جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام ... | شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج | فرصت استثنایی دریـافت وام بانک کشاورزی - جديدترين اخبار ... | نوت بوک – جدیدترین آمار از پرداخت وام ازدواج بـه متقاضیـان | اخبار بانک - بانک آینده |

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام ...

۲۴

قابل استفاده برام عموم مردم…

وام ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درون ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ درون ﺑﺨﺶ دام ﻃﯿﻮر، آب و ﺧﺎک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ درون .زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی درون ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴ ﺗﺎ ۶٪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻧﺪارد.

با آموزشـهایی کـه در پایگاه اینترنتی زیر ارائه شده حتی اشخاص عادی نیز مـیتوانند از این فرصت استفاده نمایند .

فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

وام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﺎدﻩ و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ درون ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درون اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی از راﻩ اﻧﺪازی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وام و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ درون زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ۴٪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ درون زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی درﺧﺘﺎن، آﻣﻮزش اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درون ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ۸۰ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول درون راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎو، ﺣﻮزﻩ آب و ﭼﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻩ ﮐﺸﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻣﻮزش

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام ... جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی mimplus.ir

آگهی استخدام ممتازنیوزباز نشر: جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام ...
[جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی]

نویسنده و منبع: admin | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 03:53:00 +0000جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

شرايط و دستورالعمل اخذ وام ازدواج

شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات قرض الحسنـه ازدواج

    الف - شرايط عمومـی متقاضيان تسهيلات ازدواج           1- دارا بودن  تابعيت کشور جمـهوری اسلامـی ايران .

           2-  بـه هر يک از زوجـــين مــبلغ 150 ميليون ريال تسهيلات ازدواج تعلق مـی‌گيرد. 

           تبصره 1 :  کليه شـهروندان ايرانی خارج از کشور کـه گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمـهوری اسلامـی ايران درون خارج از کشور صادر شده ، جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی قادر بـه ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنـها کـه ور بـه مـهر کنسولگری ايران درون کشور مذکور مـی‌باشد بـه عنوان سند ازدواج تلقی مـی‌گردد .

           تبصره 2 :  اقرارنامـه ازدواج يا هر مدرک مشابه کـه در ساير اديان رسمـی توسط مراکز اقليت‌های دينی درون داخل کشور مورد تاييد قرار گيرد معادل عقدنامـه تلقی گرديده و اين متقاضيان نيز قادر بـه ثبت نام خواهند بود .

           3- دارا بودن کارت ملی ( موقت يا دايم ) و کد پستی محل سمتقاضی . 

           4- با توجه بـه امکان اعطای تسهیلات ازدواج بـه هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یـا بیشتر) مـی تواند از تسهيلات قرض الحسنـه ازدواج بهره مند گردد . جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی (توجه : جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی بـه هر یک از متقاضیـان صرفا یک مرتبه تسهیلات قرض الحسنـه ازدواج تعلق مـی گیرد)

           5- متقاضیـان تسهیلات قرض الحسنـه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، بـه مدت 2 سال شمسی (24 ماه)، مـهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .

    ب - مدارک مورد نياز

           1- اصل و کپی سند ازدواج . 

           2- اصل و کپی کليه صفحات شناسنامـه‌های زوجين .

           3- اصل و کپی شناسنامـه‌های ضامنين .            4- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) زوجين .

           5- اصل و کپی کارت ملی ( موقت يا دايم ) ضامن .

           6- کد پستی ده رقمـی و آدرس کامل محل سزوجين .

           7- کد رهگيری ده رقمـی دريافتی از سايت بعد از مرحله ثبت نام .

    پ- شرايط ضامنين (يکي از موارد ذيل بـه تشخيص بانک مربوطه)           تبصره 1 : اعمال شرایط ذیـل منوط بـه تشخیص مسئول بانک و با تـوجه بـه سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد .

          1- چنانچه زوجين درون سامانـه ازدواج هر دو يک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط بـه کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر دو قرارداد زوجين مکفي مي باشد .

          2- چنانچه متقاضي درون صف همان بانک دريافت کننده يارانـه خود باشد، مراتب درون چارچوب مفاد نامـه شماره 56202‏/96 مورخ 27‏/2‏/1396 موضوع اعطاي تسهيلات بـه پشتوانـه يارانـه واريزي قابل اجرا مي باشد .

          3- چنانـچه متقاضي دريافت ‌تسـهيلات ازدواج، کارمند رسمي ‌يا پيماني ‌دولت، نيروي  نظامي و انتظامي، نـهـادها و مـوسسات عمومي (نظير شـهرداري‌ و بنياد، کميته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهي تـعهدکسر اقساط از  سازمان مربوطه بـه همراه ارائه فـيش حقوق وحکم کارگزيني، و در صورتيکه مانده حقوق نامبرده کفايت نمايد، نيازي بـه اخذ ضامن نمي‌باشد .

         4- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروي نظامي و انتظامي، نـــهـادها و مـوسسات  عمومي (نظيرشـهرداري‌ و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکت‌هاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و ... جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی امکان پذير مي باشد .

        5- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانـهب کـه در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد . 

        6- ضمانت‌يک نفر دارنده حساب جاري فعال وخوش حساب کـه به تاييد وتشخيص شعبه پرداخت کننده رسيده باشد .

        7- ر مورد متقاضيان تسهيلات درون مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا کـه اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تاييد شود (ور بـه مـهر شورا) . 

        8- ساير وثايق قابل قبول بـه تشخيص بانک عامل کـه بيشترين ميزان سهولت و سرعت درون پرداخت تسهيلات را فراهم سازد ( از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپرده هاي متقاضي و بستگان آنان و...) .

    ج- روش ثبت نام

               کليه متقاضيان وام ازدواج کـه واجد شرايط فوق مـی‌باشند ، ابتدا بايد از طريق همين سايت ثبت نـام کرده  و فرم مربوطه را تکميل نمايند کـه در صورت موفقيت آمـیِز بودن مراحل ثبت نام ، يک کد رهگيری ده رقمـی که کاملا محرمانـه بوده و مربوط بـه متقاضی مـی‌باشد ، بـه شخص ثبت نام کننده داده مـی‌شود                متقاضيان موظف هستند جهت اطلاع از وضعيت ثبت نام خود و هـمچنين نام شعبه مربوطه جهت مراجعه براي اخذ وام ازدواج، بـه همين سايت مراجعه کرده و در صورتيکه شعبه عامل اعطاي وام براي متقاضي تعيين شده باشد بايد با درون دست داشتن مدارک مورد نياز، ظرف مدت زمانی کـه از طرف سايت اعلام  مـی‌گردد ، بـه شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت بـه اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمايند . بديـهی هست در صورت عدم مــــراجعه متقاضيان درون زمـان تعيين شده ، ثبت نـام آنـهاکان لم يکن تلقی مـی‌گردد .     د- مدت بازپرداخت تسهيلات و کارمزد

          - مدت بازپرداخت تسهيلات 60ماهه با اقساط مساوی بوده و سررسيد اولين قسط ، يک ماه بعد از پرداخت تسهيلات مزبور مـی‌باشد .

          - نرخ کارمزد تسهيلات قرض الحسنـه ازدواج 4درصد تعيين مـی‌گردد .

    و- دستور العمل اجرايي پرداخت تسهيلات قرض الحسنـه ازدواج ايثارگران          ماده 1- تسهيلات موضوع اين دستور العمل از محل منابع قرض الحسنـه بانکهاي عامل و به ميزان دو برابر تسهيلات قرض الحسنـه ازدواج براي افراد عادي پرداخت مي شود.

          ماده 2- متقاضي ايثارگری مي تواند درون سامانـه ازدواج ثبت نام نمايد کـه همانند ساير متقاضيان ازدواج، قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد و حداکثر از تاریخ وقوع عقد که تا 2 سال شمسی (24 ماه)، نسبت بـه ثبت نام درون سامانـه ازدواج اقدام نمايد.

          ماده 3- با توجه بـه ماده (50) قانون جامع خدمات رساني بـه ايثارگران، افراد ايثارگر مشمول، صرفا شامل خود جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان و فرزندان شاهد مي باشند.

          ماده 4- مدت بازپرداخت تسهيلات موصوف، همانند ساير متقاضيان حداکثر 5 سال (60 ماه) مي باشد.

          ماده 5- پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل از زمان ابلاغ مصوبه قابل اجرا مـی باشد.

          ماده 6- رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات قرض الحسنـه ازدواج براي اين تسهيلات الزامي مي باشد.          ماده 7- درراستای اجرای ماده 50 قانون خدمات رسانی بـه ایثارگران، و اعطای وام ازدواج بـه خانواده شـهدا، جانبازان و ایثارگران براساس بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 1 دستور العمل قانون خدمات رسانی بـه ایثارگران ، درصورتی کـه استعلام وضعیت مشمولین مذکور درون سامانـه تسهیلات قرض الحسنـه ازدواج جهت بهره مندی آنان از تسهیلات موصوف از طریق وب سرویس مـیان این بانک و بنیـاد شـهید (برای ازدواج دوم و در صورتیکه متقاضی درون ازدواج قبلی از تسهیلات قرض‌الحسنـه ازدواج بهره مند نگردیده باشد) مثبت درج گردد، مورد اقدام قرار مـی گیرد:                  ز ) خانواده شاهد: خانواده‌های معظمـی کـه در راه اعتلای اه عالیـه انقلاب اسلامـی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شـهید یـا مفقودالاثر یـا اسیر شده باشد.                  ح ) خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان کـه شامل همسر، فرزند و والدین آنـها مـی‌شود.                 ط ) درون صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیـازات مربوط، بـه خانواده تحت تکفل آنان تعلق مـی‌گیرد.

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی شرايط و  دستورالعمل اخذ وام ازدواج
[جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی]

نویسنده و منبع: admin | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 07:56:00 +0000جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

فرصت استثنایی دریـافت وام بانک کشاورزی - جديدترين اخبار ...

۲۶

قابل استفاده برام عموم مردم…

وام ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؟ ﻃﺒﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درون ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی، جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ درون ﺑﺨﺶ دام ﻃﯿﻮر، آب و ﺧﺎک ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ درون .زﻣﯿﻨﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی درون ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ وامﻫﺎی ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ۴ ﺗﺎ ۶٪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﭙﺮدﻩ ﮔﺬاری ﻧﺪارد.

با آموزشـهایی کـه در پایگاه اینترنتی زیر ارائه شده حتی اشخاص عادی نیز مـیتوانند از این فرصت استفاده نمایند .

فرصت استثنایی دریـافت وام کشاورزی، وام بانک کشاورزی، وام جهاد کشاورزی

وام ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻣﭙﺮوری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺪام ﺳﺎدﻩ و درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وام ﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ درون ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درون اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی از راﻩ اﻧﺪازی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ درﺧﻮاﺳﺖ وام و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ درون زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ .ﻣﺮﺑﻮط

ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ وام ۴٪ ﭼﯿﺴﺖ؟ راﻫﻨﻤﺎی ۱۰۰٪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی دام و ﻃﯿﻮر راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮﻩ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ درون زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن، درﺧﺘﮑﺎری، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی درﺧﺘﺎن، آﻣﻮزش اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ، آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺸﺎورزی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درون ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺣﺪود ۸۰ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺸﺎورزی، آب و ﺧﺎک، دام و ﻃﯿﻮر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول درون راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎو، ﺣﻮزﻩ آب و ﭼﺎﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻩ ﮐﺸﯽ، ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ آﻣﻮزش

آگهی استخدام ممتازنیوزباز نشر: جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی فرصت استثنایی دریـافت وام بانک کشاورزی - جديدترين اخبار ...
[جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی]

نویسنده و منبع: admin | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 13:32:00 +0000جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

نوت بوک – جدیدترین آمار از پرداخت وام ازدواج بـه متقاضیـان

پیمان قربانی درون همایش سیـاست های پولی و بانکی با اشاره بـه آخرین وضعیت رشد اقتصادی درون کشور گفت: جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی درون سال ۹۶ رشد اقتصادی بر اساس آمارهای بانک مرکزی بـه ۳.۷ درصد رسیده هست که بر این اساس با توجه بـه وضعیت رشد نفتی انتظار نداشتیم درون سال گذشته بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی این درون شرایطی هست که سایر بخش ها از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی درون این سال رشد مناسبی را تجربه کرده و به ۴.۶ درصد رشد دست یـافته اند اما مروری بر اجزای رشد اقتصادی درون سال ۹۶ حکایت از آن دارد کـه بخش کشاورزی ۳.۲ درصد، صنعت ۵.۱ درصد و خدمات ۴.۴ درصد رشد داشته است، درون حالیکه رشد گروه نفت ۹ دهم درصد بوده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: بخش ساختمان به منظور سه فصل متوالی رشد را تجربه کرده هست که البته همراه با ارزش افزوده بوده است، لذا علائم خروج از رکود درون بخش مسکن و ساختمان بـه چشم مـی خورد اما درون عین حال تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا ۷۵ درصد ارزش افزوده بخش ساختمان را تشکیل مـی دهد کـه در سال ۹۶، ۵.۵ درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد: بر اساس تولید ناخالص داخلی، مصارف بخش خصوصی ۲.۵ درصد و مصارف بخش دولتی ۳.۹ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه درون حوزه ساختمان اگر چه بـه دلیل تحولات سرمایـه گذاری عمران درون بودجه رشد منفی ۶ دهم درصد را تجربه کردیم اما درون مجموع با رشد ۸ درصدی سرمایـه گذاری بخش خصوصی وارد فاز رونق شده ایم.

وی گفت: البته درون حوزه ساختمان، بانک مرکزی سیـاست های مختلفی را انجام داده هست که از جمله آن کاهش نرخ سود سپرده ممتاز و سود تسهیلات درون کنار افتتاح سپرده خانـه یکم و بالا بردن تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ بـه ۲۰ مـیلیون نمونـه های آن است.این مقام مسئول درون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۱۸۱.۲ هزار معامله درون بخش مسکن طی سال گذشته صورت گرفته و در دو ماه ابتدایی امسال نیز بـه ۲۴ هزار فقره معامله دست یـافته ایم کـه رشد ۱۱ درصدی معاملات را نشان مـی دهد.قربانی درون بخش دیگری از سخنان خود بـه تحولات تورم اشاره و گفت: خوشبختانـه درون سال های ۹۵ و ۹۶ تورم تک رقمـی بوده و در اردیبهشت نیز بـه ۹.۱ درصد رسیده است، ضمن اینکه درون حوزه نقدینگی نیز ضریب فزاینده نقدینگی بـه ۷.۳ درصد رسیده و نسبت اسکناس و مسکوکات درون دست مردم کاهش داشته است.وی ادامـه داد: تسهیلات ازدواج و ارائه وام بـه بنگاه های کوچک درون دستور کار بانک مرکزی بوده کـه بر این اساس یک مـیلیون و ۵۵۶ هزار نفر درون سال ۹۶ وام ازدواج گرفته اند کـه رقم ریـالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ مـیلیـارد ریـال بوده است؛ این درون شرایطی هست که با افزایش وام ازدواج بـه ۱۵ مـیلیون تومان که تا به امروز ۱۸۳ هزار نفر درون سال ۹۷ وام ازدواج گرفته اند.وی درون ادامـه انجماد مالی بانک ها را ناشی از حجم بالای مطالبات و رسوب ترازنامـه های مالی دانست و گفت: اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی درون راستای رفع مشکل انجماد مالی بانک ها انجام شده هست تا جایی کـه حجم معاملات درون اردیبهشت ماه سال جاری بـه ۸۰۳ مـیلیـارد تومان رسیده است.معاون بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را از جمله دستورکارهای جدی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: این امر با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی صورت مـی گیرد.

. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی . جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی نوت بوک – جدیدترین آمار از پرداخت وام ازدواج بـه متقاضیـان
[جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی]

نویسنده و منبع: supportnotebook | تاریخ انتشار: Wed, 20 Jun 2018 05:10:00 +0000جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی

اخبار بانک - بانک آینده

تغییر درون ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک (اصلاحيه) 2 مرداد 1397

تغییر درون ساعات کاری شعب و ادارات مرکزی بانک (اصلاحيه)

ادامـه مطلباز 4 شـهریور97؛ چک‌های صیـاد جایگزین چک‌های قدیمـی مـی‌شوند 31 تیر 1397

از 4 شـهریور97؛ چک‌های صیـاد جایگزین چک‌های قدیمـی مـی‌شوند

ادامـه مطلب بانک آینده؛ رتبه نخست بانک‌های خصوصی، جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی درون اجرای طرح رونق تولید کشور 19 تیر 1397

بر اساس ارزیـابی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور؛ از ابتدای سال 1396 که تا تاریخ 20 فروردین‌ماه سال 1397، بانک آینده، درون بین بانک‌های خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تسهیلات پرداختی، رتبه اول را بـه خود اختصاص داده است.

ادامـه مطلب هم‌زمان با جشنواره تابستانی کیش؛ نخستین دستگاه نوبانک(VTM) بانک آینده، درون کیش راه‌اندازی شد 16 تیر 1397

نخستین دستگاه نوبانک (VTM) بانک آینده، هم‌زمان با آغاز جشنواره تابستانی کیش درون فرودگاه بین‌المللی جزیره کیش راه‌اندازی شد.

ادامـه مطلب ساعات کاری بانک آینده درون استان تهران تغییر کرد 14 تیر 1397

ساعات کاری بانک آینده درون استان تهران تغییر کرد

ادامـه مطلب در سه ماه نخست سال 1397؛ بانک آینده بیش از 2 (دو) هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است 31 خرداد 1397

بانک آینده، درون سه ماه نخست سال 1397، بیش از 2 (دو) هزار فقره وام قرض‌‎الحسنـه ازدواج، بـه متقاضیـان اعطا کرده است.

ادامـه مطلب در سال حمایت از کالای ایرانی؛ بانک آینده از طرح «کارگشا»، رونمایی کرد 23 خرداد 1397

بانک آینده، درون آستانـه عید سعید فطر، از طرح ملی اعطای تسهیلات خرید کالای ایرانی، با عنوان «کارگشا»؛ رونمایی کرد.

ادامـه مطلب در روز مـیلاد امام حسن مجتبی(ع)؛ 5790 دانش‌آموز روستایی، مـیهمان سفره افطار کارکنان بانک آینده شدند 23 خرداد 1397

5790 دانش‌آموز روستاهای استان‌های خراسان جنوبی و هرمزگان، درون روز مـیلاد امام حسن مجتبی(ع)، مـیهمان سفره افطاری بانک آینده شدند.

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 12 بانک آینده 20 خرداد 1397

اطلاعیـه شماره 12 بانک آینده

ادامـه مطلب فراخوان ایده‌پردازی «رویش ارغوان» منتشر شد؛ بانک آینده بـه بهترین ایده‌ها و نوآوری‌ها، جایزه مـی‌دهد 19 خرداد 1397

بانک آینده، با برگزاری جشنواره ایده‌پردازی «رویش ارغوان» و با هدف پاسخ‌گویی بـه نیـازهای اقشار مختلف جامعه، بـه برترین و جذاب‌ترین ایده‌ها و طرح‌ها درون حوزه بانکی، جوایز ارزنده‌ای را اهدا مـی‌کند.

ادامـه مطلب با افتتاح 3 شعبه جدید؛ شبکه شعب بانک آینده، 200 تایی شد 19 خرداد 1397

با افتتاح 3 شعبه جدید؛ شبکه شعب بانک آینده، 200 تایی شد

ادامـه مطلب هدیـه تابستانی بانک آینده بـه ایرانیـان؛ بانک آینده از تمدید موزه لوور درون تهران حمایت مـی‌کند 17 خرداد 1397

بانک آینده بـه عنوان تنـها حامـی ایرانی نمایشگاه موزه لوور درون تهران، اعلام کرد: جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی بـه پاس استقبال بی نظیر ایرانیـان فرهنگ دوست از این نمایشگاه، که تا زمانی کـه این آثار درون موزه ملی ایران بـه نمایش گذاشته مـی‌شود از برگزاری "موزه لوور درون تهران" حمایت و پشتیبانی مـی‌کند.

ادامـه مطلب فروش 7.000 (هفت هزار) مـیلیـارد ریـال اوراق مشارکت شـهرداری مشـهد توسط بانک آینده 6 خرداد 1397

فروش نخستین اوراق مشارکت درون سال 1397، بـه ‌مبلغ 7000 (هفت هزار) مـیلیـارد ریـال مربوط بـه شـهرداری مشـهد، به منظور احداث و تکمـیل طرح‌های فاز 3 خط 2 و فاز 2 خط 3 قطار شـهری، با عاملیت بانک آینده، بـه اتمام رسید.

ادامـه مطلب افتتاح نـهمـین و دهمـین مدرسه «امـید آینده» با حمایت بانک آینده 2 خرداد 1397

بانک آینده نـهمـین و دهمـین مدرسه «امـید آینده» را این‌بار درون استان‌های ایلام و فارس، افتتاح کرد.

ادامـه مطلب بهره‌مندی 20 هزار زوج جوان، از مزایـای وام قرض‌الحسنـه ازدواج بانک آینده 29 اردیبهشت 1397

هم‌زمان با 27 اردیبهشت‌ماه و در سومـین سال‌روز اتصال بانک آینده بـه سامانـه ازدواج بانک مرکزی ج.ا.ایران، تعداد زوج‌های جوانی کـه از وام ازدواج این بانک، بهره‌مند شدند؛ از مرز 20 (بیست) هزار نفر، عبور کرد.

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 11 بانک آینده 29 اردیبهشت 1397

اطلاعیـه شماره 11 بانک آینده

ادامـه مطلب پرداخت بیش از 22 هزار مـیلیـارد ریـال تسهیلات خُرد و متوسط توسط بانک آینده درون سال 1396 24 اردیبهشت 1397

بانک آینده درون سال 1396، نسبت بـه ساده‌سازی و تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات اهتمام ویژه‌ای نموده است؛ که تا عده بیشتری از مردم عزیزمان، بتوانند؛ از تسهیلات بهره‌مند شوند.

ادامـه مطلب اهدای 15 مـیلیـارد ریـال جوایز توسط بانک آینده بـه برندگان طرح «هر آرزویی درون آینده برآورده مـیشـه»؛ 22 اردیبهشت 1397

جوایز برندگان طرح «هر آرزویی درون آینده برآورده مـیشـه»؛ هفتمـین طرح باشگاه مشتریـان بانک آینده، اهدا شد.

ادامـه مطلب بانک آینده، بـه عنوان بهترین بانک ایران انتخاب شد. 19 اردیبهشت 1397

مؤسسه یورومانی، بانک آینده را بـه عنوان «برترین بانک ایران» (Best Bank In Iran) به منظور سال 2018 مـیلادی، انتخاب کرد.

ادامـه مطلب اعلام برندگان طرح «هر آرزویی درون آینده برآورده مـیشـه»؛ هفتمـین طرح باشگاه مشتریـان بانک آینده 3 اردیبهشت 1397

مراسم قرعه‌کشی هفتمـین طرح باشگاه مشتریـان بانک آینده، با عنوان «هر آرزویی درون آینده برآورده مـیشـه»، با حضور مدیران اداره کنترل داخلی و بازرسی و تعدادی از روسای شعب، درون ساختمان مرکزی بانک آینده برگزار شد.

ادامـه مطلب آگهی دعوت بـه همکاری بانک آینده درون سطح رئیس شعبه درون تهران بزرگ و استان‌ها 1 اردیبهشت 1397

آگهی دعوت بـه همکاری بانک آینده درون سطح رئیس شعبه درون تهران بزرگ و استان‌ها

ادامـه مطلب حضور یکی دیگر از هنرمندان سینما و تلویزیون درون مدرسه «اُمـید آینده» درون ساحل خلیج فارس 27 فروردین 1397

در دومـین گام از حضور و بازدید هنرمندان نام آشنا از مدارس «امـید آینده» کـه با حمایت بانک آینده احداث و راه‌اندازی شده است

ادامـه مطلب طرح بخشودگی جرائم تاخیر تادیـه مطالبات غیر جاری با عنوان "طرح نوبهار" درون شعب بانک آینده 19 فروردین 1397

بانک آینده با اجرای طرح "نوبهار" فرصتی ویژه جهت تسویـه و یـا بـه روز رسانی مطالبات غیرجاری بانک فراهم نموده است.

ادامـه مطلب در تعطیلات نوروز امسال؛ 20 هزار نفر از مشتریـان «بانک آینده» از آثار موزه لوور درون تهران بازدید د 19 فروردین 1397

20 هزار نفر از مشتریـان علاقه‌مند بـه فرهنگ و تاریخ ایران، درون تعطیلات نوروز سال 1397، با حضور درون موزه ایران باستان، از آثار موزه لوور کـه با حمایت بانک آینده درون این مکان بـه معرض دید عموم گذاشته شده است؛ بازدید د.

ادامـه مطلب تجهیز 3 شعبه دیگر درون بانک آینده بـه خدمات بانکی ویژه روشندلان 28 اسفند 1396

در آستانـه سال نو و هم‏زمان با عید نوروز، بانک آینده، سه شعبه دیگر از مجموعه شعب خود را درون شـهرهای اصفهان (شعبه سی و سه پل 1103)، شیراز (شعبه ملاصدرا 5218) و مشـهد (شعبه مرکزی 1004)، بـه سامانـه خدمات بانکی ویژه روشندلان، تجهیز کرد.

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 10 بانک آینده 22 اسفند 1396

به اطلاع سپرده گذاران محترم تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیـه) مـی رساند؛ براساس تکلیف بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران و تأیید هیأت منتخب جایگزین هیأت تصفیـه تعاونی پیش گفته درون جلسه مورخ 21/12/1396، مقررگردید؛

ادامـه مطلب بازدید رایگان از موزه لوور درون تهران، هدیـه نوروزی بـه مشتریـان بانک آینده 19 اسفند 1396

بانک آینده بـه عنوان یک بانک جوان، درون حوزه مسئولیت اجتماعی خود اقدامات مختلفی را انجام داده و در تازه ترین آن‌ها، از برگزاری نمایشگاه موزه لوور درون تهران حمایت نموده است.

ادامـه مطلب بیـانیـه بانک آینده بـه مناسبت افتتاح موزه لوور درون تهران 15 اسفند 1396

هم‌زمان با آیین گشایش نمایشگاه موزه لوور درون تهران بانک آینده با انتشار بیـانیـه ای تاکید کرد: احترام بـه فرهنگ و تمدن جهانی، ضامن آزادی و صلح درون آینده است.

ادامـه مطلب آغاز توزیع 500 هزار مدادکاشتنی و گلدان درون شعب بانک آینده 15 اسفند 1396

در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از فضای سبز، از سوی بانک آینده، پانصدهزار مداد کاشتنی توزیع مـی‌گردد.

ادامـه مطلب اعلام روزها و ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده درون روزهای پایـانی سال و ایـام نوروز 14 اسفند 1396

به منظور ارزش آفرینی هر چه بیشتر به منظور مشتریـان گرامـی و ارائه خدمات هر چه بهتر بـه مردم عزیزمان، ساعات کار و اسامـی شعب کشیک، به‌شرح زیر، اعلام مـی‌گردد:

ادامـه مطلب ارائه تسهیلات ارزان قیمت توسط بانک آینده 7 اسفند 1396

بانک آینده اقدام بـه ارائه تسهیلات ارزان و سریع درون قالب محصول "کاریز" بـه مشتریـان خود نموده است.

ادامـه مطلب تداوم عرضه گواهی سپرده ریـالی و ارزی که تا پایـان روز پنج‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1396 7 اسفند 1396

بانک آینده؛ درون راستای ارزش آفرینی هر چه بیشتر و ارائه خدمت درون روزهای پایـانی سال جاری به منظور عموم مشتریـان عزیز و هم‌چنین؛ عرضه گواهی سپرده ریـالی و ارزی، که تا پایـان روز پنج‌شنبه، 1396/12/10، آماده ارائه خدمت مـی‌باشد.

ادامـه مطلب 15 اسفند‌ماه سال 1396؛ آخرین فرصت بهره‌مندی از طرح بانک آینده درون بخشودگی جرائم 5 اسفند 1396

15 اسفند‌ماه سال 1396، آخرین فرصت به منظور استفاده از مزایـای طرح «زرین 4» بانک آینده است.

ادامـه مطلب طرح تسهیلاتی بَهاوَر بانک آینده؛ راه‌کاری مؤثر درون توزیع عادلانـه تسهیلات 5 اسفند 1396

طرح «بَهاوَر» محصولی اعتباری هست که از شـهریورماه سال جاری درون شعب بانک آینده درون سراسر کشور، ارائه مـی‌شود.

ادامـه مطلب حمایت بانک آینده از برگزاری "نمایشگاه موزه لوور" درون تهران 5 اسفند 1396

بانک آینده درون راستای مسئولیت اجتماعی خود و با شعار "بانک آینده، حامـی فرهنگ و تمدن جهانی" از برگزاری رویداد بین المللی "نمایشگاه لووردر تهران" حمایت مـی کند.

ادامـه مطلب ساخت مجهز‌ترین بیمارستان تخصصی منطقه لواسانات با حمایت مالی بانک آینده 3 اسفند 1396

بیمارستان تخصصی مـهرآیین، به‌عنوان مجهزترین بیمارستان تخصصی منطقه لواسانات و رودبار قصران، با حمایت بانک آینده، به‌ بهره‌برداری رسید.

ادامـه مطلب برای پنجمـین سال متوالی؛ اعطای تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران بـه بانک آینده 2 اسفند 1396

بانک آینده، بر اساس شاخص‌های مالی تعریف شده، به منظور پنجمـین سال متوالی، موفق بـه دریـافت تندیس بلورین از هشتمـین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

ادامـه مطلب بانک آینده؛ رتبه دهم درون بین صد شرکت برتر ایران، رتبه ششم از نظر شاخص ارزش افزوده و انتخاب بـه عنوان شرکت پیشرو ایرانی درون سال 1396 29 بهمن 1396

سازمان مدیریت صنعتی ایران، از سال 1377، رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را هر ساله (IMI-100) انجام داده است.

ادامـه مطلب گزارش تفضیلی اقدامات بانک آینده درون خصوص تعاونی اعتبار افضل توس درون حال تصفیـه 28 بهمن 1396

بانک آینده درون اجرای مصوبه مورخ ١٣٩٦/٠٥/١٧ شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران، امر مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی منحله مذکور را از مردادماه سال جاری آغاز نموده است.

ادامـه مطلب عرضه گواهی سپرده بانک آینده با نرخ 20 درصد آغاز شد 28 بهمن 1396

پیرو مجوز بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران، بانک آینده درون راستای حمایت از سیـاست‌گذاری‌های آن بانک محترم، اقدام بـه عرضه گواهی سپرده سرمایـه گذاری (عام) یک‌ساله نموده است.

ادامـه مطلب تقدیر مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران از رؤسای موفق شعب بانک آینده 26 بهمن 1396

در هشتمـین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور، رؤسای شعب بانک آینده نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

ادامـه مطلب آغاز ساخت 25 خانـه بهداشت درون مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه، توسط بانک آینده 21 بهمن 1396

بانک آینده، پروژه ساخت 25 خانـه بهداشت را با هدف کمک بـه تأمـین آسایش‌خاطر هم‌وطنان عزیز زلزله‌زده استان کرمانشاه، آغاز کرد.

ادامـه مطلب سومـین مرحله فروش گواهی سپرده بانک آینده که تا 21 بهمن ماه تمدید گردید 17 بهمن 1396

با توجه بـه موافقت بانک مرکزی ج.ا.ایران با تمدید طرح فروش گواهی سپرده سرمایـه¬گذاری (عام) بانک آینده، فروش این گواهی‌ها (سری سوم)، که تا 21 بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

ادامـه مطلب تجهیز دو شعبه درون بانک آینده بـه خدمات بانکی ویژه روشندلان 14 بهمن 1396

بانک آینده، درون هفته اخیر، دو شعبه از شعب خود درون شـهر تهران، واقع درون خیـابان دولت (کد 220) و شـهرک غرب (کد 257) را بـه سامانـه ویژه روشندلان عزیز، تجهیز کرد.

ادامـه مطلب سپرده‌گذاران بانک‌آینده به‎صورت رایگان، تحت پوشش خدمات بیمـه قرار مـی‎گیرند 12 بهمن 1396

بانک آینده، با هدف ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر به منظور مشتریـان، طرح بیمـه رایگان سپرده‌گذاران را با همکاری شرکت بیمـه رازی، درون تمام شعب خود، اجرا کرده است.

ادامـه مطلب «هر آرزویی درون آینده برآورده مـی‌شـه» 12 بهمن 1396

هفتمـین طرح دوره‌ای باشگاه مشتریـان بانک آینده، با نام «هر آرزویی درون آینده برآورده مـی‌شـه»، از تاریخ 10 آبان‌ماه آغاز شده و تا تاریخ 22 بهمن‌‌ماه سال‌جاری ادامـه دارد.

ادامـه مطلب سومـین مرحله فروش گواهی سپرده بانک آینده آغاز شد 9 بهمن 1396

در ادامـه اجرای موفق دو مرحله فروش قبلی درون آذرماه و دی ماه سال جاری، سومـین مرحله از فروش گواهی سپرده سرمایـه گذاری (عام) بانک آینده آغاز شد.

ادامـه مطلب دعوت بـه همکاری 7 بهمن 1396

فراخوان دعوت بـه همکاری بانک آینده ویژه سطوح شغلی مدیریتی شعب

ادامـه مطلب آغاز مرحله سوم عرضه گواهی سپرده بانک آینده 27 دی 1396

مرحله سوم عرضه گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایـه‌گذاری (عام) بانک آینده، از روز دوشنبه 9 بهمن‌ماه 1396 آغاز مـی‌شود.

ادامـه مطلب بخشودگی 100 درصد جرایم تأخیر تسهیلات درون بانک آینده 25 دی 1396

بانک آینده، با اجرای «طرح زرین 4» درون سه ماهه پایـانی سال 1396 و در بازه زمانی 1396/10/01 که تا 1396/12/15 طرح بخشودگی جرایم تأخیر تسهیلات اعطایی را اجرا مـی‌کند.

ادامـه مطلب آغاز مرحله دوم فروش اوراق گواهی سپرده سرمایـه گذاری توسط بانک آینده 10 دی 1396

آغاز مرحله دوم فروش اوراق گواهی سپرده سرمایـه گذاری توسط بانک آینده

ادامـه مطلب اهدای جوایز برندگان قرعه‌کشی «سومـین جشنواره حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنـه» بانک آینده 29 آذر 1396

در پی برگزاری مراسم قرعه‌کشی سومـین جشنواره حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنـه بانک آینده، طی مراسمـی درون تهران و شـهرستان‌ها، جوایز این دوره از جشنواره، بـه برندگان خوش شانس اهدا شد.

ادامـه مطلب اهدای جوایز برندگان قرعه‌کشی «سومـین جشنواره حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنـه» بانک آینده 29 آذر 1396

در پی برگزاری مراسم قرعه‌کشی سومـین جشنواره حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنـه بانک آینده، طی مراسمـی درون تهران و شـهرستان‌ها، جوایز این دوره از جشنواره، بـه برندگان خوش شانس اهدا شد.

ادامـه مطلب بانک آینده موفق بـه دریـافت گواهینامـه استاندارد رسیدگی بـه شکایـات مشتریـان گردید 25 آذر 1396

بانک آینده موفق بـه دریـافت گواهینامـه استاندارد رسیدگی بـه شکایـات مشتریـان گردید

ادامـه مطلب اعطای 5000 (پنج هزار) مـیلیـارد ریـال تسهیلات بـه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک آینده 18 آذر 1396

با توجه بـه نقش به‌سزایی کـه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) درون اشتغال‌زایی و ظرفیت‌سازی تولیدی، هم‌چنین بهبود تولید و درآمد ملی درون کشور دارند؛ بانک آینده، درون سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، نسبت بـه تأمـین مالی و تقویت اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اهتمام نموده است.

ادامـه مطلب اعطای تسهیلات توسط بانک آینده با مشارکت صندوق توسعه ملی 14 آذر 1396

بانک آینده، درون راستای حمایت از بخش خصوصی به‌منظور افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات و به‌ویژه ایجاد اشتغال پایدار، با تخصیص بهینـه اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بـه سهم خود درون این حوزه، نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛

ادامـه مطلب تقدیر بانک آینده از قهرمانان ورزشکار نابینا و کم‌بینا 14 آذر 1396

بانک آینده، درون راستای ایفای نقش خود درون حوزه مسئولیت اجتماعی و نیز با هدف تعامل پویـا و دوسویـه با اقشار مختلف جامعه، با شرکت درون همایش «چشم‌های قهرمان»، از مدال‌آوران نابینا و کم‌بینای مسابقات پارالمپیک ریو دو ژانیرو برزیل درون سال 2017 مـیلادی، تقدیر کرد.

ادامـه مطلب اعطای وام قرض‌الحسنـه ازدواج بانک آینده 13 آذر 1396

اعطای وام قرض‌الحسنـه ازدواج بانک آینده

ادامـه مطلب «پیشخوان همراه بانک آینده، شعبه‌ای درون دستان شما» 11 آذر 1396

جديدترين محصول خدمات بانكداري الكترونيكي بانک آینده عرضه شد.

ادامـه مطلب از سوی نشریـه معتبر بنکر اعلام شد: بانک آینده، بانک سال ایران درون سال 2017 مـیلادی 11 آذر 1396

نشریـه بین‌المللی بنکر، درون آخرین ارزیـابی خود درون سال جاری، بانک آینده را به‌عنوان: بانک سال جمـهوری اسلامـی ایران (Bank of The Year in I.Iran) درون سال 2017 مـیلادی معرفی و تندیس و گواهی مربوط را بـه بانک آینده اعطا کرد.

ادامـه مطلب تأمـین اعتبار به منظور مصرف‌کنندگان، رویکرد غالب بانک آینده درون اعطای تسهیلات خرد 8 آذر 1396

بانک آینده، درون راستای تحقق اه برنامـه‌های راهبردی خود کـه مـهم‌ترین آن رشد و توسعه اقتصادی کشور است؛ بهبود شاخص توزیع اعتباری، به‌منظور سهولت دسترسی آحاد مردم بـه تسهیلات بانکی را درون دستور کار خود قرار داده است.

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 9 بانک آینده 7 آذر 1396

پیرو اطلاعیـه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران به منظور واگذاری مدیریت دارایی و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیـه) بـه بانک آینده، بدین‌وسیله بـه اطلاع‌ سپرده‌گذاران گرامـی تعاونی پیش‌گفته مـی‌رساند

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 8 بانک آینده 3 آذر 1396

پیرو اطلاعیـه‌های قبلی‌ این بانک درباره مصوبه شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران به منظور واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیـه) بـه بانک آینده، بدین‌وسیله، بـه اطلاع‌ سپرده‌گذاران گرامـی تعاونی پیش‌گفته مـی‌رساند؛

ادامـه مطلب اطلاعیـه شماره 7 بانک آینده 30 آبان 1396

پیرو اطلاعیـه‌های قبلی این بانک درباره ابلاغ بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران و مصوبه شورای محترم پول و اعتبار به منظور واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (درحال تصفیـه) بـه بانک آینده؛ بدین‌وسیله، به‌اطلاع سپرده‌گذاران محترم تعاونی پیش‌گفته مـی‌رساند کـه پی‎گیری‎های لازم به منظور تعیین تکلیف سپرده‎های شما عزیزان، از مراجع محترم ذیصلاح به‎عمل آمده..

ادامـه مطلب اعلام شماره حساب بانک آینده به منظور کمک بـه هم‌وطنان زلزله‌زده 25 آبان 1396

در پی وقوع زلزله دلخراش درون مناطق غربی کشور، به‌ویژه شـهرهای: سرپل ذهاب و قصرشیرین، بانک آینده، ضمن ابراز هم‌دردی با بازماندگان این بلای طبیعی، آمادگی خود را به منظور پشتیبانی و یـاری‌رساندن بـه هم‌وطنان عزیز آسیب‌دیده درون این زلزله اعلام نموده

ادامـه مطلب در حمایت از هموطنان عزیز زلزله‌زده؛ ساخت ۲۵ خانـه بهداشت توسط بانک آینده 24 آبان 1396

در پی وقوع زلزله دلخراش درون مناطق غربی کشور، به‌ویژه شـهرهای: سرپل ذهاب و قصرشیرین، بانک آینده، ضمن ابراز هم‌دردی با بازماندگان این فاجعه انسانی، آمادگی خود را به منظور پشتیبانی و یـاری رساندن بـه هم‌وطنان عزیز آسیب‌دیده درون این زلزله اعلام مـی‌دارد.

ادامـه مطلب با حمایت بانک آینده تیم روباتیک دانش‌آموزی ایران، راهی مسابقات المپیـاد جهانی کاستاریکا شد 20 آبان 1396

تیم روباتیک دانش‌آموزی دانشگاه تهران با حمایت بانک آینده، عازم مسابقات المپیـاد جهانی روباتیک ( WRO) سال 2017 مـیلادی شد. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی این دوره از مسابقات با حضور 60 کشور جهان از 19 که تا 21 آذر ماه سال جاری درون کشور کاستاریکا برگزار مـی‌شود.

ادامـه مطلب بانک آینده گوهینامـه استاندارد بین‌المللی مدیریت آموزش ISO10015 دریـافت کرد 13 آبان 1396

بانک آینده درون راستای الگوبرداری از سازمان‌های متعالی و سرآمد و با هدف بهبود مستمر و روان‌سازی فرآیندهای آموزش و التزام بـه اصول تعالی سازمانی، از اسفند ماه 1395، اقدام بـه استقرار الزامات استاندارد مدیریت آموزشی نموده و در راستای اظهار انطباق عملکرد با سیستم بین‌المللی مذکور، آمادگی خود را به منظور اجرای مرحله ممـیزی خارجی اعلام داشت.

ادامـه مطلب خدمت رسانی بانک آینده بـه عموم مشتریـان درون ایـام اربعین حسینی (ع) درون شعب شـهرهای اهواز، کرمانشاه و ایلام 8 آبان 1396

خدمت رسانی بانک آینده بـه عموم مشتریـان درون ایـام اربعین حسینی (ع) درون شعب شـهرهای اهواز، کرمانشاه و ایلام

ادامـه مطلب در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» راه‌اندازی مجتمع تولید پوره مـیوه و آب‌مـیوه با حمایت بانک آینده درون دماوند 7 آبان 1396

با حمایت بانک آینده، مجتمع تولید پوره مـیوه و آب¬مـیوه طبیعی به منظور نخستین بار درون ایران، درون منطقه جابان دماوند با ظرفیت تولید روزانـه، 24هزار لیتر آب‌مـیوه طبیعی و 24 تن پوره مـیوه، بـه مرحله بهره‌برداری رسید.

ادامـه مطلب قدردانی بانک مرکزی ج.ا.ایران از تشریک مساعی بانک آینده درون طرح ضربتی اعطای وام ازدواج 3 آبان 1396

مدیر امور اعتبارات بانک مرکزی ج.ا.ایران، طی نامـه‌ای، درون راستای تشریک مساعی بانک آینده درون طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از همکاری مدیران، استان‌ها و شعب بانک درون اجرای طرح مذکور، قدردانی کرد.

ادامـه مطلب مراسم قرعه‌کشی سومـین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنـه پس‌انداز بانک آینده برگزار شد 27 مـهر 1396

مراسم قرعه‌کشی جوایز سومـین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنـه پس‌انداز بانک آینده، روز چهارشنبه بیست و ششم مـهرماه سال جاری، درون ساختمان مرکزی بانک آینده برگزار شد.

ادامـه مطلب بیمـه رایگان سپرده‌گذاران بانک آینده 25 مـهر 1396

بانک آینده درون راستای توجه بـه نیـازهای مشتریـان و ارزش آفرینی هر چه بیشتر به منظور آن‎ها، طرح بیمـه رایگان سپرده‎گذاران را از تاریخ 22/07/1396، درون شعب خود عملیـاتی نمود.

ادامـه مطلب اعلام اسامـی برندگان دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایـانـه‌های فروش و طرح تشویقی آفتاب بانک‌آینده برندگان خودرو لکسوس NX، پژو 2008 و 20 سفر بـه جزیره بالی مشخص شدند 19 مـهر 1396

مراسم قرعه‌کشی دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایـانـههای فروش متصل بـه حسابهای بانک آینده و طرح تشویقی آفتاب با برنامـهریزی، مدیریت و اجرای شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزار شد.

ادامـه مطلب اطلاعیـه 17 مـهر 1396

بانك آینده و موسسه اعتباری ملل با هدف مساعدت بـه هموطنان عزیز و دارندگان سپرده‌های خرد درون تعاونی‌های منحله افضل توس و وحدت، سپرده‌های که تا سقف ۳۰ مـیلیون ریـال را بـه رغم عدم تکمـیل فرآیند شناسایی، ارزیـابی و انتقال دارایی‌های آن تعاونی‌ها، از محل منابع خود پرداخت مـی‌کنند.

ادامـه مطلب در راستای ارزش آفرینی به منظور مشتریـان و افزایش سطح رضایت‌مندی اقشار مختلف ؛ کانال ارتباطی 24 ساعته مدیریت شکایـات و تقاضاهای بانک آینده، مورد بهره‌برداری قرار گرفت 11 مـهر 1396

به منظور سهولت دسترسی و ضرورت به¬کارگیری تمـهیدات لازم درون جهت حذف موانع ارتباطی مشتریـان با بانک؛ امکان تماس مستقیم با واحد مدیریت شکایـات و تقاضاهای بانک آینده، بـه صورت شبانـه¬روزی برقرار گردید.

ادامـه مطلب قرعه‌کشی جوایزه ویژه جشنواره «تپش درون هر تراکنش»، درون بانک آینده، انجام شد 13 تیر 1396

مراسم قرعه­‌کشی جوایز ویژه جشنواره «تپش درون هر تراکنش»، روز یک­شنبه، مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، با حضور تعدادی از: مشتریـان، نمایندگان رسانـه­‌های جمعی، مدیران بانک آینده و شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزار شد. جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی با انجام این قرعه­‌کشی، یک نفر برنده سفر بـه قطب شمال باب ۱۱۲ امتیـاز، دو نفر برنده سفر بـه جنگل­‌های آمازون با…

ادامـه مطلب مدارس «امـید آینده»، هم‌زمان با عید سعید قربان درون سراسر کشور افتتاح مـی‌شوند 4 تیر 1396

پس از هماهنگی بانک آینده با استان‌های مربوط مدارس «امـید آینده»، هم‌زمان با عید سعید قربان درون سراسر کشور افتتاح مـی‌شوند ساخت مدارس «امـید آینده»، کـه سال پیش درون دستور کار بانک آینده قرار گرفته بود، مطابق با برنامـه‌ریزی صورت‌پذیرفته، امسال به‌صورت هم‌زمان و مصادف با عید سعید قربان درون سراسر کشور افتتاح خواهند شد

ادامـه مطلب به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی (ع) و طی مراسم قرعه‌کشی برندگان طرح سپرده نوروزی آینده (جشنواره سَنا) بانک آینده، مشخص شدند 24 خرداد 1396

برندگان طرح سپرده نوروزی آینده (جشنواره سَنا)، طی مراسم قرعه­‌کشی کـه روز یک­شنبه، مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱، درون محل سالن همایش ساختمان مرکزی بانک آینده برگزار گردید، مشخص شدند. درون این مراسم کـه با حضور اعضای هیـات مدیره، معاونان، مدیران، رؤسای ادارات و شعب بانک آینده و با حضور بازرسان بانک برگزار شد؛ برندگان خوش شانس این…

ادامـه مطلب تخصیص سه هزار مـیلیـارد ریـال بـه بنگاه‌های کوچک و متوسط درون سال ۱۳۹۶ توسط بانک آینده 23 خرداد 1396

بانک آینده، درون راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اشتغال- تولید و همگام با سیـاست‌ها و برنامـه‌های ابلاغی از سوی بانک محترم مرکزی ج.ا.ایران، اقدام بـه حمایت از فعالان اقتصادی بـه ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی) از طریق تأمـین مالی آن‌ها نموده است. بـه این ترتیب، بانک آینده درون سال جاری،

ادامـه مطلب طی مراسمـی و با حضور خانواده‌ها؛ جوایز برندگان مسابقه دانش آموزی «امـید آینده» بانک آینده، اهدا شد 18 خرداد 1396

جوایز برندگان مسابقه «امـید آینده»، ویژه کودکان و نوجوانان دانش‌­آموز کـه توسط بانک آینده برگزار شد درون روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ بـه برندگان مربوط، اهدا گردید. بانک آینده، با هدف تشویق دانش­آموزان درون زمـینـه ترسیم چشم‌­انداز آینده خود و تقویت طرز تلقی آیند‌‌ه‌­نگری درون آن­ها، به‌­عنوان نسل آینده‌ساز کشور، نسبت بـه طراحی و اجرای مسابقه

ادامـه مطلب برنده قرعه‌کشی دومـین دوره «باشگاه مشتریـان پایـانـه‌های فروش بانک آینده»؛ جایزه خودروی تیوولی خود را دریـافت کرد 17 خرداد 1396

با انجام قرعه­‌کشی دومـین دوره «باشگاه پذیرندگان پایـانـه­‌های فروش بانک آینده»، آقای اکبر مرادی پذیرنده و مشتری شعبه خیـابان ولی­عصر (عج) اصفهان، برنده جایزه بزرگ این دوره شد کـه روز چهارشنبه، مورخ 1396/۰۳/17، خودروی تیوولی خود را دریـافت کرد. یک‌­دستگاه خودروی سواری تیوولی، جایزه ویژه دومـین دوره از جشنواره بود کـه با انجام قرعه­‌کشی، خودروی…

ادامـه مطلب اعلام ساعت کار بانک آینده درون روزهای بعد از شب‌های قدر درون ماه مبارک رمضان 16 خرداد 1396

به‌منظور بهره‌‌مندی هر چه بیش‌تر از فضیلت شب‌‌های قدر و توفیق انجام عبادات و نیـایش‌‌، زمان ارائه خدمت بـه مشتریـان، صرفاً درون روزهای ۲۴ و ۲۸ خرداد‌ ماه جاری، به منظور شعب بانک آینده بـه ساعت ۸:۳۰ صبح تغییر مـی‌یـابد.

ادامـه مطلب قدردانی بانک مرکزی از بانک آینده، بـه عنوان “نخستین همراه” درون جهت برقراری ارتباط با سامانـه صیـاد 10 خرداد 1396

دکتر علی کرمانشاه، معاون فنآوری‌های نوین بانک مرکزی ج.ا.ایران، طی حکمـی درون تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸، از مجموعه منسجم و پاسخ‌گوی بانک آینده کـه با رعایت دستورالعمل‌ها و توصیـه‌های مربوط، تمـهیدات لازم جهت برقراری ارتباط با سامانـه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیـاد) را فراهم نمودند، قدردانی کرد. درون این حکم آمده است: “بی‌تردید پیشرفت صنعت بانکداری…

ادامـه مطلب بانک آینده؛ پیشتاز درون اتصال بـه سامانـه صیـاد بانک مرکزی ج.ا.ایران 8 خرداد 1396

بانک آینده، از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ بـه عنوان بانک پیشتاز بـه سامانـه صیـاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) بانک مرکزی ج.ا.ایران متصل شد. بـه این ترتیب، بانک آینده بـه عنوان نخستین بانک کشور، امکان خدمات صدور دسته چک را از طریق این سامانـه به منظور مشتریـان خود فراهم نموده است. سامانـه صیـاد، با هدف متمرکزسازی درخواست‌های دسته‌چک،…

ادامـه مطلب در راستای تسهیل درون مبادلات تجاری داخلی، افتتاح انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریـالی درون شعب منتخب ارزی، انجام مـی‌پذیرد 6 خرداد 1396

در راستای تسهیل درون مبادلات تجاری داخلی، افتتاح انواع اعتبارات اسنادی داخلی – ریـالی درون شعب منتخب ارزی، انجام مـی­‌پذیرد. لیست شعب منتخب ارزی: شعب منتخب درون استان تهران ردیف نام شعبه کد شعبه ردیف نام شعبه کد شعبه ۱ آپادانا ۰۲۱۳ ۱۳ محمودیـه ۰۲۰۹ ۲ شـهید بهشتی- کاوسی فر ۰۲۵۱ ۱۴ دکتر فاطمـی ۰۲۰۶

ادامـه مطلب امضای تفاهم‌نامـه همکاری‌های مشترک موسسه اعتباری ملل (عسکریـه) و بانک آینده 6 خرداد 1396

تفاهم‌­نامـه همکاری­­‌های مشترک بین موسسه اعتباری ملل (عسکریـه) و بانک آینده، منعقد شد. بـه گزارش روابط عمومـی و اطلاع‌رسانی بانک آینده، بـه منظور گسترش همکاری­­‌های فی­مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم، پایـه‌­ریزی یک اتحاد استراتژیک و در جهت ارزش‌­آفرینی به منظور مشتریـان، سهام‌داران و دیگر ذی­نفعان، تفاهم‌نامـه‌­ای با مفاد همکاری مشترک درون زمـینـه‌­های مختلف بانکی، مالی، سرمایـه­‌گذاری…

ادامـه مطلب بانک آینده به منظور تکمـیل کادر مدیریتی خود درون سطح رئیس شعبه درون تهران بزرگ و مراکز استان‌ها، دعوت بـه همکاری مـی‌نماید. 1 خرداد 1396

بانک آینده به منظور تکمـیل کادر مدیریتی و غنی نمودن نظام اطلاعات منابع انسانی خود، از کلیـه علاقمندان بـه همکاری، درون سطح رئیس شعبه درون منطقه تهران بزرگ و مراکز استان‌ها، دعوت بـه همکاری مـی‌نماید. داشتن دانش و تجربه‌ی لازم و همچنین باور و تعهد عملیـاتی بـه اصول بنیـادین مدیریت درون بانک آینده نظیر: ارزش آفرینی برای…

ادامـه مطلب بانک آینده به منظور تکمـیل کادر کارشناسی خود درون مقاطع و رشته‌های مورد نیـاز مندرج درون متن خبر، دعوت بـه همکاری مـی‌نماید. 1 خرداد 1396

بانک آینده بـه عنوان یکی از بانک‌های خصوصی کشور با ویژگی‌های متمایز درون عرصه بانکداری پیشرفته و با اعتقاد بـه سرمایـه انسانی بـه عنوان برجسته‌ترین شایستگی کلیدی به منظور ایجاد مزیت رقابتی، از افراد متعهد، متخصص، مجرب و با انگیزه، از بین دانش آموختگان رشته‌های ذیل و برای مشاغل کارشناسی، دعوت بـه همکاری مـی‌نماید. واجدین شرایط…

ادامـه مطلب بانک آینده؛ برترین بانک تحول‌ساز خاورمـیانـه بـه انتخاب مؤسسه یورومانی 28 اردیبهشت 1396

مؤسسه معتبر یورومانی (Euromoney)، مدت ۲۶ سال هست که بانک‌ها را درون سه سطح: کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیـابی و با یکدیگر مقایسه و بر همـین اساس: برترین بانک درون هر کشور. برترین بانک منطقـه و هم‌چنین برترین بانک‌های هر منطقـه درون رشتـه‌هـای مختلف؛ درون مناطق جغرافیـایی جهان (خاورمـیانـه، آسیـا،…

ادامـه مطلب «برنده خوش شانس خودروی تیوولی مشخص شد» 26 اردیبهشت 1396

خودروی سواری پژو ۲۰۰۸؛ جایزه بزرگ سومـین جشنواره باشگاه پذیرندگان پایـانـه­‌های فروش بانک آینده

ادامـه مطلب فرصت پایـانی بهره‌مندی از مزایـای سپرده نوروزی آینده (سنا) 25 اردیبهشت 1396

امکان بهره‌مندی از مزایـای جشنواره سپرده نوروزی آینده (سنا) درون بانک آینده بـه روزهای پایـانی خود نزدیک مـی‌شود. درون جهت ارزش‌آفرینی به منظور مشتریـان گرامـی، فرصت افتتاح سپرده سرمایـه‌گذاری کوتاه‌مدت نوروزی بانک آینده که تا 31 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تعیین گردید کـه در حال حاضر، کمتر از یک‌هفته بـه پایـان این مـهلت باقی است. بر همـین اساس، مشتریـان

ادامـه مطلب حمایت بانک آینده از واحدهای خرد و متوسط؛ گامـی درون راستای افزایش تولید و اشتغال‌زایی 23 اردیبهشت 1396

بانک آینده درون راستای اولویت‌های خود، مبنی بر حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و توجه بـه مقوله اشتغال، برنامـه‏‌های هدف‌مندی درون جهت تأمـین مالی واحدهای تولیدی و به‌‏ویژه واحدهای کوچک و متوسط (SME) را درون دستور کار خود قرار داده است. بر همـین اساس، بانک آینده با اجرای برنامـه‌های خود درون ارتباط...

ادامـه مطلب برندگان باشگاه مشتریـان بانک آینده، طرح «لبخند زیر یک سقف»؛ جوایز خود را دریـافت د 21 اردیبهشت 1396

به­‌مناسبت ولادت حضرت قائم (عج) برندگان باشگاه مشتریـان بانک آینده، طرح «لبخند زیر یک سقف»؛ جوایز خود را دریـافت د به­‌مناسبت ولادت با سعادت حضرت قائم (عج)، برندگان باشگاه مشتریـان بانک آینده، طرح «لبخند زیر یک سقف»، جوایز خود را دریـافت د. جوایز برندگان پنجمـین طرح باشگاه مشتریـان درون روز چهارشنبه، مورخ 20 اردیبهشت‌ماه سال…

ادامـه مطلب قطع موقت شبانـه خدمات بانکداری الکترونیکی، به‌منظور ارتقای تجهیزات زیرساخت شبکه‌ای بانک 20 اردیبهشت 1396

به استحضار کلیـه مشتریـان محترم مـی‌­رساند؛ به­‌منظور ارزش آفرینی به منظور مشتریـان عزیز از طریق ارتقای تجهیزات زیرساخت شبکه­‌ای بانک، از ساعت ۰۰:۰۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ لغایت ساعت ۶ صبح همان ­روز، خدمات الکترونیکی بانک آینده، قطع مـی‌باشد. شایـان ذکر است؛ کـه کلیـه خودپردازهای بانک آینده، حتی درون ساعات مذکور درون حال خدمت رسانی خواهند…

ادامـه مطلب اعلام نتایج مسابقه دانش‌آموزی «امـید آینده» از سوی بانک آینده..... 19 اردیبهشت 1396

اسامـی برندگان مسابقه «امـید آینده»، ویژه کودکان و نوجوانان دانش‌آموز از سوی بانک آینده اعلام شد. درون آستانـه سال نو؛ بانک آینده با هدف تشویق دانش‌آموزان درون زمـینـه ترسیم چشم‌انداز آینده خود و تقویت طرز تلقی آینده‌نگری درون آن‌ها، به‌عنوان نسل آینده‌ساز کشور، نسبت بـه طراحی و اجرای مسابقه‌ای با عنوان «امـید آینده» اقدام نمود

ادامـه مطلب بهره‌برداری از ۸ باب مدرسه ساخت بانک آینده درون سال تحصیلی جدید 11 اردیبهشت 1396

۸ باب مدرسه و یک سالن ورزشی کـه بانک آینده درون مناطق کمتر برخوردار کشور مـی‌سازد، با شروع سال تحصیلی جدید بـه بهره‌برداری مـی‌رسد. بـه گزارش روابط عمومـی بانک آینده، عملیـات ساخت این مدارس کـه از زمستان سال ۱۳۹۵ آغاز شده که تا قبل از پایـان تابستان جاری بـه اتمام رسیده و در سال تحصیلی ۱۳۹۶؛…

ادامـه مطلب سرمایـه بانک آینده، بـه سی هزار مـیلیـارد ریـال افزایش مـی‌یـابد 10 اردیبهشت 1396

بانک آینده با توجه بـه موافقت اصولی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب افزایش سرمایـه از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) مـیلیـارد ریـال بـه مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) مـیلیـارد ریـال طی دو مرحله درون مجمع عمومـی فوق­العاده صاحبان سهام مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و…

ادامـه مطلب مصاحبه با نایب رییس هیـات مدیره بانک آینده 31 فروردین 1396

با توجه بـه آغاز سال 1396، کـه از سوی مقام معظم رهبری، سال “اقتصاد مقاوتی؛ تولید و اشتغال”، عنوان گرفته است، درون تاریخ 31/01/1396، از سوی نشریـه پیـام آینده، نشریـه داخلی بانک آینده، گفتگویی با محمدعلی بهزادان، نایب رییس هیـات مدیره صورت گرفت و درخصوص اقدامات این مجموعه درون سال گذشته و همچنین اولویت و…

ادامـه مطلب تقویت بنیـان‌های اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال؛ اولویت بانک آینده درون سال ۱۳۹۶ 29 فروردین 1396

حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و توجه بـه مقوله اشتغال، از جمله اولویت‌های بانک آینده درون سال ۱۳۹۶ عنوان شد. درون نخستین گردهمایی مدیران و رؤسای شعب بانک آینده درون سال‌جاری کـه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه درون تهران برگزار گردید، ضمن بررسی چگونگی حمایت از حوزه‌های واقعی و کارآمد اقتصادی، راه‌کارهای…

ادامـه مطلب

جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی اخبار بانک - بانک آینده
[جدیدترین وضعیت وام بانک کشاورزی]

نویسنده و منبع: supportnotebook | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 08:37:00 +0000تمامی مطالب این سایت به صورت اتوماتیک توسط موتورهای جستجو جمع آوری شده است
هیچ مطلبی توسط این سایت مورد تایید نیست. لطفا محتوا رو با مسئولیت خودتان پیگیری نمایید
در صورت وجود مطلب غیرمجاز، جهت حذف به ایمیل زیر پیام ارسال نمایید
i.video.ir@gmail.com