنـه Get up on the wrong side of the bed ~ از دنده چپ برخاستن don’t give a rat ass don’t give a rat ass ~ اهمـیت نحتی اندازه سر سوزن a knuckle sandwich ~ با مشت بـه صورتی زدن

why are you jump down on my throat?! ~ حالا چرا عصبانی مـیشی؟ چرا مـیزنی؟

let the cat out of the bag = افشای راز reveal the secret!

a shot in the arm ~ دلگرمـی encouragement! bad hair day ~ روز نحسی،سختی

jog sb’s memory : چیزی را یـادی آوردن / خاطره ای را درون ذهنی زنده

منبع: www.majazionline.ir

everyone’s nerves were on edge. / That put our nerves on edge. : عصبی شدن/ Why are you breathing down my neck all the time? :ی را پاییدن / پا بـه پایی رفتن be/go on the warpath : محاوره : جوش آوردن / آن روی سگی را بالا آوردن / عصبانی شدن یـا

i’m on “cloud nine” these days ~ من این روزها سر حالم،خوشحالم

Cool cat ~ روی مد بودن ، طبق مد لباس پوشیدن

I kid you not ! وقتی خیلی جدی بخواهیم بگیم: اصلا باهات شوخی ندارم

i’ll figure it out ~ پیداش مـیکنم،بالاخره مـیفهممش

منبع: www.majazionline.ir

 برای دریـافت جدیدترین مطالب سایت مجازی آنلاین درون سایت عضو شوید .

معنی کلمـه fail mark درون کانون زبان ایران دنیـایی از اصطلاح های رایج زبان انگلیسی mimplus.ir

معنی کلمـه fail mark درون کانون زبان ایران دنیـایی از اصطلاح های رایج زبان انگلیسی mimplus.ir

اين مطلب را با دوستان خود بـه اشتراک بگذاريد
[معنی کلمه fail mark در کانون زبان ایران]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 08 Jul 2018 19:58:00 +0000